KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény alapján közhasznú jogállású KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, szeptember...

2 Kispest Közbiztonságáért Alapítvány alapító okirata Az alapító a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány, a Fővárosi Bíróságon sorszám alatt nyilvántartott alapító okiratát többször módosította, amelynek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a következő: ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata a kispesti lakosság élet- és vagyonvédelmének hatékony elősegítése, a kerület közrendjének és közbiztonságának javítása érdekében, az itt lakók és dolgozók, szervezetek, vállalkozók védelmének segítésére jogi személyként működő alapítványt létesít. Az alapítvány neve: KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY Az alapítvány székhelye: 1195 Budapest, XIX., Városház tér 18. Alapító: Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 1195 Budapest, Városház tér 18. Az alapítvány célja: Kispest közbiztonsági helyzetének javítása Az alapítvány besorolási kategóriája: Közhasznú szervezet Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység: Az évi CLVI. tv. 26. c.) 15. pontja szerint közrend védelme, ennek érdekében főbb célkitűzések: - a közbiztonság javításának támogatása, - a bűnmegelőzési tevékenység segítése, - polgári önvédelmi csoportok létrehozása és működésük, képzésük támogatása, - a Kispesti Rendőrkapitányság tárgyi eszközökkel, modern technikai felszerelésekkel történő támogatása, - a mozgó rendőrjárőrök számának növelése, annak érdekében, hogy több rendőr legyen a kerületben a bűnelkövetés megakadályozására, - bűntettet kiemelkedő módon megakadályozó vagy felderítő polgári vagy rendőrségi személyek, évente egy alkalommal, erkölcsi és anyagi jutalmazása,

3 2 - az önkormányzat kereskedelmi és hatósági ellenőrzési feladatait segítő, abban közreműködő hivatásos állományú rendőrök túlmunkájának anyagi elismerése, - a lakosság közbiztonságát elősegítő, biztonsági és riasztó rendszerek telepítésének támogatása, - reklámcélú kiadások, hogy az alapítvány további pénzeszközöket szerezzen a fenti célok megvalósításához. Az alapítvány jogállása, jellege: Az alapítvány jogi személy, a bíróság által történő bejegyzéssel és nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében együttműködik minden olyan szervezettel, közösséggel, vagy személlyel, amely, illetőleg aki az alapítványi cél elérésében támogatásában munkálkodni hajlandó. Az alapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes, vagy jogi személy csatlakozhat, amennyiben az a meghatározott célokat elfogadja és támogatja, pénzbeli hozzájárulását befizeti, illetve nem pénzbeli hozzájárulását az alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének a megítélése során épít a szakmai véleményekre, a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kapott, nem kap és a jövőben sem fogad el. Országgyűlési képviselő-jelöltet nem indított és a jövőben sem fog állítani, országgyűlési képviselőt nem támogat, nem támogatott és a jövőben sem fog támogatni. Az alapítvány vagyona és bevételei: Az alapítvány vagyona áll: a.) b.) az alapító által az alapítvány céljára rendelt induló vagyonból, melynek összege Ft, azaz Egyszázezer forint, amelyet az alapító az alapítvány javára az OTP Rt. Bp. XIX. kerületi Fiókjánál nyitott szla javára befizetett; az alapítványhoz csatlakozó, illetve az alapítványt támogató jogi és természetes személyek befizetéseiből.

4 Az alapítvány gazdálkodása; 3 a.) b.) Az alapítvány vállalkozási tevékenysége: Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez. Nem lehet azonban gazdasági társaságnak korlátlan felelős tagja. Az alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása: A közbiztonság javításához a segítségadás lehetséges eseteit, nem a teljes körű felsorolással, a teljes körű funkciót a mindenkori igények figyelembevételével alakítja ki. A kuratórium az alapító javaslatait figyelembe véve, évente előre megtervezi a vagyon felhasználását. Az alapító által nyújtott támogatást az alapító által megjelölt célra használja fel. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki, arra jogosult személy vagy szervezet részesülhet. Az alapítvány vagyonát az OTP XIX. ker. fiókjában, az előzőekben meghatározott számlaszámon a kuratórium kezeli és azzal gazdálkodik. Ebben a körben a kuratórium az alapítvány egész vagyonával (a hozadékkal is) jogosult gazdálkodni. A vagyont az alapítványi célok elérésére, az alapítvány működési költségeinek fedezésére és a vagyon esetleges gyarapodását eredményező vállalkozás folytatására használhatja fel. A kuratórium az alapítónak évente beszámol a tevékenységéről, vagyonkimutatást készít, ezt az alapító és a csatlakozók rendelkezésére bocsátja, gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapító hirdetőtábláján közzéteszi. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Az alapítvány szervezete: Az alapítvány legfőbb ( vagyonkezelő ) szerve a kuratórium. A kuratórium tagjai a kurátorok. A kuratóriumi tagság 4 évre szól és megújítható. A kuratórium létszáma 7 fő természetes személy. A kuratórium a könyvviteli kötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi szakembert operatív ügyeinek ellátásra ügyviteli szakembert bízhat meg.

5 4 A kuratóriumi ülés szabályai: a.) A kuratórium szükség szerint ülésezik, de minimum évente egy alkalommal. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze. Az összehívás úgy történik, hogy az elnök az ülés időpontját, helyét és napirendjét tartalmazó "Meghívó"-t az érdekelteknek az ülést legalább 8 nappal - indokolt esetben 3 nappal - megelőzően postán vagy személyesen kézbesíti. A meghívott a személyes értesítést a meghívónak (az iratok között megőrizendő) egyik példányát "tudomásul vettem" dátumozott záradékkal igazolja. b.) Az elnök az ülésre - a saját kezdeményezésére vagy bármelyik kuratóriumi tag javaslata alapján - tanácskozási joggal meghívhatja azokat a személyeket, akik az üggyel kapcsolatban szakértőként vagy egyéb minőségben közreműködhetnek. c.) d.) e.) A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium ülése határozatképes, ha a tagjai közül legalább 5 fő jelen van. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Khtv. 8. (1) bekezdése értelmében a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a.) b.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A Khtv. 7. (2) bekezdése értelmében a kuratórium működése keretében gondoskodni kell: e.a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható;

6 5 e.b.) a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közléséről, amely mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül írásban történik meg. A kuratórium valamennyi döntésének nyilvánosságra hozataláról úgy kell gondoskodni, hogy azt az alapítvány székhelyén, azaz a Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Bp. XIX., Városház tér 18. sz. alatti hirdetőtábláján 15 napig ki kell függeszteni; e.c.) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést, amely az elnökkel való egyeztetés után az alapítvány székhelyén történik meg; e.d.) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolóinak közléséről szóló nyilvános tájékoztatást. A nyilvánosság tájékoztatása az alapítvány székhelyén, azaz a Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Bp. XIX., Városház tér 18. sz. alatti hirdetőtábláján történik meg 15 napig történő kifüggesztéssel, továbbá a közlés jellegétől függően a helyi újságban való közzététellel is. Az e.) pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról a kuratórium elnöke gondoskodik. A kuratórium hatásköre: Gondoskodik az alapítványi cél megvalósulásáról. Dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról, annak gyarapításáról, az alapítványi cél propagálásáról, a részvételi létszám növeléséről. Dönt az alapítványhoz csatlakozás elfogadásáról, vagy elutasításáról, az alapító okiratban foglaltak figyelembevételével. Javaslatot tesz szükség esetén az alapító okirat módosítására. Az alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása körében a kuratórium az egész vagyonnal, ezen belül a hozadékkal is jogosult gazdálkodni. A kuratórium hatáskörébe tartozik az éves beszámoló jóváhagyása, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása. A Khtv.19. (3) bek. értelmében a közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a.) a számviteli beszámolót

7 6 b.) c.) d.) e.) f.) g.) a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az éves beszámolót a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium üléséről, döntéseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a mindenkori titkár feladata. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és a titkár írja alá. A kuratórium összetétele: A kuratórium elnöke: A kuratórium tagjai: dr. Pella László 1192 Budapest, Dobó K.u.58. Gulyás Zoltán 1196 Budapest, Hunyadi u dr. Lélfai Koppány 1192 Budapest, Újlaki u.5. Potyondi István 2363 Felsőpakony, Kölcsey u. 19. Somogyi Lászlóné 1194 Budapest, Alpár u. 12. Szántó László 1171 Budapest, Czimra Gy.u.47. Farkas-Földi Irma 1174 Budapest, Csokonai u. 67.

8 7 Az alapítvány képviselete: Az alapítványt harmadik személyekkel szemben dr.pella László, a kuratórium elnöke jogosult képviselni. Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezési jogosultság dr.pella Lászlót, a kuratórium elnökét és Potyondi István kurátort együttesen illeti meg, akik az alapítóval sem munkaviszonyban, sem egyéb jogviszonyban nem állnak, a Khtv. 9. -ában szabályozott összeférhetetlenségi okok velük szemben nem állnak fenn. A kuratóriumi megbízatás megszűnése: A kuratóriumi megbízatás megszűnik: - A megbízási idő elteltével, amennyiben a megbízatás nem kerül meghosszabbításra, - a kurátor halálával, - a megbízatásról való lemondással, - a kuratórium visszahívásával. A megbízatásról való lemondást a kurátor köteles 30 nappal korábban, írásban bejelenteni a Kuratórium részére. A lemondást nem kell indokolni. A kuratórium visszahívására akkor kerülhet sor, ha tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti. Az alapítvány megszűnése: Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg a Ptk. 74/E. (1) bekezdése alapján. Az alapítvány megszűnik a Ptk. 74/E. (2) - (4) bekezdés alapján is, ha a bíróság a nyilvántartósból való törlésről határozatot hoz. Az alapítvány megszűnése esetén a még rendelkezésre álló készpénzt, illetőleg vagyont, más hasonló célú közhasznú szervezet támogatására kell felhasználni. Az alapító okirat beküldése után az alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével nyeri el jogi személyiségét, érvényességét, közhasznúsági minősítését.

9 8 Záradék: A Budapest Főváros XIX.kerület Kispest Önkormányzat képviselő testülete 812/2000.(X.17.) határozatával a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratát jóváhagyta, azt a 214/2003.(III.13.), az 52/2007.(II.20.), továbbá a... számú határozataival módosította, és felhatalmazta a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Budapest, szeptember... Gajda Péter Kispest polgármestere alapító Ellenjegyezte: dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyző

10 F e l a d a t v á l l a l ó n y i l a t k o z a t Alulírott Szántó László (1195 Budapest XIX.ker.Petőfi u.9.sz. alatti lakos) ezennel nyilatkozom, hogy a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumában a tagi tisztet vállalom. Nyilatkozom, hogy az alapító Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat képviselő-testületének választott tagja vagyok. Kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben azok a kizáró okok, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 8. és 9. -ában szabályozottak. Kijelentem egyúttal, hogy kurátori megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 2 éven belül -, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Budapest, május... Előttünk, mint tanúk előtt:... aláírás kuratóriumi tag 1.) név:... 2.) név:...

11 F e l a d a t v á l l a l ó n y i l a t k o z a t Alulírott Somogyi Lászlóné (1194 Budapest XIX.ker.Alpár u.12.sz. alatti lakos) ezennel nyilatkozom, hogy a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumában a tagi tisztet vállalom. Nyilatkozom, hogy az alapító Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat képviselő-testületének választott tagja vagyok. Kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben azok a kizáró okok, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 8. és 9. -ában szabályozottak. Kijelentem egyúttal, hogy kurátori megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 2 éven belül -, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Budapest, május... Előttünk, mint tanúk előtt:... aláírás kuratóriumi tag 1.) név:... 2.) név:...

12 F e l a d a t v á l l a l ó n y i l a t k o z a t Alulírott Plank Róbert (1182 Budapest XVIII.ker. Somlókert u.24.sz.) ezennel nyilatkozom, hogy a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumában a kuratóriumi tagi tisztet vállalom. Kijelentem, hogy az alapítóval nem állok rokoni-, munka-, illetőleg egyéb függőségi viszonyban, a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében és 685. b.) pontjában szabályozott kizáró okok a kurátori tisztemmel kapcsolatban nem állnak fenn. Kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben azok a kizáró okok, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 8. és 9. -ában szabályozottak. Kijelentem egyúttal, hogy kurátori megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 2 éven belül -, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Budapest, május Előttünk, mint tanúk előtt:... aláírás kuratóriumi tag 1.) név:... 2.) név:...

13 .. F e l a d a t v á l l a l ó n y i l a t k o z a t Alulírott Gulyás Zoltán (1196 Budapest XIX.ker. Hunyadi u.125.sz.) ezennel nyilatkozom, hogy a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumában a kuratóriumi tagi tisztet vállalom. Kijelentem, hogy az alapítóval nem állok rokoni-, munka-, illetőleg egyéb függőségi viszonyban, a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében és 685. b.) pontjában szabályozott kizáró okok a kurátori tisztemmel kapcsolatban nem állnak fenn. Kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben azok a kizáró okok, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 8. és 9. -ában szabályozottak. Kijelentem egyúttal, hogy kurátori megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 2 éven belül -, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Budapest, május Előttünk, mint tanúk előtt:... aláírás kuratóriumi tag 1.) név:... 2.) név:...

14 .. F e l a d a t v á l l a l ó n y i l a t k o z a t Alulírott Szilágyi István (1186 Budapest XVIII.ker. Tövishát u.3.i/2.sz.) ezennel nyilatkozom, hogy a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumában a kuratóriumi tagi tisztet vállalom. Kijelentem, hogy az alapítóval nem állok rokoni-, munka-, illetőleg egyéb függőségi viszonyban, a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében és 685. b.) pontjában szabályozott kizáró okok a kurátori tisztemmel kapcsolatban nem állnak fenn. Kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben azok a kizáró okok, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 8. és 9. -ában szabályozottak. Kijelentem egyúttal, hogy kurátori megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 2 éven belül -, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Budapest, június 7. Előttünk, mint tanúk előtt:... aláírás kuratóriumi tag 1.) név:... 2.) név:...

15 N y i l a t k o z a t Alulírott dr.lélfai Koppány (1192 Bp. Újlaki u.5.sz.alatti lakos) ezennel nyilatkozom, hogy a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány képviselői tisztemről lemondok, a továbbiakban a kuratórium tagi tisztet vállalom. Kijelentem, hogy az alapító képviselő testületének választott tagja, önkormányzati képviselő vagyok, a kurátorokkal nem állok rokoni-, munka-, illetőleg egyéb függőségi viszonyban (Ptk.74/C. (3)bek., Ptk b.). Kijelentem, hogy személyemmel szemben nem állnak fenn a Khtv. 8. és 9. -ban írott összeférhetetlenségi okok. Kijelentem, hogy a kurátori megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 2 éven belül -, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Budapest, május.. Előttünk, mint tanúk előtt: 1.) név: aláírás kuratóriumi tag 2.) név:...

16 F e l a d a t v á l l a l ó n y i l a t k o z a t Alulírott dr.pella László (1192 Budapest XIX.ker.Dobó Katica u.58.sz. alatti lakos) ezennel nyilatkozom, hogy a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumában az elnöki tisztet vállalom. Kijelentem, hogy az alapítóval nem állok rokoni-, munka-, illetőleg egyéb függőségi viszonyban, a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében és 685. b.) pontjában szabályozott kizáró okok a kuratóriumi elnöki tisztemmel és képviseleti jogommal kapcsolatban nem állnak fenn. Kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben azok a kizáró okok, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 8. és 9. -ában szabályozottak. Kijelentem egyúttal, hogy kurátori megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 2 éven belül -, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Budapest, 2003.február 27. Előttünk, mint tanúk előtt:... aláírás kuratórium elnöke 1.) név:... 2.) név:...

17 Gajda Péter Ügyiratszám: VII- /2007. Fővárosi Bíróság 1363 Budapest Pf.16. Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Fővárosi Bíróságon sorszám alatt bejegyzett Kispest Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratát, az alapító Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat képviselő-testülete a 52/2007.(II.20.) határozatával módosította. Mellékelten megküldöm a Bp.Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő testületének a február 20-i zárt üléséről készített jegyzőkönyvi kivonatot, amely tartalmazza az új kuratórium megválasztása tárgyában hozott határozatokat. A képviselő-testület a 44-50/2007.(II.20.) határozataival dr.pella Lászlót, Gulyás Zoltánt, dr. Lélfay Koppányt, Plánk Róbertet, Somogyi Lászlónét, Szántó Lászlót és Szilágyi Istvánt megválasztotta a kuratórium tagjává. A képviselő-testület az 51/2007.(II.20.) határozatával a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratórium létszámát 7 fő természetes személyben határozta meg. Kérem a Tisztelt Fővárosi Bíróságot, hogy a kuratórium tagjainak személyében bekövetkezett változást a nyilvántartásban szíveskedjék átvezetni. Csatolom a módosított alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt példányát, valamint a 24/2001.(XII.26.) IM.r. 3.sz. melléklete szerint adatokat tartalmazó kitöltött formanyomtatványt Budapest, Városház tér

18 2 A kuratórium tagjai az előző kuratóriumnak is tagjai voltak, a feladatvállaló nyilatkozatukat korábban megküldtük. Melléklet: 3 db. Budapest, április 10. Tisztelettel Gajda Péter

19

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett "Jászdózsa Községért" Közalapítvány Adószáma: 18833939-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi I. törvénnyel módosított 1959. évi IV. törvény 74/A -a

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben