Bástya lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek"

Átírás

1 Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

2 BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJTHAT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET AZ ALAPFEDEZET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEI MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN VÁLLALKOZÁS ESETÉN TŰZ ELEKTROMOS TŰZKÁR KÖZVETLEN VILLÁMCSAPÁS VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS, ÖSSZEROPPANÁS LÉGI JÁRMŰ LEZUHANÁSA VIHAR FELHŐSZAKADÁS JÉGVERÉS HÓNYOMÁS TETŐ- ÉS PANELHÉZAG BEÁZÁSA IDEGEN JÁRMŰ ÜTKÖZÉSE FÖLDRENGÉS SZIKLAOMLÁS, KŐOMLÁS, FÖLDCSUSZAMLÁS, LAVINA ISMERETLEN ÉPÍTMÉNY VAGY ÜREG BEOMLÁSA ÁRVÍZ VEZETÉKESVÍZ KÁROK AKVÁRIUM TÖRÉSE CSŐTÖRÉS KÁROK TŰZOLTÓ BERENDEZÉS KILYUKADÁSA IDEGEN TÁRGYAK RÁDŐLÉSE OKMÁNYOK, VALAMINT BANK- ÉS HITELKÁRTYA ELLOPÁSA, MEGSEMMISÜLÉSE VANDALIZMUS BEJÁRATI AJTÓK KULCSÁNAK ELVESZTÉSE ÜVEGTÖRÉS ÁTALÁNYBIZTOSÍTÁSRA BETÖRÉSES LOPÁS RABLÁS VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN VÁLLALKOZÁS ESETÉN kivitelezés alatt álló épületek biztosítása MEZŐGAZDASÁGI CSOMAG TÉTELES ÜVEGBIZTOSÍTÁS HŰTŐKÉSZÜLÉKEKBEN TÁROLT ÉLELMISZEREK BIZTOSÍTÁSA GARANCIA IDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA JÁRMŰBIZTOSÍTÁS (mint ingóságbiztosítás) SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS BALESETBIZTOSÍTÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS SZEMÉLYI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS HÁZIÁLLAT-TARTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TERMÉKFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁS MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TANULÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA INGATLANHASZNÁLÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS üzemeltetői és tevékenységi felelősségbiztosítás

3 TARTALOM Vagyonbiztosítás általános feltétele (SÁVBI 2010)... 4 Tűz- és elemi károk biztosításának feltétele (STEBI 2010) Betöréses lopás, rablásbiztosítás feltétele (SBEBI 2010) Vagyonvédelmi előírások, kártérítési limitek (SVAL 2010) Kártérítési összeghatárok betöréses lopás biztosítási esemény bekövetkezésekor Kivitelezés alatt álló épületek, építmények kiegészítő biztosításának feltétele (SKIBI 2007) Kiegészítő járműbiztosítás feltétele (SGÉBI 2010)...43 Mezőgazdasági termelés kiegészítő biztosításának feltétele (SMEBI 2010) Üvegbiztosítás feltétele (SÜBI 2003) Szállítmányok átalánybiztosítási feltétele (SSZBI 2005) Üzemszünet átalánybiztosítási feltétele (SÜZBI 2010)...54 Kiegészítő balesetbiztosítás feltétele (SBBI 2010)...56 Kiegészítő kockázati életbiztosítás feltétele (SKÉBI 2010)...61 Felelősségbiztosítás általános feltétele (SÁFBI 2007) Személyi felelősségbiztosítás feltétele (SSFBI 2007) Háziállattartói felelősségbiztosítás feltétele (SHÁFBI 2007) Szolgáltatói felelősségbiztosítás feltétele (SSZFBI 2005) Termékfelelősség-biztosítás feltétele (STFBI 2005)...70 Munkáltatói felelősségbiztosítás feltétele (SMUBI 2003) Tanulók felelősségbiztosításának feltétele (STEFBI 2004) Ingatlanhasználói, -üzemeltetői és tevékenységi felelősségbiztosítás feltétele (SIFBI 2007)...74 Feltétel módosítás

4 VAgyOnBizTOsíTás általános feltétele (sávbi 2010 ) Jelen feltétel azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek ha a vonatkozó feltételek és záradékok másként nem rendelkeznek a biztosító lakossági vagyon-, baleset-, kiegészítő kockázati életbiztosítási és felelős ség biz to sí - tási szerződéseire általánosan érvényesek. A je len fel té te lek ben nem érin tett kér dé sek ben a vo nat ko - zó fel té te lek, il le tő leg a Ptk. ren del ke zé sei irány adó ak. Je len fel té tel a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség ről szó ló évi LX. tör vény alap ján ügyféltá jé koz tatónak is mi nő sül, to váb bá ügyféltájékoztatónak is mi nő sül nek mind azon más fel té te lek, ame lyek a je len fel té tel re vo nat - ko zó hi vat ko zást tar tal maz nak. Jelen feltétel alapján kötött lakossági vagyon-, baleset- és kiegészítő kockázati életbiztosítási szerződés(ek)ben foglaltak szerint a biztosító díj ellenében megtéríti a szer ződésben rögzített és annak mellékletein feltűntetett, a feltételekben megállapított mértékben és feltételek sze - rint a bizto sí tási esemény megvalósulása esetén a biz to - sított vagyon tárgy(ak)ban bekövetkező, illetve a biztosított szemé lye ket érintő károkat. A biz to sí tá si ese mé nyek meg ha tá ro zá sát a je len fel té tel, va la mint a vo nat ko zó biz to sí tá sok fel tét elei tar tal maz zák. Biz to sí tá si ese mény: jö vő be ni, hir te len be kö vet ke ző, elő re nem lát ha tó ese mény. 1. Biz to sí tott, szer ző dő 1.1. A vagyonbiztosítási szerződést a vagyontárgy megóvásában érdekelt természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren del - ke ző szervezet kötheti meg (a továbbiakban: biztosított), illetve az, aki a szerződést ilyen sze - mély javára köti (a továbbiakban: szerződő) Biztosított(ak) továbbá a jelen szabályzat alapján: Épületek, építmények vonatkozásában: a kötvényben név szerint megnevezett tulajdo nos, illetve tulajdonostársak, a tulajdoni hányaduk arányában, bérlő vagy bérlőtárs, a lakásszövetkezet, illetve a társasház tulaj do - nosi közössége a SIGNAL Biztosító Zrt.-nél biz - to sított és az összes lakás tulajdoni hányadának arányában, Ingóságok vonatkozásában: az épületek építmények biztosítottjai, valamint a biztosítási esemény bekövetkeztének időpont - já ban a biztosítottal együtt lakó, közeli hozzá tar - to zó, vagy élettárs (Ptk b) pont). 2. A biz to sí tá si szer ző dés lét re jöt te 2.1. A biz to sí tá si szer ző dés a fe lek írás be li meg ál la - po dá sá val jön lét re A szer ző dés ak kor is lét re jön, ha a biz to sí tó a szer ző dő/biz to sí tott ál tal tett aján lat ra 15 na pon be lül nem nyi lat ko zik. Eb ben az eset ben a szer - ző dés az aján lat nak a biz to sí tó vagy kép vi se lő je ré szé re va ló át adá sa nap já ra vis sza me nő ha tály - lyal jön lét re, az aján lat tal egye ző tar ta lom mal Az aján lat el bí rá lá sá nak fel té te le, hogy a koc ká - zat vál la lás szem pont já ból je len tős ada tok, ok ira - t ok és egyéb nyi lat ko za tok a biz to sí tó hoz be ér - kez ze nek Ha a biz to sí tó az aján la tot a fent meg ha tá ro zott 15 na pos ha tár időn be lül vis sza uta sít ja, az ezen idő szak alatt be kö vet ke zett ká ro kért helyt áll ni nem tar to zik. 3. A biz to sí tá si szer ző dés tar ta ma 3.1. A biz to sí tá si szer ző dés min den eset ben ha tá ro - zat lan idő tar tam ra jön lét re. A tar ta mon be lül a biz to sí tási idő szak egy év A szer ző dést írás ban, a biz to sí tá si idő szak vé gé re le het fel mon da ni. A fel mon dá si idő 30 nap A biz to sí tá si szer ző dés fel mond ha tó még a szer - ző dő fél ré szé ről a biz to sí tók kö zöt ti állomány - átruházás (Bit ) ese tén, a szer ző dés - ál lo mányt át ve vő biz to sí tó ál tal az át adás tényé - ről kül dött ér te sí tés kéz hez vé te lé től szá mí tott 30 na pon be lül, írás ban. A fel mon dá si idő eb ben az eset ben is 30 nap. Ez a sza bály al kal ma zan dó a biz to sí tók egye sü lé se, be ol va dá sa, szét vá lá sa ese tén is. 4. A biz to sí tá si díj meg fi ze té se, koc ká zat vi se lés 4.1. A díj fi ze té si kö te le zett ség a szer ző dőt ter he li A fi ze ten dő biz to sí tá si díj meg ál la pí tá sá nak alap ja az egy biz to sí tá si idő szak ra (ma xi mum egy év re) eső díj A biztosítás díja a szerződés létrejöttekor ese dé - kes, de a felek megállapodhatnak részlet fizetés - ben is. Minden későbbi díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyik időszakra a biztosítási díj vagy díjrészlet vonatkozik. Biztosítási esemény bekövetkez te - kor a biztosítót az egész biztosítási évre járó díj megilleti. A biztosítási díj fizetése a szerződő fél választása szerint történhet postai csekkel, banki átutalás vagy inkasszó útján. A szerződés létrejöttekor esedékes díjat a biztosító kérése esetén készpénzben kell megfizetni. 4

5 4.4. A díj fi ze tés gya ko ri sá gát és ese dé kes sé gét a szer ző dés rög zí ti A biz to sí tó koc ká zat vi se lés ének kez de te az azt kö ve tő nap 0. órá ja, ami kor a szer ző dés sze rin ti el ső díj vagy díj elő leg a biz to sí tó pénz tá rá ba vagy szám lá já ra be ér ke zett. Ha lasz tott koc ká zat vi se lé - si kez det ese tén pe dig an nak a nap nak a 0. órá - já ban kez dő dik, amely na pra a szer ző dő és a biz - to sí tó a koc ká zat vi se lés kez de té re vo nat ko zó an kü lön meg ál la po dott, fel té ve, hogy a szer ző dő ad - dig a na pig meg fi ze ti az el ső dí jat, amed dig a biz - to sí tó er re ha lasz tást adott Ha a szerződő a díjat a biztosító képviselőjének fizeti, a díjat legkésőbb a fizetés napjától számí tott negyedik napon a biztosító számlájára, ille tőleg pénztárába beérkezettnek kell tekinteni Ha a szer ző dő a biz to sí tás foly ta tó la gos dí ját an - nak ese dé kes ség től szá mí tott 30 na pon be lül nem egyen lí ti ki, ak kor a biz to sí tó koc ká zat vi se lé - se az ese dé kes ség től szá mí tott 30. na pig tart. 5. A szerződés megszűnése, díjfizetés elmu lasz - tásának következménye, a szerződés újra érvénybe helyezése, a biztosító szerződés módosítása 5.1. A biz to sí tá si díj ese dé kes sé gé től szá mí tott 30. nap el tel té vel a biz to sí tá si szer ző dés meg szű nik, ha ad dig a hát ra lé kos dí jat nem fi zet ték meg, és a szer ző dő díj ha lasz tást sem ka pott, il le tő leg a biz to sí tó a díj kö ve te lést bí ró sá gi úton nem ér vé - nye sí tet te A biz to sí tó a szer ző dés meg szű né sé nek és a bí - ró sá gi út igény be vé tel ének ha tár ide jét to váb bi 30 nap pal meg hos szab bít hat ja, ha a biz to sí tá si díj meg fi ze té sé nek ese dé kes sé gé től szá mí tott 30 nap el tel te előtt en nek a kö rül mény nek a köz lé sé - vel a szer ző dőt írás ban a fi ze tés re fel szó lít ja Újra érvénybe helyezés (reaktiválás) Ha a szerződő a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnésétől számított 6 hónapon belül díjat fizet, és a biztosító vállalja a kockázatot, a szerző - dés a díjfizetést követő nap 0 órájától újra hatályba lép, feltéve, hogy biztosítási esemény nem következett be, és az utólagos díjfizetés fedezi a folyó biztosítási év még kiegyenlítetlen díját, le - von va abból azt a díjrészt, amely arra az időre vonat kozik, amíg a biztosító nem viselte a koc ká - za tot. A szerződés díjnemfizetés miatti meg szű né - sétől számított 6 hónap után beérkező díjak nem eredményezik a szerződés újbóli hatály ba lépését és a biztosító kockázatviselését Újra érvénybehelyezéskor a biztosító újra vizs gál - hatja a kockázati viszonyokat A biztosítás tartama alatt újra érvénybe helyezést legfeljebb kétszer lehet igénybe venni A biztosítás újra érvénybe helyezését csak az első biztosítási év eltelte után lehet igénybe venni A szer ző dés, il le tő leg an nak meg fe le lő ré sze a hó nap utol só nap já val ak kor is meg szű nik, ami - kor a szer ző dő nek/biz to sí tott nak a va gyon tárgy(ak) meg óvá sá hoz fű ző dő va gyo ni ér de ke meg szű nik (ér dek mú lás), va la mint ha a biz to sí tá si szer ző - dés ha tá lyá nak kez de te előtt a biz to sí tá si ese - mény be kö vet ke zett, il let ve be kö vet ke zé se le he - tet len né vált. Ezek ben az ese tek ben a biz to sí tót a meg szű nés hó nap já nak utol só nap já ig já ró díj il - le ti meg A biztosító szerződés módosítása Amennyiben a biztosító szükségesnek ítéli, a szer - ződés módosítását javasolhatja a következő biz - to sítási évre. E célból köteles az új szerző dé ses feltételeket és az új díjakat a szerződőnek legalább 60 nappal ezek érvénybe lépése előtt közölni A biztosító módosítási javaslata (kivéve érték kö - vetés) csak akkor válik a biztosítási szerződés részévé, ha ahhoz a szerződő/biztosított írásban kifejezetten hozzájárul. E szabályra a biztosító a szerződés módosítására szóló javaslatában kö teles külön felhívni a szerződő/biztosított figyelmét. 6. A koc ká zat vi se lés te rü le ti és idő be li ha tá lya 6.1. A koc ká zat vi se lés te rü le ti ha tá lya a szer ző dő/ biz to sí tott ál tal a biz to sí tá si szer ző dés ben meg - je lölt, Ma gyar or szá gon be lü li in gat lan A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a szer ző dés ha tá lya alatt be kö vet ke zett ká rok ra ter jed ki. 7. A va gyon tár gyak kö re 7.1. Biz to sít ha tó va gyon tár gyak Biz to sít ha tó va gyon tárgy(ak)nak, va gyon cso - port (ok) nak te kint he tő min den, a biz to sí tá si szer ző dés ben meg ne ve zett (és az egyes fel té te - lek ben ki nem zárt), a biz to sí tott tu laj do ná ban lé - vő, va la mint ide gen tu laj don ban lé vő va gyon tár - gy (va gyon cso port), ame lyet a tu laj don jog fenn - tar tá sa mel lett a biz to sí tott nak át ad tak (bé relt, lí - zin gelt, bér mun ká ra, ja ví tás ra, bi zo mány ba át - vett va gyon tár gyak) Ma gán va gyon-biz to sí tás Épü let biz to sí tás ese tén a) Épület- vagy lakástulajdon esetén a biz to sí tás a biztosítási szerződésben meg ne vezett cím szerinti ingatlan területén lévő, a bizto sí tott (ak) tulajdonát képező épületekre, épít mé - nyekre, valamint az azokhoz tartozó épület fel - szerelési tárgyakra terjed ki. b) Lakástulajdon biztosítása esetén biztosítottak a fentieken kívül a közös tulajdonban lévő, a szerződésben megnevezett cím szerint a telek területén lévő épületeknek, épít mények - 5

6 nek, valamint az épületfelszerelési tárgyaknak a biztosítottra eső közös tulajdoni hányad - része. c) Tömbház esetén az alapító okirat/alap - szerződés szerinti közös tulajdonra létrejött tömbház-biztosítás kiegészítéseként kötött épületbiztosításban a külön tulajdonnak az alapító okirat/ alapszerződés szerinti magán tulajdonú épületszerkezetei és épületfel - szerelési tárgyai biztosítottak. (A kapcsolódó tömbház-biztosítás megszűnése esetén jelen lakásbiztosítási szerződés épületbiztosítási modulja alulbiztosítottá válhat.) d) Ön kor mány za ti tu laj do nú bér la ká sok ese tén a biz to sí tás az épü let azon ré sze i re ter jed ki, me lyek a min den ko ri ha tá lyos jog sza bály ok sze rint a biz to sí tott kar ban tar tá si kö te le zett sé - gé be tar toz nak, be le ért ve a ki egé szí tő cé lú he lyi sé ge ket is. e) Egyéb bér le mé nyek ese tén el té rő meg ál la - po dás hi á nyá ban a biz to sí tás a bér be adó tu laj do nát ké pe ző, a biz to sí tott ál tal bér be vett épü le tek re, épü let ré szek re, épít mé nyek re és épületfelszerelésekre, va la mint a kö zös tu laj - don ban lé vő, a szer ző dés ben meg ne ve zett épü le teknek, épü let ré szeknek, épít mé nyek - nek és épület felszereléseknek a bér be adó ra eső kö zös tu laj do ni há nyad ré szé re ter jed ki, ame lye kért a biz to sí tott fe le lős ség gel tar to zik. f) A biz to sí tás ki ter jed azon, a határolófalakon be lü li épületfelszerelésekre és be ren de zé - sek re, amelyek tartósan rögzítettek, illetve a lakás, helyi ség rendel te tés sze rű hasz ná la tá - hoz szük sé ges épü let gé pé sze ti fel sze re lé - sek re (A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va - la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló évi LXXVIII. tör - vény), ame lyek nek ál lan dó köz mű-be csat la - ko zá sa van, va la mint be épí tett bú to rok ra, ki - vé ve a fen ti ek be be épí tett ház tar tá si gé pe ket (pl. mo só gép, mo so ga tó gép, mik ro hul lá mú sü tő stb., illetve vállalkozások esetén a tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések). g) Több lakásos épületek, illetve üzletházak ese - tén, ha az épület/épít mény vagy an nak va la - mely al ko tó ré sze kö zös tu laj dont ké pez, ak kor a biz to sí tó té rí té si kö te le zett sé ge a biz to sí tott tu laj do ni há nya dá nak mér té ké ig áll fenn Ingóságbiztosítás esetén a) Általános háztartási ingóságok: azon, a ház tar - tás ban általában előforduló, a szemé lyes hasz - nálatra vagy fogyasztásra szolgáló, a biz to sí - tott(ak) tulajdonát képező, épületszer ke ze tek - hez tartósan nem rögzített, mozgatható vagyon tárgyak, amelyek egyedi beszerzési értéke nem haladja meg a Ft-ot, kivé - ve a 7.2. és a 7.3. bekezdésben meg ne ve zett vagyontárgyak. Az általános háztartási ingó sá - gok vagyontárgycsoporthoz tartoznak még a személygépkocsi egy garnitúra téli/nyári gumi készlete, kerekesszékek, a kedv te lés ből, illet - ve a háztartás szükség letei nek kie lé gí té sére tartott növények, házi- és díszállatok, valamint a következő vagyon tár gyak, ha az egyedi érté - kük nem haladja meg a Ft-ot. kerékpárok, kerti (önjáró) kisgépek tartozékaikkal együtt, evezős hajók, gumicsónakok, szörfdeszkák. b) Kiemelt értékű háztartási ingóságok: azon, a biztosított(ak) tulajdonát képező vagyon tár - gyak, amelyek az előző pontban megha tá - rozásra kerültek, de egyedi értékük meg ha - ladja a Ft-ot (illetve a Ft-ot az előző bekezdés végén külön meghatá ro - zott vagyontárgyak esetén), továbbá minden, száz évnél régebben készült tárgy. Ezen vagyontárgycsoporthoz tartoznak továbbá a valódi szőrmék, kézi csomózású vagy szövé - sű szőnyegek, antik bútorok, képzőművészeti alkotások (pl. gobelinek, olajfestmények, akva rellek, rajzok, grafikák, szobrok), nemes por ce lánból vagy kristályból készült vagyon - tárgyak, vadász- és önvédelmi fegyverek, vala mint nemesfém, igazgyöngy vagy drága - kő felhasználásával készült dísz- és használati vagyontárgyak (kivéve ékszerek, órák a c) pont alapján). c) El zár va tar tan dó ház tar tá si in gó sá gok: a biz to - sí tott(ak) tu laj do nát ké pe ző ék sze rek, drá ga kö - vek, igaz gyön gyök, a név ér té ket meg ha la dó ér té kű bé lye gek, ér mék (nem hi va ta los fi ze té si esz kö zök), me dá li ák, il let ve va la men nyi, ne - mes fém ből ké szült és az elő ző be kez dés ben fel nem so rolt va gyon tár gyak. d) Készpénz: a biztosított(ak) tulajdonát képező belföldi fizetőeszközök legfeljebb Ft-ig Vál lal ko zói vagyonbiztosítás A biz to sít ha tó va gyon tár gyak meg ha tá ro zá sai a ha tá lyos szám vi te li tör vény nek meg fe le lő en ér - tel me zen dők: a) in gat la nok, b) mű sza ki be ren de zé sek, gé pek, c) egyéb be ren de zé sek, fel sze re lé sek, d) kész le tek: anya gok, áruk, be fe je zet len ter me - lés, fél kész ter mé kek, e) kész ter mé kek, f) egy év nél rö vi debb élet tar ta mú anya gok, esz - kö zök, g) pénz- és ér ték kész let, leg fel jebb Ft-ig (a Ma gyar Biz to sí tók Szö vet sé ge Va gyon biz to sí - tá si Ta go za ta ál tal ajánlott és az ajánlásában foglaltaknak megfelelően rögzített pénz- vagy 6

7 pán cél szek rény ben tar tott, pénz tá ri bi zony la tolt pénz kész le tek, ér ték cik kek és ér ték tár gyak), h) dísz- és haszonállatok, valamint növények Nem biz to sí tott va gyon tár gyak és többletkölt sé - gek a kö vet ke zők: a) épí té si te lek, épü let (épít mény) nél kü li in gat lan, b) immateriális ja vak, c) föl dek, vi zek, le ve gő, d) gá tak, töl té sek, víz tá ro lók, dok kok, mó lók, olaj-, gáz ku tak, bá nyák, fel tá rá sok, e) lé gi járművek, űr ha jó, il let ve ezek rész egy sé gei, ra ko má nya, f) vas úti jár mű vek, moz do nyok, gör dü lő ál lo mány, g) pénz be do bó, -kiadó, -váltó, áru ki adó és játék - auto maták, tar tal muk kal együtt, h) üre sen ál ló épü le tek, te lep he lyek, i) kö tél pá lyás fel vo nók (pl. sí lift), j) üveg há zak, k) azon épületek/építmények, melyek avultsága meghaladja a 75%-ot, l) nyi tott ol da lú vagy fe det len épü le tek, m) ide ig le nes jel le gű épü le tek (el adó-, pi a ci, für dő-, sí-, fel vo nu lá si épü le tek, bó dék és ha son lók), va la mint ide ig le nes en ge dél lyel épült lé te sít - mé nyek, n) földbevájt, szilárd falazattal nem rendelkező műtárgyak, o) tár gyak, ob jek tu mok, ame lyek kön nyen szét - szed he tők és szál lít ha tók, pl. ba rak kok, pa vi - lo nok, csó nak há zak, bó dék, ker ti lakok, kuny - hók, tri bü nök, sát rak, tor nyok, osz lo pok, lám - pák, építő áll vá nyok, épít mé nyek ide ig le nes te - tő zet tel, me leg ágyak, p) bon tás alatt lé vő vagy bon tás ra ki je lölt épü le tek, q) az ere de ti től el té rő ki vi te le zés mi at ti több let - költ sé gek, r) min ták, szem lél te tő mo del lek, pro to tí pu sok és ki ál lí tá si tár gyak Csak kü lön meg ál la po dás alap ján biz to sít ha tó va gyon tár gyak: Mindkét tulajdonforma esetén a) bérlakásokba, -épületekbe, egyéb bérelt helyi - ségekbe utólag a határolófalakon belüli, a bérlő által utólag szerkezetileg beépített, a biz tosított tulajdonát képező épület tar to zé kok, b) a biztosított tulajdonában lévő, vagy általa bér - be vett, a határoló falakon kívüli felsze re lé sek, amennyiben ezek a kockázatviselési helyen, a biztosított ingatlan területén találhatóak (pl. kerítések, előtetők, külső térvilágítás, bizton - sá gi berendezések stb.), c) vízi járművek, d) forgalmi engedélyhez kötött és/vagy forgalmi rend számmal rendelkező gépjárművek, gép - jármű-utánfutók és -vontatók, e) haszonállatok, f) építés, átépítés alatt álló és befejezetlen épü le - tek (befejezettnek minősül az az épület, amely használatbavételi engedéllyel rendel ke zik). g) lábon álló növényi kultúrák, h) különleges üvegezések Vál lal ko zói va gyon biz to sí tás esetén a) ira tok, ter vek, üz le ti köny vek vagy egyéb, bár mi - lyen jel le gű és for má ban tá rolt adat és le írás, b) cég táb lák, c) csekk, pos ta utal vány, ta ka rék könyv, ér ték pa - pír, bé lyeg, át ru ház ha tó ter mé sze tű ok má nyok és egyéb ér ték pa pír ok, d) ék sze rek, drá ga kö vek, arany-, ezüst-, pla ti nava la mint egyéb szí nes fém tár gyak, arany ru - dak, ér mék, mű tár gyak, mű vé sze ti al ko tá sok, szőr me, an tik vi tá sok. 8. A biz to sí tá si ös szeg 8.1. A biz to sí tá si ös sze get a szer ző dő/biz to sí tott vagyon tárgycsoportonként, il let ve a kü lön meg - ál la po dás sal biz to sít ha tó va gyon tár gyak ese tén va gyon tár gyan ként ha tá roz za meg, a Ma gyar or - szá gon min den kor ér vé nyes bel föl di fi ze tő esz - köz ben. A biz to sí tá si ös szeg a biz to sí tó szol gál - ta tá sa i nak éves vagy a biz to sí tá si idő szak ra vo - nat ko zó fel ső ha tá ra A biz to sí tó koc ká zat vál la lá sa fenn áll hat: a) a biz to sí tá si szer ző dés ben té te le sen fel so rolt va gyon tár gyak ra meg je lölt ös szeg ha tá rig, b) az azo nos ér té ke lés alap ján ös sze vont va gyoncso port ra a meg je lölt ös szeg ha tá rig A biz to sí tá si ös szeg: új ér té ken (újrabeszerzési ár, után pót lá si új ér ték) ke rül meg ha tá ro zás ra A biz to sí tá si ös szeg nem ha lad hat ja meg a biz to - sí tott va gyon tárgy új ér té két. 7

8 8.5. Ha a va gyon tár gyak biz to sí tá si ös sze ge az új ér - té ket meg ha lad ja, ak kor az új ér té ket meg ha la - dó ré szé ben a biz to sí tá si ös szeg re vo nat ko zó meg ál la po dás sem mis. (Túl biz to sí tás.) 8.6. A biztosítási ajánlat és mellékletei tartalmazzák a biztosítandó vagyontárgyak vagyoncsoporton kénti megbontott biztosítási összegét. Azon ese tek - ben, ha a kiemelt értékű háztartási ingóságok ( b) és/vagy az elzárva tartandó háztartási ingóságok ( c) egyedi értéke meghaladja a Ft-ot, vagy bármely gyűjtemény együt tes értéke meghaladja a Ft-ot, a szerződőnek külön listát kell mellékelnie a biztosításra feladni kívánt vagyontárgy(ak)ról Be fe je zet len épü le tek ese tén a biz to sí tá si ös - szeg a biz to sí tott va gyon tár gyak aján lat té tel kor ter ve zett épí té si (anyag- és mun ka díj) költ sé ge i - nek ös sze ge A biz to sí tá si ös szeg mó do sí tá sát a szer ző dő/ biz to sí tott a biz to sí tó hoz in té zett írás be li nyi lat ko - zat tal bár mi kor kez de mé nyez he ti A biz to sí tá si ös szeg vál to zá sa ma ga után von ja a biz to sí tá si díj vál to zá sát is A biz to sí tó a koc ká za ti kö rül mé nyek lé nye ges vál to zá sa ese tén a biz to sí tá si díj té te lek meg vál - toz ta tá sát is kez de mé nyez he ti A biztosító a biztosítási összeg új értéken való tartása érdekében automatikus értékkövető indexet alkalmaz. A biztosítási összeg mindig a biztosítási évfordulóval, az értékkövetés mérté kével változik (továbbiakban: értékkövetés). A módosítás alapja a biztosító vagyonbiztosításaival biztosítható vagyontárgyak különböző körére a KSH által megállapított éves árindexek, amely - ek ből a biztosító átlagindexet képez. A biz tosító az értékkövetés számítását évente egyszer a KSH által addig nyilvánosságra hozott index ada - tai alapján képezi, azzal a kikötéssel, hogy a biztosító ettől +/-3%-os mértékkel eltérhet. A biz - to sító az értékkövetéssel megváltozott biztosítási összegről és díjakról az értékkövetés érvénybe lépését megelőzően legalább 60 nappal írásban értesíti a szerződőt. Amennyiben a szerződő az értékkövetést nem fogadja el, akkor a szer ző - dést a felmondási szabályoknak megfelelően fel - mondhatja. A fenti értékkövetési szabályok nem vonatkoznak a számítástechnikai berendezés, a jármű és a készpénz vagyon-tárgy csoportok, vala mint a szállítmánybiztosítás és az üzem szü netbiztosítás veszélynemekre fel adott vagyon tár - gyakra. Ezen esetekben a biztosító érték köve tést nem alkalmaz. 9. Ön ré sze se dés A biztosítási szerződésben meghatározott ön - részt a biztosító a biztosítási szerződés hatálya alatt bekö vetkező minden egyes kártérítés esetén levonja. 10. A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak sza bá lyai A biz to sí tó a ká ro kat ese mé nyen ként és éven - ként a szer ző dés ben meg je lölt fel ső ös szeg ha - tá rig té rí ti meg a Ma gyar or szá gon min den kor ér vé nyes bel föl di fi ze tő esz köz ben, fi gye lem be vé ve, hogy az egyes va gyon cso por tok mi lyen ér té ken van nak biz to sít va A biz to sí tó szol gál ta tá sai az adott biz to sí tá si idő - szak biz to sí tá si ös sze gét csök ken tik. Amen nyi - ben a biz to sí tó té rí tést nyúj tott, úgy meg il le ti az egész biz to sí tá si idő szak ra eső tel jes díj A biz to sí tá si ös szeg ki me rü lé se ese tén, de újabb kár be kö vet ke zé se előtt a fe lek kö zös meg egye zés sel meg ál la pod hat nak a biz to sí tá si ös szeg új ra fel töl tés ében, en nek hi á nyá ban a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az adott biz to sí tá si idő szak hát ra lé vő ré szé re meg szű nik Biz to sí tá si ese mé nyek okoz ta károk té rí té se. A biz to sí tá si ese mé nyek be kö vet kez te kor a biz - to sí tó a va gyon tár gyak biz to sí tás ba vo ná sa kor meg ál la pí tott biz to sí tá si ös szeg nek meg fe le lő en a kö vet ke zők sze rint nyújt szol gál ta tást: Ha a ká ro so dott va gyon tárgy biz to sí tá si ös sze ge ala cso nyabb, mint az új ér ték sze rint meg ha tá ro - zott ér ték (alul biz to sí tott ság), a biz to sí tó arány la - gos té rí tést al kal maz, te hát a kárt olyan arány ban té rí ti meg, aho gyan a biz to sí tá si ös szeg arány lik a kár idő pon ti tény le ges új ér ték hez A biz to sí tott va gyon tár gyak tel jes ká ra ese tén (tel - jes meg sem mi sü lés vagy gaz da ság ta lan ja vít ha - tó ság) a biz to sí tó - ki vé ve a és a be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat a kár idő - pon ti, ma gyar or szá gi be szer zé si új ér té ken té rí ti, az az azt az ös sze get té rí ti meg, amely ből a biz to - sí tott, ká ro so dott va gyon tár gyak azo nos pa ra mé - te rek kel új ra be sze rez he tők, el ké szít he tők A biz to sí tott va gyon tár gyak tel jes ká ra ese tén a biz to sí tó a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke - zett ká ro kat kár idő pon ti avult ér té ken (kár idő - pon ti va ló sá gos ér té ken) té rí ti, ha a ká ro so dott biz to sí tott va gyon tárgy avult sá ga a kár idő pont ja előtt az 50%-ot el ér te vagy meg ha lad ta Ha az épület újraépítési, helyreállítási költsége nagyobb az ingatlan forgalmi értékénél vagy az épület maradvánnyal csökkentett forgalmi értéké - nél, akkor a biztosító az egyéb szabályok betar - tása mellett (pl. a káronszerzés tilalma) a káro so - dott ingatlan forgalmi értékét téríti meg, levonva abból a maradványok értékét. (Forgalmi érték: az adott ingatlan helyi viszonyoknak megfelelő, a kár időpontját közvetlenül megelőző állapot szerinti piaci értéke.) Az épület újraépítési, hely - re állítási értéke és maradvánnyal csökkentett forgalmi értéke közötti különbözet megfize té - sére csak akkor köteles a biztosító, ha az épület újjáépítése, helyreállítása a kockázatviselés helyén, számlával igazoltan, ténylegesen meg - történik. 8

9 Biztosított járművek, illetve alkatrészek károso dá - sa esetén a káridőponti avult érték kerül térítésre El té rő meg ál la po dás hi á nyá ban a tel jes kárt szenve dett va gyon tár gyak té rí té si ös sze gé ből az ér téke sít he tő, il let ve hasz no sít ha tó ma rad vá nyok ér - té két a biz to sí tó le von ja. A ma rad vá nyok ra a biz - to sí tó nem tart igényt A biz to sí tott va gyon tár gyak rész le ges ká ra ese - tén a biz to sí tó a ja ví tá si vagy hely re ál lí tá si költ sé - ge ket fe de zi Ha festés, mázolás, tapétázás, valamint minden - nemű fal- és padlóburkolatban bekövetkező kár a helyiség azonos kivitelezésű felületének lega lább 20%-át érinti, akkor a biztosító a teljes azonos kivitelezésű felületet tekinti károsodottnak Ha a hely re ál lí tás el tér anya gá ban, anya gá nak mi nő sé gé ben a kár ko ri ál la pot tól, a té rí tés alap ja a kár idő pon ti ál la pot kal ku lált hely re ál lí tá si költ - sé ge. Ha a hely re ál lí tás vagy ja ví tás ér ték emel - ke dés sel jár, ak kor a biz to sí tó az ér ték emel ke - dés ará nyá ban csök ken ti a té rí tés össze gét Az épí tés, át épí tés, ös sze sze re lés alatt le vő biz to - sí tott va gyon tár gyak ban be kö vet ke zett kárt a biz to - sí tó a kár idő pon tig tény le ge sen fel me rült épí té si, át épí té si, össze sze re lé si költ sé gek mér té ké ig té rí ti meg, a kár idő pon ti be szer zé si árak, il let ve elő ál - lí tá si vagy épí té si költ sé gek fi gye lem be vé te lé vel A biz to sí tott ál tal bé relt, köl csön vett, lí zin gelt, ke - ze lés re, meg őr zés re, tá ro lás ra, ja ví tás ra szer ző - dés sel át vett a biz to sít ha tó va gyon tár gyak kö - ré nek meg fe le lő ide gen va gyon tár gya kat (épü - le te ket, épít mé nye ket, gé pe ket, be ren de zé se ket, fel sze re lé se ket, ké szü lé ke ket és egyéb va gyon - tár gya kat) a biz to sí tó kár idő pon ti avult ér té ken té rí ti meg Biz to sí tá si ese mé nyek okoz ta károk té rí té se, ki - zá ró lag vál lal ko zá sok ese tén A ter me lés ből ki vont, hasz ná la ton kí vü li tár gyi eszkö zök ká rát a könyv sze rin ti ér té kig té rí ti meg a biz to sí tó. Le bon tás ra, ki se lej te zés re ki je lölt tár - gyi esz kö zök ese tén a kár té rí tés fel ső ha tá ra a hasz no sí tá si ös szeg, amely nem ha lad hat ja meg azok könyv sze rin ti ér té két Kész le tek ká ra ese tén a) a vá sá rolt anya go kat a biz to sí tó kár idő pon ti be szer zé si áron té rí ti, b) egy év nél rö vi debb élet tar ta mú esz kö zök rész le ges és tel jes ká ra it hasz ná lat ba vett esz kö zök ese tén kár idő pon ti avult ér té ken, hasz ná lat ba nem vett esz kö zök ese tén pe dig újrabeszerzési áron té rí ti a biz to sí tó Nem a biz to sí tott tu laj do nát ké pe ző (be tét dí jas) gön gyö le ge ket a biz to sí tá si ös sze gen be lül be tét dí jon té rí ti a biz to sí tó Sa ját elő ál lí tá sú kész- és fél kész ter mé kek vagy be fe je zet len ter me lés ká rai a tel jes költ ség rá for - dí tás mér té ké ig, de leg fel jebb a biz to sí tá si ösz - sze gig té rül nek A biz to sí tott nál lé vő, de nem az ő tu laj do nát ké - pe ző, meg mun ká lás ra, fel dol go zás ra, el adás ra, tá ro lás ra vagy ja ví tás ra szer ző dés ben is át vett, nem tár gyi esz köz nek mi nő sü lő va gyon tár gyak, kész le tek vagy egyéb for gó esz kö zök, in gó sá gok ká ro so dá sa ese tén: a) a ja ví tás sal hely re ál lít ha tó ká rok nál a ja ví tá si költ sé get, b) tel jes meg sem mi sü lés ese tén a tel jes kár idő - pon ti avult ér té ket té rí ti a biz to sí tó Ér ték pa pír ok meg sem mi sü lé sé ből ere dő károk ese tén a biz tosí tó ki zá ró lag a nyom dai új raelő ál lí - tás költ sé gét fe de zi Biz to sí tá si ese mé nyek hez kap cso ló dó költ ség - té rí té sek A biz to sí tó a biz to sí tá si ös sze gen be lül az adott va gyon tárgy cso port ra fel adott biz to sí tá si ös szeg 20%-áig, de leg fel jebb az adott kár kár té rí tés ének ös sze gé ig meg té rí ti a biz to sí tá si fe de zet be vont kár ese mé nyek foly tán a biz to sí tott va gyon tár gyakkal kap cso la to san tény le ge sen fel me rült, in do kolt és iga zolt költ sé ge ket, a kö vet ke zők sze rint: a) az ol tás és men tés költ sé ge it be le ért ve az ide gen tu laj don ban az ol tás, men tés so rán ke let ke zett ká ro kat is, amen nyi ben azok a biz to sí tot tat ter he lik, b) a rom- és tör me lék el ta ka rí tás, ta ka rí tás és bú - tor moz ga tás költ sé ge it, ame lyek ha csak a ma rad vány ér té kek fel mé ré se so rán nem ke - rül tek be szá mí tás ra a kár hely szín meg tisz tí - tá sá val, va la mint a bon tá si tör me lék nek és a nem fel hasz nál ha tó ma rad vá nyok nak a leg kö - ze leb bi és hi va ta lo san en ge dé lye zett le ra kó - hely re szál lí tá sá val kap cso lat ban me rül tek fel, c) a károk sú lyos bo dá sá nak meg aka dá lyo zá sát vagy azok ha tá sa i nak eny hí té sét szol gá ló in - téz ke dé sek kö vet kez té ben fel me rült költ sé - ge ket, ame lyek a ká ro so dott va gyon tárgy el - szál lí tá sá val, az ide ig le nes fe dés sel (te tő zet), dú co lás sal, áll vá nyo zás sal, az ide ig le nes köz - mű ve sí tés sel, to váb bá az eset le ges ha tó sá gi kényszerkitele pítési vagy a meg men tett va - gyon biz ton sá gát szol gá ló in téz ke dé sek kel kap cso lat ban me rül tek fel, d) a kár meg ál la pí tá sá ra és ren de zé sé re vo nat ko - zó vizs gá la ti (la bo ra tó ri u mi), va la mint eset le ges tény meg ál la pí tá si költ sé ge ket, ha a vizs gá lat a biz to sí tó elő ze tes hoz zá já ru lá sá val tör tént, e) a hely re ál lí tás sal (nem után pót lás sal) kap cso - la tos ter ve zé si és szak ér tői költ sé ge ket, 9

10 10 f) a takarítás, bútormozgatás, deponálás indokolt költségeit, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvása, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel, valamint lezárhatatlanná vált épület/épít - mény őrzésére fordított költségeket, leg feljebb a káresemény észlelésétől számított 5 napig, naponként Ft összeghatárig. g) a szét- és ös sze sze re lés költ sé ge it, ame lyek a kár fel szá mo lá sa/hely re ál lí tá sa so rán, be - ren de zé sek le- vagy vis sza sze re lé sé vel kap - cso lat ban me rül tek fel. h) az ide ig le nes la kás, il let ve a vál lal ko zás te vé - keny sé gé nek foly ta tá sá hoz szük sé ges he lyi ség (to váb bi ak ban: he lyi ség) több let bér le ti díj költ - sé gét, ha a ha tó ság a biz to sí tott ob jek tu mot (la kást, iro dát, mű helyt, stb.) je len szer ző dés sel fe de zett biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben lak ha tat lan ná nyil vá nít ja, és ezért az ide ig le nes la kás, he lyi ség több let bér le ti dí ja in do kolt és iga zolt. A biz to sí tó e költ sé ge ket a ki köl tö zés től a vis sza köl tö zé sig, de leg fel jebb 90 na pig, leg feljebb Ft-ig té rí ti, ha a szer ző dő/ biz to sí tott min den tő le el vár ha tót meg tett a hely re ál lí tás ér de ké ben. i) a biztosított bérbeadó lakbérkiesését, ha a kár esemény bekövetkeztében a biztosított épületben olyan mértékű kár keletkezik, hogy az épület vagy lakás bérlője jogszabály vagy bérleti szerződés alapján megtagadhatja a lakbér egészének vagy részének fizetését, a biztosító e költségeket a lakhatóvá válásig, de legfeljebb 90 napig, legfeljebb Ft-ig téríti, ha a szerződő/biztosított minden tőle elvárhatót megtett a helyreállítás érdekében. j) megtéríti a biztosító az üdülés alatt bekö vet - kezett biztosítási esemény miatti haza- és vissza utazási költségeket 1 fő biztosított ré - szé re: Ft összeghatárig. A kár eny hí tés kö ré be eső, in do kolt költ sé ge ket a biz to sí tó ak kor is meg té rí ti, ha azok nem ve zet tek ered mény re, ki vé ve a kár eny hí tés so rán be kö vet - ke zett egész ség ká ro so dást A ja ví tá si és hely re ál lí tá si költ sé gek csak in do kolt eset ben tar tal maz hat ják a sür gős sé gi fel árat, a túl mun ka több let költ sé ge it, va la mint a fel hasz ná - lan dó anya gok, szer ke ze tek sür gős szál lí tá sá nak, il let ve gyár tá sá nak több let költ sé ge it A biztosító biztosítási szerződésből eredő köte le - zettségével összefüggésben, a károsító ese ményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekö vet - kezett kár következményeinek megszün te téséhez szükséges, általános for gal mi adó-köteles szol gál - ta tás ellenértéke (anyag-, javítási-, illetve hely re állí - tási költség) után az általános for galmi adó össze - gének meg felelő összeg meg térítésére csak olyan számla alapján vállalhat köte lezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogo sultnak, amelyen fel - tün tetik az általános for galmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható. 11.A biz to sí tás sal nem fe de zett károk A biz to sí tó té rí té si kö te le zett sé ge nem ter jed ki ar ra a kár ra, a) amely nem biz to sí tott vagy biz to sí tás ból ki zárt va gyon tárgy ban ke let ke zik, b) ahol a biz to sí tó biz to sí tá si ese mé nyen kén ti fi - ze té si kö te le zett sé ge nem éri el a biz to sí tá si szer ző dés ben rög zí tett ön ré sze se dés ér té két, c) amely bün te tő jel le gű több let költ ség ként (pl. bün te tés, köt bér, bír ság, ka mat) je lent ke zik, d) amely a ká ro so dott va gyon tárgy olyan ér ték - csök ke né sé ből szár ma zik, amely a to váb bi ren del te tés sze rű hasz ná la tot nem be fo lyá sol ja, e) amely a meg sem mi sült biz to sí tott va gyon tárgy nem ká ro so dott tar ta lék al kat rész ének vagy tar to zé ka i nak ere de ti cé lú fel hasz ná lá sá nak meg hi ú su lá sa mi att állt elő, f) ami nor ma li zált hi ány ként ká ló el szá mol ha tó, g) amely, üz le ti köny vek és szoft ver ká ro so dá sá - nak kö vet kez mé nye ként ke let ke zett, h) amely a ta laj erő ben, víz mi nő ség ben, ter mé sze ti kör nye zet ben kö vet ke zett be, i) amely egész ben vagy rész ben az épü le tek, épít mé nyek, gé pek, be ren de zé sek avult sá - gá val, azok kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sá val vagy az épí té si és üze mel te té si sza bá lyok be nem tar tá sá val oko za ti ös sze füg gés ben kö vet - ke zett be Nem té rí ti meg a biz to sí tó (bár mi ne mű kár, vesz te ség, költ ség, amely nek ered mé nye, ke let ke zé si oka köz vet le nül vagy köz vet ve ös sze füg gés be hoz ha tó a kö vet ke ző ese mé nyek kel) a) a ter mé sze tes és mes ter sé ges kör nye zet szen nye zé sé ből ere dő ká ro kat, b) a biz to sí tá si ese mé nyek kel nem köz vet len ös - sze füg gés ben be kö vet ke zett ká ro kat; a kö vet - kez mé nyi ká ro kat, így pél dá ul az üzem szü net - ből ere dő ter me lés ki esést (csak külön meg álla - podással biztosítható), c) a ha sa dó anyag ok rob ba ná sá ból, nuk le á ris re - ak ci ó ból vagy su gár zás ból, to váb bá io ni zá ló és lé zer su gár zás ból ere dő ká ro kat, d) a nukleáris energia, tüzelőanyag (hulladék), előállításával, tá ro lá sá val, ke ze lé sé vel kap csola tos ká ro kat, e) a jog sza bály alap ján meg té rü lő, il let ve más biz to sí tás sal már fe de zett ká ro kat, f) a gé pi adat hor do zók ban tá rolt do ku men tá ci ók, ter vek, szel le mi ter mé kek új ra-elő ál lí tá si és rög zí té si költ sé gét,

11 g) az ada tok ban vagy szoft ve rek ben ke let ke zett ká ro kat, kü lö nös te kin tet tel az ada tok nak, szoft ve rek nek vagy szá mí tó gé pes prog ra - mok nak ere de ti fel épí té sé nek tör lé sét, el rom - lá sát vagy el tor zu lás mi att be kö vet ke zett hát - rá nyos meg vál toz ta tá sát, h) há bo rú, in vá zió, kül föl di had se reg te vé keny - sé ge, há bo rús, il let ve há bo rús jel le gű cse lek - mény (had üze net től füg get le nül), pol gár há bo rú, bár mi lyen jel le gű há bo rús cse le ke det, fegy ve - res fel ke lés ál tal oko zott ká ro kat, i) bel ső za var gás, for ra da lom, fel ke lés, zen dü lés, lá za dás, puccs, sztrájk ál tal oko zott ká ro kat, j) el kob zás, le fog la lás, kény szer ál la mo sí tás ál tal oko zott ká ro kat, k) ha di jog, rend kí vü li ál la pot ál tal oko zott ká ro kat, l) indokolatlan többletköltségek. m) ter ro riz mus bár mi lyen for má já val ös sze füg - gés ben ke let ke zett ká ro kat az aláb bi ak ban fog lal tak sze rint: Je len fel té tel ből ki zá rás ra ke rül nek azon va gyo ni és nem va gyo ni károk, be le ért ve min den egyéb, a szer ző dé si fel té te lek ben meg ha tá ro zott biz to sí - tá si ese mé nyek hez kap cso ló dó ki fi ze té se ket is, ame lye ket köz vet le nül vagy köz vet ve ter ror cse - lek mén nyel vagy an nak el kö ve té se so rán közv e - szély oko zá sá val, vagy ezen cse lek mé nyek köz - re ha tá sá val idéz nek elő, il let ve az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott egyéb cse lek mé nyek kel okoz tak, füg get le nül at tól, hogy más ok vagy más ese - mény, tör tén jék ez bár mely idő ren di sor rend - ben is köz re ha tott-e a kár be kö vet kez té ben. Je len fel té tel ér tel mé ben ter ro ris ta cse lek mény - nek mi nő sül to váb bá min den olyan cse lek mény füg get le nül at tól, hogy erő sza kos cse lek mény al kal ma zá sá val, az zal va ló fe nye ge tés sel vagy an nak elő ké szí té sé vel va ló sult-e meg, ame lyet önál ló an, vagy egy bi zo nyos szer ve zet vagy kor - mány meg bí zá sá ból vagy ah hoz kap cso lód va hajt vég re vagy em ber vagy em be rek cso port ja(i), ame lyet min den jel sze rint azért haj ta nak vég re, hogy egy jog sze rű vagy tény le ges kor mányt, il let ve ál la mot, vagy nyil vá nos sá got vagy a nyil vá nos - ság egy ré szét meg fé lem lít se, be fo lyá sol ja, vagy a gaz da sá gi éle tet rész ben vagy egész ben be fo lyá sol ja, vagy ame lyek mód ja és kö rül mé nyei ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy azo kat po li ti kai, szo ci á lis, val lá si, ide o ló gi ai vagy ha son ló okok ból vagy cél lal haj tot ták vég re. Je len fel té tel sze rint ki zá rás ra ke rül nek to váb bá azon va gyo ni és nem va gyo ni károk, be le ért ve min den egyéb, a szer ző dé si fel té te lek ben meg - ha tá ro zott biz to sí tá si ese mé nyek hez kapcso lódó ki fi ze té se ket is, ame lye ket köz vet le nül vagy köz - vet ve olyan cse lek mé nyek okoz tak, vagy ame - lyek ben köz re ha tot tak olyan cse lek mé nyek, ame - lyek ter ro ris ta tá ma dá sok el len őr zé sé re, meg elő - zé sé re vagy el foj tá sá ra szol gál nak, vagy egyéb mó don egy ter ro ris ta ak ci ó val függ nek ös sze. 12.A fe lek együtt mű kö dé se A szer ző dő/biz to sí tott kö te le zett sé gei Köz lé si kö te le zett ség A szer ző dő/biz to sí tott a szer ző dés kö tés kor kö te - les a biz to sí tás szem pont já ból lé nye ges min den olyan kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lyek re a biz to sí tó írás ban kér dést tett fel, va la mint min - den olyan lé nye ges kö rül ményt, ame lyet is mert, vagy is mer nie kel lett. A szeződő/biz to sí tott kö te les a biz to sí tó ké ré - sé re a biz to sí tó koc ká za ta szem pont já ból je len - tős ok ira to kat, szer ző dé se ket, ha tó sá gi ha tá ro - za to kat (tár sa sá gi szer ző dés, a vál la lat szám vi te li po li ti ká ja, a vállalkozás analítikus nyil-ván tar tása, üzleti könyvei, ingatlan tulajdonlását, hasz ná latát igazoló dokumentum, mun ka kö ri le írás a biz to - sított vagyontárgyra vonatkozó szak vé le mény stb.) a biz to sí tó ré szé re át ad ni, il let ve ezek be betekintést biz to sí ta ni Változásbejelentési kö te le zett ség A biz to sí tá si koc ká zat szem pont já ból lé nye ges és a köz lé si kö te le zett ség kö ré be be vont kö rül - mé nyek vál to zá sát a szer ző dő/biz to sí tott ha la - dék ta la nul de leg fel jebb tudomásukra jutá suk - tól szá mí tott 8 na pon be lül kö te les a biz to sí tó - nak írásban be je len te ni. A be je len té si kö te le zett - ség alá tar to zik a szer ző dés ben rögzített bár mi - lyen adat meg vál to zá sa. A szer ző dő/biz to sí tott a biz to sí tó ké ré sé re kö te - les a vál to zás ra vo nat ko zó mó do sí tott, il le tő leg vál to zott tar tal mú ok ira to kat a biz to sí tó ké ré sé re a biz to sí tó nak át ad ni. A szerződő/biztosított közlési, illetőleg válto zás - bejelentési kötelezettségének megsértése ese tén a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhall - gatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény be kö vet ke zésében Kár be je len té si kö te le zett ség a) A szer ző dő/biz to sí tott vagy meg ha tal ma zott ja a biz to sí tá si ese ményt azon nal, de leg fel jebb a be kö vet ke zés től, il let ve a tu do más ra ju tás tól szá mí tott 2 mun ka na pon be lül kö te les a biz to - sí tó nak be je len te ni. Te le fo non va ló be je len tés ese tén a biz to sí tó kér he ti a be je len tés írá sos meg erő sí té sét is. 11

12 b) Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a szer ző dő/biz to sí tott köteles a biz to sí tó ren - del ke zé sé re bo csá ta ni min den olyan ok ira tot, bi zony la tot, amely a tu laj do ni vi szo nyok, kár - igény jo gos sá gá nak, a biz to sí tá si esemény be kö vet ke zé sé nek, a kár té rí té si ös szeg meg - állapításá nak el bí rá lá sá hoz szük sé ges. c) A kár be je len tés nek tar tal maz nia kell a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek idő - pont ját, le írá sát, a ká ro so dott va gyon tár gyak/va gyon tárgy cso - por tok meg ne ve zé sét, he lyét, be csült ér té két, a ká ro sult sze mé lyét és a ke let ke zett kár té rí - té si igényt, a biz to sí tá si eseménnyel kap cso la tos bün te tő-, il let ve pol gá ri pe res el já rás ról tájékoztatást, a biz to sí tó ál tal kért egyéb a kár ren de zés lefolytatásához szük sé ges ira to kat, do ku - men tu mo kat, a biz to sí tott ügy in té ző jé nek ne vét és te le fon - szá mát, va la mint va la men nyi egyéb lé nye ges in for má - ci ót. d) Amennyiben a káresemény jellege (betöréses lopás, rablás, tűz stb.) igényli, az illetékes ható ságokat, szerveket (rendőrség, tűzoltó - ság, munkaügyi felügyelőség stb.) is azonnal értesíteni kell Kármegelőzési kötelezettség A szer ző dő/biz to sí tott kö te les a károk meg elő zé se, el há rí tá sa és eny hí té se ér de ké ben minden, tő le el - vár ha tó in téz ke dést meg ten ni, a vo nat ko zó elő írá - so kat min den kor és ma ra dék ta la nul be tar ta ni Kár eny hí té si kö te le zett ség A szer ző dő/biz to sí tott a kár be kö vet kez te kor kö te les a kárt tő le tel he tő en eny hí te ni. A biz to sí tott a biz to sí tá si ese mény hely szí nét a bejelentést kö ve tő 5 na pon be lül csak a kár - eny hí tés hez szük sé ges mér ték ben vál toz tat - hat ja meg. A vész hely zet köz vet len el há rí tá sát kö ve tő en a biz to sí tott ja vas la tot dol goz hat ki a kár eny - hí té sé re, és a ter vet a biz to sí tó val egyez te ti. Ha a biz to sí tó mű sza ki lag egyen ér té kű, de gaz da sá go sabb meg ol dást ja va sol a kár eny - hí té sé re, és et től a meg ol dás tól a biz to sí tott el tér, a több let költ sé ge ket a biz to sí tó nem té rí ti A biz to sí tó kö te le zett sé gei A biz to sí tó a ká ro kat a feltételekben foglaltak sze - rint té rí ti meg. A biz to sí tó a ké se del mes szol gál ta - tás ese tén ki zá ró lag a ma gyar pol gá ri jog sza bá lyai sze rin ti ké se del mi ka mat meg fi ze té sé re kö te les A té rí té si ös szeg a té rí tés alap já ul szol gá ló utol - só ok irat be ér ke zé sét kö ve tő 15 na pon be lül ese dé kes. A kárfizetés történhet pénztári kifi ze - téssel, postai úton, vagy a károsult által meg - adott bank számlaszámra, átutalással Ha a kár ren de zés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy szer ző dés sze rin ti biz to sí tá si ese mény tör - tént, de a té rí tés vég ső ös sze ge még nem ha tá - roz ha tó meg pon to san, ak kor a biz to sí tó kár elő - le get nyújt hat. 13. A biz to sí tó men te sü lé se és vissza kö ve te lé si jo ga A szer ző dő/biz to sí tott köz lé si, il le tő leg változás - be jelentési kö te le zett sé gé nek meg sér té se ese tén a biz to sí tó kár té rí té si kö te le zett sé ge nem áll be, ki vé ve, ha a biz to sí tott bi zo nyít ja, hogy az el hall - gatott vagy be nem je len tett kö rül ményt a biz to - sí tó a szer ző dés kö tés kor is mer te, vagy az nem ha tott köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé - sé ben Amen nyi ben a biz to sí tott a biz to sí tó ál tal írás ban adott, a kár meg elő zés sel, il let ve kár eny hí tés sel kap cso la tos elő írá so kat, uta sí tá so kat nem tar - tot ta be, és a károk ez zel ös sze füg gés ben ke let - kez tek, a biz to sí tó kö te le zett sé ge nem áll be A biz to sí tó kö te le zett sé ge nem áll be, amen nyi - ben a szer ző dő/biz to sí tott a biz to sí tó nak a biz to - sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét a pont - ban fog lalt ha tár időn be lül és fel té te lek sze rint nem je len ti be, a szük sé ges fel vi lá go sí tást nem ad ja meg, il let ve nem te szi le he tő vé a be je len tés és a fel vi lá go sí tás tartalmának el len őr zé sét, fel - té ve hogy a biz to sí tá si ese mény lé nye ges kö rül - mé nyei ez ál tal kideríthetetlenné vál nak A biz to sí tó men te sül szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól ab ban az eset ben, ha bi zo nyít ja, hogy a kárt jog el le ne sen a biz to sí tott, il le tő leg a szer ző dő fél, ve lük kö zös ház tar tás ban élő hoz zá tar to zó - juk, a biz to sí tot tak nak a sza bály za ta i ban meg ál la - pí tott mun ka kört be töl tő al kal ma zot tai, il le tő - leg meg bí zot tai, a biz to sí tott jo gi sze mély nek a sza bály zat ban meg ha tá ro zott tag jai vagy szer vei szán dé ko - san vagy sú lyo san gon dat la nul okoz ták Je len szer ző dés sze rint sú lyo san gon dat lan kár - oko zás nak mi nő sül töb bek kö zött, ha az elő ző be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély, illetve a biztosított ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé get en ge dély nél kül vég zett, 12

13 te vé keny sé gét jog sza bály ban, egyéb elő írás - ban meg ha tá ro zott sze mé lyi és tár gyi fel té te - lek hiányában vé gez te, a kárt ittas ál la pot ban, bó du la tot kel tő vagy hal lu ci no gén sze rek (pél dá ul ká bí tó szer) fo - gyasz tá sá nak ha tá sa alatt, il let ve ez zel az ál la - po tá val ös sze füg gés ben okoz ta, az ingatlant nem a rendeltetésének megfelelően használta, a kárt a kármegelőzési, kár eny hí té si elő írá sok, fog lal ko zá si sza bá lyok sú lyos vagy is mét lő dő, il let ve fo lya ma tos meg sér té sé vel okoz ta, ha a kárt a szakmai előírások súlyos meg sze - gésével okozta A szer ző dő/biz to sí tott a kár ral kap cso lat ban hoz zá bár mi lyen cí men be fo lyó meg té rü lést 8 mun ka na pon be lül kö te les a biz to sí tó nak írás - ban be je len te ni, és azt a már ki fi ze tett té rí tés ere jé ig tartozik a biz to sí tó nak vis sza fi zet ni Amen nyi ben a biz to sí tó a kárt meg té rí tet te, meg - il le tik mind azo k a jo gok, ame lyek a biz to sí tot tat il le tik meg a ká rért fe le lős sze mél lyel szem ben, ki vé ve, ha ez a biz to sí tot tal kö zös ház tar tás ban élő hoz zá tar to zó A szer ző dő/biz to sí tott kö te les min den el vár ha tó tá mo ga tást meg ad ni a biz to sí tó tör vé nyi en ged - mény alap ján meg nyí ló vissz ke re set ének ér vé - nye sí té sé hez. A biz to sí tott vissz ke re se ti igé nyé - ről a biz to sí tó hát rá nyá ra nem mond hat le. E kö - te le zett sé gé nek el mu lasz tá sá ból szár ma zó kö - vet kez mé nyek a biz to sí tot tat ter he lik. 14.egyéb ren del ke zé sek A biztosítási szerződésből eredő igények el évü - lé si ideje a biztosítási esemény bekövet ke zésétől számított egy év A biztosított/szerződő bejelentéseit és nyilatko - za tait írásban köteles megtenni A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat be - folyásoló körülményeket és a szerződő/biztosított által szolgáltatott adatok helyességét a helyszí - nen bármikor ellenőrizni vagy ellenőriztetni. A biztosító a kockázatviselés szempontjából lé - nyeges berendezéseket a helyszínen működés közben is ellenőrizheti. Amennyiben a biztosító tudomására jut, hogy a kockázati viszonyokban jelentős változás követ - kezett be, úgy 15 napon belül kezdeményezheti a díjtétel módosítását Ha a felek a feltételekben rögzítettektől eltérnek, akkor az eltérést záradékban kell rögzíteni A szerződő/biztosított problémáival, esetleges panaszaival foglalkozó szerv: SIGNAL Biztosító Zrt. Vezérigazgatósága (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Fogyasztói panaszokkal foglalkozik még a SIGNAL Biztosító Zrt. felügyeleti szerve, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), továbbá a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek. A fogyasztói jogviták rendezése fentieken túl bírói úton, polgári peres vagy nem peres (fizetési meghagyásos eljárás) eljárás keretében lehetséges Biztosítási titoktartási kötelezettség Biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minősülő, a biztosító, a biztosítás köz ve títő, a biz tosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ide - értve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékeny - ségről szóló évi LX. törvény továbbiak ban: Bit ai szigorú előírást tartalmaznak a biztosítóintézetekre, biztosításközvetítőkre az ügyfeleikről tudomásukra jutott adatok titokban tartásáról (biztosítási titok), és kezeléséről. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerző dés - sel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szol - gál tatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módo sításához, állományban tartásához, a bizto - sí tási szerződésből származó követelések meg - ítéléséhez szükséges, vagy a évi LX. tvben meghatározott egyéb cél lehet. Az előző bekezdésben meghatározott céltól el - té rő célból végzett adatkezelést a biztosító, a biz tosításközvetítő és a biztosítási szaktanács - adó csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetítő, a biztosítási szak - tanácsadó tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kap - csolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosí - tá si titokkört pontosan megjelölve, erre vonat - kozóan írásban felmentést ad, vagy e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 13

14 a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügy - ben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, e) az adóhatósággal, ha adóügyben, az adó - ható ság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezett - ség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvény - ben meghatározott adatszolgáltatási kötele - zett ség terheli. f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szol gálattal, g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szak - tanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szakta nács - adó magyarországi képviseletével, ezek érdek - képviseleti szervezeteivel, illetve a bizto sítási, biztosításközvetítői, szaktaná cs adói tevékeny - séggel kapcsolatos versenyfelü gye leti feladat - körében eljáró Gazdasági Versenyhi va tal lal, h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, i) az egészségügyről szóló évi CLIV. tör - vény 108. (2) bekezdésében foglalt egész - ségügyi hatósággal, j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel, k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kocká zat - vállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázat - vállaló biztosítókkal, l) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekin - te tében a kötvénynyilvántartást vezető kötvény - nyilvántartó szervvel, m) az állományátruházás keretében átadásra ke - rü lő biztosítási szerződési állomány tekin te té - ben az átvevő biztosítóval, n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény ér - vé nyesítéséhez szükséges adatok tekinteté - ben, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levele zővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási ada - tai hoz kíván hozzáférni, o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szük - séges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, p) fióktelep esetében ha a magyar jogszabá lyok által támasztott követelményeket kielégítő adat - kezelés feltételei minden egyes adatra néz ve teljesülnek, valamint a harmadik ország beli biz - tosító székhelye szerinti állam rendel kezik a magyar jogszabályok által tá masz tott köve tel - ményeket kielégítő adatvé delmi jogszabállyal a harmadik országbeli biztosítóval, biztosítás - közvetítővel, szak ta nács adóval, q) a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal, r) a kártörténetre vonatkozó adatra és a bonus - malus besorolásra nézve a 109/A. (2) bekezdésében szabályozott esetekben a biztosítóval szem ben, ha az a) j), n) és r) pont - ban megjelölt szerv vagy személy írásbeli meg - kereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés meg je - lö lését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p) és q) pont - ban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jog - alapját köteles megjelölni. A cél és a jog alap iga - zo lásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendel kez és megjelölése is. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az előzőekben megha tározott szervek alkalmazottaira is kiterjed Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással vissza - tartani az információt a közérdekű adatok nyilvá - nosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonat kozó, külön törvényben meghatározott adat - szolgáltatási kötelezettség esetén A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőrfőkapitányság a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. Tör vény - ben meghatározott feladatkörben eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Infor - mációs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából írásban kér biztosítási titok nak minő - sülő adatot a biztosítótól, amennyiben a meg ke - re sés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titok tartási záradékot Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, így az ada tok átadását a biztosító a biztosítási titok védel mére hivatkozva nem tagadhatja meg: a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy biztosítási adata nem állapítható meg, 14

15 b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vál lal - kozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenység hez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság kö - zöt ti megállapodásban foglaltaknak, c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizs gá - la tok elvégzése céljából a Pénzügyminisz téri um részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy d) a pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben Biztosító, biztosításközvetítői és szaktanácsadói vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén a biztosító, biztosításközvetítői és szaktanácsadói vállalkozás által kezelt biztosítási titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. A biztosítási titokra egyebekben a Ptk ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni Jelen biztosítási feltételek, illetve ügyféltájé koz tató alapján létrejövő biztosítási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény könyv és a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevé kenységről szóló többször módosított évi LX. törvény rendelkezései az irányadók Jelen biztosítási feltételek, illetve ügyféltájékoz tató alapján létrejövő biztosítási szerződésre, illetve az annak alapján való igényérvényesítésre, vagy azzal kapcsolatos esetleges jogviták elbírálá sára, az eljárás szabályait is ideértve, a magyar jog az irányadó A jelen biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató alapján létrejövő biztosítási szerződés díjára és az annak alapján járó szolgáltatásra a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. ren delkezései is irányadók. Vagyonbiztosítási szerződés alapján járó szolgáltatatás meghatározásánál az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. tv. adóvisszatérítésre vonatkozó szabályai is irány - adók Társaságunk cégneve: SIGNAL Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Cégjegyzékszám: Adószám: A személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók: A biztosító, a biztosítási ügynök, a biztosítási alkusz, a biztosított (szerződő, kedvezményezett és károsult) személyes adatait annak hozzá já - rulásával kezelheti. Különleges személyes ada - tok kezeléséhez, illetőleg a személyes adatok külföldi adatkezeléséhez a biztosított írásbeli hozzájárulására van szükség. A biztosított (szer - ződő, kedvezményezett) személyes adatairól jogo sult tájékoztatást kapni, a biztosító kéré - sére adatait nyilvántartásaiban módosítja. Nem minősül személyes adatok meg sér té sé nek a biztosító által a harmadik országbeli biz to sí tó hoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szer - ve zet hez (harmadik országbeli adatkezelő) tör té - nő adattovábbítás, ha a biztosító ügyfele ahhoz írásban hozzájárult, és a Bit.-ben előírt egyéb feltételek is teljesülnek. A biztosító, a bizto sí tás - közvetítő és a biztosítási szak ta nács adó a szemé lyes adatokat a biztosítási, illetve a meg - bízási jogviszony fennállásának idején, vala mint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biz to - sítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kap cso - latban igény érvényesíthető. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcso latos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szer ző - dés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 15

16 Tűz- és ele Mi KáROK Biz TO sí Tá sá nak fel Té Te Le (stebi 2010) A SIGNAL Biz to sí tó Zrt. (to váb bi ak ban: biz to sí tó) kö te le zett - sé get vál lal ar ra, hogy a biz to sí tá si díj meg fi ze té se el le né - ben, a je len fel té te lek sze rint meg té rí ti azo kat a ká ro kat, ame lye ket a to váb bi ak ban fel so rolt biz to sí tá si ese mé nyek a biz to sí tott va gyon tár gyak ban, a koc ká zat vi se lé si idő szak - ban, a koc ká zat vi se lés he lyén okoz nak. A biz to sí tó csak a biz to sí tá si ese mé nyek ál tal köz vet le nül oko zott ká rok ra nyújt fe de ze tet, a kö vet kez mé nyi ká ro kat (pl. el ma radt ha szon, köt bér) nem té rí ti meg. Je len ügyféltájékoztatónak is mi nő sü lő fel té tel ben nem rög zí tett kér dé sek ben a szer ző dés ben és an nak mel lék - le te i ben, és az ugyan csak ügyféltájékoztatónak is mi nő - sü lő Va gyon biz to sí tás ál ta lá nos fel té tel ében (SÁVBI 2010) rög zí tet tek irány adó ak. 1. Biz to sí tá si ese mé nyek 1.1. Tűzkár Tűz Jelen feltétel szerint tűz biztosítási eseményen olyan, fizikai és kémiai változásokkal együtt járó, hő- és fény - jelenség által kísért oxidációs folyamatot kell érteni, amely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezett vagy ott keletkezett, de azt elhagyta, és önerőből tovább terjedt Elektromos tűz Jelen feltétel szerint elektromos tűz biztosítási ese mény - nek kell tekinteni azt a kárt, amely során az elektromos áram és a zárlati hő a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben lánggal égő tűzkárt okoz A biztosító nem téríti meg tűzkárként azo kat a károkat, amelyek a) gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, be fül le - dés, pörkölődés, izzás, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következnek be, kivéve, ha ezek keletkezése visszavezethető a tűz biztosítási eseményre, b) a biztosított vagyontárgyakban amiatt kelet - kez nek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy füsthatásnak teszik ki, ideértve azt az esetet, amikor vagyontárgyak amiatt káro - sod nak, mert azokat tűztérbe dobták, vagy azok a tűztérbe estek, c) a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak ki - tett vagyontárgyakban (pl. égető- vagy olvasz - tó kemencék, öntőüstök, kazánok stb.) tűz által keletkeztek, d) a biztosított elektromos gépekben, beren de zé - sekben, felszerelésekben, vagy veze té kek ben a természetes elhasználódás, illetve a karbantartás, vagy az előírt védelem hiánya, a védelem kialakításának hibája, vagy szaksze - rűtlen javítás miatt következtek be, vagy lánggal égés nélkül keletkeztek, egyéb fény jelenségek (pl.: szikra, ívfény) nem minő - sül lánggal égésnek, e) tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származnak. Abban az esetben, ha a b), c), vagy az e) be kez - dés ben leírt okok miatt más biztosított vagyon - tárgyak is meggyulladnak (átterjedő tűz), a bizto - sító megtéríti az átterjedő tűz miatt a más biz - tosított vagyontárgyakban keletkezett károkat Vil lám csa pás Köz vet len vil lám csa pás Vil lám csa pás elekt ro mos töl tés ki egyen lí tő dés, il let ve nagy fe szült sé gű vil la mos ki sü lés a lég kör és a föld vagy föl di tárgy kö zött. Je len fel té tel sze rint vil lám csa pás biz to sí tá si ese mény nek kell te kin te ni azt a kárt, amely eset ben a vil lám csa pás gyúj tó, ége tő, hő-, va la mint erő ha tá sa köz vet le nül a biz to - sí tott va gyon tár gyak ká ro so dá sát okoz za. A biz to sí tó nem té rí ti meg a kárt vil lám csa pás kár ként, ha kö vet ke zett be. a) az a ha tó sá gi lag elő írt vil lám vé del mi rend szer hi á nya, hi á nyos sá ga mi att, b) az ma gá ban a vil lám vé del mi rend szer ben, c) az a vil lám csa pás in duk ci ós ha tá sa, túl fe szült - ség, il let ve fe szült ség in ga do zás mi att, d) az elekt ro mos há ló zat ban túl fe szült ség, il let ve fe szült ség in ga do zás mi att Villámcsapás másodlagos hatása Jelen feltétel szerint villámcsapás másodlagos hatása biz - tosítási eseménynek kell tekinteni a becsapott villám miatti túlfeszültség vagy indukció által a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben és épület-felszerelésekben keletkezett kárt Nem té rí ti meg a biz to sí tó a kárt, ha az a) a ha tó sá gi lag elő írt vil lám há rí tó rend szer hi á nya, b) a vállalkozás tulajdonában lévő szá mí tó gép-, és te le fon köz pont ok ban az elő írt (ma gyar szab vány sze rin ti) tran zi ens vé del mi be ren de zé sek hi á nya, 16

17 c) a meg lé vő villámvédelmi be ren de zé sek kar ban - tar tá sá nak el mu lasz tá sa mi att kö vet ke zett be A kártérítés felső határa: a) épületbiztosítás esetén az épület vagyon tárgycsoportnak az adott kockázatviselési helyen meghatározott biztosítási összegének 5%-a, b) ingóságbiztosítás esetén, az adott kockázat - viselési helyen a vállalkozói vagyonbiztosítás berendezések vagyontárgycsoport 10%-a, míg a magán vagyonbiztosítás esetén az ingóságok vagyontárgycsoport biztosításra feladott biz - tosítási összegének 5%-a Rob ba nás, ös sze rop pa nás Je len fel té tel sze rint rob ba nás, il let ve ös sze rop pa nás biz - to sí tá si ese mény nek kell te kin te ni a gá zok, gő zök és po rok ter jesz ke dé si haj lan dó sá gán ala pu ló, rom bo lás sal, hang - ha tás sal já ró, gyors erő ha tás ál tal oko zott ká ro kat. Rob ba nás kár nak kell te kin te ni azo kat a ká ro kat is, ame lyek re pü lő gé pek okoz ta hang rob ba nás mi att ke let kez nek. A biz to sí tó nem té rí ti meg rob ba nás-, ös sze rop pa nás kár - ként azo kat a ká ro kat, ame lyek a) bel ső égé sű mo to rok égés te ré ben fel lé pő rob ba ná sok, va la mint elekt ro mos meg sza kí - tók ban a már meg lé vő vagy ke let ke ző gáz - nyo más mi att ke let kez nek, b) a nor mál üze me lés sel ös sze füg gő me cha ni kus ha tás (pl. víz lö kés, cent ri fu gá lis erő, cső tö rés, tö rés) kö vet kez té ben ke let kez nek, c) tá ro lók ban, tar tá lyok ban a be tá rolt anyag ter - mé sze tes nyo má sa, er je dé se mi att ke let kez nek, d) ha tó sá gi en ge dély hez kö tött, és ez alap ján vég - zett, terv sze rű, szán dé kos rob ban tás ered mé - nye ként ke let kez nek, e) ren del te tés sze rű en nagy nyo más nak ki tett va - gyon tár gyak ban (tar tály, ka zán, cső ve ze ték stb.) az üze mi nyo más túl lé pé se nél kül ke let - kez nek Lé gi jár mű le zu ha ná sa Je len fel té tel sze rint lé gi jár mű le zu ha ná sa ál tal oko zott kár ként meg té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tott épü let ben/épít - mény ben, va gyon tárgy ban ke let ke zett kárt, ha az a jár mű vagy an nak ré sze és/vagy ra ko má nya ál tal üt kö zés sel, be csa pó dás sal, rá zu ha nás sal kö vet ke zett be Vi har Je len fel té tel sze rint vi har biz to sí tá si ese mény nek mi nő sül az olyan lég moz gás, amely nél a leg erő sebb szél lö kés se - bes sé ge el éri vagy meg ha lad ja a 15 m/s se bes sé get Vi har kár nak kell te kin te ni azo kat a ká ro kat, ame lye k a) a vi har nyo mó és szí vó ha tá sa, il let ve az ál ta - la so dort tár gyak a biz to sí tott va gyon tár gyak - ban okoz nak, b) a vi har ral egyi de jű leg az épü let be/építménybe a viharkár következményeként létrejött épület - nyíláson keresztül bejutó csapadék által okozott károkat, illetve c) a nyitva hagyott nyílászárókon keresztül be - jutó csapadék által okozott károkat is Ft/év/ kár kártérítési limitig A biz to sí tó nem té rí ti meg vi har kár ként azo kat a ká ro kat: a) ame lyek a sza bad ban tá rolt, he lyük ről el moz - dít ha tó va gyon tár gyak ban ke let kez nek, b) ame lye ket a vi har ral együtt já ró csa pa dék (eső víz, jég, hó) az épü le tek/épít mé nyek kül ső va ko la tá ban, bur ko la tá ban, fes té sé ben oko zott, c) elekt ro mos sza bad ve ze té kek ben, áll vány za tok - ban ke let kez tek, d) ame lyek az idő já rá si vé de lem cél já ból al kal - ma zott ide ig le nes fe dé sek ben (fó lia, pony va stb.) ke let kez tek, il let ve az eze ken ke resz tül be áram ló csa pa dék oko zott Tető- és panelhézag beázások biztosítása Jelen feltétel szerint beázás biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyek a tető szigetelésének és/vagy a tető héjalásának folytonossági hiánya, valamint a panelhézagok és/vagy a nyílászárók és az épület szer - kezetek közötti hézagok tömítetlensége által a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, azokban az esetekben is, ha ezek nem megfelelő karbantartás miatt követ keztek be. A biztosító nem téríti meg beázás kárként azokat a károkat, amelyek: a) a gombásodás, penészesedés és rovarrágás formájában keletkeznek, b) a tető szigetelésének és/vagy héjazatának helyreállításainak költsége, c) a panelhézagok, illetve egyéb épületszer ke zeti hézagok tömítésének költsége. A kártérítés kifizetésének feltétele az, hogy a beázás okának feltételezett helyén a számlával igazolt és szak - ember által elvégzett javítás megtörténjen. A biztosító kártérítési határa Ft/kár Fel hő sza ka dás Je len fel té tel sze rint fel hő sza ka dás nak mi nő sül az olyan 17

18 csa pa dék ha tás, ami kor nagy men nyi sé gű (min 0,5 mm/perc) csa pa dék víz zú dul le. Felhőszakadás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, a talajszinten áram - ló, nagymennyiségű víz a szabályszerűen kialakított és rend szeresen karbantartott esővíz elvezető rendszer elég telensége folytán, a biztosított, lezárt épület/ építmény elöntésével a biztosított vagyontárgyakban okoznak. A biz to sí tó a vál lal ko zá sok, il let ve a nem la kás cél já ra hasz nált he lyi sé gek ese tén a ta laj szint alat ti he lyi sé gek - ben lé vő va gyon tár gyak ban ke let ke ző kárt csak ab ban az eset ben té rí ti meg, ha azo kat leg alább 24 cm ma gas áll - vá nyon (pl. 2 EUR rak lap) he lyez ték el. A biz to sí tó nem té rí ti meg fel hő sza ka dás -kár ként a) az el ön tés nél kü li át ned ve se dés vagy fel ázás mi att ke let ke ző ká ro kat, b) a fel hő sza ka dás mi at ti bel víz, ta laj víz ál tal oko zott ká ro kat Jég ve rés Je len fel té tel sze rint biz to sí tá si ese mény nek mi nő sül és a biz to sí tó meg té rí ti a jég sze mek for má já ban le hul ló csa pa dék ál tal a biz to sí tott épü le tek ben/épít mé nyek ben és az ezek - ben el he lye zett va gyon tár gyak ban oko zott tö rés, ron cso lás, sé rü lés, va la mint a jég ve rés ál tal meg bon tott te tőn va ló egy ide jű be ázás ká ro kat. A biz to sí tó nem té rí ti meg jég ve rés kár ként a) az eső víz-el ve ze tő csa tor nák ban ke let ke zett ká rokat, b) azo kat a ká ro kat, ame lyek a te tő szer ke zet kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sa mi att kö vet - kez tek be, c) azo kat a ká ro kat, ame lyek a hi deg- és me leg - ágyak, üveg há zak, üveg te tők üve ge zé sé ben, il let ve az ide ig le nes fe dé sek ben (pl. fó lia) ke - let kez tek, d) azo kat a ká ro kat, ame lyek a biz to sí tott épü le tek/ épít mé nyek hom lok za tá ban, kül ső va ko la tá ban és fes té sé ben ke let kez tek Hónyomás Je len fel té tel sze rint hónyomásnak kell te kin te ni a nagy men nyi ség ben fel gyü lem lő hó nak az épü let te tő szer ke ze - té re gya ko rolt sta ti kus ha tá sát. Hónyomás biz to sí tá si ese mény nek kell te kin te ni az épü le - tek/épít mé nyek he lye sen mé re te zett, ki vi te le zett és kar - ban tar tott te tő ze té nek, te tő szer ke zet ének vagy azok ré - sze i nek sé rü lé se, ös sze om lá sa, le dő lé se mi att a ben nük, il let ve más biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat. A biz to sí tó nem té rí ti meg hónyomáskárként Ár víz a) azo kat a ká ro kat, ame lyek a hi deg- és me leg - ágyak, üveg há zak, üveg te tők üve ge zé sé ben, il let ve az ide ig le nes fe dé sek ben (pl. fó lia) ke let - kez nek, b) a ki zá ró lag hó fo gók ban, eső csa tor nák ban ke let ke ző ká ro kat. Je len fel té tel szem pont já ból ár víz kár nak mi nő sül és meg - té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lye ket az élő vi zek, az ezek be nyílt tor ko lat tal csat la ko zó és védművel el lá tott mes ter sé ges csa tor nák, va la mint mes ter sé ges ta vak (víz - tá ro zók) ára dá sa a biz to sí tott va gyon tár gyak ban el ön tés - sel okoz, ha a védművet (ár víz-, bel víz vé del mi gá tat) át tör - te vagy annak tetőszintjét át lép te. Nem biz to sí tot tak a) a hul lám tér ben (a fel szí ni élő vi zek ár men te sí - tett sza ka szán a partél és a töl tés ko ro na vagy ter mé sze tes magaspart kö zöt ti te rü let), nyílt ár te rü le ten (ár víz vé del mi mű tár gyak kal nem vé dett, il let ve a víz ügyi szak ha tó ság ál tal an - nak mi nő sí tett te rü let) be kö vet ke ző károk, b) ár víz vé del mi mű tárg gyal nem vé dett te rü let ről át fo lyó víz ál tal oko zott károk, c) a víz el ve ze té sé re vagy fel fo gá sá ra szol gá ló lé te sít mény ben, ár kok ban, egyéb víz ügyi lé te - sít mény ben, mű tárgy ban, ön tö ző be ren de zé - sek ben be kö vet ke zett károk, d) az ár víz vé del mi töl tés vé dett ol da lán a bel víz, buz gár, fa ka dó víz és a ta laj víz ál tal oko zott károk, e) az ár víz meg elő zés sel, men tés sel ös sze füg - gés ben ke let ke ző egyéb károk (pl. gát rob - ban tás, men te sí tést vég ző gép jár mű vek ál tal oko zott károk). A biz to sí tó 30 na pos ha lasz tott koc ká zat vi se lés sel vál lal ja az ár víz koc ká za tot Föld ren gés Je len fel té tel sze rint föld ren gés biz to sí tá si ese mény nek mi nő sül és meg té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lye - ket a koc ká zat vi se lés he lyén az MSK-64 ská la V. fo ko za - tát el érő vagy meg ha la dó föld ren gés a biz to sí tott va gyon - tár gyak ban okoz. A biz to sí tó nem té rí ti meg a mes ter sé ges úton lét re ho zott föld ren gé sek (föld alat ti rob ban tás, rob ba nás stb.) ál tal oko zott vagy ezek re vis sza ve zet he tő ká ro kat Szik la om lás, kő om lás, föld csu szam lás, la vi na Jelen feltétel szerint sziklaomlásnak, kőomlásnak, föld csu - szamlásnak, illetve lavinakárnak kell tekinteni azt az ese ményt, 18

19 ami kor va la mely szik la-, kő zet da rab, il let ve föld- vagy hó - tö meg, eredeti, természetes helyéről, va la mi lyen ok ból hir te len, elő re nem lát ha tó mó don el moz dul, le tö rik, le - csú szik. Szik la om lás, kő om lás, föld csu szam lás, il let ve la vi na biz - to sí tá si ese mény nek kell te kin te ni, és a biz to sí tó meg té rí - ti azo kat a ká ro kat, ame lye ket a le hul ló (el moz du ló) szik - la da rab ok, kő zet da ra bok il let ve föld- vagy hó tö meg a biz - to sí tott va gyon tár gyak ban okoz. A biz to sí tó nem té rí ti meg szik la om lás-, kő om lás-, föld - csu szam lás-, il let ve la vi na kár ként a) a föld ás vá nyi anya ga i nak fel tá rá sa so rán, il let ve az zal ös sze füg gés ben ke let ke zett ká ro kat, b) az épü le tek/épít mé nyek alat ti fel töl té sek üle - pe dé se, il let ve az ala pok alat ti ta laj sül lye dés, va la mint a nem meg fe le lő en mé re te zett és ki - vi te le zett ala po zás mi att ke let ke zett ká ro kat, c) a le csú szott föld, kő zet vagy hó el szál lí tá sá nak, va la mint új tám fal (földvédmű) épí té sé nek költ sé ge it, d) a tám fal ban, mes ter sé ges ré zsű ben, egyéb műtár gyak ban be kö vet ke zett ilyen jel le gű ká ro kat, e) azt a kárt, amely azért következik be, mert - a védelmül szolgáló támfal tervezési, vagy kivi te - le zési hiba miatt nem megfelelő, - a támfal karbantartásában mulasztás történt, illet ve - nem létesítettek támfalat, pedig a terep statikai viszonyai szükségessé tették volna Is me ret len épít mény vagy üreg be om lá sa Je len fel té tel sze rint is me ret len üreg vagy épít mény be - om lá sa biz to sí tá si ese mény nek kell te kin te ni azo kat a ká - ro kat, ame lye ket a ter mé sze tes egyen sú lyi ál la pot kül - ső erő ha tás mi at ti megszűnése kö vet kez té ben egy is - me ret len üreg hir te len be kö vet ke ző be om lá sa a biz to sí - tott va gyon tár gyak ban okoz. Is me ret len üreg az, amely az épí té si, il let ve üze mel te té si en ge dély ben nem sze re pel, vagy a ha tó sá gok ál tal nincs fel tár va, és ar ról a biz to sí tott nak/szer ző dő nek nincs tu do - má sa. A biz to sí tó nem té rí ti meg is me ret len épít mény vagy üreg be om lá sa kár ként a) a föld ás vá nyi anya ga i nak fel tá rá sa so rán, il - let ve az zal ös sze füg gés ben ke let ke zett ká ro - kat, b) az épü le tek/épít mé nyek alat ti fel töl té sek üle - pe dé se, il let ve az ala pok alat ti ta laj sül lye dés, va la mint a nem meg fe le lő en mé re te zett és ki - vi te le zett ala po zás mi att ke let ke zett ká ro kat, c) be om lott is me ret len üreg fel töl té sé nek költ - sé ge it, d) a tám fal ban, mes ter sé ges ré zsű ben, egyéb műtár gyak ban be kö vet ke zett ilyen jel le gű ká - ro kat Vezetékesvíz károk Je len fel té tel sze rint ve ze té kes víz-kár biz to sí tá si ese mény nek kell te kin te ni: a) a koc ká zat vi se lés he lyén be lü li víz-, szenny - víz- és csa pa dék víz-ve ze ték ek, a csat la ko zó me leg víz-szol gál ta tó, köz pon ti fű té si és klí ma - rend sze rek, va la mint az ezek hez csat la ko zó tar to zé kok, sze rel vé nyek és ké szü lé kek hir te - len, vá rat la nul be kö vet ke ző tö ré se (ide ért ve a kor ró zió mi at ti tö rést is), re pe dé se és ki lyu - ka dá sa, du gu lá sa vagy egyéb ok (nyitva ha - gyott vízcsap, mosógép leugrott ürítő csöve) mi att ki öm lő víz és/vagy gőz ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott ká ro kat, b) több la ká sos épü le tek, üzletházak ese té ben a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tott fe le lős sé gi kö - rén kí vül eső, a biz to sí tott épü le ten be lü li ve ze - ték tö ré se, du gu lá sa, re pe dé se vagy egyéb ok miatt (nyitva hagyott vízcsap, mosógép leugrott ürítő csöve) kifolyó víz és/vagy gőz által a biz - to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott ká ro kat is A biz to sí tó nem té rí ti meg ve ze té kes víz-kár ként a) a köz ve tett ká ro kat, mint pl. víz hi ány, víz vesz - te ség, el ma radt ha szon, b) vállalkozások esetén, illetve nem lakás céljára hasz nált, a ta laj szint alat ti he lyi sé gek ben a pa do zat tól 24 cm-nél ala cso nyab ban tá rolt (pl. 2 EUR rak lap) biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat, c) önál ló tűzivízhálózatok cső tö ré sét (pl. sprink ler be ren de zés), d) az ipa ri, tech no ló gi ai ve ze té kek ben ke let ke ző tö rés ká ro kat és az ezek ben lé vő fo lya dék vagy anyag ál tal oko zott ká ro kat, e) az ipa ri, tech no ló gi ai ve ze té kek tö ré se mi att ki öm lő fo lya dék vagy anyag ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat, f) az át me ne ti leg (72 órán túl) nem hasz nált épü le tek/épít mé nyek, be ren de zé sek, gé pek ve ze té kei víz te le ní tés ének el mu lasz tá sa mi att ke let ke zett fagy ká ro kat és azok kö vet kez mé nyi ká ra it, g) a nyo más pró bák, el len őr zé si és kar ban tar tá si, va lamint a rend sze ren, ill. az épü le ten vég zett ja - ví tási vagy épí té si (sze re lé si) mun kák, va la mint a pró ba üzem so rán ki öm lő víz és/vagy gőz ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat, 19

20 h) a cső ve ze té kek, tar tá lyok kö te le ző en elő írt kar ban tar tá si mun ká i nak el mu lasz tá sa, il let ve nem meg fe le lő el vég zé se mi att ki öm lő víz és/ vagy gőz ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat, i) a cső törése, repedése, kilyukadása miatt a veze tékekben vagy azok tartozékaiban, szerel - vé nye iben és a hozzájuk tartozó berende zé - sek ben bekövetkező károkat, j) a duguláselhárítás költségeit Tűz ol tó be ren de zés ki lyu ka dá sa Je len fel té tel sze rint tűz ol tó be ren de zés ki lyu ka dá sa biz to - sí tá si ese mény nek kell te kin te ni, ami kor a biz to sí tott in gat - lan ban lé te sí tett tűz ol tó rend szer (sprinkler, tüzivízhá lózat) tö ré se, re pe dé se vagy rend el le nes mű kö dé se mi att a tűz ol tó víz, il let ve egyéb anyag ki áram lá sa a biz to sí tott va gyon tár - gyak ban kárt okoz. A biz to sí tó nem té rí ti meg tűz ol tó be ren de zés ki lyu ka dá sa kár ként a) a tűz ol tó rend szer ben, tar to zé ka i ban és sze - rel vé nye i ben ke let ke zett ká ro kat, b) a nyo más pró bák, el len őr zé si és kar ban tar tá - si, va la mint a ve ze ték rend sze ren, il let ve az épü le ten vég zett ja ví tá si vagy épí té si (sze re lé si) mun kák, va la mint a pró ba üzem so rán ke let - ke zett ká ro kat, c) a cső ve ze té kek, tar tá lyok kö te le ző en elő írt kar ban tar tá si mun ká i nak el mu lasz tá sa, il let ve nem meg fe le lő el vég zé se mi att ke let ke zett ká ro kat, d) a cső ve ze té kek, tar tá lyok vagy egyéb be ren dezé sek to ló zá ra i nak, sze le pe i nek, csap ja i nak vagy egyéb elzárószerkezeteinek nyit va ha gyá sa foly tán elő állt, eset leg nyi tott cső vé gen, il let ve tel je sen le nem zárt nyí lá son ke resz tü li anyag - ki áram lás ból ere dő ká ro kat, e) ma guk ban az el folyt tűz ol tó anya gok ban ke - let ke zett ká ro kat Akvárium törése Jelen feltétel szerint akvárium törése biztosítási ese mé nynek kell tekinteni a kockázatviselés helyén elhe lyezett akvárium: a) törése, repedése miatt kiömlő víz által a biz to - sított vagyontárgyakban, illetve b) az akváriumban lévő élőlényekben bekövet - ke ző károkat. A biztosító nem téríti meg akvárium törése kárként azokat a károkat, amelyek az akvárium falában (üvegében) kelet - keztek. A biztosító kártérítési határa Ft/év/kár Cső tö rés károk Jelen feltétel szerint csőtörés biztosítási eseménynek kell tekinteni, a kockázatviselés helyén (a biztosított építmény - ben, illetve a hozzá tartozó telken, a fagyhatár alatt elhelyezkedő) a biztosított építményeket kiszolgáló és a biztosított felelősségi körébe tartozó cső törését. A biz to - sító legfeljebb 6 fm cső cseréjének feltárási és beépítési munkáinak költségeit téríti, amennyiben a sérült rész cseréje szükségessé válik. A biz to sí tó nem té rí ti meg cső tö rés kár ként a) a ve ze té kek hez csat la ko zó be ren de zé sek ben és sze rel vé nyek ben (pél dá ul csap te le pek, víz - mé rők, víz tar tály ok, ka zá nok, fű tő tes tek, boj - le rek stb.) ke let ke zett ká ro kat, b) az át me ne ti leg (72 órán túl) nem hasz nált épü le tek/épít mé nyek, be ren de zé sek, gé pek ve ze té kei víz te le ní tés ének el mu lasz tá sa mi att ke let ke zett fagy ká ro kat, c) a nyo más pró bák el len őr zé si és kar ban tar tá si, va la mint a rend szer ben, il let ve az épü le ten ja ví - tá si vagy épí té si (sze re lé si) mun kák, va la mint a próbaüzem so rán ke let ke zett ká ro kat, d) a cső törése, repedése, kilyukadása miatt ki - öm lő víz és/vagy gőz által a biztosított vagyon - tár gyak ban keletkezett károkat Ide gen jár mű üt kö zé se Je len fel té tel sze rint ide gen jár mű üt kö zé se biz to sí tá si ese mény nek kell te kin te ni, ha a kockázatviselés helyén, az ide gen vo na las vagy köz úti jár mű a biz to sí tott va - gyon tár gyakkal történt ütközés során azokban kárt okozott Idegen tárgyak rádőlése Jelen feltétel szerint idegen tárgyak rádőlése biztosítási eseménynek kell tekinteni, ha a kockázatviselés helyén kívül található idegen tárgy rádőléssel a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz Okmányok, valamint bank- és hitelkártyák ello - pása, megsemmisülése Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyek a kockázatviselés helyeként meghatározott címen állandó jelleggel lakó természetes személyek személyi, vagy közlekedési okmányainak, vala mint bank- és hitelkártyáinak ellopása, meg sem mi - sülése okoz. A biztosító kártérítése kizárólag az ellopott, meg sem - misült a) személyi, illetve közlekedési okmányok ese - tén az okmányok pótlásának illeték költ sé - gére; 20

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1020V03 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2012. december 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2012. december 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2012. december 1-jétôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGET KAPOTT NYÁREGYHÁZA Az összes önkormányzati hitelt átvállalta az állam POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGET KAPOTT NYÁREGYHÁZA Az összes önkormányzati hitelt átvállalta az állam POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTTÓ Tisztelt Olvasó! En ged je meg, hogy né hány mon dat ban össze - fog lal jam a te le pü lés szem pont já ból az el múlt hó na pok ban tör tént leg fon to sabb in téz ke dé se -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 4. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. április Ára: 150.- Ft Fotó: Fábián Ilona Tavaszi munkálatok a házikertekben (Mezőgazdasági hírek 13. oldal) TAR TA LOM - Aranyos Kupa

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk!

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk! 9 771786 823008 1 6 0 0 3 Egyszerûsített építési bejelentés Valóban egyszerû?...2 Mekmester...8 Fûtési rendszerek hidraulikai nyomáskiegyenlítése családi és társasházakban...12 Energiatakarékosság és

Részletesebben

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 7 8. szám 2011 július augusztus Paradicsomtermesztés melegvízzel KivitelezésiszaKaszbana8milliárdforintosberuházás A mint egy 8 mil li árd fo rin

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben