Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk!"

Átírás

1

2

3 Egyszerûsített építési bejelentés Valóban egyszerû?...2 Mekmester...8 Fûtési rendszerek hidraulikai nyomáskiegyenlítése családi és társasházakban...12 Energiatakarékosság és komfort egyszerre...16 Változik az épületek energetikai tanúsítása...20 Padlófûtés nagy belmagasságú csarnokokba...24 Új mértékegységek a földgázpiacon...28 Fejezetek a gázszolgáltatás történetébõl A földgáz alternatív felhasználása II Az optimális higiéniai berendezés...36 Napkollektorok alkonya...38 Áttekintõ táblázat Síkkollektorok...40 Zalaegerszegen mustráltuk a kereskedõket...44 Ivóvíz-higiénia a pangás elkerülése révén...46 WELL...48 Olvasói oldal Kik végezhetnek egyszerûsített gázkészülékcserét?...49 Mit kell, sza bad és le het meg ítél nie a ké mény sep rõ nek? No, az nyil ván - va ló, hogy ami kor egy a ké pün kön lát ha tó, kar ton pa pír fe dé sû kan dal - lót lát, ak kor ne csak a szí vé hez, ha nem a jegy zõ könyv éhez is kap jon. Ám van nak bo nyo lul tabb ese tek is. Több ol va sói meg ke re sést kap tunk idén, ame lyek ben épü let gé pész szak em be rek ar ról pa nasz kod nak, hogy a ké mény sep rõk a ren de - let re hi vat koz va rég óta fenn ál ló, ed dig évek hos szú so rán át ál ta luk el fo ga dott ál la po to kat mi nõ sí te nek sza bály ta lan nak. Mi a te en dõ, ha ma gyar ha gyo mány sze rint évek kel ez elõtt a bü rok rá cia igény be vé te le nél kül lé te sí tett, ám mû sza ki lag el len õr zött, kar ban - tar tott, biz ton sá gos zárt égés te rû rend szer rel ta lál koz nak? Vagy ha ugyan így évek óta el fo ga dott, le zárt, de nem el fa la zott ké mén nyel, pá ra el szí vó-nyí lás sal áll nak szem ben? És még so rol hat nánk. A mû sza ki biz ton ság el sõ ren dû fon tos sá gú, de a zé ró to le ran cia nem min den eset ben szük sé ges, fõ leg ha vil lám csa pás ként éri a fel hasz ná lót. Ha egy ös sze tett, komp lex hely zet tel ta lál ko zik a ké - mény sep rõ, ak kor iga zán fon tos a tu dás, a kép zett ség, a ta pasz ta - lat! Egy sze rû a tör vényt be tar ta ni, be tar tat ni, de egy kom pe tens ké - mény sep rõ mind ezt szak mai ala pon, nem pe dig a sa ját ké nyel me és biz ton sá ga mi att te szi. Egy alul kép zett szak em ber meg ol dást, egy jól kép zett pe dig ál ta lá ban meg ol dá so kat lát. Biobrikett-gyártás Nagyivánban...52 Szivattyúkra vonatkozó EU rendeletek hatása...56 Hírek, újdonságok, továbbképzések...60 Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk! TEL.: , FAX: HKL melléklet 63 FACEBOOK.COM/VGFSZAKLAP Idén a légkezelõket is utolérte az ErP...64 Összehasonlító táblázat Hõvisszanyerõ szellõztetõgépek 500 m 3 /h normál üzemû légszállításra...66 CO a mélygarázsokban, alagutakban...69 Céges autók a vállalkozók szolgálatában...72 Vegyünk elégtételt a h-x diagramon!...74 Eszközeink Folyadék hûtõtornyok...77 Elõfizethetõ közvetlenül a szerkesztõségben. Elõ fi ze tés ben terjeszti a kiadó és a Magyar Posta Zrt. Üzleti és Logisztikai Központja. A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért szerkesztõségünk nem vállalja a felelõsséget! LAP TER JESZ TÉ SI PROB LÉ MÁK MI ATT ÉJ JEL-NAP PAL HÍV HA TÓ (ÜZE NET RÖG ZÍ TÕ) TE LE FON SZÁM VÍZ-, GÁZ-, FÛ TÉS TECH NI KA ÉPÜ LET GÉ PÉ SZE TI SZAK LAP HKL MELLÉKLETTEL ISSN A lap alapítója és kiadója: M-12/B Kft. A szerkesztõség címe: 1134 Bp. Róbert Károly krt. 90. Tel.: ; Fax: ; Web: Hirdetésfelvétel: Fõszerkesztõ: Szemán Róbert Szerkesztõ: Veresegyházi Béla Lantos Tivadar Lapigazgató: Gimesi Kriszta Szerkesztõségi Bagoly Hajnal titkár: Tervezõszerkesztõ: Mátis Bálint Grafikus: Molnár Tímea Nyomás: PAUKER Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Varga Szilárd kereskedelmi ig. imp res szum Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

4 Törvényi környezet írta: Lantos Tivadar épületgépészet Egyszerûsített építési bejelentés Valóban egyszerû? Egyszerûbbek és olcsóbbak lesznek az építkezések a 300 négyzetméter alatti új lakóépületek jogszabályváltozása miatt, ám egyelõre rengeteg a kérdõjel. A kérdések megválaszolására építési jogi konferenciát szerveznek a Szent István Egyetemen, ennek alapján foglaltuk össze Az egy sze rû sí tett be je len tés be nyúj tá sa Az egy sze rû be je len tést az épí tés ügyi ha tás - kör rel ren del ke zõ és az épí té si te lek sze rint il le té kes jegy zõ höz kell be nyúj ta ni; a 343-as kor mány ren de let sze rint ez az Ál ta lá nos Épí tés ügyi Ha tó sá got je len ti. Ott, ahol nincs épí té si ha tás kör rel fel ru há zott jegy zõ, a já rás szék hely jegy zõ je lesz az il le té kes, aki a legjelentõsebb változásokat. a be je len tést fo gad ja. Az egy sze rû be je len - tést majd hogy nem a szo ká sos mó don kell meg ten ni, az épí té si en ge dé lyek be nyúj tá - sá hoz ha son ló an, ám je len eset ben a terv - do ku men tá ci ó nak az épít te tõ és a ter ve zõ, szak ági ter ve zõk alá írá sát is tar tal maz nia kell. A be je len tést pa pír ala pon és elekt ro ni - kus úton is meg le het ten ni. Az ed di gi gya - kor lat hoz ha son ló an pa pír ala pon az ÉTDR (Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rást Tá mo ga tó elekt ro ni kus Do ku men tá ci ós Rend szer) sze rint ge ne rált for ma nyom tat - vá nyon tör té nik a be nyúj tás, amely el sõ sor - ban a sze mé lyes ada to kat tar tal maz za. Ez lesz a be je len tés adat tar tal ma, majd eh hez kell csa tol ni a be je len té si do ku men tá ci ót, a mû sza ki le írá so kat. Elekt ro ni kus be nyúj tás - nál a do ku men tá ci ók ese tén szük ség van hi te le sí tett elekt ro ni kus alá írás ra is. Ha a meg bí zó nak vagy a ter ve zõk nek ez nem áll ren del ke zésé re, ak kor ki zá ró lag pa pír ala pon nyújt hat ják be a do ku men tu mo kat. Saj nos a je len le gi jog sza bály ok mel lett nem fo gad - ha tók el a szkennelt és az ÉTDR rend szer - be fel töl tött, alá írt do ku men tá ci ók sem. Lé - nye ge sen egy sze rûbb ugyan az elekt ro ni - kus do ku men tum be nyúj tás, a szûk ke reszt - met szet te hát az elekt ro ni kus alá írás. Ezt igé nyel ni kell a szol gál ta tó tól. A be je len tés tar tal ma A be je len tés nek kö te le zõ adat tar tal ma van, amely ki sebb mó do sí tá sok kal meg egye zik a ko ráb bi, épí té si en ge dély irán ti ké re lem adat - tar tal má val. Fel kell tün tet ni az épít te tõ ne - vét, lak cím ét, szer ve zet ese tén an nak szék - hely ét, az épí tés sel érin tett te lek he lyét, hely - raj zi szá mát, az épí té sze ti és szak ági mû sza ki ter ve zõk ne vét, ka ma rai szá mát, va la mint a szá mí tott épít mény ér té ket. Az adat tar ta lom le zá rá sa ként az épít te tõ alá írá sa kell, hogy sze re pel jen. A be je len tés adat tar tal ma mel - lett kö te le zõ tar tal mi elem a terv do ku men tá - ció, a hely szín- és mé ret raj zok, mû sza ki le Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

5 írás. Ha en nél ke ve sebb van a do ku men tá - ci ó ban, ak kor nem fog ják el fo gad ni, töb bet vi szont be le het kül de ni, amit a ha tó ság el fo - gad az más kér dés, hogy mi hez kezd ve le. A kor mány el já rás ér tel mé ben a meg tett be - je len tés nem in dít köz igaz ga tá si ha tó sá gi el - já rást, sem ké re lem re, sem hi va tal ból. A gya - kor lat ban a be je len tést a ha tó ság tu do má sul ve szi, de sem mit nem tesz a to váb bi ak ban, csu pán há rom dol got vizs gál. Az el sõ, hogy a be je len tést jó hely re nyúj tot ták-e be, mert a jegy zõk höz be nyújt ha tók ugyan a do ku - men tu mok, ha vi szont nem ren del ke zik épí - tés ügyi ha tó sá gi jog kör rel, ak kor a be je len tés nem ér vé nyes. A má so dik a be je len tés adat - tar tal má nak el len õr zé se, ez azt je len ti, hogy ha mond juk va la ki le fe lej ti pél dá ul a lak cím ét, hi á nyos a be je len tés. Az épí té si ha tó - ság nak nincs mér le ge lé si jog kö re, új ra be kell ad ni a pa pí ro kat. Har mad szor pe dig meg vizs gál ják, hogy a do ku men tá ci ó hoz szük sé ges anya gok ren del ke zés re áll nak-e. Ez eset ben csak men nyi sé gi, és nem mi nõ - sé gi vizs gá lat ról van szó. Az épí tés ügyi ha tó ság nak nyolc nap ja van ar ra, hogy ki ér té kel je a be je len tést. Amennyi ben az hi ány ta lan, és min den, a jog sza bály ban elõ írt ele met tar tal maz, ak kor a be je len tés kö ve tõ 15 nap el tel té - vel meg kez dõd het az épít ke zés. Ez zel pár hu za mo san az Épí té si Ha tó ság tá jé - koz tat ja az Építésfelügyeleti Ha tó sá got, hogy be je len tés ér ke zett, és a be je len tés adat tar tal mát, do ku men tá ci ó ját is mer te ti. Az Építésfelügyeleti Ha tó ság szak ma i lag, mû sza ki lag el len õriz, va la mint az épí tés - sel érin tett te lek tu laj don jo gát meg vizs - gál ják. Ha az épít te tõn kí vül más tu laj do - nos is van, ak kor azo kat is ér te sí tik. Fel - me rül a kér dés, hogy a ha tó ság hon nan sze rez het in for má ci ót a tel kek tu laj don - jo gi vi szo nya i ról, ál la po tá ról? A tu laj do ni la pok ada ta it a fel ügye le ti ha tó ság nak be kell sze rez nie, hogy ezt a vizs gá la tot meg fe le lõ en le tud ja foly tat ni. Amen nyi ben az épí tés so rán a be je len - té si do ku men tá ci ó ban be nyúj tot tak tól el kí ván tér ni az épít te tõ, az az vál to zás tör - té nik, a be je len tést meg kell is mé tel ni az új adat tar ta lom nak meg fe le lõ en. Fon tos, hogy a be je len tést a mó do sí tás elõtt 15 nap pal te gyük meg. A be je len té sek szá - ma egy ál ta lán nincs kor lá toz va. Ja nu ár 1-tõl je len tõs jog sza bály vál to zá sok lép tek ha tály ba az épí tés ügy ben: a bü rok rá cia csök ken tés el vét szem elõtt tart va be ve zet ték az úgy ne ve zett egy sze rû be je len té si rend szert. En nek kö vet kez té ben idén már nem kell, nem le het épí té si en ge dé lye zé si el já rást in dí ta ni a leg fel jebb 300 négy zet mé ter hasz nos ös szes alap te rü le tû új la kó épü le tek nél. Az épí tés té nyé nek be je len té se után 15 nap pal az új tör vény sze rint már meg is le het kez de ni a mun ká la to kat, rá adá sul a be je len té sért il le té ket és igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat sem kell fi zet ni. Az épü let ter ve zé se és ki vi te le zé se ugyan ak kor to vább ra is csak a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tör tén het. A vál to zás el vi leg egy sze rû sí ti az épí tõ ipa ri fo lya ma to kat, ám egy elõ re ren ge teg kö rü löt te a kér dõ jel. Az épí tés ügyi ha tó sá gok egy sze rû be je len tés sel kap cso la tos fel ada ta it Baksa La jos te le pü lés mér nök, épí tés ügyi ha tó sá gi iro da ve ze tõ rész le tez te. Az épí tés ügyi ha tó sá gok hoz már 2016 el sõ nap ja i ban meg ér kez tek az el sõ egy sze rû be je len té sek. Egy elõ re még ke ve sen tud ják, hogy nem pusz ta be je len tés rõl, tény köz lés rõl be szél he tünk a ha tó ság fe lé, a sza bály sze rû be je len tés nek szi go rú tar tal mi kö ve tel mé nyei van nak mond ta el a szak em ber. A má sik fon tos kér dés az el len õr zés. Az egy sze rû be je len tés sel épü lõ la kó épü le tek ki vi te le zés ének el len õr zé sé rõl Kiss An dor okl. épí tõ mér nök, épí tõ mes ter szak mér nök, ve ze tõ fõ ta ná csos kor mány tiszt vi se lõ tar tott elõ adást. ná lat ba vé tel nek fe lel tet he tünk meg, de ez még sem ugyan az. Ha fel épült az épü let, ak kor az épít te tõ nek ha tó sá gi bi zo nyít ványt kell kér nie a te le pü lés sze rint il le té kes jegy - zõ tõl, aki nek már nem szük sé ges ren del - kez nie épí té si ha tó sá gi jog kör rel. Õ azt vizs gál ja, hogy az épü let va ló ban fel épülte az adott in gat la non, an nak jog sze rû sé gét nem. A ha tó sá gi bi zo nyít vány meg ké ré sét az Épí té si Tör vény elõ írá sai is in do kol ják, ugyan is mi nél to vább hú zó dik az épít ke zés, an nál ma ga sabb igaz ga tá si szol gál ta tá si dí - jat kell fi zet nie az épít te tõ nek. Ha egy csa - a bejelentéstõl számított évek száma lá di ház ki vi te le zé se há rom év elõtt be fe je - zõ dik, ak kor nem kell fi zet ni. Há rom év után vi szont min den év ben emel ked nek a fi ze ten dõ dí jak, amit az 1. táb lá zat tar tal - maz. Tíz éven túl a bi zo nyít vány irán ti ké - rel met a ha tó ság el uta sít ja, és az épü le tet el kell bon ta ni. Eb ben a tíz éves in ter val lum - ban az épí tés bár mi kor meg kezd he tõ. A ha tó sá gi bi zo nyít vány ké rel mé hez kö te - le zõ en be kell nyúj ta ni az e-nap ló ös sze sí tõ lap ját, amely tar tal maz za a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vagy fõ vál lal ko zó nyi lat ko za tát a ren - del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ról. Be 1. táblázat Ha egy családi ház kivitelezése három év elõtt befejezõdik, akkor nem kell fizetni. Három év után viszont minden évben emelkednek a fizetendõ díjak, amit az 1. táblázat tartalmaz. Tíz éven túl a bizonyítvány iránti kérelmet a hatóság elutasítja, és az épületet el kell bontani. Ebben a tíz éves intervallumban az építés bármikor megkezdhetõ. fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj díjmentes forint forint forint Az épít ke zés le zá rá sa Ami kor be je len tet tük épí té si szán dé kun - kat, majd el ké szült az épü let, ak kor az épí tés ügyi ha tó ság mun ká ja le zá rult. El - ér ke zik a kö vet ke zõ fá zis, ame lyet a hasz forint forint forint forint Víz, Gáz, Fûtéstechnika Épületgépészeti szaklap

6 épületgépészet Lantos Tivadar Egyszerûsített építési bejelentés Valóban egyszerû? kell nyúj ta ni az ener ge ti kai ta nú sít ványt és az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat, ha há rom éven túl fe je zõ dik be az épít ke zés. Mi lyen ve szé lye ket rejt az egy sze rû sí tett be je len tés? Az Épí té si Fel ügye let tud az épít te tõk kör mé - re néz ni, hogy va ló ban sza bá lyo san épí te neke. Az épí té si tör vény alap ján a sza bály ta lan épí - tés alatt há rom mo men tu mot ér tünk; jog sze rût - le nül, jo go su lat la nul vagy szak sze rût le nül meg - kez dett vagy foly ta tott épít ke zés. Jog sze rût len az a te vé keny ség, ami kor az épí tést, il let ve a bon tást en ge dély vagy be je len tés nél kül vég zik, vagy a do ku men tu mok ban fog lal tak tól el té rõ en. Jo go su lat la nul vé gez va la ki te vé keny sé get, ami - kor a fel adat el vég zé sé re, ki vi te le zés re, ter ve - zés re nem ren del ke zik meg fe le lõ jo go sult ság gal. Épí té si te vé keny sé get szer zõ dés sel, üz let sze rû - en csak a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá - nál re giszt rált és nyil ván tar tás ba vett ki vi te le zõ vé gez het, az épít te tõ pe dig csak õt bíz hat ja meg a mun ká la tok el vég zé sé vel. Az építésfelügyeleti gya kor lat ban a jo go su lat lan épít ke zé sek te rén leg - gyak rab ban olyan ese tek for dul nak elõ, hogy a ki - vi te le zõ nem ren del ke zik ka ma rai jo go sult sá gi szám mal, vagy ha ren del ke zik is, nem azt a te vé - keny sé get foly tat ja az épít ke zé sen, amely re nyil - ván tar tás ba lett vé ve. Ez elég vas kos bün te tést von hat ma ga után, mely az épít te tõt és a ki vi te le - zõt egy aránt ter he li. Szak sze rût le nül épít kez ni an nyit je lent, hogy a HÉSZ, il let ve az OTÉK építési engedély vs. egyszerû bejelentés Ha va la ki jog erõs épí té si en ge dél lyel ren del ke zik, nem mó do sít hat ja azt egy sze rû be je len tés re, ab ban az eset ben, ha az épí tést meg kezd te, az az az e-nap lót meg nyi tot ta. Ha nem kezd te meg az épí té si mun ká la to kat, ak kor le mond hat az épí té si en ge dély rõl, és él het az egy sze rû sí tett be je - len tés sel az épít te tõ. De mér le gel ni kell, hogy men nyi re éri ez meg. Az el já rá si il le ték, amit az en - ge dé lyez te té si ké re le mért fi ze tett, nem jár vis sza, va la mint új do ku men tá ci ót kell ké szí te ni stb. Fel me rül a kér dés, hogy kö te le zõ e a kor mány ren de let ha tá lya alá tar to zó la kó épü le tek re be je len tést ten ni, vagy le het rá épí té si en ge délyt is kér ni. Eb ben a kér dés ben meg osz lik a szak em be rek vé le mé nye. Az épí té si ha tó ság ál lás pont ja sze rint épí té si en ge délyt nem le het kér ni, csak a be je len tés jö het szó ba a 300 négy zet mé ter vagy az alat ti épü le tek ese tén. Itt az ITV (il le ték tör vény) egy ér tel mû en fo gal maz, mely re rá erõ sít az el já rá si kó dex 17. a, amely meg ha tá roz za, hogy épí té si en ge délyt mi lyen épü le tek re le het és kell ki ad ni, il let ve kér vé nyez ni. Eb be nem tar toz nak be le a be je len té si el já rás alap ján meg épí ten dõ la kó épü le tek. En nek alap ján ki mond ha tó, hogy a 300 négy zet mé ter alap te rü le tû vagy az alat ti la kó épü le tek be je len tés sel épít he tõk. A be je len té si kö te le zett ség épü le ten ként, nem pe dig in gat la non ként ér ten dõ. Ko moly szem lé let vál tás tör tént az egy sze rû sí tett be je len tés sel. Az épí tés ügyi ha tó sá got futball nyelven szól va le vet ték a pá lyá ról, a ha tó ság nak eb ben az ügy ben ki zá ró lag re giszt rá ló és adat to váb bí tó sze rep jut. Min den fe le lõs ség az épít te tõ re, a ter ve zõ re és a ki vi te le zõ re van ruházva. ren del ke zé se it meg sze gik. Ki emelt ka te gó ria, ha az adott ki vi te le zés so rán éle tet, a köz-, il let ve va gyon biz ton sá got ve szé lyez te ti az épít ke zés bár mely sze rep lõ je. Az Építésfelügyeleti Ha tó ság az egy sze rû sí - tett be je len tés sel épü lõ épü le te ket egyen ként nem vizs gál ja a mun ká la tok alatt, vagy el ké szül - tük után. Ezért is nõ meg az épí tõ ipa ri sze rep - lõk fe le lõs sé ge. A ha tó ság fel ku tat hat ja ugyan eze ket a sza bály ta lan épít ke zé se ket, és bár mi - lyen épí té si te vé keny sé get meg vizs gál hat, hogy a HÉSZ-nek és az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek meg fe lel-e, de ön ma gá tól sem mit nem vizs gál. A fel ügye let el já rást csak hi va tal ból, más ha tó sá - gok, jegy zõk meg ke re sé sé re, va la mint be je len - tés re in dít hat. Ez utób bi il le ték kö te les. Nem vé - let le nül ta lál ták ki ezt a dí jat, mely nek nagy sá ga 15 ezer fo rint, ez el ret tent he ti a ha ra gos szom - szé do kat, rossz aka ró kat. Ke ve sen tud ják, hogy jo gos el já rás ese tén, ha a be je len tõ nek iga za van, ez az il le ték vis sza jár. Ha sza bály ta lan sá got ta lál az épí té si ha tó ság, 60 nap áll ren del ke zés - re, hogy a sza bály ta lan épít ke zés kö rül mé nye it fel tár ja. Ilyen eset ben a ha tó ság elõ ször fel hív ja a fi gyel met fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re - lem re, ha ezt sem haj lan dó be ad ni az épít te - tõ, ak kor a ha tó ság má so dik kör ben kö te le zi az épít te tõt a sza bály ta lan sá gok meg szün te - té sé re. Ha en nek sem tesz nek ele get, ak kor a ha tó ság el já rá si bír sá got szab ki, amely nek Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

7 lapzárta után Mangel Zoárd épületgépész mérnök foglalta össze véleményét az MMK-nak a Lázár János miniszterhez írt nyílt levelével (6. és 7. oldal) kapcsolatban, amit a témában írt. Szerinte a Kamara kritikája nem jogos, sõt, árt a szakmának. Levelének (mely az e gépészen olvasható) rövid recenziója: Összességében elhiszem, hogy a Kamara jót akart. Ettõl függetlenül a levél megközelítésével nem értek egyet, elhibázottnak látom és elhatárolódom tõle. A véleményem az, hogy ez a levél ront a Kamara tárgyalási pozícióján. Ha valaki most azzal jön, hogy a Kamara szerint mi az engedélyezési terv gépész és elektromos mûszaki tartalma, akkor annak be kell látnia, hogy jobb lenne a valóságból és nem ábrándokból kiindulni, azaz az engedélyezési terv gépész és villamos tervfejezete nem befolyásolta eddig sem az épület minõségét. Az engedélyezési terv a gyakor latban az építészek elé állított hatósági akadály volt, nem gépész és elektromos probléma. A levélben említett 191/2009 es jogszabályban érdemi módosítás nem történt, hiszen eddig 30 kw hõtermelõ felett kellett gépész, 7 kw felett villamos kiviteli terv, a mostani csak kiegészíti a 300 m 2 es alapterülettel, de ugyan vajon melyik 300 m 2 es családi ház éri el ezt a hõigényt? hát egyik se, azaz gyakorlatilag nincs változás. Azoknál a házaknál, ahol volt korrekt kiviteli tervre való hajlandóság, jellemzõen eddig is volt gépész, elektromos elõkészítés, és ennek nem az engedélyezési terv volt az oka. összege ma gán sze mély ese tén fél mil lió, jo gi sze mély ese tén pe dig egy mil lió fo rint le het. Ezen felül mást az Építésfelügyeleti ha tó ság nem te het, nem bont hat el épü le te ket stb. Élet sze rû kö vet kez mé nyek Jog sze rût len épít ke zés ese tén az el já rá si kó - dex ben ben ne fog lal ta tik, hogy az építésfelügyeleti ha tó ság, amen nyi ben en ge dély nél kü - li te vé keny sé get ta lál, ak kor a hely szí nen le ál - lít ja az épít ke zést. A kó dex szö ve gé bõl hi ány - zik az egy sze rû be je len tés so rán vég zett ki vi - te le zés, ezért kér dé ses, hogy egy sze rû be je - len tés ese tén le ál lít hat ja-e a ha tó ság a mun - ká la to kat. A tör vény je len ál lá sa sze rint nem, de ez idõ vel biz to san vál toz ni fog. A ki vi te le - zõ nek fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel kell ren del - kez nie, de a mai na pig is gyak ran ös sze ke ve - rik a gya kor lat ban, és úgy gon dol ják, hogy az épít te tõ nek van fe le lõs mû sza ki ve ze tõ je, mint a 25 év vel ez elõt ti gya kor lat ban. A ki vi - te le zés re szer zõ dést kell köt ni, mely nek a Pol - gá ri Tör vény könyv ben és a Ki vi te le zé si Kó - dex ben van nak elõ írá sai. Az Építésfelügyeleti Ha tó ság nap ló el len õr zé sei so rán ta lál ko zott már olyan szél sõ sé ges eset tel, ahol a szer zõ - dés ben nem volt két szer zõ dõ fél, csak egy. A ki vi te le zés meg kez dé se az e-nap ló meg nyi - tá sá val kez dõ dik, és in nen tõl lép ér vény be az egy sze rû be je len tés 10 éves ha tár ide je is. A há zi la gos ki vi te le zés nek van olyan faj tá ja, ami kor va la ki a sa ját ma ga ré szé re vég zi a ki - vi te le zést. Ilyet csak ak kor vé gez het va la ki, ha ab ban az adott mun ká ban szak em ber, ka ma - rai jo go sult ság gal ren del ke zik. Vil lany sze re lõ, épí tõ mér nök, épí tész te hát nem rak hat fa lat. A KET (Köz igaz ga tá si El já rá si Tör vény) sze - rint kö ze li hoz zá tar to zó nak szá mí ta nak az el - sõ fo kú ro ko nok, só go rig be zá ró lag. Eb ben ben ne fog lal tat nak az élet tár sak is, azon ban nem vo nat ko zik az azo nos ne mû be jegy zett élet tár sak ra. Ha nincs a csa lád ban meg fe le lõ szak em ber, ak kor már vál lal ko zót kell fo gad - ni, szer zõ dést köt ni. Fel me rül a kér dés, hogy az Építésfelügyeleti Ha tó ság nak a tel jes HÉSZ-t kell fi gye lem be ven ni, vagy pe dig a cson kát. Ha a be je len tés ke re te in be lül tu dunk ma rad ni, ak kor a cson - ka HÉSZ-nek kell meg fe lel ni, de ha sza bály ta - lan sá got ta lál nak, és fenn ma ra dá si en ge délyt kell be nyúj ta ni, ak kor már a tel jes HÉSZ-t ve szi fi gye lem be a ha tó ság. Rop pant ve szé lyes, mert ha va la ki azon a te rü le ten, ahol a HÉSZ sze rint csak egy la ká sos há zat le het épí te ni, be le kezd a há rom-, négy-, ti zen hat-la ká sos ba mert a 300 négy zet mé ter be be le fér, és va la mit el ron tott, ab ban a pil la nat ban az Építésfelügyelet a tel jes HÉSZ-t fog ja szá mon kér ni raj ta. Mit el len õriz az egyéb jog sza bály ok alap ján az épí té si fel ügye let? A nyol cas kö ve tel mény - rend szert, az OTÉK-nak va ló meg fe le lést, az épí té si nap lót, a ki vi te le zé si do ku men tá ci ót, az épí té si ter mé kek meg fe le lõ sé gét, tel je sít mény - nyi lat ko za tát, az égés ter mék-el ve ze tõt. (Eh hez tar to zik, ha az egy sze rû be je len tést kö ve tõ nyolc na pon be lül nem re a gál nak a ké mény - sep rõk, nem re a gál az Építésfelügyelet, ak kor a be je len tést el kell fo gad ni, füg get le nül a ké - mény ál la po tá tól. Ez szám ta lan ve szélyt hor - doz ma gá ban.) Ha nincs épí té si nap ló, az ket - tõs bír sá got von ma ga után. Az épít te tõ kap hat az Építésfelügyeleti Ha tó ság tól 80 ezer tõl más fél mil li ó ig ter je dõ bír sá got, az épí té si ha tó - ság tól pe dig a fel épü lõ épü let ér té ké nek a 20 szá za lé ka le het a ki sza bott bír ság. A fen ti ek ben ös sze gez tük a leg fon to sabb te - en dõ ket az egy sze rû sí tett be je len tés sel kap - cso lat ban. Sok szem pont ból va ló ban egy sze - rûb bé vá lik az épít ke zés, ám ez zel pár hu za - mo san meg nõ a részt ve võk fe le lõs sé ge is. Sok szem pont ból fel fog ér té ke lõd ni a mû sza ki el - len õrök sze re pe. Je len leg ugyan nincs kö te le - zõ vé té ve a je len lét ük, még is, az eset le ges vi - ták, a ké sõb bi pe rek el ke rü lé se ér de ké ben jó, ha je len van nak az épít ke zés nél, akár egy csa - lá di ház ese té ben is. Az egy sze rû sí tett be je len - tés még kép lé keny, a kö zel jö võ ben biz to san so kat vál to zik. Bár sok eset ben a ha tár idõk mi - att a ki vi te le zés meg kez dé se el en ged he tet len, a szak em ber még is azt ta ná csol ja, vár junk, amíg a tör vé nyek min den pon tot meg fe le lõ en és egy ér tel mû en sza bá lyoz nak. Víz, Gáz, Fûtéstechnika Épületgépészeti szaklap

8 épületgépészet Lantos Tivadar Egyszerûsített építési bejelentés Valóban egyszerû? a szabályozás jellemzõi elõnyök 1. egyszerûsíti a hatósági eljárást 2. a hatóságnál idõt, munkaerõt, költséget (munkabér) takarít meg és szabadít fel 3. építtetõ, tervezõ és kivitelezõ felelõssége egyértelmûen meghatározott 4. rugalmasan kezeli a beépítési lehetõségeket az idõben (hosszabb idõt enged a bejelentést követõ beépítésre), ugyanakkor ösztönöz a gyorsabb beépítésre 5. a beépítés elmulasztásáért biztosítja a szigorú és kemény ellenõrzést, a szabályok megszegõinek szankcionálását 1. az eljárás évtizedek óta gyakorlatilag azonos, ismert. A kiviteli tervek tartalmi követelményeit általában a 191/2009. Korm. rendelet tartalmazza. A bejelentéshez kapcsolódó egyszerûsített kiviteli terv az épületgépészeti és elektromos tervezési kötelezettséget megszünteti. Ez elfogadhatatlan. kiviteli terv elõnyök 1. a kiviteli tervhez részletes költségvetés készíthetõ 2. a számított és a tényleges költségek között 5 10% eltérés 3. energiahatékonyság, korszerû rendszerek betervezése*, az elõírások betartásához részletes kidolgozásra van szükség hátrányok 1. szokatlan építési kultúra, ismeretlen eljárásrend 2. a felelõsséget, idõt, munka és költségterhet a hatóságtól fõként a tervezõre hárítja, de nem biztosítja a tervezõre hárított további többletterhek fedezetét 3. nem biztosítja a szakági tervezést, amely nélkül nem biztosítható a korszerûség, az energia hatékonyság, nem épül be az okos ház elektronikus rendszere 4. az okos ház hoz szükséges szakági tervezés mellõzésével éppen a megcélzott fiatalok igényeit hagyja figyelmen kívül, akik az elektronikusan vezérelt mûszaki rendszerekbe nõnek bele, ezért magától értetõdõ az ezek használata iránti igényük 5. a szakági tervezés nélkül nem lehet pontos költségvetést készíteni, ami állandó és jelentõs költségtúllépésekhez vezet engedélyezési eljárás 1. bürokratikus, költséges és idõigényes adminisztráció, 2. a hatósági engedély leveszi a felelõsséget az építtetõ és részben a tervezõ válláról, hiányzik az egyértelmû építtetõi felelõsség. tervek tartalmi követelményei bejelentéshez kapcsolódó, egyszerûsített kiviteli terv hátrányok 1. költségbecslés készítésére van csak lehetõség 2. a számított és a tényleges költségek között 35 40% eltérés is lehet 3. nincsen tervekben meghatározott követelményrendszer *A megújuló energia hasznosítása, a korszerû rendszerek és az energetikailag hatékony mûködtetés biztosítása csak részletes, számításokkal is alátámasztott épületgépészeti, épületvillamos tervekkel lehetséges. A Kamará nem tetsz A szándékkal egyetért, de a megvalósítással nem a Magyar Mérnöki Kamara. Az alábbiakban az MMK elnökének levelét olvashatják, a táblázatban pedig tételesen is felsorolja az egyszerû bejelentés elõnyeit és hátrányait. Dr. Láz ár Já nos részére Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ mi nisz ter Mi nisz ter el nök ség Bu da pest Tárgy: Épü let gé pé szet és épü let vil la mos ság a 456/2015. (XII. 29.) Korm. ren de let ben Ked ves Mi nisz ter Úr! Az elõ zõ év utol só nap ja i ban je lent meg a la - kó épü le tek épí té sé nek egy sze rû be je len té sé rõl és egyes épí tés ügyi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló 456/2015. (XII. 29.) Korm. ren de let, amely a leg fel jebb 300 négy - zet mé ter ös szes hasz nos alap te rü le tû új la kó - épü let épí té sé re vo nat ko zó ja nu ár 1. nap ján ha tály ba lé pett sza bá lyo kat tar tal - maz za. A sza bá lyo zás cél ja a bü rok rá cia csök - ken té se a meg ha tá ro zott épít ke zé sek kö ré ben. A Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra tel jes mér ték - ben tá mo gat ta és tá mo gat ja a bü rok ra ti kus el - já rá sok egy sze rû sí té sét. Ugyan ak kor a Ma - gyar Mér nö ki Ka ma ra ja nu ár 5-én ál - lás fog la lá sá val és e le vél ben is ha tá ro zot tan til ta ko zik az el len, hogy a mi nõ ség és a kor - sze rû ség a bü rok ra ti kus el já rá sok egy sze rû sí - té sé nek ál do za tá ul es sen. 1. A Kor mány eze ket az egy sze rû sí té se ket ere - de ti leg mind a 1032/2015. (1. 30.) Korm. ha tá ro za tá ban, mind pe dig az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. ha tá ro za tá ban a leg fel jebb 160 négy zet mé ter hasz nos alap te rü le tû la kó Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

9 nak ik a szabályozás ke resz tül ga ran tál ha tó, füg get le nül at tól, hogy azt önál ló ter ve zõk vagy ki vi te le zõk tel je sí tik. Kü - lö nö sen nem, ha az igény lõ csa lád ala pí tó fi a ta - lok an nak a nem ze dék nek a tag jai, akik már is - me rik az ál lan dó an meg úju ló tech no ló gi ák ál tal biz to sít ha tó élet mi nõ sé get. 3. Az új sza bá lyo zás je len tõ sen csök ken ti a ha tó - ság fe le lõs sé gét és mun ká ját, így költ sé ge it is, to - váb bá idõ meg ta ka rí tást cé loz meg. Ugyan ak kor lé nye ge sen meg nö ve li a ter ve zõ fe le lõs sé gét és mun ká já nak je len tõ sé gét, és nem szá mol az zal, hogy a bü rok ra ti kus idõ meg ta ka rí tás meg nö ve li a ter ve zés re szánt idõt! A Ma gyar Mér nö ki Ka ma - ra ha tá ro zot tan til ta ko zik min den olyan sza bá lyo - zás el len, amely ezt a fe le lõs sé get és több let ter het a ter ve zé si kri té ri u mok la zí tá sá val kí ván ja meg ol - da ni, rá adá sul a ha tó ság nál fel sza ba du ló költ sé - ge ket sem cso por to sít ja át a ter ve zés re. Ilyen fel - té te lek kel fe le lõs ter ve zés nem vál lal ha tó. épü le tek re kí ván ta be ve zet ni. A ko ráb bi sza - bá lyo zás sze rint 300 m 2 alap te rü let alatt az épü let gé pé sze ti és épü let vil la mos sá gi mû le - írást tar tal ma zó en ge dé lye zé si terv szol gált a ki vi te le zés alap já ul, épü let gé pé sze ti és épü let - vil la mos sá gi ki vi te li ter vet csak meg ha tá ro zott mû sza ki fel té te lek ese té ben kel lett ezek re az épü le tek re ké szí te ni. Már ez zel sem ér tet tünk egyet. A hi vat ko zott 456/2015. (XII. 29.) Korm. ren de let azon ban sú lyos bí tot ta a hely - ze tet: a ter ve zé si kö ve tel mé nye ket to vább la zí - tot ta, és két sze res épü let nagy ság ra 300 négy zet mé ter re úgy ter jesz tet te ki, hogy e szak ágak még em lí tés re sem ke rül tek. 2. Az ener gia ha té kony ság ér vé nye sü lé se, an nak re zsi csök ken tést hos szú tá von alá tá masz tó ha tá - sa és az uni ós kö ve tel mé nyek tel je sí té se, az okos ház elekt ro ni kus rend sze re i nek hasz nál - ha tó sá ga és az épí té si költ sé gek meg tar tá sát ga - ran tá ló költ ség becs lés csak meg fe le lõ ter ve ken Ké rem mi nisz ter urat, hogy a fen ti e ket a Kor - mány dön té se i nek elõ ké szí té se és meg ho za - ta la so rán szí ves ked jen fi gye lem be ven ni. E szem pont ok nak a Kor mány dön té se i ben va - ló ér vé nye sü lé se nél kül a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra nem lát le he tõ sé get a mér nö ki fe le - lõs ség vál la lá sá ra. Üd vöz let tel, Barsiné Pa ta ky Etel ka, az MMK el nö ke Bu da pest, feb ru ár 2.

10

11

12 PR << fûtéstechnika írta: Fördõs Norbert termékmenedzser, Vaillant Saunier Duval Kft. Vaillant hõszivattyú újdonságok A Vaillant Csoport többek között egyre szélesebb körben ismert, illetve elismert hõszivattyúgyártó Európában. Magyarországi jelenléte immár több mint 5 éves múltra tekint vissza, amelynek köszönhetõen 2016-tól kezdve a magyar termékpalettán is bevezetésre kerülhetnek a A leg na gyobb ke res let a ta pasz ta la tok alap ján alap ve tõ en a talajhõ/víz tí pu sú hõ szi vat tyúk iránt mu tat ko zik, azon ban már a ko ráb bi ter - mék pa let tán is ezek a hõ ter me lõ-tí pu sok ad ták a bá zist más hõ for rás ok, mint pél dá ul a kör - nye ze ti le ve gõ vagy a ta laj víz hasz no sí tá sá ra. A Vaillant fej lesz tõi en nek az elv nek a to vább gon - do lá sa ként al kot ták meg a flexotherm és flexocompact exclusive hõ szi vat tyú csa lá - dot, ahol a meg ne ve zés ben a flexo ki fe je zés ar ra utal, hogy a szó ban for gó hõ szi vat tyú adott eset ben meg fe le lõ op ci o ná lis tar to zék tavalyi év legfrissebb fejlesztéseinek eredményei. hasz ná la tá val bár mi lyen hõ for rás ra (talajhõ, ta laj víz, kör nye ze ti le ve gõ) rá köt he tõ. En nek ered mé nye ként ele gen dõ volt két ter mék tí pust meg al kot ni: a flexotherm exclusive VWF..7/4 alap ve tõ en egy fû té si, de ak tív hû tés re is al kal mas hõ szi vat tyú, öt fé le tí pus ban és 5-19 kw név le ges hõteljesítmény kö zött. A flexocompact exclusive VWF..8/4 ugyan eb bõl az alap ból épít ke zik, csak a hõtermelõ itt már egy be épí tett, 190 li ter név le ges ûr tar tal mú, rozs da men tes acél ból ké szült HMV tá ro lót is tar tal maz a kis hely szük ség le tet Vaillant lakossági hõszivattyús paletta opcionális hidraulikus modulokkal (arotherm) és a használati melegvízkészítés berendezéseivel (akár szolár támogatással is). igény lõ hõközponti ki ala kí tá sok tá mo ga tá sá ra 5-11 kw név le ges hõ tel je sít mény-tar to mány kö zött. Mind két ké szü lék csa lád a ko ráb bi geotherm VWS tí pu sok hoz ha son ló an a már jól be vált scroll komp res szort tar tal maz - za, amely ma gas ha tás fo kot és hos szú élet tar ta - mot ga ran tál. To váb bi in no va tív újí tás, hogy a flexotherm és flexocompact exclusive hõ szi vat tyúk már nem ren del kez nek be épí tett idõjáráskövetõ rend szer sza bá lyo zó val, így a mû kö dés hez fel tét le nül szük sé ges a multi- MATIC 700 rend szer sza bá lyo zó, amely vi - szont a kü lön bö zõ op ci o ná lis mo du lok kal (VR 70, VR 71, VR 900, ) utat nyit a hõ szi vat tyú még szé le sebb kör ben tör té nõ fel hasz nál ha tó - sá gá hoz. Ter mé sze te sen a 2014-ben már be ve ze tett arotherm le ve gõ/víz hõ szi vat tyú csa lád sem ma radt ki az újí tá sok kö ré bõl. unitower fan - tá zia né ven idén op ci o ná lis bel té ri mo dul lal bõ - vül a ter mék pa let ta, ami alap ve tõ en egy 190 li - ter név le ges ûr tar tal mú, ki mon dot tan hõ szi vaty - tyús üzem re al kal mas hasz ná la ti me leg víz tá ro ló kö ré fel épí tett kom pakt egy sé get ta kar. Az arotherm le ve gõ/víz hõ szi vat tyúk hõközponti ki ala kí tá sá hoz al kal maz ha tó esz té ti kus bel - té ri egy ség gyá ri lag az aláb bi al ko tó ele me ket tar - tal maz za: komp lett elekt ro mos fûtõpatronmodul au to ma ti kus lég te le ní tõ vel, kap cso ló do boz - zal, kü lön hõ szi ge te lés sel. Di gi tá lis nyo más szen - zor a fû té si rend szer nyo más vi szo nya i nak el len - õr zé sé re; 15 li ter ûr tar tal mú memb rá nos fû té si tá gu lá si tar tály; hõ szi vat tyú-ke ze lõ fe lü let; háromutas mo to ros vál tó sze lep a hasz ná la ti melegvíz-készítéshez. A ter mék hez op ci o ná li san vá laszt ha tók ext ra tar to zé kok: hõ cse ré lõ egy ség sze kun der kö ri szi vat tyú val (le vá lasz tás sal ki ala kí - tott rend sze rek ese tén); puffermodul (18 li ter); fû té si és HMV be kö tõ kész let; szaniter HMV tar tály; cir ku lá ci ós szi vat tyú kész let. (x) Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

13 épületgépészet >>PR Energiatudatos építés: több mint hõszigetelés! Átfogó, komplex tájékozódásra ad lehetõséget az Öko City kiállítás. Ha energiamegtakarítási cé lú épületfelújítás ke rül szó ba, a la i kus em ber nek jó esél lyel elõ ször a hom lok za ti fa lak hõ szi ge te lé se jut eszé be; ta lán azért, mert az ilyen té má jú cik ke ket leg gyak rab ban ef fé le hõ szi ge te lé ses fo tók kal szok ták il luszt rál ni. Aki ki csit utá na jár a do log nak, az már tud ja, hogy en nél jó - val több rõl van szó, és az ala po sabb tá jé ko zó dás igé nye is fel éb red ben ne. Az épü let gé pész szak em be rek tel jes jog gal ar ra hív ják fel a fi gyel met, hogy a hõ szi ge te lés - hez ha son ló an fon tos, sõt, azt lo gi ka i lag meg is elõ zi a fû tõ- és hû tõ be ren de zé sek kor sze rû sí té - sé nek, cse ré jé nek kér dé se. Hi szen a hõ szi ge te lés nek csak az a dol ga, hogy a kel le mes bel sõ hõ mér sék le tet a fa la kon be lül tart sa, ám e hõ mér sék let elõ ál lí tá sa a ba - rát ság ta la nabb idõ já rá si vi szo nyok kö zött mes - ter sé ge sen, mû sza ki be ren de zé sek kel tör té nik egy ál ta lán nem mind egy, hogy mi lyen ha té - kony ság gal, mi lyen költ sé gek kel. Má sok ugyan csak tel jes jog gal a nyí lás zá rók lég zá ró ki ala kí tá sá nak fon tos sá gát hang sú lyoz zák, ami vi szont szellõzéstechnikai kér dé se ket is fel vet - het, az az is mét vissza ka nya rod tunk az épü let - gé pé szet szak te rü le té re. Ös szes sé gé ben te hát az szol gál ja a leg job - ban az ener gia tu da tos fel újí tá sok és per sze az ilyen jel le gû új há zak épí té sé nek ügyét, ha a la i kus épít te tõk is fel is me rik, hogy komp lex, több szak te rü let együtt mû kö dé sét igény lõ be - ru há zá sok ról van szó. Szak em be re ink nek is ezt kell tu da to sí ta ni uk min den ki ben. Jó le he tõ ség er re a Construma szak ki ál lí tás ke re té ben im már év rõl év re meg ren de zett Az Öko City központi látványossága az a mintaépület, melynek lényeges szerkezetei nyitottak, azaz a látogatók beleláthatnak a falak rétegrendjébe, megérthetik az ilyen házak mûködését. Öko City ki ál lí tás, mely az ener gia tu da tos, kör - nye zet ba rát épí tés és fel újí tás té ma kö ré rõl igyek szik át fo gó ké pet nyúj ta ni pon to san ilyen komp lex szem lé let tel. (A ren dez vényt idén áp ri lis 6. és 10. kö zött le het lá to gat ni a Hungexpo vá sár te rü le tén, a D pa vi lon ban.) Az Öko City köz pon ti lát vá nyos sá ga az a min ta épü let, mely nek lé nye ges szer ke ze tei nyi - tot tak, az az a lá to ga tók be le lát hat nak a fa lak ré - teg rend jé be, meg ért he tik az ilyen há zak mû kö - dé sét. A kör nye zõ stan do kon to váb bi szer ke ze - ti rész le tek és be ren de zé sek is ta nul má nyoz ha - tók, a kap cso ló dó ter mé kek rõl, szol gál ta tá sok - ról köz vet le nül a for gal ma zók tól le het fel vi lá go - sí tást kap ni. Va gyis az ál ta lá nos tá jé ko zó dás fá - zi sá ban lé võ épít te tõk épp úgy jut hat nak itt szem lé let for má ló ins pi rá ci ók hoz és öt le tek hez, mint azok, akik akár épít te tõ ként, akár szak - em ber ként ko ráb ban már töb bé-ke vés bé be - le ás ták ma gu kat a kör nye zet- és ener gia tu da tos épí tés té ma kö ré be. Az Öko City rá adá sul nem csak mû sza ki in - for má ci ók kal vár ja az ér dek lõ dõ ket: idén is mû kö dik itt a tá jé koz ta tó szi get, ahol az ak tu á - lis épí té si jog sza bály ok ról, az épí tés ügyi elõ írá - sok ról, az ener ge ti kai kö ve tel mé nyek rõl és a pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl is pon tos fel vi lá go sí - tást kap ha tunk. To váb bi in for má ci ók a ki ál lí tás ról a cí men ta lál ha tók. (x) Víz, Gáz, Fûtéstechnika Épületgépészeti szaklap

14 Beszabályozás << fûtéstechnika írta: Németh Roland Fûtési rendszerek hidraulikai nyomáskiegyenlítése családi és társasházakban Bizonyára sokat hallottunk a hidraulikus nyomáskiegyenlítésrõl, de hogyan is mûködik? Mikor lehet használni? Mi az elõnye? Megéri? Egy új épí té sû épü let nél nem is gon dol kod nánk azon, ho gyan te het nénk mi nél ener gia ha té ko - nyab bá, kön nyen sza bá lyoz ha tó vá fû té si rend - sze rün ket. Egy ré gi rend szer nél már több vál to - zós a prob lé ma kör. Hõ szi ge te lés? Nyílászárócsere? Át épí tés? Fel újí tás, eset leg rend szer cse - re? Ka zán cse re? Meg úju ló ener gia? Termosztatizálás? Hát igen, sok meg ol dás van, me lyek al kal ma zá sá nak el sõ sor ban pénz tár - cánk szab(hat) ha tárt. Me lyik a leg ol csóbb, még is a leg jobb meg ol dás, ami tõl azon na li ered mény vár ha tó? Rö vi den a vá lasz: a rend szer sza bá lyoz ha tó sá ga (2. áb ra). Bi zo nyá ra ta lál koz tunk már olyan rend - szer rel, ahol van nak alul- és/vagy túl fû tött he lyi sé gek. Mi volt ko ráb ban az ál ta lá nos ki - vi te le zõi hoz zá ál lás? Csa lá di ház fû té sét nem kell ter vez ni! Ki kö böz ték", az tán fel tet tek az ab lak hossz nak meg fe le lõ ra di á tort, és ha már sza bá lyoz ni is sze ret ték vol na a fû tést, ja va - sol ták a ter mo szta ti kus ra di á tor sze le pet is. Mi lyen kö vet kez mé nyei van nak, vol tak az ilyen el gon do lás alap ján meg va ló sult épü le - tek nek? Sí po ló, fü tyü lõ áram lá si za jok a ra di - á tor sze le pe ken (200 mbar/2 m v.o. fe let ti ra di - á tor sze lep-nyo más esés ese tén). Nagy meny - nyi sé gû hõ hor do zó kö ze get ke ring te tünk, fe - les le ge sen. A be sza bá lyo zat lan tor ló kat, visz - sza té rõ sza bá lyo zó sze le pe ket (go lyós csa po - kat) tel je sen nyit va hagy ták, ez ál tal elõ ször a ka zán hoz leg kö ze leb bi ra di á tor me le ge dett fel, és szé pen sor ban a töb bi is, ami azt ered - mé nyez he ti, hogy a rend szer az üzem szü ne ti vagy rész ter he lé ses üzem mód ból a név le ges tel je sít mé nyét lé nye ge sen hos szabb idõ alatt éri el. Ez hi deg idõ ben alul fû tést, át me ne ti idõ ben túl fû tést ered mé nyez (3. áb ra). radiátorszelep metszete Talán eddig el sem lehetett képzelni azt, hogy a nagy rendszerek nyomáskülönbségszabályozóinak hatékonysága átültethetõ kisebb rendszerekre. Van megoldás: radiátorszelep csere, vagy egyes gyártóknál szelepbetétcsere. 1 2 hidraulikailag beszabályozott rendszer Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

15 energiahatékonyság növelése Egy új építésû épületnél nem is gondolkodnánk azon, hogyan tehetnénk minél energiahatékonyabbá, könnyen szabályozhatóvá fûtési rendszerünket. Egy régi rendszernél már többváltozós a problémakör. Hõszigetelés? Nyílászárócsere? Átépítés? Felújítás, esetleg rendszercsere? Kazáncsere? Megújuló energia? Termosztatizálás? Hát igen, sok megoldás van, melyek alkalmazásának elsosorban pénztárcánk szab(hat) határt. 5 Hi á ba a szu per ka zán, szu per idõ já rás füg gõ sza - bá lyo zás, ha a rend szer be sza bá lyo zat lan. Ho gyan csi nál juk? Pél dá ul le gyen egy egy sze rû csa lá di ház 2002-es épí té sû, fa li kom bi cirkós, ra di á to - ros fû tés sel. Ta lán a leg egy sze rûbb rend szer, de a leg ne he zebb is be sza bá lyoz ni. Jel lem - zõ en a be épí tett (fali)kazánok szi vattyú i nak leg na gyobb ré sze még ál lan dó for du lat szá - mú, eset leg kéz zel ál lít ha tó 3 fo ko za tú. A ra - di á to rok a leg több eset ben go lyós csap pal el - zár ha tók, ha már van ter mo szta ti kus ra di á - tor sze lep, az fél si ker. Ta lán ed dig el sem le - he tett kép zel ni azt, hogy a nagy rend sze rek nyo más kü lönb ség-sza bá lyo zó i nak ha té kony - sá ga át ül tet he tõ ki sebb rend sze rek re, vagy akár egy-egy ra di á tor ra, ra di á tor sze lep re is (4. áb ra). Van meg ol dás: ra di á tor sze lep-cse - re, vagy egyes gyár tók nál szelepbetétcsere. Mû kö dé se A termosztátszelep az elõbeállításnak meg fe le - lõ ér ték re ha tá rol ja a fo gyasz tón (pl. fû tõ test) át - ha la dó tér fo gat ára mot. Az elõbeállítás ér té ké - nek bo nyo lult mé re te zé sé re nincs szük ség, csak az adott fo gyasz tó nál igé nyelt tér fo gat ára mot kell is mer ni. Egy szer kell a meg fe le lõ tér fo gat - ára mot az adott fo gyasz tó nál be ál lí ta ni, a to váb - bi ak ban a sze lep sza bá lyoz za az át ha la dó kö - beszabályozatlan fûtési rendszer 3 4 szelepbetét félnézet-félmetszet Víz, Gáz, Fûtéstechnika Épületgépészeti szaklap

16 fûtéstechnika Németh Roland Fûtési rendszerek hidraulikai nyomáskiegyenlítése családi és társasházakban a beállított térfogatáram a nyomáskülönbség függvényében 6 Mé re te zés vagy ta pasz ta la ti ér té kek? A mé re te zés re leg több ször a gyár tó ál tal biz - to sí tott, in gye ne sen hasz nál ha tó be sza bá lyo - zá si ter vet is adó szoft ve rek mel lett a gyár tók ren del ke zés re bo csá ta nak kü lön fé le sil la bu - szo kat, to ló ká kat, táb lá za to kat is (7. áb ra). zeg men nyi sé get (5. áb ra). Ilyen mó don a rend - szer hid ra u li kai ki egyen sú lyo zá sa na gyon egy - sze rû vé vá lik. Ha be ál lí tunk egy tér fo gat ára mot, pél dá ul 60 l/h-t, az ak kor is an nyi lesz, ha a rend szer töb bi ra di á to ra már hõmérsékletelérés mi att le zárt (6. áb ra). Ré gi rend sze rek nél az gyártói táblázat a radiátorteljesítménynek megfelelõ beállításhoz elõbeállítási érték W 230 W w 470 W W 700 W W 930 W W 1160 W W 1400 W W 1630 W W 1860 W W 2090 W utol só ra di á to ron fog át men ni a szi vat tyú tér fo - gat ára má nak leg na gyobb ré sze, a töb bi pe dig a zárt(!) ra di á tor sze le pe ken, ez ál tal is túl fû tést okoz va. Em lé kez te tõ ül, 1 C fû té si hõ mér sék - let eme lés vagy -csökkentés 6% ener gia több le tet vagy ener gia-meg ta ka rí tást ered mé nyez. BEÁLLÍTÁS RADIÁTORTELJESÍTMÉNYRE SZELEP RÉSZÉRE t= 15 K t= 20 K t= 15 K t= 20 K W 2330 W W 2560 W W 2790 W W 3020 W W 3260 W W 3490 W W 3720 W W 2950 W Beállítási értéke x 10 = térfogatáram (l/h) Szabályozási tartomány: (min.-max) p = mbar max. 1,5 bar elõbeállítási érték 7 Az au to ma ti kus hid ra u li kai ki egyen sú lyo zás elõ nyei: au to ma ti kus al kal maz ko dás a kü lön bö zõ üzem ál la po tok hoz, mér sé kelt mé re te zé si és ter ve zé si mun ka rá - for dí tás, ala cso nyabb ki vi te le zé si költ sé gek, a strangszerelvények men nyi sé gé nek csök - ken té se költ ség meg ta ka rí tást tesz le he tõ vé, a hid ra u li kai egyen súly meg ma rad to váb bi hõleadók, be ren de zés ré szek hoz zá-, il let ve le kap cso lá sa ese tén is, a be ren de zés bõ ví té se sem mi lyen be fo lyás - sal nem lesz a már ko ráb ban be sza bá lyo - zott hõleadókra, a be ren de zés már a ki vi te le zés so rán lép - csõ ze te sen üzem be he lyez he tõ, a nagy ha té kony sá gú szi vat tyúk min den üzem ál la pot nál ha té ko nyan mû köd nek, kon den zá ci ós ka zá nok ese tén a kon den zá - ció op ti má li san ki hasz nál ha tó. Meg éri? Akad olyan gyár tó is, aki a múlt szá zad óta gyár tott sze lep há zá ba tud ja in teg rál ni a leg - újabb mû sza ki meg ol dást. Egy egy sze rû sze lep be tét cse ré jé vel, rend szer nyo más alatt egy spe ci á lis esz köz se gít sé gé vel (ürí - tés, fel töl tés és lég te le ní tés al kal ma zá sa nél - kül) 3-5 perc alatt egy-egy ra di á tor kor sze - rû sít he tõ. Az össz költ ség csa lá di ház nál szelepbetétcserével, 5-6 ra di á tor ese tén kb ezer Ft, és ál ta la akár 15% fû té si ener gia-meg ta ka rí tás is el ér he tõ. Gyár tói ada tok sze rint 2015-ben a Né me t- or szág ban be épí tett ter mo szta ti kus ra di á - tor sze le pek 30%-át 1 éven be lül ki cse rél ték au to ma ti kus üze mû, hid ra u li ka i lag ki egyen - sú lyo zott sze le pek re, sze lep be té tek re. Ál la - mi tá mo ga tás nél kül a leg ol csóbb és leg - gyor sab ban re a li zál ha tó meg ta ka rí tás a fû - té si rend sze rek be sza bá lyo zá sa, hid ra u li kus nyo más ki egyen lí té sû sze le pek kel, sze lep be - té tek kel Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

17

18 Külföldön << épületgépészet írta: Chiovini György Energiatakarékossá és komfort egysze Lakásunkban jól akarjuk érezni magunkat, arra törekszünk, hogy egészséges és kellemes környezetben éljünk, lakjunk. Az ezt szolgáló fûtéssel, gépi szellõzéssel és esetleg hûtéssel szemben szigorú minõségi követelményeket támasztunk. Rendelkezésre állnak azok a berendezések, melyek képesek ezek megvalósítására, a tényleges eredmény azonban jelentõsen eltérhet az elvi lehetõségtõl. Elõ ször is szük ség van ar ra, hogy igé nye in ket a be ren de zé sek is mer jék. A kü lön bö zõ kom - fort kö ve tel mé nyek, mint hõ mér sék let, le ve - gõ ben lé võ víz pá ra, szen nye zõ anya gok, lég - moz gás (hu zat) el várt ér té ke i nek az adat be vi - te li esz kö zök kel va ló meg ha tá ro zá sa a mi fel - ada tunk. Ké nyel mi és/vagy ta ka ré kos sá gi ok - ból ezek rend sze rint nem ál lan dó k; je lenvagy tá vol lét, la ká son be lü li te vé keny ség, pi - he nés, va la mint a kom fort vagy ta ka ré kos ság elõny ben ré sze sí té se az egyes jel lem zõk re idõ függ vényt ha tá roz meg. Akár ös sze tett lo - gi kai fel té te lek is szár maz nak eb bõl. To váb bi szem pont, hogy van nak alap ve tõ pe rem fel té te lek is. Az épü let, eset leg a be ren - de zé si tár gyak szem pont já ból a hõ mér sék let és le ve gõ re la tív pá ra tar tal ma bi zo nyos szél sõ ér té ke ket nem ha lad hat meg. Az épü let és az épü let gé pé szet kor lá toz za a vál to zá sok se bes - sé gét, a rend szer te he tet len sé ge mi att a jel lem - zõk csak ké sés sel érik el az új ér té ke ket. A di - na mi ka job bí tá sa a ka pa ci tá sok túl mé re te zé sét kí ván ja, ami ter mé sze te sen költ ség nö ve lõ té - nye zõ. A ma szo ká sos el vek sze rint épült vagy kor sze rû sí tett la kás ban a hasz ná lat okoz ta hõfejlõdés azo nos nagy ság ren dû a kül sõ kör - nye zet okoz ta hõveszteséggel. En nek a je len - ség nek a ke ze lé se ko moly ki hí vás az épü let gé - pé szet szá má ra. Ha son ló prob lé ma az, hogy egy na gyon jó ter mi kus bu rok kal ren del ke zõ la kó ház ban a bel sõ te rek kö zöt ti hõtranszport ne he zí ti az egyes he lyi sé gek el té rõ hõ mér sék - le ten tar tá sát. Több la ká sos épü let ben ugyan - ez a hely zet az egyes la ká sok vo nat ko zá sá ban. A ko ráb bi ak hoz ké pest meg vál to zott a hõ ter me lés, hõelosztás, hõleadás egy más - hoz vi szo nyí tott ará nya. Elõ for dul hat, hogy a hõelosztás nem sza bá lyo zott ér té ke olyan nagy, hogy a hõleadók mû kö dé sét, ha tá sos - sá gát dur ván tor zít ja. A rend szer a ve le szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek mi att bo nyo lult, a hasz ná ló pe dig nem óhajt ja al - kal ma zás tech ni kai szak em ber ré ké pez ni ma gát. Azt sze ret né, hogy a le he tõ leg egy - sze rûbb mó don tud ja azt a sa ját, szé les kör - ben vál to zó igé nyei sze rint hasz nál ni. Más ne héz ség is akad. Ma az ipar rend kí vül ki fi no mult mód sze rek kel, el fo gad ha tó áron ál lít elõ igen nagy tu dá sú esz kö zö ket. Ezek azon - ban egy adott la kás ban szin te mit sem ér nek, ha az üzem be he lye zés kor nem han gol ják be õket a hely szí ni fel adat ra. Mi vel az ilyen mun ka is nagy tu dást igé nyel, vá lasz ta ni kell: vagy jól meg kell fi zet ni az er re al kal mas szak em be re ket, vagy a be ren de zé sek egy sze rû be ál lí tá sát le he tõ vé té võ meg ol dá so kat kell ki fej lesz te ni. E-MonAut Az ipar, fel is mer ve en nek a po ten ci á lis pi ac nak a je len tõ sé gét, fo lya ma to san újabb ter mé ke ket, ter mék csa lá do kat fej leszt ki. Ezek tesz te lé se Németországban Német statisztikai adatok szerint évente a lakások körülbelül egy százalékát korszerûsítik energiamegtakarítási célból. A hatékony, ám egyben nagyon költséges felújítások nagyobb számát korlátozza a tulajdonos bérlõ dilemma, konfliktus. A ráfordítás megtérülését eredményezõ bérleti díjemelésnek akadályai vannak. A demográfiai helyzet miatt sokan vannak a saját lakásban lakó, idõsebb emberek, és közülük sokan ódzkodnak egy nagyobb kiadástól. Felvetõdött a gondolat, hogy az ún. mérsékelt beruházásigényû megoldások gyorsítanák az energiafogyasztás csökkentésének ütemét. Ez lehet az épületgépészeti automatizálás Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

19 g rre szük sé ges ah hoz, hogy pi ac ké pes meg ol dá so kat tud ja nak kí nál ni. A fej lesz tés ré sze a gya kor la ti vizs gá lat, az al kal mas ság tény le ges el len õr zé se. Né me tor szág ban a Bosch, ku ta tá si és ok ta tá si in téz mé nyek kel és né hány ki sebb cég gel együtt, a Szö vet sé gi Gaz da sá gi és Tech no ló gi ai Mi - nisz té ri um tá mo ga tá sá val egy há rom éves pro - jek tet haj tott vég re E-MonAut né ven. Azt vizs - gál ták, hogy a meg lé võ épü le tek ben al kal ma - zan dó au to ma ti zá lá si és mo ni to ro zá si mód sze - rek mi lyen energiamegtakarítást tesz nek le he tõ - vé. Te hát alap ve tõ en egy ener ge ti kai jel le gû pro jekt rõl van szó, azon ban ez el vá laszt ha tat lan a la kók kom fort ra és hasz ná la ti ké nye lem re vo - nat ko zó el vá rá sa i tól. A kér dés úgy is meg fo gal - maz ha tó, hogy mi lyen ter mé sze te sen au to - ma ti zált üzem vi tel nyújt ja az op ti mu mot, amely nél mind a költ ség gel, mind a ké nye lem - mel elé ge dett a la kó. Eh hez a la kó fo lya ma tos tá jé koz ta tást kap egy részt a mért kom fort jel lem - zõk rõl, más részt az ener gia fo gyasz tás ról. Eb - ben az a fel té te le zés is ben ne van, hogy a la kó ma ga is mér le gel; lát ja az igény szint és az eb bõl kö vet ke zõ költ ség ös sze füg gé sét, és dönt het, hogy a kom for tot vagy a pénz tár cá ját tart ja-e fon to sabb nak. A meg va ló sí tás mû sza ki rész le te - i vel nem kell fog lal koz nia, a szük sé ges be avat - ko zá so kat az au to ma ti ka ha tá roz za meg és hajt - ja vég re. A pro jekt rõl ku ta tá si je len tést nem pub li kál tak. A köz zé tett is mer te té sek fo - lyó irat cikk, elõ adás csak egy ál ta lá nos át - te kin tés re ad nak le he tõ sé get, ám így is el ér - he tõk hasz nos in for má ci ók. A pro jekt A pro jekt gya kor la ti ré szét egy stuttgarti épü let - ben va ló sí tot ták meg. Egy igen ré gen épült, há rom szin tes la kó- és ke res ke del mi épü let rõl van szó, amely ben tíz la kás és négy üz let ta lál - ha tó. A ki vá lasz tott épü let ben a meg lé võ fû - tés sza bá lyo zá si rend szer to vábbfej lesz té si le - he tõ sé gei a kö vet ke zõk bõl adód tak: a fû tés sza bá lyo zás idõjáráskövetõ mód ja nem vet te fi gye lem be a tény le ges fû té si hõ - igényt, mert nem volt be fo lyá sa a hasz ná - lat nak (je len lét, tá vol lét), a szo lá ris nye re - ség nek, az épü let szer ke ze ti jel lem zõ i nek (hõ tá ro ló ké pes ség); a be ál lí tá sok el tér tek az op ti má lis tól; a fû tés- és szellõzésszabályozás kö zött nem volt kap cso lat; a la kó a fû tés költ ség ha té kony sá gá ról csak kés ve és az op ti ma li zá lá si le he tõ sé gek - re egy ál ta lán nem uta ló tar ta lom mal ka pott tá jé koz ta tást (ener gia szám la). A szellõzésszabályozás gyen ge pont jai: a sza bá lyo zás nem vé dett a pe né sze dés el len; a szel lõ zés- és fû tés sza bá lyo zás kö zött nem volt kap cso lat. A la kó szá má ra át te kint he tet len volt, hogy a kom fort jel lem zõk meg vá lasz tá sa mi - lyen ha tás sal van az ener gia fo gyasz tás ra, eb bõl kö vet ke zik, hogy nem tu dott és sze rû - en ta ka ré kos kod ni. Meg tör tén he tett, hogy a hõ mér sék let csök ken té sé vel, cse kély szel lõz te tés sel pe né sze dést oko zott a la kás ban. Ezek alap ján a köz vet len fel ada to kat így ha tá roz ták meg: a la kó vi lá go san vá lasz ta ni tud jon a kom - fort vagy az ener gia ta ka ré kos ság el sõd le - ges sé ge kö zött; kön nyen át te kint he tõ fe lü le ten tud ja be ál lí ta - ni a szá má ra meg fe le lõ kom fort jel lem zõ ket, il - let ve az azok hoz köt he tõ idõ sza ko kat; a szük sé ges ér zé ke lõk és adat gyûj tõk ki - fej lesz té se, be szer zé se, te le pí té se; a szük sé ges fo gyasz tás mé rõk be szer zé se, te le pí té se; a ku ta tók szá má ra szük sé ges in for má ci ók fo lya ma tos re giszt rá lá sa, fel dol go zá sa; a la kók szá má ra szük sé ges in for má ci ók fo - lya ma tos meg je le ní té se egy al kal mas fe lü le ten; komp lex sza bá lyo zá si rend szer ki dol go - zá sa, al kal ma zá sa és validálása a fû tés és a szel lõ zés szá má ra; a fû tõ tes tek hez kü lön le ges ra di á tor sze le - pek ki fej lesz té se, fel sze re lé se. Ma ga a pro jekt ben meg va ló sí tott sza bá lyo - zá si rend szer a kö vet ke zõ új kö ve tel mé - nyek nek fe lel meg: mért és fel dol go zott be me nõ ada tok: hõ - mér sék let (kül sõ, bel sõ lég tér, épü let szer ke - zet), le ve gõ re la tív pá ra tar tal ma és szén-di - o xid-tar tal ma (kül sõ, bel sõ lég tér), je len lét az adott he lyi ség ben; ön ta nu ló al go rit mus; a pe rem fel té te lek (idõ já rás, je len lét) elõ re szá mít ha tó ala ku lá sá nak fi gye lem be vé te le; mi ni má lis szá mú be ál lí tan dó jel lem zõ; okostelefonról, szá mí tó gép rõl va ló le kér - dez he tõ ség, ke zel he tõ ség; egy sze rû vá lasz tás a ké zi, a félautomatikus és az au to ma ti kus mód kö zött. A fû té si hõ igény A kon cep ció sar ka la tos ré sze volt a fû té si hõ - igény fo lya ma tos ér té ke lé se. Ezt úgy kí ván ták 1. kép: A kialakított rendszer egyik eleme egy többcélú beltéri érzékelõ. 1. processzor és rádió modul 2. mozgásérzékelõ csatlakozója 3. VOC érzékelõ 4. szén dioxid érzékelõ 5. fényérzékelõ csatlakozója 6. külsõ érzékelõk csatlakozója 7. villamos tápvezeték 8. hõmérséklet és páraérzékelõ Víz, Gáz, Fûtéstechnika Épületgépészeti szaklap

20 épületgépészet Chiovini György Energiatakarékosság és komfort egyszerre meg ol da ni, hogy a szo ká sos ada to kon (fû té si víz tér fo gat ára ma, hõ mér sék le tek) túl be von - ják a szá mí tás ba a ra di á tor sze le pek hely ze té - nek mért ér té két is. E cél ból a Bosch ki fej - lesz tett egy er re a cél ra szol gá ló ra di á tor sze - le pet, ez a ter mék azon ban nem bi zo nyult elég meg bíz ha tó nak, ezért a hõ igény va lós ide jû kö ve té se he lyett a la kók la kás hasz ná la ti szo ká sa i ból kép zett hõ igény-pro fi lok kal dol - goz tak a to váb bi ak ban. A he lyi sé gen kén ti fû - tés sza bá lyo zás ra a már be vált ter mi kus sze - lep ál lí tó kat al kal maz ták. Nem kö zöl ték, hogy a kü lön le ges ra di á tor sze lep re ki dol go zott mód szer men nyi vel volt ha té ko nyabb, amíg al kal maz ni le he tett. A la kó egy tablet PC se gít sé gé vel kö ve ti és mó do sít ja a sza bá lyo zást. Ezen egy csúsz ka je le nít he tõ meg; egyik szél sõ hely - ze te a ma xi má lis ener gia ta ka ré kos ság, a má sik a ma xi má lis kom fort. A pro jekt ben a ki dol go zott rend szer mû - kö dé sét mo ni to ro zás sal kö vet ték és ér té kel - ték. En nek mû sza ki esz kö ze it egy az épü - let gé pé szet ben hasz ná la tos mé rõ és adat - gyûj tõ tech ni kát fej lesz tõ és üz le ti te vé keny - sé gé ben szé les kör ben al kal ma zó szak cég biz to sí tot ta. A cég fõ te vé keny ség ként ter - mék for gal ma zás sal, il let ve energiaelszámolással fog lal ko zik, gya kor la ti lag min den ener gia hor do zó mé ré sé re van nak esz kö ze - ik: gáz, hõ men nyi ség, olaj, sû rí tett le ve gõ, vil la mos ener gia, víz. Al kal maz nak és áru sí - ta nak költ ség meg osz tó kat is. Igény sze rint adat gyûj tõ rend sze rek hez kap csol ha tó vál - to za to kat is tud nak szál lí ta ni; akár ve ze té - kes, akár ve ze ték nél kü li ki vi tel ben. Ezt ki - egé szí ti a ve võ igé nye i re ös sze ál lí tott adat - gyûj tõ és -fel dol go zó hard ver, il let ve szoft - ver. Ügy fe le ik nél ener gia költ ség-el szá mo lá - si fel ada to kat tel je sí te nek. A pro jekt épü let ben ki ala kí tott rend szer - hez la ká son ként és üz le ten ként hõ men nyi - ség mé rõk, to váb bá a fû té si víz elõ re me nõ és vis sza té rõ hõ mér sék le tét, va la mint tér fo - gat ára mát mé rõ esz kö zök tar toz tak. A ki ol - va sás M-bu szon tör tént. Ös sze ha son lí tás vé gett a köz pon ti fel dol go zó egy ség ben egy ve ze té kes és egy rá di ós adat át vi te li csa tor - nát is ki épí tet tek és hasz nál tak. A ki fej lesz tett és a gya kor lat ban si ke re sen al kal ma zott au to ma ti zá lá si mo dell rõl be bi - zo nyo so dott, hogy szá mot te võ energiamegtakarítást tesz le he tõ vé, a stutt gar ti 2 épü let ben ez több mint 15% volt. El sõ sor - ban négy té nye zõ okoz za ezt: a he lyi ség hõ mér sék let és a légcsereszám és sze rû csök ken té se, a fû tés- és szellõzésszabályozás ös sze han go lá sa, a fû tõ víz elõ re me nõ hõ mér sék le té nek csök ken té se, a kom for to sabb és ta ka ré ko sabb üzem kö zöt ti vá lasz tá sa le he tõ sé ge. Az köz hely, hogy a he lyi ség hõ mér sék let csök ken té sé vel ke ve sebb fû té si hõ ener gi á ra van szük ség. Job ban ki hasz nál ha tó ez a mód szer, ha egy la ká son be lül he lyi sé gen - ként el té rõ hõ mér sék let re tu dunk sza bá - lyoz ni, il let ve a sza bá lyo zás ki kü szö bö li egyes he lyi sé gek szük ség te len túl fû té sét. A pro jekt rõl köz zé tett in for má ci ó ból ar ra le - het kö vet kez tet ni, hogy egy mai szem mel elég nagy transz mis szi ós hõveszteségû épü - le tet vá lasz tot tak. Ilyen eset ben az idõ sza - kos fû tés csök ken tés ér té kel he tõ meg ta ka rí - tást okoz; igaz ez la ká son be lül egyes he lyi - sé gek nél, il let ve az épü let egyes la ká sa i nál, üz le te i nél is al kal maz va. Az új fû tés sza bá lyo zás nál a la kó nak csak azt kell meg ha tá roz ni, hogy mi lyen hõ mér - sék le tet igé nyel az egyes he lyi sé gek ben je - len lét ese tén. A csök ken tett ér té ket az au to - ma ti ka ha tá roz za meg, a la kó élet mód ja alap ján egy hasz ná la ti pro filt al kot, így az át me ne ti le hû lést kö ve tõ en idõ ben vis sza ál - lít ja a kel le mes hõ mér sék le tet. A fû tés csök - ken tés mér té ke nem na gyobb an nál, mint ami már a pe né sze dés ve szé lyé vel jár na. A la kók vá laszt hat nak ké zi, fél au to ma ta és au to ma ta üzem mód kö zött. Ez utób bi Víz, Gáz, Fû tés tech ni ka Épü let gé pé sze ti szak lap

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk!

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk! 9 771786 823008 1 6 0 0 5 Technológiák Padlófûtés egyszerûbb szabályozása...2 Tanulságos történetek Hidrogénkazánnal akartak betörni a tõzsdepiacra, de lebuktak...4 Jatt, avagy egy nyereséges projektrõl...33

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. AUGUSZTUS A tartalomból Sikeres, kiegyensúlyozott idõszakot zárunk (5. old.) Elismerés a közösségért végzett munkáért (8. old.) Zámori Falunap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év XXIV. ÉV FO LYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. jú li us SZENT KI RÁ LYI www.szentkiraly.hu HÍR MON DÓ Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év Az is ko la tör té ne té nek leg si ke re sebb

Részletesebben