A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet elfogadásáról 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 2 ellenszavazattal, a határozatban foglalt feladatokról 22 igen, egyhangú szavazattal döntött: 175/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta és elfogadta az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról szóló rendelet-tervezetet, az elfogadott módosításokkal együtt alkalmasnak tartotta meghirdetésre. A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. A Közgyűlés a rendelet megalkotása előtt kéri a Lakásbérlők Egyesületének, a Városi Nyugdíjas Egyesületnek, valamint a Városi Érdekegyeztető Fórumnak a véleményét. Az egyeztetésben a Szociális Bizottság és a Kisebbségi- Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság vesz részt. A közzététel és az egyeztetés eredményeként beérkezett véleményeket a Kisebbségi- Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság összegzi. A Közgyűlés felkéri a Szociális Bizottságot, tekintse át a lakások bérleti díjának emelése és a szociális alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás összefüggéseit. Felkéri a Költségvetési Bizottságot, elemezze a bérleti díj emelés költségvetési kihatásait. Felelős: Pap János polgármester, a véleményezett rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztéséért Határidő: június 1. Tárgy: A 32/1993.(V.27.) sz., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása alapelveinek meghatározása - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 176/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése áttekintette a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítás javaslatait.

2 - 2 - Hozzájárulását adja ahhoz, hogy az abban foglalt irányelvek, valamint a vitában elhangzott szóbeli javaslatok alapján a rendelet módosítása megfogalmazásra kerüljön. A Közgyűlés felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy - egyeztetve a Szociális Bizottsággal - tegyen javaslatot a méltányosság elve alapján juttatott szociális feladatok, hatáskörök bizottság, illetve hivatal közötti megosztására. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Szociális Bizottság elnöke Határidő: következő közgyűlés Tárgy: Békéscsaba Általános Rendezési Terv módosítás - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg alábbi rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/1995.(V.4.) sz. rendelete a 3/1984.(III.21.) sz., Békéscsaba Általános Rendezési Tervének szabályozási előírásairól szóló tanácsrendelet módosításáról 1.. /1/ Jelen módosítás területi határvonala a Reök u. - Kapisztrán u hrsz., 4300 hrsz., 4301 hrsz., 4302 hrsz., 4303 hrsz., 4309 hrsz., 4310 hrsz., 4311 hrsz., 4315 hrsz. és 4316 hrsz-okkal körülhatárolt terület. /2/ Az /1/ bekezdésben körülhatárolt terület területfelhasználása a Békéscsaba általános rendezési terve aktualizálásához februárjában készített Szabályozási és övezeti terv - az ÁRT 2.sz. térképszelvénye - a jelen módosítás szerint változik. /3/ Jelen rendeletmódosítás a T 1 jelű M = 1:4000 méretarányú térképmelléklettel együtt érvényes. 2.. /1/ A módosítással érintett területen a 2. sz. térképszelvényről az "Ált.Isk. 16 TT." intézmény meghatározást törölni kell. /2/ Az /1/ bekezdésben leírt meghatározás törlésével a módosítással érintett 1../1/ bekezdésben körülhatárolt terület lakóterületté minősül át, LII-0-K övezeti besorolással.

3 Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Békéscsaba, május 4. Pap János polgármester Dr.Simon Mihály jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: május 29. Tárgy: Békéscsaba Külterület Általános Rendezési Terve - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 177/1995.(V.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/1993.(XI.4.) sz. önkormányzati rendelet kiegészítésének tervezetét meghirdetésre alkalmasnak találja. 2./ A rendelet kiegészítés tervezetét a sajtó, rádió és a tv útján a lakosság tudomására kell hozni. 3./ A teljeskörű lakossági tájékoztatás után a rendelet-tervezetet a visszajelzések szükségszerű figyelembevételével, rendeletalkotás céljából a közgyűlés elé kell terjeszteni. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: júliusi közgyűlés Tárgy: Tornatagozat létesítése a 9.Sz. Általános Iskolában - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 178/1995.(V.4.) közgy.

4 - 4 - Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tornatagozat működtetését engedélyez a 9.Sz. Általános Iskolában az 1995/96-os tanévtől. A működtetés formája: Alsótagozat külön osztályban Felső tagozat tehetséggondozó kiscsoportban. Önálló felső tagozat tehetséggondozó kiscsoportban történő működtetése csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben a Torna Club a mindenkori bérköltség + járulékai minimum 2/3 részét alapítványi és egyéb forrásokból biztosítja. Ebben az esetben a felső tagozatosok oktatásának mindenkori bérköltsége + járulékai maximum 1/3 részét vállalja az önkormányzat. Az óraszám tervezéséhez az érvényes tantervi kötelező órák minimumszintje szolgál alapul. Felelős: Sisák Péter alpolgármester Határidő: jóváhagyás után azonnal Tárgy: Kulturális célú pénzeszközök felosztása - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 179/1995.(V.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elismeri, hogy a város kulturális értékeinek megőrzése nagyobb arányú támogatásra érdemes. Amennyiben lehetősége nyílik rá, 1995-ben megnöveli a kulturális célokra szánt keretösszeget. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal a javaslattal, hogy a város 1995.évi költségvetéséből az "egyéb támogatások" terhére az alábbi felhasználás, illetve átutalások megtörténjenek: Városi fiókkönyvtárak működési költségei (Megyei Könyvtár) Diáktanya Békéscsaba monográfia (III.kötet nyomdai előkészítés) E Ft 300 E Ft 950 E Ft Felelős: Sisák Péter alpolgármester Határidő: május 10. Tárgy: A Soros Alapítvány Kőmíves Kelemen Sori Óvodát támogató programja

5 A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 180/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Kőmíves Kelemen Sori Óvoda minden csoportjában a Soros Alapítvány óvodát támogató óvodai oktató-nevelő programjának bevezetését. Felelős: Sisák Péter alpolgármester Határidő: elfogadás után Tárgy: Önkormányzati pályázat benyújtása a gyermek és ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátása érdekében - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 181/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Pap János polgármester az önkormányzat nevében pályamunkát nyújtson be a belügyminiszter által kiírt pályázatra, melyet a gyermek és ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátása érdekében hirdettek meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: május 15. Tárgy: Sportcsarnok vállalkozási szerződése - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 182/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 543/1993. (XI.25.) sz. határozat alapján megkötött Vállalkozói szerződés mellékleteit tudomásul veszi. Felelős: Szilvásy Ferenc a Közművelődési és Sportbizottság elnöke Határidő: azonnal 1.sz.melléklet A városi Sportcsarnok igénybevételének feltételei

6 - 6 - Jelen melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EXPO TEAM Kft. között létrejött, a Békéscsaba Városi Sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó VÁLLALKOZÁSI SZERZ?DÉS 6. pont 4. bekezdésben kikötött jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A szerződés hivatkozott pontja az alábbiakat tartalmazza: - "A kézilabda sportegyesületeknek és az iskoláknak a mellékelt szerződés alapján rendelkezésükre bocsátja a Sportcsarnokot." A kézilabda sportegyesületek (jelenleg a Csaba Előre KC és a Békéscsabai Női KC) a Sportcsarnokot az alábbi feltételekkel vehetik igénybe: 1. Díjtalan igénybevétel: 1.1. Edzések: Évente 44 héten keresztül, hétfőtől péntekig 08,30 és 11,30, valamint és óra között, összesen évi 220 nap, óra. A sportegyesületek az edzések idejét, időtartamát és beosztását ezen időhatárokon belül közös megegyezéssel alakítják ki. A téli és nyári bajnoki szünetekben, évente összesen 8 (9) héten keresztül az EXPO TEAM Kft. nem köteles díjtalan edzéslehetőséget biztosítani. A bajnoki szünetek idejét az érintett klubok és az EXPO TEAM Kft. közvetlenül egyeztetik Az pontban rögzített időhatárok között a sportegyesületek edzéstervüknek megfelelően vagy a kűzdőteret, vagy a kondicionálótermet vehetik igénybe Az pontban rögzített időhatárok módosítására, áthelyezésére csak a sportegyesületek és az EXPO TEAM Kft. közötti eseti megállapodás alapján kerülhet sor, ilyen megállapodás megkötésére az EXPO TEAM Kft. nem kötelezhető Amennyiben az EXPO TEAM Kft. nem tud a Sportcsarnokban edzéslehetőséget biztosítani (rendezvény vagy felújítás miatt), az így kieső edzésidő helyett a sportegyesületek igényének megfelelően vagy más időpontban vagy más helyen biztosít díjtalan, megfelelő edzéslehetőséget Mérkőzések: A sportegyesületek felnőtt csapatainak a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt és lebonyolított valamennyi Magyar Nemzeti Bajnoki mérkőzésének és Magyar Köztársasági Kupamérkőzésének lebonyolításához a mérkőzés megkezdése előtt egy órától a mérkőzés befejezéséig és a közönség, valamint a

7 - 7 - csapatok eltávozásáig az EXPO TEAM Kft. az alábbi helységeket biztosítja, illetve az alábbi díjtalan szolgáltatásokat nyújtja: - a parkolók, - a bejáratok, - az előterek a nézőtér és a nézőket közvetlenül kiszolgáló helységek és épületrészek; - a kűzdőtér, játékra alkalmas, szabályszerű felszerelésekkel, - 1 db berendezett, fűtött, hideg-meleg folyóvízzel és fürdési lehetőséggel, világítással ellátott öltözőt a bírók számára, - a mérkőzés lebonyolításához szükséges megfelelő fényerejű világítás, hangosítás és elektromos eredményjelző, - sportorvosi rendelő, amennyiben az ügyeletes orvos a rendelő igénybevételére a városi sportorvos engedélyével rendelkezik, - a közönség kiszolgálását biztosító vendéglátóipari létesítmények nyitvatartása, megfelelő választékkal Díjtalan alapszolgáltatások: Egész évben, (365 napon keresztül) a 321. és 322.sz. öltöző, a hozzájuk tartozó zuhanyozókkal, WC-kel, edzői szobákkal, szertárakkal, gyúrói szobákkal és szárítóhelyiséggel, fűtéssel, világítással, hideg-meleg folyóvízzel Egész évben (365 napon keresztül) 2 db berendezett, fűtött, világítással és telefonnal ellátott irodahelyiség Az EXPO TEAM Kft. használatába adott, illetve tulajdonát képező valamennyi sport és segédeszköz, amely a csapatok felkészítéséhez és eredményes szerepléséhez szükséges Az és pontban körülírt helyiségek, valamint a kűzdőtér, a kondicionálóterem és valamennyi, az edzéseken illetve a mérkőzéseken a csapatok és a közönség által használt helyiségek, területek takarítása, A sportorvosi rendelő üzemelési feltételeinek (helyiségek, fűtés, világítás, hideg-meleg vízellátás, takarítás) biztosítása. 2./ A sportegyesületeket terhelő költségek: 2.1. A mérkőzések rendezésével kapcsolatban: Az EXPO TEAM Kft. által kirendelt 1 fő vezető ügyeletes, 2 fő pénztáros, 4 fő jegyszedő, 2 fő technikai ügyeletes, 1 fő porondmunkás

8 - 8 - munkabére db berendezett, fűtött, hideg-meleg folyóvízzel és fürdési lehetőséggel, világítással ellátott öltöző a vendégcsapat számára A és pontban foglalt szolgáltatások és a mérkőzések zavartalan lebonyolításához esetenként nyújtott, és a későbbiekben nem részletezett szolgáltatások sportegyesületeket terhelő díja Az ügyeletes orvos díjazása ,- Ft/mérkőzés A mérkőzések lebonyolításához szükséges, az előzőekben nem részletezett közreműködők (rendezők, biztonsági őrök, rendőrök, játékvezetők, stb.) szükség szerinti díjazása A mérkőzések rádió és tv közvetítésével kapcsolatos költségek A mérkőzések alatt a sajtó, vagy más személyek a sportegyesületek által engedélyezett telefonhasználatának díja. Az EXPO TEAM Kft. a jelen megállapodásban vállalt díjtalan szolgáltatásai és a megállapodásban rögzített költségátalányon túl nem kérhet külön díjazást különösen a technikai eszközök igénybevételéért, többletenergia felhasználásáért, takarításért Az alapszolgáltatásokkal kapcsolatban: A sportegyesületek által használt telefonok távbeszélő díjai A sportegyesületek által használt irodák alapfelszerelésén túli berendezéseinek (hősugárzó, ventillátor, hűtőszekrény) az EXPO TEAM Kft. által hiteltérdemlően igazolt áramdíja. 3. A sportegyesületek és az EXPO TEAM Kft. együttműködése: 3.1. Az edzésekkel kapcsolatban: A sportegyesületek és az EXPO TEAM Kft. a tárgyhetet megelőző héten hétfőn egyezteti a sportegyesületek tárgyheti edzéstervét. Az egyeztetés során közös megegyezéssel sor kerülhet az pontban rögzített edzésidőktől való eltérésre is A sportegyesületek és az EXPO TEAM Kft. az éves versenynaptár

9 - 9 - ismeretében egyeztetik a téli és nyári szünet időpontját (8-9 hét) A mérkőzésekkel kapcsolatban: Valamennyi, a sportegyesületek által lejátszott mérkőzés felelős rendezője a sportegyesület A mérkőzések rendezési költségei az e megállapodásban foglaltak kivételével a sportegyesületeket terhelik. Így a sportegyesületeket illeti meg a mérkőzések teljes bevétele Az EXPO TEAM Kft. által kirendelt pénztárosok a sportegyesületek által átadott belépőjegyeket árusítják, a bevétellel a sportegyesületeknek számolnak el A belépőjegyek árát és a díjtalan belépés feltételeit a sportegyesületek határozzák meg Az EXPO TEAM Kft. által kirendelt személyzet a mérkőzések előtt és alatt a sportegyesületek által kijelölt főrendezőnek a mérkőzések bonyolítására vonatkozó utasításait kötelesek végrehajtani. A főrendező utasításai nem lehetnek ellentétesek az EXPO TEAM Kft. szabályzataival, és nem veszélyeztethetik a Sportcsarnok működését A mérkőzések időpontját a szövetségi időpontegyeztetés és a versenynaptár elkészítése előtt a sportegyesületek és az EXPO TEAM Kft. egyezteti, az egyeztetést dokumentálni kell A mérkőzések időpontja a Magyar Kézilabda Szövetség alapszabályában szabályozott módon is csak a sportegyesületek és az EXPO TEAM Kft. között megkötött megállapodás esetén változtatható meg. A mérkőzés időpontja átjelentésének díja az időpont megváltoztatásának kezdeményezőjét terheli A sportegyesületek a mérkőzések megkezdése előtt egy órával kihelyezhetik saját hirdetéseiket úgy, hogy azok az EXPO TEAM Kft. által kihelyezett állandó hirdetéseket nem takarhatják. Az így kihelyezett hirdetések helyét a sportegyesület főrendezője az EXPO TEAM Kft. vezető ügyeletesével egyezteti A sportegyesületek az EXPO TEAM Kft. hozzájárulása esetén állandó, egész évben látható hirdetéseket is kihelyezhetnek, ebben az esetben a hirdetési díj 50 %-a az EXPO TEAM Kft-t illeti meg A mérkőzések megkezdése előtt egy órától a mérkőzések befejezéséig és

10 a közönség eltávozásáig elhangzó hangos hirdetések díja, amennyiben azokat a sportegyesületek szervezték, a sportegyesületeket illeti meg. Ezen időszakban az EXPO TEAM Kft is jogosult hangos hirdetések bejátszására. Sem a sportegyesületek, sem az EXPO TEAM Kft. hangos hirdetései nem zavarhatják a mérkőzéseket és a közönséget Vegyes rendelkezések: A sportegyesületek az általuk igénybevett helyiségeket és eszközöket rendeltetésszerűen használhatják, a szándékosan, vagy gondatlanul okozott károkat az EXPO TEAM Kft. részére az e tényt rögzítő jegyzőkönyv alapján kötelesek megtéríteni A sportegyesületek és az EXPO TEAM Kft. között létrehozott, vagy létrehozandó bármilyen megállapodás nem lehet ellentétes jelen megállapodással, és ezen megállapodások a tulajdonos Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlését semmiképpen sem kötik. 4. A sportcsarnokot igénybevevő oktatási intézmények és az EXPO TEAM Kft. együttműködése: 4.1. A Sportcsarnok díjtalan igénybevételére - a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola, - a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és - a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola jogosult A 4.1. pontban felsorolt középiskolák a tanév során hétfőtől - péntekig, naponta , valamint óra között vehetik igénybe - a kűzdőteret és - a kondicionálótermet A középiskolák a hetente rendelkezésükre álló, összesen 22,5 óra felhasználásáról és beosztásáról egymás között szabadon állapodhatnak meg A középiskolák az általuk igénybevett helységeket és eszközöket rendeltetésszerűen használhatják, a szándékosan vagy gondatlanul okozott károkat az EXPO TEAM Kft. részére az e tényt rögzítő jegyzőkönyv alapján kötelesek megtéríteni. Jelen melléklet április 1-től hatályos, a mellékletben foglaltakkal kapcsolatos viták esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének e mellékletet aláíró különbizottsága és az EXPO TEAM Kft. között egyeztetésnek van helye. Az egyeztetés sikertelensége esetén felek első fokon Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűléséhez fordulhatnak.

11 Békéscsaba, április 28. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében: EXPO TEAM Kft. nevében: A Városi Sportcsarnok igénybevételének feltételei II. 2.sz.melléklet Jelen melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EXPO TEAM Kft. között létrejött, a Békéscsaba Városi Sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó VÁLLALKOZÁSI SZERZ?DÉS 6. pont 4. bekezdésben kikötött jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A szerződés hivatkozott pontja az alábbiakat tartalmazza: - "A tulajdonos rendelkezésére bocsátja a Sportcsarnokot évente 10 napra (10 alkalommal), három hónapra előre bejelentett időpontban. A tervezett igénybevételről az irodák minden év január 31-ig előre jelzést adnak." A tulajdonos vagy az általa erre kijelölt szervezet, intézmény a Sportcsarnokot az alábbi feltételekkel veheti igénybe: 1. Az igénybevétel értelmezése: 1.1. A 10 alkalommal történő igénybevétel - beleértve a rendezvény előkészítéséhez szükséges időt is - évente összesen legfeljebb 20 teljes nap lehet A rendezvény előkészítése címén felhasználható az 1.1. pontban meghatározott 20 napos igénybevétel terhére elszámolható időt (az előkészítéshez szükséges napok számát) az éves rendezvénynaptár egyeztetése során kell meghatározni és írásban rögzíteni Közvetlen önkormányzati rendezvénynek minősül az a rendezvény, amelynek rendezője a Polgármesteri Hivatal vagy annak irodája. 2. A Sportcsarnok által nyújtott díjtalan szolgáltatások: A rendezvény jellegétől függően, a rendezvény főrendezőjével történő egyeztetés alapján, a rendezvény megkezdése előtt olyan időponttól, hogy az előkészületek lebonyolíthatók legyenek, a rendezvény befejezéséig és a közönség, valamint a résztvevők eltávozásáig az alábbi területek és helyiségek: 2.1. a parkolók, 2.2. a bejáratok, 2.3. az előterek, a nézőtér és a nézőket közvetlenül kiszolgáló helyiségek és

12 épületrészek A kűzdőtér a rendezvény jellegének megfelelő berendezésekkel és felszerelésekkel a rendezvény jellegének és a résztvevők számának függvényében, a főrendezővel egyeztetett számú, fűtött, hideg-meleg folyóvízzel és fürdési lehetőséggel, világítással ellátott öltözők, szükség esetén a kondicionálóterem ha szükséges, a zsűri tartózkodására szolgáló fűtéssel, világítással ellátott, megfelelően berendezett helyiség, 2.7. fogadás tartására alkalmas, fűtéssel, világítással ellátott, szinvonalasan berendezett helyiség, 2.8. a rendezvény lebonyolításához szükséges, megfelelő fényerejű világítás, hangosítás és elektromos eredményjelző, 2.9. a sportorvosi rendelő, ha az ügyeletes orvos a rendelő igénybevételére a városi sportorvos engedélyével rendelkezik, a közönség és a résztvevők kiszolgálását biztosító vendéglátóipari létesítmények nyitvatartása, megfelelő választékkal, a rendezvény szinvonalas megrendezéséhez szükséges összes, akár a tulajdonos, akár az EXPO TEAM Kft. tulajdonát képező valamennyi berendezés és felszerelés a Sportcsarnok és a hozzátartozó területek takarítása. 3. A rendező szervezetet terhelő kötelezettségek és költségek: 3.1. Az EXPO TEAM Kft. által kirendelt, a főrendezővel egyeztetett számú személyzet (beleértve a pénztárosokat is) munkabére, amennyiben a rendezvényt nem közvetlenül az önkormányzat rendezi. Közvetlen önkormányzati rendezés esetén 1 fő vezető ügyeletes, 1 fő fénytechnikus, 1 fő hangtechnikus 1 fő eredményjelző kezelő és 1 fő porondmunkás munkabére az EXPO TEAM Kft-t terheli Az ügyeletes orvos díjazása A rendezvény lebonyolításához szükséges, az előzőekben nem részletezett közreműködők (rendezők, biztonsági őrök, rendőrök, zsűri, zenekar stb.) szükség szerinti díjazása A mérkőzések rádió és tv közvetítésével kapcsolatos költségek A rendezvények alatt a sajtó, vagy a rendezők, illetve közreműködők által lebonyolított telefonhasználat díja Minden egyéb, a főrendező által igényelt, a fentiekben nem részletezett olyan szolgáltatás, vagy tevékenység díja, amelyben felek előzetesen megállapodtak.

13 E megállapodás jelen megállapodással nem lehet ellentétes, az EXPO TEAM Kft. a jelen megállapodásban vállalt díjtalan szolgáltatásaiért nem kérhet külön díjazást, különösen a technikai eszközök, berendezések igénybevételéért, többletenergia felhasználásáért, takarításért. 4. A rendező szervezet és az EXPO TEAM Kft. együttműködése: 4.1. A rendező szervezet a rendezvényt megelőző egyeztetésen a rendezvény lebonyolításáért felelős főrendezőt jelöl ki, és erről az egyeztetésen EXPO TEAM Kft-t értesíti. A továbbiakban a rendező szervet az EXPO TEAM Kft-vel szemben a főrendező képviseli, EXPO TEAM Kft. a rendező szervet többi munkatársának közléseit nem köteles figyelembe venni A rendező szervezet az önkormányzat engedélyének birtokában legalább a rendezvényt megelőző hét hétfőjén köteles egyeztetést kezdeményezni annak érdekében, hogy az EXPO TEAM Kft. a rendezvényt megfelelően elő tudja készíteni A rendezvény felelős rendezője a rendező szervezet, a rendezés költségei az e megállapodásban foglaltakon túl e szervezetet terhelik, így a rendezvény bevételei is a rendező szervezetet illetik meg Az EXPO TEAM Kft. által kijelölt pénztárosok a rendező szervezet által átadott belépőjegyeket árusítják, a bevétellel a rendező szervezetnek számolnak el A belépőjegyek árát és a díjtalan belépés feltételeit a rendező szervezet határozza meg Az EXPO TEAM Kft. által kirendelt személyzet a rendezvény előtt és alatt a rendező szervezet által kijelölt főrendezőnek a rendezvény lebonyolítására vonatkozó utasításait köteles végrehajtani, ezen utasítások nem lehetnek ellentétesek az EXPO TEAM Kft. szabályzataival és nem veszélyeztethetik a Sportcsarnok működését A rendező szervezet a rendezvény megkezdése előtt egy órával kihelyezheti saját hirdetéseit úgy, hogy az EXPO TEAM Kft. által kihelyezett állandó hirdetéseket nem takarhatják. Az így kihelyezett hirdetések helyét és a kihelyezés módját a főrendező és az EXPO TEAM Kft. vezető ügyeletese egyeztetik A rendezvény megkezdése előtt egy órától a rendezvény befejezéséig és a közönség eltávozásáig elhangzó hangos hirdetések díja, amennyiben azokat a rendező szervezet szervezte, a rendező szervezetet illeti. Ezen időszakban az EXPO TEAM Kft is jogosult hangos hirdetések bejátszására. Sem a rendező szervezet, sem az EXPO TEAM Kft. hangos hirdetései nem

14 zavarhatják a rendezvényt és a közönséget A rendező szervezet az általa igénybevett helységeket és eszközöket rendeltetésszerűen használhatja, a szándékosan, vagy gondatlanul okozott károkat az EXPO TEAM Kft. részére az e tényt rögzítő jegyzőkönyv alapján köteles megtéríteni. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EXPO TEAM Kft. együttműködése: 5.1. A Polgármesteri Hivatal irodái minden év január 31-ig összegyűjtik a Sportcsarnok tárgyévi igénybevételével kapcsolatos igényeket, és azt az Oktatási, Közművelődési és Sportirodához (OKSI) továbbítják Az OKSI a beérkezett igényeket véleményezteti az illetékes bizottságok elnökeivel és az EXPO TEAM Kft. ügyvezetőjével. Így kialakított rendezvénynaptárt az illetékes alpolgármesterrel jóvá kell hagyatni, majd a rendező szervezeteknek vissza kell igazolni az OKSI a rendező szervezeteknek átadja jelen megállapodás másolatát, a rendező szervezet vezetője aláírásával igazolja, hogy a megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, és betartását vállalja A rendezvény annak kitűzött időpontja előtt 3 hónappal lemondható, és helyette új időpont kérhető, az új időpontot az illetékes bizottságok elnökei, az OKSI és az EXPO TEAM Kft. egyezteti. Az EXPO TEAM Kft. nem kötelezhető a lemondást követő 3 hónapon belüli új időpont tudomásulvételére Amennyiben a rendező szervezet nem a kellő határidőben mondta le a rendezvényt, vagy az a rendező szervezet mulasztása miatt meghiúsult, új időpont nem kérhető, és a rendező szervezet - amennyiben az nem a Polgármesteri Hivatal irodája ,- Ft (egyszázezer forint) meghiúsulási kötbért fizet a Polgármesteri Hivatal... sz. számlájára Az 1995.évre vonatkozó rendezvénynaptár kialakítására jelen megállapodás aláírásával egyidőben kerül sor. Jelen melléklet május 1-től hatályos, a mellékletben foglaltakkal kapcsolatos viták esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének e mellékletet aláíró különbizottsága és az EXPO TEAM Kft. között egyeztetésnek van helye. Az egyeztetés sikertelensége esetén felek első fokon Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűléséhez fordulhatnak. Békéscsaba, április 28.

15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében: EXPO TEAM Kft. nevében: Tárgy: Nagy Gyula igazgató felmentése - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 183/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Gyula (születési helye és ideje: Békéscsaba, október 25., anyja neve: Nagy Júlianna) igazgató úrnak a Jókai Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző Iskola önkormányzati intézménynél augusztus 1. napjától fennálló közalkalmazotti jogviszonyát - saját kérésére, nyugdíjra való jogosultságára tekintettel - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv /1/ d) pontja alapján április 29-én kezdődő nyolc hónapos felmentési idő lejártával, december 29. napján felmentéssel megszünteti. A Közgyűlés Nagy Gyula igazgató urat július 1. napjától - a munkakör átadás-átvétel időtartamát kivéve - felmenti a munkavégzési kötelezettség alól. A Közgyűlés ezúttal is köszönetét fejezi ki a 34 éves pedagógusi, s a húsz évet meghaladó igazgatói tevékenységéért. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Tárgy: Az intézmények használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog felülvizsgálata - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 184/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közművelődési és Sportbizottságot, hogy vizsgálja meg a Békéscsabai Ifjúsági Ház és Társaskör által kötött, több évre szóló bérbeadási szerződéseket, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottsággal egyeztetve tegyen javaslatot a közgyűlésnek a szerződések változtatási lehetőségeire. A Közgyűlés elrendeli az intézmény alapító okiratának módosítását a bérbeadásra vonatkozó érvényes közgyűlési határozatnak megfelelően.

16 Felelős: Határidő: Közművelődési és Sportbizottság elnöke Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Gazdasági Bizottság elnöke Dr.Simon Mihály jegyző az alapító okirat módosításáért június 30, az alapító okirat módosítása: azonnal Tárgy: Vállalkozó háziorvosok szerződésének felülvizsgálata - A Közgyűlés megfelelő szavazati arány hiányában (7 igen, 12 ellenszavazat, 5 tartózkodás) fenti tárgyú előterjesztésben döntést nem hozott. Tárgy: MIVA bölcsőde felülvizsgálati kérelem az önkormányzati támogatásra vonatkozóan - A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 185/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a MIVA Egészségügyi és Szolgáltató Bt., mint a Békéscsaba, Sziklai S.u.2.sz.alatti bölcsőde üzemeltetője részére 120 %-os feltöltöttségi szint mellett folyósított önkormányzati támogatás mértékének 9.000,- Ft/fő/hóról ,- Ft/fő/hó összegre történő emelésével május 1-jétől kezdődően. A 9.000,- Ft/fő/hó normatív támogatással 120 %-os feltöltöttségi szint mellett ,- Ft/éves költséget, és ,- Ft/fő/hó esetében 1, ,- Ft/év támogatást jelent évben. Forrás: Változáskezelő Alap. Ennek megfelelően a vállalkozóval kötött szerződést módosítani kell. Felelős: Pap János polgármester Határidő: értelemszerűen Tárgy: Lakossági szemétszállítási díjak kintlévőségek kezelése, valamint kompenzálásának kérelme - A közgyűlés megfelelő szavazati arány hiányában (18 ellenszavazat, 4 tartózkodás) fenti tárgyú előterjesztésben döntést nem hozott.

17 Tárgy: Pályázati felhívás - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 17 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, 2./ pontját 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 3./ pontját 23 igen, egyhangú szavazattal fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 186/1995.(V.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségi szervezetek támogatására tervezett pályázati keretösszeget - 1, ,- Ft-ot - átad az "Alapítvány a nemzetiségi oktatásért" alapítvány kuratóriumának. 2./ A Közgyűlés a diákszervezetek támogatására elkülönített ,- Ft, valamint az ifjúsági szervezetek támogatására tervezett ,- Ft elosztásának döntési jogát a Kisebbségi- Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottságra ruházza át. 3./ A Közgyűlés a civil szervezetek támogatására elkülönített ,- Ft elosztásának döntési jogát a Kisebbségi- Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottságra ruházza át. A Közgyűlés a pályázati felhívások tartalmával egyetért. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a 2./ és 3./ pontban foglaltaknak megfelelően módosítani kell. Felelős: Pap János polgármester Dr.Simon Mihály jegyző az SZMSZ módosításáért Határidő: azonnal, illetve az SZMSZ módosítása: június 1. Tárgy: Réthy Pál Alapítvány támogatása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 187/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 250 E Ft támogatást nyújtson a Réthy Pál Alapítvány számára. Felelős: Sisák Péter alpolgármester Határidő: május 15.

18 Tárgy: Interpellációra válaszadás - Az interpellációra adott választ dr. Vécsei László képviselő elfogadta. Tárgy: Hulladékkezelő mű beruházásáról tájékoztató - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 188/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékkezelő mű beruházásának az előterjesztés szerinti II. változatban leírt módon való folytatásával ért egyet. A KEVIÉP Kft-vel kötött vállalkozási szerződést ennek megfelelően kell módosítani. A hiányzó 20 Millió Ft forrásául az igényelt Központi Környezetvédelmi Alap, illetve PHARE támogatást jelöli meg. A támogatás elmaradása esetén a közgyűlés 20 Millió Ft fejlesztési célhitel felvételét engedélyezi. Felelős: Határidő: Sisák Péter alpolgármester május 30 a vállalkozási szerződés módosítására június 30. a forrás biztosításáról beszámoló Tárgy: A Békés Megyei Víz- és Csatornamű Rt. képviselete - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 189/1995.(V.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békés Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság közgyűlésen való képviseletére és részvételére felhatalmazza Pap János polgármestert. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal K.m.f. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző

19 A kivonat hiteléül:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Volt egyházi ingtlanok tulajdonjogának rendezése - A közgyűlés I/1., I/2.pontját 24 igen szavazattal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról: Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Eplény Község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó megállapodás módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Versenybírói Szabályzat A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) versenybírói szabályzata

Versenybírói Szabályzat A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) versenybírói szabályzata 1. Versenybírók képzése: Versenybírói Szabályzat A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) versenybírói szabályzata Versenybírói tanfolyamot az országos Szövetség és a megyei tájfutó szövetségek (TFSZ-ek)

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 24-59. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása 1. Általános rendelkezések: A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), és alapja a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata

A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 1. A Klub működési rendjének szabályozása...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT

MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT JEGYZŐKÖNYV A MOFTEK 2011.10.22-én megtartott közgyűléséről Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja 14.00-kor, hogy a közgyűlés határozatképes (35 fő tagból 18 fő többség,

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról 1873-1/2008 Jegyzőkönyv Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Szántósi Rafael Láng András Szabóné

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év február 23-i ülésére Tárgy: A gyepmesteri tevékenység ellátására az Alpha-Vet KFT-vel kötött szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Miskolc városával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1995. június 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Kölcsey Utcai Óvoda óvodavezetői megbízása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, az újszülöttek életkezdési támogatásáról

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től)

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) Röviden a QBE Atlasz Biztosító zrt. Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult meg. Székhelyünk:

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 13.30 órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG. ORSZÁGOS DÖNTŐ BUDAPEST 2014. március 28-29-30.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG. ORSZÁGOS DÖNTŐ BUDAPEST 2014. március 28-29-30. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ BUDAPEST 2014. március 28-29-30. 1 2013/2014. TANÉVI XV. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó sport népszerűsítése

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben