Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv"

Átírás

1 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 18-án órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: (Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi) Németh Sándor polgármester, Baranyai Róbert alpolgármester, Bodorkós László, Németh Violetta, Pócza Csaba képviselők Igazoltan távol van: Patthy Sándor és Taródi Lajos képviselő A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről:,, Koltay Péter műszaki csoportvezető, Csordásné Major Tünde jkv. vezető Meghívottak: Németh Tiborné Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Tóth Gyuláné Parkom Kft. ügyvezetője Pócza Mária Gabriella Csodaország Óvoda vezetője Pálffy Tamás Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület Munkaszervezet vezetője Tömböly Ágnes Büki Újság felelős szerkesztője Köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, 5 képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 1. Németh Violetta és 2. Bodorkós László képviselők személyében A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 1. Németh Violetta és 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. Az írásban kiküldött napirendi pontokon változtatni nem kíván, viszont 3 plusz napirendre tesz javaslatot: 1. A rendőrség bérlakás igénylése 2. A rendőrőrs áthelyezésének ügye 3. A Pannon Cigány Zenekar előleg kérése A napirendeket egyéb javaslat hiányában a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2 2 NAPIREND 1. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló helyi rendelet Előterjesztő: 2. Köztisztviselői Hivatás Etikai Alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása Előterjesztő: 3. Települési értéktár létrehozása Előterjesztő: 4. Lajos park karbantartása 5. Bük, Nagy Pál u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakások felújításának ügye 6. Traxler Ferencné kérelme önkormányzati lakás ablakcseréjéhez 7. Oltási terv alapján oltások támogatása 8. Torkos sor légkábeleinek földbe helyezése 9. Villamos energia beszerzés évre 10. A rendőrség bérlakás igénylése Előterjesztő: Németh Sándor polgármester 11. A rendőrőrs áthelyezésének ügye Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető 12. A Pannon Cigány Zenekar előleg kérelme Előterjesztő: Németh Sándor polgármester Zárt ülés: 1. Büki Gyógyfürdő Zrt. alapszabályának megtárgyalása Előterjesztő: Németh Sándor polgármester 2. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása - sürgősségi Előterjesztő: Indítványok, bejelentések.

3 3 1. Napirend: Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló helyi rendelet Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) dr. Tóth Ágnes jegyző: Törvényi kötelezettségünk, hogy 30 napon belül rendeletet kell alkotnunk. A mozgóképről szóló évi II. törvény szerint: 34. (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek - községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak - megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi. Az indoklásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A hatályos SZMSZ 21/A. -ának megfelelően a rendelet társadalmasításra került, de mivel záros határidőn belül kell megalkotni, a törvény előírásai miatt a 30 napos közzététel nem alkalmazható. Pálffy Tamás a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület Munkaszervezetének vezetője: Ha ők, mint TDM akarnak forgatni reklámfilmet, rájuk is vonatkozik majd a rendelet? : Igen, mindenkire vonatkozik. Kéri a Képviselő-testület döntését az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú hasznosításával kapcsolatban. A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

4 4 2. Napirend: Köztisztviselői Hivatás Etikai Alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 3. sz. mellékletét) dr. Tóth Ágnes jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezik a hivatásetikai alapelvekről. A köztisztviselőkre vonatkozó fejezeten belül a törvény a következőket írja elő: 231. (1) A 83. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület, illetve a 2. -ban felsorolt szervek vezetője állapítja meg. Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás. A fentiek értelmében a köztisztviselőkre vonatkozóan a képviselő-testület jogosult megállapítani a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát és határozatában szabályozni az etikai eljárás szabályait. Bevezettek egy új eljárásrendet, nevezetesen az etikai eljárást. A jogszabályban meghatározott alapelvek bővíthetők, illetve tartalommal kitölthetők, de a büntetésmódokon és előírásmódokon változtatni nem lehet. Kéri a Képviselő-testület döntését a köztisztviselői hivatásetikai alapelvek szabályainak megalkotásáról. A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 191/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Köztisztviselői hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályai szabályzatot jóváhagyja. Felelős: Határidő augusztus Napirend: Települési értéktár létrehozása Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 4. sz. mellékletét képezi) dr. Tóth Ágnes jegyző: A évi XXX. törvény szerint a települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. Az értéktár létrehozásáról szóló tájékoztatást a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta és az értéktár létrehozását nem támogatta. Magasabb szintű jogszabály viszont úgy rendelkezik, hogy döntést hozni kell, ha nemleges akkor is. Kéri a Képviselő-testület döntését a települési értéktár létrehozásával kapcsolatban.

5 5 A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 192/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hoz létre települési értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot. Határidő: azonnal 4. Napirend: Lajos park karbantartása (előterjesztés a jkv. 5. sz. mellékletét képezi) Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület a NYDOP-2.3.1/A azonosító számú pályázat keretében a Bük 1337/41 hrsz-ú ingatlanon Kneipp parkot alakított ki, amely az elmúlt héten elkészült. A pályázatból elkészült parkban jelentős számú cserje, fűszernövény került beültetésre, melynek heti karbantartása szükséges. A Parkom Kft.-től kértünk ajánlatot a park ez évi és jövő évi fenntartására, amely az előterjesztés melléklete. A Parkom Kft.-nek erre a területre van megbízása tőlünk, de csak fűnyírásra. 3 árajánlatot fogunk majd természetesen bekérni, a mostani előterjesztés csak tájékoztató jellegű. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke: Garanciát is kellene beépíteni az árajánlatkérésbe, hogy a növények kellő gondoskodás melletti kipusztulása esetén ki fogja pótolni azokat. Pálffy Tamás a Bük, Bükfürdő, Közhasznú Turisztikai Egyesület Munkaszervezetének vezetője: A Szkendó Kft. vállalta a felelősséget a növények pótlására 5 évig a pályázat keretében. Fenntartásra nem tud felelősséget vállalni, mert nem értenek hozzá, ezért vállalták a növénycserét. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Rossz ez a kettősség, mert így egymásra mutogathatnak. De biztos, hogy olyan árat adtak nekünk, hogy beleférjen a későbbi növénycsere is. Taródi Lajos képviselő órakor megérkezik. Tóth Gyuláné a Parkom Kft. ügyvezetője: Öntözésről nem lehet vitatkozni, esetleg a fűnyírás gyakoriságáról. Mivel nincs még forrás rá, most kell arról dönteni, hogy biztosít-e rá forrást a Képviselőtestület, vagy sem, mert ha nem, akkor nem kérünk több árajánlatot sem.

6 6 Bodorkós László képviselő: A beruházások növekedésével a karbantartási, fenntartási költségek egyre csak növekednek, ez is most éves szinten 1,5 millióba fog nekünk kerülni. De ha már egyszer megépült egy park, akkor meg kell szavaznunk a karbantartását is, hiszen nem engedhetjük meg egy fürdőhelyen, hogy belepje a gaz. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési tartalék terhére biztosítsa a Bükfürdő 1337/41 hrsz-ú ingatlanon kialakított Kneipp-park gondozásának többlet költségeit. 193/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Bükfürdő1337/4 hrsz-ú Kneipp park kialakításával a többlet fenntartási költséghez évben br Ft,-ot biztosít a évi költségvetése tartaléka terhére. A beszerzést a hatályos beszerzési szabályzat alapján kell lefolytatni Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Markó Tamás igazgatási előadó Határidő: azonnal, folyamatos 5. Napirend: Bük, Nagy Pál u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakások felújításának ügye (előterjesztés a jkv. 6. sz. mellékletét képezi) Bük Város Önkormányzat 2/2013.(II.14.) költségvetési rendelete 4. számú mellékletében a Önkormányzati bérlakások felújítására ,-Ft-ot lett tervezve. Kivitelezővel történt helyszíni felmérés szerint a 6 db. lakás felújítása a tervezett szerint br.5.700,- eft.-ba kerülne, a külső homlokzati javítások, fémszerkezetű lépcsőházi nyílászárók cseréje, és az új kerítés összesen br ,- eft. A csapadékvíz csatorna és villanyóra szekrények cseréjének várható költsége br ,-eFt, így összesen 8.915,-eFt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési tartalék terhére, vagy a költségvetési rendelet 4. számú mellékletében található nem végrehajtott beruházásokra tervezett költség átcsoportosításával biztosítsa a felújítás fedezetét.

7 7 Építészeti munkák és költségeik: 9737 Bük Nagy Pál u. Mihályfi Miklós Ft 9737 Bük Nagy Pál u. Traxler Ferencné lakás felújítása Ft 9737 Bük Nagy Pál u. Lakások utcai kerítés készítés Ft 9737 Bük Nagy Pál u. Pukler Erika lakás felújítása Ft 9737 Bük Nagy Pál u. Faller László lakás felújítása Ft 9737 Bük Nagy Pál u. Czetin Istvánné lakás felújítása Ft 9737 Bük Nagy Pál u. Varga Éva lakás felújítása Ft 9737 Bük Nagy Pál u. Lakások homlokzati, és lépcsőházi munkákról Ft Összessen: Ft A település bejáráson merültek fel plusz igények a tervünkhöz képest. Arról kellene dönteni, hogy ezeket maradéktalanul végrehajtsuk-e, vagy sem, illetve ha igen, akkor honnan biztosítunk ezekre fedezetet. A rendőrőrs kialakítása - tekintettel arra, hogy még nem válaszoltak - bizonyos, hogy nem fog az idén teljesülni. A 8. napirendi pontnál is ilyen fajta megoldási javaslat szerepel, tehát vagy a 4. mellékletben meghatározottak átcsoportosítása, vagy a tartalék terhére. Kéri a javaslatokat, hogy milyen módon és forrásból újítsuk fel a Nagy Pál u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakásokat. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Véleménye szerint újítsuk fel a tervezettek szerint a bérlakásokat, de a kerítés árát mérhetetlenül soknak találja. Komplett, a tervnek megfelelően kell elkészíteni a lakásokat. Reméli viszont, hogy nincs lakbértartozása egyetlen egy ott élő lakónak sem. Az elmaradott beruházások terhére kellene megvalósítani, ő ezt a megoldást javasolja Baranyai Róbert alpolgármester: Egyetért a pénzügyi megoldással, viszont nem látja a munkák között a szomszéd felőli tűzfal kijavítását. Szedenitsék udvaráról van szó, mert oda omladozik a bérlakás fala. Pócza Csaba képviselő: Az osztrák szomszéd felőli oldalnál pedig a fenyőfái jelentősen rálógnak a mi ingatlanunkra, erre fel kéni hívni a figyelmét a szomszédnak. Már folyamatban van, az illető azt nyilatkozta, hogy augusztusban érkezik és intézkedni fog. Mi legyen a hársfákkal? : Megállapítja, hogy egyhangúlag a hársfák megtartása mellett nyilatkoztak a képviselő. Hova tegyük a kerítést, az eredeti telekhatár esetén nem tudnak oda parkolni az autók, ahogy most. Bodorkós László képviselő: Jobb, ha ott marad a kerítés, ahol most van, hiszen nagyon nagy igény van arra a területre parkolás céljából. Már így alakult ki hosszú idő alatt.

8 8 Németh Violetta képviselő: Véleménye szerint is maradjon a kerítés ott, ahol most is van. A két lakás, amelyek felújítása duplája a többiekének, miért indokolt? Egyébként ő is azt javasolja, hogy az elmaradt beruházások terhére kerüljön a felújítás megvalósítása. Azok a lakások, melyekre most kevesebbet kell költeni, korábban már karbantartásra kerültek, így most kevesebbet kell rájuk költeni. Kéri a Képviselő-testület döntését a Bük, Nagy Pál u. 8. sz. alatti önkormányzati bérlakások felújításával kapcsolatban. 194/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bük, Nagy Pál u., 8. szám alatti önkormányzati bérlakások felújítására a évi költségvetése 4. sz. mellékletébe betervezett, de elmaradt beruházások terhére ,-Ft.-ot biztosít. Az eljárást a beszerzési szabályzat szerint kell lefolytatni. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Koltay Péter műszaki csoportvezető Határidő: azonnal, folyamatos 6. Napirend: Traxler Ferencné kérelme önkormányzati lakás ablakcseréjéhez (előterjesztés a jkv. 7. sz. mellékletét képezi) Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 356/2010. (12.13.) számú határozatában elutasította Traxler Ferencné Bük, Nagy Pál u. 8 szám alatti lakos ablak cseréjének pénzbeli kifizetését, illetve a lakbérbe történő beszámításra irányuló kérelmét az akkor hatályos önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló helyi rendelet 28. (1) bekezdésére hivatkozással. A bérlő egy újabb kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, amelyben ismételten kérte a évben kicserélt ablakok költségéhez történő hozzájárulást. Taródi Lajos képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet. Két olyan bérlője van az önkormányzatnak, akik a bérleményüket úgy gondozzák, mintha a sajátjuk lenne, egyik család a kérelmező, Traxlerné, a másik a közelmúltban elhalálozott Zsófi volt. Tudja a képviselő-testület, hogy az ő évekkel ezelőtti felújítása nélkül, most sokkal többet kellene ráfordítanunk erre a lakásra. Így egyértelműen támogatja a kért összeg biztosítását.

9 9 Bodorkós László képviselő: Ő is feltétlenül javasolja a Traxlernénak a kért összeget odaadni. Pócza Csaba képviselő: Ő is támogatja a kérelem teljesítését. Kéri a Képviselő-testület döntését Traxler Ferencné bérlőnek a Bük, Nagy Pál u., 8. szám alatti önkormányzati lakás ablakcseréihez történő hozzájárulással kapcsolatban. 195/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Traxler Ferencné bérlőnek a Bük, Nagy Pál u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakás ablakcseréihez ,-Ft. támogatást nyújt az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló a 3/2010. (II.16.) rendelet 27. (2) bekezdésében található bérbeadó kötelezettségeinek átvállalása miatt. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal, folyamatos 7. Napirend: Oltási terv alapján oltások támogatása (előterjesztés a jkv. 8. sz. mellékletét képezi) Bük Város Önkormányzat képviselő-testülete 140/2013.(05.27.) számú határozatában döntött arról, hogy felkéri a gyermekorvost, hogy oltási tervet készítsen, hogy milyen korosztályt, milyen oltóanyaggal javasol oltatni, és ennek ismeretében újra tárgyalja az ügyet. Az előterjesztés melléklete a gyermekorvos által készített oltási ütemterv, amelyben 4 fajta oltást javasol különböző korcsoportnak, ebben az évben összesen br ,-Ft. összegért. Taródi Lajos képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Több ízben tárgyaltuk ezt a témát. Még mindig nem tudjuk, hogy a szülőknek mi a véleménye az oltással kapcsolatban. Javasolják, hogy a védőnő nyilatkoztassa a szülőket, hogy a terven szereplők közül ki igényli egyáltalán az oltásokat. És, hogy hozzájárul-e a költségekhez. Pócza Csaba képviselő: Melyik összeggel kell számolnia a képviselő-testületnek. A kedvezményessel, vagy a teljesárral? Ő az akciós árral számolt.

10 10 Pócza Csaba képviselő: Ne úgy működjön, hogy ennyi összeget biztosítunk, hanem kérné, hogy a Hivatal egy dolgozója is vegyen részt az orvos látogató és az orvos tárgyalásába. Németh Violetta képviselő: Véleménye szerint a kedvezmény már lejárt, már nem tudunk azzal számolni. Javasolja, hogy minden évben készítsen oltási tervet a gyermekorvos, az igényfelméréssel menjen a védőnő a szülőkhöz. És három gyógyszertártól kérünk árajánlatot az oltóanyagra, és úgy kerül vissza a testület elé döntésre a napirend. Kéri a Képviselő-testület döntését a gyermekorvos által készített oltási terv szerinti oltások támogatásával kapcsolatban. 196/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Dr. Nagy Mária gyermekorvos által készített oltási terv szerint meghatalmazza a védőnőt, hogy nyilatkoztassa a szülőket, hogy igénylik-e az oltásokat. Az igények felmérését követően 3 gyógyszertártól kerüljön beszerzésre árajánlat. A képviselő-testület a fentiekben meghatározottak szerinti előterjesztés alapján dönt az oltásokról. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Dr. Nagy Mária gyermekorvos Németh Ferencné védőnő Határidő: azonnal, folyamatos 8. Napirend: Torkos sor légkábeleinek földbe helyezése (előterjesztés a jkv. 9. sz. mellékletét képez) Bük Város Önkormányzat 2/2013.(II.14.) költségvetési rendelete 4.számú mellékletében a Torkos sor járda és úttest felújítás, légkábel földbe helyezés, Széchenyi utca járdák térkövezés tervezése fejlesztésre ,-Ft-ot tervezett. A Torkos sor légkábelei földbe helyezésének terve elkészült, alkalmas, arra hogy a kivitelezés elinduljon. Tervezzük, hogy a beruházás elindulása előtt lakossági fórumot rendezünk, ahol az érintett ingatlan tulajdonosokat tájékoztatjuk a fejlesztésről. Tervezői költségbecslés alapján ezen beruházás bekerülési költsége br ,-eft. A kivitelező kiválasztását a hatályos beszerzési szabályzatunk alapján folytatjuk le. A közvilágítási oszlopsor átkerül a hivatal oldalára.

11 11 Bodorkós László képviselő: Előbb eldőlt a Torkos sor villanykábeleinek földbe helyezése, mint ahogy a képviselő-testület tudomást szerzett volna róla, és már a tervekkel jönnek a képviselő-testület elé. Bükön nem tudjuk azt megcsinálni, hogy valamennyi közterületen földbe helyezzük a légkábeleket, valahol meg kell húzni a határt. Jó a Torkos sor még mehet, mert kapcsolódik a Széchenyi utcához. Véleménye szerint nagyobb beruházásokra kellene koncentrálnunk, pl. víztározó, hiszen már nagyon sok pénzt beletett ebbe a testület. A 12,5 millióba benn van az úthelyreállítás is? Nem, az utca rendbetétele nincs ebbe a költségbe bent. Viszont benne vannak a házakhoz történő bekötések. A tervezés nem előzte meg a képviselő-testület döntését, hanem még tavaly a Széchenyi utca tervezésével egyidejűleg készítettük, csak a kivitelezést nem csináltuk meg tavaly. Indoklása, hogy a Széchenyi utcához kapcsolódik, magánterületeken vannak az oszlopok, a járda és az út között a lakossági áram, kábel TV, Internet és telefon menne be a házakhoz. Ezt a célt szolgálná és ezeket tartalmazza a 12,5 millió forint. Az Eon vállalja a családi házak kerítésein belül a villanyóráig a vezetékezést A PR Telecom vállalja a kábel TV-hez kiépített alapcsövezésbe a vezetékeket és annak elhelyezését. Így járulnak hozzá a fejlesztéshez. A szolgáltatók a Széchenyi utcában is kb. 10 millióért vállaltak át munkálatokat. A T-com a hálózat áthelyezésének tervezését. A tározó kérdése: voltak komoly befektetők is, mint pl. az OTP és a Hungarorama, de mindegyik akkor tudott volna vele foglalkozni, ha már víz lenne benne. 1,5 milliárd forint kellene. Hende miniszter úr azt nyilatkozta, hogy elvi támogatást ad a Kormány. Vas megyében két tározó fejlesztése van a rövid, vagy közép távú tervek között, és az első a büki. De még nagy csend van, várják az EU-s as időszakot. A töltésnek több, mint fele megvan. De csak ennyi, a befektetőknek ez kevés. Bodorkós László képviselő: A területek kiváltása lesz majd költséges, és nem is lesz olyan egyszerű erdőket telepíteni azok helyett, amelyeket most megveszegettünk. Az erdőtelepítéshez területeket kell majd vásárolnia az Önkormányzatnak. Egyetlen megoldást lát, ha az erdősávokat be lehet számíttatnunk erdőnek. Ha erdőtelepítési kötelezettség van, az azt jelenti, hogy kohéziós alapokból, és állami szerepvállalás mellett lenne víz alá helyezve a tározó. Az erdőt pedig valahol Vas megyében kell helyette telepíteni, az ő értelmezése szerint. Itt Bükön fizikailag lehetet a szükséges 60 ha nagyságú erdő telepítése. Véleménye szerint ezt állami beruházás nélkül nem tudjuk megvalósítani.

12 12 Bodorkós László képviselő: Igen, de éppen ezért Kormány közeli helyeken többször szóba kellene hozni. Pócza Csaba képviselő: Annak idején arról volt szó, hogy ez a mi víztározónk valójában nem az itt élők védelmét jelentené, hanem Győrét. Az állandó vízfelület 144 ha lenne a tározóban. A Széchenyi utcában a belváros rehabilitációs pályázat keretében jelenleg a tanösvény kialakítása történik. A Tűzoltószertár környéke 3 élőhelyet fog bemutatni. A Koczán házzal átellenbe lenne egy sétány. Erre van betervezve a kiadások között összeg. De ezt addig nem érdemes megvalósítani, amíg a szennyvíz átemelőt át nem telepítettük innen. Bodorkós László képviselő:: Véleménye szerint ennek semmi értelme sincs. Saját beruházásból ilyent nem is szabadna megvalósítani. Csak azért emelte fel akkor is a kezét, mivel a pályázat kötelező eleme volt. Kéri a Képviselő-testület döntését a Torkos sor légkábeleinek földbe helyezésével kapcsolatos beruházásról. 197/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Torkos sor légkábeleinek földbe helyezésének kivitelezésére a évi költségvetése 4. sz. mellékletében betervezett, de elmaradt beruházások terhére ,-Ft.-ot biztosít. Az eljárást a beszerzési szabályzat szerint kell lefolytatni. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Koltay Péter műszaki csoportvezető Határidő: azonnal, folyamatos 9. Napirend: Villamos energia beszerzés évre (előterjesztés a jkv. 10. sz. mellékletét képezi) Bük Város Önkormányzat a hatályos beszerzési szabályzata alapján eljárást folytatott le, mely keretében ebben az évben MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt Budapest, Szentendrei út vállalkozó biztosítja nettó 19,39,-Ft/KWh díjon, összesen évi nettó ,-Ft. összegért az elektromos áramot. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.) megkereste önkormányzatunkat, hogy csatlakozhatunk egy csoportos energia beszerzéshez, amely eredményeként nettó 2,-Ft /KWh megtakarítást érhetünk el az energiafogyasztásban, ami évi ,-Ft megtakarítást eredményezhet. De a megtakarítás 20 %-a a cég sikerdíja.

13 13 Pócza Csaba képviselő: Az iskolakonyha kapcsán az idei évben szerepel a főzőüst cseréje. Látja, hogy most megvásároltak egy elektromos üstöt, aminek az lesz a következménye, hogy a rendelkezésre álló áram nem lesz elég, ami 1,5 milliós beruházást von maga után. Ezen a konyhán ott van a gáz, és működését tekintve negyed része, és ha áramszünet van, akkor is tudjuk használni. Sajnálja a 1,5 milliót és még több fenntartási költséget is von maga után, arról ne is beszéljünk, hogy az épületet ismét szét kellene rombolni. Fel kell venni az óvodavezetővel a kapcsolatot és meg kell próbálni kicserélni az üstöt gázosra. Kéri a Képviselő-testület döntését erről. 198/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolában működő főzőkonyhába beépítendő főzőüst típusának kiválasztásához a Csodaország Óvoda és Közétkeztetést Ellátó Intézmény, és a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola vezetőjével szakértők bevonásával egyeztetést folytasson le annak érdekében, hogy a leggazdaságosabban legyen megoldható a beszerzés. Pócza Mária Gabriella Csodaország Óvoda vezetője Pócza Csaba Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola igazgatója Határidő: azonnal Kéri a Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy évben az önkormányzat villamos energia beszerzésére csoportos beszerzést folytat le a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel. 199/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.) vállalkozóval a szabad piaci villamos energia beszerzés lebonyolítása a beszerzési folyamatok és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása tárgyú, évre történő villamos energia beszerzésére vonatkozó a mellékletben található- szerződést. Felhatalmazza Németh Sándor polgármestert a szerződés aláírására.

14 14 Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal, folyamatos 10. Napirend: A Kőszegi Rendőrkapitányság bérlakás igénylése Előterjesztő: Németh Sándor polgármester (előterjesztés a jkv. 11. sz. mellékletét képezi) A Bük, Eötvös u. 2. sz. alatti, Egészségház feletti lakásra a rendőrségnek bérlőkijelölési joga van, de nem tartott igényt a lakásra, és bérlőkijelölési jogával nem él. A múlt héten viszont telefonon jelezték, hogy mégis lenne igény a lakásra. Felolvassa a Kőszegi Rendőrkapitány levelét. Szeretnének élni a bérlőkijelölési jogukkal. Az érintett lakás helyreállítása befejeződött. Kéri a Képviselő-testület döntését a bérlőkijelöléssel kapcsolatban. 200//2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bük, Eötvös u. 2. I/2. sz. alatti önkormányzati bérlakást november 1-től a Kőszegi Rendőrkapitányság rendelkezésére bocsátja, bérlőkijelölési jogát biztosítja. Határidő: azonnal, illetve a határozatban foglaltak szerint 11. Napirend: Rendőrőrs áthelyezésének ügye. Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető (előterjesztés a jkv. 12. sz. mellékletét képezi) Koltay Péter műszaki csoportvezető: A Képviselő-testület utolsó döntését továbbította a rendőrség felé. A rendőrkapitány felé kellett levelet írni, mert ő jogosult intézkedni bármilyen ügyben. Felolvassa a levelünkre érkezett választ. Mivel az önkormányzat kezdeményezte az áthelyezésüket, ezért úgy gondolták, hogy nekünk van valami tervük velük, ők ezt nem tervezték és nem is tudnak rá áldozni. Kéri a Képviselő-testület döntését a rendőrfőkapitány levelével kapcsolatban.

15 15 201/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Németh Sándor polgármestert, hogy kezdeményezzen személyes találkozást a Vas Megyei Rendőrkapitánysággal és folytasson tárgyalásokat a büki rendőrőrs áthelyezésével kapcsolatban, tekintettel az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bekerülési költségre. Határidő: azonnal 12. Napirend: Pannon Cigány Zenekar előleg kérelme. Előterjesztő: Németh Sándor polgármester (Előterjesztés a jkv. 13. sz. mellékletét képezi) A Pannon Cigány Zenekar a miniprojektes pályázatból valósítaná meg a hétvégi koncertjét, melyhez előleget szeretne kérni. Már máskor is adtunk előleget. Kéri a Képviselő-testület döntését a Pannon Cigány Zenekar előleg kérelmével kapcsolatban. 202/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Cigányzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület Mi muzsikus lelkek, a 100 tagú Cigányzenekar és a Pannon Cigányzenekar közös koncertje című NYDOP-3.1.1/A-2011-Bük-012 jelű pályázatára ,-Ft előleget biztosít. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Molnár Zoltán pályázati referens Baranyai Lajos egyesület vezetője Határidő: azonnal Indítványok, bejelentések: Németh Violetta képviselő: A Honfoglalás utca elején az elsőbbségadási tábla le van kopva. Az ellenőrök is észrevehetnék. Tóth Gyuláné Parkom Kft. ügyvezetője: A Popovitsék előtt a Petőfi utcában a kerékpárút közepén hatalmas mélyedés van, félő, hogy leszakad. Baranyai Róbert alpolgármester: Tudunk róla, jönnek javítani a napokban.

16 16 (előterjesztés a jkv. 14. sz. mellékletét képezi) A helyijáratos busz menetrend változtatására érkezett megkeresés Strén Tibortól a Danubius Hotelból. Az új menetrendben át kellene írni a kért indulási időpontot, mivel a dolgozók nem érnek be munkakezdésre. 10 perccel korábban kellene indulnia a helyijáratos busznak a vasútállomásról reggel, 7.55 helyett, 7.45 órakor. Az augusztusi menetrend módosítás szerint 7.50 órakor indulna a busz. Kéri a Képviselő-testület döntését a helyijáratos autóbusz menetrendváltozásáról. 203/2013. (07.18.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi közlekedést biztosító a helyijáratos autóbusz menetrendjét a Danubius Hotel által kért menetidő szerint jóváhagyja. A vasútállomásról 7.55-kor induló járat új időpontja szeptember 1- től: 7.45 óra. Büki Lokomotív Kft. Határidő: azonnal Bodorkós László képviselő: A volt posta épületnél fel kellene kavicsozni a feljárót. Murvával oldjuk meg, már intézkedés alatt van. További hozzászólás hiányában a nyílt ülést órakor bezárta, a zárt ülés kezdetéig 5 perc szünetet rendel el. k.m.f. Németh Sándor dr. Tóth Ágnes jegyző Németh Violetta Bodorkós László Polgármester jegyző jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 2-án 13.30 órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. október 24-én, 13.30 órai

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában (9737. Bük, Eötvös u. 11.), Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. június 27-én, 13.30 órai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

Előterjesztés. az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről

Előterjesztés. az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről Előterjesztés az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 1. előterjesztés száma: 153/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van.

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. április 28-án, 13.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben