J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ Fax: 33/ J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének november 24-én megtartott ülésérıl Sárisáp, november 24. 1

2 Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ , Fax: 33/ /2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete november 24-én hétfın órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi javaslat: 1./ Beszámoló a Mővelıdési Ház mőködésérıl. Elıadó: Baranyi Péter igazgató. 2./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Elıadók: Kollár Károly, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 3./ évi költségvetési koncepció megvitatása. Elıadók: Kollár Károly, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek módosítása. - tájékoztató adatok a gépjármőadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) rendelet módosítása, - a kommunális adóról szóló 2/2005. (II.17.) rendelet módosítása, - a helyi iparőzési adóról szóló 24/2006. (XI.23.) rendelet módosítása, - a temetırıl és a temetkezésrıl szóló 12/2000. (IX.21.) rendelet módosítása, - a közterületek használatáról szóló 30/2005. (X.20.) rendelet módosítása, - a települési képviselık tiszteletdíjáról szóló 24/2008. (X.16.) rendelet módosítása. - az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló 25/2007. (XI.29.) rendelet módosítása, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 30/2001. (XII.20.) rendelet módosítása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 2

3 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - mővelıdési ház bérleti díjai, - általános iskola tornacsarnokának bérleti díja, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 6./ A kábeltelevíziós hálózathoz történı csatlakozási díj és a csomagdíjak módosítása. Elıadók: Sterczer Gergely ügyvezetı, Tittmann Jánosné a Kábeltévé KFT. ügyintézıje. 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. 8./ Egyebek. Elıadó: Kollár Károly. S á r i s á p, november 18. Kollár Károly 3

4 1-96/2008. ikt.sz. Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ , fax: 33/ ; J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének november 24-én 16 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: A képviselı-testület tagjai: Kollár Károly, Dr. Maradi Attila al, képviselık: Bercsényi László, Farkas Lászlóné, Huberné Kisgyıri Katalin, Keszthelyi Róbert, Karcagi Pál, Ligetiné Vass Éva, Szekeres Tibor. Flórián Józsefné jegyzı. Tárgyalási joggal: az elsı napirendi pont tárgyalásában érintett meghívott: Baranyi Péter, a Mővelıdési Ház mőszaki-gazdasági ügyintézıje. Önkormányzati intézmények vezetıi: Keszthelyiné Máté Ágnes, a Gondozási Központ vezetıje. Állandó meghívott: Friedrich Zoltán bizottsági tag, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó, Farkasné Bánhidi Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı. Kollár Károly köszöntötte az ülésen megjelent képviselıket és a meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 9 képviselı jelen van, Csicsmann János képviselı hivatalos elfoglaltsága miatt jelezte késését. Kollár Károly javaslatára a képviselık egyhangúan, 9 igen szavazattal a következı napirendi pontokat fogadták el: 1./ Beszámoló a Mővelıdési Ház mőködésérıl. Elıadó: Baranyi Péter mőszaki-gazdasági ügyintézı. 2./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Elıadók: Kollár Károly, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 3./ évi költségvetési koncepció megvitatása. Elıadók: Kollár Károly, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 4

5 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek módosítása. - tájékoztató adatok a gépjármőadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) rendelet módosítása, - a kommunális adóról szóló 2/2005. (II.17.) rendelet módosítása, - a helyi iparőzési adóról szóló 24/2006. (XI.23.) rendelet módosítása, - a temetırıl és a temetkezésrıl szóló 12/2000. (IX.21.) rendelet módosítása, - a közterületek használatáról szóló 30/2005. (X.20.) rendelet módosítása, - a települési képviselık tiszteletdíjáról szóló 24/2008. (X.16.) rendelet módosítása. - az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló 25/2007. (XI.29.) rendelet módosítása, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 30/2001. (XII.20.) rendelet módosítása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - mővelıdési ház bérleti díjai, - általános iskola tornacsarnokának bérleti díja, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 6./ A kábeltelevíziós hálózathoz történı csatlakozási díj és a csomagdíjak módosítása. Elıadók: Sterczer Gergely ügyvezetı, Tittmann Jánosné a Kábeltévé KFT. ügyintézıje. 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. 8./ Egyebek. Elıadó: Kollár Károly. Napirendi pontok tárgyalása 1./ Beszámoló a Mővelıdési Ház mőködésérıl. Elıadó: Baranyi Péter mőszaki-gazdasági ügyintézı. Kollár Károly ismertette az 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Mővelıdési Ház mőködésérıl készült beszámolót a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte Baranyi Péter mőszaki-gazdasági ügyintézıt, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. 5

6 Baranyi Péter mőszaki-gazdasági ügyintézı elmondta, hogy a Mővelıdési Ház mőködésében nincsenek problémák, a megszokott ütem szerint mőködik a ház. Kiemelte a decemberi hónapot, amikor a többi hónaphoz viszonyítva mindig több program van. Két gyermekszínházi elıadást is szerveznek, az amatır csoportok, egyesületek is itt tartják meg év végi ünnepségüket. Hosszú idı óta idén szilveszteri bál megszervezésével is próbálkozik az önkormányzat és a Kertbarátok Köre. Jelenleg van folyamatban az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnıinek Egyesülete kérésére iroda kialakítása, ahol vezetıségi üléseket tarthatnak majd, intézhetik az egyesület adminisztrációs ügyeit, valamint internet hozzáférés is biztosítva lesz részükre. Szólt az év eleji személyi változásokról, mely nem okozott fennakadást a ház mőködésében. A két új dolgozó az elvárásoknak megfelelıen végzi munkáját. Keszthelyi Róbert képviselı felvetette, hogy a színházteremben a parketta már annyira elkopott, hogy egy-egy bál alkalmával igen nagy por van, újra kellene parkettáztatni a termet. Bercsényi László képviselı véleménye szerint a mővészeti csoportok, egyesületek mőködésével nincs probléma, egyedül a fúvószenekar utánpótlásában nem tud elıbbre lépni a zenekar. Több zenekari tag a környezı községek fúvószenekaraiban játszik, ezért ritkábban tartanak helyi próbákat. Javasolta, hogy ez ügyben januárban ismét kerüljön meghallgatásra a zenekar vezetıje, és az önkormányzat segítse az átmenet megteremtését a zeneiskola és az ifjúsági zenekar között. Nagyon sok tehetséges gyerek van a zeneiskolában, de középiskolás korukra nem kerülnek át a helyi felnıtt zenekarba. Farkas Lászlóné képviselı javaslata szerint a zenekari próbák idıpontjait kellene a középiskolások idıbeosztásához igazítani, és akkor valószínőleg nagyobb részvételt lehet majd a próbákon elérni. Ligetiné Vass Éva képviselı, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke javasolta, hogy a tél folyamán próbálkozzanak ismét színházi elıadások szervezésével. Néhány évvel ezelıtt volt színházi elıadás, és valószínőleg most is lenne igény rá. Tudja, hogy nagyon költségesek az elıadások, de jó szervezéssel, és a környékbeli klubok, csoportok, egyesületek körében kifejtett jó propagandával biztosan elérhetı az, hogy megteljen a nézıtér. Felajánlotta, hogy a kulturális bizottság minden segítséget megad a szervezéshez. Baranyi Péter mőszaki-gazdasági ügyintézı megköszönte az önkormányzat segítségét. Elmondta, nagyon jólesı érzés számára, hogy egyre több egyesület használja ki a ház nyújtotta lehetıségeket, szinte minden nap van egy-egy próba, elıadás, klubdélután stb. A könyvtár is sokkal látogatottabb, amióta lehetıség van internet használatra. Elmondta, hogy a sárisápi fúvószenekarnak mindig jó híre volt a környéken, illetve a bányász zenekarok körében. Minden évben meghívást kapnak és részt vesznek a kazincbarcikai Bányász Fúvószenekarok Találkozóján. Az idei évben a sárisápi Mazsorett-csoport is csatlakozott hozzájuk. Igen szép sikert arattak. Véleménye szerint, ha sürgısen nem sikerül az utánpótlás terén elıbbre lépni, veszélyben látja a zenekar jövıjét, mivel a tagok között sajnos igen sok az idıs ember. Mivel a beszámolóhoz egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, Kollár Károly összefoglalta az elhangzottakat, elmondta, hogy a Mővelıdési Ház mőködését az önkormányzat a jövıben is biztosítani fogja. A bevételes rendezvények szervezésére kell 6

7 törekedni. A jövı évben fel kell vállalni egy színházi elıadást is, de amennyiben az deficittel zárulna, az önkormányzat felvállalja a többletkiadást. Kérte a képviselıket, szavazzanak arról, hogy az írásos anyagban foglaltakat elfogadják-e. A képviselık az elhangzottakat megvitatták, az írásos anyagban foglaltakkal valamennyien egyetértettek. Egyhangú, 9 igen szavazással a következı határozatot hozták: 146/2008. (XI.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a sárisápi Bányász Mővelıdési Ház mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. A képviselı-testület elismeri a Mővelıdési Ház vezetıjének jó szervezı munkáját, amellyel nagymértékben hozzájárul a rendezvények látogatottságának sikeréhez, és a Mővelıdési Ház saját bevételeinek növeléséhez. Határidı: Azonnal. 2./ I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése. Elıadók: Kollár Károly, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. Kollár Károly ismertette az 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy a I-III. negyedéves gazdálkodásának értékeléséhez kapcsolódó elıterjesztést és mellékleteit a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadót, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó ismertette a képviselıkkel az önkormányzat évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási elıirányzatát, valamint a költségvetési hiány összegét, amely változatlanul ezer Ft. Az elsı félévi elıirányzat módosítások után a bevételek fıösszege ezer Ft-ra, a kiadások fıösszege ezer Ft-ra változott. Az elıirányzatokhoz képest a bevételek teljesítése 83 %-os, ezer Ft volt. A kiadások teljesítése 73 %-os, ezer Ft volt. Elmondta, hogy a költségvetés és ezen belül a helyi adók teljesítése is jól alakult. Az elıterjesztéshez kapcsolódó írásos anyagok közül a 3. számú táblázatot részletesen ismertette a testületi tagokkal. Elmondta, hogy ez a kimutatás az önkormányzat I-III. negyedéves eredeti és módosított felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok teljesítését tartalmazza szakfeladatonként, illetve azon belül is feladatonként. Kiemelte a Fı utca 192. szám alatti lakóingatlan megvásárlását, az iparterület visszavásárlását, illetve újraértékesítését, az iskolai ablakcsere elsı részletének kifizetését és a főtéskorszerősítést, az óvodaudvari európai uniós szabványnak megfelelı játékok vásárlását, a Gondozási Központba gázbojler beszerzését. 7

8 Tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt hónapban 13 millió forintot kötött le az önkormányzat három hónapos idıre. A szóbeli kiegészítést követıen Kollár Károly elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: PTFB) legutóbbi ülésén megtárgyalta az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásának értékelésérıl szóló beszámolót. Felkérte Bercsényi László elnököt, ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László elnök elmondta, hogy a bizottság részletesen tárgyalta az írásos anyagot. Az abban foglaltak ismertek voltak elıttük, mivel az év folyamán rendszeres tájékoztatást kaptak a gazdálkodásról. A beszámolóban foglaltakat változtatás nélkül javasolták elfogadásra a képviselı-testületnek. Kollár Károly megköszönte az ismertetést. Elmondta, a közoktatási társulásból eredı többlet normatívát a két oktatási intézmény felújítására, karbantartására fordította az önkormányzat. Röviden szólt a pályázatokról, fıként a belterületi utak aszfaltozásának támogatását célzóakról. Kérte az elhangzottakhoz a képviselık véleményét, hozzászólását. A képviselı-testület tagjai a beszámolót megvitatták, az abban foglaltakkal egyetértettek. Egyhangú, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 147/2008. (XI.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelésérıl szóló beszámolót elfogadja. A bevételek teljesítése 83 %-os, a kiadások teljesítése 73 %-os, ami idıarányosnak tekinthetı. Határidı: Azonnal. 3./ évi költségvetési koncepció megvitatása. Elıadók: Kollár Károly, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. Kollár Károly ismertette a 3. napirendi pontot. Elmondta, hogy a évi költségvetési koncepció megvitatásához készült elıterjesztést a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadót, főzzön szóbeli kiegészítést a témához. Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a következı évi költségvetési koncepciót november 30-ig kell benyújtani a képviselı-testületnek. Az elkészült tervezetben foglaltakat részletesen ismertette a testület tagjaival. 8

9 Elöljáróban elmondta, hogy a világgazdasági válság októberétıl már Magyarországon is érezteti hatását. A Kormány további kiadáscsökkentı lépések szükségességét látja az államháztartás helyzetének stabilitása érdekében. A normatívák összességében nem fognak növekedni, a közszférában dolgozók bére sem, a közüzemi költségek viszont igen. Elmondta, hogy a Gondozási Központot január 1-jétıl a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül fogja mőködtetni az önkormányzat. A számítások szerint a normatív támogatások csökkenése miatt az önkormányzatnak saját forrásból hozzá kell járulnia a mőködéshez. Az oktatási intézményekben a csoportlétszámok felmérése után megállapítható, hogy évrılévre csökkenést mutat a gyermeklétszám. Az igényelhetı normatív támogatás a tanév második félévében 2 M Ft-tal, a következı tanév elsı félévében pedig 4 M Ft-tal lesz kevesebb, az étkezésnél viszont csekély mértékben növekszik a normatíva. Elmondta, hogy a személyi jövedelemadó helyben maradó részébıl évben befolyt összeg ezer Ft volt, a jövı évi a jelenlegi információk alapján ezer Ft lesz. Megjegyezte, hogy az itt jelentkezı 5 M Ft-os növekedés talán a normatíva csökkenést kompenzálja. Az ismertetést követıen Kollár Károly elmondta, hogy a PTFB legutóbbi ülésén megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült tervezetet. Felkérte Bercsényi László elnököt, ismertesse a bizottság javaslatát. Bercsényi László elnök elmondta, hogy az intézmények mőködtetése a évi költségvetési évben biztosítottnak látszik, valamint elıreláthatólag a benyújtandó pályázatok önrészét is fedezni tudja majd az önkormányzat. A PTFB részletesen tárgyalta az írásos anyagot, és az abban foglaltakat változtatási javaslat nélkül elfogadásra javasolta a képviselıtestületnek. Kollár Károly ezt követıen elmondta, hogy a tervezetet megvitatta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is legutóbbi ülésén, és elfogadásra javasolta a testületnek. Elmondta továbbá, hogy a Sárisápi Szlovák Önkormányzat november 20-ai ülésén szintén véleményezte a tervezetet, és elfogadásra javasolta a testületnek. A javaslatokat tartalmazó határozatok jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik. Mivel a képviselık részérıl kérdés, hozzászólás nem érkezett, Kollár Károly kérte a testületi tagokat, szavazzanak arról, hogy az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának tervezetében foglaltakat elfogadják-e. A képviselık az írásos anyagban foglaltakat megvitatták, azzal valamennyien változtatási javaslat nélkül egyetértettek. Egyhangú, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 148/2008. (XI.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetési koncepciót a tervezetben foglaltak szerint, változtatási javaslat nélkül elfogadja. Az elfogadott költségvetési koncepció jelen határozat mellékletét képezi. 9

10 Határidı: Azonnal. 4./ évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek módosítása. - tájékoztató adatok a gépjármőadóról, - a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) rendelet módosítása, - a kommunális adóról szóló 2/2005. (II.17.) rendelet módosítása, - a helyi iparőzési adóról szóló 24/2006. (XI.23.) rendelet módosítása, - a temetırıl és a temetkezésrıl szóló 12/2000. (IX.21.) rendelet módosítása, - a közterületek használatáról szóló 30/2005. (X.20.) rendelet módosítása, - a települési képviselık tiszteletdíjáról szóló 24/2008. (X.16.) rendelet módosítása. - az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló 25/2007. (XI.29.) rendelet módosítása, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 30/2001. (XII.20.) rendelet módosítása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. Kollár Károly ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy a évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek módosításához készült elıterjesztéseket és az azokhoz kapcsolódó rendelet-tervezeteket a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik. Felkérte Flórián Józsefné jegyzıt, hogy a napirendi pont bekezdéseinek sorrendjében főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Csicsmann János képviselı órakor megérkezett az ülésterembe. - Tájékoztató adatok a gépjármőadóról Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy január 1-jétıl a gépjármőadó személygépkocsik esetében a gépjármő teljesítménye és kora alapján kerül meghatározásra. A adó mértéke évben nem változik. A gépjármőadó központi adó, az önkormányzatnak nincs lehetısége szabályozásra. Elmondta, hogy az adó mértéke a személygépkocsik kivételével 1.200,- Ft/100 kg marad. Végül néhány tájékoztató adatot ismertetett a évi gépjármő-nyilvántartásból az adóztatott gépjármővekrıl, valamint az adóztatás szerinti csoportosításról. A képviselı-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. - A telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a törvény szerint az adó mértékének felsı határa évben 240,- Ft lehetett m 2 -ként, vagy a korrigált forgalmi érték 3 %-a, 2009-ben pedig 10

11 a felsı határ a valorizáció figyelembe vételével 259 Ft lehet m 2 -ként. A helyi rendeletben az adó mértéke jelenleg 30,- Ft/m 2. Elmondta, hogy a PTFB legutóbbi ülésén javasolta az adó mértékét 33 Ft/m 2 mértékben megállapítani a képviselı-testületnek. A bizottság a meglévı kedvezményeket továbbra is javasolja megtartani. Elmondta, hogy a bizottság általában 8 %-os emelkedést javasolt az adók és a díjak esetében. Kérte a testületi tagok véleményét, hozzászólását. A képviselık az elhangzottakat megvitatták, azzal valamennyien egyetértettek. Egyhangúan, 10 igen szavazattal megalkották a 26/2008. (XI.24.) rendeletet a telekadóról szóló 1/2005. (II.17.) rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. - A kommunális adóról szóló 2/2005. (II.17.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a törvény szerint a magánszemélyek kommunális adója mértékének legfelsı határa évben ,- Ft lehetett adótárgyanként. A hatályos helyi rendeletben jelenleg 1.800,- Ft-ban van megállapítva az adó mértéke. A vállalkozók kommunális adója évre Ft/fı lehetett a vállalkozók által foglalkoztatott létszám alapján ben ez az összeg a valorizációt figyelembe véve Ft/fı lehet. Ismertette a képviselıkkel, hogy a PTFB legutóbbi ülésén ennek az adónemnek az átlagos 8 % feletti emelését javasolta. Az adó mértékét magánszemélyek esetében 2.500,- Ft mértékben javasolták megállapítani adótárgyanként. A bizottság a hatályban lévı helyi rendeletben megállapított 50 %-os kedvezményeket továbbra is célszerőnek látja megtartani. A vállalkozók kommunális adóját is 2.500,- Ft/fı mértékben javasolta megállapítani a testületnek. Tájékoztatásul elmondta, hogy az 1021 db magánszemélyek kommunális adótételébıl a évi elıírás adóelıírás ezer Ft volt, ebbıl október végéig ezer Ft bevétele származott az önkormányzatnak. A vállalkozók kommunális adójának elıírása évben 861 ezer Ft volt, ebbıl október végéig a befizetések összege 755 ezer Ft volt. Kérte az elhangzottakhoz a képviselık véleményét, hozzászólását. A testület tagjai az elhangzottakat megvitatták, valamennyien egyetértettek a bizottság által tett javaslatokkal. Egyhangúan, 10 igen szavazattal megalkották a 27/2008. (XI.24.) rendeletet a kommunális adóról szóló 2/2005. (II.17.) rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Flórián Józsefné jegyzı ismertette a PTFB javaslatát az érték alapú ingatlanadóval kapcsolatban. A testület tagjai valamennyien egyetértettek a bizottsági javaslattal, hogy az önkormányzat ne vezesse be az értékalapú ingatlanadót. - A helyi iparőzési adóról szóló 24/2006. (XI.23.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy évre az iparőzési adó mértékének felsı határa állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén továbbra is 2 % marad. Az önkormányzat rendelet-módosítási lehetısége fentiekre tekintettel arra korlátozódik, hogy a 2,5 millió Ft adóalapon belül hol állapítja meg a kedvezményes adóalap összegének határát, illetve milyen mértékő kedvezményt állapít meg. A jelenleg hatályos rendeletben ilyen kedvezmény nem szerepel. 11

12 A PTFB legutóbbi ülésén javasolta, hogy a hatályban lévı rendeletét az önkormányzat ne módosítsa. A 2,5 millió Ft adóalap alatti kedvezményt továbbra sem javasolták biztosítani, az adó mértéke egységesen a maximális 2 %-ban javasolták megállapítani. Elızıek miatt rendelet-tervezet elkészítésére nem került sor. Ezután ismertette a évi iparőzési adó elıírását, mely ezer Ft volt, ami 154 adóalany fizetett be. Kérte a képviselık véleményét, hozzászólását. A testület tagjai az elhangzott javaslatot megvitatták. Egyhangúan egyetértettek azzal, hogy az adó mértéke továbbra is egységesen 2 % maradjon, amelyhez az önkormányzat nem biztosít kedvezményt a 2,5 millió Ft adóalap alatti nettó árbevétellel rendelkezı vállalkozásoknak. Rendeletalkotásra elızıek miatt nem került sor. - A temetırıl és a temetkezésrıl szóló 12/2000. (IX.21.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a témához kapcsolódó elıterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza évtıl kezdıdıen a díjak évenkénti változásának mértékét. Elmondta, hogy a PTFB legutóbbi ülésén javasolta, hogy a díjak emelésére ne kerüljön sor, mivel a korábbi években már jelentısebb mértékő díjemelések voltak. Elızıek miatt rendelet-tervezet nem került elkészítésre. Kérte a képviselık véleményét, hozzászólását. A testületi tagok az elhangzott javaslatot megvitatták, egyhangúan egyetértettek a PTFB azon javaslatával, hogy a temetı-rendeletben megállapított díjak ne változzanak. Rendeletalkotásra nem került sor. - A közterületek használatáról szóló 30/2005. (X.20.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy az alkotmánybíróság határozata szerint amennyiben a közterület használat engedélyezése során a hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, akkor a díjak mértékét rendeletben kell meghatározni. Eddig ez határozattal történt. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átlagosan 8 %-os mértékő emelést javasolt. A bizottság az átlagostól eltérıen a mozgóárusítás díját 5000 Ft/hóról Ft/hóra javasolta emelni, a búcsúi közterület egészének használati díját Ft-ról Ft-ra javasolta emelni. Tájékoztatta a testületet, hogy a PTFB ülésén ismét felvetıdött a Szabadság téri árusítás megszőntetésének kérdése. A bizottság azt a javaslatot tette, hogy január 1-jétıl szőnjön meg a Szabadság téren az utcai árusítás. Erre a célra a Mővelıdési Ház elıcsarnokát lehet bérbe venni, amely lehetıséggel néhány vállalkozó már régóta él. A testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag úgy határozott, hogy január 1-jétıl megszőnteti a Szabadság téren az utcai árusítást, mivel az a közterület nem felel meg a piaccal szemben támasztott követelményeknek. A közterület használati díj növekedésének mértékét a testület tagjai tételesen megvitatták, és valamennyien egyetértettek a bizottság által tett javaslatokkal. Egyhangúan, 10 igen szavazattal megalkották a 28/2008. (XI.24.) rendeletet a közterületek használatáról szóló 30/2005. (X. 20.) rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 12

13 - A települési képviselık tiszteletdíjáról szóló 24/2008. (X.16.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy november 1-jétıl hatályos rendelet szerint a helyi képviselıi tiszteletdíj havi összege Ft. A bizottságok elnökeit a fenti összeg 90 %-ának megfelelı, a bizottságok tagjait pedig az alapdíj 45 %-ának megfelelı összegő tiszteletdíj illette meg. A PTFB tagok javaslata az volt, hogy a tiszteletdíj mértéke ne növekedjen a jövı évben. Elızıek miatt rendelet-tervezet elkészítésére nem került sor. Ismertette a jelenleg hatályos rendelet szerint számított díjakkal a tagok tiszteletdíjának éves összegét, mely ezer Ft, melyet az ez évi járulékfizetési kötelezettséggel számítva ezer Ft járulékfizetési kötelezettség terhel. A jövı évi járulék mértéke még nem ismert. A testületi tagok egyhangúan egyetértettek azzal a bizottsági javaslattal, hogy a képviselıi tiszteletdíj mértéke évben ne változzon, azaz a jelenleg megállapított összeg maradjon hatályban. Rendeletalkotásra nem került sor. - Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló 25/2007. (XI.29.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a lakbér mértékét törvény nem határozza meg, azt helyben szabályozhatja az önkormányzat. Ismertette a képviselıkkel a lakbér jelenlegi mértékét önkormányzati tulajdonban lévı összkomfortos lakás, összkomfortos szolgálati lakás, komfortos lakás, félkomfortos lakás és komfort nélküli lakások szerint. Elmondta, hogy a évi lakbér elıírás összesen ezer Ft volt. A PTFB legutóbbi ülésén javasolta a képviselı-testületnek a lakbérek 20 %-os emelését. A piaci alapon bérbe adott Fı utca 194. számú lakás bérleti díja továbbra is 25 ezer Ft-ban, a Bartók B. utca 10. sz. alatti lakás díját pedig változatlanul 35 ezer Ft-ban javasolták megállapítani, mellyel a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett. A képviselık az írásos anyagot megvitatták, valamennyien egyetértettek a lakbérek 20 %-os emelésével. Egyhangúan megalkották a 29/2008. (XI.24.) rendeletet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletérıl. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 30/2001. (XII.20.) rendelet módosítása Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a Saubermacher Magyarország Kft. által megküldött díjkalkuláció a napirend tárgyalásához készült elıterjesztés 3. számú melléklete. Összességében megállapítható, hogy a kimutatás alapján az emelés mértéke 8,2 %-os. Elfogadása esetében a tavalyi Ft/liter + ÁFA összeg helyett évben Ft/liter + ÁFA lesz a szolgáltatási díj egységnyi díjtételének az összege. Elmondta, hogy a PTFB legutóbbi ülésén javasolta a díjtétel 8,2 %-os emelésének elfogadását. Tájékoztatásul elmondta, hogy a szolgáltató megküldte a december 31-ei állapot szerint tartozó személyek listáját. 44 szerzıdött fél összesen 986 ezer forinttal tartozik, mely összeg közadók módjára kerül majd behajtásra. A rendelet tervezetet megtárgyalta a PTFB legutóbbi ülésén, és elfogadásra javasolta a testületnek. A képviselık az írásos anyagot megvitatták, valamennyien egyetértettek a rendelet tervezetében foglaltakkal. Egyhangúan, 10 igen szavazattal megalkották a 30/2008. (XI.24.) rendeletet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 13

14 közszolgáltatásról szóló 30/2001. (XII. 20.) rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 5./ évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - mővelıdési ház bérleti díjai, - általános iskola tornacsarnokának bérleti díja, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. Kollár Károly ismertette az 5. napirendi pont témáját. Elmondta, hogy a évi helyi bevételt megalapozó díjak módosításához kapcsolódó elıterjesztést és mellékleteit - melyek a díjakat tartalmazó jelenlegi határozatok, és a évre vonatkozó határozattervezetek - a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik. Felkérte Flórián Józsefné jegyzıt, főzzön szóbeli kiegészítést a díjtételek módosításához. Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a hatályban lévı díjtételeket és az ahhoz kapcsolódó elıterjesztést a PTFB legutóbbi ülésén megvitatta. A bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján készültek el a tervezetek, amelyek átlagosan 8 %-os emelkedést tartalmaznak. A napirendi ponton belüli sorrend figyelembe vételével tételenként részletesen ismertette az ülésen elhangzott javaslatokat. Kollár Károly megköszönte a szóbeli kiegészítést. Kérte a bizottság javaslatairól a képviselık véleményét, hozzászólását. A testületi tagok a napirendi ponton belüli sorrend figyelembe vételével elıször a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló javaslatokat vitatták meg, azokkal valamennyien egyetértettek. Egyhangú (10 igen szavazattal) a következı határozatot hozták: 149/2008. (XI.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját január 1-jétıl kezdıdıen az alábbiak szerint állapítja meg: a/ üzlethelyiség céljára bérbe adott, riasztóval nem ellátott helyiség bérleti díja: 6.050,- Ft/m 2 /év, b/ üzlethelyiség céljára bérbe adott, riasztóval ellátott helyiség bérleti díja: 6.150,- Ft/m 2 /év, c/ egyéb nem kereskedelmi célt szolgáló helyiség bérleti díja: 1.200,- Ft/m 2 /év. A bérleti díjak az ÁFA törvény szerint tárgyi adómentesek. Határidı: A bérbe adott helyiségek bérlıinek az értesítésére: december

15 Ezt követıen a testületi tagok a földhaszonbérleti díjat vitatták meg. Egyhangúlag egyetértettek a bizottság javaslatával, mely szerint a 2009-es évre nem javasolnak emelést, ezért a 2008 évre megállapított díjak maradnak hatályosak jövıre is. Ezt követıen a képviselık a mővelıdési ház bérleti díjairól szóló javaslatokat vitatták meg. Bercsényi László képviselı, a PTFB elnöke elmondta, hogy a javasolt díjtételek magasnak tőnnek, de sajnos a közüzemi szolgáltatások áremeléseit figyelembe kellett venni. A díjtételek megállapításánál itt is átlagosan 8 %-os növekedéssel számolt a bizottság. A jelenlegi mentességek a civil szervezeteknek továbbra is megmaradnának. Elmondta továbbá, hogy a könyvtári internet-használat a korábbi idıszakban nem volt szabályozva, a jelenlegi díjtételek meghatározásánál ez is szabályozásra került. A képviselı-testület a PTFB javaslatával egyetértve, egyhangú (10 igen szavazattal) a következı határozatot hozta: 150 / (XI.24.) számú Képviselı - testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház bérleti díjait január 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Elıtér bérleti díja Ft/óra 2./ Kistermek bérleti díja Ft/óra 3./ Nagyterem bérleti díja főtéssel Ft/óra főtés nélkül Ft/óra Ugyanazon szervezet általi rendszeres igénybevétel esetén az óradíj egyedi elbírálás alapján kerül megállapításra. 4./ Bál Főtés nélkül Főtéssel Ft/óra Ft/óra 5./ Községi intézmények bevételes rendezvényei egységesen, valamint elıbbiek javára rendezett bevételes rendezvények, továbbá az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnıinek Egyesülete által rendezett bálon Ft 6./ Lakodalom a) nagyterem főtéssel: főtés nélkül: - péntek-szombat Ft Ft - péntek-szombat-vasárnap óráig Ft Ft 15

16 b) kisterem (péntek-szombat) Ft Ft c) konyha bérleti díja lakodalmanként: Ft Bérleti díj kedvezmények: Mentes a bérleti díj megfizetése alól: az óvoda és iskola farsangi bálja, a Bányász Szakszervezet, az önkormányzat, a Sárisápi Szlovák Önkormányzat, Karitász, valamint az intézmények bevétel nélküli rendezvényei. Fentieken kívül díjmentesek az önkormányzat által költségvetési támogatásban részesített szervezetek 3 órát meg nem haladó rendezvényei évi 6 alkalommal, amelybıl 4 alkalom főtési szezonban, 2 alkalom pedig főtési szezonon kívül vehetı igénybe. 7./ Alkalmi szállás 2.200,- Ft/fı/nap A fenti bérleti díjak az ÁFA törvény szerint tárgyi adómentesek. 8./ Kölcsönzési díjak: Étkészletek (tányér 3 db + pohár 4 féle) Asztal Szék 160 Ft/garnitúra/nap 360 Ft/db/nap 180 Ft/db/alkalom A fenti kölcsönzési díjak az ÁFA összegét már tartalmazzák. 9./ Könyvtári tagdíj: - 16 év feletti tanuló, gyes-en lévı, 70 év alatti nyugdíjas, valamint munkanélküli esetén 200 Ft/év - 16 év felettiek és 70 éven aluliak, akik nem tartoznak a fenti kategóriába 400 Ft/év - a 16 éven aluliak, és a 70 éven felüliek mentesek a tagdíj megfizetése alól. Késedelmi díj: 100 Ft/hónap/könyv Internet-használat díja: - könyvtári tagoknak ingyenes, - könyvtári tagsággal nem rendelkezık esetén 200 Ft/óra. A fenti díjak az ÁFA összeget már tartalmazzák. Határidı: Mővelıdési Ház vezetıjének értesítésére december

17 A képviselık a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskolája tornacsarnokának bérleti díjára vonatkozó 8 %-os mértékő emelésre tett javaslatokat vitatták meg. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy a tervezetben foglaltakat változtatási javaslat nélkül javasolják ajánlatként megküldeni a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskola tagintézmény-vezetıje részére. Egyhangú, 10 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 151/2008. (XI.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete január 1-jétıl a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskolája sportcsarnokának bérleti díját az alábbiak szerint javasolja megállapítani a tagintézmény-vezetı részére: Teremfoci a) idegen csapatnak egyedi engedély esetében: Ft/óra b) helyi csapatnak labdajáték esetében: Ft/óra egyéb labdajáték: tenisz: Ft/óra lábtenisz: Ft/óra asztalitenisz: 550 Ft/óra kistornaterem: 110 Ft/fı c) falukupa nevezési díj: ,- Ft/csapat. A tagintézmény-vezetı bérleti díj megállapítására vonatkozó jogkörét a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Alapító Okiratának 13. pontja biztosítja. A bérleti díjak az ÁFA-törvény szerint adómentesek. Határidı: december 15. a tagintézmény-vezetı értesítésére. Ezt követıen Bercsényi László képviselı, a PTFB elnöke javasolta, hogy az önkormányzati tulajdonú építési telkek övezetek szerinti vételáráról szóló tervezetben foglaltakat vitassák meg. Javasolta, hogy az övezeti besorolásból korábban kimaradt Szılıhegy utcát a III. övezetbe sorolja be a testület. Továbbiakban javasolta még, hogy a helyi és idegen vevı részére megállapított díj megkülönböztetést szüntessék meg, s helyette ezeknek a díjtételeknek a tól-ig határként való alkalmazását fogadja el a testület. Ezzel a változtatással a képviselı-testület egyedileg állapíthatná meg a telek fekvésének, domborzati viszonyainak megfelelıen az árakat. A bizottság az I-IV. övezetben nem, csak az V. és VI. övezetben javasol áremelést. A bizottsági javaslat alapján került elkészítésre a határozat tervezete. 17

18 A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú, 10 igen szavazattal a következı határozatot hozta: 152/2008.(XI.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a január 1-je után benyújtott telekvásárlási kérelmek esetén az alábbi övezetek szerinti vételárakat határozza meg: A m 2 -kénti ár alsó és felsı határa: I. övezet m 2 -kénti ár: Ft-tól Ft-ig - Fı utca 81-tıl a Fı utca 123-ig, valamint a Fı u. 152-tıl a Fı u. 194-ig lakott rész - Malom u. 1-tıl Malom u. 3-ig, valamint a Malom u. 2-tıl Malom utca 14-ig lakott rész, Hám Kálmán utca. II. övezet m 2 -kénti ár: Ft-tól Ft-ig - Fı u. 49-tıl a Fı u. 79-ig, valamint a Fı u. 100-tól a Fı u. 152-ig lakott rész - Hunyadi J. utca, Köztársaság utca, Molnárrét u., Bartók Béla utca, - Május 1. sor, Arany J. u., Akácfa u. III. övezet m 2 -kénti ár: Ft-tól Ft-ig - Fı u. 1-tıl a Fı u. 55-ig, valamint a Fı u. 2-tıl a Fı u. 100-ig lakott rész, Szılıhegy utca végig, Molnárrét és Köztársaság utca alatti rész, - Fı u. 123-tól a Fı u. 265-ig, valamint a Fı u. 194-tıl a Fı utca 246/a. számig lakott rész, Malom utca a Kultúrotthontól a Május 1. sori patakhídig, Diófa utca, - Csaposkút u. 1-tıl a Csaposkút u. 19-ig, valamint a Csaposkút u. 2-tıl a Csaposkút u. 14-ig lakott rész, Móricz Zs. u. 1-tıl a Móricz Zs. u 9-ig, valamint a Móricz Zs. u. 2-tıl a Móricz Zs. u. 8-ig lakott rész, Orgona utca, - Árpád utca, Zrínyi M. u., Ady E. u., Szent István u. A m 2 -enkénti ár alsó és felsı határa: IV. övezet m 2 -kénti ár: - Pincesor utca végig, József A. u. végig, Móricz Zs. u. 9-tıl a Móricz Zs. u. 33-ig, valamint a Móricz Zs. u. 8-tól a Móricz Zs. u. 30-ig 600 Ft-tól Ft-ig 18

19 lakott rész, Bányász u., Dózsa Gy. u., Petıfi térrıl nyíló utcák: Rákóczi u., Vár u., Hegyalja utca, - Csaposkút u. 21-tıl a Csaposkút utca 27-ig lakott rész. V. övezet m 2 -kénti ár: 350 Ft-tól 450 Ft-ig - Hunyadi János utca feletti domboldal - Köztársaság u., és Hunyadi J. u. szövetkezeti lakások telke (örökös használat) Megjegyzés: m 2 felett külön elbírálás szerint kerülnek meghatározásra az árak. VI. övezet m 2 -kénti ár (ipari terület): 500 Ft-tól Ft-ig A beépítésre alkalmas területek után a fenti összegeken felül az ÁFÁ-t is meg kell fizetni. Határidı: január 1-jétıl kezdıdıen folyamatos. 6./ A kábeltelevíziós hálózathoz történı csatlakozási díj és a csomagdíjak módosítása. Elıadó: Tittmann Jánosné a Kábeltévé KFT. ügyintézıje. Kollár Károly ismertette a 6. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Sárisápi Kábeltévé Építı és Szolgáltató KFT. 85 %-ban önkormányzati tulajdonú, ezért a díjak megállapítása a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Ismertette a képviselıkkel, hogy az ülésen Sterczer Gergely ügyvezetı egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de elızetes szóbeli egyeztetés során ı is azt a javaslatot tette, hogy évben ne emelkedjen a hálózathoz történı csatlakozás díja. A csomagdíjak változtatását sem javasolta a bizottság. Felvetették, hogy a decemberi ülésen tárgyalja meg a testület azt, hogy a december 31-vel megszüntetésre kerülı Filmmúzeum csatorna helyébe melyik új csatorna kerüljön. Kérte a képviselık kérdéseit, hozzászólásait. Mivel a testület tagjai részérıl a díjmegállapítással kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Kollár Károly megkérdezte a képviselıket, egyetértenek-e azzal a bizottsági javaslattal, hogy a kábeltelevíziós hálózathoz történı csatlakozási díj és a csomagdíjak módosítására évben ne kerüljön sor. A képviselık a javaslattal valamennyien egyetértettek, határozathozatalra nem került sor, mivel a évi díjak érvényesek lesznek 2009-ben is. 19

20 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. Elıadó: Kollár Károly. Kollár Károly ismertette az elızı ülés óta lejárt határidejő határozatokat, amelyekrıl a jelentés jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalta, mivel azok önkormányzati hatósági ügyek voltak. Az elmondottakat a képviselı-testület tagjai egyhangúan tudomásul vették. 8./ Egyebek. A szavazást követıen Flórián Józsefné jegyzı ismertette Varga Ferenc és Vargáné Urbanics Mária Sárisáp Köztársaság utca 29. szám alatti lakosok 1187/2008. ügyiratszámú kérelmét. Elmondta, hogy nevezettek azzal a kéréssel fordultak a testület felé, hogy a Sárisáp, Köztársaság utca 29. számú, a földhivatali nyilvántartásban az 543/A hrsz-ú lakóházuk alatt lévı, a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi 543 hrsz-ú, 711 m 2 nagyságú ingatlant értékesítse számukra. Az ingatlan vonatkozásában a kérelmezık örökös földhasználati joggal rendelkeznek. Javasolta, hogy Varga Ferenc és Vargáné Urbanics Mária Sárisáp, Köztársaság utca 29. szám alatti lakosok részére a 330 Ft/m 2 + ÁFA egységáron értékesítse a képviselı-testület a telket, mivel a községnek ezen a részén az övezeti besorolás szerint ennyi a évre meghatározott m 2 -kénti vételár. A testület tagjai az elhangzottakat megvitatták. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi 543 hrsz-ú 711 m 2 nagyságú ingatlant, amelyen a kérelmezık lakóháza áll, és amelyre örökös földhasználati joggal rendelkeznek, 330 Ft/m 2 +ÁFA egységáron értékesítse az önkormányzat Varga Ferenc és Vargáné Urbanics Mária Sárisáp, Köztársaság utca 29. szám alatti lakosok részére. Egyhangú, 10 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 153/2008. (XI.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Varga Ferenc és Vargáné Urbanics Mária Sárisáp Köztársaság utca 29. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormányzat tulajdonát képezı, a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi 543 hrsz-on nyilvántartott 711 m 2 nagyságú ingatlan 330 Ft/m 2 +ÁFA egységáron. A sárisápi 543 hrsz-ú ingatlan vételára Ft+ÁFA, összesen Ft, azaz: Kettıszáznyolcvanegyezerötszázötvenhat forint. Az adásvételi szerzıdés elkészítésének költsége a vevıket terheli. 20

21 A képviselı-testület felhatalmazza a t az adásvételi szerzıdés aláírására. Határidı: december 15. a kérelmezı értesítésére, február 28. vételár befizetésére és az adásvételi szerzıdés elkészíttetésére. Ezután Kovács Attila és Kovács Attiláné Sárisáp, Móricz Zsigmond utca 28. szám alatti lakosok 1200/2008 ügyiratszámú kérelmét ismertette. Elmondta, hogy nevezettek azzal a kéréssel fordultak a testület felé, hogy a Sárisáp, Móricz Zsigmond utca 28. számú lakóház mellett lévı, a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi 1482 hrsz-ú, 5 m 2 nagyságú földrészt, - amelyen lakóházuk egyik sarka van a térképi nyilvántartás szerint - értékesítse számukra. Az ingatlan beépíthetınek minısül, mivel a lakóház egy része rajta van, ezért a vételárat ÁFA fizetési kötelezettség terheli. Javasolta, hogy Kovács Attila és Kovács Attiláné Sárisáp, Móricz Zsimond utca 28. szám alatti lakos részére 600 Ft/m 2 +ÁFA egységáron értékesítse a képviselı-testület a telket, mivel a községnek ezen a részén az övezeti besorolás szerint ennyi a évre meghatározott m 2 - kénti vételár. A testület tagjai az elhangzottakat megvitatták. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi 1482 hrsz-ú 5 m 2 nagyságú földrészt telekkiegészítésként 600 Ft/m 2 +ÁFA egységáron értékesítse az önkormányzat Kovács Attila és Kovács Attiláné Sárisáp, Móricz Zsigmond utca 28. szám alatti lakosok részére. Egyhangú, 10 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 154/2008. (XI. 24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kovács Attila és Kovács Attiláné Sárisáp Móricz Zsigmond utca 28. szám alatti lakosok részére értékesíti a földhivatali nyilvántartás szerinti sárisápi 1482 helyrajzi számú, 5 m 2 nagyságú beépítetlen ingatlant. A képviselı-testület az ingatlan vételárát m 2 -enként 600 Ft +ÁFA összegben, összesen: Ft azaz: Háromezer-hatszáz forint összegben határozza meg. Az adásvételi szerzıdés elkészíttetésének költségei a vevıket terhelik. A képviselı-testület felhatalmazza a t az adásvételi szerzıdés aláírására. Határidı: november 25. a kérelmezı értesítésére, 21

22 2008. november 30. a telek vételárának befizetésére, és az adásvételi szerzıdés elkészíttetésére. Ezután Czezner Antal Sárisáp, Fı utca 73. szám alatti lakos 1217/2008 ügyiratszámú kérelmét ismertette. Elmondta, hogy nevezett azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi 1373 hrsz-ú, 300 m 2 nagyságú ingatlanként nyilvántartott földrészt értékesítse számára. A földterületet már hosszabb ideje ı tartja rendben, kaszálja. Az ingatlan a pincéje elıterében van. Javasolta, hogy Czezner Antal Sárisáp Fı utca 73. szám alatti lakos részére a 600 Ft/m 2 + ÁFA egységáron értékesítse a képviselı-testület a területet, mivel a községnek ezen a részén az övezeti besorolás szerint ennyi a évre meghatározott m 2 -kénti vételár. A testület tagjai az elhangzottakat megvitatták. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi 1373 hrsz-ú 300 m 2 nagyságú földrészt 600 Ft/m 2 +ÁFA egységáron értékesítse az önkormányzat Czezner Antal Sárisáp Fı utca 73.szám alatti lakos részére. Egyhangú, 10 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 155/2008. (XI. 24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testülete Czezner Antal Sárisáp Fı utca 73. szám alatti lakos részére értékesíti a földhivatali nyilvántartás szerinti sárisápi 1373 helyrajzi számú, 300 m 2 nagyságú beépítetlen ingatlant. A képviselı-testület az ingatlan vételárát m 2 -enként 600 Ft+ÁFA összegben, összesen Ft, azaz: Kettıszáz-tizenhatezer forint összegben határozza meg. Az adásvételi szerzıdés elkészíttetésének költségei a vevıt terhelik. A képviselı-testület felhatalmazza a t az adásvételi szerzıdés aláírására. Határidı: december 15. a kérelmezı értesítésére, február 28. a telek vételárának befizetésére, és az adásvételi szerzıdés elkészíttetésére. 22

23 Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy az október havi ülésen elfogadásra került a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Intézményeire vonatkozó Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési Terve. A terv elfogadását követıen ismét átvizsgálásra került az anyag, és megállapításra került az, hogy egy lényeges dolog kimaradt belıle. A 62. oldalon a fejlesztéssel, átszervezéssel kapcsolatos elképzelések cím alatt az általános iskolával kapcsolatban csak az került megfogalmazásra, hogy általánosan megfogalmazott cél: az intézmény tárgyi feltételeinek ( elsısorban az iskola épületének ) a javítása. Ezt követıen a következı mondat azt tartalmazza, hogy az iskola épületének állapota kisebb felújításra szorul. A tervbıl kimaradt az az önkormányzati elképzelés, hogy a száz éves A épület lebontását tervezi az önkormányzat, és a B épület bıvítését. Ehhez pályázati forrásra van szükség, és ezért feltétlenül szükséges, hogy a terv ezt tartalmazza. Elızıeken kívül a maximálisan felvehetı gyermeklétszám is módosult augusztusában, és a terv még a korábbi adatokat is tartalmazza. Fentieken kívül még a több helyen szereplı ugyanazon adatok számszakilag eltérnek egymástól, ezeket az intézményeknek ajánlott felülvizsgálni. A képviselı-testület tagjai az elhangzott javaslattal hozzászólás nélkül egyhangúan egyetértettek, és 10 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 156/2008. (XI. 24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Intézményeire Vonatkozó Feladat-ellátási, Intézményhálózatmőködtetési és Fejlesztési Terv módosítását kezdeményezi a Csolnok és Környéke Intézményfenntartó Társulásnál. A módosítás az alábbiak szerint javasolt: - A terv 62. oldalán a sárisápi iskolával kapcsolatban a fejlesztéssel, átszervezéssel kapcsolatos elképzelések cím alatt csak az került megfogalmazásra, hogy általánosan megfogalmazott cél: az intézmény tárgyi feltételeinek (elsısorban az iskola épületének ) a javítása. Ezt követıen a második mondat azt tartalmazza, hogy az iskola épületének állapota kisebb felújításra szorul. A képviselı-testület kezdeményezi, hogy a tervbe kerüljön be az az önkormányzati elképzelés, hogy a száz éves A épület lebontását tervezi az önkormányzat, és a B épület bıvítését, pályázati forrás igénybevételével. - Mivel a terv az elızıek miatt módosításra kerül, ezért célszerő, hogy csak a augusztus 27-ei társulási ülésen elfogadott férıhelyekre vonatkozó adatok kerüljenek be az anyagba. 23

24 - Az intézmények által közölt ugyanazon adatok eltérıen szerepelnek az egyes táblákban. Célszerő, ha ezt az intézmények vezetıi pontosítják. Határidı: december 15. a határozatnak a Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás részére történı megküldésére Flórián Józsefné jegyzı ezután a Mindenki ebédel 2009 címmel kiírt pályázatot ismertette. Javasolta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jövı évre is pályázza meg az önkormányzat a 20 hátrányos gyermek hét végi és szünidei meleg étel biztosítására kiírt pályázatot. A testület tagjai a pályázat feltételeit, annak bonyolítását ismerik, azt megtárgyalták és az alábbi egyhangú, - 10 igen szavazattal - határozatot hozták: 157/2008. (XI. 24.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mindenki ebédel 2009 címmel kiírt pályázat benyújtásához a támogatásban részesíthetı 20 gyermek részére a gyermekenkénti 10 % önerıt, Ft-ot a évi költségvetésben elıirányzatként biztosítja. Határidı: december 1. a pályázat benyújtására Flórián Józsefné jegyzı ezt követıen ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége ( MÖSZ) levelét, mely jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. A levél tartalmazza, hogy a MÖSZ a leghatározottabban tiltakozik az ivóvízellátás bármely elemének és szervezetének privatizációja ellen. A MÖSZ szerint a tervezet veszélyezteti az önkormányzati törvényben kötelezıen elıírt, egészséges ivóvízellátás biztosítását. Keszthelyi Róbert képviselı véleménye szerint az energiaszektort sem lett volna szabad privatizálni, kiszolgáltatottakká váltak az önkormányzatok e tekintetben. Bercsényi László képviselı egyetértett képviselıtársával, mely szerint hiba lenne a privatizáció. A regionális szervezetekben nehéz a napi szintő kapcsolattartás, példaként említette az E.ON-t. A privatizáció veszélyezteti az önkormányzati törvényben kötelezıen elıírt, egészséges ivóvíz ellátás biztosítását. A MÖSZ véleménye szerint, ha az állam nem kívánja ezt a szolgáltatást elvégezni, akkor adja át a közmővek tulajdonjogát az önkormányzatok részére, de azok semmi esetre sem kerüljenek magánkézbe. A képviselık a kiegészítésekkel együtt egyetértettek az írásos anyaggal és egyhangú 10 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 158/2008. (XI. 24.) számú Képviselı-testületi határozat: 24

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap. Melléklet az 5. napirendi ponthoz Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap.hu Iktatószám: 2611-19/2013. Tárgy: előterjesztés

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2013. július

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Tisztelt Képviselőtestület! A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012-2013. évi munkájáról szeretnék tájékoztatást adni. Az önkormányzat munkatervében minden év szeptemberében napirendi pontként

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2013. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-6. TARTALOMJEGYZÉK 1/2013.(I.28.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XXVI. Iktatószám: 5-14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. december 11-i s o r o s, n y í l t üléséről 2300/2014.(XII.11.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. március 22-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 14/2012. (III. 22.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 11-én -kor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak: (csatolt

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 49/2012. (III.22.) számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 órakor, - közmeghallgatással egybekötött ülésén Bánhalmán. - Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3891-2/2012. 10/2012. számú 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29-én 16 órára összehívott soros nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Cserszegtomaji Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-4/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. április 16-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága 3/2016. TSPBB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Távol vannak: a Társadalmi és Sportcélú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. július 29-ei rendkívüli nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal, I.

JEGYZŐKÖNYV. a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. július 29-ei rendkívüli nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal, I. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 11/2015. MOSB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen volt: a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben