J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ Fax: 33/ J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án megtartott ülésérıl Sárisáp, október 13. 1

2 Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ Fax: 33/ /2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete október 13-án hétfın órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi javaslat: 1./ A Dorogi Rendırkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetérıl. Elıadó: Krasula János a rendırkapitányság vezetıje. 2./ Tájékoztató a Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület községben végzett tevékenységérıl. Elıadó: Kun Csaba egyesületi elnök. 3./ Tájékoztató a falugazdász községben végzett tevékenységérıl. Elıadó: Keszthelyi Zoltán falugazdász. 4./ Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetérıl. Elıadó: dr. Kollár Sándor állatorvos. 5./ Tájékoztató a Sárisápi Szlovák Önkormányzat mőködésérıl. Elıadó: Huberné Kisgyıri Katalin elnök 6./ A évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 2

3 7./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 8./ A települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. 9./ Sárisáp Építési Szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.27.) rendelet módosítása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. 10./ A Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Intézményeire Vonatkozó Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési Terv tervezetének jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 11./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. 12./ Egyebek. Elıadó: Kollár Károly polgármester. S á r i s á p, október 6. Kollár Károly polgármester 3

4 1-90/2008. ikt.szám Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ , fax: 33/ ; J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án 16 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: A képviselı-testület tagjai: Kollár Károly polgármester, Dr. Maradi Attila alpolgármester, Bercsényi László, Csicsmann János, Farkas Lászlóné, Huberné Kisgyıri Katalin, Keszthelyi Róbert, Ligetiné Vass Éva, és Szekeres Tibor képviselık, valamint Flórián Józsefné jegyzı. Tárgyalási joggal: az 1-5. napirendi pontok tárgyalásában érintett meghívottak: Krasula János, a Dorogi Rendırkapitányság vezetıje, Kun Csaba, a Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület elnöke, Keszthelyi Zoltán falugazdász, Dr. Kollár Sándor állatorvos. Önkormányzati intézmények vezetıi részérıl: Lakics Gyuláné, a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Sári Tagóvodájának vezetıje. Állandó meghívott: Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó, Bercsényiné Bors Ildikó jegyzıkönyvvezetı. Kollár Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselıket és a meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 10 fı képviselıbıl 9 jelen van. Karcagi Pál képviselı igazoltan van távol. Kollár Károly polgármester javaslatára a képviselık egyhangúan, 9 igen szavazattal a következı napirendi pontokat fogadták el: 1./ A Dorogi Rendırkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetérıl. Elıadó: Krasula János a rendırkapitányság vezetıje. 2./ Tájékoztató a Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület községben végzett tevékenységérıl. Elıadó: Kun Csaba egyesületi elnök. 3./ Tájékoztató a falugazdász községben végzett tevékenységérıl. Elıadó: Keszthelyi Zoltán falugazdász. 4

5 4./ Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetérıl. Elıadó: dr. Kollár Sándor állatorvos. 5./ Tájékoztató a Sárisápi Szlovák Önkormányzat mőködésérıl. Elıadó: Huberné Kisgyıri Katalin elnök 6./ A évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 7./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 8./ A települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. 9./ Sárisáp Építési Szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.27.) rendelet módosítása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. 10./ A Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Intézményeire Vonatkozó Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési Terv tervezetének jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. 11./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. 12./ Egyebek. Elıadó: Kollár Károly polgármester. 5

6 Napirendi pontok tárgyalása: 1./ A Dorogi Rendırkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetérıl. Elıadó: Krasula János a rendırkapitányság vezetıje. Kollár Károly polgármester ismertette az 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy a rendırség beszámolóját a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte Krasula János rendırkapitányt, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a beszámolóhoz. Krasula János rendırkapitány ismertette a képviselıkkel, hogy 2007 decemberétıl látja el a Dorogi Rendırkapitányság vezetıi feladatát. Elmondta, hogy szervezetük 20 %-os létszámhiánnyal küzd. Ennek az az oka, hogy a képzési idı hosszabb lett, illetve az elızı években az egész megyében mindösszesen 7 fıt iskoláztak be, figyelembe véve azt a tényt, hogy az uniós csatlakozást követıen a határırség alkalmazottait átirányítják majd a rendırséghez. A beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban elmondta, hogy abban az elızı évi adatokat hasonlította össze a tárgyévi adatokkal, emiatt erre nem külön kívánt kitérni. Ismertette a testületi tagokkal, hogy uniós elıírás szerint 2010-ig 50 %-kal kell csökkenteni a halálos balesetek számát, amelyhez 10 évre visszamenıleges átlag adatokat vesznek alapul. Általánosságban elmondható, hogy csökkent ugyan az ilyen balesetek száma, azonban nem a kívánt mértékben. Ezt elısegítendı került bevezetésre az objektív felelısség elve, valamint az ún. aktív-passzív biztonsági berendezések beszerelési kötelezettsége. Eredményes munkát végeztek az ittas, illetve a gyorshajtó vezetık kiszőrésével. Sárisáp vonatkozásában összesen 308 személynél végeztek ellenırzést. Kiemelte a helyi önkéntes polgárırök aktív jelenlétét a községben. A kapitányság részérıl a kapcsolattartó Málnás Zsolt rendır ırnagy. Ismertette, hogy illetékességi területükön jelenleg 4 aktív körzeti megbízott lát el feladatot. Igyekeztek azon lenni, hogy Sárisápról és a területhez tartozó Annavölgyrıl a körzeti megbízottat csak indokolt esetben vonják el. Kollár Károly polgármester a kiegészítést követıen elmondta, hogy a településen a közrend biztosítása az elvárásoknak megfelelı. A bőnmegelızéshez kapcsolódó munkához nagy segítséget nyújtanak a kapitányság munkatársai különbözı elıadások, oktatások megtartásával. Köszönetét fejezte ki, hogy immár évek óta az önkormányzat felkérésére rendıri jelenléttel biztosítják a helyi rendezvényeket, felvonulásokat. Krasula János kapitányságvezetı kérése az volt, hogy a rendıri felvezetésekhez a megfelelı felkészülés érdekében a kérelmet az önkormányzat megfelelı idıben nyújtsa be. Bercsényi László képviselı elmondta, hogy a körzeti megbízotti iroda főtése korszerősítésre szorul. 6

7 Krasula János rendırkapitány elmondta, hogy jelenleg a szolgálati lakás felújításával kapcsolatban folynak az egyeztetések az önkormányzattal. Tervezik gázkazános főtés kialakítását, amelyhez az ingatlan kéményét is fel kell majd újíttatni. Anyagi lehetıségük függvényében szeretnék a körzeti megbízotti iroda főtéskorszerősítését is megvalósítani. Csicsmann János képviselı, tagiskola-vezetı elmondta, hogy a délelıtti órákban szükség lenne az iskola és a vele szemben lévı gyógyszertár közötti útvonalon rendıri jelenlétre. Ezen az egyik legforgalmasabb útszakaszon ugyanis rendkívül balesetveszélyesen parkolnak a gépjármővezetık. Veszélyeztetik a gyerekek biztonságos közlekedését. Krasula János rendırkapitány elmondta, hogy lehetıségeikhez mérten megteszik az intézkedést az észrevétellel kapcsolatban. Javasolta, hogy negyedévente egyeztessen az önkormányzat a rendıri jelenléttel kapcsolatban felmerülı igényekrıl. Lakics Gyuláné tagóvoda-vezetı köszönetét fejezte ki az óvodában megrendezett rendırnap megszervezéséhez nyújtott közremőködésért. Külön kiemelve a körzeti megbízott, Pál József által nyújtott segítséget. Kollár Károly polgármester a hozzászólásokat és a válaszokat követıen összefoglalva elmondta, hogy az önkormányzat és a rendırség közötti eddigi jó kapcsolatot továbbra is ápolni kell. Az önkormányzatnak, a rendırségnek és a polgárırségnek közös erıfeszítéseket kell tenni a bőnmegelızés és a bőncselekmények visszaszorítása érdekében. Mivel a testületi tagoknak egyéb hozzászólása nem volt, az írásos anyagban foglaltakat a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadták. Egyhangúan, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 140/2008. (X. 13.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság Dorog Városi Rendırkapitánysága által a község közbiztonsági helyzetérıl készített beszámolót elfogadja. Határidı: Azonnal. Felelıs: Kollár Károly polgármester 2./ Tájékoztató a Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület községben végzett tevékenységérıl. Elıadó: Kun Csaba egyesületi elnök. Kollár Károly polgármester ismertette a 2. napirendi pontot. A polgárırség tájékoztatóját a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 7

8 Elmondta, hogy az elızı és a jelenlegi napirendi pont szorosan kapcsolódik egymáshoz, illetve kiegészítik egymást. Örömét fejezte ki, hogy a két szervezet, a rendırség és a polgárırség között évek óta jó kapcsolat van, kölcsönösen segítik egymás munkáját. Megkérdezte az egyesület elnökét, van-e szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz. Kun Csaba egyesületi elnök elmondta, hogy költségvetésük jelenleg már nem fedezi az egyesület fenntartásához szükséges összeget. Itt utalt arra, hogy Annavölgy Község Önkormányzata nehéz költségvetési helyzetére tekintettel az idei évtıl nem tudja támogatni szervezetüket. Ismertette, hogy megyei szinten tisztújító ülésre került sor, amely reményeik szerint elısegítheti többek között azt is, hogy idıben jussanak megfelelı információkhoz, illetve több pályázati lehetıséggel tudjanak majd élni. Mivel több hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem érkezett, Kollár Károly polgármester összefoglalva elmondta, hogy a polgárırség és a rendırség kapcsolatát az elhangzottak alapján is jónak minısíti, a községi rendezvényekhez nyújtott segítségükért külön köszönetet mondott. A képviselı-testület tagjai a tájékoztatóban foglaltakat egyhangúlag tudomásul vették. Ezt követıen Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület elnöke, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság Dorog Városi Rendırkapitányság vezetıje megköszönte az ülésen való részvételi lehetıséget, és elhagyták az üléstermet. 3./ Tájékoztató a falugazdász községben végzett tevékenységérıl. Elıadó: Keszthelyi Zoltán falugazdász. Kollár Károly polgármester ismertette a 3. napirendi pontot. Elmondta, hogy a falugazdász tájékoztatóját a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták, az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte Keszthelyi Zoltánt, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Keszthelyi Zoltán falugazdász utalt arra, az ıstermelık számának csökkenése abból adódik, hogy egy törvénymódosítás szerint nyugtaadási kötelezettségük van. Felhívta a figyelmet arra, hogy a parlagfő irtásokkal kapcsolatban folyamatosan végzik az illetékes hatóságok az ellenırzéseket, 50 ezer Ft-tól akár másfél millió Ft-ig is terjedhet a bírságok összege. Bercsényi László képviselı arról érdeklıdött, hogy a magántulajdonban lévı ingatlanok esetében hogyan történik az ellenırzés. Keszthelyi Zoltán falugazdász elmondta, hogy a növényvédelmi hatóság végzi ezt a feladatot. A konkrét bejelentéseken kívül szúrópróbaszerően ellenırzik az illetékességi területükön lévı ingatlanokat. Ligetiné Vass Éva képviselı arra kérdezett rá, hogy hány parlagfővel kapcsolatos bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalhoz. 8

9 Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy hivatalos bejelentés nem érkezett. Ismertette a képviselıkkel, hogy a figyelemfelhívásban megadott határidı letelte után már nem lehet felszólítást küldeni az ingatlantulajdonosoknak. Bírságolási kötelezettsége van a jegyzınek, amelynek a legkisebb mértéke 20 ezer Ft. Amennyiben határidın belül nem történik meg a parlagfő irtása, kényszerkaszálást kell elrendelni. Keszthelyi Zoltán falugazdász fontosnak tartotta elmondani, hogy ezek az intézkedések csak ideig-óráig segítenek az allergiát okozó pollen levegıbe jutásában. A parlagfő gyökeres kiírtásával lehetne eredményt elérni, ennek a megvalósítása azonban valójában lehetetlen. Farkas Lászlóné képviselı arról érdeklıdött, hogy az ıstermelık valóban nehéz helyzetben vannak-e. Tudomása van ugyanis arról, hogy több idıs ingatlantulajdonos bérbe adja a termıföldjét, de a bérlık sok esetben nem fizetnek. Keszthelyi Zoltán falugazdász elmondta, hogy ennek semmi köze sincs az ıstermeléshez. Sárisápon nem tud olyan esetrıl, hogy valaki bérbe veszi a földet, és nem fizet a bérbeadónak. Tudomása van azonban olyan esetekrıl, hogy az ingatlantulajdonos a bérlıtıl nem a szerzıdésben meghatározott idıben, hanem késıbb kapta meg a bérleti díjat. Bercsényi László képviselı azt a problémát vetette fel, hogy a tavaszi-ıszi talajmunkálatok során több ingatlantulajdonos a területén átvezetı földutat beszántatja. Arról érdeklıdött, hogy jogos-e ez az intézkedés. Keszthelyi Zoltán falugazdász elmondta, hogy amennyiben a földhivatalban földútként van nyilvántartva az érintett területrész, akkor a tulajdonosnak nincs jogalapja azt beszántani. Több esetben azonban a kárpótlások során nem vezették át az ingatlan nyilvántartáson a földutat, ezért a tulajdonos jogosan dönt akkor úgy, hogy a lopások elkerülése végett a földutat beszántatja. Kollár Károly polgármester arról érdeklıdött, hogy továbbra is megmarad-e a falugazdász hálózat. Keszthelyi Zoltán falugazdász elmondta, hogy elıreláthatóan a hálózat fennmarad, mivel a megyében - elızetes megkereséseket követıen - minden önkormányzat továbbra is igényt tart a településeken tartott falugazdász fogadóórákra, és ehhez a feltételek biztosítását is vállalta. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, a falugazdász tájékoztatójában foglaltakat a testület tagjai valamennyien egyhangúan tudomásul vették. Keszthelyi Zoltán megköszönte a részvételi lehetıséget, és elhagyta az üléstermet. 4./ Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetérıl. Elıadó: dr. Kollár Sándor állatorvos. Kollár Károly polgármester ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy a községi állatorvos tájékoztatóját a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták, az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte dr. Kollár Sándort, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. 9

10 Dr. Kollár Sándor állatorvos tájékoztatóját azzal egészítette ki, hogy Esztergom, Kesztölc és Pilismarót településeken már zárlatot rendeltek el szarvasmarhák szállítására vonatkozóan, mivel egy fertızı betegség ( ún. kéknyelv) zárlattal érintett 150 km-es védıkörzetében vannak, amely zárlat érinti Szlovákia és Ukrajna bizonyos területeit is. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a tájékoztatójában dr. Kollár Sándor utalt a kóbor kutyák befogását végzı vállalkozó szolgáltatásának az igénybevételére. A korábban általa megadott telefonszámon azonban nem érhetı el nevezett személy. Kérése az volt dr. Kollár Sándor felé, hogy amennyiben lehetséges, vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval, és ennek eredményességérıl tájékoztassa ıt. Arról érdeklıdött még, hogy az idén Esztergomban üzembe helyezett új kisállat hullaégetı hogyan mőködik, igénybe veszik-e a környékrıl? Dr. Kollár Sándor állatorvos elmondta, mint arra már a tájékoztatójában is utalt, az égetı nagyon magas összegért vállalja az elpusztult állatok megsemmisítését, és emiatt kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Az új égetı a volt gyepmesteri telep helyén létesült. Tudomása szerint a dorogi égetımőben is vállalnak ilyen jellegő szolgáltatást, de szintén nagyon magas költsége miatt ezt is csak kevesen veszik igénybe. Csicsmann János képviselı arról érdeklıdött, hogy kóbor kutya közúton történı elütése esetén az állati tetem elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban felmerült költség kit terhel. Dr. Kollár Sándor állatorvos elmondta, hogy ebben az esetben a költségek az önkormányzatot terhelik. Bercsényi László képviselı arról érdeklıdött, hogy a volt dögkutak megszüntetése után kistérségi szinten van-e elırelépés új állati hullát égetı üzem létesítésével kapcsolatban. Történt-e érdemi elırelépés az elmúlt évhez képest. Ehhez kapcsolódva még arról érdeklıdött, hogy nagyobb testő állat, például szarvasmarha elhullott tetemét hová kell elszállítani. Dr. Kollár Sándor állatorvos az elsı kérdésre válaszolva elmondta, hogy elıreláthatóan több tízmillió Ft a megvalósítási költsége az új égetımőnek. Tudomása szerint elırelépés még nem történt ez ügyben. A nagyobb testő állatok elszállítását külön cég végzi, az elhullott állati tetembıl húslisztet készítenek, amelyet aztán égetımőben elégetnek. Javasolta a község közigazgatási területén év elején lezárt dögkúthoz vezetı bekötıút lezárását. Ezzel elejét lehetne venni annak, hogy a volt dögkút épülete mellett elhullott állati tetemeket helyezzenek el. Kollár Károly polgármester a javaslattal egyetértett, az azzal kapcsolatos intézkedéseket helyszíni felmérést követıen megteszi. Mivel a képviselık részérıl egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, a községi állatorvos tájékoztatójában foglaltakat a testület tagjai valamennyien egyhangúan tudomásul vették. Dr. Kollár Sándor megköszönte a részvételi lehetıséget, és elhagyta az üléstermet. 10

11 5./ Tájékoztató a Sárisápi Szlovák Önkormányzat mőködésérıl. Elıadó: Huberné Kisgyıri Katalin elnök Kollár Károly polgármester ismertette az 5. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Sárisápi Szlovák Önkormányzat elnökének tájékoztatóját a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte Huberné Kisgyıri Katalint, a szlovák önkormányzat elnökét, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Huberné Kisgyıri Katalin elnök elmondta, mint az a testület tagjai elıtt ismert, a kormány a tavalyi év során megújította a kisebbségi önkormányzatok állami támogatási rendszerét, és a szabályozást egy igazságosabb, feladatközpontú irányba mozdította el. A törvényben rögzített támogatási összeg felosztási arányát 75 % általános mőködési támogatás és 25 % feladatalapú támogatásra bontja. A mőködési támogatás automatikusan megilleti a kisebbségi önkormányzatokat, míg a feladatlapú támogatást igényelni kell. A évi költségvetésre vonatkozóan az önkormányzatnak február 1-jéig kellett az igénylést benyújtani a területileg illetékes Magyar Államkincstárhoz. Fentiek szerint mőködési támogatásként 550 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, amelyhez a benyújtott pályázat alapján még 510 ezer Ft feladatalapú támogatáshoz jutottak. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az országosan benyújtott pályázatok közül a Sárisápi Szlovák Önkormányzat a második legtöbb pontot kapta, és ez alapján az egyik legmagasabb összegő támogatáshoz jutott. Ebben az évben a feladatalapú támogatás igénylésének határideje december 1-je. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz két pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ebbıl egy pályázat volt sikeres. Az Országos Szlovák Önkormányzathoz három pályamunkát adtak be, összesen 180 ezer Ft támogatást nyert az önkormányzat. A pályázatok összeállításában és benyújtásában nagy segítséget nyújtott a hivatal részérıl Farkasné Bánhidi Zsuzsanna fıelıadó, valamint Kollár Mária pedagógus. Egyúttal köszönetet mondott a polgármesteri hivatal dolgozóinak a szlovák önkormányzat munkájához nyújtott segítségéért. Ligetiné Vass Éva képviselı arról érdeklıdött, hogy lehetısége van-e a közeljövıben a szlovák önkormányzatnak egy helyi szlovák hagyományokat bemutató kiadvány, vagy leporelló megjelentetésére. Huberné Kisgyıri Katalin elnök a kérdésre válaszolva elmondta, hogy csak a leporelló megjelentetésének a lehetıségei adottak. Ezzel kapcsolatban az egyeztetések folyamatban vannak. Terveik között szerepel még egy A/4-es nagyságú, színes évi falinaptár megjelentetése is, amelyet a falukarácsonyon értékesítenének. Az idei évben a költségvetésbe tervezett feladatok megvalósítását nehezítette, hogy a feladatalapú támogatás összegét késıbb utalták az önkormányzat részére. Flórián Józsefné jegyzı az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a támogatás igényléséhez év elején a évben meghozott, az adott témakörhöz tartozó határozataikat kellett a kisebbségi önkormányzatoknak mellékelni. Utólag nincs lehetıség határozatokat hozni, így sok esetben hiába mőködött aktívan a kisebbségi önkormányzat, ha azt nem adminisztrálták le megfelelıen. Az idei év tapasztalatait a kisebbségi 11

12 önkormányzatok minden bizonnyal levonták, és a december 1-jéig benyújtandó pályázatok elbírálása során várhatóan több kisebbségi önkormányzat tud majd nagyobb pontszámot elérni, és ez által nagyobb összegő támogatásra lesznek jogosultak. Amennyiben az erre a feladatra felhasználható keret összege nem változik, akkor viszont egy pont értéke kevesebb összeget fog érni. Huberné Kisgyıri Katalin elnök elmondta, hogy a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnál nagyobb létszámú, kiemelkedı hagyományırzı tevékenységet folytató szlovák önkormányzatoknál is elıfordult, hogy határozat hiányában kevesebb támogatási összeghez jutottak. Mivel a képviselık részérıl egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Kollár Károly polgármester összefoglalva elmondta, hogy a Sárisápi Szlovák Önkormányzat munkája magas színvonalúnak értékelhetı, igen jó kapcsolat alakult ki a két testület között. A községi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségük, közremőködésük nélkülözhetetlen. Sok sikert kívánt a szlovák testület további munkájához. A tájékoztatást a képviselı-testület tagjai egyhangúan tudomásul vették. 6./ A évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. Kollár Károly polgármester ismertette a 6. napirendi pontot. Elmondta, hogy a évi belsı ellenırzési terv tervezetét és mellékleteit a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte Flórián Józsefné jegyzıt, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Flórián Józsefné jegyzı összefoglalva elmondta, önkormányzati törvény írja elı, hogy a évi belsı ellenırzési terv tervezetét a testületnek november 15-ig el kell fogadnia, emiatt került beterjesztésre a napirendi pont. Mint ismeretes, az önkormányzat a Dorogi Kistérségi Társulás által közösen foglalkoztatott belsı ellenırrel tesz eleget a belsı ellenırzési kötelezettségének. A tervezetet Böröczné Kıszegi Zsuzsanna belsı ellenır készítette el, aki évek óta végzi lelkiismeretesen, és pontosan munkáját. Ismertette a képviselıkkel, hogy összesen 13,5 nap lesz az ellenırzés idıtartama. Elızetes egyeztetést követıen négy átfogó témakörre vonatkozó ellenırzést végez majd az ellenır, amely kizárólag a polgármesteri hivatal pénzügyi ellenırzésére terjed majd ki. Mint a képviselık elıtt ismeretes, ennek az az oka, hogy a Gondozási Központ január 1-tıl társulásban fog mőködni, illetve az oktatási intézmények már július 1-tıl társulási kereteken belül mőködnek. Elızıek miatt az önkormányzatnak jövıre már csak egy intézménye lesz, a polgármesteri hivatal. A képviselık az elhangzottakat megvitatták. A évi belsı ellenırzési terv tervezetében és annak mellékleteiben foglaltakkal változtatási javaslat nélkül valamennyien egyetértettek. Egyhangúan, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 12

13 141/2008. (X.13.) számú Képviselı-testület határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi belsı ellenırzési tervet és annak mellékleteit a tervezetben foglaltak szerint, változtatás nélkül elfogadja. Határidı: Azonnal. Felelıs: Kollár Károly polgármester 7./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. Kollár Károly polgármester ismertette a 7. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának tervezetét, valamint az ahhoz kapcsolódó elıterjesztést a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik. Felkérte Flórián Józsefné jegyzıt, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Flórián Józsefné jegyzı összefoglalva elmondta, hogy a jelenleg hatályos szabályzat legutóbb évben került megtárgyalásra. Azóta jelentıs a változások száma, ezért célszerő a testületnek módosítás helyett egy új szabályzatot jóváhagynia. Az elıterjesztésben felsorolt törvényi felhatalmazások alapján került összeállításra a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának a tervezete. Mivel a napirendi pont tárgyalásához készült elıterjesztés részletesen tartalmazza a változtatásokat, más kiegészítéssel nem kívánt élni. Kérte a képviselık kérdését, hozzászólását. A testületi tagok az elhangzottakat megvitatták. Valamennyien változtatási javaslat nélkül egyetértettek a szabályzat tervezetében foglaltakkal. Egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 142/2008. (X.13.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a benyújtott tervezet szerint, változtatás nélkül jóváhagyja. A jóváhagyott szabályzat jelen határozat mellékletét képezi. Határidı: Azonnal. Felelıs: Kollár Károly polgármester 13

14 8./ A települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. Kollár Károly polgármester ismertette a 8. napirendi pontot. Elmondta, hogy a települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásához a rendelet-tervezetet, és az ahhoz kapcsolódó elıterjesztést a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik. Kollár Károly polgármester összefoglalva elmondta, hogy a települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet október 1-jétıl hatályon kívül helyezésre került. Ekkor az volt a szándéka a testületi tagoknak, hogy november 1-jétıl kezdıdıen újból megalkotásra kerüljön a rendelet, mivel egy havi juttatásukat felajánlották közösségi célra. A korábban hatályos rendelet szabályozása szerint a helyi képviselıi tiszteletdíj havi összege ,- Ft, a bizottságok elnökeit a fenti összeg 90 %-ának megfelelı, a bizottságok tagjait pedig az alapdíj 45 %-ának megfelelı összegő tiszteletdíj illette meg. A testületi tagok javaslata az volt, hogy a tiszteletdíj mértéke ne növekedjen, az csak a korábban hatályon kívül helyezett rendelet szerinti mértékben legyen meghatározva. Fentiek alapján került sor a rendelet tervezetének összeállítására. A képviselık az elhangzottakat megvitatták, a rendelet tervezetében foglaltakkal valamennyien egyetértettek. Egyhangúan megalkották a 24/2008. (X.16.) rendeletet a települési képviselık tiszteletdíjáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy dr. Maradi Attila alpolgármester a szeptember 15-ei testületi ülésen szintén lemondott egy havi tiszteletdíjáról. Ezzel ı is csatlakozni kívánt a testület többi tagjának felajánlásához. Kollár Károly polgármester javaslata az volt, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a képviselı-testület állítsa vissza november 1-jétıl, a visszavont határozatban megállapított tiszteletdíj összegében. Dr. Maradi Attila alpolgármester bejelentette a személyes érintettségét a szavazás során. A képviselı-testület tagjai az elhangzottakat megvitatták. Ezt követıen Kollár Károly polgármester arra kérte a képviselıket, elıször szavazzanak arról, hogy dr. Maradi Attila alpolgármester részére szavazati jogot biztosítanak-e. A képviselı-testület tagjai egyhangúan szavazati jogot biztosítottak dr. Maradi Attila alpolgármester részére. Kollár Károly polgármester kérte a testület tagjait, most szavazzanak arról, egyetértenek-e azzal, hogy dr. Maradi Attila alpolgármesteri tiszteletdíját november 1-jétıl kezdıdıen bruttó ,- Ft-ban határozzák meg. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással - dr. Maradi Attila - a következı határozatot hozta: 14

15 143/2008. (X. 13.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Maradi Attila alpolgármester tiszteletdíját november 1-jétıl kezdıdıen bruttó ,- Ft-ban, azaz ötvenhétezer forintban állapítja meg. Az alpolgármester költségátalánya november 1- jétıl ,- Ft. Határidı: Azonnal. Felelıs: Kollár Károly polgármester 9./ Sárisáp Építési Szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.27.) rendelet módosítása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. Kollár Károly polgármester ismertette a 9. napirendi pontot. Elmondta, hogy Sárisáp Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításához készült elıterjesztést, valamint a rendelet tervezetét a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik. Mivel a rendelet módosításához készült elıterjesztés részletes, nem kívánt egyéb kiegészítéssel élni. Kérte a testületi tagok kérdéseit, hozzászólásait. Huberné Kisgyıri Katalin képviselı arról érdeklıdött, hogy nyílászárók cseréje engedélyköteles-e. Kollár Károly polgármester elmondta, abban az esetben, ha az új nyílászárót ugyanolyan nagyságban, és ugyanarra a helyre építik be, nem kell engedélyt kérni. Flórián Józsefné jegyzı elmondta, abban az esetben, ha nem volt az épületrészen ablak, és létesíteni szeretne a tulajdonosa, az új nyílászáró beépítéséhez engedélyt kell kérni. Keszthelyi Róbert képviselı arra kérdezett rá, hogy a községben vannak-e mőemlék ingatlanok, és amennyiben vannak, tartalmazza-e azt az építési szabályzat. Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a községben mőemlékként két ingatlan van nyilvántartva. Az egyik a római katolikus barokk templom, a másik pedig a kálvária. Ezeket a jelenleg hatályban lévı Sárisápi Építési Szabályzat tartalmazza, a helyi védelemre javasolt épületekkel együtt. Több kérdés a jelenlévık részérıl nem érkezett. A képviselık a rendelet tervezetét megvitatták, az abban foglaltakkal valamennyien változtatási javaslat nélkül egyetértettek. Egyhangúan, 9 igen szavazattal elfogadták a 25/2008. (X.16.) rendeletet a Sárisáp Építési Szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.27.) rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 15

16 10./ A Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Intézményeire Vonatkozó Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési Terv tervezetének jóváhagyása. Elıadó: Flórián Józsefné jegyzı. Kollár Károly polgármester ismertette a 10. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás - amelynek egyik alapító tagja Sárisáp Község Önkormányzata is - Közoktatási Intézményeire Vonatkozó Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési Terv tervezetét a képviselık a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Felkérte Flórián Józsefné jegyzıt, főzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy a társulásnak egy pályázat benyújtásához csatolnia kell a társult önkormányzatok által elfogadott közoktatási intézkedési tervét. Ehhez került megküldésre a tervezet, amelyet véleményeznie kell a testületnek. A képviselık az írásos anyagban foglaltakat megvitatták. A javaslattal valamennyien egyetértettek. Egyhangúan, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 144/2008. (X.13.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Intézményeire Vonatkozó Feladatellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési Terv tervezetében foglaltakat változatási javaslat nélkül jóváhagyja. Határidı: október 17. a határozat intézményfenntartó társulás részére történı megküldésre. Felelıs: Kollár Károly polgármester 11./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. Elıadó: Kollár Károly polgármester. Kollár Károly polgármester ismertette az elızı ülés óta lejárt határidejő határozatokat, amelyekrıl a jelentés jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalta, mivel azok önkormányzati hatósági ügyek voltak. Az elmondottakat a képviselı-testület tagjai egyhangúan tudomásul vették. 16

17 12./ Egyebek. Kollár Károly polgármester ismertette a képviselıkkel, hogy a napirendi pont tárgyalásához a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról készült elıterjesztését és a határozat tervezetét a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Röviden összefoglalta a módosítás lényegét, amely szerint a társulási megállapodásban rögzíteni kell azt, hogy amennyiben a nem fizetı önkormányzat részére fizetési felszólítást küldenek ki, és a befizetés 60 nap alatt nem történik meg, akkor a társulás jogosult legyen az elmaradt befizetést azonnali beszedési megbízás útján érvényesíteni. Ennek a szabályozásnak az a célja, hogy a társultan nyújtott közszolgáltatások zavartalan ellátása biztosítva legyen. Kérte a képviselık véleményét, hozzászólását. A testületi tagok az írásos anyagban foglaltakat megvitatták, a határozat tervezetét elfogadásra javasolták. Egyhangúan, 9 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 145/2008. (X.13.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint társult önkormányzat, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: A Társulási megállapodás VII. fejezet A társulás mőködésének pénzügyi fedezete, vagyona - A pénzügyi fedezet, vagyon forrásai kiegészül az új 4. ponttal: A társult önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a társulás elnöke a nem fizetı önkormányzat részére fizetési felszólítást küld, és annak 60 napos eredménytelen elteltét követıen az elmaradt befizetést azonnali beszedési megbízás - inkasszó - útján érvényesíti. Határidı: október 31. a határozat társulási munkaszervezet részére történı megküldésre. Felelıs: Kollár Károly polgármester A döntéshozatalt követıen Kollár Károly polgármester az alábbiakról tájékoztatta a testület tagjait: - Az iskolai ablakcseréhez és külsı szigeteléshez benyújtott pályázat elutasítását követıen az ülést megelızı héten a pályázatot kiíró Energiaközpontot kereste fel a pályázatíróval és a pénzügyi fıelıadóval. Ezen a megbeszélésen áttekintették a benyújtott pályázati anyagban elıforduló hibákat. Egyúttal tájékoztatták ıt, hogy a pályázatot újból be lehet majd nyújtani, de már megkezdett beruházásra nem adnak támogatást. 17

18 - Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén elhangzott felvetésekre az alábbi intézkedések történtek: - A Vízmő által sor került a szennyvíztelepen hangfogó fal elhelyezésére a zaj csökkentése érdekében. - A köztemetıben lévı ravatalozó épülete elé tervezett elıtetı építtetésével kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. Farkas Lászlóné képviselı arról érdeklıdött, hogy az eredeti terv miért került megváltoztatásra. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a terv alapján az elıtetı utca felıli része - mivel a feljáró nem vízszintes, hanem emelkedik - az alaptól 6 méter magasan lett volna. Az egész épület nagyságát tekintve ez nagyon aránytalan magasság. A lehetséges megoldásokat még egyeztetni kell a tervezıvel. Tájékozódás céljából a tervezıvel felkeresnek több környékbeli, elıtetıvel rendelkezı ravatalozót. - A Május 1. sor meghosszabbításában tervezett építési telkek kialakításával kapcsolatban egyeztetett az érintett ingatlanok jelenlegi bérlıjével, aki visszahívást ígért az ügyben. A bérlı vagy annak megbízott képviselıje az ülés napjáig még nem jelentkezett. Az ügy elızményét összefoglalva elmondta, több mint egy évvel ezelıtt fogalmazódott meg az önkormányzat részérıl, hogy a volt gázcsere-teleptıl a szennyvíz-tisztítóig húzódó területen kellene építési telkeket kialakítani. A szóban forgó földterület azonban nem az önkormányzaté, hanem a Magyar Nemzeti Földalapkezelıé, akitıl jelenleg bérlik, és a bérlınek elıvásárlási jog van a területre. Elmondta, hogy a jelenlegi bérlıtıl a földterület megvásárlására vonatkozóan a lemondó nyilatkozatot nem tudta az önkormányzat beszerezni, és azóta már a földterületen húzódó villamosvezeték is áthelyezésre került. Hozzáfőzte még, hogy a földterület a községi rendezési tervben jelenleg rekreációs övezetként szerepel, ahol lakótelkeket nem lehet kialakítani. A testület jövıbeni tervei között szerepel, hogy amennyiben a bérlı megvásárolná a földterületet, és a földhivatalnál kivonatná mővelés alól, akkor elıszerzıdés kötésével megvásárolná az önkormányzat, és azt követıen kerülhetne módosításra a rendezési terv is. - Ismertette a képviselıkkel, hogy a Gondozási Központ és a tagóvoda épülete elé a közúti védıkorlátok megrendelésre kerültek. - Elmondta, hogy az Iskola közben lévı gyalogoshídhoz egy helyi vállalkozó, Schrammel Zoltán készíti majd el a belsı védıkorlátokat. - A Malom utcai, valamint a Fı utca és a Szılıhegy utca keresztezıdésében lévı esıelvezetı átereszek kitisztíttatásához Bérczi János helyi vállalkozó nyújtott be árajánlatot bruttó 460 ezer Ft összegben. - A leendı rendezvényparkkal, valamint a jelenlegi sportpálya melletti parkolóval érintett magánterületek kisajátításához megbízott földmérıvel felvette a kapcsolatot, de ı jelenleg kórházi kivizsgálás alatt áll, elıreláthatóan a megbízásnak nem tud eleget 18

19 tenni. Javasolta más földmérıvel felvenni a kapcsolatot, és elızetes egyeztetést követıen megbízni a feladat elvégzésével. - Tájékoztatta a képviselıket, hogy a Sárisáp, Fı utca 133. szám alatti balesetveszélyessé vált romos, több éve lakatlan épület egyik résztulajdonosával felvette a kapcsolatot, aki egyetértett az emberi használatra alkalmatlanná vált épület életveszélyessé nyilvánításával és az ezt követı lebontásával. Mint ismeretes, a tulajdonostársak több éve nem tudnak megegyezni az ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Az eltelt idıszak alatt az amúgy is romos lakóház nagymértékő állagromlása miatt életveszélyessé vált, lebontása elkerülhetetlen. A mőszaki ügyintézı megteszi a megfelelı intézkedéseket az ügyben. - Ismertette a testülettel, hogy 10 db győjtıedény került megrendelésre, darabonként bruttó 27 ezer Ft összegben. Közterületre történı kihelyezésükre hamarosan sor kerül. Az egyik hulladékgyőjtı lakossági kérésre a volt bánya elıtti buszmegállónál kerül elhelyezésre. - A Fı téri ingatlanok hasznosításával kapcsolatban az egyeztetések folyamatban vannak egy ingatlanbefektetéssel és ingatlanhasznosítással foglalkozó vállalkozóval. - Lakossági jelzésre a Malom utcai szelektív hulladékgyőjtık mellé még egy darab, mőanyagok győjtésére alkalmas konténer megrendelésére sor került. A győjtıedényt az elmúlt héten kiszállították. - Az általános iskola elıtti fa kivágásával kapcsolatban egyeztetett a tőzoltóhatósággal, akik a napokban tekintik meg a balesetveszélyes fát. Tájékoztatásuk szerint a munkálatra kb. két hónap múlva kerülhet majd sor, költsége várhatóan ezer Ft lesz. A kivágással azért kell ennyi ideig várni, mivel ekkorra kerül beszerzésre a törvényileg elıirt valamennyi engedély arra a gépjármőre, amellyel ezt a munkát el tudják végezni. - A község közterületein meglévı díszfák és cserjék pótlásához, illetve újabbak telepítéséhez felmérést végeztek, amelynek alapján elıreláthatóan 80 db fa és cserje vásárlására van szükség. Megrendelésük folyamatban van. A tájékoztatásokat követıen Flórián Józsefné jegyzı az önkormányzati kintlévıségeket ismertette a képviselıkkel: Elmondta, hogy a szeptember 30-án nyilvántartott adóhátralék teljes összege 15 millió 526 ezer Ft, a hátralékos tételek száma 573 db. Folyamatosan történik a fizetési felszólítások kiküldése. A behajtáshoz kapcsolódó intézkedések megtételére október 15-étıl kerül majd sor. Kiemelte, hogy a nyilvántartott díjhátralékok 56 %-a, - több mint 8 millió Ft- az iparőzési adó befizetésének elmaradásából származik, ami 18 helyi vállalkozó, illetve vállalkozás tartozásából tevıdik össze. A korábbi évekhez hasonlóan most is szinte ugyanazok a nevek ismétlıdnek a listákon. Kollár Károly polgármester szerint az önkormányzatoknak lehetıséget kellene biztosítani ahhoz, hogy a nagyobb összegő hátralékkal rendelkezı vállalkozó, vállalkozás mőködési engedélyét vissza lehessen vonni. 19

20 Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy törvényileg ilyen eszköz rendelkezésre áll, azonban ezzel még nem fog a pénzéhez jutni az önkormányzat. A korábbi évekre hivatkozott, amikor szeptember végén szintén ilyen nagy összegő volt a hátralék, amely az év végére a megtett intézkedések eredményeként jelentısen lecsökkent. Keszthelyi Róbert képviselı arról érdeklıdött, hogy az önkormányzatoknak a bankok miért nem adják ki az adóhátralékkal rendelkezı vállalkozók bankszámlaszámait. Flórián Józsefné jegyzı elmondta, hogy törvényi felhatalmazás jelenleg nincs erre, nem nyitják meg az önkormányzatok elıtt ezt a lehetıséget. A vállalkozók éves iparőzési adó bevallása tartalmazza a bankszámlaszámukat, csak az a tapasztalat, hogy ezeken a számlákon általában nincsen pénz, és így legtöbbször eredménytelen a benyújtott inkasszó. Flórián Józsefné jegyzı az elhangzottakat követıen ismertette a képviselıkkel, hogy az elektronikus információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint ez év július 1-jétıl az önkormányzatoknak közzé kellett tenniük az elıírásban rögzített szempontok szerinti közérdekő adataikat. Sárisáp Község Önkormányzata ezt a kötelezettségét a 18/2005. IHM rendelet szerinti formában hajtja végre. Tájékoztatta a testületet, hogy a helyi honlapon az ülés napjáig feltöltött közérdekő adatok már megtekinthetıek, többek között a testületi ülések elıterjesztései és az ülésrıl készült jegyzıkönyvek is. A tájékoztatásokat követıen Kollár Károly polgármester megkérdezte a képviselıket, van-e valakinek közérdekő bejelentése vagy kérdése. Ligetiné Vass Éva képviselı az alábbiakkal kapcsolatban érdeklıdött: - A köztemetıi ravatalozó melletti feljáró felújítását az önkormányzat, vagy magánszemély végzi-e. A betonlépcsıt kiszélesítik, illetve várhatóan a lépcsı korlátját is felújítják majd. - Arról érdeklıdött, hogy a novemberi búcsú helyszíne hol lesz ebben az évben. Több lakónak van arról tudomása, hogy az újtelepi játszótér helyett a jövıbeni rendezvénypark - azaz ténylegesen a Mővelıdési Ház és az iskola közötti terület - helyén kerül megrendezésre. - Idén is elszállíttatja-e az önkormányzat a lakók által összegyőjtött diófalevelet, illetve kerti hulladékot. - Végül arról érdeklıdött még, hogy a Sárisápi Keresztény Kulturális Egyesület továbbmőködése zavartalan-e. Mint ismeretes, az egyesület elnöke 2008 májusában elhunyt, és az elnöki tisztséget tudomása szerint a fia, Janovich Zsolt vette át. Ezen kívül az alábbiakra hívta fel a figyelmet: - Autóbusz parkol balesetveszélyesen éjjelenként a Fı téri buszmegállóban. - A helyi Kábeltévé adásának minısége nem megfelelı a következı csatornákon: M1, M2, Duna TV. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a temetıi feljáró felújítását az esztergomi TIVI Kft. önerıbıl vállalta fel. A munkálatok befejezésére várhatóan november 1-je, a Mindenszentek ünnepe elıtt sor kerül. A novemberi búcsú helyszíne nem változik, az újtelepi játszótéren kerül megrendezésre. 20

21 Az összegyőjtött kerti hulladék, és falevél ebben az évben is elıreláthatóan a búcsú idıpontjáig - azaz november 8-9-ig - folyamatosan elszállításra kerül. A Sárisápi Keresztény Kulturális Egyesület mőködésére az önkormányzatnak nincs rálátása, nem ismert az elnök személye sem. Szekeres Tibor képviselı javasolta, hogy az október 23-ai ünnepség megtartására ne a szentmise után, hanem elıtte kerüljön sor. Véleménye szerint a lakosság részérıl így többen vennének részt a megemlékezésen. Csicsmann János képviselı, tagiskolavezetı arról érdeklıdött, hogy az intézményfenntartó társulás által korábban benyújtott informatikai pályázatról mit lehet tudni. Elmondta, hogy az informatikai terem számítógépes parkjának bıvítése vált szükségessé, és a pályázat elbírálásának függvényében kerülhetne sor a jövıben erre a beruházásra. Addig az esetlegesen nagyobb létszámú osztályok csoportbontással vehetik majd igénybe a tantermet. Huberné Kisgyıri Katalin képviselı kérése az volt, hogy Halottak Napjára a temetı legfelsı, bozótos részét is tetesse rendbe az önkormányzat. Keszthelyi Róbert képviselı javasolta az iskolai betonkerítés 9 db hiányos elemének a javítását, esetleges pótlását. Mint ismeretes, ezeket az elemeket ismeretlen személy, vagy személyek bezúzták, összetörték. A sérült kerítésrészek eltávolításra kerültek, azonban így balesetveszélyesek, mivel a megmaradt, magasabban lévı kerítéselemek bármikor lezuhanhatnak. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy az elhangzott kérésekkel kapcsolatban megteszi a megfelelı intézkedéseket. Mivel a jelenlévık részérıl más közérdekő kérdés, bejelentés, illetve egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Kollár Károly polgármester bejelentette, hogy a képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját, mivel önkormányzati hatósági, valamint személyiségi jogokat érintı ügyeket tárgyal. Jelenlévık a bejelentését tudomásul vették. A zárt ülésen a polgármester, a képviselık, a jegyzı és a jegyzıkönyvvezetı vett részt. A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült. K.m.f. Kollár Károly polgármester Flórián Józsefné jegyzı 21

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2013. július

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai nyilvános testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai nyilvános testületi üléséről Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. J e g y z ő k ö n y v Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012. Ikt.sz.: 12-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-18/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. március 17-én Dunasziget község Képviselő-testületének nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz Károly, Cseh József, Kiss Sándor, Némethné

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 11/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve A polgármester beszámolója

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben