BESZÁMOLÓJA A 2014/2015-ÖS TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette. Juhászné Wolf Edit Igazgató KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓJA A 2014/2015-ÖS TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette. Juhászné Wolf Edit Igazgató KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2014/2015-ÖS TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette Juhászné Wolf Edit Igazgató 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ o. A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai o. A munkaterv teljesülése o. I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása o. 2. Pedagógus továbbképzés o. 3. Az intézmény gazdasági helyzete o. 4. Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása o. II. Az intézmény pedagógiai munkája 1. Tanórai munka o. 2. Tehetséggondozás o. 3. Felzárkóztatás 32. o. 4. Gyermekvédelmi tevékenység o. 5. Tanórán kívüli tevékenység o. 6. Iskolán kívüli tevékenységek o. 7. Az intézmény nevelési munkája o. 8. Tanulói eredmények o. 9. Nyílt órák o. 10. Változások o. 11. Adminisztráció o. III. Az intézmény szervezeti felépítése, irányítási struktúra 1. Vezetőség-nevelő testület-munkaközösségek o. IV. Intézményi kapcsolatok 1. Szülőkkel o. 2. Plébánossal o. V. Mellékletek 1. Munkaközösségi beszámolók-alsó tagozatos-felső tagozatos 2. Diákönkormányzat beszámolója 2

3 BEVEZETÉS A tanév mottója: menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. (Jn15/16) Az idei tanév céljainak megvalósításához ez a mondat tanárnak, diáknak egyaránt iránytűt adott. Az erkölcsi nevelés zsinórmértéke Isten igéje, amely nem nélkülözheti a hétköznapokban a felnőttek példamutató tanúságtételét, a Biblia szerinti közösségformálást és az ünnepnapok megszentelését. A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok: Az iskola Pedagógiai programja és Helyi tantervei, A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. 3

4 A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI Szervezési-vezetési területen: Tanmenetek, munkatervek átgondolása Folyamatos belső ellenőrzés A törvényi változások kezelése A 8 pedagógus kompetencia tudatossá válása Oktatási területen: A tehetséges fiatalok egyéni segítése Egyéni képességek fejlesztése, segítése Hatékony tanórai munka szervezése Differenciált óravezetés alkalmazása A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés A tanulói aktivitás növelése A tanuláshoz fűződő viszony javítása, A tanulás motiváltságának fokozása érdekében a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A nevelési eszköz az a módszer, amellyel, mint a tevékenységformával a nevelési folyamat megvalósul. Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat. Nevelési eljárásainkat alkalmazzuk céljaink elérése érdekében. Ezek a következők: A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink: az oktatásban alkalmazott módszerek; minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; bírálat, önbírálat; beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás; előadás, vita, beszámoló. 4

5 Ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; gyakorlás, követelés; ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás; játékos módszerek. A pozitív magatartásra ható módszereink: helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás; osztályozás; felszólítás; kényszerítés; követelés. A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek: felügyelet; ellenőrzés; figyelmeztetés; intés, elmarasztalás, tiltás; büntetés. Pedagógiai feladatok: A tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Iskolánk kiválóan akkreditált Tudásvár tehetségpontjának eredményes működtetése. A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás szolgálatába állítjuk. A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári irányítással végzett önművelése. A pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy tanulóink a tehetségüknek leginkább megfelelő pályára lépjenek. Részt veszünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, pályázatokon. Tehetségpontként megszervezzük a város, illetve a város vonzáskörzetében lévő falvak, kistérség perifériára szorult tanulói között a tehetséges gyermekek felkutatását. A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása esetenként a szakszolgálatok segítségével. Integrációs és képesség kibontakoztató programnak megfelelően végezzük a tanulóink egyéni képességeihez igazodó fejlesztéseket, egyéni fejlesztési tervek alapján. Készítjük el a szöveges értékeléseket félévente. Kistérségi versenyek szervezése, lebonyolítása, a tanulók felkészítése humán- és reáltárgyakból egyaránt. Az egyházmegyei és városi iskolák által meghirdetett versenyben való részvétel, sikeres szereplés. 5

6 Nevelési célkitűzéseink: Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága." (Mt 5,14) A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. Tanulóinkban kialakítandó személyiségjegyek: a helyes önértékelés az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük józan, megfontolt ítélőképesség a mások felé való nyitottság, befogadóképesség a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében a szelídség, az alázat, a türelem alaposság kialakítása a mértékletesség a bűnbánatra való készség a belső csendre, elmélyülésre való igény hűség Istenhez és embertársainkhoz felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt. Elvárásaink tanítványainktól a következők: Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. Alapos, rendszeres és pontos munka. 6

7 A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. A házirendfelelős betartása. A tanulók erkölcsi, hitéleti nevelése A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladataink: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A diákok naponta imával kezdik és fejezik be a tanulást. Minden hétfőn osztálykeretben hét indító gondolatokat kapnak diákjaink az áhítatokon. Havonta két közös misén vesznek részt. Az iskola ösztönzi, hogy a tanítványok családtagjaikkal együtt rendszeresen látogassák a vasárnapi szentmisét. Az ünnepekre való tartalmas felkészülést segítik a lelki napok, melyet gyónási lehetőség előz meg. Németh László atya szolgáltatja ki a keresztelkedés és az elsőáldozás szentségeit, püspök úr pedig a bérmálkozás szentségét Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink, felfedezzék az Isten jelenlétét önmagukban, tevékenységeikben, alkotásaikban. Biblia hetünk fontos feladata, hogy segítsük a gyermekeket, családokat a lélekből fakadó ünneplésre, megemlékezésre, hagyományteremtésre. 2. A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése A magyar nyelv, zene, kultúra tele van szépségekkel, olyan értékekkel, amelyekre büszkék lehetünk, és történelmünk olyan kiemelkedő személyiségekkel, akik tevékenységükkel nemcsak nemzetünk, de az egész világ kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy figyelmet fordít ezek ápolására. Magyar néphagyományok ápolása Hagyományunkat őrizve rendezzük meg az Édes Hazám Magyarország földrajzi, hon és népismereti kistérségi vetélkedőt 7

8 A munkaterv teljesülése Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban mindenki részesült. A tanév kezdésével összefüggő feladatok határidőre teljesültek. Nagy figyelmet kívánt az osztályfőnökök és szaktanárok tanmeneteinek és egyéb dokumentumainak ellenőrzése. Határidőre elkészültek, ellenőrzésük is megtörtént. Október 15-ig elkészültek a statisztikák. A munkatervben megvalósítandó feladatokat figyelemmel kísértük, ellenőriztük. A második félévben különös figyelmet fordítottunk a továbbtanuló diákok tájékoztatására, felkészítésére, valamint a továbbtanulási dokumentumok továbbítására. Az első osztályosok beiskolázásával kapcsolatban elmentünk az óvodába, tájékoztattuk a szülőket, nyílt napot, havonkénti ismerkedő kézműves délutánokat szerveztünk. A tanév folyamán az igazgató és a helyettese rendszeresen látogatták a kollégák óráit és kiértékelték a tapasztalatokat. Óralátogatásokat végeztek a munkaközösség-vezetők is. Iskolai mentor programunk beindult, pályakezdő kollégánk segítésére. Munkaközösségekben, tantárgycsoportokban hasznos, tartalmas tapasztalatcsere zajlott, az új iskolai dokumentumok beválásáról, mely segítette azok tovább gondolását, tökéletesítését. A pedagógusok a pedagógusminősítésről és értékelésről szóló információkat gyűjtötték. Az önértékelés alapját képező 8 kompetencia területhez tartozó 72 indikátor megismerése, értelmezése nagy kihívást jelentett mindenki számára. Innovatívvitását mutatja a tantestületnek az, hogy 3 fő mesterpedagógus szaktanácsadóvá vált az év során, valamint 2 fő végzi a tanfelügyeleti, pedagógusértékelő szakértő képzést. Eseménynaptárunkban betervezett hagyományos és új programjaink rendben magas színvonalon lezajlottak. Tehetségpontunk sikerélményekben, eredményekben gazdag évet tud maga mögött. Kiemelném az év rendezvényei közül 40 éves jubileumi estünket, melynek bevételével iskolai alapítványunkat gazdagítottuk. 8

9 Megvalósult eredményeink a) A magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elérése területén Feladataink voltak Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása A Katolikus Kerettanterv fejlesztési feladatainak, követelményeinek, ismerete Az oktató-nevelő munka további frissítése, korszerűsítése. Módszertani kultúra fejlesztése Az SNI és a BTMN-es tanulók intenzívebb fejlesztése, gondozása. Eredmények A Pedagógiai Programban megfogalmazott elveket betartottuk. A tanmenetek, tanórák tervezése során a Katolikus Kerettanterv előírásait figyelembe vettük. Az újabb pedagógiai módszereket kiemelten a projektmódszert, alkalmaztuk a nevelési-oktatási gyakorlatban. A digitális technika és digitális tananyag intenzívebb felhasználását valósítottuk meg. Részt vettünk a továbbképzéseken Segítségadás pozitív tanári attitűddel és pozitív megkülönböztetés alkalmazásával történt. Prevenciós tevékenységünk volt a (DIFER). A tanmenetekben megjelenítettük a tanulókra bontva a fejlesztendő területeket, a típusfeladatokat. A fejlesztőcsoport megbeszélései, tapasztalatcserék, belső és külső publikációk folyamatosan zajlottak. b) A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése terén Hogyan tanuljam? Hogyan használjam? Tanulás tanítása Feladataink voltak Tanulói teljesítmények fejlesztése, fokozása Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia Eredmények Tantárgyankénti összefoglaló készítése egyes tantárgyakra valósult meg. Tantárgyankénti módszertani tanácsadás folyt alkalmanként. Tevékenykedtetés, változatos munkaformák alkalmazása, a technikai lehetőségek fokozott kihasználtatása történt a szakórákon. Értékelési rendszerek egységes működtetésére, az eredmények elismerésére, változatos jutalmazási formák alkalmazására egész évben törekedtünk. A tanórákon integráltan jelentek meg. Témaheteken, témanapokon, vetélkedőkön kiemelt jelentőséget kaptak a 9

10 Esztétikai- művészeti kifejező képesség kompetenciafejlesztések. Kezdeményező képesség és vállalkozói k. Szociális és állampolgári kompetencia c) A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése terén: Feladataink voltak Szabadidős programok kiemelt feladata az erkölcsi és magatartáskultúra fejlesztése Biblia heti foglakozások szervezése Eredmények A tanulói erkölcsi és magatartáskultúra valamint a tolerancia fejlődött. d) Az iskola jó hírének és színvonalának erősítése terén Feladataink voltak Tanári részvétel rendezvényeken Tanulók felkészítése rendezvényekre, versenyekre Folyamatos tájékoztatás az iskola életéről Nyitott iskola Pályázatokon való részvétel Eredmények Eredményeinket rendszeresen a nyilvánosságra hoztuk. Szülő-tanár diák bizalmi viszony erősödött Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a partnerekkel, jó kapcsolat megtartásán munkálkodtunk. Az iskola vagyonát nyertes pályázatokkal, bővítettük. e) A szervezeti kultúra fejlesztése terén Feladataink voltak Eredmények A pedagógus értékelési rendszer működtetése A munkaközösségekben ésszerűsítő Iskolai döntési mechanizmusok felülvizsgálata A munkaközösségek feladatainak átvilágítása, ésszerűsítése, összehangolása változtatásokat rögzítettük, az új szerkezetben működtettük. Aktív együttműködés, színvonalas programszervezés, szakmai tapasztalatcsere zajlott. 10

11 I. ERŐFORRÁSOK 1. Személyi feltételek alakulása Iskolánk dolgozói létszáma Jelenlegi adatok 2014/2015 Iskolánk dolgozói létszáma: Pedagógusok létszáma: Technikai dolgozók száma: ebből: Adminisztratív Takarító Karbantartó: Portás: 45fő 35fő 10 fő 2,5fő 5,5 fő 1 fő 1 fő 11

12 A Kertvárosi Katolikus Általános Iskola tantestületének és alkalmazottainak végzettség adatai az elvégzett munkakör szerinti bontásban 2014/2015 tanév Sorszám NÉV Betöltött munkakör 1 Juhászné Wolf Edit Igazgató Szakvizsgázott pedagógus tanító szakvizsga Diploma megszerzésének helye Bajai Eötvös József tanárképző Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai i Kar Oklevél száma E-10/ /2004 Jelenlegi kinevezése Tartós távolléte idején, a határozott helyettesítő nevelő neve -tanított tárgya 2 Csonkáné Hézső Magdolna Igazgató helyettes Szakvizsgázott pedagógus Biológia földrajz szakos ált. isk. tanár Juhász Gyula Tanárképző T101/ Palásti Andrea szakvizsga Földrajz rajz szakos tanár Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai i Kar Juhász Gyula Tanárképző Főisk. 309/ /

13 4. Kendiné Kis Ilona 5. Csikósné Váradi Andrea 6. Daridáné Papp Erika 7. Móriczné Kerek Annamária 8. Balogh Edina 9. Karaszné Varga Magdolna 10. Papp László Magyar történelem szakos tanár Angol szakos nyelvtanár Angol szakos-spec. tanító/ földrajz szakos tanár/ Magyar történelem szakos tanár Matematika ének szakos tanár Matematika fizika szakos tanár Matematika kémia szakos tanár Matematika számítástechnika szakos tanár/ kémia szakos tanár/ Juhász Gyula Tanárképző Bajai Tanítóképző Juhász Gyula Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző Bessenyei György Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző Bessenyei György Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző 349/ /1996 B-25/ / / / / / / /

14 11. Bokor János Testnevelés szakos tanár/ földrajz szak/ Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző kar 1/ Karaszné Gregus Judit 13. Török Ágnes 14. Beke Anikó 15. Dezső Ágnes Tanító/ német szakos tanár/gyógypedagógus Tanító ének spec. Koll. Szakvizsgázott pedagógus Tanító Rajz szakkol. Szakvizsgázott pedagógus szakvizsga Tanító Testnevelés szakkoll. Szakvizsgázott pedagógus Eötvös József i kar Juhász Gyula P.K.K. Eötvös Loránd TE Zsámbéki Tanítóképző Szent István Egyetem Debreceni Tanítóképző Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai i Kar Eötvös József Tanítóképző Szent István Egyetem A/ / / / / /1986 C-3/ / Czina Lászlóné Tanító technika szakkoll. Bajai Tanítóképző D-2/

15 17. Janovicsné Földházi Anett 18. Juhász Mária 19. Muladiné Somogyi Teréz Tanító Tanító Könyvtár szakkollégium Tanító Technika szakos tanár Eötvös József Eötvös József Tanítóképző Bajai Tanítóképző Juhász Gyula Tanárképző B/14/2002 B-27/1985 D-16/ / Dora- Tóthné Szappanos Edit Tanító /művelődésszervező/ GYES Jászberényi Tanítóképző 68/ Petrik Szilvia Napközi vezető Magyar nyel és irodalom Szakkollégium tanító Kecskeméti Tanítóképző 89/ Kovácsné Mónus Renáta 23. Koppány Enikő 24. Surányi Edit 25. Szilágyiné Bodnár Edit Napközivezető biológia technika szakos tanár/ környezetvédelmi szak/ Napközivezető Tanító pedagógia szakkoll. Napközivezető, tanító GYES Napközi vezető Tanító /ének spec Juhász Gyula Tanárképző Bajai Tanítóképző Kölcsey Ferenc TanítóképzőFőisk. Szekszárdi Illyés Gyula Tanítóképző 713/ /1997 B-33/ /1995 T-6/

16 26 Tótokné Munkácsi Éva 27. Csány i Róbert koll./fejlesztőped. Szakvizsgázott pedagógus szakvizsga GYED Napközivezető Tanító Szakvizsgázott pedagógus szakvizsga Számítás technika tanár Kecskeméti Tanítóképző i Kar Tessedik Sámuel i Kar tanítói szak vezetőképző Juhász Gyula Tanárképző 34/ / /2005 Marosvári Krisztina 28. Bánvölgyiné Dezső Nóra 29. Korsósné Bang Beáta 30. Máté Gergő GYED Tanító, Angol szakos nyelv tanár Napközivezető Tanító Mozgásfejlesztő, Gyógytestnevelést tanító Testnevelés rekreációs szakos tanár Kecskeméti Tanítóképző i Kar Juhász Gyula Tanárképző Eötvös József Tanítóképző Kőrösi Brunszvik Teréz Szakképző Intézet Pécsi TE Testnevelési 5/ /2000 5/4/ / / /2012 Határozott Határozott Vajda Katalin 16

17 31. Dávid Katalin Magyar szakos tanár 32. Hadár Zsuzsa Tanító, rajz speckoll. 33. Muladi Rita Informatikus, könyvtár szakos 34. Kovács Anikó Tanító szakos 35. Dávid Katalin helyettesítője Bodrogi Klára Iskolánk szakos ellátottsága 100%-os. Magyar és Művelődés szakos tanár Egyetem SZTE JUGYU KAR SZTE JUGYU KAR SZTE JUGYU KAR KÖRÖS FŐISKOLA BÉKÉSCSABA SZTE JUGYU KAR 993/ / / / /2004 Határozott Határozott Határozott Határozott 17

18 Technikai dolgozók Sorszám Név végzettség Betöltött munkakör 1. Kun Ágnes SZTE Közgazdász oklevél száma:10/2008 gazdaságvezető 2. Szabóné Bánfi Ildikó Mérlegképes könyvelő Számítógép kezelői felhasználói ismeretek, ügyviteli gazdasági Iskolatitkár- gazdasági dolgozó ismeretek 3. Tőkés János Géplakatos karbantartó 4. Oláh Istvánné - takarító 5. Rozsos Sándorné 6. Korom Tamásné - takarító 7. Vörös Jánosné - takarító 8. Üres álláshely eddig szerződéssel betöltve február 1 től Dezső Ágnes - takarító 9./.0,5 Gazdasági ügyviteli Szécsényi Istvánné álláshely/ alapismeretek Hivatalsegéd- takarító 10. Szerződéssel április 1-e óta Ferencz Alfréd érettségi portás 18

19 Az iskola pedagógus létszámának és a tanulólétszámának összehasonlító elemzése Tanév/ létszám Iskolai tanuló létszám Pedagógus létszám 1 pedagógusra jutó tanuló létszám 2000/ / ,5 2002/ ,9 2003/ / ,1 2004/ ,2 2005/ ,9 2006/ ,5 2007/ ,3 2008/ ,5 2009/ / ,1 2011/ ,3 2012/ ,7 2013/ ,5 15,4 2014/ ,3 19

20 Iskolai tanulólétszám alakulása az elmúlt években az októberi statisztikanyitó adatai alapján Az iskolaév végi tanulólétszáma 502 fő. Tanév Iskolai létszám összesen 2000/ / / / / / / / / / / / / / / Az első osztályba lépő tanulóink számának alakulása 2000-től napjainkig Tanév 1. évfolyam 2000/ / / / / / / / / / / / / / / /

21 2. Pedagógus továbbképzés Saját iskolánk szervezésében: őszi bemutató órák és azok szakmai értékelése Városi munkaközösségi szintű megbeszélések Társintézmények által szervezett bemutató órák és megbeszélések, szakmai programok Tehetségpontokkal szakmai délutánok- Tehetség konferenciák Városi társintézmények beszámolói: TÁMOP pályázati eredményértékelések Konferenciákon való részvétel Ingyenes továbbképzési lehetőség GENIUS Tehetségképző intézet szervezésében SZEGEPI továbbképzései Szaktanácsadói képzések TÁMOP Szakértői és tanfelügyelői képzések TÁMOP Lelki napjainkon kiváló lelki vezetőnk Németh László esperes úr erősítette, segítette nevelői közösségünket, vendégünk Laczkó István atya volt. 21

22 3. Az intézmény gazdasági helyzete 2014/2015-ös tanévre BEVÉTELEK SZEGEKIF által a számlánkra utalt támogatások Hónap Működési támogatás Étkezési támogatás Tankönyvtámogatás szeptember Ft Ft Ft október Ft Ft november Ft Ft december Ft Ft január Ft Ft február Ft Ft március Ft Ft április Ft Ft május Ft Ft június Ft Ft összesen Ft Ft Ft Mindösszesen: Ft A korábbi évektől eltérően az új állami finanszírozási rendszer sem informatikai, sem pedagógus továbbképzési kötött felhasználású keretet nem biztosít (az előző tanévben ezek a keretek mintegy 1 MFt-ot tettek ki). Egyéb támogatások 2014/2015-ös tanévben: Önkormányzati támogatásként: Ft-ot kaptunk. 10/ Ft 11/ Ft 02/ Ft Nyertes pályázatok 2014/2015-ös tanévben. - Bethlen Gábor Alapkezelő Határtalanul! pályázat (tanulmányi kirándulás) Ft, melyből 2015 márciusában utaztak a tanulók Erdélybe. - TÁMOP A-14/ sz. Egészségben az erő testmozgás és életmódprogramok iskolánkban című pályázat Ft. 22

23 - Reál-Hungária Élelmiszer Kft. által kiírt pályázat: Czina Lászlóné Ft Daridáné Papp Erika Ft Janovicsné Földházi Anett Ft Palásti Andrea Ft összesen: Ft Mindösszesen: Ft A fenntartó által megpályázott KEOP /E pályázatból a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése Ft értékben megvalósult, befejeződött. Saját bevételeink terembérletből keletkeznek, 2014-ben ez az összeg: Ft volt. Helyiséget bérelt tőlünk ebben a tanévben: Máté Gergő, Hódmezővásárhelyi Tájékozódási Futó Club, és a Hód-Kéz 94 Bt. KIADÁSOK Kiadásaink között a legnagyobb összeget a bérköltség képviseli 128,7 MFt összegben. A közalkalmazotti bértábla nem pedagógus dolgozókra vonatkozik, amely továbbra is a évi értékeket tartalmazza, azóta nem emelkedett, jelenleg a táblázat középső részének alsó harmadába eső E/12-es kategória éri el a garantált bérminimum összegét. A pedagógus bérek továbbra is emelkedtek az életpálya modellnek megfelelően. A minősítési eljárásban 5 fő vett részt, ez alapján 3 fő kapott Mesterpedagógus minősítést, 2 fő pedig Pedagógus II. fokozatba lépett ös tanév - Eszközfejlesztés, felújítás Elkészült a kerékpár tároló világítása Ft-ért, beszereztünk egy újabb kerámia-acél táblát Ft értékben, egy új magnót Ft-ért valamint bútorokat: szekrényeket, polcokat, illetve gyártattunk összesen = Ft értékben. A TÁMOP-pályázatnak köszönhetően Ft = értékű konyhai, sport és egészségügyi eszköz került a birtokunkba. Pedagógus továbbképzésre 2014-ben Ft-ot költöttünk. A bankszámlánkról fizetjük a számláink nagyobb részét, a házi pénztár bevételéből főleg a kisebb kiadásokat, irodaszereket és postaköltséget fizetjük. A rezsi költségek közül a korábbi évekhez hasonlóan a fűtés jelentette a legnagyobb kiadást (2014 évben a Főgáz Zrt.-nek Ft-ot, az E-Star ESCO-nak Ftot fizettünk a fűtésért). A rezsivel megnövelt étkezési költségért 2014-ben Ft-ot számlázott a Hód-Menza Kft ban a bankszámla záró egyenlege Ft, míg a házi pénztár záróegyenlege Ft volt. 23

24 Személyi változások: - Marosvári Krisztinának megszűnt a munkaviszonya augusztus végével - Bánvölgyiné Dezső Nóra munkába állt szeptemberétől GYED mellett - Tótokné Munkácsi Éva munkába állt szeptemberétől GYES mellett - Dávid Katalin továbbra is részmunkaidős, munkaideje 80 %-ra emelkedett től - Kovács Anikó új pedagógus szeptember 1-től - Muladi Rita Vera új pedagógus szeptember 1-től gyakornokként - Balázs Andrea gazdasági vezető október 5-vel megszüntette a munkaviszonyát - Kun Ágnes új gazdasági vezető október 6-val munkába állt - Dávid Katalin március 18-tól tartós táppénzre került - Bodrogi Klára új pedagógus2015. április 1-vel munkába állt. Egy tanulóra jutó intézményi költség 2014-ben: 459 ezer Ft 24

25 II. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJA A ben alkalmazott óraszámok és tantervek rendszere alsó tagozaton Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom /beépülve a tánc és dráma modul5-6. évfolyam/ 1.a 1.b 1.c 2.a 2. b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b Élő idegen nyelv Angol nyelv 2 2 Matematika Matematika Ember és társadalom Ember a természetben Földünk és környezetünk Művészetek Történelem és állampolgári ismeretek környezetismeret természetismeret fizika kémia biológia földrajz Ének zene Rajz beépülve a /Mozgókép és médiaismeret modul 7-8. évfolyam/ Informatika informatika 0.5 0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek életvitel Testnevelés és sport Testnevelés és sport Osztályfőnöki Hon és népismeret modul Osztályfőnöki Hon és népismeret Alsós osztályok Összesen óraszám ,5 22,5 Hittan órák száma ,5 24,5 25

26 A ben alkalmazott óraszámok és tantervek rendszere felső tagozaton 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom /beépülve a tánc és dráma modul5-6. évfolyam/ Élő idegen nyelv Angol nyelv Matematika Matematika Ember és társadalom Történelem és állampolgári ismeretek környezetismeret természetismeret Ember a természetben fizika kémia 1,5 1,5 2 2 biológia 1,5 1,5 1,5 1,5 Földünk és környezetünk földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5 Ének zene ,5 1,5 1,5 1,5 Művészetek Rajz beépülve a /Mozgókép és médiaismeret modul 7-8. évfolyam/ ,5 1,5 1,5 1,5 Informatika informatika ,5 0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek életvitel Testnevelés és sport Testnevelés és sport ,5 2,5 Osztályfőnöki Osztályfőnöki Hon és népismeret modul Hon és népismeret 1 1 Összesen óraszám Hittan órák száma ,5 28,5 32, 5 32,

27 Egész tanévi munkánk a Helyi Tantervben megfogalmazott nevelő-oktató munka hatékonyabb, gyakorlatorientáltabb, megvalósítására épült. Minden osztályban a tanév végére a tantervi követelmények teljesültek. A Katolikus Kerettantervben megfogalmazottcélok beválása jó eredményeket hozott. A tanításnak meghatározó dokumentuma a helyi tanterv, a tanmenet és óravázlat segítette a pedagógusok munkáját. Az év során az igazgató, az igazgató-helyettes, a munkaközösségek vezetői látogattak az munkaterv ellenőrzési, értékelési ütemezése alapján. A látott órákat írásban értékelték. Értékes szakmai megbeszélések folytak ezután. Óralátogatások tapasztalatai: Az óra látogatás, ellenőrzés területei Tanórán folyó oktató-nevelő munka A hitélet fejlődése első évfolyamokon az iskola egész közösségében Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése Egyéni fejlesztő foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Napközis foglalkozások Korrepetálások Szakkörök Sportfoglalkozások A látogatás főbb szempontjai: A tanítási órákon tapasztaltak összegzése A tanítás tanulási folyamat tervezettsége A kompetenciamérés területeinek megjelenése Korszerű oktatási módszerek, differenciálás, korszerű eszközök használata Szervezési módok, eszközök, technikák Motiválás, kölcsönhatás, eredményesség A sajátos nevelési igényű tanulók differenciálása Ellenőrzés, értékelés megvalósulása A tanító felkészülése a tanítási órákra A tanulók munkájának megfigyelése A képességfejlesztés módjai Tehetséggondozás Konfliktuskezelés 27

28 Óralátogatás szempontjai a kompetencia területekre épülve 1.Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, szakmódszertan A pedagógus ismerje a szaktárgya tanításához alkalmazható hatékony tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. A pedagógus alkalmazza általános pedagógiai, módszertani ismereteit. A tanórán alkalmazott módszerek feleljenek meg a tanóra céljának. Szaktárgyi tudás, szaktárgyi integráció, IKT kompetenciák A pedagógus biztonsággal tájékozódik a munkáját támogató információforrások között. A pedagógus használja az IKT eszközöket. Az ismeretek feldolgozása során rávilágít a különböző tudásterületek közötti összefüggésekre, kapcsolódásokra, más tantárgyakkal való kapcsolatra. Szakmai tudatosság A pedagógus az ismereteket világos rendszerben és megfogalmazásban közvetíti. A pedagógus fogalomhasználata pontos és következetes. A tanórán alkalmazott módszer(ek) megfelel(nek) a tanulók kompetenciáinak. Az alkalmazott módszerek illeszkednek a feldolgozott témához. 2. A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése A közoktatás jogszabályi környezetének ismerete, a pedagógiai program, helyi tanterv alkalmazása Saját pedagógiai tevékenység tervezése A tanóra tartalma rendszerszemléletet közvetít (pl.: ráépül az előző órára, az otthoni feladat a tanultak gyakorlására épül, érzékelhető a tanóra folyamatba ágyazottsága.) A tanóra céljai világosak a tanulók számára is. 3.A tanulás támogatása Tanuláselmélet, tanulásszervezés, motiváció Az osztálytermi szokások/kialakult szabályok segítik a pedagógiai célok megvalósulását. A pedagógus a tananyaghoz és a tanulócsoporthoz igazodó optimális tanulási környezetet teremt (pl. elrendezés, taneszközök, a tanulók döntéshozatalba bevonása). A tanóra pozitív visszajelzésekre épülő legyen. Kompetenciafejlesztés A tanulói szükségletekre építő adaptív tanulási környezet A tanulók különböző tanulási stratégiákat ismerhetnek meg. A tanár az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket kínál a tanulóknak. A tanóra munkatempója a tanulókhoz igazított. 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Általános fejlődés-lélektan, pedagógia, szociológia A pedagógus tanórai tevékenységében megmutatkozik az oktatás és nevelés egységének elve. Otthonosan mozog a tanulók világában. Bánásmódja a gyermeki személyiség 28

29 megértését és tiszteletét tükrözi. Törekszik a tanulók személyiségének fejlesztésére, autonómiájuk kibontakoztatására. A tanár kiaknázza a tanulók érzelmi, szociális és pszichomotoros fejlődését szolgáló nevelési helyzeteket. Tanuló-megismerési technikák, egyéni bánásmód A tanár figyel az egyéni tanulási igényekre, tanulási stílusokra. A tanár biztosítja minden tanulónak a tanuláshoz, megértéshez szükséges időt. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók felismerése, fejlesztése A tanár érzékeny a tanulók felmerülő problémáira. Egyéni fejlődési terv alapján történő felzárkóztató fejlesztés is zajlik az osztályban. Tehetséges tanuló fejlesztése is zajlik az osztályban. A tanár differenciált óravezetéssel dolgozik. 5.Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése - csoportok működtetése A tanóra légköre a csoport egészséges működését segíti. A tanár az eltérő kulturális, társadalmi helyzetből fakadó különbségeket nyitottan és elfogadással veszi figyelembe. Elfogadó és befogadó osztálytermi légkört teremt. 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése A pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés Törekszik a folyamatos visszacsatolásra. Értékelése folyamán fontosnak tartja a tanulók pozitív megerősítését. A tanári visszajelzések biztatóak és nem minősítőek. Törekszik az objektív értékelésre. Ön- és társértékelési formákat alkalmaz. Következetes és kiszámítható értékelést alkalmaz. A pedagógus értékeli, hogy a tanóra elérte-e a célját. A tanulók részt vesznek a tanóra értékelésében. A tanulók szakszerű mérése, adatokra épülő fejlesztése 7. Kommunikáció, szakmai együttműködés, problémamegoldás Kommunikáció A pedagógus a tanórán hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Érthetően és a pedagógiai céloknak megfelelően kommunikál. Értő figyelemmel fordul tanítványai felé. Kommunikációja nyílt és hiteles Szakmai együttműködés Problémamegoldás, konfliktuskezelés Tanári munkáját előítéletektől mentesen végzi, fontosnak tartja, hogy az inklúzió szemléletét a gyakorlatban is megvalósítsa. Toleráns, nyitott légkört teremt. Magatartásával képviseli az értékek sokféleségének elfogadását, mások véleményének, értékeinek megismerését, tiszteletben tartását. 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A látott tanítási órák többségében a pedagógusok tanítási órára való felkészülése tudatos és alaposan átgondolt volt. A tananyag elsajátításához megválasztott módszerek segítették, hogy a kisiskolások saját tapasztalataikon keresztül, sokféle tanulásszervezési eljárás 29

30 keretében tegyenek szert a megfelelő ismeretekre, hiszen, csak így lesz célravezető a képességfejlesztés folyamata. A pedagógiai program kiragadott céljainak megvalósítására való komoly törekvéseket tapasztaltam látogatásom során. A tanításnak meghatározó dokumentuma a helyi tanterv, a tanmenet és óravázlat. A tanmenetek színvonala, használhatósága jó. Az adott tanulócsoportra szabott helyi sajátosság megjelenítése azonban példás. A tanórákon nagy hangsúlyt fektettek a pedagógusok a tananyag logikus felépítésére és az alapvető ismeretek biztos elsajátítására. A látott tanórák szakmailag színvonalas, jól szervezett és felépített órák voltak. A frontális óraszervezési módszer mellett csoportmunka, önálló munka, differenciált csoportmunka, páros munka, mind a tananyag elmélyítését szolgálták. Dicséretes, hogy több órán hatékony kompetenciafejlesztés zajlott és korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazására is volt példa. Szóbeli feleltetésre kevesebb alkalommal nyílt lehetőség. A gyengébb képességű, lassabban haladó gyermekeknél a pedagógusok minden apró előrelépést megdicsértek. Gyermekszeretetük, felkészültségük, empátiájuk, erőfeszítéseik, türelmük példaértékű. A tanulók fejlődése érdekében egyéni fejlesztési tervből dolgoznak, mely könnyíti a napi felkészülési munkát. A szaktanárok módszertani felkészültsége jó. A látott órák tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tanárok eredményesen tudják aktivizálni és motiválni diákjaikat. Ezt a törekvést jelentősen segítik a szemléltető eszközök, az interaktív tananyagok, a világosan és egyértelműen megfogalmazott kérdések, a folyamatos tanári értékelés, dicséret. A számonkérés legfőbb formája írásbeli. A dolgozatok értékelési szempontjai igényesek: a jeles és az elégséges követelményszintje magas. A pedagógusok legtöbbször értékelik a tanórán az egyéni teljesítményeket: az értékelés személyre szóló és ösztönző. Fontos módszertani eszköz az óra végén a tanórai részvétel (aktivitás, együttműködés) egyénileg és csoportosan történő értékelése. A nevelési lehetőségek (hitéleti, tantárgyközi kapcsolatok, a tanórán adódó nevelési problémák) kiaknázására szinte valamennyi órán igyekezetet tapasztaltam. A valós életből vett példákkal és a diákok tapasztalatainak felhasználásával főként a gyakorlat közeli tantárgyak vagy tananyagegységek tanításakor éltek a tanárok. A katolikus szellemiség elmélyítésnek is számos szép példájával találkoztam. 30

31 A tanítási órák légköre általában nyugodt, oldott és egymásra figyelő, együttműködő volt, alig fordult elő fegyelmezési probléma. A diákok többsége törekvő, de a tanároknak nagy empátiával kell kezelniük a tanulmányi szempontból heterogén összetételű csoportokat. A pedagógusok óravezetését a gyermek- és hivatásszeretet jellemezte, személyiségük gyermek-centrikus, példamutató, nyugalmat, emberséget sugárzott. A véletlenszerűen kiválasztott óralátogatásaim során is azt tapasztaltam, hogy a szaktanárok szakmailag jól felkészültek. A munkaközösségi foglalkozások jó színterei a tapasztalatok megosztásának, az ötletbörzének, a felmerülő gondok megbeszélésének, a feladatok megosztásának. 2. Tehetséggondozás Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit eszünk. (Konstitúció 23. pont) Tevékenységek Az egyéni képességhez igazodó tanórai tanulás, a differenciált tanulásszervezés Képességek szerinti csoportok kialakítása Tehetséggondozó délutáni foglalkozások Választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása Képességszerinti csoportokban idegen nyelvoktatás Csoportokban folyó informatikai képzés 5-8 oszt. Szakkörök szabadidős foglalkozások - mozi műsor Versenyek vetélkedők, bemutatók, tanulói pályázatok Sport és kulturális vetélkedők Levelező tanulmányi versenyek- felkészítő tevékenységekkel Iskolai sportkör, ISK, suli foci Iskolai könyvtár és egyéb létesítmények egyéni v. csoportos használata A tehetség felkutatásához nem elegendő a tanóra. Iskolánk TUDÁSVÁR tehetségpontja, mely 2011 óta kiválóan akkreditált tehetségpontként működik. Tanulóink a 40 éves jubileumi estünkön mutatkozhattak be. Célunk, hogy lehetőségeinkhez képest minél több tehetséges gyermeket segítsünk képességeinek kibontakoztatásában, fejlődésében. Tehetségterületeink között első helyen található a komplex természettudományos tehetségfejlesztés, magyar nyelvi irodalmi tehetségterület a képzőművészeti és a zeneművészeti, dráma játék, táblajátékok. 31

32 Az elmúlt négy évben tanulóink valamint az őket segítő tehetséggondozó pedagógusaink számtalan sok eredményt értek el. A természettudományi kör diákjai tantárgyi versenyeken mérettették meg magukat, ahol szép sikereket értek el. A képzőművészeti területen alkotó gyermekek munkáit az előtérben valamint az előadás díszleteiben csodálhatták meg. A magyar nyelvi és kommunikációs terület tehetségei elevenedtek meg a színpadon. Az ő sikereikből válogattunk egy csokorra valót. Bemutatkoztak néptáncosaink, énekkarosaink is. Örömmel töltött el bennünket, hogy a tehetség területek bővülését ismét szorgalmazzák a kollégák intézményünkben. Tanulmányi, művészeti-és sport versenyeken folyamatos visszajelzést kaptunk arról, hogy céljaink és megvalósításuk az oktatás terén reálisak, eredményesek. Iskolánkban mindezekről külön adminisztrációt is vezetünk. /lásd: mellékletben szereplő eredménytablónk/ Minden tanévvégén elkészítjük eredmény tablónkat, melyre a városi, megyei országos I.- II.-III. helyezést elért tanulók, csoportok kerülnek fel. Az idei tanévben közel 285 gyerek eredményével büszkélkedhetünk. 3. Felzárkóztatás Az ember szíve olyan, mint valami bevehetetlen fellegvár, amelyet csak szeretettel, szelídséggel lehet megközelíteni. Don Bosco A sikeres munka érdekében az előző tanévben tapasztaltak beépítésével a következő tevékenységeket végeztük: az egyéni képességekhez igazodó tanórai munka, tanulás megszervezése differenciált foglalkoztatás a tanulók sajátos tanulási stílusának megismerése, javítása, tanulásfejlesztés egyénre szabott értékelés, ösztönzés felzárkóztató foglalkozások, órák a gyakoroltatást és a hiányosságok megszüntetésére irányulnak, egyéni fejlesztést segítik 32

33 Fejlesztő tevékenységek. Az SNI-s és BTMN-s tanulók keddi és csütörtöki napokon 8-13 óráig kaptak ellátást egyegy órában csoportonként.(2-3 fő) Az utazó szakember segíti a fejlesztő munkát. Az iskolai fejlesztőpedagógusok és tanítók a tantárgyi órákba beillesztve fejlesztést biztosítanak a tanulóknak szükség szerint. A tanulók, akiket ellátunk, mindannyian érvényes Nevelési Tanácsadói és Szakértői Bizottsági szakvéleménnyel rendelkeznek. Legjellemzőbb problémák: diszlexia (olvasási nehezítettség- ép intellektus mellett), az ebből következő szövegértési és helyesírási problémák, diszgráfiás tünetek, grafomotoros nehézségek tünetei diszkalkuliás tünetek a súlyosabb esetekben kevert iskolai képességzavarok Félévekre vonatkozóan elvégeztük a szükséges értékeléseket. Ez segít bennünket a továbbiakban is, hogy célokat, feladatokat fogalmazzunk meg és ezt folyamatosan, a szülőkkel egyeztetve, kontrolláljuk. Értékelő véleményt alkottunk a tanuló: magatartásáról, viselkedéséről - figyelméről, motivációs szintjéről, önállóságáról, feladatértéséről, feladattudatáról - beszédének alakulásáról, kifejezőkészségének fejlettségi szintjéről - tantárgyi teljesítményének, iskolai munkájának megítélése a közismereti tárgyak érdemjegyei alapján - A fentieket jegyzőkönyvben rögzítettük. Iskolánkba jelenleg: 8 fő SNI-s tanuló 23 fő BTMN-es tanuló jár. 33

34 4. Gyermekvédelmi tevékenység A tanulók helyzete, támogatásai 2014/2015 tanévben Intézményünkben két alapítvány segíti a tanulók szociális és tanulmányi körülményeinek javítását. A Kertvárosi Általános Iskoláért Alapítvány támogatásának köszönhetően a nehéz körülmények között élő tanulók is részt vehetnek olyan közösségi rendezvényeken, kirándulásokon, amelyekhez a szülők szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudják biztosítani a részvételi díjat. Természetbarát és környezetvédelmi nevelést szolgáló kiránduláson való részvételhez 10 fő 6000 Ft, 3 fő 3000 Ft készpénz támogatásban részesült. Az Almássy Tibor Alapítvány egyszeri tanulási támogatást biztosít a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Segíti olyan könyvek vásárlásával az iskolai könyvtár állományának bővítését amelyeket nehéz sorsú vagy hátrányos helyzetű tanulók kölcsönözhetnek ki, így szüleik a könyvek megvásárlása alól mentesülnek. Mindkét Alapítvány ajándékkönyvekkel jutalmazza a tanulásban legjobban teljesítő, a tanulmányi valamint sportversenyeken legjobban szereplő tanulókat. Évek óta szoros kapcsolatot ápolunk a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjával, amely 3 diák kedvezményes étkeztetéséhez járult hozzá 50%-os étkezési támogatás biztosításával. Egy tanuló egyszeri rendkívüli étkezési támogatásban részesült. A Szentháromság Plébánia Katolikus Karitász Szervezete jóvoltából a nagycsaládban illetve nehéz anyagi körülmények között élő tanulók családjának november 3-án és 4-én kiosztásra került családonként 16,5 kg burgonya. Ebben a segítségben 20 család részesült. Karácsonyi ajándékként 2000 Ft értékű vásárlási utalványt és szaloncukrot kapott 25 rászoruló tanulónk családja. A Tiszta Szívvel Egyesület októberétől ebben a tanévben is a Hétvégén is legyen kenyér az asztalon címet viselő kezdeményezés keretében minden pénteken hideg élelmiszer csomagot adott összesen 8 fő első és második osztályos tanuló családja számára a rászoruló gyermekek megfelelő otthoni étkezésének segítése céljából. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, különösen a nehéz helyzetben lévő családokkal, hogy mielőbb enyhíteni tudjunk tanulóink gondjain. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma 51 fő. Hátrányos helyzetű tanulók száma: 14 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 3 fő. 34

35 2014.szeptember 01-től június 15-ig igénybe vett diákétkezési támogatások (nyersanyag térítési díj) Hónap Jogosultság Alanyi (3 v. több gyermeket nevel 50%) Alanyi (Tartósan beteg 50%) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 100% Étkezési támogatás összesen szeptember október november december január február március április május június Összesen:

36 A 2014/2015 tanévre ingyenes tankönyvellátásban részesült tanulók Osztály Támogatott tanulók (fő) 1/a 23 1/b 25 1/c 24 2/a 27 2/b 29 2/c 27 3/a 9 3/b 10 3/c 8 4/a 9 4/b 11 5/a 11 5/b 10 6/a 11 6/b 13 7/a 13 7/b 8 8/a 7 8/b 3 Összesen

37 Tanulóbalesetek a 2014/2015-es tanévben: A 2014/2015-ös tanév során 32 esetben történt tanulóbaleset iskolánkban. Sérülések típusai és száma: Ütés: 16 Törés: 3 Zúzódás: 2 esés: 1 felületi sérülés: 1 vágás: 1 égési sérülés: 1 ütközés másik személlyel: 2 ficam: 2 fogletörés: 2 pánikroham: 1 Összesen: 32 A balesetet szenvedett tanulók nemenkénti megoszlása: fiú: 19 fő lány: 13 fő. Az Oktatási Hivatal honlapján a 8 napon túl gyógyuló sérülésekről a baleseti jegyzőkönyveket rögzítettük. A sérült ellátására minden alkalommal megtettük a szükséges intézkedést, a szülőket értesítettük, és amikor szükséges volt, mentőt hívtunk. A balesetek után a tanulókat emlékeztettük az év elején megtartott balesetvédelmi oktatáson elhangzottakra, kértük, hogy még figyelmesebbek legyenek, vigyázzanak egymás és saját testi épségére. A legtöbb esetben a sérült koordinálatlan mozgása, figyelmetlensége okozta a véletlen balesetet. A tanulóbalesetek jegyzőkönyveiről részletes kimutatást vezetünk. 37

38 5. Tanórán kívüli tevékenység Napközi Tanulószoba ISK Szakkörök Gyógytestnevelés Fejlesztő foglalkozások Iskolai programok A tanévben a törvényi előírásoknak megfelelően 16 óráig biztosítjuk a szülők igénye szerint a délutáni tanórán kívüli elfoglaltságokat. Az egyéb órakeret terhére napközis és tanulószobai foglalkozásokon biztosítjuk a tanulók felkészülését, szabadidejük hasznos eltöltését. Iskolánkban tizenegy napközis csoport és két tanulószoba működik. A napközis csoportok az alsós osztályokba járó gyermekekből állnak, szinte minden tanulónk igénybe veszi a napközit, a csoportok létszáma így fő közötti. Napközis osztályos 6. osztályos adatok 5. tanulószoba tanulószoba létszám A tanulószobát a felső tagozatos tanulóink vehetik igénybe, itt is 40 és 50 fő között mozgott a létszám az év során. Sok szülő örömmel veszi, hogy ötödikben a gyermekek délután is szakszerű felkészítésben részesülhetnek, ez is könnyíti a felső tagozatba való átmenetet. A tanulószobát vezető kollégák nagyon odafigyeltek, hogy jó tanulási módszerekkel- és technikákkal segítsék a gyermekek felkészülését. A napközis csoportokban, iskolánkban egységes napirend szerint folyik a délutáni munka. Minden tanító- tanár nagy gondot fordít az éves tervezésnél a szabadidő és tanulási idő életkori sajátosságainak megfelelő arányára. Minden csoportban vannak kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylőgyermekek (SNI, BTMN, HHH, HH), akiknek fejlesztéséről külön foglalkozásokkal, feladatlapokkal, korrepetálással gondoskodnak az érintett kollégák. A csoportok délutáni munkájában feldolgozott témaköröket többen project módszerrel valósítják meg. A csoportok bekapcsolódnak az iskolai rendezvényekbe: karácsonyi-, anyák napi műsorok szervezése, project-heteken való 38

39 részvétel, környező intézmények ünnepi alkalmain való szereplés stb. A napközin és tanulószobán kívül számos foglalkozás is színesíti délutánjainkat. Alsó tagozattól működik a Zeneiskola kihelyezett tagozata, mely keretében már első osztálytól kezdve részt vesznek gyermekeink: szolfézs, furulya, zongora, hegedű, dob oktatáson. Kollégáink különféle szakköröket is működtetnek az érdeklődő gyermekek számára: népszerű a rajz-,a tánc-és dráma-, táblajáték-, énekkar-, sőt a matematika szakkör is. Iskolánk lehetőséget biztosít a néptánc tanulására is, mely foglalkozásokat külső oktató mellett kolleganőnk is lelkesen végez. A tanév vége után iskolánkban már évek óta- napközis felügyeletet biztosítunk évzáróig a gyermekek számára, ezzel is segítséget nyújtva a szülőknek a szünidő egy részének hasznos eltöltéséhez. Ezen kívül ebben az évben hagyományaink szerint megszervezzük a hittan tábort, amelyre az idén 55 gyermek jelentkezett. 6. Iskolán kívüli tevékenységek Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi, művészeti és sportversenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen szerveztünk. Az iskolán kívüli versenyeken való részvétel is a tehetséget fejleszti. Ezek megszervezését a tanulók felkészítését az egyes szaktanárok, illetve a nevelők szakmai munkaközösségei végezték. A többfordulós versenyekre való elutazásban sok segítséget kaptunk a szülőktől. Szabadidős foglalkozások Az iskola a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervezett - színház, mozi látogatás, múzeumlátogatás, kirándulások, főzős-sütögetős családi délutánok, túrák, Dök zenés délutánok. Új lehetőség volt számunkra, hogy a városban Európai Uniós pályázat útján megépült Gyulai József Természettudományos labor munkájába bekapcsolódhattunk. Rendhagyó komplex természettudományos foglalkozás sorozaton vehettek rész tanulóink. 39

40 7. Az intézmény nevelési munkája Közösségfejlesztés, osztályfőnöki tevékenység. Ebben az évben is folytatódtak a tanórán kívüli programok: Iskolanyitogató tábor DÖK nap Foci juniális Ballagás Környezetvédelmi nap Egészségnap Adventi készület hetei Nagyböjti előkészület hetei Osztályközösségek által szervezett programok Osztálykirándulások Hitélet Az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van. (1Sám 16:7). Hitoktatóinkkal együtt a gyerekekben igyekszünk megértetni, hogy a hívő ember életeleme az imádság. Nem csupán tanítani, hanem hitet kell ébreszteni és nevelni a tanítás által. Odafigyelni Istenre, Jézus tanítására és válaszolni szavainkkal és életünkkel. Így az ima nem monológ lesz, hanem igazi párbeszéd. Hittan órákon saját magam is megtapasztalhattam, hogy a gyermekek milyen felismeréseken jutnak túl, melyben, mint Jézust követő emberek válaszolnak majd Isten szeretetére. Különös figyelmet fordítunk a közösségi nevelésre, a katolikus értékrendű, sokszínű személyiség formálására. Minden hónap második és negyedik vasárnapján, közös diákmisén veszünk részt a Szentháromság Belvárosi templomban. Osztályaink a tanév elején evangéliumi mondatot választanak, melynek betartásával élik meg közösségükben hétköznapjaikat. Egyházi iskolánkban a diákok tudásának szélesítése mellett fontos célunk volt a hit ajándékának elnyerése és a szilárd erkölcsi értékrend megszerzése. Tantestületünk tagjai lelki napon vehettek részt. Az itt kapott útravaló adott erőt és lelki támogatást a tanévi munkánkban. 40

41 Kiteljesedett 8 év alatt keresztényi elköteleződésünk, minden tanulócsoportunk keresztényi értékek mentén nevelődött. Ünnepi szentmise keretében közös keresztelkedést szerveztünk. Megható volt a 4 osztályosaink elsőáldozási szertartása. Első alkalommal részesültek tanulóink a bérmálkozás szentségében dr. Kovács József atya szolgáltatta ki a szentséget. A már hagyománnyá váló Biblia hete, amely megszólított gyermeket és szülőt egyaránt a nagyböjti előkészülethez adott útravalót. Egy kis statisztikai adat: Összesen a nyolc évfolyamon az a- b-c osztályban 354fő jár katolikus hittanra. 8.a-b 7.a-b 6.a-b 27 fő 35 fő 51 fő 5. a-b 37 fő 4. a-b 42 fő 3. a-b-c 49 fő 2. a-b-c 61 fő. 1. a-b-c 57 fő A tanévben 143 gyermek járt órarendbe iktatott református hittanra (illetve ezen felül hat felsős iratkozott be fakultatív hitoktatásra). A plébánia és az egyházközösségek által szervezett közösségi programokon iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel vettek részt. HAGYOMÁNYAINK Legfontosabb események a tanév során Szeretetdobozok gyűjtésében országos szinten is kiemelkedő munkát végeztünk Városi rendezvények műsorának több alaklommal résztvevői voltunk Hulladékgyűjtéseket szerveztünk ősszel és tavasszal-csongrád megyében 1. lettünk. Osztályrendezvények pl. palacsinta-parti, mozi, szalonnasütés, kirándulások, korcsolyázás, kézművesedések voltak az év folyamán Kistérségi mesemondó verseny szervezése/ alsó tagozatos/ Kistérségi szavalóverseny megrendezése/ felső tagozatos/ Továbbtanulási börzén voltunk tanulóinkkal Adventi készülődések zajlottak Karácsonyi ünnep az iskolában és dec.24-én a Szent István templomban. 41

42 Farsang Nyílt tanítási napokat szerveztünk az érdeklődő szülők számára Angol városi versenyt szerveztünk Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti kistérségi versenyt rendeztünk Kistérségi Kisfizikusok versenye Biblia Hete programsorozatot szerveztünk Húsvéti ünnepkör nagyböjti előkészület 40.éves jubileumi előadás: Fehér József: Mentsük meg Tomit! Ünnepi megemlékezést tartottunk iskolánkban: Okt.23. Február 25. Március 15. Június 4. Anyák napja Országos kompetenciamérésen vettünk részt matematika, szövegértés és idegen nyelvin DÖK-napon együtt versenyeztünk a szülőkkel, nevelőkkel Foci Juniális Ballagás A TÁMOP Egészségben az erő, testmozgás és életmód programok iskolánkban című pályázatunk megvalósításával színes délelőtti és délutáni lehetőségeket nyújtottunk a gyermekeknek. A projekten belül olyan egészfejlesztési programokat működtettünk, melynek fő pillérei a testmozgás és az életmód programok. Fő tevékenységek: Főzőcske szakkörök, Vízbár, Happy Hét program, Tanulmányi út ásványvíz palackozó üzembe, Kerékpáros túra városunk ártézi kútjaihoz, Focijuniális, Egészség és sportnap a családok bevonásával, Sérülés megelőzési gyermek programok, Nyújtó-lazító és asztalitenisz szüneti tornák, mindennapos testnevelést kiegészítő mozgásformák. A teljes körű egészségfejlesztési program bevezetését, tantestületi felkészítések, workshopok támogatták, szülői fórumokkal együtt. Mindezek megvalósítását a pályázati forrásból eszközfejlesztéssel segítettük Kirándulások A Határtalanul pályázat adta lehetőséget kihasználva hetedik osztályos diákjaink öt napot tölthettek március hónapban Erdély szép tájain. A szülői munkaközösség szervezésében, a nevelőmunka elősegítése és a hazaszeretetre, környezetvédelemre nevelés céljából az osztályok számára május hónapban egy alkalommal tanulmányi kiránduláson vehettek részt diákjaink. 42

43 8. Tanulói eredmények Iskolánkban számos tehetséges tanuló vesz részt folyamatosan versenyeken, pályázatokon, megmérettetéseken. Nagyon büszkék vagyunk ezekre a tanulókra. Idén is elkészítettük az Eredmény tablónkat több mint 285 tanuló került fel rá. Ők azok, akik városi I-III. helyezést, megyei, ill. országos helyezéseket értek el./ mellékelve/ Vonzó iskolánk a tanulók és a szülők számára. Nagyon hálásak vagyunk és örülünk, hogy a 2014/2015-ös tanévben ismét 62 kisgyereknek adhatunk otthont iskolánkban. Az iskola tanulmányi átlaga kiemelkedő. 43

44 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 1-4.o. 5-8.o. 1-8.o. Iskolánk magatartás átlagai 5 4,5 4 4,8 4,6 4,6 4,8 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 3,8 4,6 4,0 4,8 4,1 4,5 4,6 4,4 4,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 44

45 Iskolánk szorgalmi átlagai 5,0 4,5 4,0 4,7 4,8 4,8 4,9 4,6 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,3 4,5 4,7 3,7 4,5 3,8 4,5 3,7 4,1 4,7 4,2 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 45

46 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Dicséretek a II. félévben osztályonként

47 3.a 3.b 3c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 3-4.o. 5-8.o. 3-8.o. Osztályátlagok 5,0 4,5 4,0 4,5 4,6 4,5 4,6 4,4 4,6 4,7 3,9 4,5 3,7 4,6 3,8 4,2 4,5 4,3 4,4 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 47

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Közzétételi lista A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon is közzétenni 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag Iványiné Jeles Tünde Tanító, testnevelés spec.koll. Tóthné Mikó Klára Tanító, pedagógia spec.koll. 1.a osztályfőnök 1.a osztálytanító Somogyiné Víg Éva Tanító, ének-népműves spec.koll. Pindzsujáné Sőrés

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Esztergom, 2008. június 18 Drobinoha Józsefné igazgató Tartalom:

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

a 2014-es év beszámolója

a 2014-es év beszámolója Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă Chitighaz, str. Úttörő nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 web:www.romansulioviketegyhaza.hu Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezésére

E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezésére Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - a 2012-2013-as tanév első félévének szakmai értékelése OM azonosító: 032378 Tartalom: - Főigazgatói értékelés - PIOK Ráday Pál

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév FÜGGELÉK

Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév FÜGGELÉK Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: FÜGGELÉK Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon 2015/2016-os tanév Intézményi önértékelés

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Kovácsné Bakosi Éva. A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve

Kovácsné Bakosi Éva. A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve Kovácsné Bakosi Éva A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve Az óvodai gyakorlati képzés korszerűsítése KÉSZÍTETTE: KOVÁCSNÉ

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Tarnaörs-Boconád ÁMK különös közzétételi listája A 32/2008.(XI.24.) Nevelési Oktatási Intézmények Működéséről szóló Oktatási rendelet alapján az alábbi

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Intézményi önértékelés

Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu 2015.08.31. Forrás: petroczigabor.hu Tantestület a pedagógusok 50 %-ának önértékelésére kerül sor

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben