AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM OLDAL június 20. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek 21/2006. (V. 15.) EüM-FVM együt tes ren de let a nö vé - nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl szó ló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról /2006. (V. 17.) EüM-FVM-KvVM együt tes ren de let a biocid termékek elõállításának és forgalomba hoza - talának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM- FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról /2006. (V. 18.) EüM ren de let a vizs gá la ti és te rá pi ás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjérõl /2006. (V. 22.) EüM ren de let az egész ség ügyi szak el - látás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let mó - dosításáról IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium közleménye a Nemzeti Egész ség ügyi Ta nács ba tör té nõ de le gá ci ós jogkört bi zto sí tó be teg ség cso por tok ról Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hi - va tal köz le mé nye or vos tech ni kai ter mék for ga lom ból történõ ki vo ná sá ról Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hi - vatal közleménye orvostechnikai termék forgalmazása felfüggesztésének megszüntetésérõl Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészség - biztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészség - biztosítási Pénz tár ál tal tel jesített kifizetésekrõl A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent rum köz le mé nye to vább kép zé si prog ram ja i ról a év II. fél évé re A Sze ge di Tu do mány egye tem Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar köz le mé nye if jú sá gi vé dõ nõ szak irá nyú tovább - képzésérõl A Magyar Egészségügyi Társaság közleménye a személyi jö ve de lem adó ból év ben be folyt tá mo ga tá si összeg felhasználásáról A Pe ter Cerny Ala pít vány a Be teg Ko ra szü löt tek Gyó - gyításáért köz le mé nye évi köz hasz nú sá gi je - lentésérõl VI. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény bélyegzõk érvénytelenítésérõl Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra

2 1426 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kormányrendeletek és -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek és utasítások Az egészségügyi miniszter, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 21/2006. (V. 15.) EüM FVM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együttes rendelet módosításáról Az élel mi sze rek rõl szóló évi LXXXII. tör vény 20. -a (10) be kez dé sé ben, valamint a nö vény vé de lem rõl szóló évi XXXV. tör vény 65. -a (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendeljük el: 1. A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü - kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 2. -a a kö vet ke zõ új (18) be kez dés - sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (18) be kez dés jelö - lése (19) be kez dés re vál to zik: (18) A (17) be kez dés c) pont ja alap ján ho zott in téz ke - dés re vo nat ko zó ér te sí té si kö te le zett ség csak az Euró pai Unió tag ál la mai esetében áll fenn. 2. Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép. 3. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha - tály ba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le - tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké - rõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról szóló 59/2003. (X. 16.) ESZCSM FVM együt tes rendelet 1. számú melléklete, b) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le - tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké - rõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról szóló 8/2004. (II. 17.) ESZCSM FVM együt tes ren de let 4. -a és mel lék le te, c) a növényekben, a növényi termékekben és a felüle - tükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együt tes ren de let mó do sí - tá sá ról szóló 1/2004. (XI. 5.) EüM FVM együt tes ren de let 3. -a és mel lék le te, d) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le - tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké - rõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról szóló 9/2005. (III. 30.) EüM FVM együt tes ren de let 2. -a és mel lék le te, e) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü - kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együt tes ren de let mó do - sí tá sá ról szóló 24/2005. (VI. 29.) EüM FVM együt tes ren - de let 2. -a és mel lék le te. 4. A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza - bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás és az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá - lyok meg ál la pí tá sá ról szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó - do sí tott 98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irányelv cikkében elõírt egyeztetése megtörtént. Dr. Rácz Jenõ s. k., Gráf Jó zsef s. k., egészségügyi miniszter föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

3 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1427 Melléklet a 21/2006. (V. 15.) EüM FVM együttes rendelethez [1. számú melléklet az 5/2002. (II. 22.) EüM FVM együttes rendelethez] Megengedett növényvédőszer-hatóanyag maradék növényekben, növényi termékekben 1. abamektin (1) 2. acefát almatermésűek 0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) 0,01 KH szamóca *0,1 bogyós gyümölcsűek (kivéve: szamóca) *0,01 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,02 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,01 KH paradicsom 0,02 paprika 0,05 padlizsán *0,02 egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *0,01 KH uborka, görögdinnye 0,01 KH kabakosok (kivéve: uborka, görögdinnye) *0,01 KH hüvelyes zöldségek (friss) *0,01 KH száraz hüvelyes zöldségek *0,01 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,01 KH hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH fejessaláta, endívia, galambbegy saláta, zsázsa *0,1 spenót, sóska, mángold *0,01 KH vizitorma, cikória *0,01 KH petrezselyemlevél, zellerlevél, metélőhagyma, *0,01 KH sáfrány, turbolya szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH termesztett, vadon termő gombák *0,01 KH gabonafélék *0,01 KH burgonya 0,01 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,02 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,02 KH komló (szárított) *0,05 tea (szárított) 0,02 KH zöld dohánylevél ***0,05 almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,02 KH

4 1428 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 3. acetamiprid 4. acetoklór 5. acibenzolár-s-metil citromfélék 0,02 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,02 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,02 KH kabakosok *0,02 KH hüvelyes zöldségek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségfélék *0,02 KH csemegekukorica *0,02 KH termesztett, vadon termő gombák *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH rizs *0,02 KH cukorrépa **0,1 burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,02 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,02 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH zöld dohánylevél **0,1 alma, körte ***0,5 cseresznye, meggy ***0,1 őszibarack ***0,5 szőlő (bor, csemege) ***0,05 málna, ribiszke (piros-, fekete), szamóca ***0,05 paprika, paradicsom ***0,5 uborka ***0,5 kalászosok (szem) ***0,05 kukorica (áru, csemege, siló) ***0,05 cukorrépa ***0,05 burgonya ***0,05 napraforgómag ***0,05 repcemag ***0,05 zöld dohánylevél ***0,5 vöröshagyma 0,1 kukorica (áru, csemege, siló) ***0,1 kukorica (takarmány, vetőmag) ***1 burgonya ***0,1 napraforgómag ***0,1 kukorica (szár és levél) ***1 almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH mogyoró *0,1 KH dió, mandula, gesztenye *0,02 KH

5 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1429 kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,02 KH citromfélék 0,02 KH banán 0,1 mangó 0,5 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék, banán, mangó) 0,02 KH paprika, padlizsán *0,02 KH paradicsom *1 kabakosok *0,02 KH hüvelyes zöldségek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH csemegekukorica *0,02 KH termesztett, vadon termő gombák *0,02 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,05 KH tea (szárított) 0,05 KH 6. acifluorfen-na szójabab **0,1 7. AD-67 kukorica (áru, csemege, siló) ***0,05 kukorica (takarmány, vetőmag) ***0,05 8. alaklór kukorica (áru, siló) 0,1 napraforgómag, repcemag 0,1 mustármag 0,1 olajretek 0,1 9. alanikarb alma 0,5 szőlő (bor, csemege) 2 paprika 0,5 10. aldikarb (2) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió 0,05 KH pekándió 0,2 citromfélék 0,2 banán 0,1 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék, banán) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH

6 1430 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám sárgarépa, pasztinák *0,1 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya, *0,05 KH sárgarépa, pasztinák) karfiol, kelbimbó *0,2 káposztafélék (kivéve: karfiol, kelbimbó) *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,5 olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,05 KH tea (szárított) 0,05 KH 11. aldrin (aldrin+dieldrin ) (3) almatermésűek *0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) *0,01 KH bogyós gyümölcsűek *0,01 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,01 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,01 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,01 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,01 KH uborka, cukkíni *0,02 dinnyefélék, tökfélék *0,03 hüvelyes zöldségek *0,01 KH pasztinák *0,02 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya, *0,01 KH pasztinák) hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH leveles zöldségek *0,01 KH szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH termesztett, vadon termő gombák *0,01 KH gabonafélék *0,01 rizs *0,01 burgonya *0,01 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,02 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,02 KH komló (szárított) *0,02 KH tea (szárított) 0,02 KH 12. alfametrin (alfa-cipermetrin) (10) almatermésűek 1 cseresznye, meggy, ringló, szilva 1

7 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1431 őszibarack, nektarin, kajszibarack 2 egyéb csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) 0,5 bogyós gyümölcsűek (kivéve: málna, szeder, vadon *0,05 KH termő bogyós gyümölcsűek) málna, szeder *0,5 vadon termő bogyós gyümölcsűek *2 dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika 0,5 paradicsom, padlizsán *0,5 kabakosok *0,2 zöldbab (hüvellyel) *0,5 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó 0,5 zöldbab, zöldborsó (fejtett) *0,05 KH borsó (száraz) 0,05 KH bab (száraz), lóbab, lencse *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma *0,1 zöldhagyma *0,05 KH póréhagyma *0,5 egyéb hagymafélék *0,05 KH brokkoli, kelbimbó, fejeskáposzta, karfiol, 0,5 kelkáposzta egyéb virágzatukért termesztett és fejképző *0,5 káposztafélék kínai kel 1 karalábé 0,2 egyéb leveles káposztafélék *1 fejessaláta, endívia, galambbegy saláta, zsázsa *2 vizitorma, cikória *0,05 KH spenót, sóska *0,5 petrezselyemlevél, zellerlevél, metélőhagyma, *2 sáfrány, turbolya spárga *0,1 articsóka *2 szárukért termesztett zöldségek (kivéve: articsóka, *0,05 KH spárga) termesztett gombák *0,05 KH vadon termő gombák *1 búza (szem), rozs (szem), tritikálé (szem) 0,05 KH árpa (szem), zab (szem) 0,2 kukorica (áru, csemege, siló) 0,05 KH gabonafélék (kivéve: kalászosok, kukorica) *0,05 KH rizs *0,05 KH cukorrépa ***0,1

8 1432 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 13. amidoszulfuron 14. amitráz (4) 15. amitrol burgonya 0,05 KH napraforgómag, repcemag 0,2 gyapotmag, lenmag, mákszem *0,2 szójabab *0,05 KH mustármag 0,05 KH földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé 0,05 KH szezámmag 0,2 kalászosok (szalma) 1 komló (szárított) *30 tea (szárított) 0,5 napraforgómag **0,01 árpa (szem), búza (szem), tritikálé (szem) 0,01 árpa (szalma), búza (szalma), tritikálé (szalma) 0,05 almatermésűek *0,5 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika *0,05 KH paradicsom, padlizsán *0,5 kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek (friss) *0,05 KH száraz hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék (kivéve: csemegekukorica) *0,02 KH rizs *0,05 KH cukorrépa **0,05 napraforgómag *0,05 KH burgonya *0,05 KH gyapotmag *1 olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, 0,05 KH nyerskávé, szezámmag, gyapotmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *20 tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek *0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) *0,01 KH bogyós gyümölcsűek *0,01 KH

9 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY aramit dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,01 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,01 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék, olíva bogyó) 0,01 KH olíva bogyó 0,05 paprika, paradicsom, padlizsán *0,01 KH kabakosok *0,01 KH hüvelyes zöldségek *0,01 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,01 KH hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH leveles zöldségek *0,01 KH szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH termesztett, vadon termő gombák *0,01 KH gabonafélék *0,01 KH rizs *0,01 KH burgonya *0,01 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,02 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,02 KH komló (szárított) *0,02 KH tea (szárított) 0,02 KH almatermésűek *0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) *0,01 KH bogyós gyümölcsűek *0,01 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,01 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,01 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,01 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,01 KH kabakosok *0,01 KH hüvelyes zöldségek *0,01 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,01 KH hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH leveles zöldségek *0,01 KH szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH termesztett, vadon termő gombák *0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH gabonafélék *0,01 KH rizs *0,01 KH burgonya *0,01 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,01 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,01 KH komló (szárított) *0,1 KH

10 1434 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 17. atrazin 18. azafenidin 19. azimszulfuron tea (szárított) 0,1 KH alma, körte 0,1 KH almatermésűek (kivéve: alma, körte) *0,1 KH csonthéjasok *0,1 KH szőlő (bor, csemege) 0,1 KH bogyós gyümölcsűek *0,1 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,1 KH citromfélék 0,1 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,1 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,1 KH kabakosok *0,1 KH hüvelyes zöldségek *0,1 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,1 KH hagymafélék *0,1 KH káposztafélék *0,1 KH leveles zöldségek *0,1 KH szárukért termesztett zöldségek *0,1 KH termesztett, vadon termő gombák *0,1 KH csemegekukorica 0,1 KH kukorica (áru, siló, takarmány, vetőmag) ***0,1 cirok ***0,1 burgonya *0,1 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,1 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,02 napraforgómag 0,1 almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,02 KH citromfélék 0,02 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,02 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,02 KH kabakosok *0,02 KH hüvelyes zöldségek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH csemegekukorica *0,02 KH

11 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY azinfosz-etil 21. azinfosz-metil termesztett, vadon termő gombák *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH rizs *0,02 KH burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,1 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek 0,5 csonthéjasok 0,5 szőlő (bor, csemege) *1 bogyós gyümölcsűek 0,5 dió, mandula, mogyoró, gesztenye 0,5 kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,5 citromfélék 1 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,5 paprika, paradicsom, padlizsán *0,5 kabakosok *0,5 hüvelyes zöldségek *0,5 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,5 hagymafélék *0,5

12 1436 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám káposztafélék 0,5 leveles zöldségek *0,5 szárukért termesztett zöldségek *0,5 csemegekukorica *0,5 termesztett, vadon termő gombák *0,5 gabonafélék *0,5 rizs *0,5 cukorrépa ***0,05 burgonya 0,5 olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,5 nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,5 komló (szárított) *0,5 tea (szárított) 0,5 22. azociklotin lásd: cihexatin 23. azoxistrobin almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) 2 ribiszke, köszméte 0,05 KH szamóca 2 málna 3 szeder *3 egyéb bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,1 KH citromfélék 1 banán 2 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék, banán) 0,05 KH paprika, paradicsom 2 padlizsán *2 egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *0,05 KH uborka, cukkíni 1 dinnyefélék, tökfélék 0,5 zöldbab (hüvellyel) *1 zöldbab (fejtett) *0,2 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó 0,5 zöldborsó (fejtett) *0,2 egyéb friss hüvelyesek *0,05 KH borsó (száraz) 0,1 száraz hüvelyes zöldségek [kivéve: borsó (száraz)] *0,1 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya, *0,05 KH sárgarépa, pasztinák, petrezselyemgyökér, zellergumó, torma, bakszakáll) sárgarépa, petrezselyemgyökér, pasztinák, torma, *0,2 bakszakáll zellergumó *0,3 hagymafélék (kivéve: póréhagyma, zöldhagyma) 0,05 KH póréhagyma 0,1

13 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY barban zöldhagyma 2 brokkoli, karfiol 0,5 kelkáposzta, kínai kel 5 fejeskáposzta 0,3 kelbimbó 0,1 karalábé 0,2 egyéb virágzatukért termesztett és fejképző *0,05 KH káposztafélék fejessaláta, endívia, galambbegy saláta, zsázsa *3 vizitorma *0,05 KH cikória *0,2 spenót, sóska, mángold *0,05 KH petrezselyemlevél, zellerlevél, metélőhagyma, *3 sáfrány, turbolya zeller (friss) *5 articsóka *1 egyéb szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH kalászosok (szem) 0,3 kalászosok (szalma) 1 gabonafélék [kivéve: kalászosok (szem)] *0,05 KH rizs *5 cukorrépa ***0,3 burgonya 0,05 KH napraforgómag 0,05 KH repcemag, szójabab *0,5 olajos magvúak (kivéve: napraforgómag, *0,05 KH földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag, repcemag, szójabab) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH zöld dohánylevél ***0,5 komló (szárított) *20 tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH

14 1438 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 25. báriumpoliszulfid (Ba-ban) 26. benalaxil leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH alma, körte, birs 0,1 csonthéjasok 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,1 ribiszke, málna, köszméte, szamóca 0,1 dió, mandula, mogyoró, gesztenye 0,1 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) 0,2 szamóca 0,05 KH bogyós gyümölcsűek (kivéve: szamóca) *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH padlizsán *0,2 paradicsom, paprika 0,2 egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *0,05 KH görögdinnye, sárgadinnye 0,1 kabakosok (kivéve: görögdinnye, sárgadinnye) 0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH vöröshagyma 0,2 hagymafélék (kivéve: vöröshagyma) *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH fejessaláta *0,5 leveles zöldségek (kivéve: fejessaláta) *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya 0,05 KH szójabab 0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag, szójabab) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH

15 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY bendikar 28. benefin (benfluralin) 29. benfurakarb 30. benomil komló (szárított) 0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH árpa (szem) 0,02 búza (szem) 0,02 dinnyefélék, uborka ***0,1 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó ***0,1 fejessaláta ***0,1 napraforgómag ***0,1 zöld dohánylevél ***0,1 csillagfürt, szarvaskerep, herefélék, lucerna ***0,1 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *5 tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek 2 cseresznye, meggy 0,1 KH őszibarack, nektarin, kajszibarack 1 ringló, szilva 0,5 egyéb csonthéjasok *0,1 KH szőlő (bor, csemege) 2 ribiszke, málna, köszméte, szamóca 0,1 KH egyéb bogyós gyümölcsűek *0,1 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,1 KH citromfélék 5 banán 1

16 1440 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám déligyümölcsök (kivéve: citromfélék, banán) 0,1 KH paprika 0,1 KH paradicsom, padlizsán *0,5 uborka 1 cukkíni 0,3 görögdinnye 0,1 KH sárgadinnye, tökfélék *0,5 egyéb kabakosok *0,1 KH hüvelyes zöldségek (friss) *0,1 KH bab (száraz) *2 borsó (száraz) *0,1 KH lencse 0,1 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) 0,1 KH hagymafélék *0,1 KH kelbimbó *0,5 egyéb virágzatukért termesztett és leveles *0,1 KH káposztafélék fejeskáposzta *3 egyéb fejképző káposztafélék *3 karalábé *0,1 KH fejessaláta *5 endívia, galambbegy saláta, zsázsa *0,1 KH spenót, sóska, mángold *0,1 KH petrezselyemlevél, zellerlevél, metélőhagyma, *0,1 KH sáfrány, turbolya vizitorma, cikória *0,1 KH szárukért termesztett zöldségek [kivéve: rebarbara, *0,1 KH zeller (friss)] rebarbara, zeller (friss) *2 termesztett gombák *1 vadon termő gombák *0,1 KH kalászosok (szem) 0,1 KH kukorica (áru, csemege) 0,1 KH cirok 0,1 KH egyéb gabonafélék *0,1 KH rizs 0,1 KH cukorrépa ***1 burgonya 0,1 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,1 KH nyerskávé, szezámmag, napraforgómag, szójabab) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH napraforgómag 0,1 KH szójabab 0,2 lucerna 1 komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH menta, orvosi csucsor, gyűszűvirág 1 édeskömény, levendula, kistélizöld 1

17 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY benszulfuron-metil rizs ***0, benszultap alma **0,5 ribiszke, szamóca ***0,5 szőlő (bor, csemege) **1 paradicsom **0,2 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó **0,1 borsó (száraz) **0,1 fejeskáposzta **0,2 kalászosok (szem) ***0,05 kukorica (áru, siló) **0,05 cukorrépa ***0,05 burgonya ***0,05 repcemag **0,05 mákszem ***0,5 33. bentazon (5) almatermésűek *0,1 KH csonthéjasok *0,1 KH szőlő (bor, csemege) *0,1 KH bogyós gyümölcsűek *0,1 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,1 KH citromfélék 0,1 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,1 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,1 KH kabakosok *0,1 KH zöldbab (hüvellyel) 0,1 KH zöldbab (fejtett) *0,1 KH zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó 0,5 zöldborsó (fejtett) *0,2 száraz hüvelyes zöldségek *0,1 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,1 KH hagymafélék *0,1 KH káposztafélék *0,1 KH leveles zöldségek *0,1 KH szárukért termesztett zöldségek *0,1 KH termesztett, vadon termő gombák *0,1 KH kalászosok (szem) *0,1 KH kukorica (áru, csemege, takarmány) 0,1 KH cirok 0,1 KH egyéb gabonafélék *0,1 KH rizs 0,1 KH burgonya *0,1 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,1 KH nyerskávé, szezámmag, szójabab, lenmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH szójabab, lenmag 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH 34. bentiokarb rizs ***0,01

18 1442 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 35. benzoil-propetil 36. beta-cipermetrin (10) búza (szem) **0,2 búza (szalma) **3 almatermésűek 1 cseresznye 1 meggy, ringló, szilva *1 őszibarack, nektarin, kajszibarack *2 egyéb csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) 0,5 bogyós gyümölcsűek (kivéve: málna, szeder, vadon *0,05 KH termő bogyós gyümölcsűek) málna, szeder *0,5 vadon termő bogyós gyümölcsűek *2 dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom 0,5 padlizsán *0,5 kabakosok 0,2 zöldbab (hüvellyel) 0,5 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó 0,5 zöldbab, zöldborsó (fejtett) *0,05 KH borsó (száraz) 0,05 KH bab (száraz), lóbab, lencse *0,05 KH sárgarépa, petrezselyemgyökér, pasztinák, vajrépa 0,05 KH egyéb gyökér- és gumós zöldségek *0,05 KH vöröshagyma 0,1 fokhagyma, mogyoróhagyma *0,1 póréhagyma *0,5 egyéb hagymafélék *0,05 KH fejeskáposzta, kelkáposzta, karfiol 0,5 egyéb virágzatukért termesztett és fejképző *0,5 káposztafélék brokkoli, kelbimbó 0,5 kínai kel 1 egyéb leveles káposztafélék *1 karalábé 0,2 fejessaláta 2 endívia, galambbegy saláta, zsázsa *2 vizitorma, cikória *0,05 KH spenót, sóska, mángold 0,5 petrezselyemlevél, zellerlevél, kapor 2 metélőhagyma, sáfrány, turbolya *2 spárga *0,1 articsóka *2 egyéb szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH termesztett gombák *0,05 KH vadon termő gombák *1

19 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1443 búza (szem), rozs (szem), tritikálé (szem) 0,05 KH árpa (szem), zab (szem) 0,2 kukorica (áru, csemege, siló) 0,05 KH egyéb gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH cukorrépa ***0,1 burgonya 0,05 KH napraforgómag, repcemag 0,2 mákszem, gyapotmag, lenmag *0,2 földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, mustármag 0,05 KH szezámmag 0,2 egyéb olajos magvúak *0,05 KH lucerna ***0,1 búza (szalma) 2 komló (szárított) *30 tea (szárított) 0,5 37. bifenox napraforgómag ***0, bifentrin almatermésűek 0,3 őszibarack, nektarin 0,2 csonthéjasok (kivéve: őszibarack, nektarin) *0,2 szőlő (bor, csemege) 0,2 szamóca *0,5 málna, szeder *0,3 egyéb bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,1 banán 0,1 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék, banán) 0,05 KH paprika, paradicsom 0,2 padlizsán *0,2 egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *0,2 uborka 0,1 cukkíni *0,1 dinnyefélék, tökfélék *0,05 KH zöldbab (hüvellyel) *0,5 zöldborsó (hüvellyel) *0,1 egyéb friss hüvelyes zöldségek *0,05 KH száraz hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH brokkoli, karfiol *0,2 fejeskáposzta, kelbimbó, kelkáposzta *1 kínai kel, leveles kel, karalábé *0,05 KH fejessaláta, endívia, galambbegy saláta, zsázsa *2 leveles zöldségek (kivéve: salátafélék) *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH

20 1444 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 39. binapakril 40. bitertanol termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH búza-, árpa-, zab-, tritikálé (szem) 0,5 rozs (szem) 0,05 KH kukorica (áru, siló) 0,05 egyéb gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya 0,05 KH olajos magvúak (kivéve: napraforgómag, *0,1 KH földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH napraforgómag 0,1 KH kalászosok (szalma) ***0,2 komló (szárított) *10 tea (szárított) 5 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,01 KH rizs *0,01 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag, lenmag, szójabab) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH szójabab, lenmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek *2 cseresznye, meggy, kajszibarack, nektarin, őszibarack *1 szilva *2 egyéb csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH

21 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY boszkalid 42. bromofosz-etil kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,1 KH citromfélék 0,05 KH banán 3 déligyümölcsök (kivéve: banán, citromfélék) 0,05 KH paradicsom *3 paprika, padlizsán *0,05 KH uborka, cukkíni *0,5 kabakosok (kivéve: uborka, cukkíni) *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,1 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH szilva ***0,5 csonthéjasok (kivéve: szilva) ***1 szőlő (bor, csemege) ***5 repcemag ***0,05 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH burgonya *0,05 KH

22 1446 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag) *0,05 KH földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH 43. brómoxinil kalászosok (szem) ***0,02 kukorica (áru, siló) ***0,02 napraforgómag ***0,1 repcemag ***0,05 árpa-, búza (szalma), kukorica (szár és levél) **0,1 44. brómpropilát almatermésűek *2 csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *2 bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paradicsom *1 paprika, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH zöldbab (hüvellyel) *1 egyéb friss hüvelyes zöldségek *0,05 KH száraz hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: szójabab, földimogyoró, *0,1 KH kakaóbab, nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH 45. bromukonazol alma 0,05 szőlő (bor, csemege) 0,1 búza (szem), árpa (szem) 0,05 cukorrépa 0, bupirimát alma ***1 47. buprofezin paprika, paradicsom ***0,5 uborka ***0,3 48. butilát kukorica (áru, csemege, takarmány, vetőmag) napraforgómag ***0,1 ***0,1

23 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY butralin zöld dohánylevél ***5 50. cianazin kukorica (áru) **0,05 lucerna 0,2 51. ciazofamid almatermésűek *0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) *0,5 bogyós gyümölcsűek *0,01 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,01 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,01 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,01 KH paradicsom *0,2 egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *0,01 KH uborka *0,1 egyéb ehető héjú kabakosok *0,01 KH dinnyefélék, tökfélék *0,1 hüvelyes zöldségek *0,01 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,01 KH hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH leveles zöldségek *0,01 KH szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH termesztett, vadon termő gombák *0,01 KH burgonya *0,01 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,02 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,02 KH komló (szárított) *0,02 KH tea (szárított) 0,02 KH 52. ciflutrin (béta-ciflutrin) (6) almatermésűek 0,2 cseresznye, meggy *0,2 őszibarack, nektarin 0,5 kajszibarack *0,5 ringló, szilva 0,2 egyéb csonthéjasok *0,02 KH szőlő (bor, csemege) 0,3 bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,02 KH citromfélék 0,02 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,02 KH paprika *0,3 paradicsom 0,05 KH padlizsán *0,02 KH uborka *0,1 kabakosok (kivéve: uborka) *0,02 KH zöldbab (hüvellyel), lóbab *0,05 KH

24 1448 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 53. cihalofop-butil (7) zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó 0,05 KH zöldbab, zöldborsó (fejtett) *0,05 KH száraz hüvelyes zöldségek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH brokkoli, karfiol 0,05 kelbimbó, fejeskáposzta, kelkáposzta 0,2 leveles kel 0,3 kínai kel 0,3 egyéb leveles káposztafélék 0,3 karalábé 0,02 KH leveles zöldségek (kivéve: fejessaláta, endívia, *0,02 KH galambbegy saláta, zsázsa) fejessaláta, endívia, galambbegy saláta, zsázsa *0,5 szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH csemegekukorica *0,02 KH termesztett, vadon termő gombák *0,02 KH kalászosok (szem) 0,02 KH egyéb gabonafélék *0,02 KH kukorica (áru) *0,05 KH rizs *0,02 KH cukorrépa ***0,1 burgonya 0,02 KH napraforgómag 0,02 KH repcemag 0,05 olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,02 KH nyerskávé, szezámmag, napraforgómag, repcemag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,02 KH kalászosok (szalma) ***0,1 komló (szárított) *20 tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,02 KH citromfélék 0,02 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,02 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,02 KH kabakosok *0,02 KH hüvelyes zöldségek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH csemegekukorica *0,02 KH

25 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY cihexatin & azociklotin (8) 55. ciklanilid termesztett, vadon termő gombák *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH rizs *0,02 KH burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,05 KH tea (szárított) 0,05 KH alma 0,2 körte 0,1 almatermésűek (kivéve: alma, körte) 0,05 KH csonthéjasok (kivéve: szilva) 0,05 KH szilva 0,3 szőlő (csemege) 0,05 KH szőlő (bor) 0,3 málna, köszméte, ribiszke, szamóca 0,05 KH bogyós gyümölcsűek (kivéve: málna, köszméte, *0,05 KH ribiszke, szamóca) dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,1 KH citromfélék 0,2 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH zöldbab (hüvellyel), lóbab 0,5 zöldborsó (hüvellyel) *0,05 KH Zöldbab, zöldborsó (fejtett) *0,05 KH bab (száraz) 0,05 KH száraz hüvelyesek [kivéve: bab (száraz)] *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH szójabab 0,05 KH olajos magvúak (kivéve: szójabab, földimogyoró, *0,05 KH kakaóbab, nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH

26 1450 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH gyapotmag 0,2 olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag, gyapotmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH 56. cikloát cukorrépa ***0, cikloxidim zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó ***0,2 borsó (száraz) ***0,2 cukorrépa ***0,1 burgonya ***0,3 napraforgómag, szójabab ***0,1 repcemag ***0,5 lucerna ***0,5 58. cimoxanil szőlő (bor, csemege) ***0,5 paradicsom ***0,5 uborka ***0,5 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó ***0,5 borsó (száraz) ***0,5 vöröshagyma ***0,5 burgonya ***0,5 napraforgómag, szójabab ***0,5 komló (szárított) ***2 59. cineb (19) lásd: ditiokarbamátok 60. cinidon-etil (9) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH

27 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY cipermetrin (10) kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve. citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék [kivéve: búza (szem)] *0,1 KH búza (szem) 0,1 KH rizs *0,1 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,1 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH almatermésűek 1 cseresznye, meggy, ringló, szilva 1 őszibarack 2 nektarin, kajszibarack *2 egyéb csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) 0,5 bogyós gyümölcsűek (kivéve: málna, szeder, vadon *0,05 KH termő bogyós gyümölcsűek) málna 0,5 szeder *0,5 vadon termő bogyós gyümölcsűek *2 dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom 0,5 padlizsán *0,5 uborka, dinnyefélék 0,2 cukkíni, tökfélék *0,2 zöldbab (hüvellyel) *0,5 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó 0,5 zöldbab, zöldborsó (fejtett) *0,05 KH borsó (száraz) 0,05 KH bab (száraz), lencse *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) 0,05 KH vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma 0,1 zöldhagyma 0,05 KH

28 1452 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 62. ciprodinil 63. ciprokonazol 64. ciromazin póréhagyma 0,5 brokkoli, kelbimbó, fejeskáposzta, karfiol, 0,5 kelkáposzta kínai kel, leveles kel 1 karalábé 0,2 fejessaláta 2 endívia, galambbegy saláta, zsázsa *2 vizitorma, cikória *0,05 KH spenót, sóska 0,5 petrezselyemlevél, zellerlevél, kapor 2 metélőhagyma, sáfrány, turbolya *2 spárga 0,1 articsóka 2 rebarbara 0,05 KH szárukért termesztett zöldségek (kivéve: articsóka, *0,05 KH rebarbara, spárga) termesztett gombák *0,05 KH vadon termő gombák *1 búza (szem), rozs (szem), tritikálé (szem) 0,05 KH árpa (szem), zab (szem) 0,2 kukorica (áru, csemege, siló) 0,05 KH egyéb gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH cukorrépa ***0,1 burgonya 0,05 KH napraforgómag, mákszem *0,2 gyapotmag, lenmag 0,2 szójabab *0,05 KH földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH mustármag 0,05 KH repcemag 0,2 zöld dohánylevél ***1 kalászosok (szalma) 1 komló (szárított) *30 tea (szárított) 0,5 almatermésűek ***0,5 csonthéjasok ***0,5 szőlő (bor, csemege) ***0,5 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó ***0,05 borsó (száraz) ***0,05 kalászosok (szem) ***0,05 cukorrépa ***0,05 napraforgómag ***0,05 kalászosok (szalma) ***1 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH

29 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY CMBA bomlástermék 66. 2,4-D és észterei (11) dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paradicsom, padlizsán *1 paprika *0,05 KH egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *0,05 KH uborka, cukkíni *1 dinnyefélék *0,3 tökfélék *0,05 KH egyéb kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH fejessaláta, endívia, galambbegy saláta, zsázsa *15 spenót, sóska, mángold *0,05 KH vizitorma, cikória *0,05 KH petrezselyemlevél, zellerlevél, metélőhagyma, *0,05 KH sáfrány, turbolya szárukért termesztett zöldségek [kivéve: articsóka, *0,05 KH zeller (friss)] articsóka, zeller (friss) *2 csemegekukorica *0,05 KH termesztett gombák *5 vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *1 olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,05 KH tea (szárított) 0,05 KH kukorica (áru, csemege, siló) ***0,05 kukorica (szár és levél) ***0,5 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 1 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH

30 1454 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 67. 2,4-DB hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica 0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH kalászosok (szem) 0,05 KH kukorica (áru, siló, takarmány) 0,05 KH fénymag 0,05 KH egyéb gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,1 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH kalászosok (szalma) ***0,1 rét-legelő ***0,1 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH gabonafélék *0,05 KH rizs *0,05 KH burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH 68. dahemid kukorica (áru, siló) ***0,1 69. daminozid (12) almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH

31 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY DDT (összes) (13) szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,02 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,02 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,02 KH kabakosok *0,02 KH hüvelyes zöldségek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH termesztett, vadon termő gombák *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH rizs *0,02 KH burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag) földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) 0,1 KH herefélék ***10 lucerna ***10 almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő (bor, csemege) *0,05 KH bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH déligyümölcsök (kivéve: citromfélék) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,05 KH kabakosok *0,05 KH hüvelyes zöldségek *0,05 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) *0,05 KH hagymafélék *0,05 KH káposztafélék *0,05 KH leveles zöldségek *0,05 KH szárukért termesztett zöldségek *0,05 KH csemegekukorica *0,05 KH termesztett, vadon termő gombák *0,05 KH gabonafélék *0,05 rizs *0,05 burgonya *0,05 KH olajos magvúak (kivéve: földimogyoró, kakaóbab, *0,05 KH nyerskávé, szezámmag, olajtök mag)

32 1456 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 10. szám 71. deltametrin olajtök mag 0,05 KH földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, szezámmag 0,05 KH komló (szárított) *0,05 KH tea (szárított) 0,2 zöld dohánylevél ***0,05 takarmánynövények ***0,05 almatermésűek 0,1 csonthéjasok 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,1 ribiszke, köszméte *0,2 málna, szeder *0,5 egyéb bogyós gyümölcsűek *0,05 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,05 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,05 KH citromfélék 0,05 KH olíva bogyó 0,1 déligyümölcsök (kivéve: citromfélék, olíva bogyó) 0,05 KH paprika, paradicsom, padlizsán 0,2 dinnyefélék, tökfélék 0,05 KH uborka, cukkíni 0,1 zöldbab (hüvellyel) 0,2 zöldborsó (hüvellyel), takarmányborsó 0,1 zöldbab, zöldborsó (fejtett) *0,05 KH lóbab 0,05 KH bab (száraz) 1 bab (száraz) ***1 + borsó (száraz), lencse 1 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya) 0,05 KH vöröshagyma, zöldhagyma, fokhagyma, 0,1 mogyoróhagyma póréhagyma 0,2 egyéb hagymafélék 0,05 KH brokkoli, fejeskáposzta, kelbimbó, karfiol, 0,1 kelkáposzta egyéb virágzatukért termesztett és fejképző *0,1 káposztafélék kínai kel, leveles kel 0,5 egyéb leveles káposztafélék *0,5 karalábé 0,05 KH fejessaláta, endívia, galambbegy saláta, zsázsa 0,5 vizitorma, cikória *0,05 KH spenót, sóska, petrezselyem-, zellerlevél, kapor, 0,5 metélőhagyma sáfrány, turbolya *0,5 spárga, rebarbara 0,05 KH articsóka 0,1 szárukért termesztett zöldségek (kivéve: spárga, *0,05 KH rebarbara, articsóka)

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. (11)

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 A BIZOTTSÁG 2006/59/EK IRÁNYELVE (2006. június 28.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a karbaril,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2014. május 30. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 9. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A földművelésügyi miniszter közleménye a szántóföldi növények,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez . számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 6/2009. (V. 4.) FVM rendelethez Pontozási szempontok szántóföldi célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja A támogatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés AGF08, AGF09,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet 8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök 94. szám TARTALOMJEGYZÉK 61/2005. (VII. 7.) FVM r. A nö vény vé del mi te vé keny ség rõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM ren - delet

Részletesebben