5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről"

Átírás

1 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről Az élelmiszerekről szóló évi XC. törvény 27. (11) bekezdésében, valamint a növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény 65. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el: 1. (1) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben meghatározott, élelmiszerként forgalomba hozatalra kerülő, külön jogszabályban meghatározott vámtarifaszámmal jelölt növényekre, növényi termékekre terjed ki. A megengedettnél több szermaradékot tartalmazó növény, illetve növényi termék élelmiszerként nem hozható forgalomba. (2) A növényeken és növényi termékeken, valamint az azokban megengedett növényvédőszer- és növényi termék tartósítószer-maradék megengedhető mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) 0-3 év közötti gyermekek táplálására szolgáló növényen és növényi terméken, valamint ezekben előforduló növényvédőszer-hatóanyag maradék egyetlen hatóanyag esetében sem haladhatja meg a 0,01 mg/kg mennyiséget. (4) Az anyatej-helyettesítő, illetve az anyatej-kiegészítő tápszerekben jelen lévő növényvédőszer-maradék megengedhető mértékére vonatkozóan külön jogszabály rendelkezései az irányadóak. (5) E rendelet előírásait a szárított termékekre is alkalmazni kell, figyelembe véve a koncentrálódási faktorokat. (6) A rendelet hatálya nem terjed ki a feldolgozott élelmiszerekre és takarmányokra. A gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozó egyéb minőségi előírásokat külön jogszabály tartalmazza. (7) Az e rendelet szerinti növényvédőszer-maradék határértékek (a továbbiakban: MRL) az export előtt kezelt termékekre nem vonatkoznak, ha kielégítően lehet bizonyítani, hogy a) a célország az adott károsító behozatalának megakadályozására egyedi kezelést ír elő, vagy b) a célországba történő szállítás, illetve tárolás alatti védelem biztosítására szükséges a károsító elleni védekezés. (8) Több növényből, növényi termékből készült élelmiszer növényvédőszer-maradék határértékét az egyedi komponensek tömeg szerint súlyozott MRL átlaga adja. Az egyes komponensek határértékei nem haladhatják meg az 1. számú mellékletben megadottakat. (9) E rendelet alkalmazásában a) növényvédőszer-maradék: a növényben, növényi termékben, illetve a környezet különböző elemeiben kimutatható, növényvédőszer alkalmazására visszavezethető hatóanyag fajlagos mennyisége, amely külön jelölés esetén a bomlás, illetve a reakciótermékek együttes mennyiségét is magában foglalja; b) forgalomba hozatal: az (1) bekezdésben meghatározott termék betakarítás utáni, térítés ellenében vagy térítésmentesen történő bármely átruházása; c) származási tagállam: az Európai Gazdasági Térség azon szerződő állama (a továbbiakban: Szerződő Állam), ahol a növényt, növényi terméket termelték és forgalomba hozták; d) cél tagállam: azon Szerződő Állam, amelynek területére a növényt, növényi terméket beszállították és ott térítésért vagy térítésmentesen tovább forgalmazták; e) ideiglenes határérték: a közösségi határérték hiányában a növényvédőszer-engedélyező hatóság által a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete (a továbbiakban: OKK OETI) szakvéleményének figyelembevételével megállapított határérték. 2. (1) A növények és növényi termékek növényvédőszer-maradékát a termőhelyen betakarításkor és szüretkor, a raktárakban kitároláskor, a nagybani gyűjtőhelyeken, a kereskedelmi forgalomban, valamint a behozatali forgalomban rendszeresen ellenőrizni kell. A vizsgálatokat a nemzeti és a Szerződő Államok által koordinált vizsgálati program szerint készített éves program alapján kell elvégezni. A program szerinti, illetve rendkívüli eset kapcsán a vizsgálatokat a 2. számú mellékletben feltüntetett analitikai vizsgálatra kijelölt intézmények laboratóriumai végzik. A vizsgálati programról és a vizsgálati eredményekről, a megtett intézkedésekről az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) és a Szerződő Államokat minden év december 31-éig a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban: Központi Szolgálat) tájékoztatja. A kereskedelmi forgalomban végzett vizsgálatok eredményeit az intézmények éves jelentésben nyilvánosságra hozzák. A Nemzeti Akkreditáló Testület által növényvédőszer-maradék vizsgálatokra akkreditált laboratóriumok (a továbbiakban: akkreditált laboratóriumok) is jogosultak ellenőrző szermaradék vizsgálatok végzésére. (2) Behozatali küldemény esetében az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által erre kijelölt intézetek szakmailag egyeztetett javaslata alapján az évente kiadott

2 mintavételi irányelvnek megfelelően kerül sor mintavételre. A mintavételt az illetékes növény-egészségügyi határkirendeltség végzi, amely továbbítja a mintát az illetékes vizsgáló intézetnek. (3) A mintavételt és a vizsgálatokat az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló külön jogszabály, valamint a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény szerinti eljárással kell végrehajtani. Ezzel egyenértékű, validált vizsgálati módszer is alkalmazható, amelyről a Szerződő Államokat tájékoztatni kell. (4) (5) Ha a vizsgáló intézmény laboratóriuma a mintában a határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot, vagy az adott kultúrában nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutat ki, a vizsgálati jegyzőkönyvet a hatósági intézkedésre jogosult intézménynek soron kívül megküldi, amely a kifogásolt növényt, növényi terméket azonnali hatállyal zárolja. A zárolás a területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi (fővárosi kerületi) intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ intézet) határozatának meghozataláig tart. (6) Az ÁNTSZ intézet - szükség esetén az ellenőrzésre és a zárolásra feljogosított más hatóság hozzájárulásának beszerzése után - határozattal intézkedik a növények és növényi termékek további forgalmazhatóságáról, felhasználhatóságáról, illetve indokolt esetben a környezetvédelmi előírásokat betartó megsemmisítéséről. A megsemmisítés költsége belföldi növény, növényi termék esetén a tulajdonost, import esetén az importálót, illetve a növény, növényi termék tulajdonosát terheli. (7) Az (1) bekezdés szerinti éves program és a (2) bekezdés szerinti mintavételi irányelv szerinti - a 2. számú melléklet táblázatában szereplő növény, növényi termék, élelmiszer-alapanyag és dohány - ellenőrző vizsgálatért, illetve mintavételért a külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni, ha a növényben, növényi termékben, élelmiszer-alapanyagban és dohányban a kijelölt intézmény laboratóriuma az (5) bekezdésében meghatározott kifogást állapított meg. A 2. számú mellékletben felsorolt intézmények részére az előző termékek esetén az éves programon, illetve mintavételi irányelven kívüli vizsgálatokért, mintavételért a külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni. Élelmiszer-biztonsági indokok alapján a piacra kerülő termékek tételes vizsgálata is elrendelhető. (8) Az ellenőrző vizsgálat, illetve mintavétel díját a növény és növényi termék tulajdonosa, importálója köteles megtéríteni. A vizsgálati díjat a vizsgálatot végző intézmény számlázza. Határon történő mintavételnél a mintavétel díját a mintavételt végző határállomás számlázza. (9) A megrendelésre végzett mintavételért és vizsgálatért a megrendelő a külön jogszabályban meghatározott díjat köteles fizetni. (10) Növényvédőszer-maradék tartalomra hivatkozva nem lehet megtiltani vagy akadályozni növényi termék forgalomba hozatalát, amennyiben a maradék mértéke nem haladja meg az 1. számú mellékletben feltüntetett értékeket. (11) Amennyiben új információk alapján megállapítást nyer, hogy a mellékletben megadott határérték veszélyezteti az ember vagy állat egészségét, az engedélyező hatóság ideiglenesen csökkentheti a határértéket, amit a növényvédőszer-engedélyező hatóság határozatban rendel el. A határozat európai közösségi eljárásban kerülhet felülvizsgálatra. (12) Ideiglenes határérték az Európai Unió Tanácsa vagy a Bizottság döntéséig, de legfeljebb négy évig tartható fenn. (13) Ideiglenes határérték alkalmazása esetén, illetve abban az esetben, ha a magyar határérték eltér az Európai Unióban vagy valamely Szerződő Államban már megállapítottól, a Központi Szolgálat az érdekelt hatóságokkal egyeztetve a szükséges intézkedést az európai közösségi egyeztetési eljárás alapján teszi meg. (14) Növényi termék fertőtlenítésére (gombabetegség, rovarkártevő ellen) használt hatóanyag esetén a megengedett határértéknél magasabb szermaradékkal a termék szállítására, tárolására csak akkor kerülhet sor, ha biztosítható, hogy a felhasználás időpontjára a termék növényvédőszer-maradéka a megengedett határértéket nem haladja meg. (15) Harmadik országba történő export esetében a célország növényvédőszer-maradék előírásait kell figyelembe venni. (16) Amennyiben más Szerződő Államból beszállított növényben vagy növényi termékben kimutatható növényvédőszer-maradékra nincs elfogadott határérték, az egészségvédelem követelményeit és a származási tagállam jó mezőgazdasági gyakorlatát figyelembe véve ideiglenes vagy állandó határértéket kell meghatározni. (17) Amennyiben valamely más Szerződő Államból beszállított növényre vagy növényi termékre a) az 1. számú mellékletben nincs határérték, b) a határérték alacsonyabb, mint a származási tagállamban megállapított, vagy c) a határérték miatt a tétel forgalomba hozatalát korlátozták, úgy erről a származási tagállamot és a Bizottságot a termék beérkezését követően, illetve az intézkedés meghozatalától számított húsz napon belül a Központi Szolgálat írásban tájékoztatja. Ezt követően - az európai közösségi eljárások figyelembevételével - késedelem nélkül

3 egyeztetni kell a származási tagállammal. Az egyeztetés eredményéről a Szerződő Államot és a Bizottságot a Központi Szolgálat tájékoztatja. (18) Az élelmezés-egészségügyi várakozási időn belül történt kényszerbetakarítás esetén a termelő köteles azt a területileg illetékes növény- és talajvédelmi szolgálatnak bejelenteni, és a termék növényvédőszer-maradék tartalmát ellenőriztetni. Az ilyen termék csak más termékektől elkülönítetten tárolható, felhasználása, forgalomba hozatala további intézkedésig tilos. Amennyiben az ellenőrzés a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradékot állapít meg, akkor az (5) bekezdés szerint kell eljárni. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A növényvédő szer érvényes engedélyokiratában (a továbbiakban: engedélyokirat) előírt növényvédőszermaradék határérték e rendelet hatálybalépésével az 1. számú mellékletben meghatározott határértékre módosul. (3) Az 1. számú mellékletet rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendelet hatálybalépése után engedélyezett új hatóanyag, illetve már engedélyezett hatóanyag új kultúrában való alkalmazásának engedélyezésekor az engedélyokiratban megállapított határérték az irányadó az 1. számú melléklet felülvizsgálatáig. (4) Ez a rendelet az Európai Unió alább felsorolt irányelveinek való megfelelést szolgálja: a) a Tanács 76/895/EGK irányelve a gyümölcsökben és zöldségekben, valamint azok felületén található növényvédőszer-maradványok maximális tartalmának megállapításáról, valamint ennek módosításáról a Tanács 81/36/EGK, 88/298/EGK, 89/186/EGK, 93/58/EGK, 96/32/EK, 97/41/EK, a Bizottság 80/428/EGK, 2000/24/EK, 2000/57/EK, 2000/82/EK, 2003/60/EK, 2003/118/EK irányelve, b) a Tanács 86/362/EGK irányelve a gabona felületén és a gabonában lévő növényvédőszer-maradványok maximális tartalmának meghatározásáról, valamint ennek módosításáról és kiegészítéséről a Tanács 88/298/EGK, 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK, 96/33/EK, 97/41/EK irányelve, a Bizottság 97/71/EK, 98/82/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/58/EK, 2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK, 2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK, 2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK, 2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK, 2004/61/EK irányelve, c) a Tanács 90/642/EGK irányelve az egyes növényi eredetű termékekben és termékek felületén, ideértve a gyümölcsök és zöldségek felületén lévő növényvédőszer-maradványok maximális tartalmának meghatározásáról, valamint ennek módosításáról és kiegészítéséről a Tanács 93/58/EGK, 94/30/EK, 95/38/EK irányelve, a Bizottság 97/71/EK, 2000/24/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/57/EK, 2000/58/EK, 2000/81/EK, 2001/35/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK, 2001/57/EK, 2002/5/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK, 2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK, 2002/100/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK, 2003/69/EK, 2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK, 2004/59/EK, 2004/61/EK irányelve. 1. számú melléklet az 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelethez Megengedett növényvédőszer-hatóanyag maradék növényekben, növényi termékekben Hatóanyag Kultúra REND hatért mg/kg abamektin almatermésűek 0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) *0,01 KH szamóca *0,1 málna, szeder *0,01 KH ribiszke, köszméte *0,01 KH egyéb bogyós gyümölcsűek *0,01 KH héjas gyümölcsűek 0,02 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök 0,01 KH paradicsom 0,02 KH paprika 0,05 padlizsán *0,02 egyéb solanaceae (kivéve *0,01 KH uborka *0,01 KH KH +

4 cukkini, spárgatök *0,01 KH dinnyefélék *0,01 KH tök, sütőtök, patiszon *0,01 KH hüvelyesek *0,01 KH száraz hüvelyesek *0,01 KH gyökér- és gumós zöldségek *0,01 KH hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH fejessaláta *0,1 spenót *0,01 KH vízitorma *0,01 KH endívia *0,01 KH petrezselyemlevél, zellerlevél, *0,01 KH metélőhagyma szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH étkezési gombák *0,01 KH gabonafélék *0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH burgonya 0,01 KH dohány 0,05 olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,02 KH kakaóbab, nyerskávé, ) 0,02 KH komló *0,05 tea (szárított) 0,02 KH acefát gyümölcsfélék *0,02 KH zöldségfélék *0,02 KH olajos magvúak * burgonya *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH tea (szárított) * komló (szárított) * cukorrépa 0,1 dohány 0,1 acetamiprid alma, körte 0,5 őszibarack, nektarin 0,5 paprika, paradicsom 0,5 uborka 0,5 kalászosok (szem) 0,05 kukorica (csemege, áru, siló) 0,05 cukorrépa 0,05 burgonya 0,05 napraforgómag 0,05 repcemag 0,05 zöld dohánylevél 0,5 acetoklór vöröshagyma 0,1 kukorica (áru, siló, csemege) 0,1 burgonya 0,1 napraforgómag 0,1 kukorica szár és levél (zöld) 1 acibenzolár-s-metil almatermésűek (kivéve körte) *0,02 KH körte *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH

5 szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH mogyoró *0,1 KH dió, mandula, gesztenye *0,02 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, 0,02 KH kesudió, pekándió citromfélék 0,02 KH banán 0,1 mangó 0,5 déligyümölcsök (kivéve citromfélék, 0,02 KH banán, mangó) paprika, padlizsán *0,02 KH paradicsom *1 kabakosok *0,02 KH hüvelyesek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH étkezési gombák *0,02 KH gabonafélék * cukorrépa *0,02 KH burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) * tea (szárított) acifluorfen-na szójabab 0,1 AD-67 kukorica (áru, siló, csemege) 0,05 alaklór kukorica (áru, siló) 0,1 napraforgómag, repcemag 0,1 mustármag 0,1 olajretek 0,1 alanikarb alma 0,5 szőlő (bor, csemege) 2 paprika 0,5 aldikarb almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió pekándió 0,2 citromfélék 0,2 banán 0,1 déligyümölcsök (kivéve citromfélék, banán) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * hüvelyesek * sárgarépa, pasztinák *0,5 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *

6 burgonya, sárgarépa, pasztinák) hagymafélék * karfiol, kelbimbó *0,2 fejeskáposzta, kínai kel, kelkáposzta, * karalábé leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * gabonafélék * burgonya *0,5 olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) * tea (szárított) aldrin (aldrin+dieldrin) almatermésűek 0,01 KH csonthéjasok 0,01 KH szőlő (bor, csemege) 0,01 KH bogyós gyümölcsűek 0,01 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,01 KH 0,01 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,01 KH paprika, paradicsom, padlizsán 0,01 KH kabakosok (ehető héjjal) 0,02 kabakosok (nem ehető héjjal) 0,03 hüvelyesek 0,01 KH pasztinák *0,02 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve 0,01 KH pasztinák) hagymafélék 0,01 KH káposztafélék 0,01 KH leveles zöldségek 0,01 KH szárukért termesztett zöldségek 0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH termesztett-, vadon termő gombák 0,01 KH burgonya 0,01 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,02 kakaóbab, nyerskávé, ). 0,02 olajtök mag 0,02 komló (szárított) 0,02 KH tea (szárított) 0,02 KH alfametrin (alfa-cipermetrin) almatermésűek 1 kajszibarack, őszibarack, nektarin 2 cseresznye, meggy, szilva, ringló 1 szőlő (bor, csemege) 0,5 szeder, málna *0,5

7 ribiszke, köszméte, szamóca * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika 0,5 paradicsom, padlizsán *0,5 kabakosok *0,2 zöldborsó, takarmányborsó 0,5 zöldbab *0,5 lóbab * borsó (száraz) bab (száraz), lencse * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * póréhagyma *0,5 fokhagyma, vöröshagyma *0,1 zöldhagyma, gyöngyhagyma * brokkoli, karfiol, káposzta, kelbimbó 0,5 kínai kel, kelkáposzta 1 karalábé 0,2 spenót, sóska *0,5 endívia * egyéb leveles zöldségek *2 articsóka *2 spárga, rebarbara * termesztett gomba * vadon termő gombák *1 árpaszem, zabszem 0,2 búzaszem, rozsszem, tritikálészem kukorica (csemege, áru, siló) rizs * cirok, köles, pohánka, fénymag * cukorrépa 0,1 burgonya napraforgómag, lenmag, gyapotmag *0,2 mákmag, *0,2 repcemag 0,2 mustármag földimogyoró szójabab * kalászosok (szalma) 1 komló (szárított) *30 tea (szárított) 0,5 amidoszulfuron búza (szem), árpa (szem) 0,01 tritikálészem (szem) 0,05 búza-, árpa-, tritikálészem (szalma) 0,05 amitráz almatermésűek 0,5 csonthéjasok szőlő (bor, csemege) ribiszke, málna, köszméte, szeder, * egyéb bogyósok szamóca dió, mandula, mogyoró, gesztenye *

8 citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika paradicsom *0,5 padlizsán *0,5 uborka dinnyefélék, tökfélék * zöldbab zöldborsó, takarmányborsó * száraz hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * gabonafélék (kivéve csemegekukorica) *0,02 KH csemegekukorica * cukorrépa burgonya * napraforgómag * szójabab repcemag, mákszem, mustármag, * tökmag, olajtök, olajretek gyapotmag 1 földimogyoró, lenmag kakaóbab, nyerskávé, komló (szárított) 20 amitrol almatermésűek *0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) *0,01 KH bogyós gyümölcsűek *0,01 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,01 KH 0,01 KH citromfélék 0,01 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék, 0,01 KH oliva bogyó) oliva bogyó 0,05 paprika, paradicsom, padlizsán *0,01 KH kabakosok *0,01 KH hüvelyesek *0,01 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,01 KH hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH leveles zöldségek *0,01 KH szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH étkezési gombák *0,01 KH gabonafélék *0,01 KH cukorrépa *0,01 KH burgonya *0,01 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,02 KH

9 kakaóbab, nyerskávé, ) 0,02 KH komló (szárított) *0,02 KH tea (szárított) 0,02 KH aramit mezőgazdasági termények [kivéve *0,01 KH citromfélék, déligyümölcsök, komló (szárított), tea (szárított)] citromfélék, déligyümölcsök 0,01 KH komló (szárított) *0,1 KH atrazin (Aktinit PK) alma, körte 0,1 KH birsalma, birskörte, naspolya *0,1 KH csonthéjasok *0,1 KH szőlő (bor, csemege) 0,1 KH bogyós gyümölcsűek *0,1 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH 0,1 KH citromfélék 0,1 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,1 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,1 KH kabakosok *0,1 KH hüvelyesek *0,1 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,1 KH hagymafélék *0,1 KH káposztafélék *0,1 KH leveles zöldségek *0,1 KH szárukért termesztett zöldségek *0,1 KH étkezési gombák *0,1 KH kukorica (áru, siló, csemege) 0,1 cirok 0,1 cukorrépa *0,1 KH burgonya *0,1 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,1 KH kakaóbab, nyerskávé, ) 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH azafenidin almatermésűek 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,02 napraforgómag 0,1 azimszulfuron gyümölcsök (kivéve kókuszdió, *0,02 KH pekándió, makadám dió, pisztácia, kesudió, citromfélék és déligyümölcsök) 0,02 KH citromfélék, déligyümölcsök 0,02 KH zöldségfélék *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH cukorrépa *0,02 KH burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, ) *0,1 KH

10 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH azinfosz-etil mezőgazdasági termények (kivéve * citromfélék, déligyümölcsök,, komló (szárított), tea (szárított) citromfélék, déligyümölcsök komló (szárított) *0,1 KH azoxistrobin almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) 2 ribiszke, köszméte szamóca 2 málna 3 szeder *3 egyéb bogyós gyümölcsűek (áfonya, * fekete bodza, josta, csipkebogyó) dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH 0,1 KH citromfélék 1 banán 2 egyéb déligyümölcsök (kivéve citromfélék, banán) paprika, paradicsom 2 padlizsán *2 egyéb solanaceae * dinnyefélék 0,5 uborka 1 cukkini 1 tökfélék (kivéve cukkini) 0,5 zöldbab (hüvellyel) *1 zöldbab (hüvely nélkül) *0,2 zöldborsó, takarmányborsó hüvellyel 0,5 zöldborsó (hüvely nélkül) *0,2 borsó (száraz) 0,5 száraz hüvelyesek (kivéve borsó száraz) *0,1 egyéb hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * burgonya, sárgarépa, pasztinák, petrezselyemgyökér, zellergumó, torma, bakszakáll) sárgarépa, petrezselyemgyökér, *0,2 pasztinák, torma, saláta bakszakáll zellergumó *0,3 egyéb gyökér- és gumós zöldségek * hagymafélék (kivéve póréhagyma) póréhagyma 0,1 zöldhagyma *2 káposztafélék (kivéve karfiol,

11 fejeskáposzta, karalábé) karfiol *0,5 fejeskáposzta *0,3 karalábé *0,2 saláta *3 endívia *0,2 spenót, sóska, mángold * petrezselyemlevél, zellerlevél, *3 metélőhagyma szárukért termesztett zöldségek (kivéve * articsóka, friss zeller) friss zeller *5 articsóka *1 étkezési gombák * kalászosok (szem) 0,3 csemegekukorica * rizs *5 cukorrépa burgonya napraforgómag 0,5 KH repcemag 0,5 szójabab *0,5 olajos magvúak (kivéve * napraforgómag, földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé,, repcemag, szójabab) zöld dohánylevél 0,5 komló (szárított) *20 tea (szárított) 0,1 barban mezőgazdasági termények [kivéve * citromfélék, déligyümölcsök, komló (szárított), tea (szárított)] citromfélék, déligyümölcsök komló (szárított) *0,1 KH báriumpoliszulfid (Ba-ban) alma, körte, birs 0,1 csonthéjasok 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,1 ribiszke, málna, köszméte, szamóca 0,1 dió, mandula, mogyoró, gesztenye 0,1 benalaxil almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) 0,2 bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, padlizsán *0,2 paradicsom 0,2 uborka dinnyefélék *0,1 tökfélék *

12 hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * vöröshagyma 0,2 zöldhagyma fokhagyma, póréhagyma, * gyöngyhagyma káposztafélék * fejessaláta *0,5 leveles zöldségek (kivéve fejessaláta) * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * gabonafélék * csemegekukorica * burgonya olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) *0,1 KH benefin (benfluralin) dinnyefélék, uborka, tök, sütőtök, 0,1 patisszon zöldborsó, takarmányborsó 0,1 fejessaláta 0,1 napraforgómag 0,1 zöld dohánylevél 0,1 csillagfürt, szarvaskerep, herefélék, 0,1 lucerna benfurakarb almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * kalászosok (szem) * árukukorica, silókukorica *0,1 KH csemegekukorica * rizs * egyéb gabonafélék * cukorrépa * burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *

13 kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) *5 benomil almatermésűek 2 cseresznye, meggy 0,1 KH őszibarack, nektarin, kajszibarack 1 ringló, szilva 0,5 szőlő (bor, csemege) 2 ribiszke, málna, köszméte 0,1 KH szamóca 0,1 KH szeder, egyéb bogyósok *0,1 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH 0,1 KH citromfélék 5 banán 1 füge, ananász, kiwi, egyéb 0,1 KH déligyümölcsök paprika 0,1 KH paradicsom, padlizsán *0,5 görögdinnye *0,1 KH sárgadinnye *0,5 uborka 1 tök, sütőtök, spárgatök, patisszon *0,5 cukkini 0,3 hüvelyes zöldségfélék (friss) *0,1 KH bab (száraz) *2 borsó (száraz) *0,1 KH lencse 0,1 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve 0,1 KH vörös- és zöldhagyma, fokhagyma, *0,1 KH gyöngyhagyma póréhagyma 0,1 KH káposztafélék (kivéve kelbimbó, *0,1 KH fejeskáposzta) kelbimbó *0,5 fejeskáposzta *3 fejessaláta *5 endívia, spenót, sóska 0,1 KH petrezselyemlevél, zellerlevél, kapor 0,1 KH metélőhagyma, cikória *0,1 KH spárga 0,1 KH articsóka *0,1 KH rebarbara *2 termesztett gombák *1 vadon termő gombák *0,1 KH kalászosok (szem) 0,1 KH árukukorica *0,1 KH csemegekukorica *0,1 KH rizs 0,1 KH egyéb gabonafélék (kivéve cirok) *0,1 KH cirok *0,1 KH cukorrépa 0,1 KH

14 burgonya *0,1 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,1 KH kakaóbab, nyerskávé,, napraforgómag, szójabab) 0,1 KH napraforgómag 0,1 KH szójabab *0,2 lucerna 1 komló (szárított) *0,1 KH fűszernövények 1 menta, orvosi csucsor, gyűszűvirág 1 benszulfuron-metil rizs 0,02 benszultap alma 0,5 ribiszke, szamóca 0,5 szőlő (bor, csemege) 1 paradicsom 0,2 zöldborsó 0,1 borsó (száraz) 0,1 fejeskáposzta 0,2 kalászosok (szem) 0,05 kukorica (áru, siló) 0,05 cukorrépa 0,05 burgonya 0,05 repcemag 0,05 mákszem 0,5 bentazon almatermésűek *0,1 KH csonthéjasok *0,1 KH szőlő (bor, csemege) *0,1 KH bogyós gyümölcsűek *0,1 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH 0,1 KH citromfélék 0,1 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,1 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,1 KH kabakosok *0,1 KH zöldbab, takarmányborsó 0,1 KH zöldborsó 0,5 KH zöldborsó (fejtett) *0,2 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,1 KH hagymafélék *0,1 KH káposztafélék *0,1 KH leveles zöldségek *0,1 KH szárukért termesztett zöldségek *0,1 KH étkezési gombák *0,1 KH kalászosok *0,1 KH kukorica (áru, takarmány, csemege) 0,1 KH rizs 0,1 KH cirok 0,1 KH köles, pohánka, fénymag *0,1 KH cukorrépa *0,1 KH burgonya *0,1 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,1 KH

15 kakaóbab, nyerskávé,, szójabab, lenmag) 0,1 KH szójabab, lenmag 0,1 komló (szárított) *0,1 KH bentiokarb rizs 0,01 benzoil-propetil búza (szem) 0,2 búza (szalma) 3 béta-cipermetrin alma, körte, birs 1 cseresznye, meggy 1 őszibarack 2 nektarin, kajszibarack *2 ringló, szilva *1 szőlő (bor, csemege) 0,5 málna, szeder *0,5 ribiszke, köszméte, szamóca, egyéb * bogyósok dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom 0,5 padlizsán *0,5 dinnyefélék *0,2 uborka, tökfélék 0,2 zöldbab, zöldborsó, takarmányborsó 0,5 lóbab * bab (száraz), lencse * borsó (száraz) sárgarépa, petrezselyemgyökér, pasztinák, vajrépa zellergumó, torma, retek, cékla, * kerekrépa vöröshagyma 0,1 zöldhagyma, gyöngyhagyma * fokhagyma *0,1 póréhagyma *0,5 brokkoli, kelbimbó *0,5 fejeskáposzta, karfiol 0,5 kelkáposzta 1 kínai kel *1 karalábé *0,2 fejessaláta 2 petrezselyemlevél, zellerlevél, kapor 2 endívia * spenót, sóska 0,5 metélőhagyma, cikória *2 spárga, rebarbara * articsóka *2 termesztett gombák vadon termő gombák 1 búza (szem) árpa (szem), zab (szem) *0,2

16 rozs (szem), tritikálészem (szem) * árukukorica csemegekukorica rizs * egyéb gabonafélék * cukorrépa burgonya napraforgómag 0,2 repcemag 0,2 szójabab mákszem *0,2 KH, gyapotmag, lenmag 0,2 mustármag földimogyoró lucerna 0,1 búza (szalma) 2 komló (szárított) *30 tea (szárított) 0,5 bifenox napraforgómag 0,05 bifentrin almatermésűek 0,3 őszibarack, nektarin 0,2 egyéb csonthéjasok *0,2 szőlő (bor, csemege) 0,2 szamóca *0,5 málna, szeder * ribiszke, köszméte * egyéb bogyós gyümölcsűek * citromfélék 0,1 banán 0,1 egyéb déligyümölcsök paprika, paradicsom 0,2 padlizsán *0,2 egyéb solanaceae * uborka 0,1 cukkini, spárgatök *0,1 dinnyefélék * tök, sütőtök, patiszon * zöldbab *0,5 zöldborsó *0,1 zöldbab-, zöldborsó (fejtett) * száraz hüvelyesek * egyéb hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek * hagymafélék * brokkoli *0,2 fejeskáposzta *1 leveles káposztafélék * karalábé * fejessaláta *2 spenót * vízitorma * endívia * petrezselyemlevél, zellerlevél, * metélőhagyma szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák *

17 kalászosok (szem) 0,5 kukorica (áru, siló) 0,05 csemegekukorica * egyéb gabonafélék * burgonya napraforgómag 0,1 KH olajos magvúak (kivéve *0,1 KH napraforgómag, földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, ) 0,1 KH kalászosok (szalma) 0,2 komló *10 tea (szárított) 5 binapakril alma, körte * birs, naspolya * cseresznye, meggy * őszibarack, nektarin, ringló, szilva * kajszibarack * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * binapakril cukorrépa * burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé,, szójabab, lenmag), szójabab, lenmag komló (szárított) *0,1 KH gabonafélék *0,01 KH bitertanol alma, körte, birs *2 kajszibarack *1 cseresznye *1 őszibarack, nektarin *1 szilva *2 egyéb csonthéjasok * szőlő * köszméte * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH

18 0,1 KH citromfélék banán 3 egyéb déligyümölcsök paradicsom *3 paprika, padlizsán * uborka, cukkini, spárgatök *0,5 dinnyefélék * tök, sütőtök, patiszon * hüvelyesek * száraz hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek (kivéve fejessaláta) * fejessaláta *2 szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * gabonafélék * csemegekukorica * burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,1 KH kakóbab, nyerskávé, ) 0,1 KH komló *0,1 KH boszkalid szilva 0,5 csonthéjasok (kivéve szilva) 1 bromofosz-etil alma, körte * birs, naspolya * csonthéjasok (kivéve ringló, szilva) * ringló, szilva * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek (kiwi, ribiszke, * egyéb bogyósok) ribiszke * egyéb bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * zöldborsó, takarmányborsó * zöldbab, lóbab, száraz hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * burgonya, sárgarépa) sárgarépa * fokhagyma, póréhagyma, * gyöngyhagyma vöröshagyma, zöldhagyma * káposztafélék (kivéve kelbimbó, karfiol) *

19 kelbimbó * karfiol * fejessaláta * spenót, sóska * egyéb leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * cukorrépa * burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé,, repcemag) repcemag * komló (szárított) *0,1 KH brómoxinil kalászosok (szem) 0,02 kukorica (áru, siló) 0,02 napraforgómag 0,1 repcemag 0,05 búza (szalma), árpa (szalma), kukorica 0,1 szár és levél brómpropilát almatermésűek 2 csonthéjasok szőlő (bor, csemege) 2 bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * kókuszdió, pekándió, makadámdió, citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paradicsom 1 egyéb solanacea * kabakosok * zöldbab (hüvellyel) 1 egyéb friss hüvelyes zöldségek * száraz hüvelyes zöldségek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * csemegekukorica * termesztett-, vadon termő gombák * gabonafélék * burgonya * olajos magvúak (kivéve szójabab, *0,1 KH, szójabab) 0,1 KH

20 , szójabab komló (szárított) *0,1 KH bromukonazol alma 0,05 szőlő (bor, csemege) 0,1 búza (szem), árpa (szem) 0,05 cukorrépa 0,05 bupirimát alma 1 buprofezin paprika, paradicsom 0,5 uborka 0,3 butilát kukorica (áru, siló) 0,1 napraforgómag 0,1 butralin zöld dohánylevél 5 cianazin kukorica (áru, siló) 0,05 lucerna 0,2 ciazofamid almatermésűek *0,01 KH csonthéjasok *0,01 KH szőlő (bor, csemege) *0,5 bogyós gyümölcsűek *0,01 KH héjas gyümölcsűek *0,01 KH citromfélék *0,01 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék) *0,01 KH paradicsom *0,2 egyéb solanacea *0,01 KH uborka *0,1 egyéb kabakos (ehető héjú) *0,01 KH dinnyefélék, tökfélék *0,1 hüvelyes zöldségek *0,01 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,01 KH hagymafélék *0,01 KH káposztafélék *0,01 KH leveles zöldségek *0,01 KH szárukért termesztett zöldségek *0,01 KH csemegekukorica *0,01 KH termesztett-, vadon termő gombák *0,01 KH burgonya *0,01 KH olajos magvúak *0,02 KH komló (szárított) *0,02 KH tea (szárított) *0,02 KH ciflutrin (bétaciflutrin) almatermésűek 0,2 cseresznye, meggy *0,2 őszibarack, nektarin 0,5 kajszibarack *0,5 ringló, szilva 0,2 szőlő (bor, csemege) 0,3 bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH 0,02 KH citromfélék 0,02 KH

21 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,02 KH paprika *0,3 paradicsom 0,05 padlizsán *0,02 KH uborka *0,1 dinnyefélék, tökfélék *0,02 KH zöldbab, lóbab *0,05 zöldborsó, takarmányborsó 0,05 száraz hüvelyesek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH brokkoli, karfiol 0,05 kelbimbó, fejeskáposzta 0,2 kelkáposzta 0,3 kínai kel *0,3 karalábé *0,02 KH leveles zöldségek (kivéve fejessaláta, *0,02 KH cikória) fejessaláta, cikória *0,5 szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH étkezési gombák *0,02 KH vadon termő gombák *0,02 KH kalászosok (szem) árukukorica *0,02 KH csemegekukorica *0,02 KH rizs *0,02 KH egyéb gabonafélék *0,02 KH cukorrépa 0,05 burgonya olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,02 KH kakaóbab, nyerskávé,, napraforgómag, repcemag) 0,02 KH napraforgómag repcemag 0,05 kalászosok (szalma) 0,1 komló (szárított) *20 cihalofop-butil almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH kókuszdió, makadám dió, pisztácia, 0,02 KH kesudió, pekándió citromfélék 0,02 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,02 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,02 KH kabakosok *0,02 KH hüvelyesek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH

22 leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH étkezési gombák *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH cukorrépa *0,02 KH burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) *0,1 KH cihexatin (azociklotin) alma 0,2 körte 0,1 egyéb almatermésűek csonthéjasok (kivéve őszibarack, nektarin, szilva) őszibarack, nektarin 0,05 szilva 0,3 szőlő (csemege) szőlő (bor) 0,3 málna ribiszke köszméte szamóca dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 KH 0,1 KH citromfélék 0,2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * uborka, cukkini, spárgatök * dinnyefélék * tök, sütőtök, patiszon * zöldbab *0,5 zöldborsó, lóbab * bab (száraz) borsó, lencse, csicseriborsó (száraz) * gyökér- és gumós zöldségek * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * gabonafélék * csemegekukorica * burgonya * szójabab olajos magvúak (kivéve szójabab, * ) komló *0,1 KH ciklanilid almatermésűek *

23 csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * gabonafélék * cukorrépa * burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé,, gyapotmag) gyapotmag 0,2 komló (szárított) *0,1 KH cikloát cukorrépa 0,05 cikloxidim zöldborsó, takarmányborsó 0,2 borsó (száraz) 0,2 cukorrépa 0,1 burgonya 0,3 napraforgómag, szójabab 0,1 repcemag 0,5 lucerna 0,5 cimoxanil szőlő (bor, csemege) 0,5 paradicsom 0,5 uborka 0,5 zöldborsó, takarmányborsó 0,5 borsó (száraz) 0,5 vöröshagyma 0,5 burgonya 0,5 szójabab 0,5 komló (szárított) 2 cinidon-etil almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán *

24 kabakosok * hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * gabonafélék (kivéve búza szem) *0,1 KH búza (szem) 0,1 KH cukorrépa * burgonya *0,1 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,1 KH kakaóbab, nyerskávé, ) 0,1 KH komló (szárított) *0,1 KH cipermetrin almatermésűek 1 cseresznye, meggy, ringló, szilva 1 őszibarack, nektarin, kajszibarack 2 szőlő (bor, csemege) 0,5 bogyós gyümölcsűek (kivéve málna, * szeder) málna 0,5 szeder *0,5 dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom 0,5 padlizsán *0,5 dinnyefélék, uborka 0,2 tökfélék *0,2 zöldbab *0,5 zöldborsó, takarmányborsó 0,5 zöldbab-, zöldborsó (fejtett) * lóbab, borsó (száraz) * bab (száraz), lencse gyökér- és gumós zöldségek (kivéve vöröshagyma, fokhagyma 0,1 zöldhagyma, gyöngyhagyma póréhagyma 0,5 brokkoli, kelbimbó, fejeskáposzta, 0,5 karfiol kelkáposzta, kínai kel 1 karalábé 0,2 fejessaláta, petrezselyem-, zellerlevél, 2 kapor endívia spenót, sóska 0,5 metélőhagyma, cikória *2 spárga 0,1

25 articsóka 2 rebarbara termesztett gombák * vadon termő gombák *1 búza (szem), rozs (szem), tritikálé (szem) árpa (szem), zab (szem) 0,2 kukorica (áru, siló) rizs * egyéb gabonafélék * cukorrépa burgonya napraforgómag, mákszem *0,2 KH, gyapotmag, lenmag 0,2 szójabab, mustármag * földimogyoró repcemag 0,2 zöld dohánylevél 1 kalászosok (szalma) 2 komló (szárított) *30 tea (szárított) 0,5 ciprodinil almatermésűek 0,5 csonthéjasok 0,5 szőlő (bor, csemege) 0,5 ciprokonazol zöldborsó, takarmányborsó, borsó 0,05 (száraz) kalászosok (szem) 0,05 cukorrépa 0,05 napraforgómag 0,05 kalászosok (szalma) 1 ciromazin almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék déligyümölcsök paradicsom *1 paprika * padlizsán *1 egyéb solanaceae (kivéve * uborka *1 dinnye *0,3 tök *1 egyéb kabakosok * hüvelyesek * száraz hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek * hagymafélék * káposztafélék * fejessaláta *15 spenót * vizitorma * endívia *

26 petrezselyemlevél, zellerlevél, * metélőhagyma zeller *2 egyéb szárukért termesztett zöldségek * articsóka *2 termesztett gombák *5 vadon termő gombák * gabonafélék * csemegekukorica * burgonya *1 olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé, ) komló * tea (szárított) CMBA bomlástermék árukukorica, silókukorica 0,05 kukorica szár és levél 0,5 2,4-D almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (áru, bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék *1 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék) zöldségfélék (kivéve száraz * hüvelyesek) száraz hüvelyesek * kalászosok (szem) (kivéve sörárpa) kukorica (áru, siló) rizs fénymag kalászosok (szalma) 0,1 rét-legelő 0,1 burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,1 KH kakaóbab, nyerskávé, ) 0,1 KH komló *0,1 KH 2,4-D észter kalászosok (szem) (kivéve sörárpa) 0,1 rét-legelő 0,1 dahemid (TI-35) kukorica (áru, siló) 0,1 daminozid almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH szőlő (bor, csemege) *0,02 KH bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék 0,02 KH déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,02 KH paprika, paradicsom, padlizsán *0,02 KH

27 kabakosok *0,02 KH hüvelyesek *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH étkezési gombák *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH cukorrépa *0,02 KH burgonya *0,02 KH olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *0,1 KH kakaóbab, nyerskávé, ) 0,1 KH herefélék 10 lucerna 10 komló (szárított) *0,1 KH 2,4-DB gyümölcsfélék * zöldségfélék * olajos magvúak * burgonya * komló (szárított) *0,1 KH tea (szárított) *0,1 KH baltacím, szarvaskerep, herefélék, 0,1 lucerna DDT (összes) almatermésűek csonthéjasok szőlő (bor, csemege) bogyós gyümölcsűek dió, mandula, mogyoró, gesztenye citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán kabakosok hüvelyesek gyökér- és gumós zöldségek (kivéve hagymafélék káposztafélék leveles zöldségek szárukért termesztett zöldségek étkezési gombák gabonafélék cukorrépa burgonya olajos magvúak (kivéve földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, ) zöld dohánylevél 0,05

28 takarmánynövények 0,05 komló (szárított) tea (szárított) 0,2 fűszernövények 0,2 deltametrin almatermésűek 0,1 csonthéjasok 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,1 ribiszke, köszméte 0,2 málna, szeder 0,5 szamóca egyéb bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék banán, füge, ananász, kiwi olíva bogyó 0,1 KH egyéb déligyümölcsök (kivéve citromfélék, oliva bogyó) paprika, paradicsom 0,2 padlizsán 0,2 dinnyefélék uborka 0,1 tök, sütőtök, spárgatök, patisszon cukkini 0,1 zöldbab 0,2 zöldborsó, takarmányborsó 0,1 zöldbab-, zöldborsó (fejtett) * lóbab bab (száraz) 1 + borsó (száraz), lencse *1 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve vöröshagyma, zöldhagyma, fokhagyma 0,1 póréhagyma 0,2 gyöngyhagyma brokkoli 0,1 fejeskáposzta, kelbimbó, karfiol 0,1 kelkáposzta, kínai kel 0,5 karalábé fejessaláta 0,5 endívia spenót, sóska, petrezselyem-, 0,5 zellerlevél, kapor metélőhagyma, cikória *0,5 spárga, rebarbara articsóka 0,1 étkezési gombák * búza (szem), árpa (szem), rozs (szem), 1 zab (szem) búza (szem), árpa (szem), rozs (szem), 1 + zab (szem) tritikálészem (szem) 1 árukukorica 1 árukukorica 0,5 + csemegekukorica

29 rizs 1 + egyéb gabonafélék *1 cukorrépa áruburgonya 0,5 újburgonya olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé,, napraforgómag, repcemag) napraforgómag repcemag 0,1 zöld dohánylevél 0,1 komló (szárított) *5 tea (szárított) 5 dezmedifam cukorrépa 0,1 vöröshagyma 0,1 diallát mezőgazdasági termények (kivéve * citromfélék, déligyümölcsök, komló (szárított), tea (szárított) citromfélék, déligyümölcsök komló (szárított) *0,1 KH diazinon alma, körte 0,3 birs, naspolya 0,02 KH cseresznye, meggy 0,3 szilva, ringló 0,1 őszibarack, nektarin, kajszibarack 0,02 KH szőlő (bor, csemege) 0,02 KH ribiszke, köszméte, áfonya 0,2 málna, szamóca 0,02 KH szeder, egyéb bogyósok (kivéve *0,02 KH áfonya) dió, mandula, mogyoró, gesztenye narancs, grapefruit, pomelosz 1 citrom, mandarin 0,02 KH kiwi 0,2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék, 0,02 KH kiwi) paprika, paradicsom 0,5 padlizsán *0,5 kabakosok (kivéve cukkini) 0,02 KH cukkini *0,02 KH zöldbab 0,02 KH zöldborsó, takarmányborsó 0,02 KH lencse 0,02 KH bab (száraz), borsó (száraz) *0,02 KH sárgarépa 0,2 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve 0,02 KH burgonya, sárgarépa) hagymafélék 0,02 KH káposztafélék 0,02 KH fejessaláta, spenót, sóska, petrezselyemés zellerlevél, kapor 0,02 KH

30 endívia, metélőhagyma, cikória *0,02 KH articsóka, rebarbara *0,02 KH spárga 0,02 KH étkezési gombák *0,02 KH kalászosok (szem) 0,02 KH árukukorica, csemegekukorica 0,02 KH rizs 0,02 KH cirok 0,02 KH köles, pohánka *0,02 KH cukorrépa 0,1 burgonya 0,02 KH napraforgómag, szójabab zöld dohánylevél 0,1 komló (szárított) tea (szárított) difenamid paprika, paradicsom 0,1 zöld dohánylevél 0,1 difenil-amin alma 5 körte *10 citromfélék, déligyümölcsök egyéb mezőgazdasági termények * difenokonazol alma, körte 0,5 őszibarack, nektarin 0,5 zöldborsó, takarmányborsó 0,1 búza (szem), árpa (szem) 0,05 cukorrépa fej 0,5 cukorrépa test 0,2 borsó szár és szalma 1 diflubenzuron alma, körte, birs 1 cseresznye, meggy 0,5 őszibarack, nektarin, ringló, szilva 0,1 citromfélék 1 csiperke gomba 0,1 kalászosok (szem) 0,1 kalászosok (szalma) 0,1 dikamba kalászosok (szem) 0,1 kukorica (áru, siló) 0,1 cirok 0,1 rét-legelő 0,5 diklobenil almatermésűek 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,1 köszméte, málna, ribiszke (fekete, 0,1 piros) diklofluanid alma, körte 5 birs, naspolya *5 csonthéjasok *5 csemegeszőlő 0,5 borszőlő 10 ribiszke, köszméte, szeder *10 málna, szamóca 10 egyéb bogyós gyümölcsűek *10 dió, mandula, mogyoró, gesztenye *5 5

31 1,1-diklór-2,2-bisz(4,-etilfeniletán citromfélék 5 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 5 paprika, paradicsom, padlizsán *5 kabakosok *5 hüvelyesek *5 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *5 hagymafélék *5 káposztafélék *5 fejessaláta *10 egyéb leveles zöldségek *5 szárukért termesztett zöldségek *5 étkezési gombák *5 cukorrépa *5 burgonya *5 olajos magvúak (kivéve földimogyoró, *5 kakaóbab, nyerskávé, ) 5 komló (szárított) *5 tea (szárított) 5 mezőgazdasági termények [kivéve *0,01 KH citromfélék, déligyümölcsök, komló (szárított), tea (szárított)] citromfélék, déligyümölcsök 0,01 KH komló (szárított) *0,1 KH 1,2-diklór-etán gyümölcsfélék *0,01 KH zöldségfélék *0,01 KH olajos magvúak *0,02 KH burgonya *0,01 KH gabonafélék *0,01 KH komló (szárított) *0,02 KH tea (szárított) *0,02 KH diklorfosz almatermésűek 0,1 csonthéjasok 0,1 szőlő (bor, csemege) 0,1 ribiszke, málna, köszméte, szamóca 0,1 szeder, egyéb bogyósok *0,1 dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,1 0,1 citromfélék 0,1 banán 0,1 egyéb déligyümölcsök 0,1 paprika, paradicsom, padlizsán 0,1 kabakosok 0,1 hüvelyes zöldségfélék (friss) 0,1 bab (száraz), borsó (száraz) *0,1 lencse 0,1 gyökér- és gumós zöldségek (kivéve 0,1 hagymafélék 0,1 káposztafélék (kivéve brokkoli) 0,1 brokkoli *0,1

32 fejessaláta 0,1 spenót, sóska, petrezselyem- és 0,1 zellerlevél, kapor endívia, metélőhagyma, cikória 0,1 spárga 0,1 articsóka, rebarbara *0,1 termesztett gombák 0,1 vadon termő gombák *0,1 kalászosok (szem) 2 árukukorica 2 csemegekukorica 0,1 rizs *2 cirok 2 köles, pohánka *2 cukorrépa *0,1 burgonya 0,1 szójabab, repcemag, mustármag 0,1 gyapotmag, mákszem, lenmag, tökmag, *0,1 olajtök, olajretek 0,1 komló (szárított) *0,1 diklórmid kukorica (áru, siló, csemege) 0,05 napraforgómag 0,05 diklórprop (2,4-DP) almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye * * citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * kalászosok (szem) 0,05 csemegekukorica * cukorrépa * burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) *0,1 KH dikofol almatermésűek *0,02 KH csonthéjasok *0,02 KH csemegeszőlő *2

33 borszőlő *2 bogyós gyümölcsűek *0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék 2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,02 KH paradicsom *1 paprika, padlizsán *0,02 KH uborka, cukkini *0,2 dinnyefélék, tökfélék *0,5 hüvelyesek (friss, száraz) *0,02 KH gyökér- és gumós zöldségek (kivéve *0,02 KH hagymafélék *0,02 KH káposztafélék *0,02 KH leveles zöldségek *0,02 KH szárukért termesztett zöldségek *0,02 KH termesztett gombák *0,02 KH vadon termő gombák *0,02 KH gabonafélék *0,02 KH cukorrépa *0,02 KH burgonya *0,02 KH gyapotmag *0,1 olajos magvúak (kivéve gyapotmag, * ) komló (szárított) *50 tea (szárított) 20 dimetaklór repcemag 0,1 dimetenamid árukukorica, csemegekukorica 0,05 cukorrépa 0,02 napraforgómag 0,02 szójabab 0,05 dimetipin zöldborsó, takarmányborsó, borsó 0,1 (száraz) árukukorica, silókukorica 0,1 rizs 0,1 burgonya napraforgómag 0,5 szójabab, repcemag 0,1 gyapotmag 0,5 kukorica szár és levél 0,2 dimetoát almatermésűek 0,02 KH cseresznye, meggy 1 őszibarack, nektarin, kajszibarack, 0,02 KH ringló, szilva szőlő (bor, csemege) 0,02 KH málna, köszméte 0,02 KH ribiszke, szamóca 0,02 KH szeder, egyéb bogyósok 0,02 KH dió, mandula, mogyoró, gesztenye *

34 citromfélék 0,02 KH olíva bogyó 2 déligyümölcsök (kivéve citromfélék, 0,02 KH olíva bogyó) paprika 0,02 KH paradicsom 0,02 KH padlizsán *0,02 KH kabakosok (kivéve cukkini) 0,02 KH cukkini *0,02 KH zöldbab 0,02 KH zöldborsó, takarmányborsó 1 zöldbab-, zöldborsó (fejtett) *0,02 KH lóbab, bab (száraz), borsó (száraz), 0,02 KH lencse sárgarépa, petrezselyemgyökér, 0,02 KH pasztinák, vajrépa zellergumó, torma, cékla 0,02 KH retek, kerekrépa *0,02 KH zöldhagyma 2 hagymafélék (kivéve zöldhagyma) 0,02 KH káposztafélék (kivéve bimbóskel, 0,02 KH fejeskáposzta, karfiol) bimbóskel 0,3 fejeskáposzta 1 karfiol 0,2 fejessaláta 0,5 petrezselyem- és zellerlevél, kapor, 0,02 KH spenót, sóska endívia, metélőhagyma, cikória *0,02 KH spárga 0,02 KH articsóka, rebarbara *0,02 KH étkezési gombák *0,02 KH búza, rozs, tritikále (szem) 0,3 árpa (szem), zab (szem) 0,02 KH kukorica (áru, siló, csemege) 0,02 KH rizs *0,02 KH cirok, köles, pohánka, fénymag *0,02 KH cukorrépa 0,02 KH burgonya 0,02 KH napraforgómag, mákszem gyapotmag, mustármag, mákszem, * lenmag, tökmag, olajtök, olajretek dohány 1 lucerna 1 komló (szárított) tea (szárított) köménymag 1 dimetomorf szőlő (bor, csemege) 0,5 paradicsom 0,1 uborka 0,1 hagymafélék 0,1 burgonya 0,1 zöld dohánylevél 0,1 dinikonazol alma, körte, birs 0,1

35 szőlő (bor, csemege) 0,2 búza (szem), árpa (szem) 0,05 dinokap alma, körte, birs 0,2 őszibarack, nektarin 0,2 szőlő (bor, csemege) 0,2 ribiszke, málna, köszméte, szamóca 0,2 paprika 0,2 kabakosok 0,2 petrezselyemgyökér, pasztinák 0,2 petrezselyemlevél 0,2 dinoszeb almatermésűek csonthéjasok szőlő (bor, csemege) bogyós gyümölcsűek dió, mandula, mogyoró, gesztenye citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán kabakosok hüvelyesek gyökér- és gumós zöldségek (kivéve hagymafélék káposztafélék leveles zöldségek szárukért termesztett zöldségek étkezési gombák gabonafélék *0,01 KH cukorrépa burgonya olajos magvúak (kivéve földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) 0,1 KH dinoterb mezőgazdasági termények (kivéve *, citromfélék, déligyümölcsök, földimogyoró, kakaóbab, nyerskávé,, komló, tea) citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) komló (szárított) *0,1 KH dioxation almatermésűek * csonthéjasok * szőlő (bor, csemege) * bogyós gyümölcsűek *

36 dió, mandula, mogyoró, gesztenye * citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * hüvelyesek * gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * cukorrépa * burgonya * olajos magvúak (kivéve földimogyoró, * kakaóbab, nyerskávé, ) komló (szárított) *0,1 KH diquat-dibromid (diquat) almatermésűek csonthéjasok szőlő (bor, csemege) bogyós gyümölcsűek * dió, mandula, mogyoró, gesztenye citromfélék déligyümölcsök (kivéve citromfélék) paprika, paradicsom, padlizsán * kabakosok * zöldbab, lóbab * zöldborsó, takarmányborsó bab (száraz), borsó (száraz) *0,2 lencse gyökér- és gumós zöldségek (kivéve * hagymafélék * káposztafélék * leveles zöldségek * szárukért termesztett zöldségek * étkezési gombák * kalászosok (szem) (kivéve árpa, zab) árpa 10 zab 2 kukorica (áru, siló) 1 rizs cirok köles *1 pohánka (szem) pohánka (koptatott) 0,5 cukorrépa *0,1 burgonya

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1425-1688. OLDAL 2006. június 20. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 A BIZOTTSÁG 2006/59/EK IRÁNYELVE (2006. június 28.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a karbaril,

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2014. május 30. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez . számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 6/2009. (V. 4.) FVM rendelethez Pontozási szempontok szántóföldi célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja A támogatási

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 9. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A földművelésügyi miniszter közleménye a szántóföldi növények,

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés AGF08, AGF09,

Részletesebben

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet 8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben 2012 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

Dr. Bárczay András. A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában

Dr. Bárczay András. A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában Dr. Bárczay András A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában A biztosítótársaság terméke A biztositó társaság terméke a kockázatvállalás, tevékenysége a kockázat

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait! Sharpen 330 EC Gyomirtó permetezőszer kalászosok, rizs, kukorica, napraforgó, zöldborsó, száraz borsó, lóbab, szója, dohány, lucerna, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, zeller, paradicsom, paprika, káposzta,

Részletesebben

fehérjék zöldségek gyümölcsök fűszerek 6900,-Ft 6900,-Ft 6900,-Ft epicutan teszt tartósítószerek 6900,-Ft fogászati anyagok fémek ételadalékok

fehérjék zöldségek gyümölcsök fűszerek 6900,-Ft 6900,-Ft 6900,-Ft epicutan teszt tartósítószerek 6900,-Ft fogászati anyagok fémek ételadalékok Gasztroenterológiai szakvizsgálat ( felnőtt,gyermek) Gyermekgyógyászati szakvizsgálat Konzultáció (leletmegbeszélés vizsgálat nélkül, 15 perc) Kontroll vizsgálat 3 hónapon belül Micro H2(lactose, fructose

Részletesebben

Komplex Záróvizsga tételek

Komplex Záróvizsga tételek Komplex Záróvizsga tételek Mezőgazdasági mérnök szak (főiskolai) Növénytermesztési és kertészeti szakirány 1. Az őszi búza termesztése - az őszi búza betakarítás gépesítése 2. Őszi árpa termesztése - szemes

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. oldal 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens Kurmai Viktória és Kicska Tibor, doktoranduszok A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának helyzete és kilátásai A

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény - -!, :. ggytlés Hivatala {rrxmenys arn' «2016. évi.... törvény Érkezeti; 1016 1AN. 5 az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Megjelenik kéthetente július 29. Felelős

Részletesebben

Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Szerződés odaítélése. HU-Szombathely: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Szerződés odaítélése. HU-Szombathely: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 1/9 HU-Szombathely: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 11-012944 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 A BIZOTTSÁG 2005/46/EK IRÁNYELVE (2005. július 8.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az amitráz maximális szermaradványértéke

Részletesebben

2012.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 166/67

2012.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 166/67 2012.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 166/67 A BIZOTTSÁG 556/2012/EU RENDELETE (2012. június 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a málnában, illetve a málna

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Hogyan válogassam és osztályozzam az átvett erjedés- és tartósítóipari nyersanyagot?

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Hogyan válogassam és osztályozzam az átvett erjedés- és tartósítóipari nyersanyagot? Bereczkiné Kardeván Kinga Hogyan válogassam és osztályozzam az átvett erjedés- és tartósítóipari nyersanyagot? A követelménymodul megnevezése: Erjedés- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás A követelménymodul

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 58. szám 5445 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK NÖVÉNYI TERMÉNYEKBEN ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINTÁKBAN 2003 NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI KÖZPONTI SZOLGÁLAT 1118 Budapest XI. Budaörsi út 141-145 A Növényvédő szermaradék

Részletesebben

Agria Logisztikai Centrum Kft. www.agriakft.com. Termékismertető

Agria Logisztikai Centrum Kft. www.agriakft.com. Termékismertető Agria Logisztikai Centrum Kft. www.agriakft.com Termékismertető Tisztelt Partnerünk! Köszöntjük és köszönjük, hogy ebben a mind jobban felgyorsuló világban időt szakít arra, hogy belelapozzon Termékismertető

Részletesebben

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód...

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód... TARTALOM Előszó... 11 ALAPISMERETEK... 13 A táplálkozás Egészségformáló szerepe... 15 A baba Első tápláléka Az AnyAtEj... 20 mesterséges és vegyes táplálás... 26 Csecsemőtápszerek... 27 Tápszerválaszték...

Részletesebben

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től - 1 Melléklet az Alapítványi Kezesség Igénylő Laphoz ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÁGAZATI SEGÉDLET I., II., és III. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és tevékenységek támogatási szabályok

Részletesebben

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet Magyar joganyagok - 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 1. oldal területalapú támo 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2007/62/EK IRÁNYELVE (2007. október 4.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a bifenazát, a petoxamid,

Részletesebben

2015-06-30-i változat

2015-06-30-i változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

XIX. évfolyam, 17. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XIX. évfolyam, 17. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XIX. évfolyam, 17. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XIX. évfolyam, 17. szám, 2015 Megjelenik kéthetente szeptember 8. Felelős

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035772/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035772/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 5. (OR. en) 16594/14 AGRILEG 254 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. december 3. Címzett: Biz. dok. sz.: D035772/02 Tárgy: Uwe

Részletesebben

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP AKG Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP források -2016-158 666

Részletesebben

Étlap (2015.01.05.-2015.01.30.)

Étlap (2015.01.05.-2015.01.30.) 2015.01.05. HÉTFÕ Zöldborsó leves Házi tarhonyáshús Vegyes saláta Tej Vajkrém Reszelt sajt Félbarna kenyér 2015.01.06. KEDD Daragaluska leves Sült csirkemell Meggymártás Párolt rizs Natur sertés szelet

Részletesebben

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. szeptember 10.

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Megjelenik kéthetente május 7. Felelős szerkesztő

Részletesebben

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 31993R2019 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 184/1 A TANÁCS 2019/93/EGK RENDELETE (1993. július 19.) az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

8. számú melléklet FOGALOMJEGYZÉK

8. számú melléklet FOGALOMJEGYZÉK 8. számú melléklet FOGALOMJEGYZÉK 1. aktív mezőgazdasági termelő: a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. január 9. (OR. en) 2006/0218 (COD) PE-CONS 3639/07 STATIS 95 CODEC 852 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Megjelenik kéthetente november 19. Felelős

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak A K I I Zöldség gyümölcs piaci árak VIII. évfolyam / 15. szám 24. 8. 2. 3-31. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Információk a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piac kínálatáról Kitekintés néhány Európai

Részletesebben

L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.1.26. A BIZOTTSÁG 2006/9/EK IRÁNYELVE (2006. január 23.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek az abban rögzített dikvátmaradvány megengedett legmagasabb mértéke

Részletesebben

Irtható kórokozók: Blumeriellás betegség Alternária Mikoszferella Fehérsömör Lisztharmat Fehérpenész Szürkepenész Rizoktóniás palántadőlés

Irtható kórokozók: Blumeriellás betegség Alternária Mikoszferella Fehérsömör Lisztharmat Fehérpenész Szürkepenész Rizoktóniás palántadőlés 126 Szerkatalógus 2015 Gombaölő szerek Moníliás gyümölcsrothadás Moníliás hajtás- és virágpusztulás Irtható kórokozók: Blumeriellás Alternária Mikoszferella Fehérsömör Lisztharmat Fehérpenész Rizoktóniás

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Tót Erika ENGEDÉLYSZÁM:02.5/2419/2/2009.

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

Fekélybetegek diétája

Fekélybetegek diétája Fekélybetegek diétája A diétáról: 1. A diéta önmagában nem befolyásolja a fekély gyógyulását, de elősegíti a tünetmentességet és a visszaesések elkerülését. Viszont a rosszul megválasztott diéta önmagában

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK CUKORBETEGEK RÉSZÉRE

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK CUKORBETEGEK RÉSZÉRE S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

2012.6.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/25

2012.6.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/25 2012.6.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/25 A BIZOTTSÁG 473/2012/EU RENDELETE (2012. június 4.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve

Részletesebben

IMPULZUS Tanulógazda Program I M P U L Z U S = l e nd ü l e t Az impulzus a test azon törekvése, hogy fenntartsa mozgásának állapotát. Ezt az Impulzust a Budapest Bank Békéscsabáért Program keretében kaptuk

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience 1123 Budapest, Alkotás u. 50. ELŐADÓ: Tót Erika ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/2000/4/2008. OLDALAK SZÁMA: 8 MELLÉKLET: - TÁRGY: Decis Mega rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Részletesebben

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése Pályázat kódja VP2.-4.1.4-16 Keretösszeg Támogatási összeg 49,5 Mrd Ft Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés Beadás kezdete 2016. július 6.

Részletesebben

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

Copac Flow. Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília. Rozsdagombák Baktériumos betegségek. Általános adatok. Hatóanyag

Copac Flow. Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília. Rozsdagombák Baktériumos betegségek. Általános adatok. Hatóanyag 80 Szerkatalógus 2015 Gombaölő szerek Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília Rozsdagombák betegségek Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 24% fémréz (36% réz-hidroxid)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS Szerző: dr. Roszík Péter Lektor: Dr.

Részletesebben

Fogyókúra napok ebéd mintái

Fogyókúra napok ebéd mintái Fogyókúra napok ebéd mintái Vegetáriánus receptek Töltött cukkíni 15dkg cukkíni 45 1,5-7,5 10 dkg gomba 40 5,9 0,2 3,3 1 db tojás 70 5 5-2 dkg barna rizs 60 2,8 0,2 10,6 5 dkg gomolya 140 9 10,5 1,5 5

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a mezőgazdaságból élők számára méltányos jövedelem elérésének lehetőségét, a mezőgazdasági termelékenység növelését,

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

8. Árucsoport. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

8. Árucsoport. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 84 8. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 8. ÁRUCSOPORT Megjegyzések 1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba az élelmezési célra alkalmatlan diófélék

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTŐ TERV - MUNKAKÖZI - Tárgy: Fedett lovarda építése 3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos út 217. Megbízó: Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tervező: Motívum Eger Kft. 3300

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/34. kötet 471 32001L0112 L 10/58 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 2002.1.12. A TANÁCS 2001/112/EK IRÁNYELVE (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

PURINSZEGÉNY ÉTREND MIT SZABAD ÉS MIT NEM AJÁNLOTT FOGYASZTANI? MI IS AZ A PURIN?

PURINSZEGÉNY ÉTREND MIT SZABAD ÉS MIT NEM AJÁNLOTT FOGYASZTANI? MI IS AZ A PURIN? PURINSZEGÉNY ÉTREND A köszvény egyre gyakoribb hazánkban. A laboratóriumi vizsgálatok eredménye szerint egyre több az olyan ember, akinek vérében emelkedett a húgysavszint. A megbetegedettek között több

Részletesebben

XVI. évfolyam, 15. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVI. évfolyam, 15. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVI. évfolyam, 15. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVI. évfolyam, 15. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. augusztus 14. Felelős

Részletesebben

LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16

LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs és bor piaci árak. VIII. évfolyam / 18. szám 2004. 09. 13. 36-37.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs és bor piaci árak. VIII. évfolyam / 18. szám 2004. 09. 13. 36-37. A K I Zöldség gyümölcs és bor piaci árak VIII. évfolyam / 18. szám 24. 9. 13. 36-37. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Bor piaci jelentés: Információk a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piac kínálatáról

Részletesebben

Legtöbbet vásárolt növényvédő-szerek Magyarországon

Legtöbbet vásárolt növényvédő-szerek Magyarországon I. melléklet Legtöbbet vásárolt növényvédő-szerek Magyarországon Alfa-Solo Score 250 EC gombaölő szer (párhuzamos import) 303/2006 3x3ml ampulla Kiszerelés 63db 1890l 250 g/l difenokonazol 472,5kg AMEGA

Részletesebben

CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY

CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY A verseny célja: a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a versenyen résztvevő pálinkák megmérettetése, a minőség javítása, a bérfőzetők saját eredményeinek közlésén keresztül, a pálinkával

Részletesebben

XIX. évfolyam, 4. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XIX. évfolyam, 4. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XIX. évfolyam, 4. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XIX. évfolyam, 4. szám, 2015 Megjelenik kéthetente március 10. Felelős szerkesztő

Részletesebben

KARVONEN MÓDSZER AZ EDZÉS HATÁSOS ÉS BIZTONSÁGOS TERHELÉSI ZÓNÁJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

KARVONEN MÓDSZER AZ EDZÉS HATÁSOS ÉS BIZTONSÁGOS TERHELÉSI ZÓNÁJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA KARVONEN MÓDSZER A módszer segítségével meghatározhatjuk az adott életkorú sportoló hatásos, és biztonságos terhelési zónáját, illetve a megcélzott intenzitáshoz tartozó pulzusértéket. Szükséges adatok:

Részletesebben

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók: ½ sárgarépa, ¼ petrezselyemgyökér, ¼ zellergumó, 1 kisebb burgonya, 1.5 dkg zöldborsó, 1 kiskanál olaj, ¼ csokor petrezselyemzöld, 3 dl zöldséglé, só, bors. A zöldségeket,

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 2. Hét

Menü - 1800 kcal. 2. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. IX. évfolyam / 1. szám 2005. 01. 31. 3-4.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. IX. évfolyam / 1. szám 2005. 01. 31. 3-4. A K I Zöldség gyümölcs piaci árak IX. évfolyam / 1. szám 1. 31. 3- Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, a belföldi piacokért versenyz termék hazai termeli és import nagykereskedi ára A fejeskáposzta

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.2.-16 A vissza

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

Zöldség gyümölcs. XI. évfolyam / 8. szám 2007. 05. 07. 17-18. hét. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: 2 old. A földieper piaci helyzete néhány

Zöldség gyümölcs. XI. évfolyam / 8. szám 2007. 05. 07. 17-18. hét. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: 2 old. A földieper piaci helyzete néhány A K I Zöldség gyümölcs XI. évfolyam / 8. szám 05. 07. 17- Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, hazai piacokért versenyzı belföldi termesztéső, illetve más országokból származó termék piaci ára 2 old.

Részletesebben

ÉLELMISZEREK ENERGIA- ÉS TÁPANYAGTARTALMA Kezdjük az alapoktól

ÉLELMISZEREK ENERGIA- ÉS TÁPANYAGTARTALMA Kezdjük az alapoktól ÉLELMISZEREK ENERGIA- ÉS TÁPANYAGTARTALMA Kezdjük az alapoktól A szívbarát táplálkozás 10 pontja! 1. Fogyasszon naponta többször zöldséget, gyümölcsöt! 2. Egyen kevesebb állati (telített) zsiradékot! 3.

Részletesebben

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint.

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint. Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás Tisztelt Gazdasági Szereplő! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Részletesebben

Tájékoztató ŐSTERMELŐKNEK/KISTERMELŐKNEK

Tájékoztató ŐSTERMELŐKNEK/KISTERMELŐKNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Tájékoztató ŐSTERMELŐKNEK/KISTERMELŐKNEK A termelő felelős az általa forgalomba hozott termék élelmiszer-biztonságáért, minőségéért,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 4. (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 30. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben