Római jog XVI. Reálszerződések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Római jog XVI. Reálszerződések"

Átírás

1 Római jog XVI. Reálszerződések

2 a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok esetében a kötelem keletkezéséhez nem volt elegendő (de persze szükséges) a felek form{tlan meg{llapod{sa, hanem kellett, hogy a felek egyike, anélkül hogy erre kényszeríthető lenne, a meg{llapod{st önként teljesítse, mely {ltal a m{sik fél terhére jogilag is érvényesíthető kötelezettséget hozott létre. Nevesített re{l-szerződések Névtelen (nem nevesített) re{l-szerződések

3 a kölcsön (mutuum) A kölcsön /meghat{rozott mennyiségű /elhaszn{lható dolognak /tulajdonba ad{sa azzal, hogy a kölcsönvevő /ugyanolyan mennyiségű és minőségű dolgot legyen köteles visszaadni. Eredetileg a mutui datiot, mint bar{tok és nemzetségtagok közti szívességi aktust (creditum) a rómaiak nem sz{mított{k a jogi ügyletek közé. A kölcsön-meg{llapod{sok megtart{s{nak nem a jog, hanem a kölcsönvevő adott szava, a fides Romana volt a garanci{ja. A preklasszikus jog viszont a kölcsönt m{r a ius gentium ügyletének tartotta, mely a rómaiak mellett a peregrinusoknak is nyitva {llt. A klasszikus jog szerint pedig a mutuum a ius civile re{l-contractusainak egyike, sőt Gaius e contractusok alaptípusaként említi.

4 a kölcsönszerződés Lényeges eleme a mutui datio: azaz elhaszn{lható dolgoknak traditio credendi causa útj{n való tulajdonba ad{sa. A kölcsönkötelem ezzel jön létre, a kölcsönszerződés teh{t re{lcontractus. A kölcsönnyújt{sban való előzetes meg{llapod{sból (pactum de mutuo dando) nem sz{rmazik perelhető kötelezettség az ígért kölcsön folyósít{s{ra (kivéve ha a kölcsönígéret stipulatios form{ban történt.) Kölcsönszerződés létrejöhet brevi manu traditio útj{n is. Ennek fontosabb esetei: a) a letéteményes a letétként őrzött pénzt a letevő utólagos engedélyével felhaszn{lja; b) a megbízott a véghezvitt ügyletből kifolyólag kezéhez jutott pénzt a megbízótól kölcsönbe kapja; c) a kölcsönadó utasítja adós{t, hogy tartoz{s{t ő egy harmadik kezéhez fizesse, aki azut{n a kapott pénzzel a megbízónak fog kölcsönképpen tartozni;

5 a kölcsönszerződés (2) d) néha elhaszn{lhatatlan dolog tulajdonba ad{s{val létesül a mutuum: a klasszikus korban kölcsönnyújt{snak minősítik azt az esetet, amidőn valaki egy egyedi dolgot (ezüstt{lat vagy tömböt) ad {t azzal, hogy az {tvevő adja el, és a vétel{rat tartsa meg kölcsönképpen. - az ügylet eleinte csup{n az ad{svétel megtörténtével fordult {t kölcsönbe, ezt megelőzően a veszélyt az {tadó viseli; - Diocletianus szerint viszont m{r a dolog {tad{s{val kölcsönnek minősül az ügylet, ha az {llatokat vagy m{s {rut pénzben felbecsülve adj{k {t. A középkorban a kölcsönnyújt{snak ezt a módj{t nevezik arab eredetű szóval (muhatara = veszély) nem valódi contractus mohatraenek. (A valódi contractus mohatrae: valaki elad hitelre egy dolgot, majd azt alacsonyabb {ron készpénzért visszav{s{rolja. Ez uzsor{s szerződés, és mint ilyen semmis!).

6 a kölcsönszerződés (3) Minthogy a tradition{l a római jog elismeri a közvetlen képviseletet, kölcsönt lehet felvenni egy harmadik személynek, mint képviselőnek a közreműködésével is. Kivételesen előfordul, hogy a traditio tranzlatív hat{lya ellenére sem jön létre mutuum: a) ha a gy{molt gy{mi engedély nélkül adott kölcsön pénzt, és azt a kölcsönvevő jóhiszeműen elköltötte; b) ha a kölcsönvevő m{stól kért és kapott kölcsönt, mint akitől akart. Az {tadott összeg ezekben az esetekben nem kölcsön, hanem jogalap nélküli gazdagod{s címén követelhető vissza. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy a visszafizetés nyomban, nem pedig az arra kikötött időben lesz esedékes.

7 a kölcsönkötelem A mutui datioból egyoldalú, ingyenes, stricti iuris kötelem keletkezik, mely csak a kölcsönvevő terhére hoz létre kötelezettséget: ez a tulajdonba kapott dolgot (a tőkét) nem in specie tartozik visszaadni, hanem helyette ugyanolyat és ugyanannyit. Kötelezettsége teh{t generikus. A stricti iuris jellegből következik, hogy a mutui datioból kamatfizetési kötelezettség nem sz{rmazik, a kölcsönkötelem teh{t ingyenes, az adós késedelem esetén sem tartozik k{rtérítést (késedelmi kamatot) fizetni. (Az esetleges kamatkikötés csak stipulatio usurarum útj{n történhetik, amikor is a tőketartoz{s a mutui dation, a kamattartoz{s pedig a tőle jogilag független stipulation alapul.) mivel a kölcsön t{rgy{n az adós tulajdonjogot szerez és a visszatérítési kötelezettsége generikus, a szolg{ltat{s lehetetlenüléséért való felelősség kérdése kölcsönnél fel sem merülhet.

8 keresetek A kölcsönadó keresete pénzkölcsön esetében condictio certae creditae pecuniae, olyankor pedig, amidőn a kölcsön t{rgya egyéb elhaszn{lható dolog (pl. gabona, bor, olaj), condictio triticaria. A kölcsönad{s tényét a hitelezőnek kellett bizonyítania. Ezt megkönnyítendő szok{sos volt az adóstól elismervényt, adóslevelet (chirographum) kérni. Ha ezt ki{llította, mielőtt részére a kölcsönt ténylegesen folyósított{k volna, előfordulhatott, hogy az adóslevél alapj{n annak birtokosa pert indított a ki{llító ellen az okiratban foglaltak teljesítésére. Ennek megakad{lyoz{s{ra a klasszikus jogban a ki{llító az adóslevél készítésétől sz{mított 5 (Justinianusn{l 2) éven belül exceptio non numeratae pecuniaevel védekezhetett, ill. querela non numeratae pecuniaet indíthatott az adóslevél érvénytelenítésére. Justinianus hasonlóan rendelkezett a hitelező nyugt{j{t illetően is, amennyiben azt az adósnak kiszolg{ltatta, mielőtt a kölcsönt visszakapta volna.

9 a kamatozó kölcsön (foenus) A rendszerint ingyenes ún. fogyaszt{si kölcsön mellett Róm{ban m{r kor{n ismeretes a kamatra való üzletszerű pénzkölcsönzés (foenus) is. Az ezzel foglalkozó tőkepénzesek (foeneratorok) a nagyobb haszon érdekében igyekeztek {th{gni a törvény meg{llapította kamatmaximumot (6 %), a kölcsön uzsor{s jellegét természetesen m{s ügyletekkel leplezve. Ezeknél a kölcsönöknél elterjedt gyakorlat volt a szerződés stipulatioba foglal{sa s erről cautio ki{llít{sa, hogy ily módon a kamatokat is bele lehessen venni az ügyletbe.

10 a tengeri kölcsön (foenus nauticum) A foenus saj{tos alakzata a görög tengeri fuvaroz{si praxisból {tvett tengeri kölcsön (pecunia traiecticia), mely funkciój{t tekintve rejtett biztosít{si szerződés. A kölcsönadó azzal a külön megegyezéssel nyújt egy hajósz{llítm{nyra kölcsönt, hogy nem követelheti a kölcsön visszafizetését, ha a sz{llítm{ny egészben vagy részben vis maior folyt{n megsemmisül. Ez teh{t aleatorius ügylet, mert a hajóút kock{zat{t a hitelező viseli. Ellentételként erre a kölcsönre nem vonatkoznak a kamatkorl{toz{sok, hanem a kamat nagys{ga szabad egyezkedés t{rgya és az form{tlan pactummal is kiköthető. Justinianus a kiköthető kamat felső hat{r{t itt 12 %-ban {llapította meg.

11 bonae fidei re{lszerződések A nevesített re{lszerződések m{sik csoportj{t bonae fidei kötelmek alkotj{k, melyek kivétel nélkül egyenlőtlenül kétoldalú kötelmek. Ezeknél csak az egyik fél van szükségképpen kötelezve a szerződésből, a m{sik csup{n esetlegesen, ha ti. a főkötelezettnek felróható módon k{rt okozott, vagy őt kiad{sba verte. Ilyen kötelmek: 1. a haszonkölcsön (commodatum), 2. a letét (depositum), 3. a kéziz{logszerződés (contractus pigneraticius).

12 a haszonkölcsön (commodatum) A haszonkölcsön valamely /elhaszn{lhatatlan dolognak /ingyenes haszn{latba ad{sa /specifikus visszaad{si kötelezettséggel /a lej{ratkor. Lényegéhez tartozik: a) az {tengedés ingyenessége (a pénzért való {tengedés dologbérlet, az egyéb ellenszolg{ltat{sért történő pedig névtelen re{lszerződés) b) t{rgya csak elhaszn{lhatatlan (ingó vagy ingatlan) dolog lehet; ui. csup{n ily módon egyeztethető össze a haszn{lat joga a specifikus visszaad{si kötelezettséggel. (Kivételes eset az ún. commodatum ad pompam et ostentationem: elhaszn{lható dolognak a rendeltetésszerűtől eltérő haszn{latra való {tengedése, pl. pénzérméké a pénzv{ltó kirakat{ba történő elhelyezésre) c) ugyanazt a dolgot kell visszaadni: ebből következik, hogy ha a dolog a haszonkölcsönbe vevőnek fel nem róható okból megsemmisült, a szerződés utólagos lehetetlenülés ok{ból megszűnik.

13 a commodatum fejlődése A commodatum a mindennapi élet igen gyakori szívességi ügylete, mely főleg rokonok, szomszédok, ismerősök között szokott előfordulni, ezért viszonylag ritk{n adódnak belőle jogvit{k. Róm{ban is a legrégibb idők óta ismeretes, de sok{ig a jog vil{- g{n kívül esőnek tekintették; 1. Majd a meg{llapod{s megszegését delictumként kezelték és a vétkes ellen a rendes delictualis kereseteket (actio furti, actio legis Aquiliae) adt{k. 2. A preklasszikus korban a praetor vonta e meg{llapod{sokat a contractusok körébe azzal, hogy in factum actiot adott a dolog visszaad{s{t elmulasztó ellen. 3. A klasszikus kor elején a kereset mellé, a justinianusiban ennek helyébe lépnek az in ius concepta actiok.

14 a commodatum, mint szerződés A haszonkölcsön szerződés re{l-szerződés, vagyis létrejöttéhez a felek form{tlan meg{llapod{s{n felül szükséges az ígért dolog önkéntes {tad{sa is. A puszta meg{llapod{s alapj{n teh{t a haszn{latba ad{s még nem követelhető. A haszonkölcsön szerződésből egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei kötelem keletkezik: a haszonkölcsönbe vevő szükségképpen, a haszonkölcsönbe adó viszont csup{n adott esetekben lesz kötelezve. - A haszonkölcsönbe adó igényeinek érvényesítésére az actio commodati DIRECTA, - a haszonkölcsönbe vevő esetleges ellenköveteléseire pedig az actio commodati CONTRARIA szolg{l.

15 a commodatarius jogai és kötelezettségei A commodatum a haszonkölcsönbe vevő (commodatarius) érdekében jön létre, akinek a kötelezettségei ezért az érdekelt adósi mérce szerint vannak megszabva: a) a kapott dolognak csup{n birtokközvetítő detentora, birtokvédelemben teh{t csak a haszonkölcsönbe adón keresztül részesül, aki viszont harmadik személyekkel szemben a védelemre kötelezve is van. a haszonkölcsönbe vevő ezért tartozik a birtokh{borít{sról ill. kivetésről a haszonkölcsönbe adót értesíteni; b) köteles a dolgot a bona fides követelményeinek megfelelően, rendeltetésszerűen és szerződésszerűen, vagyis az esetleges külön kikötéseknek megfelelően haszn{lni: pl. a h{taslovat szekér, eke elé nem foghatja, az ünneplő ruh{t munk{hoz fel nem veheti. A haszonkölcsön jellegének megfelelően jogosult a dolog gyümölcseinek szedésére is. A rendeltetés- ill. szerződésellenes haszn{lat furtum usus.

16 a commodatarius jogai és kötelezettségei (2) c) tartozik a dolog {llag{nak fenntart{s{ról a jó gazda módj{n gondoskodni: pl. földet tr{gy{zni, {llatot etetni, gondozni, rabszolg{t élelmezni. Az {llagfenntart{s költségeit viseli, nem felel viszont a természetes elhaszn{lód{s folyt{n elő{llott {llagroml{sért. pl. kop{sért;

17 a commodatarius jogai és kötelezettségei (3) d) lej{rat ut{n köteles a dolgot az {tvételkori {llapotban visszaszolg{ltatni. A lej{rat napj{t többnyire a felek {llapítj{k meg, ellenkező esetben ez a commodatum jellegéből következik, pl. mezőgazdas{gi ingatlant a gazdas{gi év végén, a kapott boroshordókat a következő szüretre kell visszaadni. Ha a lej{rat napja ily módon nem {llapítható meg, a haszonkölcsön felmondható. e) mint érdekelt őrző adós, custodia-felelős: nem csup{n omnis culpaért felel, de alsó balesetért, rendeltetés- vagy szerződésellenes haszn{lat esetén pedig vis maiorért is.

18 a commodans jogai és kötelezettségei A haszonkölcsönbe adó (commodans) ingyenadós, kötelezettségei ezért enyhébbek: a) b{r nem köteles az ígért dolgot adni, de ha haszn{latra önként {tengedte, tartozik azt a lej{ratig a haszonkölcsönbe vevőnél hagyni; b) nem köteles ugyan a haszn{latba adott dolgot haszn{latba alkalmas {llapotba hozni, de ha sz{ndékosan (dolus) adott hib{s dolgot, vagy a dolog {ltala ismert hib{j{t súlyos gondatlans{gból (culpa lata) nem közölte, a haszonkölcsönbe vevő ebből eredő teljes k{r{t tartozik megtéríteni: pl. ha {rtó sz{ndékkal adott hib{s mérleget, rossz hordót, rag{lyos betegségben szenvedő {llatot, ill. ezek {ltala ismert hib{iról a m{sikat nem t{jékoztatta;

19 a commodans jogai és kötelezettségei (2) c) tartozik megtéríteni azokat az {llag fenntart{sa érdekében szükséges rendkívüli költekezéseket, melyeket a haszonkölcsönbe vevő kötelességein túlmenően eszközölt, pl. a hib{san kapott dolgot kijavíttatta, a vihartól megrong{lt h{zat tataroztatta. (Ellenigényei érvényesítése végett a haszonkölcsönbe vevőnek retentio-joga van.)

20 a letét (depositum) A letét /ingó dolog /ingyenes őrizetbe ad{sa és fogad{sa azzal, hogy /a dolgot a letevő kív{ns{g{ra a letéteményes tartozik /nyomban visszaadni. A letét lényegéhez tartozik, hogy a) t{rgya csak ingó dolog lehet; ingatlan őrizetének ingyenes elv{llal{sa mandatum (itt ui. nem befogad{sról, hanem tevékenység kifejtéséről van szó), b) a visszaad{si kötelezettség specifikus még helyettesíthető dolgokn{l is, ha azok elkülönítve vagy lez{rva kerültek {tad{sra (kivétel a rendhagyó letét). c) az őrzés ingyenes (ellenszolg{ltat{s kikötése esetén munkaszerződésről vagy névtelen re{lszerződésről van szó) d) a letét tetszésszerinti időben visszavonható.

21 a depositum fejlődése 1. A letét eredete a XII t{bl{s törvényre megy vissza, mely a sikkasztó letéteményes ellen duplumra menő büntetőkeresetet adott (VIII. 19), 2. ezt később a praetori edictum egyszeresre menő in factum actioval helyettesítette, a duplumra való marasztal{st csup{n a szükségletét esetére hagyva fenn, 3. majd előbb az in factum actio mellé, később pedig annak helyébe lépett a civiljogi in ius concepta actio. A letéti szerződés re{l-szerződés, vagyis a dolog befogad{s{ra vonatkozó előzetes ígéret nem kötelez, hanem csup{n a dolog tényleges befogad{sa alapítja meg a letéteményes őrzési kötelezettségét, aki viszont mag{t utóbb meggondolva nem adhatja vissza a dolgot a kikötött idő előtt.

22 a depositum, mint szerződés A letéti szerződésből egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei kötelem keletkezik, melyből a letéteményes szükségképpen, a letevő pedig esetlegesen csup{n egyes esetekben lesz kötelezve. - a letevő követeléseinek érvényesítésére az infam{ló actio depositi DIRECTA, - a letéteményes ellenköveteléseire pedig az actio depositi CON- TRARIA szolg{l.

23 depositarius A letéteményes (depositarius) kötelezettségeit az a kettős szempont hat{rozza meg, hogy egyfelől a kötelem fő célj{t ő valósítja meg, m{sfelől, hogy tevékenységéért nem kap ellenszolg{ltat{st, teh{t ingyenadós. Ennek megfelelően kötelessége: a) a r{bízott dolgot épségben megőrizni, azt külön engedély nélkül nem haszn{lhatja (a haszn{lat: furtum usus), és mint detentor, nem részesül birtokvédelemben sem; b) a dolgot minden növekményével együtt a letevő kív{ns{g{ra ennek, illetőleg ha a dolog tulajdonosa a letevő, az {ltala megjelölt személynek kiadni;

24 depositarius (2) c) felelőssége: a klasszikus jogban a letéteményes csak dolusért, a justinianusiban culpa lataért is felel. A justinianusi jogban különös körülmények között felelős culpa levisért is, így ha aa) a letét az ő érdekét is szolg{lta, bb) ha a letevő neki a dolog haszn{- lat{t megengedte, cc) ha a letét {tvételére ő maga aj{nlkozott.

25 deponens Mivel a letét az ő érdekében jön létre, a letevő (deponens) kötelezettségei és felelőssége szigorúbbak: a) Köteles a letéteményesnek dologra fordított összes kiad{s{t, teh{t nem csup{n a rendkívülit, hanem a rendeset is, megtéríteni (pl. a rabszolga élelmezésére fordítottat) b) felel minden k{rért, melyet a letétes a letevő hib{j{ból (culpa levis folyt{n is) elszenvedett, így ha nem figyelmeztette a dolog veszélyes volt{ra (pl. hogy a rabszolga tolvaj természetű)

26 a letét különös nemei 1. A szükségletét (depositum miserabile) az a letéti alakzat, amidőn a letevő fenyegető erőhatalom (pl.tűzvész, {rvíz, tömegzavarg{s) elől kimentett t{rgyait bízza valaki őrizetére. Itt a letevőnek nincs lehetősége az alkalmas személy megv{laszt{s{ra, hanem arra bízza dolg{t, akivel a véletlen összehozta. Ennek az esetnek az a különlegessége, hogy a letéteményes felróható magatart{sa esetén a marasztal{s duplumra történik (Justinianusn{l csak akkor, ha a n{la lévő dolgot letagadja) 2. Sequestratio: többen tesznek le egy dolgot a sequesternél azzal a meg{llapod{ssal, hogy ő majd valamelyiküknek tartozik kiadni (akit bizonyos körülmények fognak majdan igazolni) = vit{s dolog letéte. Leggyakoribb esete a peres dolog letétele a per tartam{ra, mely a pernyertesnek adandó ki. A sequester mint possessor ad interdicta, a letevőkkel szemben is birtokvédelemben részesül. a sequester ellen az actio depositi sequestraria directa, a letevők ellen pedig az a.d.s. contraria indítható.

27 a letét különös nemei (2) 3. Rendhagyó letét (depositum irregulare): elfogyasztható dolgok letétele azzal a meg{llapod{ssal, hogy a letéteményes az {tvett dolgokat nem in specie tartozik visszaadni, hanem azokból csup{n ugyanannyit, a letevő kív{ns{ga szerinti időben. A letéteményes teh{t itt generikus adós, a tulajdonjog re{ a letétbe helyezéssel {tsz{ll, s ettől fogva ő viseli a dolog pusztul{s{nak veszélyét. Saj{toss{g az is, hogy ez a letét mindkét fél érdekét szolg{lja: a letéteményes a n{la elhelyezett dolgokkal szabadon rendelkezik (a pénzt kikölcsönözheti, a gabon{t m{snak eladhatja), de köteles a letevőnek kamatot fizetni. (a tetszésszerinti visszavonhat{s miatt azonban ez a rendes kölcsönkamatn{l alacsonyabb). A mutuumtól eltérően a rendhagyó letétnél bonae fidei kötelem keletkezik, ezért a kamatkikötés form{tlan pactummal is lehetséges, késedelem esetén pedig k{rtérítés (rendes késedelmi kamat) j{r. Az ügyletnek a letéti jelleget legfőképpen a szabad visszavon{s lehetősége adja.

28 a kéziz{log-szerződés (contractus pigneraticius) Az a form{tlan meg{llapod{s, melynek alapj{n az elz{logosító egy /dolog birtok{t ruh{zza {t a hitelezőre avégből, hogy az egy /követelés biztosít{s{ra z{logt{rgyként (pignus) szolg{ljon, ha pedig /a követelés megszűnik, /köteles legyen azt visszaadni. A kéziz{logszerződés re{l-contractus, létrejöttéhez szükséges a z{logt{rgy tényleges {tad{sa. A szerződés legfőbb joghat{sa, hogy egy in rem actioval védett dologi jogot alapít meg az {tvevő hitelező jav{ra (ius in re aliena). a) A létrejött dologi jogviszony jogosulti pozíciój{ban a z{loghitelező {ll egyedül = vele szemben mindenki m{s, az elz{logosító tulajdonost is beleértve, kötelezetti helyzetben van. A z{logjog nem ön{lló, hanem j{rulékos jog, amennyiben sorsa a biztosítandó alapkövetelés sors{tól függ: nélküle létre sem jöhet, megszűntével pedig ez is elenyészik.

29 a kéziz{log kötelem b) A kéziz{log-szerződésből a dologi jog mellett egy relatív kötelmi jogviszony is létesül az elz{logosító és a z{loghitelező között. Ez a jogviszony egy bonae fidei jellegű egyenlőtlenül kétoldalú kötelem, melynek főkötelezettje a z{loghitelező esetleges kötelezettje a z{logadós. Követelései érvényesítésére az elz{logosítónak actio pigneraticia in personam directa, a z{loghitelezőnek actio pigneraticia in personam contraria {ll rendelkezésére.

30 jogok és kötelezettségek 1. A z{loghitelező, mint főkötelezett tartozik: a) a z{logt{rgyat megőrizni, vele a teljes gondoss{ggal b{nni; azt ellenkező kikötés híj{n nem haszn{lhatja (ez furtum usus lenne), de ha a z{logt{rgy gyümölcsöző dolog, a gyümölcsöztetés egyenesen kötelezettsége. A gyümölcsöket a kamatokra, s ha telik belőlük, a tőke törlesztésére kell fordítania = antichresis. b) Amennyiben az őt megillető ius distrahendit gyakorolta, a vétel{rfelesleget (superfluum), ha pedig követelése megszűnt, az egész z{logt{rgyat teljes épségben vissza kell adnia. c) A z{logt{rgyért custodia-felelősséggel tartozik. 2. A z{logba-adó köteles a z{loghitelező dologra eszközölt szükséges kiad{sait, valamint a dologban {ltala vétkesen (omnis culpa) okozott k{rokat megtéríteni.

31 atipikus szinallagmatikus meg{llapod{sok A nevesített szerződéstípusokba nem voltak beilleszthetők bizonyos atipikus meg{llapod{sok, melyekben - a viszonos szolg{ltat{sok nem pénzbeliek (pl. csere), - vagy az ellenszolg{ltat{s gazdas{gilag nem eléggé jelentős ahhoz, hogy ön{lló contractusként nyerjen elismerést (pl. adok 100-at, hogy Stichust felszabadítsd, hogy elmenj Capu{ba, stb.) Az ilyen jellegű kölcsönös szolg{ltat{sokat a felek stipulatio útj{n természetszerűleg érvényesen felv{llalhatt{k, de ha ezt form{tlan meg{llapod{sban tették, abból mint nudum pactumból nem sz{rmazott jogi kötelezettség a teljesítésre. I. A klasszikus jogban efféle meg{llapod{sok teljesítése a felek önkéntes elhat{roz{s{ra volt bízva: ha egyikük az ígért szolg{ltat{st a maga részéről önként, anélkül hogy erre jogilag kényszeríthető lenne, teljesítette, az ellenteljesítés kimarad{sa esetén nem tehetett m{st, mint hogy az {ltala szolg{ltatottat jogalap nélküli gazdagod{s címén condictioval visszakövetelje.

32 praescriptis verbis actio II. A praetor azonban bizonyos esetekben igyekezett az ilyen meg{llapod{soknak érvényt szerezni úgy, hogy a teljesítőnek in factum actiot adott az ellenszolg{ltat{s követelésére, mely a condictioval vagylagosan indítható a teljesítő v{laszt{sa szerint. Mivel az ily módon érvényesíthetővé tett meg{llapod{soknak nem volt saj{t ön{lló elnevezése, a keresetformula demonstratioj{ban a tény{ll{st praescripta verba útj{n röviden közölni kellett, s a pert praescriptis verbis agere elnevezéssel illették. A peresíthető meg{llapod{sok valój{ban re{l-szerződések, mivel a tipiz{lt re{l-szerződésekhez hasonlóan a peresíthetőséghez itt is szükséges az egyik fél előzetes teljesítése.

33 neves-névtelen re{l-szerződések A leggyakrabban előforduló v{ltozatok m{r a klasszikus jogban saj{t ön{lló nevet kaptak: 1. A bizom{nyi szerződés (contractus aestimatorius) vagyis az a meg- {llapod{s, melyben a bizom{nyos felv{llalja, hogy a neki meghat{- rozott becsértékben {tadott dolgot saj{t nevében eladja, s a kapott vétel{rból a becsértéket a megbízónak a többletet megtartva kifizeti, ha pedig az elad{s nem sikerül, a dolgot visszaadja. 2. A csereszerződés (contractus permutationis), melyben a felek két különböző dolog tulajdon{nak kölcsönös {truh{z{s{ra kötelezik magukat (szemben a készcserével, ahol a készvételhez hasonlóan a dolgokat kéz-közön cserélik). A felek kötelezettsége dare, vagyis tulajdon{truh{z{s. Az ügyletre a keresettől eltekintve {ltal{ban az ad{svétel szab{lyai vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a veszélyviselés és a feléntúli sérelem szab{lya a cserére nem alkalmazható, tov{bb{ ha valamelyik cserélő fél nem a saj{tj{t adta, hanem idegen dolgot, a m{siknak nem kell bev{rnia az elperlést.

34 neves-névtelen re{l-szerződések (2) 3. A perenkívüli egyesség (transactio), ami nem m{s mint vit{ss{ v{lt kölcsönös követelések szaldój{nak kölcsönös engedéssel történő meg{llapít{sa. 4. A precarium egy dolog ingyenes haszn{latra való {tengedése a precaristanak, akitől az b{rmikor és indokl{s nélkül visszavonható. Eredeti form{j{ban puszt{n szívességi, nem pedig kötelmi viszony, mert a birtokkereset (interdictum de precario) csak dologi alapú visszakövetelést biztosított. Szerződési ill. kötelmi viszonny{ a precarium akkor v{lt, amidőn praescriptis verbis actiot adtak nem csup{n a precario dansnak, hanem b{rmely jogutódj{nak is, a dolog visszakövetelésére és a vétkesen (dolus) okozott k{rok megtérítésére.

35 a névtelen re{l-szerződések Justinianusn{l III. Azokat a form{tlan meg{llapod{sokat, melyek szinallagmatikus, de atipikus szolg{ltat{sokra ir{nyulnak, vagyis nem minősíthetők konszenzu{l-szerződéseknek, Justinianus {ltal{nos érvénnyel ismerte el peresíthetőnek azonban csup{n re{l-kontraktusként, teh{t arra az esetre, ha a meg{llapod{snak az egyik fél m{r önként eleget tett. A szóba jövő szolg{ltat{sok annyira sokfélék, hogy tulajdonképpen a kötelmek lehetséges t{rgyainak teljes körét (dare, facere) s ezek tetszésszerinti kombin{cióit felölelik, amiért is a következő séma szerint csoportosíthatók: do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias.

36 konszenzu{l-szerződések A bonae fidei form{tlan kötelmek egy része visszterhes (szinallagmatikus). Ezek a forgalmi élet alapügyletei és a puszta megegyezés hozza őket létre: 1. az ad{svétel (emptio venditio), (a locatio conductio gyűjtőnéven összefoglalt haszn{lati és munkavégzésre ir{nyuló kötelmek, azaz) 2. a dologbérlet (locatio conductio rei), 3. a munkaszerződés (locatio conductio operarum), 4. a v{llalkoz{si szerződés (locatio conductio operis) 5. a t{rsas{gi szerződés (societas). Valamennyiüket konszenzu{l-szerződés létesíti, csakúgy mint 6. a megbíz{st (mandatum), ami azonban egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei szerződés.

37 az ad{svétel (emptio venditio) Az ad{svétel gazdas{gi értelemben {runak pénzre való kicserélése. A pénz, mint {ltal{nos csereeszköz megjelenésével lett a forgalmi élet alapszerződése. Mint kötelemalapító ügyletben, az ad{svételi szerződésben az eladó (venditor) {ru szolg{ltat{s{ra, a vevő (emptor) pedig vétel{r fizetésére v{llal kötelezettséget. Konszenzu{lis szerződés lévén, a kötelem létrejön, amint a felek az ügylet lényeges elemeiben, az {ruban és a vétel{rban meg{llapodnak, ha azonban valamelyikük külön jogot kív{n mag{nak kikötni, a consensusnak erre nézve is fenn kell forognia.

38 készvétel 1. Nem keletkeztet kötelmi viszonyt (!) az ad{svétel legközönségesebb alakzata, az ún. készvétel (m{sként: prompt-vétel, re{lvétel), ami nem m{s, mint az ad{svételnek egyidejű dologi jog- {truh{z{sokkal való végrehajt{sa. Az eladó {truh{zza az eladott dolog tulajdon{t a vevőre, a vevő pedig nyomban kifizeti a vétel{rat, anélkül, hogy köztük előzetes kötelezettségi viszony létezett volna, s a felek az {truh{z{s ut{n sem maradnak kötelmi viszonyban: az ügylet a nyomban bekövetkező kölcsönös szolg{ltat{sokkal kézen-közön lebonyolódik. A szolg{ltat{sok mindkét részről dologi {truh{zó ügyletekkel (mancipatio, in iure cessio, traditio) mennek végbe, melyeknél a vétel szerzéscímként (causa emptionis) szerepel.

39 készvétel? Az ősi római jog eredetileg csup{n ezt a készvételt ismerte, s ez maradt a későbbiekben is a mindennapi élet tömeges {rucseréjének fő jogi form{ja. Ez nem minden esetben tudta a bővülő kereskedelmi forgalom igényeit kielégíteni, mivel a körülmények az egyik vagy m{sik szolg{ltat{s elhalaszt{s{t tehették szükségessé: a vevő részéről problém{t jelenthetett a nagyobb értékű {ru vétel{r{nak előteremtése, az eladó oldal{n pedig az {ru elő{llít{s{hoz, megtermeléséhez, vagy elsz{llít{s{hoz szükséges idő igényelhette a szolg{ltat{s elhalaszt{s{t. 2. Az elhalasztott szolg{ltat{sokra ir{nyuló vételi meg{llapod{s érvényesíthetőségét a régi jogban stipulatio útj{n szokt{k biztosítani: az eladó stipulatioval ígérte a dolog szolg{ltat{s{t, a vevő a vétel{r megfizetését.

40 konszenzu{l-vétel 3. A preklasszikus kortól fogva nem volt többé szükség stipulatiora (b{r tov{bbra is alkalmazható), mivel elismerést nyert, hogy a felek puszta form{tlan meg{llapod{sa az {ruban és vétel{rban, önmag{ban megalapítja az ad{svételi kötelmet. Ezt a kötelemalapító vételi alakzatot szoktuk, a re{l-vétellel szembe{llítva, konszenzu{l-vételnek nevezni, melynek azokat a szab{lyait, melyek a kölcsönös teljesítés ut{n is aktu{- lisak (pl. a jog- és kellékszavatoss{g) a re{l-vételre is alkalmazz{k.

41 konszenzu{l-vétel (2) Az ad{svételi szerződésből eredő szolg{ltat{si kötelezettségek kölcsönösek, és egyéb meg{llapod{s hi{ny{ban egyidejűleg teljesítendők. Ezért mind az eladó, mind a vevő a maga szolg{ltat{s{t függővé teheti a m{sik fél szolg{ltat{s{nak egyidejű véghezvitelétől, s megtagadhatja a teljesítést, amíg a m{sik fél nem teljesített. Ezt a teljesítés-visszatart{si jogot nevezi az újkori jogtudom{ny exceptio non adimpleti contractusnak, mely azonban nem valódi kifog{s, így nem kell a keresetformul{ba felvenni, hanem olyan jogelv, mely egyenesen következik a vétel bonae fidei jellegéből. Az ad{svételi szerződésből folyó jogait az eladó actio venditi, E - v a vevő actio empti útj{n érvényesítheti. V - e

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2)

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2) Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

Római jog XVII. Reálszerződések (2) Konszenzuálszerződések - adásvétel

Római jog XVII. Reálszerződések (2) Konszenzuálszerződések - adásvétel Római jog XVII. Reálszerződések (2) Konszenzuálszerződések - adásvétel a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi t{rsadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi meg{llapod{sok a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G)

Részletesebben

16. gyakorlat. Kötelmi jog

16. gyakorlat. Kötelmi jog 16. gyakorlat Kötelmi jog 1. jogeset Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL-

Részletesebben

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL-

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2) a venditor kötelezettségei - jogszavatoss{g Az ad{svétel végső gazdas{gi célja az, hagy a vevő az {run tulajdonjogot szerezzen, ami az esetek túlnyomó többségében

Részletesebben

Római jog XIX. 2012.11.26.

Római jog XIX. 2012.11.26. Római jog XIX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat Az ERŐS EGYESÜLÉS

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

16. gyakorlat jogeset

16. gyakorlat jogeset 1. jogeset 16. gyakorlat Kötelmi jog Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL

VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL A *-gal jelölt, ún. minimumtételek lényegét mindenkinek ismernie kell, ezért akár egy minimumtétel nemtudása is tekintet nélkül a vizsgázó egyéb tudására elégtelen osztályzatot

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok

Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok a megbízás (mandatum) A megbízás (mandatum) az a konszenzuális szerződés, melyben az egyik fél (a megbízott: mandatarius) a másik fél (a

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. Értékpapír- és tőzsdejog I. Értékpapír Az értékpapír lényege Az értékpapírok

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések Új Polgári Törvénykönyv Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések XX. Cím A hitel- és számlaszerződések hitelszerződés kölcsönszerződés betétszerződés folyószámla-szerződés fizetésiszámla-szerződés

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből

Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből a kötelemlétesítő tények Justinianus négy csoportba osztotta a kötelemlétesítő tényeket: a szerződés (contractus) és a jogellenes cselekmény (maleficium)

Részletesebben

Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai

Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai A H 1 H a delegatio obligandi A delegatio obligandi (kötelemátvállalás) esetén nem a teljesítésre, hanem a kötelezettség elvállalására ill. a követelés

Részletesebben

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE Dr. Barzó Tímea PhD egyetemi docens, ügyvéd, egészségügyi szakjogász MISKOLCI EGYETEM Polgári Jogi Tanszék TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE DOLOGI rendelkező ÜGYLET TRADITIO a dologi jogi jogváltozást közvetlenül

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Az Új Polgári Törvénykönyv magyarázata

Az Új Polgári Törvénykönyv magyarázata Az Új Polgári Törvénykönyv magyarázata A TULAJDONJOG FELDARABOLÁSAI A tulajdonjog feldarabolásait az Új Polgári Törvénykönyvben a III. címben, 693-772 cikkben szabályozzák. Ezek a következők: - felülépítményi

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Általános feltételek 1.1. Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák, kivéve ha a felek erről írásban másként nem állapodtak

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II.

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat ún. erős egyesülés,

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

A BIRTOK FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE. A birtok

A BIRTOK FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE. A birtok A BIRTOK FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE A birtok A birtok a magánjog egyik legnehezebben meghatározható, rejtélyes fogalma, amelynek filózofiai dimenziói is vannak. A birtok fogalmának meghatározása és a birtoklási

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Római jog XVIII. 2012.04.15. a dologbérlet (locatio conductio rei) Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. 2012.04.15. a dologbérlet (locatio conductio rei) Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás I. A szerződéstípusok A/ Szerződés és szerződésfajta kötelmi jog általános rész: a szerződések közös

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK SAJÁTOS SZABÁLYAI (SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁSZF ) A FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMPONTBÓL RELEVÁNS POLGÁRI JOGI

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi társadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi megállapodások a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

Római jog IX felróhatós{g. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban (2)

Római jog IX felróhatós{g. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban (2) Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G)

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Részletesebben

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I.

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. quiritar tulajdon A római tulajdon (dominium ex iure Quiritium) létrejöttéhez három feltétel együttes megléte volt szükséges, melyek valamelyikének hiánya sajátos

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc (Befejező közlemény.) KÉSEDELEM ZÁROS HATÁRIDEJŰ ÉS ENYHE ÜGYLETEKNÉL. A záros határidejű (fix) és az enyhe

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Veszprémi Civil Információs Centrum Jogszabályi keretek A Partnerség Erősítése ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN

Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN Készítette: Dr. Kenyeres Sándor Adóellenőrzés szak Budapest, 2008 Dr. Kenyeres Sándor: Képviselet az adózásban I Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... I

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* 1. Az elővásárlási jogról általában Az elővásárlási jog - alapuljon

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés: Az európai polgári eljárás........................................................................................4

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben