Római jog XVI. Reálszerződések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Római jog XVI. Reálszerződések"

Átírás

1 Római jog XVI. Reálszerződések

2 a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok esetében a kötelem keletkezéséhez nem volt elegendő (de persze szükséges) a felek form{tlan meg{llapod{sa, hanem kellett, hogy a felek egyike, anélkül hogy erre kényszeríthető lenne, a meg{llapod{st önként teljesítse, mely {ltal a m{sik fél terhére jogilag is érvényesíthető kötelezettséget hozott létre. Nevesített re{l-szerződések Névtelen (nem nevesített) re{l-szerződések

3 a kölcsön (mutuum) A kölcsön /meghat{rozott mennyiségű /elhaszn{lható dolognak /tulajdonba ad{sa azzal, hogy a kölcsönvevő /ugyanolyan mennyiségű és minőségű dolgot legyen köteles visszaadni. Eredetileg a mutui datiot, mint bar{tok és nemzetségtagok közti szívességi aktust (creditum) a rómaiak nem sz{mított{k a jogi ügyletek közé. A kölcsön-meg{llapod{sok megtart{s{nak nem a jog, hanem a kölcsönvevő adott szava, a fides Romana volt a garanci{ja. A preklasszikus jog viszont a kölcsönt m{r a ius gentium ügyletének tartotta, mely a rómaiak mellett a peregrinusoknak is nyitva {llt. A klasszikus jog szerint pedig a mutuum a ius civile re{l-contractusainak egyike, sőt Gaius e contractusok alaptípusaként említi.

4 a kölcsönszerződés Lényeges eleme a mutui datio: azaz elhaszn{lható dolgoknak traditio credendi causa útj{n való tulajdonba ad{sa. A kölcsönkötelem ezzel jön létre, a kölcsönszerződés teh{t re{lcontractus. A kölcsönnyújt{sban való előzetes meg{llapod{sból (pactum de mutuo dando) nem sz{rmazik perelhető kötelezettség az ígért kölcsön folyósít{s{ra (kivéve ha a kölcsönígéret stipulatios form{ban történt.) Kölcsönszerződés létrejöhet brevi manu traditio útj{n is. Ennek fontosabb esetei: a) a letéteményes a letétként őrzött pénzt a letevő utólagos engedélyével felhaszn{lja; b) a megbízott a véghezvitt ügyletből kifolyólag kezéhez jutott pénzt a megbízótól kölcsönbe kapja; c) a kölcsönadó utasítja adós{t, hogy tartoz{s{t ő egy harmadik kezéhez fizesse, aki azut{n a kapott pénzzel a megbízónak fog kölcsönképpen tartozni;

5 a kölcsönszerződés (2) d) néha elhaszn{lhatatlan dolog tulajdonba ad{s{val létesül a mutuum: a klasszikus korban kölcsönnyújt{snak minősítik azt az esetet, amidőn valaki egy egyedi dolgot (ezüstt{lat vagy tömböt) ad {t azzal, hogy az {tvevő adja el, és a vétel{rat tartsa meg kölcsönképpen. - az ügylet eleinte csup{n az ad{svétel megtörténtével fordult {t kölcsönbe, ezt megelőzően a veszélyt az {tadó viseli; - Diocletianus szerint viszont m{r a dolog {tad{s{val kölcsönnek minősül az ügylet, ha az {llatokat vagy m{s {rut pénzben felbecsülve adj{k {t. A középkorban a kölcsönnyújt{snak ezt a módj{t nevezik arab eredetű szóval (muhatara = veszély) nem valódi contractus mohatraenek. (A valódi contractus mohatrae: valaki elad hitelre egy dolgot, majd azt alacsonyabb {ron készpénzért visszav{s{rolja. Ez uzsor{s szerződés, és mint ilyen semmis!).

6 a kölcsönszerződés (3) Minthogy a tradition{l a római jog elismeri a közvetlen képviseletet, kölcsönt lehet felvenni egy harmadik személynek, mint képviselőnek a közreműködésével is. Kivételesen előfordul, hogy a traditio tranzlatív hat{lya ellenére sem jön létre mutuum: a) ha a gy{molt gy{mi engedély nélkül adott kölcsön pénzt, és azt a kölcsönvevő jóhiszeműen elköltötte; b) ha a kölcsönvevő m{stól kért és kapott kölcsönt, mint akitől akart. Az {tadott összeg ezekben az esetekben nem kölcsön, hanem jogalap nélküli gazdagod{s címén követelhető vissza. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy a visszafizetés nyomban, nem pedig az arra kikötött időben lesz esedékes.

7 a kölcsönkötelem A mutui datioból egyoldalú, ingyenes, stricti iuris kötelem keletkezik, mely csak a kölcsönvevő terhére hoz létre kötelezettséget: ez a tulajdonba kapott dolgot (a tőkét) nem in specie tartozik visszaadni, hanem helyette ugyanolyat és ugyanannyit. Kötelezettsége teh{t generikus. A stricti iuris jellegből következik, hogy a mutui datioból kamatfizetési kötelezettség nem sz{rmazik, a kölcsönkötelem teh{t ingyenes, az adós késedelem esetén sem tartozik k{rtérítést (késedelmi kamatot) fizetni. (Az esetleges kamatkikötés csak stipulatio usurarum útj{n történhetik, amikor is a tőketartoz{s a mutui dation, a kamattartoz{s pedig a tőle jogilag független stipulation alapul.) mivel a kölcsön t{rgy{n az adós tulajdonjogot szerez és a visszatérítési kötelezettsége generikus, a szolg{ltat{s lehetetlenüléséért való felelősség kérdése kölcsönnél fel sem merülhet.

8 keresetek A kölcsönadó keresete pénzkölcsön esetében condictio certae creditae pecuniae, olyankor pedig, amidőn a kölcsön t{rgya egyéb elhaszn{lható dolog (pl. gabona, bor, olaj), condictio triticaria. A kölcsönad{s tényét a hitelezőnek kellett bizonyítania. Ezt megkönnyítendő szok{sos volt az adóstól elismervényt, adóslevelet (chirographum) kérni. Ha ezt ki{llította, mielőtt részére a kölcsönt ténylegesen folyósított{k volna, előfordulhatott, hogy az adóslevél alapj{n annak birtokosa pert indított a ki{llító ellen az okiratban foglaltak teljesítésére. Ennek megakad{lyoz{s{ra a klasszikus jogban a ki{llító az adóslevél készítésétől sz{mított 5 (Justinianusn{l 2) éven belül exceptio non numeratae pecuniaevel védekezhetett, ill. querela non numeratae pecuniaet indíthatott az adóslevél érvénytelenítésére. Justinianus hasonlóan rendelkezett a hitelező nyugt{j{t illetően is, amennyiben azt az adósnak kiszolg{ltatta, mielőtt a kölcsönt visszakapta volna.

9 a kamatozó kölcsön (foenus) A rendszerint ingyenes ún. fogyaszt{si kölcsön mellett Róm{ban m{r kor{n ismeretes a kamatra való üzletszerű pénzkölcsönzés (foenus) is. Az ezzel foglalkozó tőkepénzesek (foeneratorok) a nagyobb haszon érdekében igyekeztek {th{gni a törvény meg{llapította kamatmaximumot (6 %), a kölcsön uzsor{s jellegét természetesen m{s ügyletekkel leplezve. Ezeknél a kölcsönöknél elterjedt gyakorlat volt a szerződés stipulatioba foglal{sa s erről cautio ki{llít{sa, hogy ily módon a kamatokat is bele lehessen venni az ügyletbe.

10 a tengeri kölcsön (foenus nauticum) A foenus saj{tos alakzata a görög tengeri fuvaroz{si praxisból {tvett tengeri kölcsön (pecunia traiecticia), mely funkciój{t tekintve rejtett biztosít{si szerződés. A kölcsönadó azzal a külön megegyezéssel nyújt egy hajósz{llítm{nyra kölcsönt, hogy nem követelheti a kölcsön visszafizetését, ha a sz{llítm{ny egészben vagy részben vis maior folyt{n megsemmisül. Ez teh{t aleatorius ügylet, mert a hajóút kock{zat{t a hitelező viseli. Ellentételként erre a kölcsönre nem vonatkoznak a kamatkorl{toz{sok, hanem a kamat nagys{ga szabad egyezkedés t{rgya és az form{tlan pactummal is kiköthető. Justinianus a kiköthető kamat felső hat{r{t itt 12 %-ban {llapította meg.

11 bonae fidei re{lszerződések A nevesített re{lszerződések m{sik csoportj{t bonae fidei kötelmek alkotj{k, melyek kivétel nélkül egyenlőtlenül kétoldalú kötelmek. Ezeknél csak az egyik fél van szükségképpen kötelezve a szerződésből, a m{sik csup{n esetlegesen, ha ti. a főkötelezettnek felróható módon k{rt okozott, vagy őt kiad{sba verte. Ilyen kötelmek: 1. a haszonkölcsön (commodatum), 2. a letét (depositum), 3. a kéziz{logszerződés (contractus pigneraticius).

12 a haszonkölcsön (commodatum) A haszonkölcsön valamely /elhaszn{lhatatlan dolognak /ingyenes haszn{latba ad{sa /specifikus visszaad{si kötelezettséggel /a lej{ratkor. Lényegéhez tartozik: a) az {tengedés ingyenessége (a pénzért való {tengedés dologbérlet, az egyéb ellenszolg{ltat{sért történő pedig névtelen re{lszerződés) b) t{rgya csak elhaszn{lhatatlan (ingó vagy ingatlan) dolog lehet; ui. csup{n ily módon egyeztethető össze a haszn{lat joga a specifikus visszaad{si kötelezettséggel. (Kivételes eset az ún. commodatum ad pompam et ostentationem: elhaszn{lható dolognak a rendeltetésszerűtől eltérő haszn{latra való {tengedése, pl. pénzérméké a pénzv{ltó kirakat{ba történő elhelyezésre) c) ugyanazt a dolgot kell visszaadni: ebből következik, hogy ha a dolog a haszonkölcsönbe vevőnek fel nem róható okból megsemmisült, a szerződés utólagos lehetetlenülés ok{ból megszűnik.

13 a commodatum fejlődése A commodatum a mindennapi élet igen gyakori szívességi ügylete, mely főleg rokonok, szomszédok, ismerősök között szokott előfordulni, ezért viszonylag ritk{n adódnak belőle jogvit{k. Róm{ban is a legrégibb idők óta ismeretes, de sok{ig a jog vil{- g{n kívül esőnek tekintették; 1. Majd a meg{llapod{s megszegését delictumként kezelték és a vétkes ellen a rendes delictualis kereseteket (actio furti, actio legis Aquiliae) adt{k. 2. A preklasszikus korban a praetor vonta e meg{llapod{sokat a contractusok körébe azzal, hogy in factum actiot adott a dolog visszaad{s{t elmulasztó ellen. 3. A klasszikus kor elején a kereset mellé, a justinianusiban ennek helyébe lépnek az in ius concepta actiok.

14 a commodatum, mint szerződés A haszonkölcsön szerződés re{l-szerződés, vagyis létrejöttéhez a felek form{tlan meg{llapod{s{n felül szükséges az ígért dolog önkéntes {tad{sa is. A puszta meg{llapod{s alapj{n teh{t a haszn{latba ad{s még nem követelhető. A haszonkölcsön szerződésből egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei kötelem keletkezik: a haszonkölcsönbe vevő szükségképpen, a haszonkölcsönbe adó viszont csup{n adott esetekben lesz kötelezve. - A haszonkölcsönbe adó igényeinek érvényesítésére az actio commodati DIRECTA, - a haszonkölcsönbe vevő esetleges ellenköveteléseire pedig az actio commodati CONTRARIA szolg{l.

15 a commodatarius jogai és kötelezettségei A commodatum a haszonkölcsönbe vevő (commodatarius) érdekében jön létre, akinek a kötelezettségei ezért az érdekelt adósi mérce szerint vannak megszabva: a) a kapott dolognak csup{n birtokközvetítő detentora, birtokvédelemben teh{t csak a haszonkölcsönbe adón keresztül részesül, aki viszont harmadik személyekkel szemben a védelemre kötelezve is van. a haszonkölcsönbe vevő ezért tartozik a birtokh{borít{sról ill. kivetésről a haszonkölcsönbe adót értesíteni; b) köteles a dolgot a bona fides követelményeinek megfelelően, rendeltetésszerűen és szerződésszerűen, vagyis az esetleges külön kikötéseknek megfelelően haszn{lni: pl. a h{taslovat szekér, eke elé nem foghatja, az ünneplő ruh{t munk{hoz fel nem veheti. A haszonkölcsön jellegének megfelelően jogosult a dolog gyümölcseinek szedésére is. A rendeltetés- ill. szerződésellenes haszn{lat furtum usus.

16 a commodatarius jogai és kötelezettségei (2) c) tartozik a dolog {llag{nak fenntart{s{ról a jó gazda módj{n gondoskodni: pl. földet tr{gy{zni, {llatot etetni, gondozni, rabszolg{t élelmezni. Az {llagfenntart{s költségeit viseli, nem felel viszont a természetes elhaszn{lód{s folyt{n elő{llott {llagroml{sért. pl. kop{sért;

17 a commodatarius jogai és kötelezettségei (3) d) lej{rat ut{n köteles a dolgot az {tvételkori {llapotban visszaszolg{ltatni. A lej{rat napj{t többnyire a felek {llapítj{k meg, ellenkező esetben ez a commodatum jellegéből következik, pl. mezőgazdas{gi ingatlant a gazdas{gi év végén, a kapott boroshordókat a következő szüretre kell visszaadni. Ha a lej{rat napja ily módon nem {llapítható meg, a haszonkölcsön felmondható. e) mint érdekelt őrző adós, custodia-felelős: nem csup{n omnis culpaért felel, de alsó balesetért, rendeltetés- vagy szerződésellenes haszn{lat esetén pedig vis maiorért is.

18 a commodans jogai és kötelezettségei A haszonkölcsönbe adó (commodans) ingyenadós, kötelezettségei ezért enyhébbek: a) b{r nem köteles az ígért dolgot adni, de ha haszn{latra önként {tengedte, tartozik azt a lej{ratig a haszonkölcsönbe vevőnél hagyni; b) nem köteles ugyan a haszn{latba adott dolgot haszn{latba alkalmas {llapotba hozni, de ha sz{ndékosan (dolus) adott hib{s dolgot, vagy a dolog {ltala ismert hib{j{t súlyos gondatlans{gból (culpa lata) nem közölte, a haszonkölcsönbe vevő ebből eredő teljes k{r{t tartozik megtéríteni: pl. ha {rtó sz{ndékkal adott hib{s mérleget, rossz hordót, rag{lyos betegségben szenvedő {llatot, ill. ezek {ltala ismert hib{iról a m{sikat nem t{jékoztatta;

19 a commodans jogai és kötelezettségei (2) c) tartozik megtéríteni azokat az {llag fenntart{sa érdekében szükséges rendkívüli költekezéseket, melyeket a haszonkölcsönbe vevő kötelességein túlmenően eszközölt, pl. a hib{san kapott dolgot kijavíttatta, a vihartól megrong{lt h{zat tataroztatta. (Ellenigényei érvényesítése végett a haszonkölcsönbe vevőnek retentio-joga van.)

20 a letét (depositum) A letét /ingó dolog /ingyenes őrizetbe ad{sa és fogad{sa azzal, hogy /a dolgot a letevő kív{ns{g{ra a letéteményes tartozik /nyomban visszaadni. A letét lényegéhez tartozik, hogy a) t{rgya csak ingó dolog lehet; ingatlan őrizetének ingyenes elv{llal{sa mandatum (itt ui. nem befogad{sról, hanem tevékenység kifejtéséről van szó), b) a visszaad{si kötelezettség specifikus még helyettesíthető dolgokn{l is, ha azok elkülönítve vagy lez{rva kerültek {tad{sra (kivétel a rendhagyó letét). c) az őrzés ingyenes (ellenszolg{ltat{s kikötése esetén munkaszerződésről vagy névtelen re{lszerződésről van szó) d) a letét tetszésszerinti időben visszavonható.

21 a depositum fejlődése 1. A letét eredete a XII t{bl{s törvényre megy vissza, mely a sikkasztó letéteményes ellen duplumra menő büntetőkeresetet adott (VIII. 19), 2. ezt később a praetori edictum egyszeresre menő in factum actioval helyettesítette, a duplumra való marasztal{st csup{n a szükségletét esetére hagyva fenn, 3. majd előbb az in factum actio mellé, később pedig annak helyébe lépett a civiljogi in ius concepta actio. A letéti szerződés re{l-szerződés, vagyis a dolog befogad{s{ra vonatkozó előzetes ígéret nem kötelez, hanem csup{n a dolog tényleges befogad{sa alapítja meg a letéteményes őrzési kötelezettségét, aki viszont mag{t utóbb meggondolva nem adhatja vissza a dolgot a kikötött idő előtt.

22 a depositum, mint szerződés A letéti szerződésből egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei kötelem keletkezik, melyből a letéteményes szükségképpen, a letevő pedig esetlegesen csup{n egyes esetekben lesz kötelezve. - a letevő követeléseinek érvényesítésére az infam{ló actio depositi DIRECTA, - a letéteményes ellenköveteléseire pedig az actio depositi CON- TRARIA szolg{l.

23 depositarius A letéteményes (depositarius) kötelezettségeit az a kettős szempont hat{rozza meg, hogy egyfelől a kötelem fő célj{t ő valósítja meg, m{sfelől, hogy tevékenységéért nem kap ellenszolg{ltat{st, teh{t ingyenadós. Ennek megfelelően kötelessége: a) a r{bízott dolgot épségben megőrizni, azt külön engedély nélkül nem haszn{lhatja (a haszn{lat: furtum usus), és mint detentor, nem részesül birtokvédelemben sem; b) a dolgot minden növekményével együtt a letevő kív{ns{g{ra ennek, illetőleg ha a dolog tulajdonosa a letevő, az {ltala megjelölt személynek kiadni;

24 depositarius (2) c) felelőssége: a klasszikus jogban a letéteményes csak dolusért, a justinianusiban culpa lataért is felel. A justinianusi jogban különös körülmények között felelős culpa levisért is, így ha aa) a letét az ő érdekét is szolg{lta, bb) ha a letevő neki a dolog haszn{- lat{t megengedte, cc) ha a letét {tvételére ő maga aj{nlkozott.

25 deponens Mivel a letét az ő érdekében jön létre, a letevő (deponens) kötelezettségei és felelőssége szigorúbbak: a) Köteles a letéteményesnek dologra fordított összes kiad{s{t, teh{t nem csup{n a rendkívülit, hanem a rendeset is, megtéríteni (pl. a rabszolga élelmezésére fordítottat) b) felel minden k{rért, melyet a letétes a letevő hib{j{ból (culpa levis folyt{n is) elszenvedett, így ha nem figyelmeztette a dolog veszélyes volt{ra (pl. hogy a rabszolga tolvaj természetű)

26 a letét különös nemei 1. A szükségletét (depositum miserabile) az a letéti alakzat, amidőn a letevő fenyegető erőhatalom (pl.tűzvész, {rvíz, tömegzavarg{s) elől kimentett t{rgyait bízza valaki őrizetére. Itt a letevőnek nincs lehetősége az alkalmas személy megv{laszt{s{ra, hanem arra bízza dolg{t, akivel a véletlen összehozta. Ennek az esetnek az a különlegessége, hogy a letéteményes felróható magatart{sa esetén a marasztal{s duplumra történik (Justinianusn{l csak akkor, ha a n{la lévő dolgot letagadja) 2. Sequestratio: többen tesznek le egy dolgot a sequesternél azzal a meg{llapod{ssal, hogy ő majd valamelyiküknek tartozik kiadni (akit bizonyos körülmények fognak majdan igazolni) = vit{s dolog letéte. Leggyakoribb esete a peres dolog letétele a per tartam{ra, mely a pernyertesnek adandó ki. A sequester mint possessor ad interdicta, a letevőkkel szemben is birtokvédelemben részesül. a sequester ellen az actio depositi sequestraria directa, a letevők ellen pedig az a.d.s. contraria indítható.

27 a letét különös nemei (2) 3. Rendhagyó letét (depositum irregulare): elfogyasztható dolgok letétele azzal a meg{llapod{ssal, hogy a letéteményes az {tvett dolgokat nem in specie tartozik visszaadni, hanem azokból csup{n ugyanannyit, a letevő kív{ns{ga szerinti időben. A letéteményes teh{t itt generikus adós, a tulajdonjog re{ a letétbe helyezéssel {tsz{ll, s ettől fogva ő viseli a dolog pusztul{s{nak veszélyét. Saj{toss{g az is, hogy ez a letét mindkét fél érdekét szolg{lja: a letéteményes a n{la elhelyezett dolgokkal szabadon rendelkezik (a pénzt kikölcsönözheti, a gabon{t m{snak eladhatja), de köteles a letevőnek kamatot fizetni. (a tetszésszerinti visszavonhat{s miatt azonban ez a rendes kölcsönkamatn{l alacsonyabb). A mutuumtól eltérően a rendhagyó letétnél bonae fidei kötelem keletkezik, ezért a kamatkikötés form{tlan pactummal is lehetséges, késedelem esetén pedig k{rtérítés (rendes késedelmi kamat) j{r. Az ügyletnek a letéti jelleget legfőképpen a szabad visszavon{s lehetősége adja.

28 a kéziz{log-szerződés (contractus pigneraticius) Az a form{tlan meg{llapod{s, melynek alapj{n az elz{logosító egy /dolog birtok{t ruh{zza {t a hitelezőre avégből, hogy az egy /követelés biztosít{s{ra z{logt{rgyként (pignus) szolg{ljon, ha pedig /a követelés megszűnik, /köteles legyen azt visszaadni. A kéziz{logszerződés re{l-contractus, létrejöttéhez szükséges a z{logt{rgy tényleges {tad{sa. A szerződés legfőbb joghat{sa, hogy egy in rem actioval védett dologi jogot alapít meg az {tvevő hitelező jav{ra (ius in re aliena). a) A létrejött dologi jogviszony jogosulti pozíciój{ban a z{loghitelező {ll egyedül = vele szemben mindenki m{s, az elz{logosító tulajdonost is beleértve, kötelezetti helyzetben van. A z{logjog nem ön{lló, hanem j{rulékos jog, amennyiben sorsa a biztosítandó alapkövetelés sors{tól függ: nélküle létre sem jöhet, megszűntével pedig ez is elenyészik.

29 a kéziz{log kötelem b) A kéziz{log-szerződésből a dologi jog mellett egy relatív kötelmi jogviszony is létesül az elz{logosító és a z{loghitelező között. Ez a jogviszony egy bonae fidei jellegű egyenlőtlenül kétoldalú kötelem, melynek főkötelezettje a z{loghitelező esetleges kötelezettje a z{logadós. Követelései érvényesítésére az elz{logosítónak actio pigneraticia in personam directa, a z{loghitelezőnek actio pigneraticia in personam contraria {ll rendelkezésére.

30 jogok és kötelezettségek 1. A z{loghitelező, mint főkötelezett tartozik: a) a z{logt{rgyat megőrizni, vele a teljes gondoss{ggal b{nni; azt ellenkező kikötés híj{n nem haszn{lhatja (ez furtum usus lenne), de ha a z{logt{rgy gyümölcsöző dolog, a gyümölcsöztetés egyenesen kötelezettsége. A gyümölcsöket a kamatokra, s ha telik belőlük, a tőke törlesztésére kell fordítania = antichresis. b) Amennyiben az őt megillető ius distrahendit gyakorolta, a vétel{rfelesleget (superfluum), ha pedig követelése megszűnt, az egész z{logt{rgyat teljes épségben vissza kell adnia. c) A z{logt{rgyért custodia-felelősséggel tartozik. 2. A z{logba-adó köteles a z{loghitelező dologra eszközölt szükséges kiad{sait, valamint a dologban {ltala vétkesen (omnis culpa) okozott k{rokat megtéríteni.

31 atipikus szinallagmatikus meg{llapod{sok A nevesített szerződéstípusokba nem voltak beilleszthetők bizonyos atipikus meg{llapod{sok, melyekben - a viszonos szolg{ltat{sok nem pénzbeliek (pl. csere), - vagy az ellenszolg{ltat{s gazdas{gilag nem eléggé jelentős ahhoz, hogy ön{lló contractusként nyerjen elismerést (pl. adok 100-at, hogy Stichust felszabadítsd, hogy elmenj Capu{ba, stb.) Az ilyen jellegű kölcsönös szolg{ltat{sokat a felek stipulatio útj{n természetszerűleg érvényesen felv{llalhatt{k, de ha ezt form{tlan meg{llapod{sban tették, abból mint nudum pactumból nem sz{rmazott jogi kötelezettség a teljesítésre. I. A klasszikus jogban efféle meg{llapod{sok teljesítése a felek önkéntes elhat{roz{s{ra volt bízva: ha egyikük az ígért szolg{ltat{st a maga részéről önként, anélkül hogy erre jogilag kényszeríthető lenne, teljesítette, az ellenteljesítés kimarad{sa esetén nem tehetett m{st, mint hogy az {ltala szolg{ltatottat jogalap nélküli gazdagod{s címén condictioval visszakövetelje.

32 praescriptis verbis actio II. A praetor azonban bizonyos esetekben igyekezett az ilyen meg{llapod{soknak érvényt szerezni úgy, hogy a teljesítőnek in factum actiot adott az ellenszolg{ltat{s követelésére, mely a condictioval vagylagosan indítható a teljesítő v{laszt{sa szerint. Mivel az ily módon érvényesíthetővé tett meg{llapod{soknak nem volt saj{t ön{lló elnevezése, a keresetformula demonstratioj{ban a tény{ll{st praescripta verba útj{n röviden közölni kellett, s a pert praescriptis verbis agere elnevezéssel illették. A peresíthető meg{llapod{sok valój{ban re{l-szerződések, mivel a tipiz{lt re{l-szerződésekhez hasonlóan a peresíthetőséghez itt is szükséges az egyik fél előzetes teljesítése.

33 neves-névtelen re{l-szerződések A leggyakrabban előforduló v{ltozatok m{r a klasszikus jogban saj{t ön{lló nevet kaptak: 1. A bizom{nyi szerződés (contractus aestimatorius) vagyis az a meg- {llapod{s, melyben a bizom{nyos felv{llalja, hogy a neki meghat{- rozott becsértékben {tadott dolgot saj{t nevében eladja, s a kapott vétel{rból a becsértéket a megbízónak a többletet megtartva kifizeti, ha pedig az elad{s nem sikerül, a dolgot visszaadja. 2. A csereszerződés (contractus permutationis), melyben a felek két különböző dolog tulajdon{nak kölcsönös {truh{z{s{ra kötelezik magukat (szemben a készcserével, ahol a készvételhez hasonlóan a dolgokat kéz-közön cserélik). A felek kötelezettsége dare, vagyis tulajdon{truh{z{s. Az ügyletre a keresettől eltekintve {ltal{ban az ad{svétel szab{lyai vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a veszélyviselés és a feléntúli sérelem szab{lya a cserére nem alkalmazható, tov{bb{ ha valamelyik cserélő fél nem a saj{tj{t adta, hanem idegen dolgot, a m{siknak nem kell bev{rnia az elperlést.

34 neves-névtelen re{l-szerződések (2) 3. A perenkívüli egyesség (transactio), ami nem m{s mint vit{ss{ v{lt kölcsönös követelések szaldój{nak kölcsönös engedéssel történő meg{llapít{sa. 4. A precarium egy dolog ingyenes haszn{latra való {tengedése a precaristanak, akitől az b{rmikor és indokl{s nélkül visszavonható. Eredeti form{j{ban puszt{n szívességi, nem pedig kötelmi viszony, mert a birtokkereset (interdictum de precario) csak dologi alapú visszakövetelést biztosított. Szerződési ill. kötelmi viszonny{ a precarium akkor v{lt, amidőn praescriptis verbis actiot adtak nem csup{n a precario dansnak, hanem b{rmely jogutódj{nak is, a dolog visszakövetelésére és a vétkesen (dolus) okozott k{rok megtérítésére.

35 a névtelen re{l-szerződések Justinianusn{l III. Azokat a form{tlan meg{llapod{sokat, melyek szinallagmatikus, de atipikus szolg{ltat{sokra ir{nyulnak, vagyis nem minősíthetők konszenzu{l-szerződéseknek, Justinianus {ltal{nos érvénnyel ismerte el peresíthetőnek azonban csup{n re{l-kontraktusként, teh{t arra az esetre, ha a meg{llapod{snak az egyik fél m{r önként eleget tett. A szóba jövő szolg{ltat{sok annyira sokfélék, hogy tulajdonképpen a kötelmek lehetséges t{rgyainak teljes körét (dare, facere) s ezek tetszésszerinti kombin{cióit felölelik, amiért is a következő séma szerint csoportosíthatók: do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias.

36 konszenzu{l-szerződések A bonae fidei form{tlan kötelmek egy része visszterhes (szinallagmatikus). Ezek a forgalmi élet alapügyletei és a puszta megegyezés hozza őket létre: 1. az ad{svétel (emptio venditio), (a locatio conductio gyűjtőnéven összefoglalt haszn{lati és munkavégzésre ir{nyuló kötelmek, azaz) 2. a dologbérlet (locatio conductio rei), 3. a munkaszerződés (locatio conductio operarum), 4. a v{llalkoz{si szerződés (locatio conductio operis) 5. a t{rsas{gi szerződés (societas). Valamennyiüket konszenzu{l-szerződés létesíti, csakúgy mint 6. a megbíz{st (mandatum), ami azonban egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei szerződés.

37 az ad{svétel (emptio venditio) Az ad{svétel gazdas{gi értelemben {runak pénzre való kicserélése. A pénz, mint {ltal{nos csereeszköz megjelenésével lett a forgalmi élet alapszerződése. Mint kötelemalapító ügyletben, az ad{svételi szerződésben az eladó (venditor) {ru szolg{ltat{s{ra, a vevő (emptor) pedig vétel{r fizetésére v{llal kötelezettséget. Konszenzu{lis szerződés lévén, a kötelem létrejön, amint a felek az ügylet lényeges elemeiben, az {ruban és a vétel{rban meg{llapodnak, ha azonban valamelyikük külön jogot kív{n mag{nak kikötni, a consensusnak erre nézve is fenn kell forognia.

38 készvétel 1. Nem keletkeztet kötelmi viszonyt (!) az ad{svétel legközönségesebb alakzata, az ún. készvétel (m{sként: prompt-vétel, re{lvétel), ami nem m{s, mint az ad{svételnek egyidejű dologi jog- {truh{z{sokkal való végrehajt{sa. Az eladó {truh{zza az eladott dolog tulajdon{t a vevőre, a vevő pedig nyomban kifizeti a vétel{rat, anélkül, hogy köztük előzetes kötelezettségi viszony létezett volna, s a felek az {truh{z{s ut{n sem maradnak kötelmi viszonyban: az ügylet a nyomban bekövetkező kölcsönös szolg{ltat{sokkal kézen-közön lebonyolódik. A szolg{ltat{sok mindkét részről dologi {truh{zó ügyletekkel (mancipatio, in iure cessio, traditio) mennek végbe, melyeknél a vétel szerzéscímként (causa emptionis) szerepel.

39 készvétel? Az ősi római jog eredetileg csup{n ezt a készvételt ismerte, s ez maradt a későbbiekben is a mindennapi élet tömeges {rucseréjének fő jogi form{ja. Ez nem minden esetben tudta a bővülő kereskedelmi forgalom igényeit kielégíteni, mivel a körülmények az egyik vagy m{sik szolg{ltat{s elhalaszt{s{t tehették szükségessé: a vevő részéről problém{t jelenthetett a nagyobb értékű {ru vétel{r{nak előteremtése, az eladó oldal{n pedig az {ru elő{llít{s{hoz, megtermeléséhez, vagy elsz{llít{s{hoz szükséges idő igényelhette a szolg{ltat{s elhalaszt{s{t. 2. Az elhalasztott szolg{ltat{sokra ir{nyuló vételi meg{llapod{s érvényesíthetőségét a régi jogban stipulatio útj{n szokt{k biztosítani: az eladó stipulatioval ígérte a dolog szolg{ltat{s{t, a vevő a vétel{r megfizetését.

40 konszenzu{l-vétel 3. A preklasszikus kortól fogva nem volt többé szükség stipulatiora (b{r tov{bbra is alkalmazható), mivel elismerést nyert, hogy a felek puszta form{tlan meg{llapod{sa az {ruban és vétel{rban, önmag{ban megalapítja az ad{svételi kötelmet. Ezt a kötelemalapító vételi alakzatot szoktuk, a re{l-vétellel szembe{llítva, konszenzu{l-vételnek nevezni, melynek azokat a szab{lyait, melyek a kölcsönös teljesítés ut{n is aktu{- lisak (pl. a jog- és kellékszavatoss{g) a re{l-vételre is alkalmazz{k.

41 konszenzu{l-vétel (2) Az ad{svételi szerződésből eredő szolg{ltat{si kötelezettségek kölcsönösek, és egyéb meg{llapod{s hi{ny{ban egyidejűleg teljesítendők. Ezért mind az eladó, mind a vevő a maga szolg{ltat{s{t függővé teheti a m{sik fél szolg{ltat{s{nak egyidejű véghezvitelétől, s megtagadhatja a teljesítést, amíg a m{sik fél nem teljesített. Ezt a teljesítés-visszatart{si jogot nevezi az újkori jogtudom{ny exceptio non adimpleti contractusnak, mely azonban nem valódi kifog{s, így nem kell a keresetformul{ba felvenni, hanem olyan jogelv, mely egyenesen következik a vétel bonae fidei jellegéből. Az ad{svételi szerződésből folyó jogait az eladó actio venditi, E - v a vevő actio empti útj{n érvényesítheti. V - e

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

38. A KÖTELEZETT ÉS A JOGOSULT KÉSEDELME, A TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ

38. A KÖTELEZETT ÉS A JOGOSULT KÉSEDELME, A TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ BH 2009. 80. A gyógyszer előírás nélküli alkalmazása esetén bekövetkezett egészségkárosodás miatt keletkezett károkért az állam csak akkor felel, ha a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény szerinti

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖRÖKLÉSI JOG... 5 1. Az öröklés helye a jogrendben, meghatározó jogi fogalmai... 5 a) Az öröklés...

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO

ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO (1997) Készítette Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ A magyar pénzügyi rendszernek a nemzetközi pénzvilágba való integrálódása eredményeként mostanában számos új termék jelenik meg

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A szerződést biztosító mellékkötelezettségek fajtái A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a jelenlegi Ptk. XXIII. fejezete

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

Polgári jogi alapismeretek 2011. szeptember 14-i előadás hanganyaga

Polgári jogi alapismeretek 2011. szeptember 14-i előadás hanganyaga Polgári jogi alapismeretek 2011. szeptember 14-i előadás hanganyaga I. Dologi jog 1. BEVEZETÉS A dologi jog területe a polgári jog tulajdonjogi részt felölelő része. Tulajdonjoggal ezer más kontextusban

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben A teljesítés ideje Általában a szerződés tartalmazza Ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti, ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

B/7 AZ ÜGYLETI KÉPVISELET POLGÁRI JOGI SZABÁLYOZÁSA ; KÉPVISELET ÉS BIZOMÁNY

B/7 AZ ÜGYLETI KÉPVISELET POLGÁRI JOGI SZABÁLYOZÁSA ; KÉPVISELET ÉS BIZOMÁNY Akaratnyilatkozat tételére csak ember képes. A nem természetes személy jogalanyok akaratnyilatkozatot csak az őket képviselő természetes személy által tudnak tenni, illetve elfogadni. Általános szabály

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A gazdasági, de a mindennapi életben is egyre inkább előtérbe kerül a vállalkozási szerződéstípus. Az egyedi nagy értékű beruházások metró-, sztráda-, stadionépítés

Részletesebben

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I.

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. 56 FÓNAGY SÁNDOR Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. Mivel a fizetésképtelenség a mindennapok jelenségévé vált, így hatványozódott a fizetésképtelenségi jog, különösen a hitelbiztosítékoknak

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

A bankügyletek jogi biztosítékai

A bankügyletek jogi biztosítékai A bankügyletek jogi biztosítékai A kockázatvállalással járó bankügyletek biztosítékai között három nagy csoportot lehet elkülöníteni: a) klasszikus polgári jogi biztosítékok (szerződést biztosító mellékkötelezettségek):

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette. Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette. Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette Ügyvédi Iroda KÖSZÖNTŐ Az elmúlt években óriási mértékben megnőtt az értékpapírok szerepe a hazai gazdaságban. A központi költségvetés, az önkormányzatok, a pénzintézetek

Részletesebben

dr. Leszkoven László (PhD értekezés)

dr. Leszkoven László (PhD értekezés) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Leszkoven László Az ingó tulajdonjog-fenntartás elméleti megközelítése (PhD értekezés) Deák Ferenc Állam-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

ÉRDEKPOZÍCIÓK A HITELEZÉSI JOGVISZONYON BELÜL S Z A K D O L G O Z A T

ÉRDEKPOZÍCIÓK A HITELEZÉSI JOGVISZONYON BELÜL S Z A K D O L G O Z A T Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztika Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék ÉRDEKPOZÍCIÓK A HITELEZÉSI JOGVISZONYON BELÜL S Z A K D O L G O Z A T Konzulens: Dr. Leszkoven László egyetemi

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI

A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Nagy Éva A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN PHD-ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. JAKAB ÉVA EGYETEMI

Részletesebben