ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK"

Átírás

1 ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatuk JOGHATÁST váltson ki (jogok+kötelezettségek keletkezzenek). AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ELŐKÉRDÉSE: Csak létrejött szerződés tekintetében vizsgálható: tartalmi és formai követelményeknek való megfelelés. TARTALMI SZEMPONTOK KONSZENZUÁL JELLEG hangsúlyos: SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ KÖTELEM: kölcsönös megegyezésen alapuló akarati jogviszony. 1. Kölcsönös 2. Egybehangzó akaratnyilatkozat 3. A másik fél által felismerhető módon megfogalmazva közlés! Nincs szükség semmilyen más ún. reálaktusra (pl. dolog átadása) 2 ÉRVÉNYTELENSÉG LÉNYEGE Ha a szerződés valamely lényeges eleme (akarat, nyilatkozat, joghatás) valamilyen HIBÁBAN szenved nem alkalmas a kívánt joghatás kiváltására. A HIBA súlyától függően beszélhetünk: ABSZOLÚT ÉRVÉNYTELENSÉG (feltétlen) RELATÍV ÉRVÉNYTELENSÉG (feltételes) a szerződés vl. elemének a hibája az érvénytelenségi ok nem olyan olyan kirívó, hogy az érvénytelenség súlyos feltétlen, azaz nincs szükség külön a szerződés csak arra jogosult eljárásra eredményes megtámadása folytán a szerződés ipso iure érvénytelen érvénytelen. SEMMISSÉG MEGTÁMADHATÓSÁG 3 SEMMISSÉGI OKOK SZERZŐDÉSI AKARAT HIBÁJA színlelt szerződés CÉLZOTT JOGHATÁS HIBÁJA tilos szerződés jóerkölcsbe ütköző szerződés uzsorás szerződés fiduciárius hitelbiztosíték fogyasztói jogot csorbító feltétel semmissége fogyasztói joglemondó nyilatkozat semmissége tisztességtelen általános szerződési feltétel tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben lehetetlen szolgáltatás ellentmondó, érthetetlen kikötés 4 SZERZŐDÉSI JOGNYILATK. HIBÁJA alakiság sértése MEGTÁMADÁSI OKOK SZERZŐDÉSI AKARAT HIBÁJA CÉLZOTT JOGHATÁS HIBÁJA 1. Tévedés, közös téves 1. Feltűnő értékaránytalanság feltevés 2. ÁSZF-ként a szerződés 2. Megtévesztés részévé vált tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége 3. Jogellenes fenyegetés 5 1. SEMMISSÉG 6: ALAPVETÉS: a megkötés időpontjától (visszamenőlegesen) érvénytelen, megállapításához külön eljárásra továbbra sincs szükség SEMMISSÉG HIVATALBÓLI ÉSZLELÉSE: A felek által célzott joghatás nem érhető el, vagyis a semmis szerződés alapján a Bíróság teljesítésre akkor sem kötelezhet, ha a semmisségi okra egyik fél sem hivatkozik. SŐT!!! Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Bíróság a semmisség miatti érvénytelenség jogkövetkezményeit is hivatalból alkalmazza a vagyonmozgás rendezésére külön kereseti, v. viszontkereseti kérelmet kell előterjeszteni. 6 1

2 1. SEMMISSÉG 6: PERINDÍTÁSRA JOGOSULTAK Az hivatkozhat rá, illetve peres eljárást az kezdeményezhet, aki akinek ehhez jogi érdeke fűződik, illetve akit a törvény feljogosít. ELŐZMÉNY: Reménybeli örökösnek van-e jogilag védett olyan érdeke, amely megalapozná a vele törvényes öröklési kapcsolatban lévő rokonának az olyan szerződése megtámadásának a lehetőségét, amellyel a várt öröksége tárgyáról az ún. ÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYÁRÓL rendelkezik. KÚRIAI gyakorlat beépült a PTK-ba. Mindig kell vizsgálni az érintett KERESHETŐSÉGI JOGÁT!! ÜGYÉSZ kivételes keresetindítási joga: Közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében Uzsorás szerződés esetében 7 1. SEMMISSÉG 6:88. Az új PTK ban ø, hogy a semmisségre határidő nélkül lehet hivatkozni!!!! 1.3. IDŐBELI KORLÁTOK Pl. eredeti állapot helyreállítása: Vételár visszaadására vonatkozó igény: KÖTELMI IGÉNY ELÉVÜLÉSE szab határt. Dolog visszaadására vonatkozó igény: az ELBIRTOKLÁSI IDŐ szab időbeli határt. a semmis szerződés alapján teljesítést határidőre tekintet nélkül soha nem lehet követelni ÁTMINŐSÍTÉS: ha a semmis szerződés más szerződés érvényességi kellékének megfelel az utóbbi érvényes. KIVÉVE: ha az a felek feltehető szándékával ellentétes MEGTÁMADÁS 6: ALAPVETÉS törvényben meghatározott határidőn belül, az arra jogosult(ak) részéről történt, eredményes megtámadás esetén válik csak érvénytelenné a szerződés ex tunc hatállyal a megkötés időpontjára. 2/2010. PK vélemény A kereseti kérelemhez kötöttség a jogcímet illetően is érvényesül: a B. hivatalból nem vizsgálja olyan megtámadási ok fennállását, amelyre a fél nem hivatkozott. KIVÉTEL: tévedés közös téves feltevés(fordítva nem igaz!!) Ha a fél semmisségi és megtámadási okra is hivatkozik: 1. a semmisségi ok vizsgálata 2. megtámadási ok 3. egyéb igény 9 2. MEGTÁMADÁS 6: MEGTÁMADÁSRA JOGOSULTAK sérelmet szenvedett fél + akinek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik. Pl. adóhatóság øø 2.2. A MEGTÁMADÁS HATÁRIDEJE A szerződés megkötésétől számított 1 év egységesen! ELÉVÜLÉSI jellegű határidő elévülés nyugvására vonatkozó szabályok MENTHETŐ OK megszűnésétől + 3 hónapv. amennyiméghátravan az1évből. A megtámadásra jogosult a szerződésből eredő követeléssel szemben megtámadási jogát kifogás útján akkor is érvényesítheti, ha a megtámadási határidő már eltelt MEGTÁMADÁS 6: MEGTÁMADÁS MÓDJA a) másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, vagy b) Közvetlenül a bíróság előtti érvényesítéssel ELTÉRÉSEK: a) NEM KÖTELEZŐ AZ ÍRÁSBELISÉG!!! alkalmazni kell a PTK jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó szabályait ahol a PTK alakszerűséget ír elő, ott az a megtámadásra is irányadó. Pl. ingatlan adásvétel b) NEM KÖTELEZŐ A SORREND SEM!!! DE! 1 éven belül lehet bírósághoz fordulni akkor is, ha a keresetindítást egyoldalú nyilatkozattal történő eredménytelen megtámadás előzte meg. c) Csak polgári bíróság előtt! (Büntetőeljárás, felszámolási elj. Ø) MEGTÁMADÁS 6: A MEGTÁMADÁSI JOG MEGSZŰNÉSE a) Ha a jogosult MEGERŐSÍTI SZERZŐDÉSI AKARATÁT. Csak a megtámadási határidő megnyílta után! Csak a megtámadási ok ismeretében! b) Ha a jogosult LEMOND A MEGTÁMADÁSI JOGÁRÓL. Csak a megtámadási határidő megnyílta után! 12 Egyértelműnek kell lennie ki kell tűnnie belőle a lemondó szándékának. A megtámadásról való lemondás jogszerűen nem foglalható magába a szerződésbe! 2

3 3.1. A szerződési akarat hibája TÉVEDÉS 6:90. a) FOGALOM: aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta, vagy a másik felismerhette volna KIVÉTEL: INGYENES SZERZŐDÉSEK!! b) LÉNYEGES KÖRÜLMÉNY: Amelynek ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést(bírói gyakorlat beépítése). Vonatkozhat a szerződés alanyára, tárgyára (pl. ellenszolgáltatás mértéke) vagy tartalmára(pl. teljesítési határidő) NINCSENEK JOGI KÉRDÉSBEN VALÓ TÉVEDÉSRE vonatkozó speciális rendelkezések általános szabályok szerint! A szerződési akarat hibája MEGTÁMADÁST KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK TÉVEDÉS JOGI FELTÉTELE: ha a tévedésre hivatkozó fél a tévedését kellő gondosság mellett felismerhette volna. KIVÉTEL: ha a tévedésben lévő fél a tévedés kockázatát maga vállalta. Pl. szerencseelemet tartalmazó szerződés KÖZÖS TÉVES FELTEVÉS 6:90. FOGALOM: ha a felek a szerződés megkötésekor valamely lényeges kérdésben ugyanabban a téves feltevésben voltak, a szerződést bármelyikük megtámadhatja. Pl. ÁFA v. hrsz A szerződési akarat hibája MEGTÉVESZTÉS 6:91. Szándékos és célzatos magatartás, amely a másik fél tévedését idézi elő: tévedésbe ejtés v. tévedésben tartás. A megtévesztett fél támadhatja azt a jognyilatkozatot, amit a megtévesztés hatására tett meg JOGELLENES FENYEGETÉS Olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen és ezzel a szerződő felet jognyilatkozatának megtételében befolyásolja. Ez lehet személyes vagy vagyoni hátrány FELTŰNŐ ÉRTÉKARÁNYTALANSÁG 6:98. Visszterhesség vélelme szerződési jog alapelve 6:61. FOGALMA: a szerződéssel kikötött szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár. KIVÉTEL: szerződésből, körülményekből más következik. Pl. jogszerűen egyensúlyhiányos szerződések FELTŰNŐ ÉRTÉKAARÁNYTALANSÁG FOGALMA szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéke között, anélkül, h. az egyik felet az ingyenes juttatás szándéka vezetné, a szerződés megkötésének időpontjában, feltűnően nagy az értékaránytalanság FELTŰNŐ ÉRTÉKARÁNYTALANSÁG 6:98. elsősorban a forgalmi értéket kell vizsgálni laesio enormis AZ ESET ÖSSZES KÖRÜLMÉNYÉT VIZSGÁLNI KELL: kereslet-kínálat alakulása, ennek az értékekre gyakorolt hatása, szerződő fél különleges igénye, fokozott érdekeltsége a szolgáltatás minősége, korszerűsége, újszerűsége, divatossága értékmeghatározás módja pl. részletfizetés, versenytárgyalás stb. A megtámadási jog nem lehet az utólag vl. okból megbánt szerződéstől való szabadulás vagy kedvezőbb feltételek kikényszerítésének eszköze! FELTŰNŐ ÉRTÉKARÁNYTALANSÁG 6:98. ÚJ SZUBJEKTÍV KRITÉRIUMOK KIZÁRT A MEGTÁMADÁS, ha a)a fél az értékaránytalanság ismeretében kötötte meg a szerződést, b)a fél az aránytalanság kockázatát vállalta, c) a felek a megtámadási jogot a szerződésben kizárják (nem az egyik fél egyoldalúan lemond róla!) DE! NEM LEHET KIZÁRNI a feltűnő értékaránytalanság miatti MEGTÁMADÁSI JOGOT: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben. 18 3

4 FELTŰNŐ ÉRTÉKARÁNYTALANSÁG 6:98. ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYE HA A MEGTÁMADÁS EREDMÉNYES, akkor BÍRÓSÁG a) a szerződést érvényessé nyilvánítja és b) dönt az aránytalan előny kiküszöböléséről DE! EZ NEM JELENTHETI A SZOOLGÁLTATÁS ÉRTÉKÉNEK A FORGALMI ÉRTÉKRE való leszállítását vagy felemelését!! CSAK A FELTŰNŐ ARÁNYTALANSÁGOT KELL KIKÜSZÖBÖLNI! TISZTESSÉGTELEN ÁSZF (nem fogyasztói szerződésben) 6:102. business to business or consumer to consumer El kell határolni a fogyasztói szerződés tisztességtelen ÁSZFjétől, mert ott a PTK kifejezetten meghatározza a tisztességtelennek minősülő feltételeket, illetve az semmisségi ok(6: ). MINDIG A KÉRDÉSES JOGVISZONY MINŐSÍTÉSE AZ ELSŐ!! TISZTESSÉGTELEN ÁSZF (nem fogyasztói sz.ben) 6: BÍRÓSÁG mérlegeléssel állapítja meg az adott ÁSZF tisztességtelenségét. TISZTESSÉGTELEN ÁSZF: ha szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul, az ÁSZF alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg TISZTESSÉGTELEN ÁSZF (nem fogyasztói sz.ben) 6: A BÍRÓI MÉRLEGELÉS SZEMPONTJAI: mindig egyedileg a konkrét ügyben kell vizsgálni, a szerződéskötéskor fennálló valamennyi körülményt vizsgálni kell. TISZTESSÉGTELEN A FELTÉTEL, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben, a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára. (93/13/EGK IE.3. cikk (2) bek.) Nagyban meghatározzák a gazdasági élet forgalmi szokásai TISZTESSÉGTELEN ÁSZF(nem fogyasztói sz.ben) A TISZTESSÉGTELENSÉG VIZSGÁLATA ALÓLI KIVÉTELEK: a)azok a feltételek, melyek a szerződés főszolgáltatását állapítják meg; vagy b) a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát határozzák meg, ha azok világosak és érthetőek, c) ha a feltétel(eke)t jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásainak megfelelően határozták meg. (bírói mérlegelés megfelel-e a jogszabályoknak?) TISZTESSÉGTELEN ÁSZF(nem fogyasztói sz. ben) A TISZTESSÉGTELENSÉG ÁSZF megtámadása: a) csak nem fogyasztói szerződések esetén, mert egyébként semmisség; b) OK: a semmisség alkalmazása indokolatlan beavatkozást jelentene a magánautonómiába. c)a BÍRÓSÁG nem észleli hivatalból azt a sérelmett szenvedett félnek meg kell támadnia 24 4

5 4.1. Szerződési akarat hibája SZÍNLELT SZERZŐDÉS 6:92. TITKOS FENNTARTÁS: egyoldalú, a másik fél által nem ismert rejtett indok!!!- a szerződés érvényességét nem érinti!! SZÍNLELT SZERZŐDÉS - Mindig tudatos és kétoldalú. a) Egyik fél sem kíván szerződést kötni, vagy b) Másféle szerződésre irányul a felek valóságos akarata, mint amit megkötöttek. JOGKÖVETKEZMÉNYEK: a) a megkötött szerződés semmis, b) a szerződést a leplezett szerződés alapján kell megítélni A szerződési jognyilatkozat hibája SZERZŐDÉS ALAKI HIBÁJA 6:94. bizonyos jognyilatkozatokra a felek vagy a törvény meghatározott alakiságot írnak elő. Pl. törvényi írásbeliség: kötbér, jogvesztés kikötése, ingatlan adásvétel az alakiság megsértésével tett jognyilatkozat semmis ALAKI HIBA MIATTI SEMMISSÉG ORVOSLÁSA a semmis szerződés a TELJESÍTÉS ELFOGADÁSÁVAL, a teljesített rész erejéig érvényesség válik csak osztható szolgáltatás esetén Általános jelleggel elismeri a teljesítés orvosló hatását. KIVÉTELEK: a) Haajogszabály közokirati, vagy TBM formát ír elő. b) Ha a szerződés ingatlan tulajdonjogának átruházására irányult A szerződési jognyilatkozat hibája SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, MEGSZÜNTETÉS, FELBONTÁS ALAKI HIBÁJÁNAK ORVOSLÁSA ha a szerződéses jogny. csak meghatározott alakban érvényes annak megszüntetésére, módosítására stb. is. KIVÉTEL: ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából jött létre. Pl. lakásbérlet ALKIVÉTEL: a) A jogszabály közokiratot vagy TBM formát írt elő. b) Ha a szerződés ingatlan tulajdonjogának átruházására irányul TILOS SZERZŐDÉS 6:95. a) Jogszabályba ütközik Ha a szerződés lényeges eleme a PTK kógens rendelkezésébe (pl. fogyasztók jogai), vagy más jogszabály kógens rendelkezésébe ütközik. b) Jogszabály megkerülésére irányul a felek szándéka Pl. a megbízó felmondási jogának aránytalan mértékű korlátozása = tartalmilag a felmondási jog gyakorlását kizárja, ezért a jsz. megkerülésére irányul(bh ) JÓERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉS 6:96. A jogalkotó korábban is a bíróságokra bízta a megítélését, a PTK továbbra sem ad még támpontokat sem. Olyan absztrakt fogalom, amely a TÁRSADALOM általános értékítéletét, erkölcsi felfogását fejezi ki. Jóerkölcsbe ütközik az a szerződés, amelyet a jogszabály nem tilt, de az azzal elérni kívánt cél, a vállalt kötelezettség jellege, vagy az azért vállalt ellenszolgáltatás felajánlása, vagy a szerződés tárgya az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, szokásokat nyilvánvalóan sérti az általános társadalmi megítélés egyértelműen tisztességtelennek minősíti (BH ) JÓERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉS 6:96. GYÓGYÍTHATATLAN BETEGEKKEL KÖTÖTT TARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉSEK a)nem ütközik jóerkölcsbe: ha az eltartó az eltartott gyógyíthatatlan betegségének tudatában, DE! az eltartott kifejezett kívánságára köti meg a szerződést, és ápolásának teljes terhét magára vállalja. b)jóerkölcsbe ütközik : ha az eltartó az eltartott gyógyíthatatlan betegségének tudatában és egyben közeli halálának reményében köti meg, a helyzet a felek előtt nem kölcsönösen ismert, hanem azt csak az eltartó látja reálisan. 30 5

6 UZSORÁS SZERZŐDÉS 6:97. objektív és szubjektív feltételek együttes megléte a) OBJEKTÍV FELTÉTEL a szerződés megkötésének időpontjában, feltűnően aránytalan előny kikötése, b) SZUBJEKTÍV FELTÉTEL a szerződő fél gazdasági helyzete válságos legyen (hátrányos helyzet HH), az ellenérdekű fél azt ismerje és célzatosan kihasználja, és ezzel olyan gazdasági előnyhöz jusson, ami őt egyébként nem illeti meg FIDUCIÁRIUS HITELBIZTOSÍTÉKOK 6:99. FOGALOM Olyan jogügyletek, amelyekben a tulajdonjog, tulajdonjog megszerzésére vonatkozó jog (opció), illetve más követelés vagy jog jogosulti pozíciója biztosítéki szerepet tölt be. TIPIKUS ESETE a biztosítéki tulajdon-átruházás (engedményezés) MEGJELENÉSI FORMÁI MÉG a tulajdonjoghoz kapcsolódó egyes intézmények: tulajdonjog-fenntartás főszabály szerint nincs biztosítéki visszavásárlási jog funkciójuk vételi jog, pénzügyi lízing, faktoring FIDUCIÁRIUS HITELBIZTOSÍTÉKOK 6:99. ELŐZMÉNY a jelzálogjog alapításának magas volt a költsége + az érvényesítése is nehéz, lassú és drága volt. NAGYFOKÚ JOGALKALMAZÓI BIZONYTALANSÁG: Pl. a biztosítéki célú vételi jog nem ütközik-e a lex commissoria tilalmába? Pl. feltűnő értékaránytalanság címén megtámadhatók-e ezek a szerződések? 2013-as PTK: Semmis az a kikötés, amely.. pénzkövetelése biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására, vételi jog alapítására irányul Pénzkövetelés dologi biztosítéka a zálogjog legyen! FIDUCIÁRIUS HITELBIZTOSÍTÉKOK 6:99. KIVÉTELEK: a nem pénzkövetelést biztosító FHB, az összetett jellegű pl. egy projektfinanszírozás sikeres megvalósulását biztosító vételi jog kikötés, a pénzügyi biztosítékokról szóló 2002/47/EK IE-ben meghatározott biztosítéki megállapodások(ezek állampolgárokat és szervezeteiket nem érintik) SEMMISSÉG INDOKAI: a) A FHB-ok az adós érdekeinek védelmét szolgáló szabályok megkerülésével járnak. b) A PTK a zálogjogot tekinti alapvető dologi jellegű biztosítéknak: Nem fosztja meg az adós a tulajdonjogától, A zálogjogosult hitelező számára megfelelő, rendezett elsőbbségi kielégítési jogot biztosít. 34 PTK IS ELFOGADJA: tulajdonjog-fenntartást, valamint alízingetésafaktoringot LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS FOGALMA: Ha a szerződés megkötésekor valamelyik fél által vállalt szolgáltatás teljesítése lehetetlen a szolgáltatás lehetetlenné válása LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS FAJTÁI: a) Fizikai okból: ha az adott szolgáltatás teljesítése a tudomány által alátámasztottan nem lehetséges LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS FOGALMA: a) FIZIKAI okból lehetetlen: OBJEKTÍVE LEHETETLEN SZUBJEKTÍVE LEHETETLEN ha az adott korban és ha a szolgáltatás teljesítése elvileg körülmények között a lehetséges ugyan, de az adott szolgáltatás megvalósítására helyzetben a kötelezett személyes körülményei és képességei mégis senki sem képes pl. lehozni a kizárják a vállalt szolgáltatás csillagokat az égről megvalósítását pl. néma felolvasásra vállalkozna 6

7 LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS FOGALMA: b) JOGI okból lehetetlen: Ha a teljesítés megvalósítását vl. jogszabály kizárja. OBJEKTÍVE LEHETETLEN SZUBJEKTÍVE LEHETETLEN Ha a jogszabály általános jelleggel zárja ki a magatartás megvalósítását Pl. forgalomképtelen dolog tulajdonjogának átruházása 37 Ha a jogszabály(ok) csak bizonyos személyi kört érintően tartalmaz korlátozást és a kötelezett ebbe a személyi körbe tartozik. Pl. jsz. által előírt szakképzettséghez kötött tevékenység megvalósítása LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS A szolgáltatás nem lehetetlen azért, mert a kötelezett a szerződés megkötésekor még nem rendelkezett a szolgáltatás tárgyával! (6:107. ) az öröklési szerződés a tartási szerződés megszüntetésére irányuló perrel megindított tulajdoni jogvitára tekintettel éppen nem irányult lehetetlen szolgáltatásra, így annak semmissége sem állapítható meg mindaddig, amíg az örökhagyó által megindított per jogerősen be nem fejeződik (BH ). LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS KÖVETKEZMÉNYE: az ilyen szerződés semmis ÉRTHETETLEN ÉS EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ KIKÖTÉS a szerződés értelmezése útján állapítható meg ÁLTALÁNOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK A szerződésnek nincs kötelem-keletkeztető hatálya KÍVÁNT JOGHATÁS KIVÁLTÁSÁRA ALKALMATLAN. Nem hoz létre kötelezettséget a szolgáltatás teljesítésére és nem keletkeztet jogosultságot a szolgáltatás követelésére DE! Az érvénytelenség minden további jogkövetkezményét a Bíróság hivatalból nem alkalmazza, még semmisség esetében sem!! A Bíróság csak a fél erre irányuló kereseti kérelme alapján és aszerint járhat el Érvénytelenség megállapítása A JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA NÉLKÜL A fél az érvénytelenség megállapítását a Bíróságtól anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását is kérné. (1959-es PTK-ba 2012-be került 239/A: ) 5/2013. PJE határozat A PTK a Pp ban előírt konjunktív feltételek fennállása nélkül is lehetővé teszi MEGÁLLAPÍTÁSI KERESET előterjesztését. (A PTK a Pp. rendelkezéseihez képest speciális szabály, amely kizárja az ált. rendelkezések alkalmazását). A per tárgyának értékét a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke határozza meg. A perben az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása ir. VISZONTKERESETET akkor lehet előterjeszteni, ha az alperes a SZ. érvénytelenségét nem vitatja, ill. elismeri a keresetben foglaltakat Érvénytelenség megállapítása A JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA NÉLKÜL KERESETI KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG JOGCÍM SEMMISSÉGRE ALAPÍTOTT érvénytelenségi kérelem a B. a semmisséget a keresetben megjelölttől eltérő más JOGCÍMEN is megállapíthatja A SZERZŐDÉS MEGTÁMADÁSA esetében a kereseti kérelemhez kötöttség a JOGCÍM TEKINTETÉBEN is érvényesül. KIVÉTEL: tévedés közös téves feltevés Érvénytelenség megállapítása A JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA NÉLKÜL KERESETI KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG 1/2005. PK vélemény Ha a felek egyike sem kéri a jogkövetkezmények alkalmazását, akkor arról a Bíróság nem dönthet. DE! A BÍRÓSÁG az érvénytelenség jogkövetkezményeiről a fél kérelmétől eltérő módon is rendelkezhet. Pl. eredeti állapot helyreállítása helyett a szerződést az érvénytelenségi ok kiküszöbölése mellett érvényessé nyilváníthatja. KORLÁT: nem választhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen valamennyi fél tiltakozik. KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA Az érvénytelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatással a kárveszély a másik félre száll át. 6:109. (tipikusan dologszolgáltatásnál) 42 7

8 5.3. A szerződés ex tunc hatályú 43 ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSA 6:110. BÍRÓSÁG érvényessé nyilváníthatja a szerződést: a)ha az érvénytelenség miatti érdeksérelem a szerződés megfelelő módosításával kiküszöbölhető, illetve b)az érvénytelenség oka utóbb megszűnt. LEGFONTOSABB JOGHATÁS a felek úgy kötelesek teljesíteni + a szerződésszegésért úgy felelnek, Mintha a szerződés megkötésétől fogva érvényes lett volna! 5.3. A szerződés ex tunc hatályú 44 ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSA 6:110. BÍRÓSÁG ALAKÍTÓAN NYÚL BELE A FELEK SZERZŐDÉSÉBE! KORLÁTAI: (PK267. II.) a felek a szerződést milyen mértékben teljesítették, mi lett a teljesített szolgáltatások sorsa, milyen változások következtek be a felek helyzetében, lényegesek a felek perbeli nyilatkozatai is. A fél szerződési akarata a szerződés érvényessé nyilvánításával sem pótolható. Az orvoslás az érdeksérelem kiküszöbölése! 5.4. A szerződés ex tunc ÉRVÉNYESSÉ 45 VÁLÁSA A FELEK AKARATÁBÓL 6:111. KONVALIDÁLÓDÁS ipso iure - esetkörei: a)az érvénytelenség oka magától elhárul ésa felek a szerződést megerősítik (nincs alaki kelléke) jogszabályváltozás felek megkapják a hiányzó hatósági jóváhagyást b) az érvénytelenségi okot a felek utólag kiküszöbölik hiányzó alakiság pótlása szerződés módosítása, megerősítése stb. A FELEK MAGUK erősítik meg a szerződést! 5.4. A szerződés ex tunc ÉRVÉNYESSÉ 46 VÁLÁSA A FELEK AKARATÁBÓL 6:111. ELTÉRÉS A KORÁBBIAKHOZ KÉPEST: a) valamennyi érvénytelenségi ok tekintetében, b)a felek választására bízza, hogy a konvalidáció ex tunc vagy ex nunc hatállyal valósuljon meg CÉL: a szerződés megmentése JOGHATÁS ex tunc hatály esetén: a felek úgy kötelesek teljesíteni + a szerződésszegésért úgy felelnek, Mintha a szerződés megkötésétől fogva érvényes lett volna! 5.4. A szerződés ex tunc ÉRVÉNYESSÉ 47 VÁLÁSA A FELEK AKARATÁBÓL 6:111. JOGHATÁS ex nunc hatály esetén: az addigi teljesítéseket az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásával kell rendezni 5.5. EREDETI ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSA 6:112. 1/2010. PK vélemény beépülése FELTÉTELE: csak dolog tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések esetén, melyek eredetileg mindig reverzibilisek az EÁH csak TERMÉSZETBEN történhet 5.5. EREDETI ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSA 6:112. AZ EÁH KORLÁTAI: ha a természetbeni visszatérítés a) dologszolgáltatás dologi jogi igény nem évül el. HATÁRAI: elbirtoklás(10-15 év), ingatlan esetén a törlési per korlátai b) pénzszolgáltatás, mint fajlagos szolgáltatás kötelmi igény elévülnek(5év) SZOLGÁLTATÁSOK EREDETI ÉRTÉKEGYENSÚLYÁNAK FENNTARTÁSA egyik fél se kerüljön aránytalanul kedvezőbb, illetve méltánytalanul hátrányosabb vagyoni helyzetbe, 48 8

9 5.6. ALAPTALAN GAZDAGODÁS 49 PÉNZBENI MEGTÉRÍTÉSE 6: es PTK eredeti vagy utólagos irreverzibilitás esetén: a) EÁH-ra nem volt lehetőség(nem volt célszerű) és b) a szerződés érvényessé sem volt nyilvánítható a bíróság a szerződést HATÁROZATHOZATALIG HATÁLYOSSÁ NYILVÁNÍTOTTA + rendelkezett az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeli térítéséről as PTK új alapokra helyezte ezt a kérdést: jogalap nélküli gazdagodás elvére támaszkodva, de önálló, sui generis szabály: Bíróság rendelkezik az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeli térítéséről ALAPTALAN GAZDAGODÁS 50 PÉNZBENI MEGTÉRÍTÉSE 6:113. Kötelmi természetű igény általános elévülési idő GAZDAGODÁSTÓL ELESÉS nincs megtérítési kötelezettség: ha a másik fél hibájából nem tudja a kapott szolgáltatást visszatéríteni ALAPTALAN GAZDAGODÁS PÉNZBENI MEGTÉRÍTÉSE ha nem irreverzibilis a szerződés DE! az EÁH valamely fél lényeges jogi érdekét sérti! lényeges piaci változások pl. ingatlanok értékváltozásai 5.6. ALAPTALAN GAZDAGODÁS PÉNZBENI MEGTÉRÍTÉSE UZSORÁS SZERZŐDÉS a bíróság egészben vagy részben elengedheti a visszatérítést, ha a sérelmet szenvedett felet még a részletfizetés is súlyos helyzetbe hozná, illetve sérelmet okozó felet az aránytalan előny visszatérítésére kötelezheti. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 6:114. ha az érvénytelenségi ok a szerződés meghatározott és elkülöníthető részét érinti, a felek feltehető akaratának mérlegelése a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna JÁRULÉKOS IGÉNYEK 6:115. KAMAT a jogalap nélkül használt és visszajáró pénzszolgáltatás használati díja HASZNÁLATI DÍJ a teljesített dologszolgáltatás másik fél által a szerződés érvénytelensége folytán jogalap nélkül történő birtoklásának és használatának ellenértéke JÁRULÉKOS IGÉNYEK 6:115. Általában mindkét fél jogalap nélküli birtokosnak minősül a másik fél szolgáltatása tekintetében! az egymás egyenértékű szolgáltatásait kölcsönösen használó felek a jogvita eldöntéséig JÓHISZEMŰ JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKOSNAK TEKINTENDŐK egyidejű visszaszolgáltatási kötelezettség időpontjáig a kölcsönösen birtokolt szolgáltatások hasznaival nem kötelesek elszámolni JÁRULÉKOS IGÉNYEK 6:115. ÉRVÉNYTELENSÉG OKA AZ EGYENÉRTÉKŰSÉG HIÁNYA vagy a szerződés INGYENES akkor a szolgáltatások kölcsönös használata nem kompenzálja egymást a másik fél szolgáltatását egyoldalúan használó fél rosszhiszemű jogalap nélküli birtokosként felel a kamatokkal és a használati díjjal (DOGMATIKAILAG SÁNTÍT!) 54 9

10 5.7. JÁRULÉKOS IGÉNYEK 6:115. KÁRTÉRÍTÉS érvénytelen szerződésből eredő kárigényeket a deliktuális felelősség szabályai szerint kell elbírálni. FŐSZABÁLY: a szerződés érvénytelenségét okozó fél a másik fél teljes kárát köteles megtéríteni KIVÉTEL: ha a felróhatóság hiányával kimenti a felelősségét a szerződéssel okozott kár(negatív interessze) A SZERZŐDÉS HATÁLYA 56 egy érvényesen létrejött szerződés ténylegesen joghatást vált-e ki: jogosult követelheti a szolgáltatást, a kötelezett a szolgáltatás teljesítésére köteles ha az érvényes szerződés nem váltja ki a hozzá fűződő joghatást hatálytalan szerződés. OKAI: a) a felek akaratából bontó vagy felfüggesztő feltétel b) 3. személy beleegyezése, hatóság jóváhagyása JOGKÖVETKEZMÉNYE: a teljesítés nem követelhető. RELATÍV HATÁLYTALANSÁG: csak meghatározott személyek irányába nem vált ki joghatást Pl. fedezetelvonó szerződés 6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA FELTÉTEL 6:116. egy bizonytalan jövőbeni esemény, amelyhez a szerződés hatályának beállta vagy megszűnése fűződik. az esemény lehet emberi, társadalmi vagy a külvilág számára észlelhető körülmény, jogi tény, melytől a szerződés hatályának beállta vagy megszűnése függ. Pl. születés, halál, betegség, háború stb. a jövőbeli eseménynek a felek magatartásától függetlennek kell lennie PL. nem lehet hatalmasság gyakorlása (BH ) az eseménynek jövőbelinek kell lennie (nem lehet olyan körülmény, ami a szerződéskötéskor már fennáll) a jövőbeli eseménynek bizonytalannak kell lennie a feltételnek érthetőnek és ellentmondásmentesnek kell lennie A SZERZŐDÉS HATÁLYA A FELTÉTELEK FAJTÁI: a) FELFÜGGESZTŐ FELTÉTEL ha a felek a szerződés hatályának beálltát egy bizonytalan jövőbeni eseménytől tették függővé. Ennek az eseménynek a beálltáig a szerződés nem lép hatályba. b) BONTÓ FELTÉTEL ha a felek a szerződésben meghatározott bizonytalan jövőbeli eseménytől a szerződés hatályának megszűntét tették függővé. Ha az esemény beáll a szerződés hatályát veszti. IDŐHATÁROZÁS: egy jövőben biztosan bekövetkező konkrét időpont meghatározása, amely időpont bekövetkeztekor a szerződés hatályba lép, vagy hatályát veszti. Pl. konkrét időpont vagy biztos esemény megjelölése A SZERZŐDÉS HATÁLYA FÜGGŐBEN LÉVŐ FELTÉTEL 6:117. a feltétel bekövetkeztéig egy függő jogi helyzet áll elő: a felek jogot nem gyakorolhatnak + kötelezettség sem terheli (felfüggesztő feltétel) -a szerződés hatálya beáll ugyan, de az a feltétel bekövetkeztével megszűnik (bontó feltétel) ÁTMENETI IDŐSZAK JELLEMZŐI: egyik fél sem tehet semmit, ami a másik fél jogát a feltétel bekövetkezése vagy meghiúsulása esetére csorbítja vagy meghiúsítja SŐT! a megállapodás realizálása érdekében együttműködési kötelezettség terheli őket a korlátozás nem érinti jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzett személy jogát, a feltétel bekövetkeztére vagy meghiúsulására nem alapíthat jogot az, aki a feltételt felróhatóan maga idézte elő A SZERZŐDÉS HATÁLYA BELEEGYEZÉSTŐL, JÓVÁHAGYÁSTÓL FÜGGŐ SZERZŐDÉS a beleegyezéssel vagy jóváhagyással a szerződés a megkötésének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. Pl. praxisjog megvásárlása esetén(6:118. ) Nem válik hatályossá a szerződés, ha a beleegyezést, illetve jóváhagyást az arra illetékes nem adja meg, vagy arról a megszabott határidőn belül nem nyilatkozik. ADDIG A FÜGGŐBEN LÉVŐ FELTÉTEL szabályait kell alkalmazni! HATÁLYTALAN SZERZŐDÉS JOGHATÁSA (6:119. ) a szerződés teljesítése nem követelhető! a hatálytalan szerződés alapján történt teljesítésekre az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni 60 10

11 61 Az a szerződés, amellyel 3. személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e 3. személy irányában hatálytalan RELATÍV HATÁLYTALANSÁG LÉNYEGE a PTK a szerződés hatályát csak meghatározott személyek vonatkozásban zárja ki. másik esete az elővásárlási jog megsértése 1/2011.(VI.15.) PK vélemény továbbra is irányadó!! FOGALMI ELEMEK 1.) Fedezetelvonó jogügylet szerződés egyoldalú jogügylet pl. díjkitűzés, közérdekű kötelezettségvállalás FOGALMI ELEMEK 1.) Fedezetelvonó jogügylet az adós vagyonába tartozó vl. vagyontárgy tulajdonjogának átruházása adásvétel, ajándékozás apportálás vagyoni értékű jog átruházása követelés engedményezése a vagyontárgy fedezetelvonási céllal történő megterhelése (zálogjogosult kielégítése elsőbbsége!) FOGALMI ELEMEK 2.) Fedezetelvonó szerződés szereplői a) az alapügylet kötelezettje b) a kötelezettel ( fedezetelvonásra ) szerződő fél c) az alapügylet jogosultja: akinek a kielégítési alapját a perben kifogásolt ügylet részben vagy egészben elvonja. Fedezetelvonó szerződés alanyai a) az alapügylet kötelezettje b) a kötelezettel ( fedezetelvonásra ) szerződő fél FOGALMI ELEMEK 3.) Igény állapotában lévő követelés fennállta a szerződés megkötésekor a kötelezettel szemben fennálló követelés léte DE! Nem szükséges, hogy az már lejárt és esedékes követelés legyen! PERINDÍTÁSKOR további feltétel: a kötelezettel szemben fennálló követelés az igény állapotába kerüljön. NEM FELTÉTEL: az előzetes bírósági úton történő igényérvényesítés sikertelensége! 64 FOGALMI ELEMEK 4.) Kötelezett vagyona nem nyújt fedezetet a kötelezett rendelkezik-e olyan egyéb vagyonnal, amely a jogosult követelésére egészben vagy részben fedezetet nyújt? az egyéb vagyon hiányára is a jogosultnak kell a perben hivatkoznia (kötelezett ellenbizonyítással élhet) a fedezetet nyújtó egyéb vagyon léte kereset elutasítása (még akkor is, ha a felek a szerződést fedezetelvonó szándékkal kötötték meg) FOGALMI ELEMEK 5) Szerző fél rosszhiszeműsége: a szerződéskötéskor tudott, vagy tudnia kellett kötelezettet terhelő követelésről és emellett arról is, hogy a szerződéssel a jogosult kielégítési alapját részben vagy egészben elvonják. vagylagos feltétel az ingyenesség mellett, a megszerzett vagyontárggyal egyenértékű ellenszolgáltatás nyújtása ellenére a fél rosszhiszeműsége alapul szolgálhat a fedezetelvonás megállapítására. Pl. a szerző fél tudja, hogy a befolyt ellenértéket a kötelezett a jogosult elől elvonja, vagy Ha a nyújtott ellenszolgáltatás a jogosult kielégítésére alkalmatlan pl. beszámítással vagy végrehajtás alól mentes vagyontárggyal teljesít 11

12 67 FOGALMI ELEMEK 6) A fedezetelvonó szerződés ingyenessége: A szerződő félre a szerződésből ingyenes előny származzon. vagylagos feltétel a rosszhiszeműség mellett, Tipikusan ajándékozás formájában jelenik meg. INGYENESSÉG ROSSZHISZEMŰSÉG VÉLELME a) hozzátartozójával kötött szerződés, b) olyan jogi személlyel (tagjával, vezető tisztségviselőjével, ill. annak hozzátartozójával) köt szerződés, melyben többségi befolyása van, c) Azonos természetes v. jogi személyek befolyása alatt álló jogi személyek egymással kötnek szerződést. 68 JOGKÖVETKEZMÉNYE - A JOGOSULT IGÉNYE: a megszerzett vagyontárgy tulajdonjogával továbbra is a szerző fél rendelkezik, csak az átruházott vagyontárgyból való kielégítés, vagyonra vezetett végrehajtás tűrésére irányul. KÖZÖMBÖS Hogy a jogosult követelése milyen jogcímből ered pl. szerződésből, szerződésen kívüli károkozásból stb. NEM ÉRVÉNYTELEN Ø az eredeti állapot helyreállítása (elvont fedezet visszaszolgáltatására kötelezés) A perben érvényesített igényt pénzben kell meghatározni. JOGKÖVETKEZMÉNYE SZERZŐ FÉL HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE KORLÁTOZOTT Csak a megszerzett vagyontárgyra, vagy annak értékére korlátozódik es PTK ELŐNYTŐL VALÓ ELESÉS: Az a szerző fél, aki a szerződésből eredő ingyenes előnytől neki fel nem róható módon elesett 3. személy irányában nem felelt as PTK ELŐNYTŐL VALÓ ELESÉS Ha az elesésére vagy az átruházásra rosszhiszeműen került sor, a szerző fél a vagyontárgy értékéig saját vagyonából köteles helytállni a 3. személlyel szemben. 69 FEDEZETÜL SZOLGÁLÓ VAGYONTÁRGY TÖBBSZÖR IS GAZDÁT CSERÉL LB PK - a kereset a közvetlenül szerzőtől szerző további személyekkel szemben is érvényesíthető A fedezetelvonó szerződések alapján szerző felek mindegyikét egyetemlegesen helytállási kötelezettség terheli: az utolsó szerző a vagyontárggyal áll helyt, a közbülső szerzők pedig a vagyontárgy értékéig. DE! minden egyes szerződésnél vizsgálni kell a fedezetelvonás feltételeinek fennállását; valamennyi szerző félnek perben kell állnia 70 12

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma Vázlat A kötelező alakiság megsértése Jogszabályba ütköző, jogszabály megkerülésére

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül

Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül ÜZLETI JOG II. 5. előad adás A szerződés érvénytelensége és hatálytalans lytalansága Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül 1 Áttekintés: I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség.

Részletesebben

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közbeszerzési si képzk pzés Dr. Herke Csongor egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1 POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 2 A tulajdonjog tárgyait Minden birtokba vehető dolog Ha törvény

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv A kötelmek közös szabályai Dr. Pecsenye Csaba A kötelem keletkezése és megszűnése Kötelem fogalma Kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE Dr. Barzó Tímea PhD egyetemi docens, ügyvéd, egészségügyi szakjogász MISKOLCI EGYETEM Polgári Jogi Tanszék TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE DOLOGI rendelkező ÜGYLET TRADITIO a dologi jogi jogváltozást közvetlenül

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK SAJÁTOS SZABÁLYAI (SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁSZF ) A FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMPONTBÓL RELEVÁNS POLGÁRI JOGI

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27.

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. Szerződésszeg sszegés, s, előrel reláthatóság, kártérítési felelőss sség g az új Ptk.-ban I. részr Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* 1. Az elővásárlási jogról általában Az elővásárlási jog - alapuljon

Részletesebben

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 3, 2 (2014) 117 138 Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Havasi Bálint Attila közjegyzőhelyettes, Bicske E-mail: havasibalint@mokk.hu Összefoglalás.

Részletesebben

Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket

Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket A munka világában is előfordul, hogy akár munkaadói, akár munkavállalói oldalon felmerült igényt kell érvényesítenünk. Mivel az erre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Dr. Pusztahelyi Réka Miskolc, 2015. május 8. Bevezetés Átruházás feltételei ingatlan esetében Az elkötelező és a rendelkező ügylet A jogosult

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME 12. (1) A társasági szerződésben meg kell határozni: d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 13. (1)

Részletesebben

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA WOLF THEISS HÍRLEVÉL 2016. május A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 1. ELŐTERJESZTÉS 2016. április 4.-én az Igazságügyi Miniszter egy előterjesztést nyújtott be a Kormány részére

Részletesebben

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 kommunikáció konfliktus kompromisszum HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 Készült az Európai Unió pénzügyi támogatásával ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Szerződéskötési

Részletesebben

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE KKT 88. (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges

Részletesebben

A POLGÁRI JOG FORRÁSAI

A POLGÁRI JOG FORRÁSAI A POLGÁRI JOG FORRÁSAI A polgári jog akárcsak a jogrendszer egésze jogszabályok halmazából áll, melyeket polgári jogi jogszabályoknak nevezünk. A jogi norma: magatartásszabály. A társadalmi együttélést

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010. január) Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. 1 ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi

Részletesebben

Adás-vétel AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE ELADÓ JOGA 2015.11.16. A SZERZŐDÉS ALAKJA. Tulajdonjog-fenntartás

Adás-vétel AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE ELADÓ JOGA 2015.11.16. A SZERZŐDÉS ALAKJA. Tulajdonjog-fenntartás Adás-vétel ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettségkeletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultsága szolgáltatás követelésére. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról A magyar piacgazdaság fejlődésének előmozdítása, a megkülönböztetésre alkalmas árujelzők használatán alapuló verseny feltételeinek

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

NAGY EDIT SZERZŐDÉSKÖTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON

NAGY EDIT SZERZŐDÉSKÖTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON NAGY EDIT SZERZŐDÉSKÖTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON Ha azt akarjuk, hogy az Internet tovább növekedjék, együtt kell dolgoznunk azért, hogy biztosítsuk azt, hogy a vásárlás az Interneten épp oly biztonságos legyen,

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM *

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Csűri Éva rendszerezését elfogadva a házastársak által egymással kötött ügyletek többfélék lehetnek: házassági vagyonjogi

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás szabályai A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás fogalmáról a pénztartozás tana igen nagy részben a pénzfélék

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN

Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN Készítette: Dr. Kenyeres Sándor Adóellenőrzés szak Budapest, 2008 Dr. Kenyeres Sándor: Képviselet az adózásban I Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... I

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége

Vezető tisztségviselő felelőssége Vezető tisztségviselő felelőssége az új Polgári Törvénykönyv alapján 2013. évi V. törvény Hatálybalépés: 2014. március 15. Szabályozási igény (1.) 1. Korlátlan felelősség: Aki egy vállalkozásban korlátlan

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSE A POLGÁRI JOGBAN ÉS A KERESKEDELMI JOGBAN S Z A K D O L G O Z A T

A KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSE A POLGÁRI JOGBAN ÉS A KERESKEDELMI JOGBAN S Z A K D O L G O Z A T Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztika Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék A KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSE A POLGÁRI JOGBAN ÉS A KERESKEDELMI JOGBAN S Z A K D O L G O Z A T Konzulens:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 21094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 162. szám Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27.

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. Szerződésszeg sszegés, s, előrel reláthatóság, kártérítési felelőss sség g az új Ptk.-ban II.. részr Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti

Részletesebben

A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE

A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE Dr. Gárdos István ügyvéd (Budapest) 1. ELŐZMÉNYEK A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE Egy időben jelent meg Kovács László Milyen jogi személy is az állam? című cikke és a Legfelsőbb Bíróságnak az

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 1 Tananyag letölthetı http://be.ajk.pte.hu Hallgatói információk 2 A tulajdonjog tárgyai Minden birtokba vehetı dolog Ha törvény kivételt nem tesz: pénz, értékpapír, dolog módjára

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Részletek a 2013. évi CCLII. törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról.

Részletek a 2013. évi CCLII. törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról. Részletek a 2013. évi CCLII. törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról. IX. Fejezet egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú, valamint közszolgálattal

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Szerkesztõbizottsági javaslat III. Könyv: Családjog, VI. Cím: Házassági vagyonjog / 3 Külföldi kitekintés Az ügyleti képviselet szabályainak rendszertani elhelyezése

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 E szöveggel a kivonat hatályos: 2015.I.01- Elérhetőség e formában: www.maconka.hu

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete.

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben