Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2)"

Átírás

1 Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2)

2 a venditor kötelezettségei - jogszavatoss{g Az ad{svétel végső gazdas{gi célja az, hagy a vevő az {run tulajdonjogot szerezzen, ami az esetek túlnyomó többségében nyilv{n meg is történik, lévén az eladók zöme maga is tulajdonos. Ennek érdekében az eladó köteles a maga részéről mindent megtenni, így a traditiot, a vevő kív{ns{g{ra a mancipatiot foganatosítani. A római jog gyakorlati meggondol{sokból mégsem kötelezi az eladót datio-ra, vagyis hogy a vevőt mag{val az {truh{zó ügylettel tegye tulajdonoss{. Ha ezt előírn{, a vevő tulajdonszerzésétől tenné függővé, teljesített-e az eladó avagy sem = a kérdés eldöntéséhez minden egyes vételi ügyletnél ugyanolyan körülményes elj{r{st igényelne a tulajdoni kérdés tiszt{z{- sa, mint a tulajdonperben, ez pedig az {ruforgalom megbénul{s{t eredményezné.

3 a venditor kötelezettségei - jogszavatoss{g (2) Ezért a római jog csup{n azt teszi az eladó kötelezettségévé, hogy a dolog birtok{t a vevőre {truh{zza, és gondoskodjék arról, hogy a vevő a dolog birtok{t mindaddig megtarthassa, amíg a tulajdonjogot, illetőleg a dolog idegen dologbeli jogtól való mentességét elbirtokl{s útj{n meg nem szerzi. Az eladó szolg{ltat{si kötelezettsége ezek szerint a vacuae possessionis traditio (teh{t facere-szolg{ltat{s). Vacua possessio akkor forog fenn, ha a dolgon az ad{svételt megelőző időkből harmadik személyeknek nincsen tulajdonjoga vagy idegen dologbeli joga = jog- (igény-) és tehermentes!!

4 a venditor kötelezettségei - jogszavatoss{g (3) Az eladó OBJEKTÍV SZAVATOSSÁGgal tartozik az {ru ilyen jogoktól való mentességéért = jogszavatoss{g: ha a vevőt egy harmadik személy in rem actioval megperelné, neki az eladót a perről értesítenie kell, hogy az őt a perben megvédhesse. a) amennyiben ezt nem akarn{ vagy tudn{ megtenni, s a dolgot a vevőtől elperelnék (evictio), a vevő az eladó ellen fordulhat. b) A vevőnek az evictiot sem kell bev{rnia, hanem kiadhatja a dolgot a felperesnek, ha ennek joga kétségtelen.

5 a venditor kötelezettségei - jogszavatoss{g (4) Evictio (elperlés) esetén a vevő jogszavatoss{g alapj{n indított keresetei az eladó ellen eltérő módon alakultak: a) mancipatioval vett dolog elperlése esetén a vevő külön kikötés nélkül is egy actio auctoritatis néven emlegetett keresettel fordulhat az eladó ellen a vétel{r kétszeresére; b) m{s vételeknél az eladó egy j{rulékos stipulatio duplaeval v{llalta fel a szavatoss{got (vagyis hogy visszaadja a vétel{rat és büntetésképpen vele azonos összeget fizet) = accidentalia!!; a későbbiekben ennek a stipulationak a foganatosít{s{t a vevő az eladótól utólagosan is követelhette a kereset: condictio; c) a klasszikus jogban az elperlésért való szavatoss{g a vételi szerződés természetes alkatrészévé (naturalia!!) v{lt, és a vevő az actio empti útj{n követelhette az elperlésből eredő összes k{ra megtérítését. Az evictioért való felelősség ellenkező meg{llapod{ssal kiz{rható, ami persze kihat a vétel{rra (pl. ha valakinek az {run haszonélvezete, z{logjoga van).

6 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g I. A vevő, aki az {ruért ellenértéket ad, joggal v{rhatja el, hogy pénzéért teljes értékű dolgot kapjon. Amennyiben az {ru olyan hib{ban szenved, mely annak értékét vagy haszn{lhatós{g{t csökkenti, KELLÉKHIBÁról beszélhetünk. Kellékhib{nak sz{mít az is, hogy az {runak nincsenek meg azok a kikötött tulajdons{gai, melyek nélkül a vevő nem vette volna meg (pl. azt {llította az eladó, hogy a rabszolga ért bizonyos mesterséghez).

7 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (2) a) A kellékhib{nak természetesen olyannak kell lennie, mely m{r a szolg{ltat{s idején megvolt az {ruban. Az ezt követően elő- {llott rosszabbod{s következményeit a vevő viseli. Kellékhibaként jön figyelembe az a fogyatékoss{g, b) amelyik oly jelentős, hogy az {ru értékét vagy haszn{lhatós{g{t lényegesen befoly{solja, c) melyet a vevőnek az {ru megszemlélésekor és {tvételekor a rendes gondoss{g (culpa levis = diligens patrfamilias!!) mellett sem kell észlelnie. M{s szóval, a hib{nak rejtettnek kell lennie. (pl. az {llat, a rabszolga lappangó betegsége, az {llított tulajdons{gok hi{nya). Az ún. nyílt hiba fel nem ismerésének következményeit a vevő viseli Ius civile vigilantibus scriptum est.

8 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (3) Az ősi jog még nem ismerte a dolog hib{iért való felelősséget, hanem az {rut olyan {llapotban adt{k-vették, amilyenben éppen volt ( talis-qualis ). a) Egyetlen kivételt jelentett, ha a mancipatio útj{n elidegenített telek kisebbnek bizonyult ann{l a területmértéknél, melyben eladt{k = a vevő ekkor egy actio de modo agri nevű keresettel követelhette a hi{nyzó területnek megfelelő vétel{rh{nyad kétszeresét. b) egyéb {ruk stipulatio vagy form{tlan ad{svételi szerződés alapj{n történő elidegenítésénél ill. készvételnél a vevő akkor léphetett fel az eladó ellen, - ha az az {ru előtte ismeretes hib{it sz{ndékosan elhallgatta, - vagy az elidegenítésnél tett kifejezett nyilatkozat{ban (dicta et promissa) annak olyan tulajdons{gait {llította, melyekkel az valój{ban nem rendelkezett. Ez a vevő megtévesztése (dolus malus), a vevő egy éven belül poenalis actio de dolot indíthat = SZUBJEKTÍV KELLÉKHIBA.

9 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (4) c) Lehetséges volt tov{bb{, hogy a vevő kív{ns{g{ra az eladó j{rulékos stipulatio simplaeben melyet össze szoktak kapcsolni az evictio esetére szóló stipulatio duplaevel felv{llalja a felelősséget olyan esetleges hib{kért is, melyekről az eladónak sem lehetett tudom{sa = accidentalia!! (OBJEKTÍV!!) d) A vétel bonae fidei ügyletté v{l{sa ut{n a külön felv{llal{sra sem volt többé szükség, hanem a vevő egy éven túl is indíthatta a k{rtérítésre menő actio emptit = naturalia!!

10 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (5) II. A rejtett hib{kért való felelősséget az aediles curules edictumai helyezték merőben új alapokra, feltehetően a Kr.e. II. sz{zadban. - (PÁRHUZAMOS FEJLŐDÉS az előzőekkel!) Ezek az ig{s{llatok nyílt piacon történt ad{svételeiről szóló edictumaikban (de mancipiis vendundis, ill. de iumentis vendundis) a meglévő civiljogi eszközök mellé újabb jogeszközöket biztosítottak a vevők sz{m{ra, nagyobb biztons{got nyújtottak ezek {ltal a vevőknek a kereskedők csal{rds{gaival szemben olyan {rukn{l, ahol a vételt{rgy hib{i különösen gyakoriak, sokfélék és a vevő részéről többnyire fel sem ismerhetők.

11 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (6) Az aedilisek újít{sa kétir{nyú volt: 1. t{rgyi alapra helyezték (objektív) az eladói felelősséget, függetlenítve azt az eladó vétkességétől vagy vétlenségétől, 2. meghat{rozt{k azokat a betegségeket és fogyatékoss{gokat (morbus vitiumve), melyekre a kötelező szavatoss{g kiterjed (ún. edikt{lis hib{k). Edikt{lis hib{k a rabszolg{k és ig{s{llatok olyan testi betegségei és fogyatékoss{gai, melyek haszn{lhatós{gukat h{tr{nyosan befoly{solj{k. - rabszolga esetében a könnyebb természetű, múló betegségek, s {ltal{noss{gban a lelki hib{k (vitia animi) nem jöttek figyelembe, de bizonyos szoci{lis fogyatékoss{gok (pl. rosszhírű nemzetiséghez tartoz{s, többszörös {ruba bocs{t{s, stb.), ill. jellembeli hib{k (pl. az illető szökevény, csavargó természetű, főbenj{ró bűntett elkövetője, nox{lis felelősséggel terhelt, stb.) m{r edikt{lis hib{nak minősülnek. - hasonlóképpen az ig{s{llat bizonyos rossz szok{sai is (pl. az ökör öklelős, az öszvér csökönyös).

12 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (7) Az aedilisek kötelezték az eladókat, hogy az {ltaluk ismert edikt{lis hib{kat félreérthetetlen módon hozz{k a potenci{lis vevők tudom{s{ra (palam recte pronuntianto). A közzététel szok{sos módja a rabszolga nyak{ba akasztott ír{s (titulus), mely az illető kora és mestersége mellett a sz{mít{sba jövő hib{it is feltüntette. Amennyiben az eladó valamelyik rabszolg{ért nem kív{nt szavatoss{got v{llalni, erre a vevőket a rabszolga fején lévő sapka (pileus) figyelmeztette (ekkor persze olcsóbb volt az {ru!)

13 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (8) Az eladó köteles volt tov{bb{ az ad{svétel megkötésével egyidejűleg stipulatio útj{n garant{lni (promittere), hogy a rabszolga vagy ig{s{llat tov{bbi edikt{lis hib{ban nem szenved, illetőleg a vevő megkív{nta és ígért tulajdons{gokkal rendelkezik (pl. ért valamely mesterséghez, alkalmas a megjelölt feladatra, stb.). E stipulatio foganatosít{s{t a vevő két hónapon belül utólag is követelhette, s ha ezt az eladó megtagadta, joga volt a vételtől el{llni, még ha rejtett hiba nem is mutatkozott.

14 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (9) A mégis jelentkező rejtett hiba esetére az aedilisi edictum az al{bbi két kereset valamelyikét biztosította a vevő sz{m{ra: a) a vételtől utiliter sz{mított hat hónapon belül indítható actio redhibitoriat, mellyel a vevő az ad{svétel felbont{s{t, és az {ru egyidejű visszaszolg{ltat{sa mellett a vétel{r visszafizetését (ill. ha még nem fizetett, az esetleges foglaló visszaad{s{t) követelhette (in integrum restitutio); a kereset arbitraria actio, mert ha az eladó nem engedelmeskedik, a vétel{r kétszeresében marasztalj{k; b) a vételtől utiliter sz{mított egy éven belül indítható actio quanti minorist, mellyel a csekélyebb értékűnek bizonyult {ru (pl. a tenyészcsődörként vett {llat csup{n heréltként ig{slónak alkalmas) megtart{sa mellett a vétel{r ar{nylagos lesz{llít{s{t, illetőleg visszafizetését követelhette; az előbbihez hasonlóan ez a kereset is arbitraria actio.

15 a venditor kötelezettségei-kellékszavatoss{g (10) A szavatoss{gi idő első hat hónapj{ban a vevő v{laszthat a két kereset között, mégpedig olymódon, hogy ha előbb az el{ll{st v{lasztotta, utóbb {ttérhet a vétel{r-lesz{llít{sra (fordítva azonban nem), a szavatoss{gi idő m{sodik hat hónapj{ban viszont m{r csup{n vétel{r-lesz{llít{sra perelhet. Az actio quanti minoris többször is megindítható, ha ti. a vevő a különböző hi{nyokra különböző időpontokban jött r{. Az első hat hónap alatt is csup{n ez a kereset jöhet szóba olyankor, amidőn az {ru a vevőnél m{r nincsen meg, így azt nem is tudn{ visszaadni.

16 a venditor kötelezettségei - kellékszavatoss{g (11) III. A klasszikus jogban az aedilisi kellékszavatoss{g két ir{nyban fejlődött tov{bb; a) egyfelől m{r bővült a kötelező szavatoss{g al{ eső dolgok köre, amennyiben az aedilisi edictum hat{ly{t előbb az összes nagyobb h{zi{llatra (quadrupes), majd valamennyi vételt{rgyra kiterjesztették, b) m{sfelől a szavatoss{g felv{llal{s{ra stipulatioval sem lett többé szükség, mivel a jogszavatoss{ghoz hasonlóan a kellékszavatoss{got is minden ad{svétel (ak{r kötelmi, ak{r készvétel) természetes velej{rój{nak (naturalia negotii) tekintették. Érvényesítéséhez ezért elegendő lett volna a rendes actio empti, hagyom{nyból azonban az aedilisi keresetek nevét megtartott{k.

17 az emptor kötelezettsége A vevő kötelezettsége a kialkudott vétel{r (pretium) megfizetése olymódon, hogy az eladó a szolg{ltatott pénzdarabok tulajdonosa legyen. Ez a szolg{ltat{s teh{t dare, mely kötelezettségnek a vevő {ltal{ban nehézség nélkül tesz eleget, figyelemmel a pénzdarabok feletti megkönnyített tulajdonszerzésre (commixtio nummorum). A vevő köteles a vétel{rat akkor is megfizetni, ha a vételt{rgy a szerződés megkötése ut{n, de az {tad{s előtt erőhatalom következtében elpusztult (vétel{rkock{zat). Az {ru {tad{s{tól kezdve a vevő külön kikötés nélkül is tartozik a vétel{r ut{n kamatot fizetni. Az eladó vétel{r-követelését hivatott biztosítani az a szab{ly mely egyesek szerint Justinianus újít{sa, hogy az eladott dolog tulajdonjoga az {tad{s ellenére sem megy {t a vevőre mindaddig, amíg a vétel{rat meg nem fizette, vagy azt az eladó meg nem hitelezte.

18 mellékegyezmények ad{svételnél Az ad{svétel bonae fidei jellegéből következik, hogy a vételi szerződés megkötésekor a felek külön mellék-meg{llapod{sokat (pacta adiecta) létesíthetnek különleges érdekeik biztosít{s{ra. Az eladó a jav{ra szóló kikötést actio venditi, a vevő actio empti útj{n érvényesítheti. A) E tipiz{lt mellék-meg{llapod{sok némelyike visszalépési (el{ll{si) jogot biztosít valamelyik félnek: az in diem addictio és a lex commissoria az eladónak, a pactum displicentiae a vevőnek. Az ad{svételt ilyenkor felbontó feltétel mellett megkötöttnek kell tekinteni, hacsak a felek meg{llapod{s{ból felfüggesztő feltétel nem következik.

19 el{ll{si jog - eladó 1. Az in diem addictioval az eladó fenntartja mag{nak a jogot, hogy a megkötött szerződéstől el{llhasson, amennyiben meghat{rozott időn belül jobb vevő jelentkezik, akitől kedvezőbb aj{nlatot kap. Kedvezőbb az aj{nlata annak, aki magasabb vétel{rat ígér, vagy egyébként előnyösebb feltételeket kín{l (pl. alkalmasabb helyen kész fizetni, eltekint a szavatoss{gtól, jobb biztosítékot nyújt stb.). A kikötésnek főleg az ingatlanforgalomban van jelentősége. Itt ui. az eladó egyrészt abban van érdekelve, hogy az alacsonyabb {rat kín{ló, de biztos vevőt el ne szalassza, m{srészt abban, hogy kellő ideje legyen ahhoz, hogy jobb vevőt keressen mag{nak. Gazdas{gi funkciój{t tekintve az {rveréshez mutat hasonlós{got, mégis azzal az eltéréssel, hogy utóbbin{l a vevők egyidejűleg jelen vannak.

20 el{ll{si jog - eladó (2) 2. A lex commissoria ad{svételnél az eladó részére visszalépési jogot biztosít arra az esetre, ha a vevő a vétel{rat a kikötött időn belül nem fizetné meg. E kikötés nélkül az eladó csup{n a h{tralékos vétel{r ill. késedelmi k{rtérítés követelésére szorítkozhatnék. Különösen a részletre történő vételeknél szok{sos mellék-meg{llapod{s, amikor is kiköthető, hogy a vétel{rrészlettel késedelembe esett vevő a kor{bban fizetett részleteket elveszti (azok teh{t az időközi haszn{lat ellenértékének tekintendők). 2a. Felfüggesztő feltételes alakzata az ún. pactum reservati dominii, melyben az eladó a tulajdonjogot tartja fenn mag{nak mindaddig, amíg a vevő a teljes vétel{rat meg nem fizeti. Ennek megtörténtéig a vevő a precarista vagy a bérlő helyzetében van. (lízing!!)

21 el{ll{si jog - vevő 3. A vevő jav{ra szóló mellékkikötés a pactum displicentiae, m{sként a prób{ra való vétel, mely a vevőt arra hatalmazza fel, hogy a megkötött szerződéstől el{llhasson, amennyiben az {ru nem felel meg neki. A vevő teh{t az {rut a megadott időn belül kiprób{lhatja és szabadon dönthet annak végleges megtart{sa felől. A kikötés felbontó feltételnek értendő, vagyis a vétel a szerződéskötéssel m{r perfektu{lódik, teh{t a próbaidő alatt a veszélyt a vevő viseli.

22 mellékegyezmény - egyéb hatalmass{g B) M{s mellék-meg{llapod{sok nem visszalépési jogot, hanem egyéb hatalmass{got biztosítanak valamelyik félnek: 1. Az elővételi jog (ius protimiseos) kikötése arra jogosítja az eladót, hogy ha a vevő el akarn{ idegeníteni az ad{svétel t{rgy{t, azt az eladó tőle a harmadik {ltal kín{lt {ron megv{s{rolhatja. Amennyiben az eladó nem él elővételi jog{val, az {ru tov{bbadható. 2. A pactum de retro vendendoval (visszavételi jog) az eladó azt a jogot köti ki mag{nak, hogy meghat{rozott időn belül követelhesse a vevőtől, hogy a vevő neki az {rut az eredeti vétel{ron visszaadja (eladja).

23 mellékegyezmény - egyéb hatalmass{g (2) elővételi jog a harmadik {ltal kín{lt vétel- {ron, csak akkor gyakorolható, ha a vevő a dolgot el akarja idegeníteni visszavételi jog az eredeti vétel{r jön figyelembe a visszav{s{rl{si jog gyakorl{s{ról az eladó dönt 3. A pactum de retroemendoban (vissz-elad{si jog) a vevő köti ki mag{nak azt a jogot, hogy adott időn belül követelhesse az eladótól az {ru visszav{s{rl{s{t az eredeti vétel{ron.

24 a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhaszn{lhatatlan dolog időleges haszn{lat{nak, s ha a dolog gyümölcsöző, gyümölcsöztetésének {tengedésére, a bérlő (conductor rei) pedig a kialkudott bér (merces) fizetésére v{llal kötelezettséget. Konszenzu{lis szerződés, melyből egyenlően kétoldalú kötelem keletkezik. Az ebből eredő jogait a bérbeadó actio locati, a bérlő pedig actio conducti útj{n érvényesítheti.

25 locatio conductio rei - időtartam A bérleti kötelem tartós jogviszony, mely mind hat{rozott, mind pedig hat{rozatlan időtartamra létesíthető. a) a hat{rozatlan időtartamra kötött bérleti szerződést b{rmelyik fél b{rmikor indokol{s nélkül egyoldalúan felmondhatja, (a mezőgazdas{gi ingatlan haszonbérletét azonban csup{n a gazdas{gi év végére szólóan). A v{ratlan felmond{s veszélye ellen a felek kötbér kikötésével védekezhetnek. b) a hat{rozott időtartamú bérleti szerződés a kikötött idő lej{rt{- val szűnik meg. A törvényben meghat{rozott esetekben az ilyen bérlet is egyoldalúan felmondható. (pl. a dologra mag{nak a bérbeadónak lett nyomós okból szüksége) c) ha a bérlő a lej{rati időn túl is a bérleményben marad, és ezt a bérbeadó eltűri, a bérleti viszonyt hallgatólagosan meghoszszabbítottnak kell tekinteni (relocatio tacita).

26 a dologbérlet t{rgyai - bérlemény 1. A bérlet egyik t{rgya, a bérelt dolog (a bérlemény), b{rmely elhaszn{lhatatlan, azaz huzamos haszn{latot tűrő ingó vagy ingatlan dolog lehet. Gyümölcsöző dolgok bérletét mai szóhaszn{lattal haszonbérletnek nevezzük, ahol a bérlő a haszn{lat mellett gyümölcsszedésre is jogosult. A dolgok mellett bérlet t{rgya lehet némely idegen dologbeli jog: a személyes szolgalmak (a haszn{lat kivételével), az örökhaszonbérlet és az örökbérlet, s maga a bérleti jog is. Utóbbi esetben albérletről (sublocatio) beszélünk, ahol is a tulajdonos és az albérlő között nem {ll fenn jogviszony. Különleges eset a közjog hat{lya al{ tartozó v{m- és adóbérlet: a bérlők (a publicanusok) az {llam v{m- és adóköveteléseit hajtj{k be, melynek bizonyos h{nyad{t megtarthatj{k.

27 a dologbérlet t{rgyai - bér 2. A bérlet visszterhes szerződés, ez különbözteti meg az ingyenes dologhaszn{latot biztosító haszonkölcsöntől (commodatum). A bérlő ellenszolg{ltat{sa a bér (merces), melynek szab{lyként pénzben kell {llnia. (M{s ellenszolg{ltat{s kikötése esetén az ügylet innomin{t-re{lkontraktus.) Kivétel mégis a az ún. colonia partiaria, vagyis a részeshaszonbérlet, ahol a bér nem pénzben, hanem a bérlő {ltal évente létrehozott termés meghat{rozott h{nyad{ban van meg{llapítva ez a t{rsas{ggal (societas) mutat rokons{got. Ennek különleges szab{lya: a bérlő rossz termés esetén, remissio mercedist, bérleengedést vagyis teljes vagy részleges tartoz{s {tütemezést kérhet, a bérh{tralékot azonban jó termés esetén pótolni tartozik.

28 a bérbeadó jogai és kötelezettségei a) tartozik a dolgot a bérlő rendelkezésére bocs{tani és a bérlet egész tartama alatt haszn{latra alkalmas {llapotban tartani (uti frui licere). A dolog {llagfenntart{si és karbantart{si költségei teh{t őt terhelik (pl. az épület tataroz{sa), s amennyiben ezeket a bérlő eszközli, kiad{sait a bérbeadó köteles megtéríteni. b) Bérbeadói kötelességei körül a rendes gondoss{got tartozik tanúsítani és felel omnis culpaért. Viseli tov{bb{ a dolog erőhatalom okozta pusztul{s{nak a veszélyét, melyet követően bért sem követelhet (bérkock{zat). c) A dolog fizikai hib{iért külön kikötés nélkül is kellékszavatoss{ggal tartozik (pl. ha a bérbeadott hordók hib{sak voltak). Ha pedig idegen dolgot adott volna bérbe és a bérlőtől a dolgot annak tulajdonosa elperelte volna, a bérbeadó vétkességére tekintet nélkül felel a bérlővel szemben (jogszavatoss{g).

29 a bérbeadó jogai és kötelezettségei (2) d) Mivel a dolognak a bérlet tartama alatt is ő a jogi birtokosa, a bérbeadó köteles a bérlőt, aki csup{n detentor, az ellene indult birtokperben megvédeni. Amennyiben ezt nem akarn{ vagy tudn{ megtenni (mert pl. a dolgot a bérleti idő alatt elidegenítette), a bérlőt k{rtalanítania kell (ak{r olymódon is, hogy sz{m{ra hasonló bérleményt biztosít) = de a bérleti jogviszony megszűnik Kauf bricht Miete! Természetesen, ha az elidegenítésnél a bérlő bérletben hagy{s{t kikötötte, a vevő ellen fordulhat, ha ez a bérlőt, akivel nem {ll jogviszonyban, a bérleményből kivetné. e) A haszonbérbe adó köteles eltűrni, hogy a dolog gyümölcseit, melyeknek a függés alatt ő a tulajdonosa, hallgatólagos (quasi) traditioval a bérlő beszedhesse. Ha ebben megakad{lyozn{, a bérlő felé k{rtérítéssel tartozik.

30 a bérlő jogai és kötelezettségei a) jogosult, de nem köteles a bérelt dolgot haszn{lni, (kivéve a colonia partiariat, melynél a bérlőt művelési kötelezettség terheli.) A haszn{latnak a rendes gazd{lkod{s szab{lyai szerint és a szerződésben foglalt esetleges kikötések szem előtt tart{s{val kell történnie. Rendeltetésellenes haszn{lat esetén a bérbeadó a bérletet felmondhatja. b) A bérlet lej{rt{val a dolgot tartozik ép {llapotban a bérbeadónak visszaadni a gondos haszn{lat mellett is jelentkező kop{st és avul{st nem sz{mítva. E körül custodia-felelősség terheli, s őt terhelik tov{bb{ a rendes haszn{lattal j{ró költségek (pl. rabszolga élelmezése, ig{s{llat takarm{nyoz{sa, talajerő fenntart{sa stb.). c) Beruh{z{sai tekintetében csup{n ius tollendi illeti.

31 a bérlő jogai és kötelezettségei (2) d) A b{rhonnan jövő birtokh{borít{sról ill. kivetésről tartozik a bérbeadót haladéktalanul értesíteni, hogy az mint főbirtokos, a birtokperben őt megvédhesse. e) Köteles a bért megfizetni, éspedig ellenkező kikötés híj{n postnumerando, azaz a tényleges haszn{lat mértékéhez képest. ha a bérlemény nem neki fel róhatóan, hanem a bérbeadó hib{- j{ból vagy véletlen folyt{n v{lt haszn{latra alkalmatlann{, a h{tralévő időre bért nem fizet. A mezőgazdas{gi ingatlan ut{ni bér a gazdas{gi év végén esedékes. (Bérfizetési kötelezettségének elmulaszt{sa, Justinianusn{l kétévi bérh{tralék esetén a bérbeadó a bérletet felmondhatja.) Nb. Bérkövetelése biztosít{s{ra a haszonbérbeadót törvényes z{- logjog illeti meg a gyümölcsökön, a lakóh{z vagy lakrész bérbeadój{t pedig a lakó bérleménybe vitt ingós{gain (invecta et illata).

32 saj{tos esetek A dologbérlet különleges esetei voltak a római jogban: részeshaszonbérlet (colonia partiaria) locatio perpetua (ager vectigalis) emphytheusis superficies jogok bérbead{sa prób{ra bérlet. A római jogban a mezei ill. v{rosi ingatlanok hosszú időre szóló bérlete, mint emphyteusis ill. superficies ön{lló idegen dologbeli jogg{ fejlődött. A modern jogokban pedig a lak{sbérlet és a mezőgazdas{gi haszonbérlet jogviszonyai saj{tos szab{lyok al{ eső intézményekké differenci{lódtak.

33 a munkaszerződés (locatio conductio operarum) A munkaszerződéssel a munkav{llaló (locator operarum) fizikai munka meghat{rozott időn {t tartó végzésére, a munkaadó (conductor operarum) pedig pénzbeli munkabér (merces) fizetésére kötelezi mag{t. A munkaszerződés, mint konszenzu{l-kontraktus a végzendő munk{ról és a munkabérről szóló meg{llapod{ssal létesül, s belőle kétoldalú bonae fidei kötelem keletkezik. A szerződésfajta eredete a dologbérletre, közelebbről a rabszolga bérbe ad{s{ra megy vissza.

34 a munkaszerződés t{rgya a. A munkaszerződés t{rgya szabad ember meghat{rozott idő (óra, nap, hét stb.) alatt kifejtendő munk{ja, vagyis az operae, függetlenül annak eredményétől. Ez eredetileg csup{n különös szakismereteket nem igénylő, alacsonyabb rendűnek tartott, s a római felfog{s szerint szabad emberhez nem is méltó fizikai munka (operae illiberales, operae locari solitae) lehetett. A későbbiekben a munkaszerződés t{rgy{v{ tehető operae köre bővült amennyiben némely alacsonyabb szintű szellemi tevékenységet (pl. az írnok, felcser, földmérő munk{j{t) is munkaszerződés t{rgy{ul alkalmasnak tekintették (ami persze sz{mos nehézséget okozott a v{llalkoz{stól és a megbíz{stól való elhat{rol{sn{l). b. A munkabérnek (merces) pénzben kell {llnia. M{sfajta ellenszolg{ltat{s kikötése esetén névtelen re{lszerződéssel, ingyenes munkavégzésnél pedig megbíz{ssal {llunk szemben.

35 jogok és kötelezettségek A felek a szerződésből kölcsönösen jogosítva és kötelezve vannak. A munkav{llaló keresete az actio locati, a munkaadóé az acti conducti. 1. A munkav{llaló (locator operarum) a) köteles rendelkezésre {llni, munk{j{t a munkaadó ir{nyít{sa alatt, utasít{sainak megfelelően, a kijelölt helyen végezni; b) munk{j{t teljes gondoss{ggal és az ahhoz megkív{nt hozz{értéssel, tov{bb{ személyesen kell elvégeznie (ezért a munkav{llaló hal{la a kötelmet megszünteti); az eredményért azonban szavatoss{g nem terheli = gondoss{gi kötelem!! c) tartozik megtéríteni azokat a k{rokat, melyeket vétkesen (culpa levis) vagy hozz{értése hi{ny{val okozott + custodia felelős az {tvett munkaeszközért

36 jogok és kötelezettségek (2) 2. A munkaadó (conductor operarum) a) tartozik a kialkudott bért utólagosan, a végzett munka (idő!!-) ar{ny{ban megfizetni, amire abban az esetben is köteles, ha nem vette igénybe a munkav{llaló munk{j{t, holott az rendelkezésre {llt; b) köteles megtéríteni azt a k{rt melyet a munkav{llalónak vétkesen (culpa levis) okozott.

37 veszélyviselés munkaszerződésnél 3. Az a veszély (periculum), hogy a munk{s olyan okból nem végzi el a munk{t, melyért felelősséggel nem tartozik, megoszlik a felek között: ÉRDEKKÖR-ELMÉLET a) amennyiben a munkavégzés kimarad{s{nak oka a munk{s érdekkörében merült fel (pl. megbetegedett), a bérkock{zatot ő viseli, vagyis nem követelhet bért, b) ha viszont a munkavégzés elmarad{s{nak oka a munkaadó érdekkörében merült fel (pl. nem tudta a munkafeltételeket biztosítani), vagy pedig külső véletlen körülmény akad{lyozta meg a munkavégzést (pl. mezei munk{n{l az időj{r{s), a munkaadó köteles a kikötött bért megfizetni. Utóbbi esetben azonban kock{zatmegoszt{s is lehetséges. diszpozitív szab{ly = verespataki b{nyaszerződések!!

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Római jog XVIII. 2012.04.15. a dologbérlet (locatio conductio rei) Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. 2012.04.15. a dologbérlet (locatio conductio rei) Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G)

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL-

Részletesebben

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL-

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi t{rsadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi meg{llapod{sok a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

16. gyakorlat. Kötelmi jog

16. gyakorlat. Kötelmi jog 16. gyakorlat Kötelmi jog 1. jogeset Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szllítsi szerződés mely létrejött egyrészről a Siófoki Kórhz Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy Istvn - főigazgató Adószm: 15397029-2-14 Szmlaszm: Magyar Államkincstr

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közbeszerzési si képzk pzés Dr. Herke Csongor egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1 POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 2 A tulajdonjog tárgyait Minden birtokba vehető dolog Ha törvény

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

Római jog XIX. 2012.11.26.

Római jog XIX. 2012.11.26. Római jog XIX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat Az ERŐS EGYESÜLÉS

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Az Új Polgári Törvénykönyv magyarázata

Az Új Polgári Törvénykönyv magyarázata Az Új Polgári Törvénykönyv magyarázata A TULAJDONJOG FELDARABOLÁSAI A tulajdonjog feldarabolásait az Új Polgári Törvénykönyvben a III. címben, 693-772 cikkben szabályozzák. Ezek a következők: - felülépítményi

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK SAJÁTOS SZABÁLYAI (SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁSZF ) A FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMPONTBÓL RELEVÁNS POLGÁRI JOGI

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 5 2) Biztosítási esemény... 5 3) Fogalmak... 5 4) A szerződés létrejötte...

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

Római jog XVII. Reálszerződések (2) Konszenzuálszerződések - adásvétel

Római jog XVII. Reálszerződések (2) Konszenzuálszerződések - adásvétel Római jog XVII. Reálszerződések (2) Konszenzuálszerződések - adásvétel a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Római jog IX felróhatós{g. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban (2)

Római jog IX felróhatós{g. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban (2) Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. (székhelye: 7636 Pécs, Akácfa dűlő 10., Nyilvántartási

Részletesebben

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I.

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. quiritar tulajdon A római tulajdon (dominium ex iure Quiritium) létrejöttéhez három feltétel együttes megléte volt szükséges, melyek valamelyikének hiánya sajátos

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Folmaster Kft által üzemeltetett www.erotic-webshop.hu,

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről név: születési hely, idő: anyja neve: személyi igazolvány szám: adószám: lakcím: mint Bérbeadó (a továbbikban: Bérbeadó) és név: születési hely, idő: anyja

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben