Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar"

Átírás

1 Közbeszerzési si képzk pzés Dr. Herke Csongor egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1

2 POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 2

3 A tulajdonjog tárgyait Minden birtokba vehető dolog Ha törvény kivételt nem tesz: pénz, értékpapír, dolog módjára hasznosítható természeti erők Alkotórész: amelynek elválasztásával ő vagy a dolog elpusztulna (vagy használhatósága jelentősen csökkenne) Kétség esetén a tartozék is: amely a rendeltetésszerű használathoz, épségben tartáshoz hozzátartozik (azt elősegíti) A föld tulajdonjoga: nem terjed ki a föld méhének kincseire, természeti erőforrásokra kiterjed az épület tulajdonjogára is (kivéve: ha törvény vagy írásbeli megállapodás alapján az építkezőé) 3

4 A tulajdonjog tartalma Birtoklás: birtoklás joga Birtokvédelem Használat és hasznok szedésének joga: magában foglalja, hogy köteles a terhek viselésére és azon károk megtérítésére, amelyek megtérítésére más nem kötelezhető Rendelkezési jog: tartózkodnia kell a szomszédjogokat sértő magatartástól a birtok, használat vagy hasznok szedésének jogát átengedheti a dolgot biztosítékul adhatja vagy más módon megterhelheti a tulajdonjogot átruházhatja vagy azzal felhagyhat (de az ingatlanéval felhagyni nem lehet!) 4

5 A szomszédjogok Földtámasz joga (más rögzítésről gondoskodnia kell!) Áthulló gyümölcsök: akié a fa ha nem szedi fel: azé, ahova esett Áthajló ágak, átnyúló gyökerek: ha a rendeltetésszerű használatot gátolják és a fa tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el: levághatók A szomszéd földjére való átlépés joga (kártalanítás ellenében): közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, áthajló ágak gyümölcseinek beszedése, ágak, gyökerek eltávolítása stb. céljából / a saját földön való építkezéshez (bontáshoz, átalakításhoz, karbantartáshoz) szükséges Kerítés (sövény) használata: közösen használják a szomszédok és a kerítés létrehozására kötelező jogszabály szerint (ennek hiányában a határolt földterület hossza arányában) terheli őket a költség Határvonalon álló fa (bokor, gyümölcse): egyenlő arányban illeti a szomszédokat (a terheket is így viselik) ha valamelyik föld rendeltetésszerű használatát gátolja: a földtulajdonos kérelmére közös költségen eltávolítják Tilosban talált állat: az okozott kár megtérítéséig visszatartható Szükséghelyzet: a szükséghelyzetbe került személytől kártalanítás (több személynél az érdekeltség arányában) követelhető (szükségtelen károkozás: a károkozótól kártérítés igényelhető) esetei: élet, testi épség veszélyeztetése: tűrni kell az igénybevételt (esetleges károkozást) / vagyon fenyegetettségekor: a fenyegető kár nagyobb legyen, mint amit a földtulajdonosnak okoznak Közérdekű használat: tűrni kell az időleges használatot (esetleg használati jog szerzését, egyéb korlátozást) hatása: kártalanítást követelhet / ha a rendeltetésszerű használatot megszünteti (jelentősen akadályozza): az ingatlan megvásárlását vagy kisajátítását kérheti Túlépítés: a szomszéd választása szerint követelheti (de a bíróság másképp is dönthet, kivéve, ha az ellen mindkét fél tiltakozik): használatért és értékcsökkenésért való kártalanítást / a beépített részt vásárolja meg (ha a föld megosztható) / az egész földet vásárolja meg: ha a fennmaradó rész használhatatlanná vált, a földdel kapcsolatos jog (foglalkozás) gyakorlása lehetetlen (túl költséges) lett / rosszhiszemű túlépítésnél vagy időben tiltakozás esetén (az építő a saját földjét és az épületet bocsássa a szomszéd tulajdonába - a gazdagodást meg kell téríteni- / bontsa le az épületet (ha ez az okszerű gazdálkodást nem sérti) a saját költségén 5 (de elviteli joga van!)

6 A rendelkezési jog kizárása (korlátoz tozása) Ha az épület tulajdonosa a földtulajdonos: az épület csak a földdel együtt adható el (terhelhető meg) Elidegenítési vagy terhelési tilalom: Jogszabály vagy bírósági határozat alapján ellenkező szerződés semmis Szerződéssel: csak a tulajdonjog átruházásakor és csak jog biztosítékául (ezt a jogot is be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba) az ez elleni szerződés vagylagosan akkor semmis, ha bejegyzik az ingatlannyilvántartásba a rendelkezési jogot alapító személy rosszhiszemű volt ellenérték nélküli volt a szerzés 6

7 A tulajdonjog védelmev Birtokvédelem: önhatalmúlag is megakadályozhatja a beavatkozást Birtokper: jogellenes beavatkozás megszüntetésére vagy birtokba való visszakerülés céljából 7

8 A szerződés s megkötése és s létrejl trejöttette A szerződési akarat és kifejezése: a) minden lényeges kérdésben egyezőnek kell lenni az akaratnak és ezekben meg is kell állapodni (nem kell megállapodás, ha jogszabály rendezi) b) együttműködési kötelezettség (már a szerződéskötés előtt tájékoztatási kötelezettség van stb.) c) szerződéskötési kötelezettség: ha van, akkor ha a felek nem állapodnak meg: a bíróság létrehozhatja és tartalmát megállapíthatja (ezzel létrejön a szerződés), kivéve, ha a kötelezett bizonyítja, hogy nem tud teljesíteni nemzetgazdasági érdekből elmaradhat (illetve ezen okból módosítható stb.) d) ha nem lényeges kérdést nem rendeznek (és jogszabály sem rendezi): a bíróság ezt a részét megállapíthatja (a forgalmi szokások alapján) e) a szerződés értelmezése: ahogy a másik fél értelmezhette a nyilatkozó feltehető akaratára és a szavak általános jelentése alapján A joglemondás nem értelmezhető kiterjesztően f) az egyezkedések során tett nyilatkozatok: nem kötik a felet (kivéve előszerződés, ajánlati kötöttség) A szerződés létrejötte: a) ajánlati kötöttség: fennáll (kivéve, ha kikötötte, hogy nincs kötve az ajánlatához) kötöttségi idő: ha az ajánlattevő nem határozta meg: jelenlevők között / telefonon tett ajánlat: nyomban megszűnik, ha nem fogadják el távollevőnek tett ajánlat: a válasz rendes körülmények között való megérkezésének idejéig b) felhívás ajánlattételre: a jogosult azt, akit szerződéskötési kötelezettség terhel (adatok közlésével, okiratok megküldésével) a kötelezettnek 30 napon belül ajánlatot kell tennie (kivéve: ha visszaküldi hiánypótlásra 15 napon belül ismét felhívás ajánlattételre stb.) c) létrejötte: a kötöttségi időn belül pozitív válasz érkezik ha változással érkezik válasz: mintha új ajánlat lenne stb. d) létrejöttének helye: ahol elfogadták (távollevők között: az ajánlattevő lakhelye / székhelye) e) a szerződési nyilatkozat hatálya (előtte visszavonható): szóban tett nyilatkozat: a másik fél tudomásulvételével írásban (távirati úton): a másik félhez való megérkezéskor ha mindkét fél gazdálkodó szervezet: a létrejöttéig az ellenszolgáltatást (díj, vételár) vállaló fél visszavonhatja a másik fél költségeinek megtérítésével f) ha elkésik az elfogadó nyilatkozat: erről az elfogadót haladéktalanul tájékoztatni kell (különben a szerződés létrejön) g) ha létrejöttéhez 3. személy beleegyezése / hatósági jóváhagyás szükséges: ezek megtörténtéig nem jön létre a szerződés, de kötve vannak a nyilatkozatukhoz (kivéve, ha határidőn belül nincs beleegyezés / jóváhagyás) ha beleegyezik / jóváhagyja: a megkötésig visszamenőleg 8 érvényes, különben érvénytelen

9 A szerződés s alakja Általában alaki kötöttség nélkül tehető (szóban, írásban, ráutaló magatartással) Nyilatkozattétel elmulasztása: akkor számít elfogadásnak, ha jogszabály így rendelkezik Kikötött alakiság (ilyenkor megszüntetni / felbontani is csak így lehet, kivéve, ha a felek egyező akaratának felel meg): ha jogszabály köti ki: megsértése esetén a szerződés semmis (pl. ingatlan átruházása) a felek így állapodtak meg felek kötik ki: csak akkor az érvényesség feltétele, ha ezt kifejezetten kikötik (de a teljesítéssel érvényessé válik) 9

10 A feltétel tel és s az időhat határozás Felfüggesztő feltétel: a feltétel beálltától kezdve hatályos a szerződés érthetetlen ellentmondó nem lehet tenni semmit, ami a feltétel esetén a másik jogát sérti (a 3. személy jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzett jogát ez nem érinti) Fajtái: jogellenes vagy A felek cselekvési korlátja: Bontó feltétel: a feltétel beállta esetén megszűnik a szerződés A feltétel semmissége: részleges érvénytelenséget okoz az lehetetlen feltétel a feltételre nem alapíthat jogot, aki azt felróhatóan maga idézte elő 10

11 A semmisség Bárki határidő nélkül hivatkozhat rá Ha a semmis szerződés más szerződés érvényességi kellékeinek megfelel (és ez a felek akaratával megegyezik): az a szerződés érvényes Gazdálkodó szervezetek egymás közötti semmissége általában orvosolható 11

12 A megtámadhat madhatóság tévedés, megtévesztés felismerése A megtámadással a megkötésre visszamenőleg érvénytelen a sérelmet szenvedett fél írásban megerősíti a szerződést A megtámadásra jogosult: Közlése: egy éven belül (kifogás útján később is), írásban a másik féllel ha eredménytelen: bíróság előtt lehet (haladéktalanul) A megtámadási határidő (egy év) kezdete: kényszerhelyzet megszűnése (jogellenes fenyegetésnél) A megtámadás jogának megszűnése: ha a határidő megnyílta után akinek ehhez törvényes érdeke fűződik az első részlet teljesítésekor illetve a teljesítéskor (feltűnő aránytalanságnál) illetve ha kényszerhelyzetben is volt: ennek megszűnésekor a megtámadásról egyébként írásban lemond 12

13 Eljárás érvénytelen szerződés esetén ha nem lehet: a határozathozatalig hatályossá nyilvánítható In integrum restitutio: a szerződéskötés előtti helyzet helyreállítása a sérelmet szenvedő fél mentesíthető uzsorás szerződésnél a visszatérítés alól, ha az súlyos terhet jelentene neki (még részletfizetés esetén is) tiltott / jó erkölcsbe ütköző / megtévesztő / jogtalanul fenyegető / egyéb csalárd módon eljáró félnek járna vissza érvényessé nyilvánítás: az aránytalan előny kiküszöbölésével (ez nem egyezik a forgalmi értékkel, csak a továbbra is fennmaradó eltolódás már ne legyen aránytalan) a szerződő felek úgy felelnek a szerződésszegésért, mintha a szerződés kezdettől fogva érvényes lett volna A helyreállítás esetén a visszatérítés kérdésében rendelkezni kell, de uzsorás szerződésnél a sérelmet okozó fél mindenképpen köteles a kapott szolgáltatást visszatéríteni Állam javára való megítélés (rendszerint pénzben): ügyészi indítványra, ha uzsorás szerződésnél meg kell ítélni! Felelősség 3. személlyel szemben az érvénytelen szerződésért: aki az érvényességben jóhiszeműen bízott, a kárának megtérítését követelhet: általában a felektől ha az egyik fél magatartására vezethető vissza az érvénytelenség: a másik felet nem marasztalják (kivéve, ha rosszhiszemű volt, mert akkor csak az 13 felel)

14 A kötbk tbér A kötbér a szerződést biztosító mellékkötelezettség A fél kikötheti a fizetését, ha a másik fél olyan okból, amiért felelős nem teljesít (ennek érvényesítése kizárja a teljesítés követelését) nem szerződésszerűen teljesít (késedelem, hibás teljesítés) ilyenkor teljesíteni kell Csak írásban köthető ki (kamat kikötése semmis) A jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel / ha felmerült: a kötbér feletti kárt is követelheti A túlzott mértékű kötbért a bíróság mérsékelheti (számottevő kár nem keletkezett, felróhatóság foka stb. alapján) Pénztartozás késedelmességére kikötött kötbér: ld. késedelmi kamat szabályai Bírósági úton nem érvényesíthető követelést biztosító kötbér sem érvényesíthető bírósági úton 14

15 A jótállj llás Meghatározása: jogszabály (legkisebb kötelező mértéket is) a felek Szigorúbb felelősség (de ugyanazok a jogok, mint a szavatosságnál azt is érvényesítheti helyette) Mentesülés a jótállás alól: bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett Jótállási idő kezdete: a teljesítéssel (amíg javítják: meghosszabbodik) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettség (151/2003. sz. Kr.): eltérés a rendelettől: csak a vásárló javára lehetséges; Egyik jótállási jogról a másikra áttérhet a jótállási kötelezettség a szolgáltatás nyújtására kötelezettet (a forgalmazót) terheli, a jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti (a fogyasztó); 1 év a jótállási idő a határidő kezdete: az átadás napja / az üzembehelyezés napja, ha az eladó helyezi üzembe; kicserélés: az átadás utáni 3 napon belüli meghibásodásnál kötelező; rögzített / 10 kg-nál súlyosabb / tömegközlekedési eszközön nem szállítható dolognál ki kell mennie a forgalmazónak a helyszínre; jótállási jegyet kell adni (forgalmazó neve és címe; fogyasztási cikk megjelölése; gyártó és importáló megjelölése; jótállási jogok és azok érvényesítésének feltételei; vásárlás/üzembe helyezés időpontja); a rendelet melléklete felsorolja azokat a termékeket, amelyek esetén jótállást kell vállalni: bizonyos termékek értékhatár nélkül (pl. hűtő, telefon, gépjármű) / bizonyos termékek Ft. felett (pl. tv, számítógép) 15

16 A hibás s teljesítés és s a kellékszavatoss kszavatosság g fogalma Hibás teljesítés: ha a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak és a kötelezett által szolgáltatott dolog nem felel meg a törvényben / szerződésben foglaltaknak a hibás teljesítés hatása: a szavatossági jogok (át lehet térni a jogosult költségére, ha a kötelezett magatartása adott okot az áttérésre) Kellékszavatosság: a kötelezett szavatol, hogy a teljesítéskor a dologban megvannak a törvényi / szerződési tulajdonságok ha a jogosult ismerte a hibát a szerződéskötéskor: a kötelezett mentesül a szavatossági 16 felelősség alól

17 A szavatossági jogok Kijavítást követelhet a jogosult ha a kötelezett nem vállalja / megfelelő határidőre nem végzi el: a jogosult a kötelezett költségére kijavíthatja (kijavíttathatja) Kicserélés: a jogosult követelésére: fajta és mennyiség szerinti szolgáltatásnál, kivéve, ha a kijavítás rövid idő alatt (8 nap) / értékcsökkenés nélkül (= a hibátlan áruhoz képest nem csökkent értékű) / a jogosult érdekének sérelme nélkül lehetséges; a kötelezett választása szerint: ha ez a jogosult érdekét nem sérti; a kicserélés módja: egyidejűleg átadja a kicserélni kívánt dolgot kivétel: ha a kötelezett nem ad érte rögtön cseredarabot: detentio (visszatartási joga van a jogosultnak az ellenszolgáltatás arányos része tekintetében a kijavítás / kicserélés tartamára) / szállító: meg kell előlegeznie a cseredarabot és majd ha a kereskedő a fogyasztóktól visszakapja a hibás termékeket, akkor kapja azokat meg; nem dolog szolgáltatásánál: újból kell teljesíteni; A jogosult elállási joga: ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt (a teljesített árat kérheti időközbeni áremelkedés stb.: csak kártérítés) pl.: a hiba nem javítható ki; a kötelezett nem vállalja a hiba kijavítását; Árleszállítást követelhet a jogosult nem lehet a hibát megfelelő módon (ld. idő + értékcsökkenés + érdekmúlás) kijavítani 17

18 A szavatossági igény érvényesítésének nek határideje Határidő: 6 hónap (a teljesítéstől számítva): a kijavítással meghosszabbodik + kicserélésnél: a dologra (dologrészre) újból kezdődik kötelező alkalmassági idő tartama (a dolog használhatóságának hatósági előírás, szabvány, műszaki előírás általi meghatározása), ha ez 6 hónapnál kevesebb és ezt a jogosulttal megfelelő módon (a szerződésben, terméken feltüntetve stb.) közölték állat szolgáltatása: 60 nap (1 év jogvesztő) fogyasztói szerződés: legalább két év (használt dolognál kiköthető legalább egy év is) Jogvesztő határidő (pl. menthető okból nem tudta a hibát felismerni): 1 év tartós használatra rendelt dolognál vagy fogyasztói szerződésnél 3 év de ugyanolyan jogalapból származó igénnyel szembeni kifogásként a határidő eltelte után is érvényesíthető 18

19 A hibás s teljesítésb sből l eredő kár megtérítése Az általános felelősség szerint lehetséges (kimentés: a kötelezett úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható) A szavatossági igény érvényesítése mellett / helyett is lehet (helyett: ha bizonyítja, hogy a szavatossági időn belül nem ismerhette fel) Határideje: általános elévülési idő A kár bekövetkezhetett akár a dologban, akár azon kívül is 19

20 A bankgarancia Bizonyos feltételek bekövetkezésére kiköthető: esemény beállta / okmányok benyújtása stb. elmaradása A bank meghatározott összeg erejéig fizet a kedvezményezettnek 20

21 A szerződés s megszegésének esetei A kötelezett késedelme A jogosult késedelme A teljesítés lehetetlenné válása A teljesítés megtagadása 21

22 A kötelezett k késedelmek ha a szerződéses vagy a szolgáltatás rendetetéséből következő teljesítési idő eredménytelenül eltelt a jogosultnak a késedelemből eredő kárát követelheti a teljesítést vagy Mikor esik késedelembe: Mit kell megtérítenie: felelős a szolgáltatás tárgyában a késedelem alatt bekövetkezett károkért (kivéve, ha bizonyítja, hogy késedelem hiánya esetén is bekövetkeztek volna) A jogosult jogai: (függetlenül a késedelem kimentésétől) ha nincs teljesítési idő: ha a jogosult felhívására nem teljesít Mikor kell megtérítenie: ha nem tudja kimenteni a késedelmét (kimenti: ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el...) pénztartozás: ha egyébként kamatmentes: a késedelemtől a jegybanki alapkamat jár / ha volt kamat egyébként is: a késedelemtől kezdve a jegybanki alapkamat 1/3-ával több jár (de legalább az alapkamat) elállhat (az átadásig illetve átvételig), ha a teljesítés nem áll érdekében: meghatározott időpontban lett volna csak esedékes (ld. felek megállapodása, dolog rendeltetése) / utólagos teljesítésre is adott megfelelő 22 határidőt és a kötelezett ezt mulasztotta el

23 A jogosult késedelmek Mikor esik késedelembe: ha nem fogadja el a szerződésszerűen felajánlott teljesítést (ugyanígy, ha fajta és mennyiség szerinti szolgáltatásnál megjelölték az adott dolgot / elkülönítették a többitől) ha elmulasztja a kötelezett teljesítéséhez szükséges intézkedést, nyilatkozatot Hatásai: ha a nyugtát nem állítja ki / az értékpapírt nem adja vissza (ez nem érinti az esedékességet, de kizárja a kötelezett egyidejű késedelmét) ha nem tudja kimenteni a késedelmét (nem bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el...): meg kell térítenie a kötelezettnek a késedelemből eredő kárát kimentéstől függetlenül: köteles a felelős őrzés költségeit megtéríteni; viseli a dolog megsemmisülésének (elvesztésének, megrongálódásának) veszélyét; késedelme idejére kamatot nem követelhet; kizárja a kötelezett egyidejű késedelmét; 23

24 A teljesítés s lehetetlenné válása Felelősség: megszűnik a szerződés és attól függően, hogy melyik fél felelős a lehetetlenülés okáért: ha egyik sem felelős: az okról tudomást szerző köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni ha elmulasztja: felel az ebből eredő kárért a szerződés a többi szolgáltatásra korlátozódik ha a kötelezett felelős: a jogosult kártérítést követelhet a teljesítés elmaradása miatt Vagylagos szolgáltatás lehetetlenülése: ha a jogosult felelős: a kötelezett szabadul a tartozása alól; a kötelezett követelheti a kárának megtérítését ha a választásra nem jogosult fél felelős a lehetetlenülésért: a másik fél választhat: a többi lehetséges szolgáltatás közül vagy a lehetetlenné válás következményeit (szerződés megszűnése + kártérítés) Maradvány: ha a lehetetlenné vált szolgáltatás maradványa a kötelezett birtokában marad / kárpótlást kapott: a jogosult ezt részleges ellenszolgáltatás fejében követelheti 24

25 A teljesítés s megtagadása Ha a kötelezett jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, a jogosult választhat a késedelem és a lehetetlenülés következményei között 25

26 A szerződésszeg sszegés s közös k szabályai szándékosan (súlyos gondatlansággal), bűncselekménnyel, életet (testi épséget, egészséget) károsító szerződésszegésért Ki nem zárható felelősség: jogi személy kivéve: jogszabály megengedi; ha a hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése (egyéb előny) kiegyenlíti Az igénybe vett más személy magatartásáért az igénybe vevő felel Ha a szerződésszegésről tudva a jogosult átveszi a dolgot: csak akkor támaszthat igényt a szerződésszegés miatti kárért, ha ezen jogát fenntartotta Osztható szolgáltatásnál való szerződésszegés: csak ezen részre vonatkozóan érvényesül a szerződésszegésért való felelősség (kivéve: a jogosult az egész szerződésre érvényesítheti, ha bizonyítja, hogy ezek után az egész szerződés nem áll érdekében) Oszthatatlan szolgáltatásnál: az egy részre beálló szerződésszegés az egész szolgáltatásra kihat ugyanígy: jogi oszthatatlanságnál (ld. felek megállapodása); tartozékkal kapcsolatban; ha a felek pótalkatrész (póttartozék) egyidejű szolgáltatását is kikötötték A szerződésszegésért való felelősség, a kártérítés mértéke: ld. szerződésen kívül okozott károkért való felelősség (de a kártérítés csak akkor mérsékelhető, ha jogszabály megengedi) A szerződési igények kötelező érvényesítése: ha az ellenszolgáltatást (legalább részben) állami költségvetésből fedezik (pl. beruházás támogatása): a jogosult eltekinthet az igényérvényesítéstől, ha meggyőződött róla, hogy a kötelezett nem felelős a szerződésszegésért vagy a szerződésszegés jelentéktelen ha kötelező az igényérvényesítés és a jogosult azt nem érvényesíti: a pénztartozásokat a költségvetési pénzintézet az állam javára érvényesítheti (ugyanígy, ha a jogosult 26eláll, egyezséget köt vagy a per szünetelés folytán megszűnik)

27 A szerződés s megszűnésének nek esetei A szerződés megszüntetése a felek akaratából A szerződés megszűnése a felek akaratán kívül Engedményezés Tartozásátvállalás 27

28 A szerződés s megszüntet ntetése a Felmondás: megszüntető hatályú (ex nunc), egyoldalú nyilatkozat ha nem azonnali hatályú: a felmondási idő elteltével szűnik meg a szerződés felek akaratából Közös megegyezéssel: Megszüntetés: jövőre nézve (ex nunc) további szolgáltatással nem tartoznak: a már nyújtott szolgáltatás pénzbeli egyenértékét kell megadni; ha volt pénzbeli szolgáltatás és nem kapta meg érte az ellenszolgáltatást: visszajár a pénzbeli szolgáltatás Egyoldalúan: Elállás: felbontó hatályú (ex tunc) egyoldalú nyilatkozat: alapja: szerződés vagy jogszabály; Felbontás: visszamenő hatállyal (ex tunc) a szolgáltatások visszajárnak tartalma: elállás oka és jogcíme jogcím: szerződésszegés miatt (pl. késedelem, hibás teljesítés) / szerződésszegéstől függetlenül (pl. hatósági árváltozás); az elállás joga bánatpénz ellenében is kiköthető (ha túlzott mértékű, a bíróság mérsékelheti); nem gyakorolhatja a szerződéses elállást, aki a már kapott szolgáltatást nem tudja visszaszolgáltatni 28

29 A szerződés s megszűnése se a felek akaratán n kívülk Egyesülés (confusio): egy személy lesz a jogosult és a kötelezett (ez a 3. személy jogát és kötelezettségét nem érinti) Halál: csak ha személyhez fűződő volt a szolgáltatás, akkor szünteti meg a szerződést Elévülés Engedményezés Tartozásátvállalás: ha valaki átvállalja más tartozását: kérnie kell a jogosult hozzájárulását ha megadja: ő lesz a kötelezett a kötelezett jogai illetik meg (de a korábbi kötelezett követeléseit nem számíthatja be a jogosulttal szemben); ha megtagadja: köteles a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy lejáratkor teljesíteni tudjon; 29 kezesség, zálogjog: a kezes (zálogkötelezett) hozzájárulása hiányában megszűnik

30 Az elévülés Ideje: (nem hosszabbítható meg) főszabály: 5 év (ha jogszabály másként nem rendelkezik ld. pl. kellékszavatosság: 6 hónap); a felek írásban rövidebb határidőben is megállapodhatnak (ha egy év alatti: írásban legfeljebb egy évre meghosszabbítható); jogvesztő határidő: ha menthető okból nem tudja érvényesíteni: az akadály megszűnésétől számított 1 év (1 év alatti elévülési időnél 3 hónap) Összefüggés a mellékkötelezettséggel: a főköveteléstől függő mellékkövetelések a főköveteléssel együtt elévülnek; a főköveteléstől független mellékkövetelések elévülése a főkövetelés elévülését nem érinti; Az elévülés hatása: a követelés bírósági úton nem érvényesíthető; az azt biztosító kézizálogból történő kielégítést nem akadályozza; Az elévülés kezdete: a követelés esedékessé válása; Az elévülés megszakítása (újból kezdődik az elévülés): a teljesítésre irányuló írásbeli felszólítás (ugyanígy a perbehívás is, ha arról a perbehívott tudomást szerez, mégha nem is lép perbe); a követelés bírósági úton való érvényesítése ha itt végrehajtható határozatot hoznak: ezután már csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg az elévülést; a követelés megegyezéssel való módosítása; a tartozásnak a kötelezett 30 részéről való elismerése

31 Az engedményez nyezés A jogosult szerződéssel átruházhatja a követelést (engedményezés), kivéve: személyhez kötött követelés; jogszabály kizárja; Értesíteni kell róla a kötelezettet (az értesítésig az engedményezőnek is, utána csak az engedményezettnek teljesíthet); Az engedményest megilleti a zálogjog, kezesség is; Az engedményezés megszakítja az elévülést; A kötelezett érvényesítheti az engedményessel szemben is az engedményezéskor az engedményezővel szemben fennállt jogalapon keletkezett kifogásokat (ellenköveteléseket); Az engedményező az engedményessel szemben kezesként felel a kötelezett szolgáltatásáért (az engedményezés ellenértékének mértékéig), kivéve: kifejezetten bizonytalan követelésként ruházta át / kizárta a kezesi felelősséget / jogszabály (hatósági rendelkezés) alapján létrejött engedményezésnél csak kifejezett rendelkezés esetén lesz kezes 31

32 Az adásv svétel Fogalma: Ptk (1) Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. A felek jogai és kötelességei: Eladó Vevő Főkötelezettség: Mellékkötelezettségek és jogok: Főkötelezettség: Mellékkötelezettségek és jogok: a dolog tulajdonjogát a vevőre átruházni a dolgot a vevő birtokába adni tájékoztatási kötelezettség: a dolog lényeges tulajdonságai; a dologgal kapcsolatos követelmények pl. jogok, terhek költségviselés: az átadással és az INY-i állapot rendezésével kapcsolatos költségek vételár megfizetése a dolog átvétele költségviselés: szerződéskötés költségei + tulajdonátruházási illeték + átvétel költségei + INY-ba bejegyzés költségei ha a tulajdonszerzés előtt birtokba lép: szedi a hasznokat + viseli a terheket és a másra át nem ruházható kárt a tulajdonjogot a szerződés megkötésekor írásban, a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja a vevő nem idegenítheti el, nem terhelheti meg (ez 3. személy jóhiszeműen szerzett jogát nem érinti) 32

33 Az adásv svételre vonatkozó egyéb b szabályok Az adásvétel tárgya: minden dolog, amely nincs a forgalomból kivonva Az ingatlan adásvétel speciális szabályai: Feltételei: írásban (mindkét fél írja alá közokirat / ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat / közjegyző által hitelesített aláírás) felek megjelölése ingatlan megjelölése vételár megjelölése (illetve, hogy ingyenes) átruházási szándék kitűnjön belőle Vételár: ha piaci árat kötöttek ki: a teljesítés helye szerinti piac teljesítés idején levő középára súly szerinti vételár: nettó súlyra vonatkozik Szavatosság a tulajdon átruházásért és tehermentességért: átruházási akadály esetén: ha 3. személy gátolja a vevő tulajdonszerzését: fel kell hívnia az eladót, hogy határidőn belül hárítsa el az akadályt vagy adjon biztosítékot ha nem teszi: elállhat a vevő (kiadja a 3. személynek vagy visszaadja) ekkor kártérítést követelhet (de ha az eladó jóhiszemű volt, akkor csak a szerződés megkötéséből eredő károkat kell megtérítenie) tehermentességi hiba: ha 3. személy joga korlátozza a vevő tulajdonjogát: megfelelő határidő kitűzése a tehermentesítésre és addig az ehhez szükséges összeget visszatarthatja ha az eladó nem tehermentesít: a visszatartott összegből a vevő tehermentesít ha ez lehetetlen / túl költséges / nem akarja tehermentesíteni: elállhat (+ kártérítés) / átvállalhatja a terhet (+ vételárcsökkentés) ezek a jogok nem illetik meg a vevőt, ha tudott a szerződéskötéskor a teherről (kivéve: mégis megilletik, ha az eladó jótállott a tehermentességért / jelzálogért az eladó mindenképpen szavatol) Csere: dolgok tulajdonjogának kölcsönös átruházása adásvétel szabályai 33

34 Az adásv svétel különös k s nemei Megtekintésre vétel: az eladó határidőt ad, hogy a vevő nyilatkozzon (kell-e a dolog) a nem nyilatkozik: a szerződés hatálytalan Próbára vétel: átveszi a dolgot a vevő ha a vevő határidőre nem nyilatkozik: a szerződés hatályos (a felismerhető hibákért az eladó nem szavatol) Minta szerinti vétel: a vevőnek fel kell mutatni a mintát, hogy a szolgáltatott dolog annak megfelel-e (itt minden hibáért felel az eladó) Elővásárlási jog (csak írásban!): ha a tulajdonos ajánlatot kap, ezt az elővásárlásra jogosulttal közölnie kell (kivéve: ha ismeretlen helyen van vagy a közlés számottevő késedelemmel járna) ha elfogadja az ajánlatot: az elővásárlásra jogosult a vevő / ha nem fogadja el vagy nem nyilatkozik: a 3. személy a vevő ha bejegyzik az elővásárlási jogot az INY-ba: mindenkivel szemben hatályos át nem ruházható az elővásárlási jog, az örökösökre sem száll át a jogszabályon alapuló elővásárlási jog megelőzi a szerződéses elővásárlási jogot Visszavásárlási jog (csak írásban, az adásvételi szerződéssel egyidejűleg köthető ki) max. 5 éven belül, ha nyilatkozik az eladó: övé ismét a dolog az eredeti vételáron (de ebből lejön az értékcsökkenés és hozzáadódnak a hasznos ráfordítások) Vételi jog (opció): csak írásban (dolog + vételár megjelölése): a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja ha határozatlan időre kötik: 6 hónap alatt megszűnik (egyébként itt is max. 5 év) a bíróság mentesítheti a tulajdonost a körülmények lényeges változása esetén az eladási kötelezettség alól Részletvétel: több részletben fizetnek, de a dolgot már a teljes összeg kifizetése előtt átadják a vevőnek az eladó írásban kiköthet (a részlet meg nem fizetésére az első esetben csak akkor, ha előtte határidővel felhívta a részlet fizetésére) elállási jogot (ilyenkor a vevő használati díjat fizet; emellett meg kell térítenie a rendeltetésellenes használatból eredő költségeket ) / részletkedvezmény megvonási jogot 34 a dolog elpusztulásának (értékcsökkenésének) veszélye: az átadás után a vevő viseli

35 Ingó adásv svételi szerződés (minta) 1 35

36 Ingó adásv svételi szerződés (minta) 2 36

37 Ingatlan adásv svételi szerződés (minta) 1 37

38 Ingatlan adásv svételi szerződés (minta) 2 38

39 Ingó csereszerződés (minta) 39

40 Ingatlan csereszerződés (minta) 1 40

41 Ingatlan csereszerződés (minta) 2 41

42 A száll llítási szerződés Fogalma: Ptk (1) Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni. A minőség és amennyiség meghatározása a felek részéről: Szabványra műszaki feltételre más előírásra mindkét fél által ismert szokványra minta szabályzatra utalással mintával részletes leírással A megrendelő elállása: a megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríteni; ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a megrendelő elállása esetében - bármelyik fél kérelmére - a szerződést a jövőre nézve szünteti meg; a szállító köteles a megrendelőt a teljesítés idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni; eltérő szakmai szokás hiányában a szállító a dolgot csomagolva és mérlegelve adja át; a csomagolt és mérlegelt dolgot a szállító vagy a fuvarozó jelenlétében elegendő bruttósúly és darabszám szerint átvenni; minőségmegvizsgálás helye a megrendelő telephelye; a megrendelő a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, valamint a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni; fuvarozó közbenjöttével történő szállítás esetén a megrendelő köteles a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a szállítót haladéktalanul értesíteni (különben ő felel az emiatt bekövetkező károkért); a megrendelő a dolgot az átvételtől számított három napon belül kicsomagolás és megvizsgálás nélkül továbbküldheti; ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles erről a szállítót és a megrendelőt 42 haladéktalanul értesíteni

43 Száll llítási szerződés (minta) 1 43

44 Száll llítási szerződés (minta) 2 44

45 A vállalkozv llalkozási szerződés általános szabályai Fogalma: Ptk Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles A felek jogai és kötelességei: Vállalkozó: Megrendelő: Főkötelezettség: tervezés (elkészítés, feldolgozás, átalakítás, üzembe helyezés, megjavítás stb.) Mellékkötelezettségek és jogok: a felek megállapodása alapján részletes ajánlatot kell készítenie (díj ellenében) a munkát saját költségére végzi alvállalkozót igénybe vehet: ha jogosan veszi igénybe: úgy felel érte, mintha maga végezte volna el / jogosulatlan igénybevétel: minden olyan kárért felel, mely enélkül nem következett volna be értesítési kötelezettség: az eredményességet vagy a kellő időben való teljesítést veszélyeztető körülményről ha nem értesít: kárfelelősség (esetleg a tervező és a kivitelező egyetemlegesen) a megrendelő utasításai szerint kell eljárnia, de nem utasítható a munka megszervezése tekintetében és nem tehető a munka terhesebbé; célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás (alkalmatlan anyag) esetén figyelmeztetnie kell a megrendelőt (ha nem teszi: ebből eredő kárért felel) ha az fenntartja az utasítást (nem ad megfelelő anyagot): a vállalkozó elállhat vagy a megrendelő kockázatára elvégezheti a munkát ezt nem választhatja, ha jogszabályt vagy hatósági rendelkezést (pl. környezetvédelem) sért, avagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti több vállalkozó köteles a munkát összehangolni betakarás előtt a megrendelőt értesíteni kell Főkötelezettség : szolgáltatás átvétele és díj fizetése Mellékötelezettségek és jogok: az esetleges ajánlatért díjat kell fizetnie, azt szabadon felhasználhatja utasítást adhat (kivéve: célszerűtlen vagy szakszerűtlen illetőleg szabálytalan utasítás) az alkalmas munkahelyt rendelkezésre kell bocsátania (ha az általa megjelölt helyen kell munkát végezni) eddig megtagadhatja a vállalkozó a teljesítést illetve a határidő letelte után elállhat és e megrendelőt kárfelelősség terheli több vállalkozó igénybevétele: az összehangolt munkához szükséges feltételek biztosítása a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti nem mentesül a felelősség alól a vállalkozó, ha nem ellenőrzik / ha valamit a vállalkozó betakar: az értesítése után a megrendelő ellenőrizhet (ha nem teszi: az ő költségére lehet csak kibontani) bármikor elállhat (a vállalkozó kárának megtérítése mellett): az átadás-átvétel előtt, de a jövőre szünteti meg a bíróság, ha nem lehet az eredeti állapotot helyreállítani (ilyenkor is kártérítést kap a vállalkozó) / ha azért állt el, mert nyilvánvaló, hogy a vállalkozó nem tud időben teljesíteni és ez számára érdekmúlást jelent: a vállalkozó fizet kártérítést / ha úgy látszik, hogy hibás lesz a teljesítés: határidőt kell kitűzni 45 ha eredménytelen: a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorolhatók

46 A vállalkozv llalkozás s egyéb b szabályai Próbák végzése: a teljesítés megállapításához (a feltételeket a megrendelő a vállalkozó költségére biztosítja a próbát a vállalkozó végzi el) A vállalkozónak tájékoztatást kell adnia a felhasználásról, fenntartásról addig a díjat a részére nem kell kifizetni A díj esedékessége: a vállalkozás teljesítésekor (a díjfizetésig a vállalkozót törvényes zálogjog illeti meg a birtokába adott dolgokon) megbízás nélküli ügyvitel szabályai emellett feltűnő értékaránytalanság, uzsorás szerződés stb. szabályai A teljesítés lehetetlenné válása a felek felelőssége nélkül: ha a lehetetlenülés oka mindkét fél / egyik fél érdekkörében sem merült fel: a díj arányos része jár A szerződés feletti szolgáltatások nyújtása: a vállalkozó érdekkörében merült fel: nem jár díj a megrendelő érdekkörében merült fel: jár díj, de ebből levonható a vállalkozó költségmegtakarítása + a máshol keresett / kereshető díj 46

47 A vállalkozv llalkozás s speciális fajai Fővállalkozás: összetett gazdasági-műszaki egység létrehozása a vállalkozó köteles összehangolni a tevékenységüket, szerződéseket kötni velük stb. Építési szerződés: építési-szerelési munka vállalása a tervek fokozatosan is szolgáltathatóak, de ettől még a szolgáltatás oszthatatlan (kivéve: a felek oszthatóvá nyilváníthatják) a többletmunkákat és a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkákat köteles a vállalkozó elvégezni a munka lefolyása: munkahely és kitűzött feladatok (azok jegyzékének) átadása folyamatosan naplót vezetnek átadásátvételi eljárás (átadás feltételei: befejezés + szerződésszerű felajánlás + elvonulás + birtokbavétel): jegyzőkönyvbe veszik a hiányosságokat stb. 1 év után utófelülvizsgálati eljárás Szerelési szerződés: technológiai szerelési munka elvégzése átadás-átvétel: próbaüzemmel (30 nap): a vállalkozó biztosítja a szakszemélyzetet, ha a berendezés gyártása is a tevékenységéhez tartozik megrendelő: alapanyagok, műszerek stb. nyújtása Tervezési szerződés: műszaki-gazdasági tervező munka elvégzése: a tervet csak erre a célra használhatja fel a megrendelő ha a kivitelezés a terv átadását követő 3 éven belül történik: a kivitelezéskor kezdődik a terv szavatossági jogok elévülése / ha 3 év után kezdik: korszerűségi felülvizsgálat, esetleg újratervezés kell (újbóli díjért) Kutatási szerződés: kutatómunka végzése a felek megállapodása esetén eredménytelenségnél is jár díj rendelkezési jog: ha kiköti a megrendelő a rendelkezési jogát: ő rendelkezik vele (a vállalkozó csak belső használatra használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja stb.) ha nem kötik ki a megrendelő rendelkezési jogát: a vállalkozó rendelkezik vele (és a megrendelő használhatja csak belső használatra stb.) alvállalkozó igénybevétele: csak a megrendelő hozzájárulásával Utazási szerződés: az utazási iroda kötelezettségei (különben: díjcsökkentés + kártérítés): utazás szervezése az út egyes állomásain való tartózkodás egyéb részszolgáltatások (szállás, étkezés stb.) nyújtása 47

48 Vállalkozási szerződés (minta) 1 48

49 Vállalkozási szerződés (minta) 2 49

50 Alvállalkoz llalkozási szerződés (minta) 1 50

51 Alvállalkoz llalkozási szerződés (minta) 2 51

52 A megbízás s főf szabályai Díj: jár (kivéve: az ügy természete / a felek viszonya alapján ingyenes): akkor is jár, ha nem vezet eredményre (csökkenthető olyan arányban, amilyen arányban miatta nem járt sikerrel) idő előtti megszűnés: arányos rész jár utólag jár Fogalma: Ptk (1) Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A megbízó utasításai és érdekei szerint kell eljárni Ha a megbízás szerződéskötésre irányul: ennek alakisága a megbízásra is irányadó A megbízott személyesen köteles eljárni 3. személy igénybevétele: a felelősség eltérő szabályai: ha a megbízó hozzájárult / az ügy jellegéből következik: mintha maga járt volna el ha károsodás megóvása végett szükséges: kiválasztása, utasításokkal ellátása és ellenőrzése terében úgy kell eljárnia... ha nem volt joga igénybe venni: minden kárért felel, mely az igénybevétel nélkül nem következett volna be ha a megbízó jelölte ki a 3. személyt: nem felel a megbízott, ha utasításokkal ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el... Célszerűtlen, szakszerűtlen megbízói utasítás: figyelmeztetni kell rá ha fenntartja: a megbízó viseli a károkat Tájékoztatási kötelezettség: tevékenységéről, az ügy állásáról a megbízó kérelmére / egyébként is: ha pl. 3. személy igénybevétele szükséges, a körülmények változása miatt az utasítást meg kell változtatni stb. ha nem tudja időben értesíteni a megbízót az utasítástól eltérésről: utána kell haladéktalanul értesíteni Elszámolás: a megbízás megszűnésekor a 3. személlyel szembeni kötelezettségvállalás alól mentesíteni kell a megbízottat és a szükséges, hasznos költségeit megtéríteni ezek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízottat 52 a rábízott vagyontárgyakra

53 A megbízás s megszűnése. se. A megbízás s nélkn lküli li ügyvitel teljesítés Helyénvaló: (ilyenkor a megbízott jogai illetik meg) a másik érdeke és feltehető akarata szerint járt el (különösen: károsodástól óvja meg) életveszély, súlyosan fenyegető egyéb veszély, tartási kötelezettség teljesítése: a kötelezett akarata ellenére is A megbízás megszűnése: valamelyik fél felmondja (ez a jog csak folyamatos megbízásnál korlátozható): megbízó: bármikor, azonnali hatállyal (de a kötelezettségekért helyt kell állnia) / megbízott: bármikor, de elég legyen az idő a helyettes kiválasztására (ez sem kell a megbízó súlyos szerződésszegése esetén) ha alapos ok nélkül mondja fel: kártérítés (kivéve: ingyenes megbízás, ha elég volt a felmondási idő) fél halála (jogi személy jogutód nélküli megszűnése) a megbízó cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes / a megbízott cselekvőképtelen lesz a megbízás tárgytalanná vált Ha a megbízó személyében rejlő okból szűnik meg (felmondás, halál, cselekvőképesség korlátozottsága): az új megbízóig (stb.) el kell látnia a megbízottnak a feladatokat A megbízás nélküli ügyvitel: Nem helyénvaló (vagy tudja, hogy idegen ügyet lát el): nem jár díjazás költségtérítés: a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint jár felel azokért a károkért, amelyek a beavatkozása nélkül nem következtek volna be 53

54 Szaktanácsad csadói megbízási szerződés (minta) 1 54

55 Szaktanácsad csadói megbízási szerződés (minta) 2 55

56 Könyvvizsgálói megbízási szerződés (minta) 56

57 A versenyjogi tilalmak A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény alapján versenyjogi tilalmak: A tisztességtelen verseny tilalma A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma (kartelltilalom) kartelltilalom Versenyjogi tilalmak az Európai Unióban: a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma fúziókontroll A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése (fúziókontroll) 57

58 A tisztességtelen verseny és s a gazdasági gi erőfölénnyel visszaélés s tilalma A tisztességtelen verseny tilalma: a) tilos a versenytársak / fogyasztók törvényes érdekeit sérteni vagy veszélyeztetni, illetve az üzleti tisztaságot megsérteni b) tilos valótlan tény állításával (híreszteléssel, hamis színben feltüntetéssel) a versenytárs jó hírnevét / hitelképességét sérteni vagy veszélyeztetni c) tilos az üzleti titok tisztességtelen megszerzése, felhasználása, jogosulatlanul mással közlése / nyilvánosságra hozatala d) tilos mást felhívni, hogy 3. személlyel a gazdasági kapcsolatot felbontsa / ennek létrejöttét megakadályozza e) tilos a versenytárséhoz hasonló árujelzőt használni f) tilos a versenyeztetés (árverés, tőzsdei ügylet) tisztaságának megszegése A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma: a) tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni különösen: tisztességtelen vételi / eladási ár, más indokolatlan előny kikötése termelés (forgalmazás, fejlesztés) fogyasztó kárára való korlátozása indokolatlanul nem üzletik kapcsolatba lépni másik fél gazdasági döntéseit indokolatlan előny céljából befolyásolni árut indokolatlanul a forgalomból kivonni, visszatartani (áremelés stb. céljából) árukapcsolás üzletfelek indokolatlan megkülönböztetése a versenytársak kiszorítása érdekében túlzottan alacsony árat alkalmazni a piacra lépés más módon való akadályozása versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzet teremtése b) gazdasági erőfölényben van: áruját helyettesítő más árut nem (csak lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel) lehet beszerezni az általa rendelt árut másnak nem (csak lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel) lehet eladni gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevője nélkül is folytathatja 58

59 A fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solásának és s a gazdasági gi versenyt korlátoz tozó megállapod llapodásnak a tilalma A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma: a) tilos a fogyasztókat (megrendelő, vevő, felhasználó) megtéveszteni: áru ára, lényeges tulajdonsága körében való valótlan / megtévesztő tény állítása stb. a jogszabályi / szokásos követelményeknek való meg nem felelés (avagy szokásostól eltérő használati mód) elhallgatása áru értékesítésével forgalmazásával összefüggő, megtévesztésre alkalmas tájékoztatás különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltése b) tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozni (pl. áru, ajánlat valós megítélésének, más áruval való összehasonlításnak a megnehezítése) A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma (kartelltilalom): a) tilos a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását, torzítását célzó megállapodás pl.: vételi és eladási árak, egyéb feltételek meghatározása előállítás, forgalmazás, fejlesztés, befektetés korlátozása (ellenőrzés alatt tartása) beszerzési források felosztásának, köztük való választásnak a korlátozása piac felosztása, értékesítés kizárása stb. versenyeztetési összejátszás piacra lépés akadályozása azonos értékű / jellegű ügyek tekintetében az üzletfelek megkülönböztetése a szerződéskötést a szerződés tárgyához nem tartozó kötelezettségtől teszik függővé b) nem esik korlátozás alá a csekély jelentőségű korlátozás (a felek üzleti részesedése a piacon 10 % alatti) egymástól függő vállalkozások (egyik a másikat / mindkettőt egy 3. vállalkozás irányítja) közötti korlátozás c) a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egyedi kérelem alapján mentesíthet a fenti korlátozások alól (gazdaságilag indokolt célból) ezt később visszavonhatja 59

60 A vállalkozv llalkozások összefonódásának nak ellenőrz rzése két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás összeolvad, vagy egyik a másikba beolvad, vagy a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik Vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több, tőle független vállalkozás egésze vagy része felett több egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik, feltéve, hogy ez nem minősül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak A vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és a vállalkozásrész, a beolvadó, az irányítás alá kerülő, összeolvadás esetén az abban közvetlen résztvevő legalább két vállalkozás előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van, vagy a vállalkozásrésznek, a beolvadó, az irányítás alá kerülő vállalkozásnak, illetve az összeolvadás ötszázmillió forint alatti nettó árbevétellel rendelkező közvetlen résztvevőinek a nettó árbevételével együtt a befogadó-, az irányítást megszerző-, illetve az összeolvadásban résztvevő ötszázmillió forint feletti előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást valósítottak meg 60

61 KÖZBESZERZÉSI SI TÖRVÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 61

62 A közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó jogi szabályoz lyozás 1. Törvényi szintű szabályozás 2. Kormányrendeletek 3. Miniszteri rendeletek 4. Kormányhatározatok 5. Miniszteri utasítások 6. EU-normák 62

63 A közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó törvényi szintű szabályoz lyozás A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63

64 A közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó Kormányrendeletek 1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Kr. 2. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Kr. 3. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről szóló 167/2004. (V. 25.) Kr. 4. Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Kr. 5. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Kr. 6. A központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, egészségügyi, 64 szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek állami normatíváiról szóló 276/2003. (XII. 24.) Kr.

65 A közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó miniszteri rendeletek 1. A közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 15/2004. (IV. 25.) IM r. 2. A közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúráról szóló 19/2004. (IV. 28.) IM r. 3. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM r. 65

66 A közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó kormányhat nyhatározatok 1. Az elektronikus közbeszerzés rendszerének koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekrőlszóló 2146/2000. (VI. 30.) Kh. 2. A központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékekrőlszóló 2335/2003. (XII. 23.) Kh. 3. A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése érdekében kiírandó nyílt, előminősítéses közbeszerzési eljárás előminősítési szakaszának megkezdésére vonatkozó hirdetmény közzétételéről szóló 2330/2003. (XII. 16.) Kh. 66

67 A közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó miniszteri határozatok A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közbeszerzései, központosított beszerzései és szabadkézi vétellel történő beszerzései lebonyolításának eljárási rendjéről szóló 10/2003. (MüK. 3.) FMM u. 67

68 A közbeszerzk zbeszerzés s fogalma Olyan eljárások, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében 68

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 1 Tananyag letölthetı http://be.ajk.pte.hu Hallgatói információk 2 A tulajdonjog tárgyai Minden birtokba vehetı dolog Ha törvény kivételt nem tesz: pénz, értékpapír, dolog módjára

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010. január) Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. 1 ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ 2015.12.01.

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ 2015.12.01. KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Ezen szerződés alapján a VÁLLALKOZÓ tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, megrendelő annak átvételére és a vállalkozói

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Öko-Építőanyag Webáruház-at Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról A magyar piacgazdaság fejlődésének előmozdítása, a megkülönböztetésre alkalmas árujelzők használatán alapuló verseny feltételeinek

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK SAJÁTOS SZABÁLYAI (SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁSZF ) A FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMPONTBÓL RELEVÁNS POLGÁRI JOGI

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság ( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Juharfa út 21. 2em. 11a., e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Adás-vétel AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE ELADÓ JOGA 2015.11.16. A SZERZŐDÉS ALAKJA. Tulajdonjog-fenntartás

Adás-vétel AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE ELADÓ JOGA 2015.11.16. A SZERZŐDÉS ALAKJA. Tulajdonjog-fenntartás Adás-vétel ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettségkeletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultsága szolgáltatás követelésére. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések Verziószám: 1.0; Érvényes: 2016. február 01. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 3. Az eladó adatai 4. A megvásárolható termékek köre 5. A vásárlás rendje 6. A rendelés folyamata 7.

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Folmaster Kft által üzemeltetett www.erotic-webshop.hu,

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Katinkahosszu.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

Hatályos 2015. december 18. napjától

Hatályos 2015. december 18. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési Feltételek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez Hatályos 2015. december 18.

Részletesebben