Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem"

Átírás

1 Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

2 felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G) némely esetben felel azonban a vétlensége esetén is, teh{t olyankor, amidőn a nem-teljesítés véletlen esemény (casus) következményeként {llott elő (OBJEKTÍV FELRÓHATÓS[G) Vétkességen {ltal{nos értelemben az embernek a saj{t cselekményével való olyan pszichikai kapcsolat{t értjük, mely rosszalló t{rsadalmi értékítélet al{ esik. A kötelmi viszonyokban a vétkesség, mint az adós vétkessége jelenik meg, s attól függően, hogy az adósnak milyen képzete van kötelemsértő magatart{s{ról, súlyoss{ga szerint a vétkességnek különböző fokozatait különböztetjük meg:

3 dolus a) Sz{ndékoss{g (dolus): a tudatos jogsértés, a vétkesség legsúlyosabb alakzata, mely akkor forog fenn, ha az adósnak megvolt a képzete magatart{sa kötelességsértő volt{ról, de ez a képzet nemhogy visszatartotta volna, hanem egyenesen motiv{lta cselekedetét (dolus directus - egyenes sz{ndék) pl. az eladott rabszolg{t tudatosan megmérgezte, agyonhajszolta, megölte, felszabadította, gyógyít{s{t tudatosan mellőzte. vagy ha bel{tta tettei negatív következményeit, de közömbös volt magatart{sa eredményével szemben (dolus eventualis - eshetőleges sz{ndék) pl. a felv{llalt munk{t akaratlagosan nem végezte el. A sz{ndékoss{gnak nincsenek fokozatai!!

4 culpa b) Gondatlans{g (culpa): az a vétkességi alakzat, amidőn az adósnak vagy egy{ltal{n hi{nyzott magatart{sa kötelességsértő volt{- nak képzete, vagy ha megvolt, azt mag{tól elh{rította, remélve, hogy a negatív eredmény nem következik be. Megnyilv{nul{si módja szerint a gondatlans{g megjelenhet, mint culpa in faciendo, figyelmetlen, nem eléggé körültekintő cselekedet (ún. kommisszív culpa) pl. a bérelt ig{s{llatot a bérlő túlterheli. culpa in non faciendo, a köteles magatart{s elmulaszt{sa (ún. omisszív culpa), pl. a felügyelet, őrizet elhanyagol{sa.

5 a culpa fokozatai Eltérően a dolustól, a gondatlans{gnak - a kötelességsértés súlya szerint - különböző fokozatai vannak: a) súlyos gondatlans{g (culpa lata, culpa magna): figyelmen kívül hagy{sa annak az enyhébben mért gondoss{gnak, melyet még a közönséges ember is tanúsítani szokott, s melyet tőle is el lehet v{rni ( non intelligere quod omnes intelligunt ). b) enyhe gondatlans{g (culpa levis): elhanyagol{sa annak a nagyfokú gondoss{gnak (diligentia), amelyet a gondos ember (a jó gazda, a jó és gondos csal{dfő, bonus et diligens paterfamilias) szokott ügyeire fordítani.

6 a culpa fokozatai (2) c) Az enyhe gondatlans{got néha (a kései jogban) nem a diligens paterfamilias abszolút mértékével mérték, hanem az illető adósra vonatkoztatott relatív mértékkel. Ez a culpa (levis) in concreto: annak a gondoss{gnak az elmulaszt{sa, melyet az illető adós a saj{t ügyeiben szokott tanúsítani ( diligentia quam suis rebus adhibere solet ). Ez a gondatlans{g teh{t súlyosabb (s az elv{rható gondoss{g egyszersmind csekélyebb) mint a jó csal{dfőé, (ha ti. az adós a saj{t ügyeiben is kevésbé gondos), a culpa lata szintjére azonban nem sz{llhat le.

7 casus - objektív felróhatós{g Az a k{resemény, amely a jó gazda gondoss{g{val sem volt elh{rítható, a véletlen baleset (casus) fogalma al{ esik. Ennek két fokozata van: a) alsó baleset (casus minor): olyan k{resemény, mely egyfelől a legnagyobb gondoss{ggal sem előzhető meg, ill. h{rítható el, m{sfelől viszont nem is olyan elemi erejű, hogy ellene a védekezés ne lenne elképzelhető. A leggyakrabban előforduló esetei: a közönséges lop{s, a rabszolga szökése, az ingók elkallód{sa, elvesztése, törése, rong{lód{sa, a rozsd{sod{s, molyr{g{s, vadk{r, stb.

8 casus (2) b) erőhatalom (casus maior, vis maior): olyan k{rosító esemény, melyről teljességgel bizonyos, hogy a vele szembeni védekezés eleve lehetetlen, illetőleg eredménytelen ( casus cui resisti non potest ). Az erőhatalom elő{llhat, mint ellen{llhatatlan természeti erők eredménye (pl. földrengés, hajótörés, vill{mcsap{s, {rvíz, jégverés, asz{ly, s{skaj{r{s, rabszolga természetes hal{la, {llatok kimúl{sa), vagy elh{ríthatatlan emberi tevékenység következményeként (pl. ellenség, rablók, kalózok k{rokoz{sai).

9 a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban A felróhatós{g kérdése eltérő módon merül fel a delictualis és a contractualis kötelmek esetében. 1. A delictualis kötelmeknél nem a kötelemszegésnek, hanem m{r mag{nak a kötelem létesítő ténynek egyik eleme az elkövető vétkessége, éspedig {ltal{ban annak legsúlyosabb alakzata, a dolus. Ez alól csup{n a damnum iniuria datum jelent kivételt, melynél a delictum a kommisszív culpa esetén is megvalósul, tov{bb{ a quasi-delictumok, ahol a felelősség objektív alapokon nyugszik. Mindezekben az esetekben a szolg{ltat{s a bíró {ltal kiszabott poena, melynél a lehetetlenülés nem jöhet szóba, meg nem fizetése pedig végrehajt{st von maga ut{n.

10 a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban (2) 2. A szolg{ltat{sért való felelősség és a szolg{ltat{s nem-teljesítésének felróhatós{ga problémaként csup{n a contractualis (ill. a szab{lyaikban ezekhez igazodó quasi-contractualis) kötelmeknél jelentkezik. A felróhatós{g ezeken belül is egym{stól gyökeresen eltérő alapokon nyugszik attól függően, hogy - stricti iuris vagy - bonae fidei kötelemről van-e szó. A. a stricti iuris kötelmeknél, melyek a szerződések és a szerződésszerű-tények egy viszonylag szűk, b{r jelentős csoportj{ból fakadnak, a nem-teljesítés felróhatós{g{t t{rgyi, objektív körülmények hat{rozz{k meg, függetlenül az adós szubjektív vétkességétől.

11 a vétkesség szerepe B. A contractualis és quasicontractualis kötelmek zömét kitevő bonae fidei obligatiokban ellenben {ltal{nos elvként érvényesül, hogy a felróhatós{g alapja az adós szubjektív vétkessége, és csak kivételesen jut szóhoz az objektív alapú felelősség (felelősség a casusért: a custodia-felelősségnél és az adóskésedelemnél). De a bonae fidei kötelmeken belül is a kötelemszegés felróhatós{ga a különböző adóskategóri{k szerint eltérő módon van szab{lyozva, s ennek megfelelően az adósi felelősségnek is több fokozata különböztethető meg:

12 felelősség - összefoglal{s

13 culpa levis a) Alapeset a rendes felelősség: ez nem m{s, mint az adós omnis culpa-ért, azaz mindenfajta vétkességért (dolus, culpa lata, culpa levis) való felelőssége. E mérce szerint felel valamennyi ÉRDEKELT ADÓS, teh{t - egyfelől az, akinek a m{sik féltől ellenszolg{ltat{s j{r (mindkét fél a szinallagmatikus kötelmekben, tov{bb{ az elz{logosító és a z{loghitelező), - m{sfelől, aki egyedül érdekelt a kötelemből (pl. a letevő, a haszonkölcsönbe vevő). Tőlük a forgalom elv{rja, hogy a kötelem teljesítése érdekében kifejtsék mindazt a gondoss{got (diligentia), melyet egy gondos ember (a diligens paterfamilias) az adott helyzetben tanúsítana. A szakismeretet feltételező facere-kötelmekben culpaként jön figyelembe az elv{llalt feladat ell{t{s{hoz szükséges hozz{értés hi{nya, az imperitia.

14 culpa in concreto Néh{ny tartós, bizalmi jellegű kötelmi viszonyban (ahol az adós személyét valamely különös szempont alapj{n v{lasztott{k meg), az adós csak (?) a diligentia quam suis-t tartozik tanúsítani a hitelező érdekében, vagyis csup{n culpa in concreto ért felel, így: 1. a t{rsas{g ügyében elj{ró socius, 2. a gy{molt érdekében ténykedő tutor, 3. a női szabad vagyont kezelő férj, 4. a m{s ügyét ingyenesen ell{tó mandatarius. Ezek eredetileg egyedül dolusért feleltek, s felelősségüket később fokozt{k egy szigorúbb mértékre (tal{n Justinianus).

15 custodia b) A rendes felelősség esetleges kísérője a fokozott (custodia-) felelősség, vagyis az adós felelőssége az omnis culpa mértékén túlmenően az alsó balesetért (casus minor). E mérce szerint felelnek azok az érdekelt adósok, akik a hitelező dolg{t a kötelmi viszony (vagy külön felv{llal{s) alapj{n kiz{- rólagos őrizetükben (custodia : vagyis birtokban ill. bírlalatban) tartj{k. Custodia-felelősök teh{t az ún. érdekelt őrző adósok: aa) puszt{n a kötelmi viszonyból kifolyólag az eladó az eladott, de még {t nem adott {ru, a bérlő a bérelt dolog, a munkav{llaló az {tvett munkaeszköz, a v{llalkozó az {talakítandó dolog, a z{loghitelező a z{logt{rgy, a haszonkölcsönbe vevő az {tvett dolog tekintetében. (egyéb kötelezettségeik körüli felelősségük omnis culpara szorítkozik),

16

17 custodia (2) bb) külön felv{llal{s alapj{n custodia-felelős a hajós, a vendéglős, a fogadós az utastól, vendégektől {tvett (recipi{lt) dolgokért. A custodia-kötelezett felelőssége objektív (t{rgyi) alapú, azaz a vétkesség nem kerül mérlegelésre, s a dolog elvesztése esetén az adós csak a vis maior bizonyít{s{val mentheti ki (exkulp{lhatja) mag{t. Justinianus ezt a felelősségi alakzatot is vétkességi alapra helyezte azzal, hogy az őrizetben lévő dolog alsó baleset folyt{n történt elvesztését is a custodia-kötelezett adós vétkességének (culpa levissima) tudta be, akit ezért a jó gazda gondoss{g{n túlmenő exactissima diligentiaval terhelt meg, ti. a diligentissimus paterfamilias gondoss{g{val.

18 dolus - culpa lata c) Kivételes felelősségi alakzat az enyhe felelősség, melynek lényege, hogy az adósnak csup{n a dolus (és a justinianusi jogban a culpa lata) róható fel kötelemszegésnél. Ilyen mérték szerint felel a klasszikus jogban valamennyi INGYENADÓS, vagyis az, akinek a szerződésből haszna nincs, mert az kiz{rólag a m{sik fél érdekében jött létre, ahol teh{t ingyen (szívességből) teljesít, pl. a letéteményes, aj{ndékozó. Történeti okokból (kivételesen) egyedül dolusért felel a precarista és az agrimensor. Az enyhe felelősség fő alkalmaz{si esete az, hogy b{rmely adós felelőssége erre a mértékre sz{ll le a hitelező késedelme esetén.

19 felelősség - összefoglal{s

20 lebonyolít{si zavarok Adósi oldal Hitelezői oldal nem teljesítés lehetetlenülés késedelem K nem kellő teljesítés késedelem felróható K nem felróható kellékhiányos teljesítés hibás teljesítés K

21 a szolg{ltat{s lehetetlensége Amennyiben a szolg{ltat{s m{r eredetileg, vagyis a szerződés megkötésekor lehetetlen volt (pl. a szerződéskötést megelőzően az eladandó {llat elhullott, a bérbe adandó h{z leégett, összedőlt, az úton lévő {ru a hajóval elsüllyedt) a szerződés semmis, a kötelem létre sem jött. Ha azonban az egyik fél a szerződéskötéskor a lehetetlenséget ismerte, vagyis magatart{sa bona fides-ellenes volt, tartozik a biztat{si k{rt (negatív interesse) megtéríteni annak, aki a szolg{ltat{s lehetetlen volt{ról nem tudva bízott a szerződésben.

22 a szolg{ltat{s lehetetlenülése Az eredeti lehetetlenségtől különbözik a lehetetlenülés, vagyis a szolg{ltat{s utólagos lehetetlenné v{l{sa. Ez csak specifikus szolg{ltat{sokn{l jöhet szóba, teh{t többnyire ott, ahol a kötelem t{rgya egyedileg megjelölt dolog, vagy személyesen végzendő facere (pl. munka). Generikus kötelem {ltal{ban nem tud lehetetlenülni ( genus perire non potest ), erre csup{n a z{rtfajú kötelmeknél van lehetőség, ha az adós helyettesíthetetlen dolgok z{rt köréből ha körülhat{rolt mennyiségű (saj{t termésű helyettesíthető dolgokból köteles egy meghat{rozott mennyiséget szolg{ltatni. Sohasem lehetetlenül a pénztartoz{s, még ha annak teljesítése az adós sz{m{ra szubjektív okokból (fizetőképtelenség, csőd miatt) nem is lehetséges.

23 lehetetlenülés A lehetetlenülés oka lehet a) fizikai jellegű lehetetlenülés, amidőn közbejött természeti akad{ly z{rja ki a szolg{ltat{st (pl. az ígért rabszolga meghal, a személyesen teljesítendő munk{t felv{llaló megrokkan, a haszonkölcsönbe adott szersz{m eltörik). b) gyakorlati lehetetlenülés, amely a fizikai lehetetlenüléssel azonos hat{lyú, amikor is a fizikai lehetőség a szolg{ltat{sra ugyan fenn{ll, de a józan életfelfog{s szerint azzal m{r nem lehet sz{molni (pl. az eladott gyűrű a vízbe esett, vagy ismeretlen tettes ellopta). c) jogi lehetetlenülés, ha a szolg{ltat{snak utólag valamilyen elh{ríthatatlan jogi akad{lya keletkezik (pl. az eladott telek locus religiosus-sz{ v{lik, kisaj{títj{k, az ígért rabszolg{t gazd{ja felszabadítja, vagy az jutalomként nyeri el szabads{g{t).

24 a lehetetlenülés következményei a) Ha a lehetetlenülést az adósnak fel nem róható körülmény okozta az adós szabadul kötelezettsége alól. b) Ha a lehetetlenülés oka az adósnak felróható, a kötelem k{rtérítésbe fordul {t = az adós tartozik a hitelezőnek a teljesítés elmarad{s{ból eredő teljes k{r{t megtéríteni, vagyis olyan értéket tartozik a hitelezőnek nyújtani, amekkora értéket utóbbinak a szerződés teljesítése jelentett volna.

25

26 a lehetetlenülés következményei (2) Amidőn a lehetetlenülés csup{n részleges (pl. a haszonkölcsönbe vevő a kapott étkészletet hi{nyosan, vagy valamelyik darabj{t törötten adja vissza), az adós a maradék szolg{ltat{ssal (residuum) tov{bbra is a kötelemben marad. Ha azonban a még lehetséges rész teljesítése a hitelező érdekének nem felel meg (hitelezői érdekmúl{s), a hitelező a residuumot visszautasíthatja, amikor is a teljes lehetetlenülés következményei {llnak be. Maradéknak kell tekinteni a surrogatumot is, teh{t azt a követelést, mely az adóst a lehetetlenülést előidéző harmadik (pl. tolvaj, rong{ló) ellen megilleti.

27 az adóskésedelem Az adóskésedelem (mora debitoris, mora solvendi) be{ll, ha az adós a /még lehetséges és /lej{rt (esedékes) tartoz{s{t a /hitelező felhív{s{ra /neki felróható okból nem teljesíti. Tény{ll{s{nak elemei ezek szerint: a) A szolg{ltat{s teljesítése a késedelembe esés időpontj{ban még lehetséges kell legyen. Ellenkező esetben a nem-teljesítésre nem az adóskésedelem, hanem az utólagos lehetetlenülés szab{ly{t kell alkalmazni. Az adóskésedelem és a lehetetlenülés teh{t egym{st kiz{rja!! b) A szolg{ltat{snak lej{rtnak (esedékesnek) kell lennie, vagyis olyannak, hogy teljesítése az adóstól m{r követelhető. Lej{rat előtt a még nem teljesítő adós nem debitor in mora, és nem is ejthető késedelembe a hitelező {ltal.

28 az adóskésedelem - megintés c) Az adós késedelembe eséséhez szab{lyként szükséges, ak{r volt időtűzés, ak{r nem, hogy őt a hitelező megintse, vagyis felhívja az esedékes tartoz{s teljesítésére. A megintés (interpellatio), a hitelezőnek vagy megbízottj{nak egyoldalú, az adóshoz vagy törvényes képviselőjéhez címzett jognyilatkozata, melynek tanúk előtt kellett végbemennie. Az adós t{volléte vagy örökös nélküli elhal{loz{sa esetén a hitelezőnek tanúk előtt kellett kijelentenie igényét a szolg{ltat{s teljesítésére.

29 az adóskésedelem - megintés (2) Kivételes esetekben az adós megintés nélkül is késedelembe esik, így 1. a delictualis adós, aki a tett elkövetése óta késedelemben van: fur semper moram facere videtur ; 2. néh{ny olyan adós, akinek a magatart{sa dolózus jellegű: a vételi alkalmat tudatosan elmulasztó {rubeszerzési megbízott, a követelések (közte a saj{t maga elleniek) behajt{s{t elmulasztó vagyonkezelő, a gy{m, aki tisztének letelte ut{n nem adja ki a gy{molt vagyon{t; 3. az a v{llalkozó, aki a hat{ridőre v{llalt munka megkezdésével oly mértékben késedelmeskedik, hogy azzal a megadott időre nyilv{nvalóan nem fog elkészülni; 4. a fix hat{rnapon teljesítendő alkalmi szolg{ltat{sra v{llalkozó, aki a hat{rnapot elmulasztja (nem készül el az esküvői ruha, a fuvaros nem jelenik meg az alkalmi fuvarhoz, stb.).

30 az adóskésedelem - felróhatós{g d) Szubjektíve szükséges, hogy a késedelmet az adósnak felróható tény idézze elő ( per debitorem steterit quominus solverit ) A felróhatós{g elvei azonosak azokkal, amelyek a lehetetlenülésnél érvényesülnek; így pl. az ingyenadós letéteményes, (a preklasszikus korban) a megbízott csup{n sz{ndékos vagy súlyosan gondatlan magatart{suk esetén esnek késedelembe.

31

32 az adóskésedelem következménye Az adóskésedelem hat{sa kettős: a) B{rmilyen is volt kor{bban az adós felelősségének a mértéke, a késedelembe eséstől fogva az adós felelőssége megszigorodik,: felel a specifikus szolg{ltat{s erőhatalom (vis maior) okozta lehetetlenülésért is. E felelősség alól az adós csak azzal tudja kimenteni mag{t, ha bizonyítja, hogy a vis maior okozta lehetetlenülés a hitelezőnél is bekövetkezett volna. b) Az adós tartozik megtéríteni azokat a k{rokat, melyek a hitelezőt a késedelemből kifolyólag érték (késedelmi k{rtérítés). Ennek keretében ki kell adnia a gyümölcsöket, pénztartoz{s ut{n késedelmi kamatokat kell fizetnie. Meg kell térítenie a késedelemmel kapcsolatos nem közvetlen k{rokat is, így pl. olyanokat, melyek a hitelezőt z{logjoga vagy a neki j{ró kötbér elvesztése folyt{n érték.

33

34 az adóskésedelem megszűnése Késedelmét megszünteti az adós, ha a szolg{ltat{st az okozott k{rok egyidejű megtérítésével a hitelezőnek felaj{nlja (emendatio morae, purgatio morae). Ha a hitelező a felaj{nlott szolg{ltat{st elfogadja, a kötelem megszűnik, ha viszont jogos ok nélkül visszautasítja, úgy most m{r ő jut hitelezőkésedelembe.

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL-

Részletesebben

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G)

Részletesebben

Római jog IX felróhatós{g. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban (2)

Római jog IX felróhatós{g. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. a felróhatós{g az egyes kötelmi viszonyokban (2) Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G)

Részletesebben

Római jog levelező II. Kötelmi jog I.

Római jog levelező II. Kötelmi jog I. Római jog levelező II. Kötelmi jog I. a kötelem fogalma A kötelem (obligatio) meghat{rozott személyek között fenn{lló, a mag{nautonómi{n alapuló azon jogviszony, melynél fogva az egyik fél a m{siktól szolg{ltat{st

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Római jog levelező II. Kötelmi jog I.

Római jog levelező II. Kötelmi jog I. Római jog levelező II. Kötelmi jog I. a kötelem fogalma A kötelem (obligatio) meghatározott személyek között fennálló, a magánautonómián alapuló azon jogviszony, melynél fogva az egyik fél a másiktól szolgáltatást

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

Római jog VIII. A kötelmek nem teljesülése A k{rkötelem 1.

Római jog VIII. A kötelmek nem teljesülése A k{rkötelem 1. Római jog VIII. A kötelmek nem teljesülése A k{rkötelem 1. a kötelmek nem teljesülése A kötelem, ak{r szerződésből keletkezett, ak{r m{s jogalapból, a teljesítéssel éri el célj{t, amivel azut{n létjogosults{ga

Részletesebben

16. gyakorlat. Kötelmi jog

16. gyakorlat. Kötelmi jog 16. gyakorlat Kötelmi jog 1. jogeset Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi t{rsadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi meg{llapod{sok a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis.uk@bv.gov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

16. gyakorlat jogeset

16. gyakorlat jogeset 1. jogeset 16. gyakorlat Kötelmi jog Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

Főcím MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG. Dr. Ferencz Jácint PhD. egyetemi oktató Széchenyi István Egyetem Győr

Főcím MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG. Dr. Ferencz Jácint PhD. egyetemi oktató Széchenyi István Egyetem Győr Főcím MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG PhD. egyetemi oktató Széchenyi István Egyetem Győr Munkajogi kárfelelősség A felelősség köznapi értelemben a következmények vállalására utal. A jogi felelősség azt jelenti,

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szllítsi szerződés mely létrejött egyrészről a Siófoki Kórhz Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy Istvn - főigazgató Adószm: 15397029-2-14 Szmlaszm: Magyar Államkincstr

Részletesebben

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is Polgári jogi felelősség Tágabb értelemben hasonlítható a kénytetőséghez, a jogilag szoríthatósághoz (Grosschmid) Szűkebb értelemben: jogellenesen (kivételesen

Részletesebben

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Részletesebben

DR. CSÉCSY ANDREA A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI ELEMZÉSE. PhD ÉRTEKEZÉS

DR. CSÉCSY ANDREA A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI ELEMZÉSE. PhD ÉRTEKEZÉS MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DR. CSÉCSY ANDREA A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI ELEMZÉSE PhD ÉRTEKEZÉS Deák Ferenc

Részletesebben

Ügyféltájékoztató CAR. Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyféltájékoztató CAR. Tisztelt Ügyfelünk! Ügyféltájékoztató CAR Tisztelt Ügyfelünk! Bizonyára Ön is tisztában van azzal, hogy a különféle építési szerelési projekteknek a meglévő, kész vagyontárgyakkal szemben számos speciális vonásuk van. Ezek

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2) a venditor kötelezettségei - jogszavatoss{g Az ad{svétel végső gazdas{gi célja az, hagy a vevő az {run tulajdonjogot szerezzen, ami az esetek túlnyomó többségében

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

Római jog levelező II.

Római jog levelező II. Római jog levelező II. a kötelem fogalma A kötelem (obligatio) meghatározott személyek között fennálló, a magánautonómián alapuló azon jogviszony, melynél fogva az egyik fél a másiktól szolgáltatást követelhet.

Részletesebben

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2)

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2) Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1.

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. számú melléklete FGSZ Zrt. 1 Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform)

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma Vázlat A kötelező alakiság megsértése Jogszabályba ütköző, jogszabály megkerülésére

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Folmaster Kft által üzemeltetett www.erotic-webshop.hu,

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2015. január 1-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat A Kerékpár Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest, Üllôi

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Általános feltételek 1.1. Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák, kivéve ha a felek erről írásban másként nem állapodtak

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat

Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Mobiltelefon Használati és Elszámolási Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A mobiltelefon használati szabályzat célja...3 2. Társaság

Részletesebben

A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a munkajogban

A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a munkajogban Dr. Prugberger Tamás DSc A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a munkajogban Tartalmi összefoglalás: Az előadás a munkajogi és a polgári jogi szerződésszegésnél jelentkező párhuzamos és eltérő

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2003. (V.28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Bujtosi Városliget vállalkozói célú hasznosításáról A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy

Részletesebben

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A munkáltató kártérítési felelőssége A felelősség a legáltalánosabb értelemben: magatartás értékelése. Egymástól elválaszthatatlan funkciói a reparáció és a prevenció.

Részletesebben

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről /név, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám/ mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) másrészről mint Bérbevevő (továbbiakban Bérbevevő) Bérbeadó

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl* ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET A MAGYAR BÜNTETÕ JOGHATÓSÁG

2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl* ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET A MAGYAR BÜNTETÕ JOGHATÓSÁG Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 7. szám MELLÉKLET 1 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl* Az Országgyûlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvetõ jogainak, továbbá az

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei UNIQA 7 Termékkód: 478 folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei I. A BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Európai mobilitás. Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban. Európai Bizottság

Európai mobilitás. Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban. Európai Bizottság 9 Európai mobilitás Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban Európai Bizottság Európai mobilitás (az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban) Az Ön szociális

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A szerződés általános szabályai. A szerződésszegés

A szerződés általános szabályai. A szerződésszegés A szerződés általános szabályai A szerződésszegés Szerződésszegés általános szabályok 6:137. [Szerződésszegés] A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben