Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Római jog XV. Az ősi és formális szerződések"

Átírás

1 Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

2 szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi t{rsadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi meg{llapod{sok a jogi megítélés körén kívül maradtak. Megsértésük nem szerződésszegésként, hanem delictumként került értékelésre. Aki a kölcsönbe, haszn{latba, őrzésre kapott dolgot nem adta vissza a meg{llapod{snak megfelelően, azt egyszerűen tolvajnak (sikkasztónak) tekintették, s delictum-elkövetőként vont{k felelősségre.

3 form{lis szerződések Valamivel később a meghat{rozott, ünnepélyes forma volt az, ami a szerződésnek a kötelező erőt megadta. Az ősi, primitív, egym{s ir{nt bizalmatlan emberek között a lekötelezés csak akkor lehetett érvényes, ha az az előírt, hagyom{nyos form{ban történt, mert ez a forma az, amelyben az ügyleti sz{ndék kétségtelenné, az ügyletből sz{rmazó joghat{sok vit{n kívülivé v{lnak. A forma az, amely kötelez, minden m{s csak puszta szóbeszéd. a) A primitív embereknek egym{s közötti forgalmuk lebonyolít{s{n{l főként két szerződésre volt szükségük: az ad{svételre és a kölcsönre. Mindkettő pénzfizetéssel j{rt, természetes teh{t, hogy a forma is, melyben e szerződések létrejöttek az akkor szok{sos nyers ércpénz lemérésével kapcsolatos volt (libripens, valós{gos lemérés, tanúk és az ügylet célj{t megjelölő szóbeli nyilatkozatok). Ezt az egész aktust (gerere per aes et libram) nevezték a régibb forr{sok nexumnak (nectere = kötni), később azonban ez a név csak a kölcsönügylet jelölésére korl{tozódott.

4 form{lis szerződések (2) 1. A történetileg legelső forma, melyben a felek akaratmegegyezése jogi (kötelező) form{ba juthatott a mancipatio volt. Ez eredetileg ad{svételi szerződés volt. Később a mancipatio nummo uno, vagyis a készvételből tulajdon- {truh{zó módd{ lett ügylet, mely színleges vételként alkalmass{ v{lt a vétel{r meghitelezésére, aj{ndékoz{sra, hozom{nyrendelésre, stb. is.

5 form{lis szerződések (3) 2. A nexum a libr{l-ügyletek formas{gai között végbemenő kölcsönnyújt{s, nyerspénz-kölcsön volt, ahol a pénzt eredetileg az öt tanú és a mérlegtartó előtt lemérlegelték. Egyúttal a kölcsönző ünnepélyes nyilatkozattal kötelezte a kölcsönvevőt a visszafizetésre. A vert pénz behozatala ut{n folyósít{s{t csup{n jelezték, színlegessé v{lt: a beszélő csak megütötte a mérleget egy ércdarabbal, s ezt adta {t jelképesen a m{siknak. A kölcsönösszeg valós{gos lefizetése az ügyleten kívül történt. A nexum hat{sa az volt, hogy a hitelező a lej{ratkor nem fizető adós ellen anélkül, hogy előbb perelnie kellett volna, azonnal manus iniectiot vezethetett, melyet csak a lex Poetelia de nexis (Kr.e ) szüntetett meg. Ettől kezdve a nexum anélkül, hogy kifejezetten eltörölték volna, m{r a közt{rsas{g kor{ban feledésbe merült.

6 form{lis szerződések (4) b) A per aes et libram ügyletkötés jó ideig az egyetlen szerződésforma lehetett persze m{s ügyleteket is kötöttek, de ezeknek még nem volt meg a jogi form{juk és jogi szankciójuk: a perelhetés. A hi{nyzó jogi szankciót teh{t m{snemű (vall{si, becsületbeli) szankciókkal igyekeztek pótolni. - Az, aki m{stól valami ígéretet nyert, az ígéret bev{lt{s{t azzal igyekezett biztosítani, hogy megeskette az ígérőt arra, hogy teljesíteni fog. - Az, aki dolg{t ideiglenesen m{sra bízta, pl. z{logba, haszn{latra, letétbe adta, az {tvevő becsületére (fides) appell{lt, hogy a dolgot vissza fogja adni. Az eskü és becsületbeli ígéret azonban nem adtak keresetet az ígéret behajt{s{ra, hanem csak a vall{si érzés és a t{rsadalmi tisztesség őrködött az ilyen kötések felett.

7 a stipulatio c) Mégis az idők folyam{n (m{r a XII. t{bl{s törvényt megelőzőleg) a hajdani eskü alatti ígéretből kialakult egy prof{n lekötelező ügylet, a stipulatio, melynek a régi szakr{lis ügylethez való kapcsolat{t megőrizte a vall{sos színezetű spondere (= ígérni) ige haszn{lata, de tiszt{n jogi lekötelezettséget eredményezett. Ez is form{lis ügylet, de form{ja m{r egyszerűbb = kevésbé körülményes a nexumén{l. A stipulatio az ősi jog egyetlen olyan, m{r a XII t{bl{s törvényben ismert kötelemalapító ügylete, mely jelentőségét megtartotta a később kialakult form{tlan szerződések mellett is, részint ezek rendszerét kiegészítve, részint velük konkur{lva. Közkedveltségét jelzi, hogy a klasszikus kori jogtudom{ny mint egyfajta mintaszerződést vette alapul a szerződés {ltal{nos tanainak kidolgoz{s{hoz.

8 a stipulatio (2) Eredeti, de lényegét a klasszikus kor végéig megőrző form{j{ban a stipulatio nem m{s, mint a kötelezettségv{llal{snak egy saj{tos római módja, melynél a hitelező (stipulator) szóbeli kérdésére a jelenlévő adós (promissor) nyomban élőszóban és a kérdéssel egybehangzóan v{laszol. A stipulatio formaszerű szerződés, de m{s ősi ügyletekkel (mancipatio, in iure cessio) ellentétben itt hi{nyzik a szorosan előírt szövegű ügyleti formula.

9 a stipulatio alakis{gai Az alakis{gok csup{n a következők: a) Az akaratnyilv{nít{snak érvényességi feltétele, hogy annak élőszóval kell végbemennie. Ezért mondjuk a stipulatiót verb{l-contractusnak, a belőle fakadó kötelmet verborum obligationak. Jel (pl. bólint{s) vagy ír{s nem helyettesítheti a szóbeli kijelentést, ezért süketek, ném{k a stipulatiot nem haszn{lhatj{k. b) Az élőszóban kinyilv{nított szerződési consensusnak nem tetszésszerinti form{ban, hanem kérdésre adott feleletként kell létrejönnie. sorrendben előbb a hitelező teszi fel a kérdését, mely mint aj{nlat a célzott meg{llapod{s teljes tartalm{t mag{ban foglalja; ezt követnie kell az adós feleletének: melyben az aj{nlatot v{ltoztat{s nélkül elfogadja, s ezzel az ügyletet perfektté teszi. (A nyilatkozati sorrend megfordít{sa esetén az ügylet érvénytelen).

10 a stipulatio alakis{gai (2) A promissor nem mindig ismétli meg a kérdés tartalm{t: egyetlen szóval is v{laszolhat, de csup{n azzal, ami a kérdésben szerepelt. ba. A stipulatio legősibb form{ja a római polg{rok sz{m{ra fenntartott sponsio, melynél a felek a kérdésben és a feleletben a spondere ige megfelelő alakj{t haszn{lt{k (Pl. stipulator: Centum mihi dari spondesne? promissor: Spondeo ). bb. Később, a peregrinusokkal való ügyleti forgalomban megengedték m{r rokon értelmű igék együttes haszn{lat{t is (pl. promittisne? promitto; fide iubesne? - fide iubeo; dabisne? - dabo) bc. Sőt a latin mellett olyan idegen nyelvet is, melyet a felek ismernek vagy tolm{cs segítségével megértenek, feltéve, hogy a kérdés-felelet form{t megtartj{k és a v{laszban a kérdőszó ismétlődik meg.

11 a stipulatio alakis{gai (3) c) Szükséges az actus continuus, az ügylet folyamatoss{ga, vagyis a v{lasznak a kérdést azon nyomban kell követnie. Ez a követelmény kiz{rta a t{vollévők közti (pl. küldönc útj{n történő) stipulatiot. A csal{dfő természetesen igénybe vehette a hatalomalatti stipulatorként való közreműködését, mivel ezek szükségképpen neki szereztek. d) A v{lasznak a kérdéssel nem csup{n formai (nyelvi) szempontból, de tartalmilag is egybe kell v{gnia. Ezért érvénytelen a stipulatio, ha a v{lasz a kérdést módosítja, - éspedig nemcsak olyankor, amidőn nincs meg a t{rgyazonoss{g (pl. dabisne Stichum? - dabo Pamphilum), - de akkor is, ha puszt{n az egynemű t{rgy mennyiségében van eltérés (pl. dabisne decem? - dabo quinque).

12 a stipulatio alakis{gai (4) A stipulatio alakis{gai b{rmennyire szigorúknak tűnnek is, alapj{ban véve rendkívül egyszerűk, így megtart{suk a laikus sz{m{ra sem jelentett különösebb nehézséget. 1. az alaki szigor a forgalmi biztons{got volt hivatva szolg{lni mindenek előtt óvatoss{gra, a szerződés tartalm{nak pontos megfogalmaz{s{ra ösztönözte a feleket. 2. a formaszerű kérdés-felelet aktusa tov{bb{ élesen elhat{rolja időben is a megelőző alkudoz{soknak és a szerződés véglegesülésének a f{zisait, 3. az egybehangz{s követelménye nyilv{nvalóv{ teszi a consensus létrejöttét, 4. az együttes jelenlét pedig csökkenti a félreértés veszélyét, ami t{vollévők között könnyebben előadódhat.

13 a stipulatio alakis{gai (5) A posztklasszikus jogban az ügylet alaki szigora enyhült, de ennek eredményeként a stipulatio is fokozatosan deform{lódott. 1. m{r a kései klasszikusok érvényesnek tekintették a stipulatiot, ha a felelet a kérdést csak részben fedte. (pl. ötre érvényes, ha a kérdésben tíz, a feleletben öt foglaltatik) 2. majd később elesett a kérdő-felelő szavak azonoss{g{nak követelménye is, 3. Leo cs{sz{r 472. évi constitucioja azut{n a kérdés-felelet forma követelményét {ltal{nos érvénnyel véglegesen elvetette, hacsak a felek b{rmiképp kifejezésre juttatt{k egyező akaratukat.

14 cautio Tanuk jelenléte nem szerepelt a stipulatio alakis{gai között, ez teh{t nem volt érvényességi feltétel, a bizonyít{s célj{ból a felek alkalmazhattak tanukat, de szok{sosabb volt a végbement stipulatioról okiratot, ún. cautiot készíteni. 1. Amennyiben a felek ilyet ki{llítottak, vélelem (praesumptio iuris) szólt amellett, hogy a benne foglaltak az előírt formas{gok között élőszóban is elhangzottak. Ezt a vélelmet azonban az adós ellenbizonyít{ssal megdönthette. 2. A posztklasszikus jogban szigorodtak a cautioval szembeni ellenbizonyít{s lehetőségei is, így ha az együttesen jelenlévő felek a stipulatioról okiratot vettek fel, ezzel szemben nem lehetett bizonyítani a kérdező-felelő forma mellőzését, e követelmény megtart{sa mellett teh{t most m{r megdönthetetlen vélelem (praesumptio iuris et de iure) szólt. 3. Még tov{bb lépett Justinianus, amidőn kimondta, hogy nem csup{n a kérdőfelelő forma elmarad{s{t nem lehet felhozni az okirat ellenében, de az együttes jelenlét hi{ny{t is csak akkor, ha a fél igazolni tudja, hogy az okirat keltének egész napj{n t{vol volt a ki{llít{s helyéről. A folyamat eredményeként a stipulatio gyakorlatilag ír{sbeli kötelezvénnyé, adóslevéllé (saj{t v{ltóv{) alakult {t.

15 a stipulatioból fakadó kötelem A stipulatioból eredő verborum obligatio egyoldalú kötelem: a stipulator hitelező, a promissor adós. Harmadik jav{ra vagy terhére kötött stipulatio érvénytelen. Hatalomalattiak és rabszolg{k azonban a csal{dfő jav{ra közvetlenül szereznek követelést harmadik személyekkel szemben. Szemben m{s szerződésekkel, melyek tipiz{lt t{rgyúak (típusszerződések), a stipulatioval b{rmely szolg{ltat{s érvényesen felv{llalható. Ez azt jelenti, hogy a római jog a stipulatioval, feltéve hogy annak alakis{gait a felek megtartott{k, eljutott a szerződési típusszabads{g modernjogi elvének megvalósít{s{hoz.

16 a stipulatio t{rgya - keresete A stipulatio t{rgya lehet A. certum, ha az adós felv{llalt kötelezettsége abban {ll, hogy - meghat{rozott pénzösszeg (certa pecunia), - helyettesíthető dolgok meghat{rozott mennyisége (certa quantitas), - illetőleg valamely egyedileg megjelölt dolog (certa res) civiljogi tulajdonjog{t ruh{zza {t a hitelezőre. A hitelező keresete ennek megfelelően a kötelem t{rgy{tól függően: - condictio certae creditae pecuniae, - condictio triticaria, illetőleg - condictio certae rei.

17 a stipulatio t{rgya - keresete (2) B. minden m{s esetben a szolg{ltat{s incertum, így ha az adós kötelezettsége egy dolog birtok{nak adott célra történő {tengedésére, idegen dologbeli jog alapít{s{- ra, valamilyen fizikai vagy szellemi tevékenységre (facere), meghat{rozott magatart{stól való tartózkod{sra (non facere) ir{nyul. A hitelező keresete ilyenkor a condictio incerti, m{s néven actio incerti ex stipulatu.

18 a stipulatio t{rgya (3) - kötelezettség A verborum obligatio mindenkor stricti iuris természetű, az adós teh{t csak azzal tartozik amire ígéretet tett. Nemteljesítés esetén a) certum szolg{ltat{sn{l, mivel a marasztal{s terjedelme szorosan meg van hat{rozva: a bíró csup{n az ígért pénzösszegre, illetőleg az egyéb dolog pénzbeli egyenértékére marasztalhat, b) incertum szolg{ltat{sn{l a pénzbeli egyenérték közelebbi meghat{roz{sa a condemnatio quidquid dare facere oportet kitétele alapj{n a bíró feladata, k{rtérítés azonban itt sem jön figyelembe. A szolg{ltat{s utólagos lehetetlenülése esetén, mely természetesen csup{n a certa res és az incertum t{rgyú stipulation{l jöhet szóba, az adós vétkességére tekintet nélkül akkor felel, ha tevőleges magatart{s{val ő maga hiúsította meg a teljesítést ( per eum stat quominus solvatur ), amikor is a kötelem megöröködik ( obligatio perpetuatur ), vagyis az adós szolg{ltat{si kötelezettsége a lehetetlenülés ellenére fennmarad.

19 clausula doli A promissor t{rgyi alapú felelőssége módosul, ha a felek a stipulatioba egy külön z{radékot (ún. clausula doli) iktatnak, melyben az adós kijelenti, hogy - a szerződéskötéskor nem forog fenn n{la csal{rds{g (dolus malus), - tov{bb{ ígéri, hogy ettől a jövőben, a teljesítéskor is tartózkodni fog ( dolum malum abesse afuturumque esse ). Az adós felelősségét ilyenkor a bonae fidei szerződések mércéje szerint ítélték meg.

20 a stipulatio causaja A stipulatioval való kötelezettségv{llal{s természetesen mindig meghat{rozott célból (pl. kölcsön, aj{ndék, hozom{ny stb.) történik. Ezt az ügyleti célt, az ún. causat (causa stipulationis), ha akarj{k, a felek belefoglalhatj{k az ügyletbe, de mellőzhetik is. előbbi esetben a stipulatio kauz{lis ügylet, az utóbbiban absztrakt (kauz{tlan, értsd: causat elhallgató) ügylet. Az absztrakt stipulationak is van teh{t causaja a valós{gban, s ha ez meghiúsult vagy be sem következett, az adós exceptio dolit hozhat fel a stipulatio alapj{n indított kereset ellen.

21 a stipulatio causaja (2) A kifog{si lehetőség leggyakoribb esete az, amikor az adós a felveendő kölcsönösszeg visszafizetésére stipulatioban előre kötelezte mag{t, melyet azonban a valós{gban nem kapott meg. Az adós ilyenkor exceptio non numeratae pecuniaevel védekezhetett, mellyel szemben a pénz leolvas{s{nak bizonyít{sa a stipulatort terhelte. A justinianusi jogban a promissor egy querela non numeratae pecuniae nevű keresettel mag{t a stipulatiot is megt{madhatta, erre azonban Justinianus ak{rcsak az exceptiora előbb 5, majd 2 évi hat{ridőt szabott.

22 a stipulatio alkalmaz{sai A stipulatio a római jog {ltal{nos kötelemalapító ügylete, mely előnyös tulajdons{gai folyt{n alkalmas volt A) mind ön{lló szerződéses kötelmek megalapít{- s{ra, B) mind pedig a form{tlan szerződésekhez kapcsolódó külön kötelezettségek felv{llal{s{ra. Aa) Ön{lló alkalmaz{s{ban a stipulatio elsődleges rendeltetése, hogy kitöltse a tipiz{lt form{tlan szerződési rendszer hézagait. A felek ui. stipulatio útj{n olyan tartalmú meg- {llapod{sokat is jogérvényesen megköthetnek, melyek form{tlan szerződésként nem {lln{nak meg (pl. a vegyes típusú ill. atipikus szerződések, form{tlan aj{ndék- ill. hozom{nyígéret, stb.).

23 a stipulatio alkalmaz{sai (2) Ab) A stipulationak azonban nem csup{n hézagkitöltő szerepe van a form{tlan szerződéstípusok mellett, hanem konkur{l is azokkal. A feleknek szabads{gukban {ll a form{tlanul is érvényes meg{llapod{st a stipulatio alakis{gai szerint megkötni. A létrejött kötelem ilyenkor természetesen stricti iuris jellegű lesz. A kétoldalú szerződéseknél pedig két kölcsönös stipulatiora van szükség. (A stipulatios form{ba öntött ad{svételi, vagy bérleti meg{llapod{sból nem egyetlen kétoldalú bonae fidei, hanem két egyoldalú stricti iuris kötelem keletkezik).

24 a stipulatio alkalmaz{sai (3) B) A római jogban {ltal{ban csak a nagyobb garanci{t nyújtó stipulatioval v{llalhatók fel a form{tlan szerződések mellett is olyan mellék-meg{llapod{sok, melyek - az adós szempontj{ból többletterhet jelentenek, pl. kamatkikötés kölcsönnél, jog- és kellékszavatoss{g kikötése ad{svételnél (egy ideig), kötbérkikötés, kölcsönös kötelezettségv{llal{sok az örökös és a részhagyom{nyos között, stb., - vagy m{svalaki kötelezettségéért való felelősségv{llal{sban {llnak (kezesség), - illetőleg egy m{r fenn{lló kötelemről való utólagos rendelkezést tartalmaznak (delegatio, novatio).

25 verb{l-contractusok egyoldalú nyilatkozattal A stipulatio mellett kivételesen az adós egyoldalú formaszerű nyilatkozat{val is létrejöhet verborum obligatio. Ennek a klasszikus jogban két esete ismeretes: a) dotis dictio - a nő, a nő felmenője vagy adósa részéről tett hozom{nyígéret a férjnek. (A nő adósa az ígéretet a nő alakszerűtlen utasít{sa alapj{n teszi.) Amióta II. Theodosius a form{tlan hozom{nyígéretet is kötelezővé tette pactum legitimumként, a dotis dictio jelentőségét vesztette.

26 verb{l-contractusok egyoldalú nyilatkozattal (2) b) iurata promissio operarum (iusiurandum liberti): a felszabadított rabszolga esküvel megerősített ígérete patronusa felé a teljesítendő operae artificialesra nézve. Az eskü alatti ígéretet az előzetesen kialkudott szolg{ltat{sokra még a felszabadít{s előtt vették ki a rabszolg{tól, ami önmag{ban is kötelező volt, de a libertus a felszabadít{s ut{n tartozott az esküt és az ígéretet nyomban megismételni, s ezt a felszabadít{s feltételének tekintették. Mindkét (a, b) esetben szerződésről van szó, mert b{r a hitelező részéről sem kérdés, sem elfogad{si nyilatkozat nem hangzik el, a hitelező (férj, patronus) hallgatólagos beleegyezése mégis fennforog, hiszen a jav{ra tett adósi (nő, libertus) ígéretnek az ő jelenlétében kell elhangoznia.

27 a litter{l-contractus Egyoldalú pénzkötelem megalapítható oly módon is, hogy kölcsönös meg{llapod{suk alapj{n a felek a létrehozandó követelést előbb fiktív bevételként, majd ezt követően nyomban fiktív kiad{sként egym{s h{zi könyveibe p{rhuzamosan bevezetik. Az ekként létrejött kötelem a könyvtartoz{s (litterarum obligatio).

28 h{zikönyvek Az intézmény kialakul{s{hoz az alapot a h{zikönyvek vezetésének szok{sa szolg{ltatta a kései közt{rsas{g kor{ban, mely feltételezhetően görög hat{sra honosodott meg Róm{ban. A módosabb polg{rok vagyoni műveleteikről különböző nyilv{ntart{sokat vezettek, 1. melyek közül a libellus familiae (patrimonii) lényegében véve nem volt m{s, mint vagyonlelt{r (aktív{k és passzív{k). 2. bevételeiket, kiad{saikat előbb az adversaria nevű naplóba jegyezték fel, majd ebből vagyonuk minden v{ltoz{s{t, feltehetőleg havonta, {tkönyvelték a CODEX ACCEPTI ET EXPENSIbe, úgy hogy vagyonuk mindenkori {llapot{ról t{jékozódni tudtak. 3. kamatozó kintlévőségeik nyilv{ntart{s{ra szolg{lt a kalendarium, melybe a kamatra kihelyezett pénzösszegeket és a kamathat{ridőket jegyezték fel. 4. a bank{rok (argentarii) ezek mellett még egy külön codex rationumot is vezettek, mely lényegében véve a bankforgalmat tükröző főkönyv volt az ügyfelek folyósz{ml{inak vezetésére.

29 a könyvtartoz{s (nomen transscripticium) A h{zikönyvek közül a codex accepti et expensi jutott szerephez a litter{l-contractus kialakul{s{n{l. 1. Ha a hitelező valamely létező követelését (nomen) a maga könyvébe kiad{sként (expensum) bevezette, az ilyen bejegyzés nem jelentett új aktív{t, hanem csup{n egy bizonyos jogalapból (pl. kölcsönnyújt{sból) elő{llott követelés nyilv{ntart{s{ra és bizonyít{s{ra szolg{lt. 2. De az ilyen bejegyzés alkalmas volt az eredeti követelés {talakít{s{ra is: A művelet oly módon megy végbe, hogy a hitelező egy őt valamely jogalapon (pl. vétel{rként, bérként, t{rsas viszonyból) megillető követelést a maga h{zikönyvébe, természetesen adósa beleegyezésével, fiktív bevételként, egyszersmind fiktív kiad{sként bevezeti. Mivel a kötelemalapít{s lényegében véve {tír{s (transscriptio), a létrejött követelés neve nomen transscripticium.

30 transscriptio a re in personam A transscriptio, melyet Gaius a litter{l-contractus egyedüli eseteként említ, arra szolg{lt, hogy egy m{s jogalapon fenn{lló tartoz{st könyvtartoz{ss{ v{ltoztasson {t és ez{ltal azt eredeti keletkezési alapj{tól függetlenítse. A transscriptionak két alkalmaz{s{val tal{lkozunk: a) transscriptio a re in personam: a hitelező az adós terhére könyveli el kiad{sként azt az összeget, mellyel neki az valamely jogalapból kifolyólag m{r amúgy is tartozik, egyszersmind bevételként is, mintha a régi jogalapon j{ró követelést megkapta volna. Hasonló bejegyzések történtek megfordított értelemben az adós könyvébe. A transscriptio itt teh{t újító hat{sú, ak{rcsak a novatio, amenynyiben a régi jogalapon nyugvó kötelmet könyvtartoz{ss{ alakítja {t.

31 transcriptio a re in personam (Gaius tartozik százzal bérösszeg fejében Seiusnak) Seius Gaius Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Gaiustól bér fejében 100 Seiusnak bér fejében 100 Gaiusnak 100 Seiustól 100

32 transscriptio a persona in personam b) transscriptio a persona in personam: a hitelező a m{s tartoz{s{t {tv{llalni kész új adós{- nak könyvtartoz{saként könyveli el azt az összeget, mellyel neki régi adósa valamely jogviszonyból kifolyólag tartozik. A hitelező itt azt jegyzi be, mintha a követelést a régi adóstól megkapta, az új adósnak pedig kiadta volna. Ugyanakkor a két adós könyvébe is hasonló értelmű bejegyzések kerültek. A régi adós kötelezettsége alól szabadul, a transscriptio eredménye teh{t a tartoz{s- {tv{llal{s, ha azonban a régi adós tartoz{sa nem könyvtartoz{s volt, egyúttal nov{ló hat{sa is van.

33 transcriptio a persona in personam Titius {t akarja v{llalni Gaius tartoz{s{t, amellyel Gaius lakbér fejében tartozik Seiusnak Gaius Seius Titius Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Seiusnak bér fejében 100 Gaiustól bér fejében 100 Titiusnak 100 Seiustól 100

34 expensilatio c) A codex accepti et expensibe történő bejegyzés új autonóm kötelem létrehoz{s{ra is alkalmazható. A kötelemfakasztó tény ilyenkor az expensilatio, azaz a fiktív kiad{sként való elkönyvelés. Eredendően új kötelem létesül, ha a felek vele pl. egy peresíthetetlen, teh{t jogilag nem létező követelést (pl. form{tlan aj{ndék- illetőleg hozom{nyígéretet) tesznek peresíthetővé oly módon, hogy azt eleve könyvtartoz{sként hozz{k létre. Itt teh{t nem egy fenn{lló követelés {talakít{s{ról, hanem egy teljesen új, absztrakt kötelem létesítéséről van szó.

35 expensilatio Seius Gaius Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Gaiusnak 100 Seiustól 100

36 litteris nomen transcripticium expensilatio transcriptio a re in personam transcriptio a persona in personam

37 kései form{k A litter{l-contractusból egyoldalú stricti iuris kötelem keletkezik, mely mindenkor összegszerűen meghat{rozott pénzre (certa pecunia) szól. Keresete ennek megfelelően a condictio certae creditae pecuniae. A klasszikus korban a h{zikönyvek vezetése kiment a gyakorlatból, és vele együtt feledésbe ment a római litter{l-contractus is. Mint elavult intézményt, Justinianus mellőzte, s a re{ vonatkozó szövegeket vagy nem vette fel a kompil{cióba vagy {talakította. Mégis létezett a hellenisztikus gyakorlatból {tvéve: 1. chirographum - az adós egyoldalú ír{sbeli kötelezettség-v{llal{sa, mely az irat {tad{s{val alapítja meg a kötelmet. 2. syngrapha - a két fél al{ír{s{val létrejövő absztrakt ír{sbeli szerződés.

38 a stricti iuris kötelem {ltal{ban A stricti iuris kötelmek kivétel nélkül egyoldalúak, vagyis bennük csak az egyik fél van adósként szolg{ltat{sra kötelezve a m{sikkal, mint hitelezővel szemben. (Megfordítva azonban nem valamennyi egyoldalú kötelem stricti iuris jellegű is egyúttal.) A kötelem stricti iuris természete két vonatkoz{sban, egyfelől a kötelezettség terjedelme, m{sfelől a szolg{ltat{sért való felelősség tekintetében nyilv{nul meg:

39 a kötelezettség terjedelme a) A stricti iuris kötelmek tipikus t{rgya valamely certum: - meghat{rozott pénzösszeg (certa pecunia), - m{s helyettesíthető dolgok meghat{rozott mennyisége (certum genus, certa quantitas), - vagy pedig valamely egyedileg meghat{rozott dolog (certa res). Ilyenkor az adós kötelezettségének terjedelme szorosan körül van hat{rolva: az első esetben a marasztal{s csak a tartozott összegre szólhat, a m{sik kettőnél is csup{n a tartozott dolog pénzbeli egyenértékére. K{rtérítés, késedelmi kamat nem jön figyelembe!! Ritk{bban incertum a stricti iuris kötelem t{rgya, ha ti. az adósi kötelezettség valaminek tevése vagy nemtevése (facere). A szolg{ltat{si kötelezettség terjedelme eredetileg itt is szorosan tapadt a kötelező ügylet elhangzott szóbeli formul{j{hoz, a klasszikus jog azonban ezekre m{r a bonae fidei kötelmek szab{lyait alkalmazza.

40 a szolg{ltat{sért való felelősség b) A stricti iuris kötelmek többnyire generikusak (a litterarum obligatio és a kölcsönkötelem mindig, a stipulatios és a gazdagod{si kötelem gyakran), amikor is a szolg{ltat{s lehetetlenülése egy{ltal{n nem jöhet szóba, így az adósi felelősség kérdésének nincs értelme. A specifikus szolg{ltat{s (certa res, facere) utólagos lehetetlenné v{l{s{ért éspedig vétkességétől függetlenül az adós akkor felel, ha tevőleges magatart{s{val hiúsította meg a szolg{ltat{st (az ígért rabszolg{t megölte, felszabadította, eladta, ig{s{llatot agyonhajszolta) illetőleg facere szolg{ltat{sért a klasszikus jogtól fogva akkor is, ha azt vétkes mulaszt{s{val (hanyags{gból, feledékenységből) hiúsította meg.

41 keresetek A stricti iuris kötelmek közös keresetei a condictiok, melyek absztraktul fogalmazott intentioja nem {rulja el a kötelem keletkezésének jogalapj{t (causaj{t), köztük teh{t csak a kereset t{rgya szerint van különbség: a) condictio certae (creditae) pecuniae: ha a kötelem t{rgya meghat{rozott pénzösszeg; ilyenkor a formula arra utasítja a bírót, hogy a követelés fenn{ll{sa esetén az intentioban szereplő összegre marasztaljon; b) condictio triticaria: amidőn a kötelem t{rgya valamely certum genus, certa quantitas, vagyis nem pénzbeni helyettesíthető dolgok meghat{rozott mennyisége; c) condictio certae rei: ha a kötelem t{rgya valamely egyedileg megjelölt dolog (Stichus rabszolga, fundus Cornelianus); d) condictio incerti: az előbbieknél később kialakult kereset arra az esetre, amidőn a szolg{ltat{s valaminek tevése illetőleg nemtevése (facere, non facere), teh{t egy incertum.

42 stricti iuris kötelem Olyankor, amidőn az intentioban nem fix pénzösszeg szerepel, a condemnatio quanti ea res est fordulata arra hívja fel a bírót, hogy az intentiobeli szolg{ltat{s pénzbeli egyenértékére (teh{t nem k{rtérítésre) marasztalja a pervesztes adóst. Stricti iuris kötelem keletkezik valamennyi alakszerű szerződésből, teh{t a stipulatioból és a litter{l-contractusból, valamint a form{tlan szerződések közül a KÖLCSÖNből, a szerződésen kívüli kötelemlétesítő tények közül pedig a jogalap nélküli gazdagod{sból, néh{ny praetori pactumból: tartoz{selismerés receptum argentarii.

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi társadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi megállapodások a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

Római jog XV szerződési kötelmek az ősi jogban. Az ősi és formális szerződések. formális szerződések. formális szerződések (2)

Római jog XV szerződési kötelmek az ősi jogban. Az ősi és formális szerződések. formális szerződések. formális szerződések (2) Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi társadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi megállapodások a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

Római jog XIX. 2012.11.26.

Római jog XIX. 2012.11.26. Római jog XIX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat Az ERŐS EGYESÜLÉS

Részletesebben

16. gyakorlat. Kötelmi jog

16. gyakorlat. Kötelmi jog 16. gyakorlat Kötelmi jog 1. jogeset Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II.

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat ún. erős egyesülés,

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL- RÓHATÓS[G)

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai

Római jog IX. 2011.03.06. felróhatós{g - vétkesség. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem. dolus. culpa. a culpa fokozatai Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL-

Részletesebben

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem

Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem Római jog IX. A kárkötelem 2. - lehetetlenülés és késedelem felróhatós{g - vétkesség Szab{lyként a nem-teljesítés az adósnak akkor róható fel, ha azt az adós vétkes magatart{sa idézte elő (SZUBJEKTÍV FEL-

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből

Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből a kötelemlétesítő tények Justinianus négy csoportba osztotta a kötelemlétesítő tényeket: a szerződés (contractus) és a jogellenes cselekmény (maleficium)

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I.

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. quiritar tulajdon A római tulajdon (dominium ex iure Quiritium) létrejöttéhez három feltétel együttes megléte volt szükséges, melyek valamelyikének hiánya sajátos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 3, 2 (2014) 117 138 Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Havasi Bálint Attila közjegyzőhelyettes, Bicske E-mail: havasibalint@mokk.hu Összefoglalás.

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Római jog VII. A kötelem személyei, t{rgya, szankciója

Római jog VII. A kötelem személyei, t{rgya, szankciója Római jog VII. A kötelem személyei, t{rgya, szankciója egyetemlegesség 3. A több alany viszonya lehet azonban egyetemleges is, ami azt jelenti, hogy a több adós mindegyike az egész szolg{ltat{s teljesítésére

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Szerkesztõbizottsági javaslat III. Könyv: Családjog, VI. Cím: Házassági vagyonjog / 3 Külföldi kitekintés Az ügyleti képviselet szabályainak rendszertani elhelyezése

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzu{lszerződések (2) a venditor kötelezettségei - jogszavatoss{g Az ad{svétel végső gazdas{gi célja az, hagy a vevő az {run tulajdonjogot szerezzen, ami az esetek túlnyomó többségében

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. FIZETÉSI PONT VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT, POINT OF INTERACTION (POI) TERMINÁLOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT IT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN HATÁLYOS

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz T[JÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években 1 AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1.1 Forgalmi adózás alapjai A fejlett országok adórendszereinek ismertetésekor már volt szó a hozzáadott érték-típusú forgalmi adórendszerekről. Bár ez a legnagyobb karriert

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés: Az európai polgári eljárás........................................................................................4

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek a www.galaxisdj.hu honlapon, illetve Master Sound Effect

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis!

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis! A kormányrendelet tárgyi hatálya Tárgyi hatálya A kormányrendelet kiterjed a gyermeket nevelő / gyermeket vállaló új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményre, a három

Részletesebben

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE Dr. Barzó Tímea PhD egyetemi docens, ügyvéd, egészségügyi szakjogász MISKOLCI EGYETEM Polgári Jogi Tanszék TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE DOLOGI rendelkező ÜGYLET TRADITIO a dologi jogi jogváltozást közvetlenül

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Részletesebben

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik.

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik. Római jog A jogi tanulmányok a közéletben való, szakmailag megalapozott és elhivatott szerepvállalásra készítenek fel. Ehhez szükséges a joganyag tételes, naprakész, beható ismerete, de épp ennyire szükséges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

A garancia új törvényi szabályozása

A garancia új törvényi szabályozása 2007. HATODIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 221 GULYÁSNÉ CSEKÕ KATALIN A garancia új törvényi szabályozása Ez a vitaindító cikk azzal a határozott szándékkal született, hogy a garancia új szabályozására tágabb kitekintésben

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

A Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)

A Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) A Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Stiebel Eltron Kft mint szállító, illetve

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből Consiliul Judeţean Covasna Kovászna Megye Tanácsa Covasna County Council Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság Territorial Authority of Public Order RÉSZLET

Részletesebben

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016.

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016. A házassági bontóperek szabályozásának változásai Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2016. 1 1. A polgári házasság jogi kezdetei A házasság felbontásának polgári szabályai a polgári házasságkötés

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 kommunikáció konfliktus kompromisszum HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 Készült az Európai Unió pénzügyi támogatásával ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Szerződéskötési

Részletesebben