Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok"

Átírás

1 Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok

2 a megbízás (mandatum) A megbízás (mandatum) az a konszenzuális szerződés, melyben az egyik fél (a megbízott: mandatarius) a másik fél (a megbízó; mandans) érdekében ingyenes tevékenységre kötelezi magát. A megbízott által ellátandó feladat bármi lehet, csak jogellenes nem: fizikai cselekmény vagy munkavégzés (operae, opus), szellemi tevékenység (operae liberales), vagy jogi ténykedés, pl. ügyletkötés, perbeli képviselet, vagyonkezelés. Más érdekében végzett szellemi munka kizárólag csak megbízás tárgya lehet. Amennyiben a megbízás jogügylet kötésére szól, vagy a megbízott feladatai között ügyletkötés is szerepel, meghatalmazás szükséges ahhoz, hogy az ügylet hatálya a megbízóra is kiterjedjen.

3 ingyenesség Az ügylet legtöbbször egyedül a megbízó érdekében jön létre, de érdekelt lehet a megbízásban egy harmadik személy, sőt maga a megbízott is. Nem megbízás ellenben (legfeljebb tanács: consilium), ha az ügylet kizárólag a megbízott érdekében létesül (mandatum tua gratia). A megbízás lényeges eleme a feladatvállalás ingyenessége: mandatum nisi gratuitum nullum est. a) Lehetséges volt azonban a megbízott utólagos díjazása honorarium formájában, ami azonban előre nem volt kiköthető, és a mandatumtól jogilag teljesen független ügyletnek, ajándékozásnak tekintették. b) Ez maradt a megítélés később a császárkorban is, amidőn már lehetővé vált a díjazás előzetes kikötése, mely perelhetővé is vált extra ordinem, sőt kikötés nélkül is utólag követelhető lett.

4 ingyenesség?? A különös megoldást az operae liberales és a más ügyében való jogi ügyködés igénylik, melyek nem vonhatók a locatio conductio operarum ill. operis vagy a névtelen szerződések körébe. 1. Ezeket eleinte valóban ingyenesen, barátságból vagy erkölcsi kötelességként (amicitia, officium) végezték azok, akik ezt vagyoni helyzetüknél fogva maguknak megengedhették. 2. A császárkorban azonban az ilyen ténykedések ellenszolgáltatás fejében vállalt kereső foglalkozásokká váltak. Józan meggondolásból, figyelemmel a szellemi munka sajátos természetére, hogy ti. az eredmény hozzáértés és gondos munka mellett is kétséges, végzésüket a jogtudósok díjazás esetén sem tekintették visszterhesnek, ami érdekelt adósi felelősséggel járna, hanem a szellemi munkást ingyenadós módjára csupán kirívó hanyagság ill. hozzánemértés (műhiba) esetén tették felelőssé. Ehhez volt szükséges a tartalmilag visszterhes viszonynak jogi szempontból két ingyenes ügyletre (mandatum ill. donatio) bontása.

5 a megbízási kötelem A megbízási szerződésből egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei, egyszersmind bizalmi jellegű kötelem keletkezik, melyből a megbízott szükségképpen, a megbízó esetlegesen van kötelezve. A megbízó keresete az infamáló actio mandati directa, a megbízotté az actio mandati contraria, mely nem infamáló. A mandatum bizalmi jellegéből folyik, hogy megszűnik bármelyik fél halálával. 1. A megbízott (mandatarius) köteles: a) a vállalt feladatot bona fide, a megbízó esetleges utasításai szerint, ezek keretei között ellátni. Amennyiben a kapott megbízás határait túllépné, felel az okozott kárért és nem követelheti költségeinek megtérítését sem;

6 jogok és kötelezettségek b) feladatának elvégzése után tartozik a megbízónak elszámolni, az elért hasznokat kiadni, a szerzett jogokat átruházni; c) a megbízás ellátása körül ingyenadósként enyhébb felelősséggel tartozik: a klasszikus jogban csak dolusért és culpa lataért felel, a justinianusi jogban (??) culpa levis in concretoért is, figyelemmel a szokásossá vált honoráriumra; d) a megbízott az elvállalt megbízástól egyoldalúan elállhat, éspedig súlyos akadályozó ok (pl. betegség) esetén feltétlenül, egyébként azonban csak alkalmas időben mondhat fel.

7 jogok és kötelezettségek (2) 2. A megbízó (mandans) kötelessége: a) megtéríteni a megbízottnak azokat a kiadásait, melyek a megbízás keretein belül végzett ügyvitel körül merültek fel, s átvenni a megbízás folytán vállalt kötelezettségeket; b) megtéríteni nem csupán azokat a károkat, melyeket omnis culpaval okozott a megbízottnak, hanem azokat is, melyek a megbízottat a megbízás teljesítése körül alsó baleset (casus minor) folytán érték, pl. a megbízásból vett rabszolga meglopta a mandatariust. (Ez a felelősség tehát szimmetrikus ellentéte a custodia-felelősségnek, s ezt a justinianusi jog a megbízó hibájának fikciójával indokolja). c) A megbízó az adott megbízást bármikor visszavonhatja, lévén a megbízás bizalmi viszony, a már eszközölt kiadásokat azonban köteles megtéríteni.

8 a mandatum sajátos alkalmazásai A megbízás a rómaiak kedvelt és széles körben alkalmazott ügylete volt, melyet egyebek mellett kezességvállalásra és követelések átruházására is fel lehetett használni. 1. A kezességvállalás céljából alkalmazott megbízás az ún. mandatum qualificatum, vagyis megbízás arra, hogy megbízott nyújtson hitelt egy harmadiknak. Ha ez megtörténik és a harmadik nem fizet, a hitelező, mint magát költségbe verő megbízott actio mandati contraria-t indíthat megbízója, mint kezes ellen. 2. A követelés átruházására szolgál a mandatum agendi, vagyis a perlési megbízás, feltéve, hogy a megbízó előre lemond a megbízott elleni actio mandati directaról, azaz hozzájárul, hogy utóbbi a per tárgyát magának megtarthassa. Előnye ennek a megoldásnak, hogy az átruházónak nem kell megkérdeznie adósát, továbbá mivel az új hitelező a régi hitelező jogát érvényesíti, a biztosítékok (kezesség, zálog, stb.) megmaradnak. Hátránya viszont, hogy a litis contestatiot megelőzően a megbízás egy oldalú visszavonás vagy bármelyik fél halála folytán megszűnik, továbbá a litis contestatioig a régi hitelező is rendelkezhetik a követelés felett.

9 contractus - pactum A római jog contractusnak csupán azokat a megállapodásokat nevezte, melyek civiljogon alapuló keresettel (actio civilis) voltak felruházva. Azt az okot pedig, mely a peresíthetőséget megadta, mondjuk civilis causanak = ezt a FORMA vagy a TÍPUS adta. Ennek hiányában az alakszerűtlen megállapodás ha csak nem csatlakozik egy contractushoz csupán nudum pactum, mely nem eredményez kötelmet, legfeljebb egyes esetekben kifogásként (exceptio pacti conventi) lehet reá hivatkozni.

10 az önálló kötelmeket létesítő pactumok A formátlan szerződéstípusok már a klasszikus jogban sem voltak elegendők ahhoz, hogy a forgalmi élet igényeit teljesen kielégítsék. Ezért a stipulatio, mint általános kötelemalapító ügylet mellett is szükségessé vált, - hogy előbb a praetor, - majd a császári jogalkotás további önálló tárgyú, formátlan megállapodásokat peresíthetővé tegyen. Ezeknek a keresettel felruházott pactumoknak (pacta vestita), melyeket a római jogtudomány csupán konzervativizmusból (az obligationes civiles és az obligationes honorariae hagyományos megkülönböztetése okából) nem sorolt a konszenzuál-contractusok közé, két csoportját különböztetjük meg:

11 pacta vestita 1. Pacta praetoria: azok a formátlan megállapodások, melyeket a praetori edictum ruházott fel valamely actio honorariaval. Ide tartozott: a) a tartozás-elismerés (constitutum debiti); b) a bankár fizetési ígérete (receptum argentarii); c) a hajós, vendéglős, fogadós felelősségvállalása az utas ill. a vendég bevitt dolgaiért (receptum nautarum cauponum stabulariorum); d) a választott bíró kötelezettségvállalása a jogvita eldöntésére (receptum arbitrii); e) az eskü-pactum, vagyis a felek megállapodása arról, hogy vitájukat bírói ítélet helyett egyikük esküje döntse el (iusiurandum voluntarium).

12 pacta vestita (2) 2. Pacta legitima: a császári (justinianusi) jogalkotás által keresettel ellátott olyan formátlan megállapodások, melyek a klasszikus jogban még csak formális szerződésként léteztek. Ilyen: a) a formátlan hozományígéret (dotis pollicitatio); b) a formátlan ajándékígéret (pactum donationis) c) a választott bírói egyezmény (compromissum), vagyis a felek egymásközti megállapodása, hogy vitájuk eldöntését nem viszik rendes perre, hanem azt az általuk választott bíróra bízzák.

13 önállótlan pactumok (3.) Az önálló kötelmet létesítő pactumok mellett találkozunk olyan önállótlan pactumokkal is, melyek egy contractust csupán kiegészítenek, módosítanak (pacta adiecta), vagy megszüntetnek (pactum de non petendo). A pacta adiecta-ban megjelenő megállapodások érvényesíthetősége így alakult: amennyiben a kiegészített, alapszerződéssel egy időben történt a megállapodás perelhető az igény, kereset indítható a megállapodás érvényesítésére, amennyiben utólag járult a mellékegyezmény az alapszerződéshez, csak kifogás útján (exceptio) lehetett érvényt szerezni a megállapodásnak.

14 egyoldalú kötelmet keletkeztető praetori pactumok Egyoldalú, a stricti iuris obligatiohoz hasonló kötelem keletkezik négy praetori pactumból, vagyis olyan formátlan megállapodásból, melynek érvényesítésére a praetor adott keresetet. 1. Tartozás-elismerés (constitutum debiti). Az a formátlan megegyezés, melynek értelmében az adós rendszerint fizetési haladék elnyerésére törekedve azt ígéri, hogy egy már fennállott tartozását meghatározott helyen és napon teljesíteni fogja. Az elismert tartozását nem teljesítő adós ellen a hitelező a condictio certae creditae pecuniae mintájára képzett praetori actio de pecunia constitutat indíthatja.

15 constitutum debiti A kereset nevéből kitűnően eredetileg mind az elismert tartozásnak, mind az elismerésnek magának pénzfizetésre szólónak kellett lennie, később azonban bármely tartozás elismerhetővé vált, és az elismerés is szólhatott bármely szolgáltatásra (Ezért találó a középkorban kapott új neve: actio constitutoria). A klasszikus korban a constitutum keresetét szigorították: alperesnek (az elismerőnek) sponsioval, felperesnek (a hitelezőnek) restipulatioval kellett magát köteleznie arra, hogy pervesztessége esetén a pertárgy értékének felét fogja perbírságként ellenfelének megfizetni (sponsio et restipulatio dimidiae partis).

16 constitutum debiti (2) Az elismert tartozásnak a constitutum időpontjában jogérvényesnek kell lennie (hacsak naturalis obligatioként is). Ha később megszűnt is a tartozás, ez nem érintette a tartozáselismerés érvényességét, kivéve, ha a megszűnés oka teljesítés vagy más materiális kielégítés volt. (pl. beszámítás, datio in solutum) Constitutummal nem csupán a teljesítés új napját lehetett kitűzni, hanem a teljesítés egyéb módozatait is meg lehetett változtatni. (pl. pénz helyett gabonát ígérni)

17 constitutum debiti (3) A constitutum debiti funkciója egy meglévő kötelem megerősítése azzal, hogy a hitelező a változatlanul megmaradó alapkötelembeli keresete mellé egy újat kap, mely amattól a materiális teljesítés esetét leszámítva független. Ha tehát az alapkereset hibás perindítás miatt felemésztődik vagy elévül, az actio de pecunia constituta akkor is akadály nélkül indítható. a) A tartozás-elismerés fő esete a constitutum debiti proprii, amidőn az adós a saját maga adósságának teljesítését ígéri akár a hitelezőnek, akár a hitelező utasítására egy harmadiknak. b) E mellett azonban előfordult a constitutum debiti alieni is, amikor valaki idegen adósság teljesítésére tesz ígéretet = kezességvállalás, az elismerő csak a hitelező tényleges kielégítésével szabadul.

18 receptum argentarii 2. Receptum argentarii a hellenisztikus bankpraxisból származó intézmény nem más, mint a bankárnak ügyfele megbízásából tett ígérete arra, hogy egy harmadik személy részére meghatározott pénzösszeget fog kifizetni. A receptum, vagyis a fizetés elvállalása következtében a bankár adóssá válik a harmadikkal szemben, aki a folyósítás elmaradása esetén ellene actio recepticiat indíthat. A bankár a megbízást az ügyfél nála vezetett folyószámlájáról eszközli. Az egyszer elfogadott megbízást azonban akkor is teljesítenie kell, ha a folyószámlán hiányzik a fedezet. Ebben az esetben persze actio mandati contrariat indíthat az ügyfél ellen.

19 receptum argentarii (2) A bankár és a harmadik között létesült kötelem absztrakt, vagyis független az ügyfél és a harmadik közti jogviszonytól. A fizetés jogalapját (pl. tartozás lerovása, kölcsön, ajándék) a bankárral nem kell közölni, s neki sem kell a harmadik és ügyfele közti jogviszonyt vizsgálnia. Ha tehát tartozatlan fizetés történt, az ügyfél indít condictio indebitit a harmadikkal szemben. Justinianus az actio recepticiat eltörölte és a receptum argentariit a constitutum debiti szabályai alá vonta.

20 receptum arbitrii 3. A felek által kiválasztott bíró (arbiter ex compromisso) formátlan megállapodás keretében elvállalja, hogy ítéletet mond a felek jogvitájában. Ha a rendes peres eljáráson kívüli vita eldöntésére való vállalkozása ellenére nem volt hajlandó eldönteni a vitát, a praetor bírságolással kényszerítette az ítélet kimondására, vagyis keresetet nem lehetett kérni az arbiter ellen.

21 Receptum nautarum, cauponum, stabulariorum 4. A letéti szerződéshez hasonlóan őrzési funkcióra vonatkoznak azok a formátlan praetori pactumok, melyekkel a hajós (nauta), a vendéglős (caupo) és a fogadós (stabularius), mint érdekelt adós (vállalkozó) a praetori edictum előírásának megfelelően ígéretet tesz az utas ill. vendég bevitt dolgainak épségben való megőrzésére (salvum fore recipere). A felelősség megalapításához később külön nyilatkozat nem volt szükséges, hanem elegendő volt, ha az útipoggyász, személyes holmi bevitele a hajós (vendéglős, fogadós) tudtával történt. A felelősség /eleinte feltétlen volt és a vis maiorra is kiterjedt, ezt azonban /később a jogtudomány a custodia-felelősség mértékére szállította le. A befogadó elleni igény érvényesítésére praetori in factum actio szolgált. A felelősség külön praetori felvállaltatására azért volt szükség, mert itt olyan dolgokról van szó, melyek a bevitel ellenére az utasnál maradtak, s nem kerültek a hajós ill. fogadós kizárólagos őrizetébe, ami a custodia-felelősséget külön felvállalás nélkül is megalapítaná.

22 pacta legitima 2. Pacta legitima: a császári (justinianusi) jogalkotás által keresettel ellátott olyan formátlan megállapodások, melyek a klasszikus jogban még csak formális szerződésként léteztek. Ilyen: a) a formátlan hozományígéret (dotis pollicitatio); b) a formátlan ajándékígéret (pactum donationis) c) a választott bírói egyezmény (compromissum), vagyis a felek egymásközti megállapodása, hogy vitájuk eldöntését nem viszik rendes perre, hanem azt az általuk választott bíróra bízzák.

23 az ajándékozás (donatio) általános értelemben véve, ajándékozás (donatio) alatt értjük más vagyonának ingyenes, erre irányuló jogi kötelezettség nélkül való bármely gyarapítását, az ajándékozó vagyona rovására. Ebben a széles jelentésben az ajándékozás fogalma nem szűkíthető le egy szerződéstípusra, hanem az valójában a legváltozatosabb formákban végbemenő vagyoni juttatások egyik jogcíme (causa donationis). donatio dando donatio liberando donatio obligando

24 donatio (2) Mint minden vagyoni juttatásnak, az ajándékozásnak is három alapvető módja van: a) a donatio dando, vagyis a készajándék, egy dolog tulajdonának dologi ügylettel (mancipatio, in iure cessio, traditio) ajándék címén (donationis causa) való átruházása anélkül, hogy erre nézve az ajándékozó előzetesen kötelezte volna magát. A juttatás itt már az átruházó ügylettel végbemegy ( kéz-közön ajándék). Ezen a módon mennek végbe a mindennapi élet szokásos alkalmi ajándékozásai. b) a donatio liberando, mely abban áll, hogy valaki egy őt megillető jogról más javára ingyenesen lemond (pl. telki szolgalomról a szolgáló telek tulajdonosa javára), vagy adósának vele szemben fennálló tartozását ellenszolgáltatás nélkül elengedi. A donatio itt abban áll, hogy a megajándékozott vagyona egy passzívától megszabadul, ezáltal értékében megnövekszik, anélkül hogy érte ellenszolgáltatást kellett volna adnia.

25 donatio (3) c) a donatio obligando, a tulajdonképpeni ajándékszerződés (közkeletű szóval ajándékígéret ), vagyis az ajándékozó előzetes kötelezettségvállalása arra, hogy valakinek majdan ingyenesen tulajdont vagy más jogot fog juttatni, melynek teljesítését szükség esetén tőle a megajándékozott peres úton is követelheti. A donatio itt már magával a kötelezettségvállalással megvalósul, minthogy ez egy követelési joggal, mint aktívával megnöveli a megajándékozott vagyonát. Az ajándékígéret teljesítése később már nem idéz elő újabb vagyonnövekedést, hanem csupán a megajándékozott vagyonán belül két vagyonalkatrész kicserélődését jelenti: a teljesítéssel megszűnt követelési jog helyébe az ajándéktárgy tulajdona lép.

26 donatio (4) Az ajándékígéret a római jogban egészen Justinianusig csak stipulatioba foglaltan volt érvényes, függetlenül attól, hogy maga az ügylet absztrakt vagy kauzális (a causa donandit elhallgató ill. feltüntető). Justinianus az addig csupán nudum pactumnak számító formátlan ajándékígeretet (pactum donationis) peresíthetővé, vagyis teljes értékű ajándékszerződéssé tette. Ez a bonae fidei kötelmek körébe tartozik.

27 a donatio tényálláselemei A meghatározásból következően, a donatio fogalmához három tényálláselem együttes megléte szükséges: a) Kell, hogy a juttatás a megajándékozott vagyonát növelje azáltal, hogy egy korábban az ajándékozót megillető jog a megajándékozott vagyonába beépül. Ennek hiányában nem minősül ajándékozásnak pl. bizonyos szívességi ügyletek végzése a kezességvállalás, zálogadás más adósságáért, más érdekében ingyenes szolgálatok végzése, megbízottként vagy megbízás nélküli ügyvivőként való ténykedés.

28 a donatio tényálláselemei (2) b) A megajándékozott vagyonnövekedésének az ajándékozó vagyona rovására kell végbemennie. Az ajándékozás tehát az ajándékozó vagyonát csökkentő, abból valamit elvonó ténykedés vagy mulasztás (deminutio patrimonii). Az ajándékozó mulasztásával is történhet a vagyonelvonás, ha pl. szándékosan tűri, hogy másvalaki a dolgot elbirtokolja Mivel nem áll elő vagyoncsökkenés, ezért nem ajándékozás, ha valaki a reá megnyílt örökséget szándékosan elszalasztja azért, hogy az meghatározott személynek jusson. Nincsen vagyoncsökkenés a végrendeleti juttatásoknál sem.

29 a donatio tényálláselemei (3) c) Az ajándékozáshoz szükséges, hogy az ajándékozónál meglegyen a liberalitas, vagyis az ingyenes juttatás szándéka. A liberalitas akkor forog fenn, ha egyfelől az ajándékozót nem terheli jogi kötelezettség a juttatásra (ezért pl. nem ajándék a naturalis obligatio teljesítése), másfelől nem egy jogi kötelezettségen alapuló ellenszolgáltatás fejében történik. Az ajándékozást nem zárja ki, ha az ajándékozót puszta erkölcsi kötelesség vezeti, vagy puszta jóindulatot remél. A liberalitas indítéka lehet az egyszerű bőkezűség, nagylelkűség, hiúság is. Az esetleges kétségek eloszlatása érdekében Justinianus előírja, hogy az ajándékozási szándékot (animus donandi) világosan kifejezésre kell juttatni. A donatio néha valamely visszterhes ügylet formájában is megjelenhet: amidőn az ellenszolgáltatás (pl. a vételár) szándékosan alacsonyabb értékben van megszabva. Az ilyen ajándékozással vegyes ügyletnél (negotium mixtum cum donatione) ajándék az, ami a kapott ellenértéket meghaladja.

30 az ajándékszerződés (pactum donationis) Justinianus tehát kötelező erővel ruházta fel a formátlan ajándékszerződést (500 arany solidus értéken alul). Ezzel a pactum donationis a donatio obligando rendes formájává vált feltéve, hogy az ígért ajándék értéke az 500 arany solidus alatt volt. Az ezt meghaladó ajándékozást a hatóságnál be kellett jelenteni (insinuatio), aminek elmulasztása az ajándékozást, annak értékhatáron felüli részében érvénytelenné tette (részleges érvénytelenség). A formátlan ajándék-pactumból, mely lényegében konszenzuális szerződésnek tekinthető, egyoldalú, bonae fidei jellegű kötelem keletkezik, melyben egyedüli adós az ajándékozó, egyedüli hitelező pedig a megajándékozott.

31 az ajándékozó kötelességei a) Senki sem köteles más számára ingyenesen vagyoni juttatást tenni, de ha erre nézve előzetesen kötelezettséget vállalt, vállalását tartozik teljesíteni. Ha ezt mégsem tenné, tőle a szolgáltatás condictio ex lege útján követelhető. b) Az ígért, de még nem szolgáltatott ajándéktárgyért az ajándékozó mint ingyenadós enyhe felelősséggel tartozik, azaz felelőssége csupán dolusra és culpa latara terjed ki. Olyankor pl. mikor kötelmi követelés átruházása (cessio) az ajándékszerződés tárgya, felel azért, ha fenn nem álló követelést engedményezett (a behajthatóságért azonban nem felel.) c) Mivel ingyenadós, nem tartozik sem jogszavatossággal evictio esetére, sem pedig kellékszavatossággal az ajándéktárgy rejtett hibáiért. d) Különös kedvezmény az adós számára, hogy ha a szolgáltatás neki felróható nemteljesítése miatt elmarasztalnák, a marasztalás a beneficium competentiae szem előtt tartásával történik.

32 az ajándékozás különös szabályai Az ajándékozás, függetlenül attól, hogy mi a juttatási mód (dando, liberando, obligando), sajátos szabályok alá esik, melyek korlátozására, visszavonhatására és megtámadására vonatkoznak: 1. A köztársaságkori lex Cincia (Kr.e.III.sz.) tiltotta a nagyobb értékű ajándékozásokat, kivéve a házastársak, jegyesek és a közelebbi rokonok között. A tilalommal feltehetőleg azt akarták megakadályozni, hogy befolyásos emberek közbenjárásukért túlzott ajándékra szóló ígéreteket erőszakoljanak ki. A törvény lex imperfecta, a már teljesített ajándékot (donatio perfecta) nem lehetett visszakövetelni, az ajándékígéret alapján indított kereset ellen azonban exceptio legis Cinciae emelhető.

33 az ajándékozás különös szabályai (2) A klasszikus korra a lex Cincia feledésbe merült. A köztársaság végén azonban kialakult az a szabály, hogy házastársak közti ajándékozás (donatio inter virum et uxorem) semmis, azt az ajándékozó visszakövetelheti. Kivéve a csekélyebb értékű ún. alkalmi ajándékokat, melyek érvényesek. Érvényes marad akkor is, ha az ajándékozó meghal anélkül, hogy a visszaadás iránt pert indított volna. A tilalom indokául a jogtudósok azt hozták fel, hogy a házastársi viszony ne adjon lehetőséget arra, hogy a könnyelmű fél a másikat kizsákmányolja, illetőleg a másikat válással fenyegetve ajándékozásra kényszerítse.

34 az ajándékozás különös szabályai (3) 2. Az ajándékot az ajándékozó a vele szemben tanúsított súlyos hálátlanság miatt melynek eseteit Justinianus tételesen meghatározta a megajándékozottól visszavonhatja. Kivétel ez alól a donatio remuneratoria, vagyis az életmentő vagy fogságból szabadító javára tett ajándék. 3. Az ajándékozás megtámadására érintett harmadik személyek által két esetben kerülhet sor: a) a csődbe jutott és végrehajtás alatt álló adós eszközölte ajándékozásokat a csődadós hitelezői megtámadhatták actio Paulianaval; a jóhiszemű megajándékozott azonban csupán gazdagodása erejéig felel a hitelezőkkel szemben; b) a kötelesrészre jogosultak querela inofficiosae donationis-szal léphetnek fel a megajándékozott ellen, ha az örökhagyó még életében köteles részüket ajándékozással megrövidítette.

16. gyakorlat. Kötelmi jog

16. gyakorlat. Kötelmi jog 16. gyakorlat Kötelmi jog 1. jogeset Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai

Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai A H 1 H a delegatio obligandi A delegatio obligandi (kötelemátvállalás) esetén nem a teljesítésre, hanem a kötelezettség elvállalására ill. a követelés

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2)

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2) Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL

VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL A *-gal jelölt, ún. minimumtételek lényegét mindenkinek ismernie kell, ezért akár egy minimumtétel nemtudása is tekintet nélkül a vizsgázó egyéb tudására elégtelen osztályzatot

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

Római jog XIX. 2012.11.26.

Római jog XIX. 2012.11.26. Római jog XIX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat Az ERŐS EGYESÜLÉS

Részletesebben

16. gyakorlat jogeset

16. gyakorlat jogeset 1. jogeset 16. gyakorlat Kötelmi jog Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. AZ OBLIGATIO FOGALMA Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Római jog XII. A kötelem megszűnése, megújítása, átruházása

Római jog XII. A kötelem megszűnése, megújítása, átruházása Római jog XII. A kötelem megszűnése, megújítása, átruházása a teljesítés A teljesítés, mint a kötelemmegszűnés felek által privilegizált formája ipso iure megszünteti a kötelmet, ha a teljesítés megfelel

Részletesebben

Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés. Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet

Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés. Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet A bizalmi vagyonkezelés szerkezete Vagyonátruházás a vagyonkezelő teljes

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás I. A szerződéstípusok A/ Szerződés és szerződésfajta kötelmi jog általános rész: a szerződések közös

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok)

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok) Civilisztika II. elővizsga kérdéssor Első előadás 09. 07. (Korlátolt dologi jogok) 1. Mik azok a korlátolt dologi jogok; hogyan viszonyulnak a többi dologi joghoz? 2. Hogyan jöhet létre és kit illet meg

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Ajándékozási szerződés Ptk. 579. (1) Ajándékozási szerződés alapján az egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. (2) Ingatlan

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések Új Polgári Törvénykönyv Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések XX. Cím A hitel- és számlaszerződések hitelszerződés kölcsönszerződés betétszerződés folyószámla-szerződés fizetésiszámla-szerződés

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása I. Az adóhatóság által a felszámolási eljárásban érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megillető követelések,

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE...3

Részletesebben

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás Tartalom Bevezető A házassági vagyonjog 11 I. A házastársak vagyonközössége - aktív, passzív, közös, különvagyon elhatárolása (Csjt. 27-28. ) - 1-21 13 1. A házastársak vagyonközössége, mint a közös tulajdonszerzés

Részletesebben

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi társadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi megállapodások a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok)

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) I. TÉNYÁLLÁS A Bank állásfoglalás iránti kérelmében foglalt tényállás

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. AZ OBLIGATIO FOGALMA Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Bankgarancia, okmányos meghitelezés

Bankgarancia, okmányos meghitelezés Bankgarancia, okmányos meghitelezés A bizalmi kéz igénybevételével történő fizetés intézménye már a római jogban sem volt ismeretlen. A római gyakorlat szerint - mandatum keretében - a vevő egy harmadik

Részletesebben

dr. Varga Endre AZ AJÁNDÉKOZÁS

dr. Varga Endre AZ AJÁNDÉKOZÁS dr. Varga Endre AZ AJÁNDÉKOZÁS 1 I. Bevezetés...3 II. Az ajándékozásról általában...5 III. Az ajándékozási szerződés alanyai, tárgya és tartalma...6 A jogviszony alanyai...6 Az ajándékozás tárgya...7 A

Részletesebben

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II.

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat ún. erős egyesülés,

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre, beleértve az összes ingatlan és ingó vagyont, de a különféle terheket (pl. hitel, kölcsön) is. Az öröklés az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Kötelmi jog Letéti és biztosítéki szerződések, egyéb kötelemkeletkeztető. Dr. Pomeisl András József

Kötelmi jog Letéti és biztosítéki szerződések, egyéb kötelemkeletkeztető. Dr. Pomeisl András József Kötelmi jog Letéti és biztosítéki szerződések, egyéb kötelemkeletkeztető tényállások Dr. Pomeisl András József Letéti szerződések I. A letéti szerződés tárgya tárgya: a szerződésben meghatározott ingó

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Római jog XV szerződési kötelmek az ősi jogban. Az ősi és formális szerződések. formális szerződések. formális szerződések (2)

Római jog XV szerződési kötelmek az ősi jogban. Az ősi és formális szerződések. formális szerződések. formális szerződések (2) Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi társadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi megállapodások a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA Egyik C tételben sem található meg: az örökség megszerzése, a hagyatéki eljárás TK 129-134 AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA 1. Az örökös jogállása (nem tartozik szorosan a tételhez) 598. Az ember halálával

Részletesebben

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi t{rsadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi meg{llapod{sok a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. június 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete A kis értékű követelések európai eljárása A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete Célja: - a hozzáférés megkönnyítése - a jogviták rendezésének egyszerűsítése, gyorsítása - az ítéletek elismerésének

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből

Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből Római jog levelező III. Kötelmek szerződésekből a kötelemlétesítő tények Justinianus négy csoportba osztotta a kötelemlétesítő tényeket: a szerződés (contractus) és a jogellenes cselekmény (maleficium)

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége

Vezető tisztségviselő felelőssége Vezető tisztségviselő felelőssége az új Polgári Törvénykönyv alapján 2013. évi V. törvény Hatálybalépés: 2014. március 15. Szabályozási igény (1.) 1. Korlátlan felelősség: Aki egy vállalkozásban korlátlan

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai Dr. Pajor Dávid ügyvéd Ifj. dr. Nemessuri Péter tanácsadó Az előadás tematikája Kik a vezető tisztségviselők? Ügyvezetők, igazgatósági tagok, vezérigazgatók

Részletesebben

PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1.

PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. 2012/2013. tanév II. félév PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ szak/pü Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Illeték

Részletesebben

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes Szerzıdésmódosítás Dr. Erdei Csaba Fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály Tartalom Irányelvi szabályozás Magyar szabályozás Aktuális problémák, tipikus

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról 99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG III. KÜLÖNÖS RÉSZ

SZERZŐDÉSI JOG III. KÜLÖNÖS RÉSZ Üzleti jog VII. SZERZŐDÉSI JOG III. KÜLÖNÖS RÉSZ Üzleti jog VII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet a szerződési jog anyagának földolgozása Szerződési jog általános rész I. Szerződési jog általános

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG III. KÜLÖNÖS RÉSZ

SZERZŐDÉSI JOG III. KÜLÖNÖS RÉSZ Gondolatmenet Üzleti jog VII. SZERZŐDÉSI JOG III. KÜLÖNÖS RÉSZ a szerződési jog anyagának földolgozása Szerződési jog általános rész I. Szerződési jog általános rész II. Szerződési jog különös rész: egyes

Részletesebben

A felperes módosított keresetében Ft vállalkozói díj, annak a március 28. napjáig lejárt Ft késedelmi kamata megfizetésére k

A felperes módosított keresetében Ft vállalkozói díj, annak a március 28. napjáig lejárt Ft késedelmi kamata megfizetésére k A JÓHISZEMŰSÉG, TISZTESSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTŰ KÖVETELMÉNYÉT SÉRTŐ MAGATARTÁSSAL OKOZOTT KÁRÉRT FENNÁLLÓ FELELŐSSÉG A felperes azon kára, hogy az engedményezett vállalkozói

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12 Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör visszakerült az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 kommunikáció konfliktus kompromisszum HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 Készült az Európai Unió pénzügyi támogatásával ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Szerződéskötési

Részletesebben

2012.05.03. Az illeték fogalma. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Hatálya. Célja: Illetékmentesség. Az illetékkötelezettség keletkezése

2012.05.03. Az illeték fogalma. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Hatálya. Célja: Illetékmentesség. Az illetékkötelezettség keletkezése Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2011/2012 Az illeték fogalma Közvetlen állami, önkormányzati ellenszolgáltatásért, vagy annak megkezdéséért fizetendő díj Fajtái: I. Vagyonszerzési (öröklés,

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben