VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL"

Átírás

1 VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL A *-gal jelölt, ún. minimumtételek lényegét mindenkinek ismernie kell, ezért akár egy minimumtétel nemtudása is tekintet nélkül a vizsgázó egyéb tudására elégtelen osztályzatot vonhat maga után. Másfelől azonban a minimumtételek akár teljes körű ismerete sem elegendő önmagában az elégséges osztályzathoz. I. Bevezetés. A római jog külső története 101. Miért tanulunk ma is római jogot? 102. Az institúció- és a pandekta-rendszer* 103. A római jogtörténet korszakai. Az egyes korszakok általános jellemzői 104. A köztársaság államszervezete 105. Ius, fas, mos 106. A praetor tevékenysége; ius praetorium, ius honorarium* 107. Ius civile, ius gentium, ius naturale 108. A principátus államszervezete 109. A principátus jogrendszere 110. A dominátus államszervezete 111. A dominátus jogrendszere 112. Soroljon fel néhány a jogfejlődés szempontjából különösen jelentős római császárt (indoklással)! 113. Róma államközi kapcsolatai 114. A ius fogalma és felosztásai. A jogi dogmatika további alapfogalmai.* 115. A ius civile kifejezés jelentései a rómaiaktól napjainkig* 116. A jogalkalmazás és jogértelmezés római jogi eszközei és elvei 117. A ius és a lex szó jelentései a római jogban 118. A lex meghozatala, alkatrészei, osztályozása a sanctio szempontjából 119. Milyen, a római jog szempontjából jelentős lexeket ismer? 120. A consuetudo. Az edictumok 121. A senatus consultum. A constitutio és fajai 122. A római jogtudomány 123. A iustinianusi kodifikáció* 124. A római jog továbbélése a korai középkorban (leges Romanae leges Barbarorum, Bizánci Birodalom) A glosszátorok és a kommentátorok. A ius commune 126. A pandektisztika* 127. A római jog továbbélése Franciaországban, a Szent Római Birodalomban. A római jog tudományának fejlődése a XVI XVIII. századokban A római jog sorsa Magyarországon

2 II. Eljárásjog 201. A jogérvényesítés módjai, lehetőségei, eszközei* 202. A római kereset fogalma, latin megjelölései (nevei) 203. Az elévülés* 204. A bizonyítás; a praesumptio és a fictio (példákkal!) * 205. A bíráskodás legfontosabb jellemzői és intézményei Rómában. A perbeli képviselet 206. A legis actiós eljárás 207. A formuláris eljárás. A formula rendes és rendkívüli alkatrészei * 208. Actio-fajták a formuláris eljárásban * 209. A császári perrend 210. A litis contestatio eltérő jelentései és hatásai 211. Ítélet. Jogorvoslat az ítélet ellen. Res iudicata 212. A nem peres eljárások 213. A végrehajtás (mindhárom eljárásban!) 214. Actio Pauliana, cessio bonorum, beneficium competentiae 215. A római eljárásjog továbbélése III. Személyi és családjog 301. A személy (jogképesség) fogalma, keletkezése, megszűnése* 302. Cives, Latini, peregrini 303. Rabszolgák, félszabadok. A rabszolgák emberi mivoltának elismerése 304. A statusok és a capitis deminutio fajai 305. A statust nem érintő, de a jogképességet korlátozó tényezők 306. A cselekvőképesség* 307. A jogi személyek 308. A család és a rokonság a rómaiaknál 309. A patria potestas tartalma, keletkezése, megszűnése 310. A családtagok vagyoni önállóságának kialakulása 311. A házassági kötelék 312. A házassági vagyonjog 313. A tutela és a cura 314. A római személyi és családjog továbbélése IV. Dologi jog 401. A dolog és a vagyon fogalma, latin megjelölései 402. A dologosztályozások 403. A tulajdon jelentősége. A római tulajdon története, megjelölései 404. A római tulajdon fogalma, tartalma*

3 405. Az egyes tulajdoni formák* 406. A tulajdon korlátai 407. Condominium, ius adcrescendi 408. A possessio fogalma, elemei* 409. A possessio kialakulása, története A possessio fajai* 411. A civilis és a naturalis possessio* 412. A possessio megszerzése 413. A possessio és a dominium megszűnésének egybevetése 414. A birtokvédelem fogalma, indokai* 415. A birtokvédelem megvalósításának eszközei 416. A tulajdonszerzési módok általában* 417. A birtok- és tulajdon-traditio egybevetése* 418. Mi az összefüggés a tulajdoni szerzésmód és a szerzéscím között? * 419. A specificatio és a dologegyesülés Occupatio, thesauri inventio A fructus fogalma, fajai, megszerzése 422. A mancipatio és az in iure cessio 423. Az usucapio. A praescriptio longi temporis és longissimi temporis. * 424. A bona fides jelentései, előfordulásai, hatása.* 425. Aktív és passzív legitimáció, valamint előzetes eljárások a rei vindicatiónál* 426. Alperesi magatartások a rei vindicatio in iure szakaszában. Impensae* 427. Az alperes felelőssége és a marasztalás módjai a rei vindicatiónál* 428. Az actio Publiciana* 429. A rei vindicatión és az actio Publicianán kívüli egyéb tulajdonvédelmi eszközök 430. Az interdictum unde vi, az interdictum quod vi [aut clam] és az interdictum de vi egybevetése 431. A birtokjog fogalma. A birtokjog és a tulajdonjog egybevetése* 432. A posszesszórius és a petitórius védelem szembeállítása (példával)* 433. A szolgalom fogalma, fajai, főbb elvei* 434. A személyes szolgalmak* 435. A szolgalmak keletkezése, megszűnése, védelme 436. Iustinianus főbb változtatásai a szolgalmak körében 437. Az emphyteusis és az ususfructus egybevetése 438. A superficies és a habitatio egybevetése 439. A cautio fogalma és esetei a római jogban 440. A dologi jog fogalom megjelenése és a tulajdon főbb változásai a római jog továbbélése során 441. A birtokfogalom és a birtokvédelem fejlődése a közép- és újkorban. A iura in re aliena a római jog továbbélése során

4 V. Kötelmi jog 501. Az obligatio fogalma és kialakulása* 502. Az obligatio fajai és keletkezési forrásai* 503. A negotium fogalma, fajai és alkatrészei * 504. A negotium érvényessége és hatályossága általában* 505. A obligatióban szereplő személyek. Többalanyú obligatiók 506. Az ügyleti képviselet 507. A szolgáltatás fogalma, és osztályozásai 508. Milyen szolgáltatásra vannak kötelezve a dare, facere, praestare szolgáltatási fajtákra tekintettel az egyes reál- és konszenzuálszerződésekben szereplő felek? 509. Az alternatio, a facultas alternativa és a datio in solutum egybevetése 510. A kártérítés* 511. A pozitív és a negatív interesse* 512. Az adós felelőssége általában* 513. Felelősségi fokozatok a klasszikus és a iustinianusi jogban* 514. A custodia és a vis maior* 515. Az egyes reál- és konszenzuál-szerződésekben szereplő felek felelőssége* 516. A késedelem 517. A kezesség fogalma és formái 518. A fejlett kezesség főbb elvei. Beneficiumok a kezességnél 519. A zálogjog fogalma, formái, keletkezési forrásai, megszűnése 520. A zálogjog tartalma 521. Kielégítési sorrend több záloghitelező esetén. Ius offerendi 522. A kötbér és a foglaló fogalma, funkciói 523. A novatio és a delegatio 524. A mandatum agendi, a cessio és az expromissio 525. A solutio 526. A liberatio fajai (példákkal) 527. A compensatio 528. A contractus fogalma és története* 529. A pactum és a contractus viszonya* 530. A szerződési típuskényszer oldásának eszközei 531. A contractusok érvényessége és hatályossága általában* 532. Az akarathibák* 533. A joghatáshoz kapcsolódás hibái* 534. A simulatio, a reservatio mentalis és a reticentia egybevetése 535. A dolus malus és a vis ac metus jogkövetkezményeinek egybevetése 536. Az ősi jog szerződései (elsősorban a stipulatio) 537. A császárkor szerződésrendszere általában 538. A mutuum, a commodatum és a precarium összevetése 539. A depositum 540. A zálogszerződés 541. A névtelen reálszerződések 542. Az emptio venditio fogalma, története, lényegi elemei. A laesio enormis*

5 543. Az emptio venditio különleges esetei. Mellékegyezmények az emptio venditiónál 544. Felelősség és veszélyviselés az emptio venditiónál* 545. A szavatosság az emptio venditiónál* 546. A locatio conductio általában. A locatio conductio operarum és a locatio conductio operis egybevetése* 547. A locatio conductio rei 548. A locatio conductio operarum 549. A locatio conductio operis 550. A mandatum és alkalmazási köre 551. A societas. A societas és a collegium egybevetése 552. A peresíthető pactumok 553. A novatio és a constitutum egybevetése 554. A donatio 555. A bíráskodással kapcsolatos kötelmi jogi intézmények 556. A quasi contractusok 557. Delictumok és crimenek a római jogban* 558. A delictum fogalmi elemei. Az actiones poenales 559. A furtum 560. Az iniuria 561. A damnum iniuria datum* 562. A praetori delictumok, a quasi delictumok és az ún. vegyes kötelmek 563. A köztársasági kor crimenei 564. A császárkor crimenei 565. A dolus szó különböző jelentései és előfordulási helyei 566. A causa (titulus) szó különböző jelentései és előfordulási helyei* 567. A római kötelmi jog továbbélése 568. A jogügyleti tan* VI. Öröklési jog 601. Az öröklés eredete és lényege a római jogban 602. Az öröklési jogképesség 603. Az öröklési viszonyok tárgya 604. A hereditas iacens és a bona vacantia egybevetése 605. A római öröklési jog története 606. Az örökség megszerzésének módjai és jogalapjai* 607. Az örökség megszerzésének és megtartásának akadályai 608. A civiljogi törvényes öröklés 609. A praetori jogi törvényes öröklés 610. A iustinianusi törvényes öröklés* 611. Mit jelent az, hogy valaki in stirpes, in capita vagy in lineas örököl? Hol érvényesülnek ezek az előírások? 612. A testamentum fogalma és tartalma* 613. A testamentum formái*

6 614. A testamantum érvényessége és hatályossága* 615. A testamentum és a contractus érvénytelenségének egybevetése 616. A successio contra tabulas 617. A törvényes rész, a kötelesrész és a quarta Falcidia egybevetése 618. A collatio és a ius adcrescendi az öröklési jogban 619. A substitutio, a transmissio és a ius adcrescendi 620. Helytállás a hagyatéki tartozásokért. Kielégítési sorrend az öröklési jogban* 621. Beneficiumok az öröklési jogban 622. Jogsegélyek az öröklési jogban 623. A legatum 624. A legatum és a fideicommissum egybevetése 625. A donatio inter vivos, a donatio mortis causa és a mortis causa capio egybevetése 626. Öröklési jogi tárgyú senatus consultumok 627. A római öröklési jog továbbélése

7 TUDNIVALÓK A RÓMAI JOGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN 1. A *-gal jelzett tételek (ún. miminumtételek) lényegét mindenkinek ismernie kell. Egyetlen minimumtétel nemismerete is elégtelen osztályzattal járhat, másfelől azonban a minimumtételek ismerete ö n m a g á b a n még nem garantálja az elégséges érdemjegyet, mert bizonyos ismeretekkel minden tételről rendelkezni kell. 2. A FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói c. tankönyvből a jeles érdemjegy eléréséhez sem kötelező megtanulni az apróbetűvel szedett részeket (beleértve természetesen a lábjegyzeteket). E főszabály alól kivételt képeznek az apróbetűs részeken belül vastagbetűvel szedett szavak és szövegkörnyezetük. Minthogy az előadásokon elhangzottak is a vizsga anyagát képezik, az apróbetűs részek előadáson kiemelt részletei értelemszerűen szintén kötelezően megtanulandóak. 3. A római személyneveknél a praenomeneket nem kell feltétlenül ismerni, ill. általában elegendő az azonosítást lehetővé tevő egyik név (többnyire a harmadik név [cognomen]) ismerete. A későbbi jogtudósok keresztneveit sem kell feltétlenül ismerni. 4. A római államszervezetre, a bíráskodás szervezetére, továbbá a latinjogúakra, a peregrinusokra, a félszabadokra és a rabszolgákra vonatkozó személyi jogi szabályok részletei a vizsgán kevésbé súlyozott formában kerülnek értékelésre. 5. Az érvényességre és a hatályosságra, valamint az öröklési jogképességre vonatkozó tankönyvi anyagrészek tanulása során célszerű fokozott mértékben támaszkodni az előadások anyagára. 6. A 9. fejezet anyagában található személynevek közül a vastagbetűvel szedettek ismerete kötelező, de ha egy adott irányzaton belül annak több képviselője is említve van, nem feltétlenül kell mindegyik nevet ismerni. E tekintetben döntően az előadáson elhangzottak irányadók. A részletes adatok ismeretéhez képest az értékelés során nagyobb súlyt helyezünk az idevágó anyag lényeges részének ismeretére. 7. A 113., a 403., a 409. és a 430. tétel a tételsorból törlésre került, de az annak megfelelő tankönyvi anyagot az egyéb anyagrészekkel való összefüggések erejéig ismerni kell. 8. Összefüggő latin szövegek, mondatok ismerete nem szükséges. 9. A normálbetűs részek közül sem kell ismerni a következő margószámokhoz tartozó anyagrészeket: Az I. félévi anyagból: 61 63, 84 89, , , 164, 165, , , 236, 384, 386, , , 451, 452, 468, , , , , , , 867, 1022, 1034, A II. félévi anyagból: 1246, 1252, 1257, 1258, 1449, , 1533, 1550, 1551, pont 3. bek., 1908, 1911, , , DR. FÖLDI ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár

ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL 1. félév anyagából

ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL 1. félév anyagából ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL 1. félév anyagából 1. Az institúció rendszer fogalma - fajtái. 2. A pandektarendszer fogalma, felépítése. 3. Az archaikus jog 4. A préklasszikus jog fogalma 5. A klasszikus jog

Részletesebben

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik.

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik. Római jog A jogi tanulmányok a közéletben való, szakmailag megalapozott és elhivatott szerepvállalásra készítenek fel. Ehhez szükséges a joganyag tételes, naprakész, beható ismerete, de épp ennyire szükséges

Részletesebben

Római jog kifejezések:

Római jog kifejezések: Római jog kifejezések: Consilium principis: császári tanács Ius cogens: kényszerítő jellegű Ius dispositivum: engedő, hézagpotló Boni mores: jó erkölcsök Sacrum consistorium: államtanács Magister officiorum:

Részletesebben

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. AZ OBLIGATIO FOGALMA Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.

Részletesebben

Római jog XIX. 2012.11.26.

Római jog XIX. 2012.11.26. Római jog XIX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat Az ERŐS EGYESÜLÉS

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II.

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat ún. erős egyesülés,

Részletesebben

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze AJSZLO4801 - Kredit 2 Félévi óraszám 30 Létszám - A kurzus az adásvételi szerződés egyik lényeges eleméről, a vételárról kíván részletes áttekintést

Részletesebben

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. AZ OBLIGATIO FOGALMA Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.

Részletesebben

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I.

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. quiritar tulajdon A római tulajdon (dominium ex iure Quiritium) létrejöttéhez három feltétel együttes megléte volt szükséges, melyek valamelyikének hiánya sajátos

Részletesebben

KOLLOKVIUMI ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, ALAPVIZSGA TÉTELEK RÓMAI JOGBÓL

KOLLOKVIUMI ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, ALAPVIZSGA TÉTELEK RÓMAI JOGBÓL KOLLOKVIUMI ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, ALAPVIZSGA TÉTELEK RÓMAI JOGBÓL A k o l l o k v i u m írásbeli vizsgadolgozat megírásával tehető le, de a kollokviumra való felkészülés során is célszerű az anyagot a vizsgatételek

Részletesebben

Tényleges birtoknál, ha a birtokos jogképtelen, vagy a dolog forgalomképtelen

Tényleges birtoknál, ha a birtokos jogképtelen, vagy a dolog forgalomképtelen DEFINÍCIÓ Abszolút detentio Abszolút hatályú Abszolút házassági akadályok absztrakt jogügylet Accessio - járulékos dologegyesülés accessio cedat principali Accessional - kártérítés acquisitio derivativa

Részletesebben

PREZENTÁCIÓK A RÓMAI JOGI ELŐADÁSOKHOZ I. rész: Őszi szemeszter

PREZENTÁCIÓK A RÓMAI JOGI ELŐADÁSOKHOZ I. rész: Őszi szemeszter PREZENTÁCIÓK A RÓMAI JOGI ELŐADÁSOKHOZ I. rész: Őszi szemeszter összeállította: FÖLDI ANDRÁS egyetemi tanár Az itt található prezentációk elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a római jogi előadásokat

Részletesebben

Római jog V. Az örökösök jogi helyzete

Római jog V. Az örökösök jogi helyzete Római jog V. Az örökösök jogi helyzete az öröklés jogi hatása Az aditioval az örökös az örökhagyó universalis successorává, azaz minden átháruló jogának és kötelezettségének utódjává lett. Az örökhagyó

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

2. A jogcsaládok (1. A romanista (civil law) jogcsalád 2. Az angolszász (common law) jogcsalád 3. Egyéb jogrendszerek)

2. A jogcsaládok (1. A romanista (civil law) jogcsalád 2. Az angolszász (common law) jogcsalád 3. Egyéb jogrendszerek) ÖJT KÉRDÉSEK ŐSZI SZEMESZTER 1. A jogtörténet korszakai (1. A korszakbeosztás kérdései általában 2. Az állam és a jog modern fogalmának a történeti régmúltba való visszavetíthetősége 3. Az állam és a jog

Részletesebben

Római jog XVI. Dolgok A tulajdon

Római jog XVI. Dolgok A tulajdon Római jog XVI. Dolgok A tulajdon res fungibilis - res nec fungibilis helyettesíthető dolog (res fungibilis) a forgalomban nem egyedileg megjelölve, hanem mennyisége (űrtartalom, súly, hosszúság, térmérték,

Részletesebben

Római jog XI. A kötelmek biztosítékai (2)

Római jog XI. A kötelmek biztosítékai (2) Római jog XI. A kötelmek biztosítékai (2) a zálogjog tartalma A zálogjog funkciója kettős: a követelés biztosítása, a követelés kielégítése. Ennek megfelelően alakulnak a záloghitelező jogai: a) a zálogtárgy

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2)

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2) Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

401. A DOLOG ÉS A VAGYON FOGALMA, LATIN MEGJELÖLÉSEI

401. A DOLOG ÉS A VAGYON FOGALMA, LATIN MEGJELÖLÉSEI RÓMAI JOG - IV. RÉSZ, DOLOGI JOG (41 TÉTEL) 1/69 401. A DOLOG ÉS A VAGYON FOGALMA, LATIN MEGJELÖLÉSEI I. A DOLOG (RES) FOGALMA - DOLOG: önálló testi tárgy, amelyen tulajdon állhat fenn - nem minősül dolognak:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

601. AZ ÖRÖKLÉS EREDETE ÉS LÉNYEGE A RÓMAI JOGBAN

601. AZ ÖRÖKLÉS EREDETE ÉS LÉNYEGE A RÓMAI JOGBAN RÓMAI JOG - VI. RÉSZ, ÖRÖKLÉSI JOG (27 TÉTEL) 1/66 601. AZ ÖRÖKLÉS EREDETE ÉS LÉNYEGE A RÓMAI JOGBAN I. AZ ÖRÖKLÉSI JOG - azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a halál folytán felmerülő magánjogi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Római jog XXIII. A római perjog továbbélése A személyi-, családi és dologi jog továbbélése

Római jog XXIII. A római perjog továbbélése A személyi-, családi és dologi jog továbbélése Római jog XXIII. A római perjog továbbélése A személyi-, családi és dologi jog továbbélése európai közös eljárásjog A középkor végétől számíthatjuk azt az időt, midőn előbb az egyházi, majd a világi jog

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Római jog XIV. A házasság

Római jog XIV. A házasság Római jog XIV. A házasság a házassági fajták Mint a római jog általában, úgy a római házassági jog is alapjában véve csupán a római polgárokra vonatkozott Csak polgárok (illetve conubiummal, ius conubiival

Részletesebben

Római jog IV. Az öröklés folyamata

Római jog IV. Az öröklés folyamata Római jog IV. Az öröklés folyamata a végrendelet megtámadása az anyagi mellőzhetetlenség sérelme miatt Aki a jogosultak közül kötelesrészét nem kapta meg, mert az örökhagyó - egészen kitagadta, vagy -

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

16. gyakorlat. Kötelmi jog

16. gyakorlat. Kötelmi jog 16. gyakorlat Kötelmi jog 1. jogeset Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

301. A SZEMÉLY (JOGKÉPESSÉG) FOGALMA, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

301. A SZEMÉLY (JOGKÉPESSÉG) FOGALMA, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 1/35 301. A SZEMÉLY (JOGKÉPESSÉG) FOGALMA, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE [MINIMUM TÉTEL XII.] I. A SZEMÉLYISÉG FOGALMA - persona / caput: az az ember, aki jogok és kötelezettségek alanya lehet tehát jogalany

Részletesebben

JOGRENDSZER, JOGÁGAK

JOGRENDSZER, JOGÁGAK JOGRENDSZER, JOGÁGAK I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. A jogágak I. A jogrendszer fogalma és típusai 1. Jogrendszer: az adott állam jogszabályainak rendezett összessége

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok

Részletesebben

501. AZ OBLIGATIO FOGALMA ÉS KIALAKULÁSA

501. AZ OBLIGATIO FOGALMA ÉS KIALAKULÁSA RÓMAI JOG - V. RÉSZ, KÖTELMI JOG (68 TÉTEL) 1/98 501. AZ OBLIGATIO FOGALMA ÉS KIALAKULÁSA [MINIMUM TÉTEL XXX.] I. A KÖTELEM FOGALMA - kötelem: obligatio - definíciók (3): 1) PAULUS: - A kötelmek lényege

Részletesebben

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Ferenc Mádl Lajos Vékás

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Ferenc Mádl Lajos Vékás Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Ferenc Mádl Lajos Vékás Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga by Ferenc Mádl and Lajos Vékás Publication date 2014 Copyright

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZÓBELI, KÖZVETLEN, NYILVÁNOS TÁRGYALÁSI ELV / 4 szak PP 7 / JOGSZABÁLYBA, KÖZRENDBE, SZOKÁSJOGBA / ERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ RENDELKEZÉSEK / 3 szak.

SZÓBELI, KÖZVETLEN, NYILVÁNOS TÁRGYALÁSI ELV / 4 szak PP 7 / JOGSZABÁLYBA, KÖZRENDBE, SZOKÁSJOGBA / ERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ RENDELKEZÉSEK / 3 szak. POLGÁRI PERRENDTARTÁS ELVEI RENDELKEZÉS ELVE / 3 szak. / SZÓBELI, KÖZVETLEN, NYILVÁNOS TÁRGYALÁSI ELV / 4 szak PP 7 / JOGSZABÁLYBA, KÖZRENDBE, SZOKÁSJOGBA / ERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ RENDELKEZÉSEK / 3 szak./ HIVATALOS

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Polgári jog I. Szerkesztette: Sándor István Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám ELŐSZÓ...7

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

1. Kérdés. Gyakorlat. Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1.

1. Kérdés. Gyakorlat. Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1. 1. Kérdés Gyakorlat Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1. bonorum possessio A bonorum possessorok négy osztályba voltak sorolva. Mindegyik osztály

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA Egyik C tételben sem található meg: az örökség megszerzése, a hagyatéki eljárás TK 129-134 AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA 1. Az örökös jogállása (nem tartozik szorosan a tételhez) 598. Az ember halálával

Részletesebben

A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései. I. Civilisztikai témájú kérdések

A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései. I. Civilisztikai témájú kérdések A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései Az alábbi lista sorszámozott része a bíróságok által javasolt kérdéseket, a vastag betűvel szedett rész a szóbeli vizsga átfogó témaköreit tartalmazza. A meghallgatás

Részletesebben

Római jog XI. A személy, status libertatis

Római jog XI. A személy, status libertatis Római jog XI. A személy, status libertatis persona, caput Azt, akit alanyi jogok és kötelezettségek illethetnek, jogalanynak, más szóval személynek (persona, caput) nevezzük: a jogok természetes alanya

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6 POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2014/2015. őszi félév "A" tételek 1/A. 2/A. 3/A. 4/A. 5/A. 6/A. 7/A. A polgári jog fogalma, tárgya, helye és összefüggései a jogrendszerben. A magánjog története Nyugat-Európában

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Római jog XIII. Status familiae, rokonság, patria potestas

Római jog XIII. Status familiae, rokonság, patria potestas Római jog XIII. Status familiae, rokonság, patria potestas befolyásoló tényezők cselekvőképesség valaki saját tényeivel jogokat és kötelezettségeket szerezhet magának vagy másoknak életkor nem tutela,

Részletesebben

Római jog XVIII. 2012.04.15. a dologbérlet (locatio conductio rei) Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. 2012.04.15. a dologbérlet (locatio conductio rei) Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

A kezes megtérítési igényei a római jogban

A kezes megtérítési igényei a római jogban MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Újvári Emese A kezes megtérítési igényei a római jogban (PhD értekezés) Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései

A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései I. Civilisztikai témájú kérdések A Ptk. bevezető rendelkezései 1. A Ptk. alapelveinek rendszere: a kódexre, könyvre, részre vonatkozó alapelvek Az ember, mint

Részletesebben

A személyiségi jogok védelme

A személyiségi jogok védelme A személyiségi jogok védelme Szerző: Pásztélyi Emese 2014. május 17. Bevezető Persona est susbstantia individual rationalis naturae. A személy a racionális természet individuális szubsztanciája. Boetius

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos berendezkedés,

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév

POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév (tankönyvek: Boóc Ádám Sándor István: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból, Sándor István: Előadásvázlatok a személyek jogából vázlat:

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Locatio conductio operis

Locatio conductio operis Pókecz Kovács Attila Locatio conductio operis PhD értekezés tézisei Témavezető Dr. Kajtár István Tanszékvezető egyetemi tanár PTE Állam-és Jogtudományi Kar Pécs, 2006 I. Az értekezés előzményei Kutatásaimat

Részletesebben

Római jog XV. A jogi személy A dolgok, a dolgok osztályozása

Római jog XV. A jogi személy A dolgok, a dolgok osztályozása Római jog XV. A jogi személy A dolgok, a dolgok osztályozása a jogi személy Jogi személy ma: valamely állandó cél szolgálatában álló s jogalanyisággal felruházott szervezet E szervezet lehet több természetes

Részletesebben

101. MIÉRT TANULUNK MA IS RÓMAI JOGOT?

101. MIÉRT TANULUNK MA IS RÓMAI JOGOT? RÓMAI JOG - I. TÖRTÉNETI RÉSZ (27 TÉTEL) 1/56 101. MIÉRT TANULUNK MA IS RÓMAI JOGOT? 1. A római jog fogalma A rómaiak a maguk jogát ius civile / ius Quiritium (ünnepélyesebb forma) kifejezéssel illették

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

A/1. A polgári jog és a családjog. Tételek és az elsajátítandó joganyag

A/1. A polgári jog és a családjog. Tételek és az elsajátítandó joganyag A/1. A polgári jog és a családjog Tételek és az elsajátítandó joganyag A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Szerkesztette: Sándor István. Az öröklési jog, A családi jog

Szerkesztette: Sándor István. Az öröklési jog, A családi jog Polgári jog III. Szerkesztette: Sándor István Polgári jog III. Az öröklési jog, A családi jog Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...7 V. AZ ÖRÖKLÉSI JOG...9 77. Az

Részletesebben

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET. Borvétel és kockázattelepítés

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET. Borvétel és kockázattelepítés MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET Borvétel és kockázattelepítés 2009-ben látott napvilágot a Münchener Beiträgezur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte sorozatának 99. köteteként Jakab Éva, a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Római jog X. A praetori perenkívüli jogsegélyek A császári perrend A végrehajtási eljárás

Római jog X. A praetori perenkívüli jogsegélyek A császári perrend A végrehajtási eljárás Római jog X. A praetori perenkívüli jogsegélyek A császári perrend A végrehajtási eljárás actio-fajták actio civilis: a praetor a civiljog szabályait juttatja érvényre actio honoraria: a praetor, mint

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ 19 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 21 MÁSODIK KÖNYV SZEMÉLYEK 22. ELSŐ RÉSZ Az ember mint jogalany 22

TARTALOM ELŐSZÓ 19 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 21 MÁSODIK KÖNYV SZEMÉLYEK 22. ELSŐ RÉSZ Az ember mint jogalany 22 TARTALOM ELŐSZÓ 19 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 21 MÁSODIK KÖNYV SZEMÉLYEK 22 ELSŐ RÉSZ Az ember mint jogalany 22 l.cím A jogképességre irányadó szabályok, eljárások 22 Altalános szabályok 22 Holtnak

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés. Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet

Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés. Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet A bizalmi vagyonkezelés szerkezete Vagyonátruházás a vagyonkezelő teljes

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

Az államok nemzetközi. Komanovics Adrienne, 2012

Az államok nemzetközi. Komanovics Adrienne, 2012 Az államok nemzetközi felelőssége Komanovics Adrienne, 2012 1 (1) A nemzetközi felelősség jogának fejlődése (2) A nemzetközi felelősség forrásai és a kodifikáció (3) A nemzetközi jogsértés (4) Az állam

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. avagy a jelzálogjog és a fiduciárius biztosítékok összevetése

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. avagy a jelzálogjog és a fiduciárius biztosítékok összevetése Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola A jelzálog avagy a jelzálogjog és a fiduciárius biztosítékok összevetése Dr. Szalóki Gergely, LL.M Doktori értekezés 2011 Konzulens:

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE Dr. Barzó Tímea PhD egyetemi docens, ügyvéd, egészségügyi szakjogász MISKOLCI EGYETEM Polgári Jogi Tanszék TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE DOLOGI rendelkező ÜGYLET TRADITIO a dologi jogi jogváltozást közvetlenül

Részletesebben

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza 1 ) S z e m é l y i a d a t o k NÉV Dr. Benke József Zoltán SZEMÉLYES ADATOK születési hely/idő: Pécs, 1980.03.22. szüleim: Megyeri Mária, nyug. magyar nyelv és

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 300 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 315/2013.

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 3435 10 Közbeszerzési referens. A szakmai szóbeli vizsga tantárgyai: Jogi ismeretek Közbeszerzés

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 3435 10 Közbeszerzési referens. A szakmai szóbeli vizsga tantárgyai: Jogi ismeretek Közbeszerzés OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 52 3435 10 Közbeszerzési referens A szakmai szóbeli vizsga tantárgyai: Jogi ismeretek Közbeszerzés A 20/2004. (VII. 27.) OM rendelettel módosított 26/2001. (VII.

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Történeti áttekintés a magyar magánjog (polgári jog) kodifikációjáról

Történeti áttekintés a magyar magánjog (polgári jog) kodifikációjáról Hamza Gábor akadémikus Történeti áttekintés a magyar magánjog (polgári jog) kodifikációjáról I. A római jog és a magánjog tudománya a XIX. században 1 1. Az első jelentős, modern fogalommal élve az europaizálódás

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

polgári jog-kereskedelmi jog

polgári jog-kereskedelmi jog Záróvizsga tételsor 2015. polgári jog-kereskedelmi jog 1/A A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei. A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. A jognyilatkozatok

Részletesebben