VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL"

Átírás

1 VIZSGATÉTELEK RÓMAI JOGBÓL A *-gal jelölt, ún. minimumtételek lényegét mindenkinek ismernie kell, ezért akár egy minimumtétel nemtudása is tekintet nélkül a vizsgázó egyéb tudására elégtelen osztályzatot vonhat maga után. Másfelől azonban a minimumtételek akár teljes körű ismerete sem elegendő önmagában az elégséges osztályzathoz. I. Bevezetés. A római jog külső története 101. Miért tanulunk ma is római jogot? 102. Az institúció- és a pandekta-rendszer* 103. A római jogtörténet korszakai. Az egyes korszakok általános jellemzői 104. A köztársaság államszervezete 105. Ius, fas, mos 106. A praetor tevékenysége; ius praetorium, ius honorarium* 107. Ius civile, ius gentium, ius naturale 108. A principátus államszervezete 109. A principátus jogrendszere 110. A dominátus államszervezete 111. A dominátus jogrendszere 112. Soroljon fel néhány a jogfejlődés szempontjából különösen jelentős római császárt (indoklással)! 113. Róma államközi kapcsolatai 114. A ius fogalma és felosztásai. A jogi dogmatika további alapfogalmai.* 115. A ius civile kifejezés jelentései a rómaiaktól napjainkig* 116. A jogalkalmazás és jogértelmezés római jogi eszközei és elvei 117. A ius és a lex szó jelentései a római jogban 118. A lex meghozatala, alkatrészei, osztályozása a sanctio szempontjából 119. Milyen, a római jog szempontjából jelentős lexeket ismer? 120. A consuetudo. Az edictumok 121. A senatus consultum. A constitutio és fajai 122. A római jogtudomány 123. A iustinianusi kodifikáció* 124. A római jog továbbélése a korai középkorban (leges Romanae leges Barbarorum, Bizánci Birodalom) A glosszátorok és a kommentátorok. A ius commune 126. A pandektisztika* 127. A római jog továbbélése Franciaországban, a Szent Római Birodalomban. A római jog tudományának fejlődése a XVI XVIII. századokban A római jog sorsa Magyarországon

2 II. Eljárásjog 201. A jogérvényesítés módjai, lehetőségei, eszközei* 202. A római kereset fogalma, latin megjelölései (nevei) 203. Az elévülés* 204. A bizonyítás; a praesumptio és a fictio (példákkal!) * 205. A bíráskodás legfontosabb jellemzői és intézményei Rómában. A perbeli képviselet 206. A legis actiós eljárás 207. A formuláris eljárás. A formula rendes és rendkívüli alkatrészei * 208. Actio-fajták a formuláris eljárásban * 209. A császári perrend 210. A litis contestatio eltérő jelentései és hatásai 211. Ítélet. Jogorvoslat az ítélet ellen. Res iudicata 212. A nem peres eljárások 213. A végrehajtás (mindhárom eljárásban!) 214. Actio Pauliana, cessio bonorum, beneficium competentiae 215. A római eljárásjog továbbélése III. Személyi és családjog 301. A személy (jogképesség) fogalma, keletkezése, megszűnése* 302. Cives, Latini, peregrini 303. Rabszolgák, félszabadok. A rabszolgák emberi mivoltának elismerése 304. A statusok és a capitis deminutio fajai 305. A statust nem érintő, de a jogképességet korlátozó tényezők 306. A cselekvőképesség* 307. A jogi személyek 308. A család és a rokonság a rómaiaknál 309. A patria potestas tartalma, keletkezése, megszűnése 310. A családtagok vagyoni önállóságának kialakulása 311. A házassági kötelék 312. A házassági vagyonjog 313. A tutela és a cura 314. A római személyi és családjog továbbélése IV. Dologi jog 401. A dolog és a vagyon fogalma, latin megjelölései 402. A dologosztályozások 403. A tulajdon jelentősége. A római tulajdon története, megjelölései 404. A római tulajdon fogalma, tartalma*

3 405. Az egyes tulajdoni formák* 406. A tulajdon korlátai 407. Condominium, ius adcrescendi 408. A possessio fogalma, elemei* 409. A possessio kialakulása, története A possessio fajai* 411. A civilis és a naturalis possessio* 412. A possessio megszerzése 413. A possessio és a dominium megszűnésének egybevetése 414. A birtokvédelem fogalma, indokai* 415. A birtokvédelem megvalósításának eszközei 416. A tulajdonszerzési módok általában* 417. A birtok- és tulajdon-traditio egybevetése* 418. Mi az összefüggés a tulajdoni szerzésmód és a szerzéscím között? * 419. A specificatio és a dologegyesülés Occupatio, thesauri inventio A fructus fogalma, fajai, megszerzése 422. A mancipatio és az in iure cessio 423. Az usucapio. A praescriptio longi temporis és longissimi temporis. * 424. A bona fides jelentései, előfordulásai, hatása.* 425. Aktív és passzív legitimáció, valamint előzetes eljárások a rei vindicatiónál* 426. Alperesi magatartások a rei vindicatio in iure szakaszában. Impensae* 427. Az alperes felelőssége és a marasztalás módjai a rei vindicatiónál* 428. Az actio Publiciana* 429. A rei vindicatión és az actio Publicianán kívüli egyéb tulajdonvédelmi eszközök 430. Az interdictum unde vi, az interdictum quod vi [aut clam] és az interdictum de vi egybevetése 431. A birtokjog fogalma. A birtokjog és a tulajdonjog egybevetése* 432. A posszesszórius és a petitórius védelem szembeállítása (példával)* 433. A szolgalom fogalma, fajai, főbb elvei* 434. A személyes szolgalmak* 435. A szolgalmak keletkezése, megszűnése, védelme 436. Iustinianus főbb változtatásai a szolgalmak körében 437. Az emphyteusis és az ususfructus egybevetése 438. A superficies és a habitatio egybevetése 439. A cautio fogalma és esetei a római jogban 440. A dologi jog fogalom megjelenése és a tulajdon főbb változásai a római jog továbbélése során 441. A birtokfogalom és a birtokvédelem fejlődése a közép- és újkorban. A iura in re aliena a római jog továbbélése során

4 V. Kötelmi jog 501. Az obligatio fogalma és kialakulása* 502. Az obligatio fajai és keletkezési forrásai* 503. A negotium fogalma, fajai és alkatrészei * 504. A negotium érvényessége és hatályossága általában* 505. A obligatióban szereplő személyek. Többalanyú obligatiók 506. Az ügyleti képviselet 507. A szolgáltatás fogalma, és osztályozásai 508. Milyen szolgáltatásra vannak kötelezve a dare, facere, praestare szolgáltatási fajtákra tekintettel az egyes reál- és konszenzuálszerződésekben szereplő felek? 509. Az alternatio, a facultas alternativa és a datio in solutum egybevetése 510. A kártérítés* 511. A pozitív és a negatív interesse* 512. Az adós felelőssége általában* 513. Felelősségi fokozatok a klasszikus és a iustinianusi jogban* 514. A custodia és a vis maior* 515. Az egyes reál- és konszenzuál-szerződésekben szereplő felek felelőssége* 516. A késedelem 517. A kezesség fogalma és formái 518. A fejlett kezesség főbb elvei. Beneficiumok a kezességnél 519. A zálogjog fogalma, formái, keletkezési forrásai, megszűnése 520. A zálogjog tartalma 521. Kielégítési sorrend több záloghitelező esetén. Ius offerendi 522. A kötbér és a foglaló fogalma, funkciói 523. A novatio és a delegatio 524. A mandatum agendi, a cessio és az expromissio 525. A solutio 526. A liberatio fajai (példákkal) 527. A compensatio 528. A contractus fogalma és története* 529. A pactum és a contractus viszonya* 530. A szerződési típuskényszer oldásának eszközei 531. A contractusok érvényessége és hatályossága általában* 532. Az akarathibák* 533. A joghatáshoz kapcsolódás hibái* 534. A simulatio, a reservatio mentalis és a reticentia egybevetése 535. A dolus malus és a vis ac metus jogkövetkezményeinek egybevetése 536. Az ősi jog szerződései (elsősorban a stipulatio) 537. A császárkor szerződésrendszere általában 538. A mutuum, a commodatum és a precarium összevetése 539. A depositum 540. A zálogszerződés 541. A névtelen reálszerződések 542. Az emptio venditio fogalma, története, lényegi elemei. A laesio enormis*

5 543. Az emptio venditio különleges esetei. Mellékegyezmények az emptio venditiónál 544. Felelősség és veszélyviselés az emptio venditiónál* 545. A szavatosság az emptio venditiónál* 546. A locatio conductio általában. A locatio conductio operarum és a locatio conductio operis egybevetése* 547. A locatio conductio rei 548. A locatio conductio operarum 549. A locatio conductio operis 550. A mandatum és alkalmazási köre 551. A societas. A societas és a collegium egybevetése 552. A peresíthető pactumok 553. A novatio és a constitutum egybevetése 554. A donatio 555. A bíráskodással kapcsolatos kötelmi jogi intézmények 556. A quasi contractusok 557. Delictumok és crimenek a római jogban* 558. A delictum fogalmi elemei. Az actiones poenales 559. A furtum 560. Az iniuria 561. A damnum iniuria datum* 562. A praetori delictumok, a quasi delictumok és az ún. vegyes kötelmek 563. A köztársasági kor crimenei 564. A császárkor crimenei 565. A dolus szó különböző jelentései és előfordulási helyei 566. A causa (titulus) szó különböző jelentései és előfordulási helyei* 567. A római kötelmi jog továbbélése 568. A jogügyleti tan* VI. Öröklési jog 601. Az öröklés eredete és lényege a római jogban 602. Az öröklési jogképesség 603. Az öröklési viszonyok tárgya 604. A hereditas iacens és a bona vacantia egybevetése 605. A római öröklési jog története 606. Az örökség megszerzésének módjai és jogalapjai* 607. Az örökség megszerzésének és megtartásának akadályai 608. A civiljogi törvényes öröklés 609. A praetori jogi törvényes öröklés 610. A iustinianusi törvényes öröklés* 611. Mit jelent az, hogy valaki in stirpes, in capita vagy in lineas örököl? Hol érvényesülnek ezek az előírások? 612. A testamentum fogalma és tartalma* 613. A testamentum formái*

6 614. A testamantum érvényessége és hatályossága* 615. A testamentum és a contractus érvénytelenségének egybevetése 616. A successio contra tabulas 617. A törvényes rész, a kötelesrész és a quarta Falcidia egybevetése 618. A collatio és a ius adcrescendi az öröklési jogban 619. A substitutio, a transmissio és a ius adcrescendi 620. Helytállás a hagyatéki tartozásokért. Kielégítési sorrend az öröklési jogban* 621. Beneficiumok az öröklési jogban 622. Jogsegélyek az öröklési jogban 623. A legatum 624. A legatum és a fideicommissum egybevetése 625. A donatio inter vivos, a donatio mortis causa és a mortis causa capio egybevetése 626. Öröklési jogi tárgyú senatus consultumok 627. A római öröklési jog továbbélése

7 TUDNIVALÓK A RÓMAI JOGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN 1. A *-gal jelzett tételek (ún. miminumtételek) lényegét mindenkinek ismernie kell. Egyetlen minimumtétel nemismerete is elégtelen osztályzattal járhat, másfelől azonban a minimumtételek ismerete ö n m a g á b a n még nem garantálja az elégséges érdemjegyet, mert bizonyos ismeretekkel minden tételről rendelkezni kell. 2. A FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói c. tankönyvből a jeles érdemjegy eléréséhez sem kötelező megtanulni az apróbetűvel szedett részeket (beleértve természetesen a lábjegyzeteket). E főszabály alól kivételt képeznek az apróbetűs részeken belül vastagbetűvel szedett szavak és szövegkörnyezetük. Minthogy az előadásokon elhangzottak is a vizsga anyagát képezik, az apróbetűs részek előadáson kiemelt részletei értelemszerűen szintén kötelezően megtanulandóak. 3. A római személyneveknél a praenomeneket nem kell feltétlenül ismerni, ill. általában elegendő az azonosítást lehetővé tevő egyik név (többnyire a harmadik név [cognomen]) ismerete. A későbbi jogtudósok keresztneveit sem kell feltétlenül ismerni. 4. A római államszervezetre, a bíráskodás szervezetére, továbbá a latinjogúakra, a peregrinusokra, a félszabadokra és a rabszolgákra vonatkozó személyi jogi szabályok részletei a vizsgán kevésbé súlyozott formában kerülnek értékelésre. 5. Az érvényességre és a hatályosságra, valamint az öröklési jogképességre vonatkozó tankönyvi anyagrészek tanulása során célszerű fokozott mértékben támaszkodni az előadások anyagára. 6. A 9. fejezet anyagában található személynevek közül a vastagbetűvel szedettek ismerete kötelező, de ha egy adott irányzaton belül annak több képviselője is említve van, nem feltétlenül kell mindegyik nevet ismerni. E tekintetben döntően az előadáson elhangzottak irányadók. A részletes adatok ismeretéhez képest az értékelés során nagyobb súlyt helyezünk az idevágó anyag lényeges részének ismeretére. 7. A 113., a 403., a 409. és a 430. tétel a tételsorból törlésre került, de az annak megfelelő tankönyvi anyagot az egyéb anyagrészekkel való összefüggések erejéig ismerni kell. 8. Összefüggő latin szövegek, mondatok ismerete nem szükséges. 9. A normálbetűs részek közül sem kell ismerni a következő margószámokhoz tartozó anyagrészeket: Az I. félévi anyagból: 61 63, 84 89, , , 164, 165, , , 236, 384, 386, , , 451, 452, 468, , , , , , , 867, 1022, 1034, A II. félévi anyagból: 1246, 1252, 1257, 1258, 1449, , 1533, 1550, 1551, pont 3. bek., 1908, 1911, , , DR. FÖLDI ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár

ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL 1. félév anyagából

ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL 1. félév anyagából ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL 1. félév anyagából 1. Az institúció rendszer fogalma - fajtái. 2. A pandektarendszer fogalma, felépítése. 3. Az archaikus jog 4. A préklasszikus jog fogalma 5. A klasszikus jog

Részletesebben

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik.

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik. Római jog A jogi tanulmányok a közéletben való, szakmailag megalapozott és elhivatott szerepvállalásra készítenek fel. Ehhez szükséges a joganyag tételes, naprakész, beható ismerete, de épp ennyire szükséges

Részletesebben

ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL. A 1. félév anyagából

ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL. A 1. félév anyagából ALAPKÉRDÉSEK RÓMAI JOGBÓL A 1. félév anyagából 1. Az institúció rendszer fogalma - fajtái. 2. A pandektarendszer fogalma, felépítése. 3. Az archaikus jog 4. A préklasszikus jog fogalma 5. A klasszikus

Részletesebben

Római jog kifejezések:

Római jog kifejezések: Római jog kifejezések: Consilium principis: császári tanács Ius cogens: kényszerítő jellegű Ius dispositivum: engedő, hézagpotló Boni mores: jó erkölcsök Sacrum consistorium: államtanács Magister officiorum:

Részletesebben

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. AZ OBLIGATIO FOGALMA Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.

Részletesebben

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. AZ OBLIGATIO FOGALMA Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.

Részletesebben

Római jog XIX. 2012.11.26.

Római jog XIX. 2012.11.26. Római jog XIX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat Az ERŐS EGYESÜLÉS

Részletesebben

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II.

Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. Római jog XX. A tulajdon szerzésmódjai II. dolgok egyesülése különböző személyek tulajdonában lévő dolgok egyesülése egy összetett dologgá akkor idéz elő tulajdonváltozást, ha a kapcsolat ún. erős egyesülés,

Részletesebben

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze AJSZLO4801 - Kredit 2 Félévi óraszám 30 Létszám - A kurzus az adásvételi szerződés egyik lényeges eleméről, a vételárról kíván részletes áttekintést

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Bevezetés. Római jog I.

Bevezetés. Római jog I. Bevezetés Római jog I. Miért? 2300 éves tradíciók a közös európai jogi hagyomány alapja a jogtudományon és a jogszolgáltatáson keresztül hatott és hat evolúció vagy visszatérés? Visszatérés (Wiederkehr

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/a 2013. évi V. törvényen alapuló speciális kollégiumon/konzultációkon leadott anyag.

Részletesebben

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I.

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. quiritar tulajdon A római tulajdon (dominium ex iure Quiritium) létrejöttéhez három feltétel együttes megléte volt szükséges, melyek valamelyikének hiánya sajátos

Részletesebben

Tényleges birtoknál, ha a birtokos jogképtelen, vagy a dolog forgalomképtelen

Tényleges birtoknál, ha a birtokos jogképtelen, vagy a dolog forgalomképtelen DEFINÍCIÓ Abszolút detentio Abszolút hatályú Abszolút házassági akadályok absztrakt jogügylet Accessio - járulékos dologegyesülés accessio cedat principali Accessional - kártérítés acquisitio derivativa

Részletesebben

KOLLOKVIUMI ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, ALAPVIZSGA TÉTELEK RÓMAI JOGBÓL

KOLLOKVIUMI ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, ALAPVIZSGA TÉTELEK RÓMAI JOGBÓL KOLLOKVIUMI ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, ALAPVIZSGA TÉTELEK RÓMAI JOGBÓL A k o l l o k v i u m írásbeli vizsgadolgozat megírásával tehető le, de a kollokviumra való felkészülés során is célszerű az anyagot a vizsgatételek

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/gyakorlatokon leadott törzsanyag. Felkészülését segítik az alább megjelölt tankönyvek,

Részletesebben

PREZENTÁCIÓK A RÓMAI JOGI ELŐADÁSOKHOZ I. rész: Őszi szemeszter

PREZENTÁCIÓK A RÓMAI JOGI ELŐADÁSOKHOZ I. rész: Őszi szemeszter PREZENTÁCIÓK A RÓMAI JOGI ELŐADÁSOKHOZ I. rész: Őszi szemeszter összeállította: FÖLDI ANDRÁS egyetemi tanár Az itt található prezentációk elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a római jogi előadásokat

Részletesebben

Római jog X. a perrendek fejlődése. A császári perrend A végrehajtási eljárás - A személy, status libertatis. cognitio extraordinem

Római jog X. a perrendek fejlődése. A császári perrend A végrehajtási eljárás - A személy, status libertatis. cognitio extraordinem a perrendek fejlődése Kr. VIII. sz. 0 Öh. Kr.e.451 Kr.u. 389 Római jog X. A császári perrend A végrehajtási eljárás - A személy, status libertatis L.a. Form. E.cog. Kr.e. 150 Kr.e.17 Kr.e. 242 Kr.e. 150

Részletesebben

Római jog V. Az örökösök jogi helyzete

Római jog V. Az örökösök jogi helyzete Római jog V. Az örökösök jogi helyzete az öröklés jogi hatása Az aditioval az örökös az örökhagyó universalis successorává, azaz minden átháruló jogának és kötelezettségének utódjává lett. Az örökhagyó

Részletesebben

Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok

Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok Római jog XIX. A konszenzuál-szerződések (3) Peresíthető pactumok a megbízás (mandatum) A megbízás (mandatum) az a konszenzuális szerződés, melyben az egyik fél (a megbízott: mandatarius) a másik fél (a

Részletesebben

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.)

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) A tájékoztató célja, hogy polgári jog

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai

Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai Római jog XIII. Delegatio A szerződések közös szabályai A H 1 H a delegatio obligandi A delegatio obligandi (kötelemátvállalás) esetén nem a teljesítésre, hanem a kötelezettség elvállalására ill. a követelés

Részletesebben

Római jog IX. a perrendek fejlődése. A formuláris eljárás (1)

Római jog IX. a perrendek fejlődése. A formuláris eljárás (1) a perrendek fejlődése Kr. VIII. sz. 0 Öh. Kr.e.451 Kr.u. 389 L.a. Kr.e. 150 Kr.e.17 Form. Kr.e. 242 Kr.e. 150 Kr.u. 342 Római jog IX. A formuláris eljárás (1) E.cog. a régi civiljog szerint a felek meghallgatása

Részletesebben

Római jog XVI. Dolgok A tulajdon

Római jog XVI. Dolgok A tulajdon Római jog XVI. Dolgok A tulajdon res fungibilis - res nec fungibilis helyettesíthető dolog (res fungibilis) a forgalomban nem egyedileg megjelölve, hanem mennyisége (űrtartalom, súly, hosszúság, térmérték,

Részletesebben

Római jog XII. A kötelem megszűnése, megújítása, átruházása

Római jog XII. A kötelem megszűnése, megújítása, átruházása Római jog XII. A kötelem megszűnése, megújítása, átruházása a teljesítés A teljesítés, mint a kötelemmegszűnés felek által privilegizált formája ipso iure megszünteti a kötelmet, ha a teljesítés megfelel

Részletesebben

Római jog - levelező IV. A dolgok A tulajdon

Római jog - levelező IV. A dolgok A tulajdon Római jog - levelező IV. A dolgok A tulajdon a vagyon Vagyon (familia pecuniaque > patrimonium / bona): az azonos célra rendelt gazdasági érdekű (azaz pénzben kifejezhető) - jogosultságok és - kötelezettségek

Részletesebben

Római jog XXI. A tulajdon szerzésmódjai III. A traditio - Az elbirtoklás

Római jog XXI. A tulajdon szerzésmódjai III. A traditio - Az elbirtoklás Római jog XXI. A tulajdon szerzésmódjai III. A traditio - Az elbirtoklás a tulajdonátruházás, mint szerzésmód a) A res mancipi formaszerű átruházó ügyletei a klasszikus kor végéig a mancipatio, illetőleg

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

2. A jogcsaládok (1. A romanista (civil law) jogcsalád 2. Az angolszász (common law) jogcsalád 3. Egyéb jogrendszerek)

2. A jogcsaládok (1. A romanista (civil law) jogcsalád 2. Az angolszász (common law) jogcsalád 3. Egyéb jogrendszerek) ÖJT KÉRDÉSEK ŐSZI SZEMESZTER 1. A jogtörténet korszakai (1. A korszakbeosztás kérdései általában 2. Az állam és a jog modern fogalmának a történeti régmúltba való visszavetíthetősége 3. Az állam és a jog

Részletesebben

Római jog II. A törvényes öröklés szabályai

Római jog II. A törvényes öröklés szabályai Római jog II. A törvényes öröklés szabályai egyetemes jogutódlás Az alap, amelyre tekintettel valaki számára öröklés (egyetemes jogutódlás) nyílik a római jogban hármas: a) végrendelet alapján, (successio

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2012/2013. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2012/2013. I. félév) Polgári jogi záróvizsgakérdések (2012/2013. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala"az előadásokon/konzultációkon leadott anyag. Ha a kérdések között van olyan, amelyik az előadásokon/konzultáción

Részletesebben

Római jog XI. A kötelmek biztosítékai (2)

Római jog XI. A kötelmek biztosítékai (2) Római jog XI. A kötelmek biztosítékai (2) a zálogjog tartalma A zálogjog funkciója kettős: a követelés biztosítása, a követelés kielégítése. Ennek megfelelően alakulnak a záloghitelező jogai: a) a zálogtárgy

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

401. A DOLOG ÉS A VAGYON FOGALMA, LATIN MEGJELÖLÉSEI

401. A DOLOG ÉS A VAGYON FOGALMA, LATIN MEGJELÖLÉSEI RÓMAI JOG - IV. RÉSZ, DOLOGI JOG (41 TÉTEL) 1/69 401. A DOLOG ÉS A VAGYON FOGALMA, LATIN MEGJELÖLÉSEI I. A DOLOG (RES) FOGALMA - DOLOG: önálló testi tárgy, amelyen tulajdon állhat fenn - nem minősül dolognak:

Részletesebben

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2)

Római jog XVI. 2012.04.15. a reálszerződések. Reálszerződések. a kölcsönszerződés. a kölcsön (mutuum) a kölcsönszerződés (3) a kölcsönszerződés (2) Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a reálszerződések A FORMÁTLAN megállapodások egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: reál-contractusként vagy konszenzuál-contractusként. A reál-contractusok

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád

Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád 2014. április 15. 1 DOLOGI JOGI KÖNYV Tulajdonjog legteljesebb dologi jog 5:1-85. Korlátolt dologi jogok idegen dologbeli jogok: Birtokjog - használati jogok - értékjogok

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Római jog XXIV. A kötelmi jogi szabályok továbbélése

Római jog XXIV. A kötelmi jogi szabályok továbbélése Római jog XXIV. A kötelmi jogi szabályok továbbélése korai idők A Római birodalom és annak világgazdasági rendszere felbomlásával Európa nyugati felén, a középkor sötét századaiban a kötelmi jog jelentősége

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

Deák Ferenc terem. Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések ügyvédek számára - I. képzési modul

Deák Ferenc terem. Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések ügyvédek számára - I. képzési modul M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A 2 0 1 4. á p r i l i s 9-1 1. Deák Ferenc terem Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések ügyvédek számára - I. képzési modul B e v e z e t ő r

Részletesebben

13. gyakorlat. Öröklési jog 2.

13. gyakorlat. Öröklési jog 2. 13. gyakorlat Öröklési jog 2. 1. jogeset Egy különc római így végrendelkezett: Titius legyen az örökösöm, de csak akkor, ha a holttestemet a tengerbe veti. Titius nem tett eleget az előírásnak, hanem illően

Részletesebben

Római jog levelező I. Öröklési jog

Római jog levelező I. Öröklési jog Római jog levelező I. Öröklési jog II. félév menete I. II. III. IV. V. febr. 19. márc. 05. márc. 26. ápr. 17. ápr. 24. öröklési jog (3 óra) kötelmi jog 1. (3óra) kötelmi jog 2. (3 óra) kötelmi jog 3. (2

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

601. AZ ÖRÖKLÉS EREDETE ÉS LÉNYEGE A RÓMAI JOGBAN

601. AZ ÖRÖKLÉS EREDETE ÉS LÉNYEGE A RÓMAI JOGBAN RÓMAI JOG - VI. RÉSZ, ÖRÖKLÉSI JOG (27 TÉTEL) 1/66 601. AZ ÖRÖKLÉS EREDETE ÉS LÉNYEGE A RÓMAI JOGBAN I. AZ ÖRÖKLÉSI JOG - azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a halál folytán felmerülő magánjogi

Részletesebben

Római jog XXIII. A római perjog továbbélése A személyi-, családi és dologi jog továbbélése

Római jog XXIII. A római perjog továbbélése A személyi-, családi és dologi jog továbbélése Római jog XXIII. A római perjog továbbélése A személyi-, családi és dologi jog továbbélése európai közös eljárásjog A középkor végétől számíthatjuk azt az időt, midőn előbb az egyházi, majd a világi jog

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is Polgári jogi felelősség Tágabb értelemben hasonlítható a kénytetőséghez, a jogilag szoríthatósághoz (Grosschmid) Szűkebb értelemben: jogellenesen (kivételesen

Részletesebben

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 POLGÁRI JOG Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 Ptk. állampolgárok állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza../. DR SZALAI ERZSÉBET

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. Jogágak Üzleti jog III. BME GTK Üzleti

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

Római jog VIII. A legis actio-s eljárás A formuláris perrend (1)

Római jog VIII. A legis actio-s eljárás A formuláris perrend (1) Római jog VIII. A legis actio-s eljárás A formuláris perrend (1) az önhatalom visszaszorítása A törvényes igényérvényesítési formák kialakulásának egyik fő indoka, az önhatalom a visszaszorítására való

Részletesebben

Római jog IX. A formuláris eljárás (2)

Római jog IX. A formuláris eljárás (2) Római jog IX. A formuláris eljárás (2) a formuláris eljárás menete (1) Formula-minta az edictumban Tényállás I. in iure szakasz (a praetor előtt) - editio + postulatio actionem - interrogatio in iure (előfeltételek

Részletesebben

16. gyakorlat. Kötelmi jog

16. gyakorlat. Kötelmi jog 16. gyakorlat Kötelmi jog 1. jogeset Egy filius familias tartozott Titiusnak. Tartozása biztosítására kezest adott. Titius végrendeletében a filius familiast örökösévé nevezte. Amikor meghalt, a pater

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

Római jog XIV. A házasság

Római jog XIV. A házasság Római jog XIV. A házasság a házassági fajták Mint a római jog általában, úgy a római házassági jog is alapjában véve csupán a római polgárokra vonatkozott Csak polgárok (illetve conubiummal, ius conubiival

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

JOGRENDSZER, JOGÁGAK

JOGRENDSZER, JOGÁGAK JOGRENDSZER, JOGÁGAK I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. A jogágak I. A jogrendszer fogalma és típusai 1. Jogrendszer: az adott állam jogszabályainak rendezett összessége

Részletesebben

Római jog IV. Az öröklés folyamata

Római jog IV. Az öröklés folyamata Római jog IV. Az öröklés folyamata a végrendelet megtámadása az anyagi mellőzhetetlenség sérelme miatt Aki a jogosultak közül kötelesrészét nem kapta meg, mert az örökhagyó - egészen kitagadta, vagy -

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

301. A SZEMÉLY (JOGKÉPESSÉG) FOGALMA, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

301. A SZEMÉLY (JOGKÉPESSÉG) FOGALMA, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 1/35 301. A SZEMÉLY (JOGKÉPESSÉG) FOGALMA, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE [MINIMUM TÉTEL XII.] I. A SZEMÉLYISÉG FOGALMA - persona / caput: az az ember, aki jogok és kötelezettségek alanya lehet tehát jogalany

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Birtok és tulajdonjog

Birtok és tulajdonjog Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád Budapest, 2013. október 22. 1. HVG-ORAC Budapest 2013. 10. 22. DOLOGI JOGI KÖNYV Tulajdonjog legteljesebb dologi jog Korlátolt dologi jogok idegen dologbeli jogok: Birtokjog

Részletesebben

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Ferenc Mádl Lajos Vékás

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Ferenc Mádl Lajos Vékás Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Ferenc Mádl Lajos Vékás Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga by Ferenc Mádl and Lajos Vékás Publication date 2014 Copyright

Részletesebben

RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN

RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN Szeibert Orsolya habil. egyetemi docens 2016. május 26. ÉLETTÁRSAK A PTK.-KBAN Ptké. rendelkezései 2014. március 15 a határvonal mindkét

Részletesebben

Római jog XVI. Reálszerződések

Római jog XVI. Reálszerződések Római jog XVI. Reálszerződések a re{lszerződések A form{tlan meg{llapod{sok egyes típusai kétféle módon lettek contractusként elismerve: re{l-contractusként vagy konszenzu{l-contractusként. A re{l-contractusok

Részletesebben

501. AZ OBLIGATIO FOGALMA ÉS KIALAKULÁSA

501. AZ OBLIGATIO FOGALMA ÉS KIALAKULÁSA RÓMAI JOG - V. RÉSZ, KÖTELMI JOG (68 TÉTEL) 1/98 501. AZ OBLIGATIO FOGALMA ÉS KIALAKULÁSA [MINIMUM TÉTEL XXX.] I. A KÖTELEM FOGALMA - kötelem: obligatio - definíciók (3): 1) PAULUS: - A kötelmek lényege

Részletesebben

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna 805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról Dr. Nyilas Anna - Célja - Egyszerűsített végrehajtás, automatikus elismerés és nincs külön végrehajthatóvá nyilvánítás

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

A felelősségtan alapkérdései. A deliktuális kárfelelősség február 8.

A felelősségtan alapkérdései. A deliktuális kárfelelősség február 8. A felelősségtan alapkérdései. A deliktuális kárfelelősség 2016. február 8. Felelősség jogi felelősség polgári jogi felelősség tágabb értelemben kötelem fogalma (6:1. ): a kötelezett felel a szolgáltatásért,

Részletesebben

SZÓBELI, KÖZVETLEN, NYILVÁNOS TÁRGYALÁSI ELV / 4 szak PP 7 / JOGSZABÁLYBA, KÖZRENDBE, SZOKÁSJOGBA / ERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ RENDELKEZÉSEK / 3 szak.

SZÓBELI, KÖZVETLEN, NYILVÁNOS TÁRGYALÁSI ELV / 4 szak PP 7 / JOGSZABÁLYBA, KÖZRENDBE, SZOKÁSJOGBA / ERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ RENDELKEZÉSEK / 3 szak. POLGÁRI PERRENDTARTÁS ELVEI RENDELKEZÉS ELVE / 3 szak. / SZÓBELI, KÖZVETLEN, NYILVÁNOS TÁRGYALÁSI ELV / 4 szak PP 7 / JOGSZABÁLYBA, KÖZRENDBE, SZOKÁSJOGBA / ERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ RENDELKEZÉSEK / 3 szak./ HIVATALOS

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Római jog XVII. A dolgok osztályozása

Római jog XVII. A dolgok osztályozása Római jog XVII. A dolgok osztályozása A tulajdon forgalmon kívüli dolgok (res extra commercium) A jogi értelemben dolognak minősülő tárgyak közül némelyeket a római jog különös meggondolásokból kivett

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Római jog - levelező III. Személyi- és családjog

Római jog - levelező III. Személyi- és családjog Római jog - levelező III. Személyi- és családjog konzultációk rendje szept. szept. okt. 11. 25. 02. nov. dec. 06. 10. 11-12 Történeti rész Eljárásjog Személyi- és családjog Dologi jog 1 Dologi jog 2 Zárthelyi

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései. I. Civilisztikai témájú kérdések

A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései. I. Civilisztikai témájú kérdések A fogalmazói versenyvizsga szóbeli kérdései Az alábbi lista sorszámozott része a bíróságok által javasolt kérdéseket, a vastag betűvel szedett rész a szóbeli vizsga átfogó témaköreit tartalmazza. A meghallgatás

Részletesebben

1. Kérdés. Gyakorlat. Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1.

1. Kérdés. Gyakorlat. Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1. 1. Kérdés Gyakorlat Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1. bonorum possessio A bonorum possessorok négy osztályba voltak sorolva. Mindegyik osztály

Részletesebben

A MODERN JOGERŐFOGALOM RÓMAI JOGI EREDETE PAULOVICS ANITA. Bevezető

A MODERN JOGERŐFOGALOM RÓMAI JOGI EREDETE PAULOVICS ANITA. Bevezető Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 103 110. A MODERN JOGERŐFOGALOM RÓMAI JOGI EREDETE PAULOVICS ANITA A tanulmány célja egy elméleti-történeti

Részletesebben

recenzió Peter Stein: A római jog Európa történetében. Osiris, Budapest, MACHER GÁBOR

recenzió Peter Stein: A római jog Európa történetében. Osiris, Budapest, MACHER GÁBOR MACHER GÁBOR Peter Stein: A római jog Európa történetében. Osiris, Budapest, 2005. Peter Stein (1926-) a Cambridge-i Egyetem nyugalmazott regius professora, korunk egyik legjelentősebb élő brit jogtudósa,

Részletesebben

Római jog XI. A személy, status libertatis

Római jog XI. A személy, status libertatis Római jog XI. A személy, status libertatis persona, caput Azt, akit alanyi jogok és kötelezettségek illethetnek, jogalanynak, más szóval személynek (persona, caput) nevezzük: a jogok természetes alanya

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6 POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2014/2015. őszi félév "A" tételek 1/A. 2/A. 3/A. 4/A. 5/A. 6/A. 7/A. A polgári jog fogalma, tárgya, helye és összefüggései a jogrendszerben. A magánjog története Nyugat-Európában

Részletesebben

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Polgári jog I. Szerkesztette: Sándor István Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám ELŐSZÓ...7

Részletesebben

Római jog XXIV a telki szolgalmak fajtái. Idegen dologbeli jogok II.

Római jog XXIV a telki szolgalmak fajtái. Idegen dologbeli jogok II. Római jog XXIV. Idegen dologbeli jogok II. a telki szolgalmak fajtái A telki szolgalmaknak két alapvető típusa különböztethető meg: a mezei telki szolgalmak (servitutes praediorum rusticorum) a mezőgazdasági

Részletesebben

14. gyakorlat. Öröklési jog, kötelmi jog

14. gyakorlat. Öröklési jog, kötelmi jog 14. gyakorlat Öröklési jog, kötelmi jog 1. jogeset Egy rabszolga felfedte ura gyilkosát és ezért jutalomképpen a praetor szabaddá nyilvánította. Az így fölszabadított teljesen egyedülálló volt, rokonok

Részletesebben

Római jog I. Örökjogi alapfogalmak. a 2010/2011. I. félév eredményei. a 2010-ben felvettek félév eredményei ban felvettek aláírás és átlag

Római jog I. Örökjogi alapfogalmak. a 2010/2011. I. félév eredményei. a 2010-ben felvettek félév eredményei ban felvettek aláírás és átlag a 2010/2011. I. félév eredményei Római jog I. A tárgyat felvette: 269 fő Aláírást szerzett: 249 fő Ebből nem jött vizsgá zni: 44 elégtelen egs közepes jó jeles összesen végső 86 72 24 18 20 arány 42% 3%

Részletesebben

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN I. Polgári jog általános rész és a személyek joga 1. A polgári jog fogalma. A polgári jog és más

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉV II. SZEMESZTERÉBEN I. Polgári jog általános rész és a személyek joga 1. A polgári jog fogalma. A polgári

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA Egyik C tételben sem található meg: az örökség megszerzése, a hagyatéki eljárás TK 129-134 AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA 1. Az örökös jogállása (nem tartozik szorosan a tételhez) 598. Az ember halálával

Részletesebben

Római jog XIII. Status familiae, rokonság, patria potestas

Római jog XIII. Status familiae, rokonság, patria potestas Római jog XIII. Status familiae, rokonság, patria potestas befolyásoló tényezők cselekvőképesség valaki saját tényeivel jogokat és kötelezettségeket szerezhet magának vagy másoknak életkor nem tutela,

Részletesebben