Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN"

Átírás

1 Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN Mivel nı vagyok, rendkívüli erıfeszítéseket kell tennem, hogy sikeres legyek. Ha elbukom, senki nem azt fogja mondani, hogy nincs meg benne az, amire szükség lenne. Azt fogják mondani, hogy a nıkben nincs meg az, amire szükség lenne. 1 CLARE BOOTHE LUCE amerikai újságíró, politikus, aktivista, író, diplomata 1. BEVEZETÉS A fenti idézet jól mutatja a nık munkaerı-piaci helyzetét, összefoglalja a probléma lényegét: érzékelteti, hogy a kérdés tanulmányozása napjainkban mindenképpen indokolt. Egyre több helyen találkozunk ugyanis az egyenjogúság problémájával, így a nık és férfiak közötti munkapiaci esélyegyenlıség megteremtésével. A karriert nem gátolja olyan akadály, amely ne abból fakadna, hogy nık vagyunk, és egyszerre két szerepnek kell megfelelnünk. Több erıfeszítésünkbe kerül, hogy ugyanazt elérjük, amit a férfiak. Eközben választás elé kerülünk. Nekünk, nıknek valamilyen szinten le kell mondanunk vagy a karrierrıl vagy a családi idillrıl. Nehéz a családot és a karriert összeegyeztetni. Egyre bıségesebb irodalom foglalkozik a nık társadalomban és gazdaságban elfoglalt helyével. Számos tanulmány érzékelteti, hogy nemcsak valamiféle divatról, feminista, emancipációs mozgalomról van csupán szó. A probléma sokkal összetettebb, és nagy társadalmi hatással bír. Dolgozatomban a család és a karrier összeegyeztethetıségét vizsgálom, illetve, hogy a nık valóban választás elé kerülnek-e, nincs-e alternatív megoldás, és tehetnének-e a vállalatok vagy az állam valamit az ügy érdekében. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a nık valóban választás elé kerülnek-e, ill. azt kívánom bizonyítani, hogy természetesen nehezebb nekünk, nıknek, nehezebb, mint a férfiaknak. Többet és keményebben kell harcolnunk, és sokkal több akadályt kell leküzdenünk. De a mi kezünkben a jövı, hogy ezen a világon változtatni lehessen. Nekünk is tennünk kell valamit ennek érdekében, mert: Addig nem lesz teljes egyenjogúság, ameddig a nık maguk is részt nem vesznek a törvényalkotásban és a törvényhozók megválasztásában 2 (SUSAN B. ANTHONY). 2. A DOLGOZAT CÉLJA ÉS AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK A fentiekbıl kiindulva, dolgozatom célja annak megvizsgálása, hogy milyenek ma a nık munkaerı-piaci kilátásai, milyenek a lehetıségeik a család és karrier összeegyeztetésére, és hogy hogyan gondolkodnak a fiatal nık errıl a helyzetrıl. Igazak-e az állítások, hogy a nık nem akarnak vezetık lenni. Hipotézisem szerint a nık kilátásai a munkaerıpiacon kedvezıtlenek. Úgy véltem, hogy a család és a karrier nehezen, de összeegyeztethetı. A nık szeretnének vezetı pozíciót betölteni, de a munkakörülmények nem kedveznek ennek. * BGF Külkereskedelmi Fıiskolai Kar, Nemzetközi Kommunikáció szakon végzett hallgató, a Tata Consultancy Services (Budapest) munkatársa. A Szerzı e helyütt mond köszönetet dr. Ternovszky Ferenc fıiskolai tanárnak és dr. Farkasné dr. Kurucz Zsuzsanna tanárnınek a dolgozattal kapcsolatos hasznos tanácsaikért. 1 Because I am a woman, I must make unusual efforts to succeed. If I fail, no one will say, - She doesn t have what it takes. - They will say, - Women don t have what it takes. : Clare Boothe Luce 2 There never will be complete equality untill women themselves help to make laws and elect lawmakers. - Susan B. Anthony 77

2 Dolgozatomban leíró kutatáson alapuló deduktív logikát követek, különbözı kutatási módszerek alkalmazásával (HÉRA-LIGETI 2006). Elıször a vonatkozó külföldi és magyar szakirodalom segítségével foglalom össze, hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz mások, mely kérdések foglalkoztatják a szerzıket. A szakirodalmi megállapításokat kiegészítem empirikus kutatásaim eredményeivel. Saját kérdıíves felmérésem és interjúk alapján kíséreltem meg általam fontosnak tartott szempontok szerint az aktuális helyzet elemzését, valamint azt, hogy történt-e elırelépés a témában. Kérdıíves kutatást folytattam gimnazista és egyetemista lányok körében. Célom azt volt, hogy megvizsgáljam, miképp viszonyulnak a jövıhöz a diáklányok, milyen területeken szeretnének elhelyezkedni, szeretnének-e vezetık lenni. Általános képet szerettem volna arról, hogy hogyan vélekednek a dolgozatomban kifejtett esélyegyenlıségi problémákról, milyen jövıképük van, és milyen lehetıségeket látnak. 50 kérdıívet töltettem ki év közötti egyetemista és fıiskolás lányokkal különbözı felsıoktatási intézményekbıl, valamint 30 kérdıív érkezett vissza év közötti gimnazista lányoktól. Emellett interjút készítettem négy vezetı beosztásban dolgozó nıvel karrierjérıl, tapasztalatairól, a család és karrier összeegyeztethetıségérıl és az áldozatokról, amelyeket a siker követel. Kutatásom eredményei nem tekinthetık reprezentatívaknak, de hasznos és tanulságos információként használhatók. A következıkben a nık esélyeinek, lehetıségeinek bonyolult kérdéskörét tekintem át. A téma kapcsán felvetıdı kérdések közül fontossága miatt részletesebben a választás, a döntés (család munka karrier) problémakörével foglalkozom. 3. NİK A MUNKAERİPIACON A XXI. századot többen a»nık évszázadaként«emlegetik, merthogy az elvégzendı munkák egyre inkább olyanok lesznek, melyekhez a nıi képességek jobban illenek (TERNOVSZKY 2005b). A Newsweek is a nık felemelkedését ünnepli. A nıi vezetık száma emelkedik, és egyre többen kerülnek magasabb pozíciókba (Newsweek 2005a-d). Az FTSE 100 cég vizsgálatakor azzal a jelenséggel találkozott, hogy a nıi ügyvezetı igazgatók száma 2000 és 2004 között duplájára emelkedett. Eközben a Fortune Global 500-ban csak 7 nıi ügyvezetı igazgatót találhatunk. Minden tíz ügyvezetı igazgató férfira 1 nı jut (The Economist 2005). Annak ellenére, hogy a nık szerepének növekedésérıl hallunk, még mindig találkozhatunk nemi alapú karrier akadályokkal, amelyek a nık elırejutását gátolják (SMITH - SMITS 1994). A nık karrierjével szemben az egyik fı akadályt a munkakörülményekkel kapcsolatos politikák, folyamatok, gyakorlatok, és bizonyos elıítéletek is okozhatják: mindenekelıtt az a nézet, hogy nehéz a családban vállalt szereppel járó kötelezettségeket összeegyeztetni a munkahelyi teljesítéssel. Tehát a szervezeti kultúra alakulása fontos tényezı a nık karrierjének alakulása szempontjából (BURKE 1997). Sokakban felmerül a kérdés, hogy mi lesz a társadalommal, ha a nık csak a munkára koncentrálnak majd. E téma terén a szakirodalom kétfelé válik. Egyik fele félti a nıket (valójában a társadalmat), ha a férfiakkal kívánnak versengeni. Azt hiszem, itt megjelenik a férfiak és a társadalom túlzott ragaszkodása a hagyományokhoz és a megszokotthoz. A férfiak többsége még most sem tartja a nıket egyenrangú versenytársnak. Úgy gondolják, hogy a nık is hadd dolgozzanak, de ezt mind pusztán gazdasági érdekbıl teszik, és nem tartják ıket saját magukkal szemben versenytársaknak, pedig a nık képzettségben, rátermettségben utolérték a férfiakat. A szakirodalomnak ez a csoportja azt a félelmet tükrözi, hogy mi lesz, ha a nık számára a munka fontosabb lesz, mint a gyereknevelés, hiszen a gyermekek iránti felelısséget csak a nık felelısségeként tartják számon (NAGY 1997). A cikkek másik részében viszont öröm fejezıdik ki amiatt, hogy a nık aránya a szakértelmiségiek és a vezetık körében világszerte növekedik. Fontosnak tartják, hogy az oktatási rendszer kibıvülésével a nıknek is lehetısége nyílt tanulni és képességeiket fejleszteni a világban, és így most egy új vezetıi típus, stílus fog megjelenni (NAGY 1997). Ez a változás azonban a család rovására történik. 78

3 3.1. Az üvegplafon jelensége Felvetıdhet a kérdés, miért nem azonosak a férfiak és a nık lehetıségei, hogyan jelentkezik a nık számára az üvegplafon (NAGY 1997, STUART 2006). A szakirodalom az üvegplafon ( glass ceiling ) kifejezést annak a helyzetnek a bemutatására alkalmazza, amikor a karrier megtorpan (KOMKA 2005). Olyan láthatatlan akadályról van szó, amely miatt a nık, ha akarnak, sem tudnak feljebb jutni a ranglétrán. Egyetlen okot lehetne említeni, ami miatt a nık nem juthatnának elıbbre, hogy a felsıvezetıi munka nem összeegyeztethetı a családdal. De nem emiatt nem jut sok nı elıbbre. Más helyzetbıl indultak a férfiak és a nık a nyolcvanas évek végén, amikor megkezdıdött a gazdasági átalakulás... Az akkori vezetık között kevés nı volt található, és ez az arány öröklıdött át, a mostani vezetık ebbıl a korosztályból kerülnek ki (SZABÓ VILMOS, a Korn/ Ferry International ügyvezetı igazgatója) (Figyelı 1999, Figyelı net 1999a). A fenti okok biztosan szerepet játszanak abban, hogy mi nık nehezebben indulunk neki az életnek. Hogyan találunk rá az egyensúlyra a magánélet és a munka között? Az élet által elénk gördített akadályok közül nézzük most a szegregációt Szegregáció Mindennapi jelenség, hogy a férfiak és a nık ritkán dolgoznak ugyanolyan pozíciókban, ugyanazokon a munkahelyeken. A nık általában nıies, feminizálódott szakmában dolgoznak, és ilyen területeken is szereznek végzettséget, képzettséget. Ha például a bölcsészettudományi karokat tekintjük, vagy az egészségügyet, akkor láthatjuk, hogy a hallgatók többsége lány. Ellenben, ha a mőszaki és természettudományi szakokat nézzük, ott még mindig férfi túlsúly tapasztalható, bár a nık száma itt is emelkedett (KSH 2005). A végzettségekbıl adódóan a férfiak és a nık ritkán jelentkeznek ugyanarra az álláshirdetésre. Az általuk betöltött állások így egymástól szegregálódtak (NAGY 1997). A statisztikák azt mutatják, hogy a felsıoktatásban a nık száma ma már meghaladja a férfiakét, de sajnos a szegregáció problémája továbbra is fennáll (1. táblázat). 1. táblázat A legmagasabb iskolai végzettség nemek szerint 2006 II. negyedévében (ezer fı) 3 Férfiak Nık 8 általánosnál kevesebb 5,1 3,9 Általános iskola 49,4 43,4 Általános iskola szakképesítéssel 0,3 0,0 Szakiskola és szakmunkásképzı 64,0 40,1 Középiskola érettségivel 29,2 48,4 Középiskola szakképesítéssel 21,0 33 Fıiskola 6,1 9,5 Egyetem 4,1 2,5 Összesen: 159,9 147,8 A szakirodalom a szegregációnak két fajtáját különbözteti meg. A horizontális szegregáció azt jelenti, hogy a férfiak és a nık más-más gazdasági területen, szektorokban, foglalkozásokban helyezkednek el. Az eltérı nemi szocializáció és a nemi szerepeknek való megfelelés igényének következtében a férfiak és a nık más-más pályákon indulnak el (NAGY 1997). Bizonyos pályák elnıiesedése figyelhetı meg. Oka a munkerıpiaci kontraszelekció ben a nık 48,3%-a dolgozott 3 Forrás: KSH 2006a. 79

4 olyan ágazatban, ahol a foglalkoztatottak többsége nı volt ben ez az arány tovább emelkedett, 49,9%-ra. A probléma továbbra is fent áll, és inkább tovább növekszik, mint csökken. A vertikális szegregáció ezzel szemben a foglalkozási hierarchiában való elırejutási lehetıségeket foglalja magában (NAGY 1997). Szegregáció ugyanis nemcsak a szakterületek viszonylatában jelentkezik, hanem a hierarchia szinteken felfelé haladva is (KONCZ 2006b), mivel a nık száma a hierarchia szinteken egyre feljebb haladva jelentısen csökken, akkor is, ha megfelelı képzettséggel rendelkeznek. A vertikális szegregáció meglétét bizonyítja az is, hogy a közgazdászok között, ahol például magas a nık aránya, a fıiskolákon végzettek kétharmada nı. A vezetı pozíciókban ehhez képest kevés nıvel találkozhatunk (NAGY 1997) Esélyegyenlıség Mivel 2007 az európai esélyegyenlıség éve volt (Year Of Equal Opportunities), az Európai Unióban a nık és férfiak közötti keresetbeli különbségek ismét napirendre kerültek. VLADIMIR SPIDLA, az Európai Bizottság esélyegyenlıségi biztosa nınapi beszédében elmondta, hogy az EUban 2000 óta 8 millió új munkahelyet teremtettek, ebbıl 6 milliót nık kaptak. Miközben az egyetemi diplomások 59%-a nı, átlagban 15%-kal keresnek kevesebbet, mint az azonos munkaidıben és pozícióban dolgozó férfiak. Magyarországon a fizetésbeli különbség 11%, a helyzet valamivel kedvezıbb (KURUCZ 2003). A legkisebb különbség Máltán található (4%), a legmagasabb pedig Cipruson (25%) (EB 2007). A fejlett országokban átlagosan mintegy 20%-kal kevesebb a nık keresete a férfiakénál (TERNOVSZKY 2005b). A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentése szerint még sosem dolgozott ennyi nı a munkaerıpiacon, mint manapság (számuk eléri az 1,2 milliárdos rekordszintet), de továbbra sem biztosítják nekik a férfiakkal egyenlı elbánást. A legtöbb nı általában olyan szektorokban (pl. mezıgazdaság) dolgozik, amelyek kevésbé produktívak, és amelyekben alacsonyabb fizetést kapnak, mint a hasonló beosztású férfi kollégáik. Még a hagyományosan nıinek ítélt szakmákban is, mint a gyermekgondozás vagy a tanítás, is észrevehetı ez a különbség (HIRTV 2007). A Lisszaboni Stratégia azt a célkitőzést fogalmazta meg, hogy az Európai Unióban a foglalkoztatási szint 2010-re elérje a 70%-ot, a nıknél pedig a 60%-ot. A Lisszaboni Stratégiákban megfogalmazott célok között szerepel a nemek közötti egyenlıség javítása az álláshoz jutás, a szakképzés, az elıremenetel és a munkakörülmények terén, a teljes foglalkoztatottság, a munkahelyi környezet minıségének és termelékenységnek a javítása, a nemek közötti egyenlıség és a munkahelyi egészségvédelem (HORVÁTH 2005). Az elızıekben mondottaknak ellentmond azonban az, hogy az elvek és a valóság összhangja nem valósul meg hiánytalanul. Szomorú valóság, hogy az Európai Unió sem támogatja teljes mértékben a nık felzárkóztatását. Az európaiak 40%-a véli úgy, hogy a hátrányos megkülönböztetés gyakorlata széles körben elterjedt. A sok hangzatos programmal ellentétes az Európai Bíróság 2006-ban hozott egyik ítélete, amely szerint a munkahelyükön gyermeknevelés miatt több évet mulasztó nık alacsonyabb fizetése nem feltétlenül jogtalan. A keresetbeli különbségek abból adódnak, hogy a nık mennyit maradnak távol a munkaerıpiacról. A nık pályájuktól való távolmaradása meglehetısen rövid: átlagban kevesebb, mint három év. Ennek ellenére a keresetük nagyban eltér a munkaerıpiacon maradt, hasonló pozícióban lévı társaiktól. A távollét ára 1 év esetén 11%-os, 3 év esetén 37%-os fizetésbeli kiesést jelent a nık számára (HEWLETT - LUCE 2005). Ezért fontos cél a nemek közötti esélyegyenlıség a foglalkoztatásban, a munka világából való kirekesztés megelızése, a magánélet és a munka összehangolása (KURUCZ 2003). Az utóbbi kérdéskört összetettsége miatt a következı pontban részletesen kifejtem. 80

5 4. CSALÁD MUNKA KARRIER Van egy titok, egy fájdalmas, jól ırzött titok: az Egyesült Államokban a sikeres karriert befutott összes nı harmadának-felének az élete derekán nincs gyermeke. Ezeknek a éves korosztályhoz tartozó nıknek (vállalatvezetık, orvosok, jogászok, egyetemi oktatók stb.) a 33%-a gyermektelen, s ez a szám a nagyvállalatok Amerikájában 42%-ra emelkedik. (HEWLETT 2003) 4.1. Párválasztás és karrier A nık 50%-a társ nélkül éli életét. (Eléggé lehangoló adat, amelyre számos magyarázat adható.) Az, hogy a 30 év körüli nık többsége egyedül van, következménye annak, hogy a párválasztás öszszetőzésbe kerül a karrierrel: azok a fıiskolás vagy egyetemi hallgatók, akik tanulmányaik alatt nem találják meg társunkat, igen nehezen tudnak a késıbbiekben sikeresen párt találni maguknak, mivel a lehetıségeik beszőkülnek. A hosszú munkaidı, a kevés szabadidı és az ismerkedési lehetıségek korlátozott száma is közrejátszik abban, hogy a fiatal nık nehezen találnak társat (TERNOVSZKY 2005b). A szomorú statisztikák ellenére a legújabb adatok szerint (Nielsen piackutató cég) Magyarországon az emberek számára még mindig fontos a házasság, ami eléggé ellentétes képet mutat Nyugat-Európával. A felmérésbıl kiderül, hogy 3 megkérdezett felnıttbıl 2 életcéljának tartja a házasságot (Magyarország 64%). Ezzel messze meghaladjuk a 46%-os európai átlagot. Míg máshol teljesen elfogadott felfogás, hogy a hosszú távú kapcsolat egyenértékő a házassággal (az európaiak 77%-a gondolkodik így), addig Magyarországon ez az arány csupán 51%. Ez is mutatja, hogy a magyarokban még él a házasságkötés hagyománya (MFOR 2007a) Gyermekvállalás A nık munkahelyi reintegrációját nagyban befolyásolja, hogy milyen a gyermekgondozási intézményhálózat az országban. Az, hogy hány nı tér vissza a munkahelyre és milyen hamar, az attól függ, hogy mennyire van lehetıség gyermekük elhelyezésére valamilyen gyermekgondozási intézményben. A gyermekvállalás és utána a gyermeknevelés miatti hosszú kimaradás a munkavállaló és a munkaadó közötti kapcsolatot fellazítja, sıt sok esetben a munkaviszony teljesen meg is szőnik. A gyermekgondozási ellátáson lévık munkahelyeinek 12,3%-a megszőnt, 11%-a átalakult, ami természetesen létszám leépítéssel jár. Sajnálatos az a statisztika, miszerint 2002-ben a korábban alkalmazásban állóknak csak a 45,3%-a akart és saját véleménye szerint tudott volna visszatérni korábbi munkahelyére. Ez az arány 1993-ban 50,4%, 1995-ben 52,3%, 1999-ben pedig 46,4% volt (FREY 2005). Magyarországon az otthon lévı anyák 30%-a a kevés bölcsıdei hely és a gyermekgondozási intézmények költségei miatt nem tér vissza a munkahelyére (EGGSIE 2005). A évi adatok szerint Magyarországon összesen 293,3 ezer fı vett igénybe valamilyen gyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) (KSH 2006b), ez a munkavállalási korú nık mintegy 10%-a (2. táblázat, FREY 2005). Magyarországon a nık többsége a gyermek elsı 3 évében marad otthon. İk mennek el nagyobb arányban gyermekgondozási szabadságra, nem a férfiak. Különbségek vannak a távolmaradás hoszszúsága tekintetében a magasan képzett nık (általában 3-9 hónap) és azok között, akik rutin adminisztratív munkákat végeznek (36 hónap) (EGGSIE 2005). A Nielsen piackutató által végzett felmérés szerint Magyarországon gondolják az emberek leginkább azt, hogy a kisgyermekes anyáknak nem kellene dolgozniuk. Magyarországon több mint kétszer annyian gondolják így, mint az EU-átlag. Sajnos ez az egész régióra jellemzı. A másik véglet a négy skandináv államban található, ahol az emberek több mint 80% gondolja úgy, hogy a családanyák nyugodtan dolgozhatnak (MFOR 2007a). 81

6 2. táblázat A gyermekgondozási ellátást igénybe vevık megoszlása jövıre vonatkozó elképzeléseik és a nevelt gyermekek száma szerint 2005 (18 éven aluli gyermeket nevel) (%) vagy több Visszamegy korábbi munkahelyére 52,8 46,1 25,4 10,1 (Új) munkahelyet keres 31,8 33,7 30,2 21,0 Vállalkozó lesz 1,1 3,1 1,1 2,0 Várhatóan munkanélküli ellátás igénybe vételére készül 1,5 3,2 3,8 10,3 Újabb anyasági ellátást igényel 6,2 4,8 24,9 31,3 Otthon marad háztartásbeliként 6,6 9,1 14,6 25,3 Összesen 100,0 100,0 100,0 100, Gyermekgondozási hálózat Magyarországon a vállalatok a rendszerváltás óta nem rendelkeznek gyermekgondozási intézményekkel, néhány esetben az állami óvodákat alkalmazzák, hogy ezzel a saját alkalmazottaikat támogassák (EGGSIE 2005), pedig a gyermekgondozási intézmények megléte nagyon fontos a kisgyermekes anyák számára. Fontos lenne a család és munkahely összeegyeztethetıségéhez, hogy a gyermekgondozási intézmények nyitva tartása alkalmazkodjon az általános munkaidıhöz is. A hálózat fejlesztése, a munkahelyi gyermekmegırzık rugalmasabb nyitva tartása is hozzájárulhatna, hogy egyre kevesebb nı legyen kénytelen feladni a munkáját és kényszerbıl gyermekgondozási ellátás igénylését választani, mert nem tudja a gyermekfelügyeletet másképp megoldani, csak ha ı marad otthon a gyerekekkel (FREY 2005). A Kelly Global Workforce Index felmérése szerint a magyar szülık 38%-a nyilatkozott úgy, hogy több munkát vállalna, ha lenne megfelelı gyermekfelügyelet. A magyar szülık szerint a megfelelı minıségő gyermekfelügyelet hosszabb munkaidıt és nagyobb produktivitást tenne lehetıvé. A felmérés szerint a magyar szülık 95% tartja fontosnak a gyermekek megfelelı felügyeletét. A megfelelı gyermekfelügyelet megtalálását több tényezı hátráltatja: ilyen például a költsége (32%), a szolgáltatás minısége (18%), a várólisták problémája (7%) és az utazás idıigényessége (3%). A nıket a gyermekfelügyelet költsége foglalkoztatja leginkább, a férfiakat pedig a szolgáltatás minısége: a probléma megítélése nemcsak nemek alapján mutat különbséget, hanem kor alapján is. A fiatalabb szülıket leginkább a költség foglalkoztatja, míg az idısebbek számára a költség és a szolgáltatás színvonala egyaránt problémát okoz. A megfelelı gyermekfelügyelet hiánya általában a nıkre ró nagyobb terhet. A nık 49%-a érzi úgy, hogy korábban tudna kezdeni a munkahelyén és tovább tudna produktívan dolgozni, ha megfelelı gyermekfelügyelet állna rendelkezésére. Ez az arány a férfikanál 22% (MFOR 2007b) Munka A párválasztás mellett sokszor a munka is problémákat okoz. Az emberek egyre inkább robot tevékenységet kénytelenek végezni. Az emberek, ha megtehetnék, nemcsak a pénzért, hanem egyéni örömükért, társadalmi hasznosságukért dolgoznának (TERNOVSZKY 2005a), de amikor elkezdünk dolgozni, legtöbben szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a munka világa kemény erıfeszítést igényel. Nincs szükség kreativitásra, nem végzünk értelmes alkotó tevékenységet, jóllehet a munka része az önmegvalósításunknak. 4 Forrás: KSH 2006b. 82

7 A munkájukat elhagyó nık 93%-a gondolja úgy, hogy vissza kíván térni a munkaerıpiacra a kisebb kihagyás után. A nık átlagban 2,2 évig maradnak távol a munkaerıpiactól. Sajnos a visszatérés lehetıségei nem jók. A pályájukat elhagyó nık 74%-a jár csupán sikerrel. Közülük is 40% tér vissza szakmájába vágó teljes munkaidıs munkába, 24%-uk részmunkaidıs állást talál, 9%-uk magánvállalkozóként dolgozik tovább. A nık pályáját nem a hagyományos linearitás jellemzi, mint a férfiakét (HEWLETT-LUCE 2005). A nık munkába való visszatérését különbözı munkaidı formák segíthetnék. A következıkben röviden ismertetném ezeket a lehetıségeket, és az aktuális magyar helyzetet is: A munkába való visszatérést elısegítené, ha a vállalatok támogatnák a részmunkaidıs munkavállalást a gyermeknevelés mellett. Nyugaton gyakori, és már jól bevált rendszer a távmunka, amely elısegíti a nık viszszatérését a munkaerıpiacra. A részmunkaidıs munkák és rugalmas munkaórák segítenének a nıknek abban, hogy még gyermeknevelés mellett is dolgozhassanak, és ne maradjanak ki olyan sokáig a munkapiacról (3. táblázat). Magyarországon a vállalatok nem segítenek a rugalmas munkaidı kialakításában. Részmunkaidı, rugalmas munkaórák, munkamegosztás szinte egyáltalán nem jellemzıek a magyar vállalatokra (EGGSIE 2005), pedig fontos lenne, hogy a kisgyermekes anyáknak joguk legyen a részmunkaidıs foglalkozatásra addig, amíg gyermekük be nem kerül az iskolába. Alacsony a részmunkaidıben foglalkoztatott nık aránya: 5,7%. A 27-ek Európájában csak Bulgáriában (2,7%) és Szlovákiában (4,8%) található a magyarországinál alacsonyabb érték (EB 2007). Egy 2002-es EU-felmérés szerint Magyarországon a legrugalmatlanabb az alkalmazottak munkaidıbeosztása a 25 EU-tagállam közül: a munkavállalók 90%-a fix kezdési és befejezési idıvel dolgozik, a fennmaradó rész egy része maga osztja be idejét, másik fele pedig a munkaadóval való megegyezés alapján dolgozik (FREY 2005). A gyesrıl, gyedrıl visszatérni kívánó nık (ill. férfiak is) csökkentett munkaidıben jobban el tudnák látni a gyermekneveléssel járó feladatokat, több figyelmet tudnának szentelni a családnak. 3. táblázat Foglalkoztatás az Európai Unió országaiban (%, millió fı) 5 Részmunkaidıs Teljes munkaidıs Nık (%) 77,6% 36,6% Nık és férfiak összesen (millió fı) 36, ,5 Milyen sors vár ránk, nıkre, akik arra vágyunk, hogy karriert futhassunk be? A cégek szemszögébıl láthatóan gazdasági érdekek vezetik a nık munkába állítását: minél több nı dolgozik, annál több ember van jelen a munkapiacon, többen fizetnek adót, és csökkennek az állam szociális kiadásai. Az Európai Unió is szorgalmazza a nık munkavállalását, részben gazdasági okok miatt A nıi karriertípusok és jellemzıik A munkapiacon jelen lévı nıket ma a nıket háromféle karriertípusba sorolhatjuk (KONCZ 2006a): 1) Családi karrier A hagyományos nıi szerepkört jelenti, melyben a nı a háztartásnak és családgondozásnak szenteli életét. 2) Munkaerı-piaci karrier Azoknál a nıknél, akik ezt a karriert folytatják, a keresı munka kap prioritást az egyén egész élete folyamán. Ezekre a nıkre a folyamatos munkaviszony jellemzı, vagy a munkaviszony nagyon rövid megszakítása. 5 Forrás: EU Labor Force Survey Principal results 2005 Eurostat. 83

8 3) Kettıs kötıdéső Erre a karriertípusra a családi és munkaerı-piaci karrier összehangolása jellemzı. Az elınye, hogy a nıknek mindkét szerep iránti igényét kielégíti. A munkanélküliség ellen biztonságot nyújt a családi háttér. A gyermekvállalás miatt a munkahelyi karrier rövidebb-hosszabb idıre való megszakítása jellemzı, ami gátolja a nık elıre menetelét, a munkahelyrıl való kimaradás miatt hátrányba kerülnek. Keresetbeli különbségek vannak köztük és a férfiak között, és további problémát jelent a családi feladatok és a munka összehangolása. Mostanában jellemzı, hogy ezt a karriertípust választó nıknél a karrierépítés elıbbre kerül, és csak életük késıbbi szakaszán vállalnak gyermeket. Tehát itt jól érzékelhetı a karrier és/ vagy család dilemmája: 4.6. Család vagy munka? Világszerte konfrontálódnak a nık azzal a problémával, hogy hogyan egyeztessék össze a munkát és családot. Gondot jelent a szülıkrıl való gondoskodás, gyereknevelés és még a házastársra is idıt kell szakítani. Vannak, akiknek sikerül megtalálniuk az egyensúlyt, de ez viszonylag ritka (STUART 2006). A vállalatok és a munkáltatók nem díjazzák az anyaságot, családot. Miközben Európában az önéletrajzban nem szabad feltüntetni a korunkat, sem családi állapotunkat (ezzel biztosítva az esélyegyenlıséget), nálunk sok esetben fordul elı, hogy a nıktıl állásinterjún megkérdik, mikor szeretne elmenni szülni (TERNOVSZKY 2005b). A cégek úgy gondolják ugyanis, hogy nem éri meg betanítani egy munkatársat, ha pár éven belül el fogja hagyni a céget. Arra nem gondolnak, hogy a fiatal nık nagy része a gyermekekkel néha kevesebb, mint egy évet tartózkodik otthon, és hamar visszatérne a munkába. Sokszor a szülési szabadságon sem szakítanák meg a kapcsolatot a céggel, csak, hogy biztosítsák, hogy megmarad az állásuk. A nık sajnos azt tapasztalják, hogy az anyaság gazdasági szankciókhoz vezethet: az állás elvesztéséhez és kiesı keresethez, és sokszor az egyik fı keresete nem biztosítja azt, hogy ugyanazon a szinten élhessenek, mint elıtte. A vállalatok és munkaadók által képviselt vélemény, hogy a nık a vezetıi piramis teteje felé haladva megtorpannak. Itt jönnek rá, hogy most már inkább a lökdösıdés és a politika uralja a terepet, nem a szakmai felkészültség és hozzáértés. Általánosan úgy tartják, hogy a nık nem is akarnak tovább menni, inkább kilépnek a munkaerıpiacról és családjukkal, gyermekeikkel foglalkoznak, és boldogan el tudnak élni egy fizetésen is. Pedig a közhiedelmekkel ellentétben a nık ugyan olyan ambiciózusak, mint a férfiak. De esélyük sincs rá, hogy megmutassák (The Economist 2005). A férfiak természetesen úgy gondolják, hogy a nık nem akarnak karriert befutni, csak a lehetıségeiket akarják kiharcolni (The Economist 2003). Mi a helyzet azzal a sok fiatal nıvel, aki tanulmányait befejezve tényleg karrierre vágyik? Ezek a nık egyedül élik életüket, és közben mindennapjaikban azzal találkoznak, hogy álmaik a férfiak uralta világban elérhetetlenek. Ha pedig ugyanúgy harcolnak, mint a férfiak, csúnyán néznek rájuk, megszólják ıket. Pedig nekik ugyanolyan joguk van a sikerhez, mint a férfiaknak, és a képességeik is megvannak hozzá, emellett a nıi munkaerınek a cégek számára is sok elınye van Prioritások A férfiak és a nık életétben más és más dolgok fontosak: a férfiak a pénzkeresést, az anyagiakat teszik elsı helyre, a nıknél pedig elsı helyen a család áll. A munka a férfiak életében és döntéseinek középpontjában áll, és ennek rendelik csak alá a családot. A nıknél viszont fordítva érvényes ez. Mások is az elvárások velük szemben (FARKASNÉ KURUCZ 2002): a nık családközpontúak, sokkal fontosabb nekik a szeretteik jóléte és boldogsága, mint maga a munka. Ez alapján szeretik magyarázni, hogy a nık feleségek és csak másodlagos náluk a karrier. A szomorú az, hogy ezt szeretné a világ. Miért nem lehet egy nı egyszerre feleség, és építhesse karrierjét egyidejőleg? Ma már nem feltétlenül helyhez kötöttek a szakmák. Sok területen a munkavégzés ideje sem 8 órás munkanaphoz kötött. Miért kellene a nıknek valamirıl lemondaniuk, amikor a férfiaknak nem kell? 84

9 5. MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK Fontos megvizsgálni a környezetet, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogyan lehetne elérni, hogy több nıi vezetı legyen, hogyan tudjuk majd mi magunk is a család és karrier összeegyeztetését elérni. Sajnos a cégek és a politika sem segíti a helyzetünket. Létezik törvény az esélyegyenlıségrıl, de mivel a nık képviselete a döntéshozatalban elégtelen és a pozitív diszkrimináció sem mőködik rendesen, a helyzet nem javul. Fontos lenne, hogy a cégek alkalmazkodjanak a nıkhöz, hiszen a nık teljesen más módon dolgoznak, mint a férfiak, és más elvárásokat lehet velünk szemben támasztani. A cégek rugalmasabb munkaidıvel segíthetnének a nıknek. Sok nı szívesen menne haza hamarabb és dolgozna este otthon, miután lefektette a gyerekeket és ellátta az otthoni teendıket. A technika fejlıdésével (internet, intranet, mobiltelefon, stb.) a munkavégzés már nem helyhez kötöttek, akár a világ másik pontjáról is intézhetjük azt. A vállalatoknak változtatniuk kell a nıkkel szembeni hozzáállásukon: meg kell érteniük, hogy a nık nem férfiak szoknyában (The Economist 2005). Szeretném még megemlíteni, hogy nagyon fontosnak tartom a családbarát munkahelyek kialakítását. A családbarát foglalkoztatási formákra nincs általános megoldás. Hogy mit alkalmazunk, függ a vállalat nagyságától, tevékenységétıl és piaci helyzetétıl. Az ilyen alkalmazások nem jelentenek többlet költséget a vállalat számára, csupán egy stratégia kialakítását. A szülés után viszszatérı kisgyermekes anyukákkal fenntartott kapcsolat a szülés alatt, és a rugalmasabb munkaidıbe való visszatérésük is nagyon fontos szempont. Pozitívan hat a cégre, ha családi programokat szervez (például a mára rendszeressé vált Richter-juniális vagy BAT Családi Nap), ahol az alkalmazottak jobban megismerik egymást, a gyerekeknek pedig nagy élményt jelent. Sok vállalat maga tart fent gyermekgondozási intézményeket, vagy hozzájárul ezek mőködési költségeihez (Richternél még ma is jól mőködik a széleskörő szociális háló). 6. A KÉRDİÍVES FELMÉRÉS ÉS INTERJÚK Saját empirikus kutatásom alapvetıen alátámasztotta azt, amit a szakirodalmi ismertetıben bemutattam. A középiskolások és egyetemisták véleményében számos azonosság figyelhetı meg. Véleményük azzal kapcsolatban, hogy mi az esélye egy nınek szülés után visszatérni a munkaerıpiacra, nem túl pozitív. Szinte mindannyian azt válaszolták, hogy a helyzet rossz, még ha a törvény ıket is védi, a munkáltatók akkor is inkább férfiakat alkalmaznak, mert ık nem mennek el szülni. Sokan említették, hogy fontos, hogy a nık ne essenek ki a körforgásból, hogy képezzék magukat, amíg távol vannak a munkától, mert a szakmák nagy része gyorsan fejlıdik és így néhány év nagy kiesést eredményezhet. Arra is kitértek, hogy szakmafüggı, de többségében általában az emberek rosszabb pozícióba kerülnek vissza, mint ahonnan elmentek. Vannak területek, ahol kedvezıbb a helyzet, vannak cégek, amelyek már családbarátabbak, de sajnos a helyzet koránt sem tökéletes. A megkérdezett diáklányok többsége kicsit aggódva tekint arra, hogy milyenek lesznek a lehetıségek visszatérni szülés után. Láthatóan reménykednek ugyan, mert a helyzet már Magyarországon is talán javulni látszik, de általában negatív véleményük van a témával kapcsolatban. Az interjúk alapján a következı gondolatok fogalmazódtak meg bennem: Összeegyeztethetı a család és a karrier, de áldozatokat követel. Mindegyik interjúalanyom hangsúlyozta, hogy vezetı pozíció mellett szükség van a család segítségére: nagyon fontos a családi támogatás. A munka mellett az otthoni teendık ellátására sem jut idı, így fizetett segítséget alkalmaznak. Egy ilyen pozícióban lévı nınek egy nap óra munkából áll és emellett kell a családdal is foglalkozni. Sajnos koránt sem mondható el az, hogy az ilyen élet egyszerő. Az ilyen életvitelhez kell egy bizonyos elszántság, mellyel nem minden nı rendelkezik. Sokszor nıként többet kell dolgozni, mint a férfiaknak: be kell tudni bizonyítani, hogy mi is egyenértékőek vagyunk velük. Eleinte valószínőleg kételkednek majd bennünk, de ha keménynek és elszántnak tőnünk, akkor be tudjuk majd bizonyítani, hogy azért mert nık vagyunk, nem kell lebecsüli minket. 85

10 7. KÖVETKEZTETÉSEK Dolgozatomban bemutattam a nık munkaerı-piaci helyzetét. Kutatásaim alapján a következı megállapításokat tehetem: A nık eléggé kilátástalannak látják a helyzetüket, annak ellenére, hogy már egyre több pozitív példa is megjelenik. A vállalatok egyre többet tesznek annak érdekében, hogy családbarát munkahelyek jöjjenek létre, de még sok lehetıség kihasználatlan. Véleményem szerint, ha valaki vágyik a karrierre, és nem kíván a családról sem lemondani, van lehetısége rá. Persze fontos, hogy milyen cégnél helyezkedik el, ott mennyire támogatják a visszatérı nıket. Mennyire van otthoni segítség a gyermeknevelésben és a férj mennyire támogató, ezek mind befolyásoló tényezık. Természetesen nehezebb a nıknek, mint a férfiaknak. Hiszen mindenekelıtt anyák leszünk, és nehezen fogjuk tudni ezt levetkızni. Kettıs terhelés alatt leszünk, ami megnehezíti a karriert és családalapítást is. De nem csak ezeket a korlátokat kell figyelembe venni, hanem azt hogy a nık többsége nem kíván a ranglétra legtetején állni. Sok nı megelégszik azzal, hogy feleség és hogy a férjét támogatja mindenben. A nık karrierjét sokszor maguk a nık korlátozzák. Az üvegplafon továbbra is látható jelenség, a nık másféle elbánásban részesülnek, mint a férfiak. Ugyanakkor a nık elımenetelét kvóták nem fogják segíteni. A nık akkor fognak több vezetı pozíciót vállalni, ha úgy nevelik ıket, hogy majd akarjanak. Persze várnunk kell még, míg a valódi változás bekövetkezik, de remélhetıleg lányaink már ilyen problémákkal nem néznek szembe. Természetesen mindez áldozatokkal jár, valamirıl le kell mindig mondani valami másért cserében. 8. FORRÁSOK BURKE, RONALD J. (1997): Culture s consequences: organizational values, family-friendliness and level playing field. In: Women in Management Review, oldal EB 2007: A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a nık és férfiak egyenlıségérıl 2007, o. Eurostat (2005): EU Labor Force Survey Principal results Letöltés: EGGSIE (2005): Reconciliation of work and private life (2005): A comparative review of thirty European countries EGGSIE (2005) Letöltés: _social/gender_equality/gender_mainstreaming/familylife/family_life_reconciliation_en.html FARKASNÉ KURUCZ ZSUZSANNA (2002): Viselkedj felnıttként az irodában, ne engedj a gyerek vagy a szülı szerep csábításának! In: Nınem: Írások a Women Leadership Training Program konferenciáiról és tréningeirıl (szerk. VARGA ÉVA), Pécs: Pécsi Tudományegyetem, p. Figyelı (1999): Nık a felsı vezetésben: Figyelı március Figyelı Net (1999b): Üvegmennyezet március 3. Letöltés: FREY MÁRIA (2005): Nık munkaerıpiacon a rugalmas foglalkoztatási formák iránti igények és lehetıségek, Nık, munkaerıpiac, esélyek konferencia április 2. Letöltés: HÉRA GÁBOR LIGETI GYÖRGY (2006): Módszertan Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába Osiris Kiadó Budapest HEWLETT, SYLVIA ANN (2003): Vezetı állású nık, és a minden elérésének mítosza Vezetés- Szervezés március-április, oldal. HEWLETT, SYLVIA ANN LUCE, CAROLYN BUCK (2005): Pályaelhagyások és visszatérési lehetıségek A tehetséges nık megtartása a sikerhez vezetı úton. In: Harvard Business Manager július-augusztus, oldal. Hirtv.net (2007): A nık még mindig kevesebb pénzt kapnak ( :59) Letöltés: HORVÁTH ZOLTÁN (2005): Kézikönyv az Európai Unióról, oldal. 86

11 KOMKA NORBERT (2005): A nık foglalkoztatási helyzete Budapesten. In: Munkaügyi Szemle március, 3-4. oldal. KONCZ KATALIN (2006a): Nıi karrieresélyek, karriertípusok és karrierjellemzık. In: Munkaügyi szemle szeptember, oldal. KONCZ KATALIN (2006b): A felzárkózás elmaradása: a magyar nık munkaerı-piaci helyzete In: Statisztikai Szemle 20006/7. szám, oldal. KSH (2005) Nık, tudomány, technológia Letöltés: KSH (2006a): Munkaerı-piaci jellemzık II. negyedév Letöltés: KSH (2006b) Visszatérés a munkaerıpiacra gyermekvállalás után Letöltés: KURUCZ ZSUZSANNA (2003): Nıi alkalmazottak menedzselésének kérdései. In: A személyzeti osztály (szerk.: VÖLGYI BEATRIX) Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, pp MFOR (2007a): (Menedzsment Fórum): A magyarok ellenzik leginkább a kismamák munkavállalását Letöltés: MFOR (2007b): (Menedzsment Fórum): Többet dolgoznánk, ha lenne elég bébicsısz Letöltés: NAGY BEÁTA (1997): Karrier nıi módra nagybea97.html, Letöltés: Newsweek (2005a): How I Got There. In: Newsweek november oldal. Newsweek (2005b): Made in America. In: Newsweek november oldal. Newsweek (2005c): Mcginn, Daniel (2005): The Company of the Women. In: Newsweek november oldal. Newsweek (2005d): Foroohar, Rana (2006): When Women Lead. Newsweek november oldal. SMITH, PETRICIA L.- SMITS, STANLEY J. (1994): The Feminization of Leadership? In: Training & Development. February, oldal. STUART, ALIX NYBERG (2006): What women want. In: CFO: Magazine for Senior Financial Executives. June. Letöltés: október 29. TERNOVSZKY FERENC (2005a): Munka, nık (férfiak), család I. rész. In: Munkaügyi Szemle szeptember oldal. TERNOVSZKY FERENC (2005b): Munka, nık (férfiak), család II. rész. In: Munkaügyi Szemle október, oldal. The Economist (2003): Women: Be a man. The Economist június 26. Letöltés: The Economist (2005): Helping women get to the top, The Economist július oldal. 87

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Fényes Hajnalka. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása?

Fényes Hajnalka. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása? Fényes Hajnalka A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása? Debrecen, 2010 Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Kezdı gondolatok

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Nők és férfiak a munkaerőpiacon

Nők és férfiak a munkaerőpiacon Nők és férfiak a munkaerőpiacon Dr. Frey Mária SzMM, Gender képzés, Budapest, 2008. május 22. Az előadás témái Foglalkoztatottság Munkanélküliség Inaktivitás Munkaerő-piaci támogatások és egyéb támogatások

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni?

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? What is the value of a degree? This paper aims to show the advantages of taking a degree according to macrodata. A survey was made to summarize

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 6 1.1. A témaválasztás aktualitása... 6 2. Kutatási módszerek és alapfogalmak... 7 2.1. A kutatás célja...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

DR. TERNOVSZKY FERENC * Munka, anyaság, család

DR. TERNOVSZKY FERENC * Munka, anyaság, család DR. TERNOVSZKY FERENC * Munka, anyaság, család Work, women, family There are two big challenges for women in life. The first is the voice of life the family and babies. The second is the work, the carrier.

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN

NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN Dr. Kelemen Ida NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN Már az ókori görögök sem egy kis történelmi áttekintés Állami feminizmus nıpolitika a szocializmus idején Feminizmus helyett familizmus

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI))

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) P7_TA-PROV(2011)0458 Az egyedülálló anyák helyzete Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa II. Dél-dunántúli Regionális Humán Erőforrás Konferencia Pécs, 2017. április 11. Kálmán Edina, szakmai vezető Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság. a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság részérıl. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság. a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság részérıl. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság 19.7.2011 2011/2067(INI) VÉLEMÉNY a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság részérıl a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére az új

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben