Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének megalakítására március 12-én Tokajban került sor, ahol elfogadták a szövetség alapszabályát, és megválasztották tisztségviselőit. A megyei közgyűlések döntése alapján valamennyi megyei önkormányzat csatlakozott a szövetséghez. A szervezetet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság május 08-án vette nyilvántartásba. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége magát a megyei önkormányzatok közgyűlése alapján létrejövő, a megyei önkormányzatok önállóságát és egyenjogúságát elismerő nyitott társadalmi szervezetként határozta meg. Célja a megyei önkormányzatok érdekképviselete és érdekvédelme, a megyei önkormányzatok egymással, a települési önkormányzatokkal, és azok szövetségeivel való kapcsolatának fejlesztése, valamint szolgáltatás nyújtása tagjai részére. Az önkormányzati törvényben kapott felhatalmazás alapján a MÖOSZ rendszeresen részt vesz az önkormányzatokat érintő jogszabályok véleményezésében. A szövetség több alkalommal kezdeményezett állásfoglalásaival törvénymódosítást, például a területfejlesztés, az alkotmányozás, a költségvetés, és a közigazgatás korszerűsítése terén. A szövetség megalakulásától kezdve aktívan részt vett a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, egyrészt önállóan kezdeményezett ilyen kapcsolatokat, másrészt segítette a megyék, illetve a megyék településeinek kapcsolatfelvételeit. A közép-európai országokból egyedül a MÖOSZ tagja az Európai Megyeszövetségek Hálózatának, valamint tagja az Európai Régiók Gyűlésének. A szövetség koordinálja az ebben való munkát, képviselői pedig részt vesznek a bizottsági üléseken. A MÖOSZ képviselettel rendelkezik továbbá az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusában, valamint az Európai Unió Régiók Bizottságában. A MÖOSZ 1992-től saját folyóirataként ismeri el a COMITATUS önkormányzati szemlét, amelyet a szövetség költségvetési támogatásban is részesít. A COMITATUS szakmai körökben is tekintélyt vívott ki magának, meghatározó elemévé vált a közigazgatással foglalkozó folyóiratoknak. A szövetség alapszabálya céljai közt sorolja fel szolgáltatások nyújtását a tagoknak. A kezdeti időszak egyik legjelentősebb eredménye volt a megyei önkormányzatok privatizációs bevételeinek elnyeréséhez nyújtott egységes fellépés, valamint a nemzetközi dokumentumok fordításának megszervezése. Jelenleg nagyobb hangsúlyt fektetünk a megyei önkormányzatok mindennapi problémáinak elemzésére és megoldására, továbbá területfejlesztési ügyeinek összehangolására. A MÖOSZ legfőbb döntéshozó szerve a megyei közgyűlési elnökökből álló közgyűlés, amely évente 5-8 alkalommal ülésezik. A szakmai munkát a Főjegyzői Kollégium, valamint a megyei önkormányzatok feladatellátásához igazodó munkabizottságok erősítik. A MÖOSZ adminisztratív feladatait a Budapesten működő titkárság látja el. A szövetség elnökei:

2 Kőtörő Miklós Dr. Balogh László Endre Sándor Dr. Balogh László Dr. Ódor Ferenc Dr. Szűcs Lajos Részletes tájékoztatás a MÖOSZ tevékenységéről A MÖOSZ Közgyűlése a április 29-ei ülésén a 6/2013.(04.29.) számú határozatával elfogadta a évi beszámolóját. Döntött továbbá arról, hogy a tagdíj a megye lakosságszáma alapján kerül megállapításra a megyeszékhelyen lévő városokkal együtt lakosonként 1,-Ft. A MÖOSZ 2012-ben 4 alkalommal tartott közgyűlést, és a parlamenti jogszabály alkotást figyelembe véve számtalan elnöki értekezletet, és egyeztetést tartott, melyekre több minisztert és államtitkárt is sikerült meghívni. Kiemelt és folyamatos elnöki egyeztetést folytattunk az Alaptörvény, az új önkormányzati törvény és az ezzel összefüggésben a megyei önkormányzatokat érintő feladat- és hatáskörváltozások, különösen a területfejlesztés feladatkörének megyei önkormányzatok által történő átvétele miatt, és a vis maior támogatás felhasználásának szabályairól szóló előterjesztések esetében. A 2012-es évet is a takarékos gazdálkodás jellemezte, a zárópénzkészletünk december 31-én eft volt, rendkívüli bevételeink 80 %át a kamatbevételek jelentették, továbbá sikerült értékesíteni a közgyűlési döntésnek megfelelően a szövetség 1 db személygépkocsiját. I. Részvétel a jogszabály-előkészítésben, jogszabálytervezetek véleményezése - Kovács Ferenc Vas megyei elnök javaslatára a Hulladékról szóló törvényjavaslathoz módosító javaslatot terjesztettünk elő, melyben a megyei önkormányzatok szerepvállalását kívántuk erősíteni. - A megyei önkormányzatok konszolidációja indokolta, hogy több kormányrendeletben a szükséges átvezetések megtörténjenek, pl. fekvőbeteg-ellátás, járóbeteg-ellátás, légimentők, vérellátó terület, jövedelempótlékok, gyermekvédelem- és családtámogatások. - A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények évi szakmai támogatásáról szóló NEFMI rendeletet véleményezése. - A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló NEFMI rendelettervezettel kapcsolatosan véleményt fogalmaztunk meg a közművelődési feladatok állami feladatkörbe kerülésével összefüggésben, ill. a muzeális intézmények működési engedélyével kapcsolatosan, és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatosan. - A helyi esélyegyenlőségi program előkészítésének részletes szabályait tartalmazó KIM rendeletet véleményezése. - A területrendezési tervekből eredő korlátozásokkal összefüggésben jelentkező kártalanítási igények érvényesítésének szabályairól szóló kormány- előterjesztés véleményezése. - A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat véleményezése. - A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló előterjesztés véleményezése. - A településfejlesztéssel, rendezéssel és építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. - Az egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés véleményezése.

3 - A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet véleményezése. - A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló Eü. Min. rendelet módosításának véleményezése. - A közúti személyszállítási szolgáltatási feltételeire, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló Kormány rendelet módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. - Az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet tervezet véleményezése. - A járási hivatalokról szóló kormányrendelet tervezet véleményezése. - A térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendelet módosításáról szóló tervezetének véleményezése. - A kisajátításról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztések közigazgatási egyeztetéséről szóló előterjesztés véleményezése. - Az art mozihálózat digitális fejlesztésének évi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részleges szabályairól szóló rendelet véleményezése. - A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló kormányrendelet módosításáról szóló kormány előterjesztés tervezetének véleményezése. - A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásával kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. - Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetésről szóló rendelet tervezetének véleményezése. - Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve az egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről, valamint a kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló rendeletek módosításáról szóló tervezetének véleményezése. - A közszolgálati tisztviselők személyi irataira a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó kormányrendelet tervezetének véleményezése. - Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés tervezetének véleményezése. - Az építésügyi eljárási kódex közigazgatási egyeztetése. - A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet tervezetének véleményezése. Kiemelten kezeltük az alábbiakat: - a hulladékgazdálkodási tevékenység minősítési rendszeréről szóló koncepció véleményezését, - a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggő jogszabályok véleményezését, - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció véleményezését, - a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tartalmának, elkészítésének és elfogadásának részletes szabályairól, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló előterjesztés tervezetét. II. Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma

4 Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fórumán minden esetben képviseltük a szövetségünk érdekeit. Kiemelt témák voltak: - megyei önkormányzatok konszolidációja, - járások kialakítása, - devizahitelesek megsegítése program, - polgármesteri hivatalok létszáma, - a helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja, - Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdései. III. Képviselet bizottságokban és egyéb testületekben Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottsága Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága Végrehajtási Operatív Programot felügyelő Monitoring Bizottsága Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Monitoring Bizottsága Társadalmi Megújulás Operatív Program Monitoring Bizottsága Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottság Környezet és Energia Operatív Program Monitoring Bizottság Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács Államreform és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság Gazdaságfejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottság Településüzemeltetési Tanács Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának Kormányzati Bizottsága (CLRAE) Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács Duna Részvízgyűjtő Tanács Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács Városfejlesztési Nemzeti Támogató Csoport Nemzeti Közlekedési Stratégia Konzultációs Testület Helyi Közösségi Közlekedés Tárcaközi Bizottsága Magyar- Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság Svájci-Magyar Együttműködési Program EGT- Norvég Finanszírozási Mechanizmusok MB. Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanács Széchenyi Terv Partnerségi Fórum Államháztartási Belső Kontroll Tárcaközi Albizottság Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács CEMR Szövetségünk a közötti időszakra vonatkozó európai uniós társfinanszírozású vidékfejlesztési program és halászati operatív programalkotáshoz szükséges szakmai hátteret biztosító Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált munkacsoportokba megyei elnököket delegált a téma fontosságára való tekintettel. A munkacsoportok eddig végzett tevékenységéről: Erdészeti Munkacsoport / Delegáltunk: Gelencsér Attila Somogy Megyei Önkormányzat Elnöke Az Erdészeti Munkacsoport feladata az erdészeti ágazati szakterületre vonatkozóan a programfejezetek alapját képező helyzetelemzések, helyzetértékelések és az erre épülő célrendszerek kialakítása, valamint feladata a vonatkozó programfejezetek kidolgozása. A helyzetelemzés alapját és esszenciáját megtestesítő erdészeti ágazati SWOT analízis kidolgozásán és

5 finomításán alapszik minden jövőbeni ágazati értékelés és megvalósítandó célrendszer, így az ágazati elemzés kontextus indikátoraival párhuzamosan elsődleges prioritással a SWOT kidolgozása történt. Következő lépésben alapokat nyilván már az analízisnél meghatározva az ágazati fejlesztési elképzelések sablon továbbfejlesztése, a társprogramokkal való kapcsolódási pontok keresése folyik, valamint a időszak K+F és innováció, tudásátadás és képzés dokumentum feltöltése, melynek munkacsoport által meghatározott erdészeti prioritásai az alábbi témakörök körül összpontosulnak: - A természet közeli erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiai innováció, jó gyakorlat elterjesztése, konferenciák, szaktanácsadás, szakirányítás során (új típusú erdőgazdálkodási módszerek bevezetése pl. átalakító- és szálaló üzemmódban működő erdők esetében, talajkímélő fakitermelési és szállítási módszerek bevezetése); - Az erdőgazdálkodási tevékenység környezeti terhelésének további csökkentéséhez szükséges technikai innováció (országos kiterjedésű vízrendezési tervek előállítása, kapcsolódó kutatási anyagok összegyűjtése, környezetbarát infrastruktúra-úthálózat kialakítása, meglévők felújítása, átalakítása; - Az erdészeti szakemberek, erdőgazdálkodók továbbképzése, szakmai tudásátadás fejlesztése, országos lefedettségű szaktanácsadási hálózat kialakítása. Általános tervezés, intézmények, eljárásrendek, egyszerűsítés munkacsoport / Delegáltunk: Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Elnöke A munkacsoportok tematikus és horizontális formában működő munkájukat munkacsoport vezető irányítja és titkár segíti. A munkacsoport vezetője Király Attila lett, titkári feladatokat Vágány Zoltán látja el, helyettesíti Kiss Szabolcs. A munkacsoport munkáját elősegítő tervezést megalapozó adatgyűjtési adatlap került bekérésre a munkacsoport tagoktól, mely egy általános információkat bekérő adatlap és a tervezési folyamat elindítását hivatott segíteni. A munkacsoport második ülésén a munkacsoportra érvényes SWOT elemzés és EMVA mátrix összeállítása történt meg. Az ülésen megválasztásra került a munkacsoport vezetőjének helyettese, Vásáry Miklós személyében. A soron következő ülésen a SWOT elemzés véglegesítése történt meg, megvitatásra került a közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) alá tartozó Leader Helyi Akciócsoportok jövőbeni lehetséges szerepe, és helyzete a megyei szintű tervezésben. Áttekintésre került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal eljárásrendi, kifizetési gyakorlata. Állami támogatások Munkacsoport / Delegáltunk: Seszták Oszkár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Elnöke A bizottság októberi ülésen készült el az Állami támogatások munkacsoport SWOT elemzése a hatályos jogszabályok és az addigi tapasztalatok alapján. A jelenleg hatályban lévő ÚMVP nem támaszkodik a 89. cikkben meghatározott kiegészítő nemzeti finanszírozásra, ezért a munkacsoport az erősségek helyett a lehetőségekre kívánt építeni. A lehetőségek között rögzítésre került többek között például a versenyképesség javítás lehetőségének megteremtése. Ez történhetne piaci vagy nem piaci eszközökkel, és ezáltal az állam tulajdonostárs szerepkörbe kerülne. Mivel tőkeszegény ágazatról van szó, ezért az állam kiemelendően fontos szerepet tölthetne be a jövőben. Vagy például a támogatási célterületek meghatározása. Már a tervezés során szükséges azt eldönteni, hogy milyen típusú további (kiegészítő nemzeti) támogatást kíván adni az egyes intézkedésekhez az EMVA rendelet-tervezet 89.cikk alapján. pl.: kedvezményes hitel (kamatkedvezmény, kamattámogatás, költségmentesség, biztosítékokhoz kapcsolódó kedvezmények). A munkacsoport a programalkotás során fontosnak tartja az EMVA rendelet-tervezet 89. cikkében rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználását.

6 A decemberi ülés fő témája a közös agrárpolitika (továbbiakban KAP) reformja volt. Elhangzottak többek között a KAP változását befolyásoló tényezők, mint pl. gazdasági válság, ökológiai válság, érdekképviseleti vagy tagállami feszültségek. Fontos téma volt a KAP a többéves ( ) pénzügyi keret szempontjából. A Bizottság javaslata szerint a többéves pénzügyi keret 36,2%-át allokálnák a KAP-hoz, szemben az előző időszaki 39,4%-kal (2013-ban 41,5%).A közös agrárpolitika (KAP) alapvető kétpilléres struktúrája továbbra is fennmarad. A KAP kiadásokat 2013-as nominálértéken befagyasztják. Magyarország helyzete a tagállamok közötti újraelosztással a közvetlen támogatások terén nagyjából változatlan marad. Ami a főbb változásokat illeti a időszakhoz képest: A különböző alapok programjainak összehangolása Közös Stratégiai Keret létrehozása: o lefordítja az Unió célkitűzéseit részletes beruházási prioritásokra és fókusz területekre az Uniós alapok esetében A tagállam és a Bizottság Partnerségi Szerződést köt, amelyet a tagállam készít el a Bizottsággal együttműködve. A Partnerségi Szerződés valamennyi támogatást magába foglalja (ERDF-ERFA, ESF-ESZA, CF-KA, EAFRD-EMVA, EMFF-ETHA (volt EHA)). Az ÚMVP- ben ismert és alkalmazott tengelyek megszűnnek. Egy intézkedés lista lesz, amelyből intézkedések kombinációját kell kiválasztani az EU prioritásainak elérése érdekében. A időszak vidékfejlesztési céljait a hat vidékfejlesztési Uniós prioritáson keresztül kell elérni: Tudás transzfer a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban Mezőgazdaság versenyképessége, üzemek életképessége Élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés a mezőgazdaságban Mezőgazdaságtól és erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák megőrzése, javítása Erőforrás hatékonyság és alacsony szénfelhasználású és szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés az agrár-élelmiszer és erdőgazdálkodási ágazatokban A vidéki területek foglalkoztatási és fejlesztési lehetőségeinek kiaknázása Az innováció kulcstéma lesz a vidékfejlesztési intézkedésekben. Új elem lesz a kockázatkezelési eszköz bevezetése. Halászati Munkacsoport / Delegáltunk: Farkas Zoltán Békés Megyei Önkormányzat elnöke A Munkacsoport elkészítette a Tervezési Útmutató alapján az adott szakterületre vonatkozó helyzetelemzéseket és helyzetértékeléseket illetve az országos vidékfejlesztési helyzetértékelést. A Tervezési útmutató alapján kidolgozta a szakterületre vonatkozó célrendszert. A munkacsoport által elkészített anyagok: 1. Szakterületi helyzetelemzés 2. Szakterületi SWOT analízis előzetes elkészítése véleményezése és megfeleltesse a Bizottsági elvárásoknak (előírásoknak). 3. Szakterületi problémafa 4. K+F+I javaslatok begyűjtése, azaz a tagok a szakterületre vonatkozóan meghatároztak 3 intézkedési javaslatot, mely a kutatás, fejlesztés és innováció, tudásátadás és képzés területén elősegíti a munkacsoport által kitűzött célok elérését. Az ágazati SWOT analízis elkészítésénél figyelembe vették a tagok az ágazat szempontjából létfontosságú felsőfokú halászati szakképzés magas színvonalát, a halászati alap- és középfokú szakképzési rendszer fejlesztését, illetve átdolgozását, a szakképzetlen vagy alacsony képzettségű munkaerőnek a halászati szektorba történő fokozott bevonását illetve foglalkoztatását.

7 Az ágazati helyzetelemzésnél beemelésre került a természetes vízi élőhelyek, illetve a természetes vízi halászat alacsony támogatási szintjének problémája csakúgy, mint a halgazdaságok illetve halászati vállalkozások alacsony diverzifikációs (pl. a vidéki turizmus) szintje. Szintén problémaként merültek fel a jogi szabályozás hiányosságai, a halászati termékek alacsony feldolgozottsági szintje és a különböző fejlesztési alapok és támogatási rendszerek, elsősorban az EMVA és az ETHA alapok közötti átjárhatatlanság, a támogatások összevonhatóságának hiánya. A halgazdaságok egyik legnagyobb problémájaként meghatározásra került az utóbbi években bekövetkezett 30-40% közötti vízveszteség, és a vízszabályozás, vízutánpótlás területén tapasztalható problémák. Javaslatként elhangzott, hogy a fenti problémák egy részére megoldás lehet a határon átnyúló közös vízgazdálkodási projektek megvalósítása. Kapcsolódva a Békés Megyei Önkormányzat által 2012-ben elindított Egészséges halat a gyerekeknek! - A halfeldolgozás alapjainak megteremtése Biharugrán! című mintaprojekthez (mely leképezi a közötti időszakra szóló Halászati Operatív Program jövőképét is), a munkacsoport ülésén megfogalmazott ágazati Helyzetelemzés és SWOT analízisben sikerült rávilágítani azokra nehézségekre, melyek gátolták a halfeldolgozás jövőképének kidolgozását. A szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében nagy segítséget nyújtott a Magyar Aquakultúra Szövetség (MASZ), mely a magyar halászati tevékenység jelentős részét szakmailag is megtestesíti. A Halászati Munkacsoport által megfogalmazott javaslatok, véleményezések tekintetében így szakmailag fontos visszajelzéseket adtak a velük lefolytatott egyezetések, melyek továbbvezettek szakirányú előadások megtartására is a MASZ szervezésében. A Halászati Munkacsoport kialakította tematikus munkacsoportjait, melyek közül a Marketing és feldolgozás tematikus munkacsoportban van lehetőség a marketingre és a feldolgozásra vonatkozó intézkedések összegyűjtésére, a következő, as időszakra. A tematikus munkacsoport jó lehetőséget ad arra, hogy a halfeldolgozás hiányosságai mellett a magyarországi halfogyasztás alacsony szintjét emelő megoldási javaslatokat dolgozzunk ki, megismertetve a fogyasztói társadalommal az innovatív, új, feldolgozott haltermékeket. A technikai segítségnyújtás munkacsoport /Delegáltunk: Lasztovicza Jenő Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke A technikai segítségnyújtás (TS) munkacsoport feladata a programalkotási folyamatban a technikai segítségnyújtás szakterülethez illeszkedő helyzetelemzés és stratégia, valamint a programfejezetek és az azokban foglalt intézkedések kidolgozása. Ezen belül különösen: monitoring indikátorok, adatok kigyűjtése, a halászathoz köthető információk begyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, a halászati program TS fejezetének összeállítása, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat jelenlegi és jövőbeni feladatainak bemutatása, az MNVHval kapcsolatos fejezetrész összeállítása, a TS kerethez kapcsolódó információk összegyűjtése, a vidékfejlesztési program TS fejezetének összeállítása, a vonatkozó Tanácsi rendeletek megismerése, programfejezetbe való beépülése, jogi segítségnyújtás, jogszabályi megfelelés. Monitoring és értékelés munkacsoport / Delegáltunk: Gémes László Csongrád Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottság Elnöke, Szegvár Polgármestere A munkacsoport a munkáját 2012-ben még nem kezdte meg, csupán technikai megbeszélést tartottak.

8 Környezetminőség és természeti erőforrások munkacsoport / Delegáltunk: Szabó Róbert Heves Megyei Önkormányzat Elnöke A munkacsoport az alábbi témákat tárgyalta: A SWOT analízis fontosságára kiemelt figyelemmel kell lenni, a Bizottság a helyzetértékelésre és a SWOT analízisre tartalmi és mennyiségi korlátokat fog előirányozni. Minden munkacsoportnak október 10-ig el kellett készítenie egy SWOT analízist. A dokumentumban leírt állításokat minden esetben tényadatokkal, meglévő statisztikákkal, adatbázisokkal, vagy elemzésekkel kell alátámasztani. A Halászati Operatív Program esetében külön SWOT analízis készül. Az EMVA rendelet tervezet prioritásai, valamint az azokhoz kapcsolódó intézkedések. SWOT analízis elkészítésének menete. Ágazati fejlesztési elképzelések az uniós források közti programozási időszakára megnevezésű dokumentum kitöltése. A munkacsoport hozzájuk tartozó hét beavatkozási területet határozott meg a munkacsoport a szakterületére vonatkozóan. 1. Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő természeti értékek, ökoszisztémák és erőforrások megőrzése, fenntartható hasznosítása: 1.1. Biodiverzitás fenntartása és javítása; 1.2.Vizeink mennyiségi és minőségi védelme; 1.3.Talajok védelme, fenntartható hasznosítása; 1.4. Mezőgazdasági növények és haszonállatok génmegőrzése; 1.5 Extenzív állattartás fejlesztése. 2. Klímaváltozás megelőzése és a hatásaihoz való alkalmazkodás: 2.1.A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása; 2.2.Mezőgazdasági területek művelésben tartása. A MÖOSZ az alábbi munkacsoportokba delegált további tagokat: Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika Tiffán Zsolt Hozzáadott érték, növelés, minőségrendszerek Bányai Gábor Helyi közösség és tárás. Kohézió Dr. Mengyi Roland K+F és innováció Bodó Sándor Kultúra és vidéki örökség Popovics György IV. Nemzetközi kapcsolatok Európa Tanács Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága megkereste szövetségünket és a Települései Önkormányzatok Országos Szövetségét abból a célból, hogy rendszeres időközönként országról országra beszámolót készítsen a helyi és regionális demokrácia helyzetéről minden egyes tagállamban, továbbá, hogy biztosítsa a Helyi Önkormányzatok Európai Okiratának alapelvei megvalósulását. (A Kongresszus Monitoring Bizottsága az a részleg, mely a riportokat elkészíti a helyi és regionális demokrácia kapcsán és rendszeresen figyelemmel kíséri, hogy a Kongresszus ajánlásai alkalmazásra kerültek-e a vizsgált tagállamban.) A Kongresszus delegációja a főbb európai elvekre koncentrált a helyi és regionális demokrácia tárgyában, különösen tekintettel a Helyi Önkormányzatok Európai Okiratára, melyet Magyarország 1994-ben ratifikált. Cél az volt, hogy átfogó kép készüljön az ország helyzetéről.

9 A kongresszus küldöttségének tagjai a május 24-ei látogatás alkalmával a két jelentéstevő, Artur Torres Pereira úr (Portugália, az Európa Tanács Kongresszusának Európai Néppárti Keresztény Demokrata tagja) a helyi demokráciával, DevrimCukur úr (Törökország, a Kongresszus Szocialista tagja) a regionális demokráciával foglalkozik. A delegációt egy tanácsadó segítette, StéphaniePoirel, aki a Helyi Önkormányzatok Európai Okiratának Független Szakértői Csoportjának, valamint a Kongresszus titkárságának tagja. A látogatást követően, a Kongresszus delegációja elkészítette a jelentést és az ajánlásokat a helyi és regionális demokrácia tárgyában. Az ajánlás tervezetét 2013 márciusában, a Kongresszus Plenáris Ülésén került előterjesztésre majd elfogadásra. Európai Bizottság A megyei elnökök aláírásával 2012.március 7-én küldtük el levelüket az Európai Bizottság elnökének. José Manuel Barroso mellett a címlistán szerepelt JeppeTranholm-Mikkelsen, az uniós elnökséget ellátó Dánia EU mellett működő állandó képviseletét vezető nagykövete, OlliRehn gazdasági és pénzügyekért felelős európai biztos, Johannes Hahn regionális politikáért felelős európai biztos és Mercedes Bresson, a Régiók Bizottságának elnöke. A levelünkben igazságtalannak és számunkra érthetetlennek neveztük a január 1-jétől kilátásba helyezett uniós szankciót, amelyet azért szabtak volna ki Magyarországra, mert nem teljesítette az EB által kitűzött költségvetési hiánycélt. Hazánk költségvetési hiánya 2011-ben 3 százalék alatt volt, és az akkori előrejelzések szerint az ben is sikerül teljesíteni ezt a maastrichti kritériumot. A 19 megyei elnök ezek alapján úgy fogalmazott, a bizottság figyelmen kívül hagyta a tényeket, ezzel viszont a Brüsszelből jövő büntetések az európai intézményekkel szembeni bizalmatlanságot erősítik a magyar társadalomban. A döntés összeegyeztethetetlen az Európai Unió értékeivel, így szerettük volna felhívni az Európai Bizottságot, hogy komolyan fontolja meg érveinket, mielőtt bármilyen további lépésre szánná el magát. Az Európai Bizottság (EB) a levelünkre megküldött válaszában Johannes Hahn regionális politikáért felelős európai biztost jelölte meg az ügyben eljáró személyként. A levél hangvétele arról tanúskodott, hogy az EB üdvözölte a megyei elnökök szavait. A költségvetés stabilizálása és a gazdaság biztos alapokra helyezése ugyanis létfontosságú volt a évben. Európai Régiók Gyűlése Az Európai Bizottság március 14-én közzétette a közös stratégiai keretről szóló dokumentumát, hogy segítse a tagállamokat a következő tervezési időszakra való felkészülésben. A dokumentum célja, hogy segítsen meghatározni a stratégiai irányt a következő 2014-től 2020-ig tartó pénzügyi időszakra a tagállamokban és régióikban. MÖOSZ találkozó május 14 -én a Pest megyei Megyeházán Az ERGY részéről jelen volt Pascal Goergen főtitkár úr, a MÖOSZ részéről 8 megyei elnök képviseltette magát. A találkozón a magyar megyék által fontosnak érzett szempontokat ismertettük a Főtitkár úrral. Európai Régiók Gyűlése szeptember Pescara Szövetségünket Magyar Anna Csongrád Megyei Elnök Asszony képviselte október Strassbourg ERGY éves közgyűlése Szövetségünket Dr. Mengyi Roland BAZ megyei elnök, MÖOSZ társelnök, és Zakar Péter Csongrád Megyei alelnök képviselte.

10 A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségén belül működő Főjegyzői Kollégium 2012-ben három ülést tartott. A Kollégium ülései az aktuális témák függvényében, eseti jelleggel kerülnek összehívásra. Az ülések lehetőséget nyújtanak a szakmai tapasztalatcserére, valamint fontos kérdésekben a közös álláspont kialakítására I. félévében javarészt a megyei önkormányzatok megváltozott feladat-és hatásköre, új szervezetrendszere, valamint a megyék adósságkonszolidációja voltak a megtárgyalt témák. A II. félévben a területfejlesztéssel kapcsolatos végrehajtási rendeletek kihirdetése, valamint a megyei tervezést megalapozó helyzetfelmérés elindulását követően kibővített ülésre került sora területfejlesztéssel foglalkozó munkatársak részvételével. A rendelkezésre álló információk megosztása segíti elő, hogy a résztvevők kialakítottak egy közös levelező rendszert, mely közvetlen kapcsolattartást biztosít a szakemberek között. Budapest,2013. április 18. Dr. Szűcs Lajos sk. Elnök A MÖOSZ Közgyűlése április 29-én a évi működésről és gazdálkodásról szóló beszámolót a 4/2013(04.29.) határozatával elfogadta. Készítette: MÖOSZ titkárság

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM: 1-3/2014. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítésére ELİTERJESZTİ: Törı

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE VI. 70/2012 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Az OKM állandó bizottsági, tárcaközi bizottsági és egyéb munkabizottsági listája

Az OKM állandó bizottsági, tárcaközi bizottsági és egyéb munkabizottsági listája Az OKM állandó bizottsági, tárcaközi bizottsági és egyéb munkabizottsági listája Bizottság neve Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács Korhatár Bizottság Mozgókép Koordinációs Tanács Nemzeti Sporttanács Nemzeti

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat A Szabályzat dokumentum, amely összefoglalja és rendszerezi a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat (továbbiakban: Hálózat) ifjúsági

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz.

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz. 8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 51 26 /2014. ikt.sz. ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről,

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020

BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 A Helyi Fejlesztési Stratégia az alábbi településekre vonatkozik: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence,

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. február 15., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2016. (II. 15.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 29., hétfő Tartalomjegyzék 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI...

Részletesebben