Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE VI. 70/2012 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 16-i ülésére Tárgy: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbmőködtetése és tag delegálása Elıterjesztı: Popovics György, a közgyőlés elnöke Elıadó: Petrikné M. Erika, KEMÖH

2 Tisztelt Közgyőlés! A Szigetköz Felsı Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsot (továbbiakban: SzTFT) december 14-én a Gyır-Moson-Sopron Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácsok alapították, melyhez késıbb csatlakozott társalapítóként a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. A mőködési területen tevékenykedı gyıri, mosonmagyaróvári és Komárom-bábolnai kistérségi fejlesztési tanácsok szintén delegáltak egy-egy tagot Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsba. A munkába tagként felkért miniszterek többsége is fontosnak ítélte az SzTFT munkáját. Az alapítást a Szigetköz, mint hátrányos helyzető határ menti térség jövıje iránti aggodalom, a Duna Szlovákia általi, 1992-ben történt egyoldalú elterelése okozta felbecsülhetetlen károk és problémák megoldásának szándéka indokolta, melyhez Komárom-Esztergom megyébıl Ács, mint Felsı-Duna menti település azért csatlakozott, hogy vízgazdálkodási, turisztikai fejlesztéseit, Gyır-Moson-Sopron megyéhez több szállal kötıdı feladatellátását, a közszolgáltatás színvonalának fejlesztését a tanács révén is elısegítse. A létrehozók mindegyike abban is reménykedett, hogy a fejlesztési célok markáns képviselete és a hatékony érdekérvényesítés mellett sikerül decentralizált forrást is biztosítani, annak révén saját pályázati rendszer keretében a térség fejlesztéseit támogatni. Ez utóbbi azonban nem következett be, sıt a térségi tanácsok mőködési támogatásának fokozatos megvonásával azok ellehetetlenültek. A SzTFT alakítását kezdeményezı 33 település azonban továbbra is úgy ítéli meg, hogy a tanács mőködtetésére szükség van. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés február 17-én szintén a továbbmőködtetéshez szükséges döntéseket tervezi meghozni. Konkrét eredmények, melyek indokolják a tovább mőködtetést: - Az SzTFT határozott fellépése és az illetékesekhez eljuttatott kezdeményezései is szerepet játszottak abban, hogy a térséget érintı többmilliárdos KEOP-os kiemelt projektek támogatást nyertek és indulhatnak a beruházások (vízgazdálkodási, árvízvédelmi fejlesztések) - A Cuha és a Concó vízrendezési-vízkárelhárítási ügyében történt némi elırelépés (tervezés szintjén elindul az elıkészítés 2015-ig) - A 3 éve kész gönyői kikötıi vasút végre a MÁV kezelésébe került (megindulhat a forgalom + és így talán nem kell visszafizetni az uniós támogatást). - Több határ menti projekt (pl. a Bıs-Dunaremete komp) elbírálásánál számított a TFT támogató állásfoglalása Ács város együttmőködésbıl eredı hasznáró: - Ács ezer szállal kötıdik GyMS megyéhez, különösen a vasúton szomszédos Nagyszentjánoshoz, a közúton szomszédos Gönyőhöz és közeli nagyvároshoz, Gyırhöz, - Ács gyakorlatilag a gyıri agglomeráció része: nagyon sok ácsi tanul vagy dolgozik Gyırben, illetve veszi igénybe pl. az egészségügy, a kultúra, stb. gyıri szolgáltatásait és kínálatát. - Az SzTFT megalakulását követı évben városi rangot kapott Ács, amihez a térségi kapcsolatok sorában ez az együttmőködés is hozzájárult. Távlati tervek: - vízi turisztika feltételeinek fejlesztése - új dunai átkelıhelyek (kompok) létesítése - dunai mellékágak revitalizációja - Duna menti (EuroVelo) kerékpárút kiépítése - Római limes világörökségi pályázat sikerre vitele (a TFT által mőködtetett munkacsoport tevékenységébe nem csak Ács, hanem megyei települések is bekapcsolódtak) - Gyır-Gönyő kikötı és logisztikai központ (a közeli Ácsnak is fontos) - Cuhai-Bakony-ér Concó mederrendezése, 2

3 Lényeges hangsúlyozni, hogy a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVIII. törvény 26. -a csak a megyei és regionális fejlesztési tanácsok vonatkozásában mondta ki a jogutódlással történı megszőnést január 1-vel, a regionális fejlesztési tanácsok esetében úgy rendelkezett, hogy a megyei önkormányzatok, mind a megyei és regionális fejlesztési tanácsok jogutódjai, saját szervezeti és mőködési szabályzatukban különíthetik el, erısíthetik meg, hogy mely feladatokat kívánnak térségi fejlesztési tanács útján ellátni. Ezen túl a jogelıd társalapítók jogutódjainak rendelkezniük kell még a térségi fejlesztési tanács mőködési költségeinek fedezetérıl, elnevezésérıl, székhelyérıl, mőködési területérıl, részletes tevékenységérıl, munkaszervezeti feladatainak ellátásáról /1996. évi XXI. törvény 15. (5)/ A közgyőlésünk szervezeti és mőködési szabályzata módosításánál az SzTFT re vonatkozóan a fentiekre, mint elıterjesztı már tettem javaslatot. Önök ezt ugyanazon a közgyőlésen tudják majd megvitatni, melyen jelen elıterjesztést is, így egymásra épülıen teljes körően rendelkezhetünk az SZFT sorsáról. Feltételezve, hogy az SZMSZ módosítása kapcsán Önök támogatták az SZTFT mőködtetését és annak fıbb kereteit, jelen elıterjesztés keretében még az alábbiakról kell dönteni, a területfejlesztési törvény módosításából és a közgyőlés SzMSz-nek módosításából fakadóan: a) további tanácstagok delegálásáról, b) Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács alapító okiratának módosításáról, c) a mőködtetés évi támogatásáról, d) az SzTFT szervezeti és mőködési szabályzata javasolt módosításának megvitatása, elfogadásra ajánlása. (A szabályzatot az SzTFT maga fogadja majd el.) További Tanács tagok delegálása A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló többször módosított évi XXI. törvény 15. (8) és (10) bekezdéseire tekintettel január 1-tıl az SzTFT tagjai: a) Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés elnöke b) Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlése elnöke c) Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzat képviselıje d) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviselıje e) a Tanács munkájában való részvételre felkért egyéb szervezetet képviselı személyek, melyek száma nem haladhatja meg az a-d) pontokban felsorolt tagok számának 33%-t. (4/3= 1,33fı, személyek esetében felfelé kerekítünk, így 2 fı) Mint elıterjesztı a megyei önkormányzat képviseletére a közgyőlés alelnökét, Simon Géza urat javaslom. A tanács munkájában való részvételre felkért egyéb szervezetek képviseletére javaslom hogy az SZTFT decemberi ülésén megnevezett mosonmagyaróvári kistérségbıl javasolt delegált mellett Komárom-Bábolna térségébıl Ács város polgármestere, Lakatos Béla is kerüljön be a tanács tagjai közé. 3

4 Az SzTFT alapító okiratának módosítása A Megyei Közgyőlés módosított szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadása eredményeként módosítani szükséges az SzTFT alapító okiratát. A javasolt módosításokat az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. A Gyır-Moson Sopron Megyei Önkormányzat javaslata alászínezéssel, elıterjesztıi további javaslataimat aláhúzással emeltem ki. A mőködtetés évi támogatásáról A jogutód megyei közgyőléseknek dönteniük kell és saját költségvetésükben tervezni kell a re SzTFT mőködtetésre fizetett tagdíjat. A december 15-i SzTFT ülésen elfogadott határozat szerint a évre tervezett tagdíjak az alábbiak: évi tagdíj Tanácstagok befizetı szervezetek (Ft) Gyır-Moson-Sopron Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés elnöke Megyei Önkormányzat Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Megyei Önkormányzat Gyır-Moson-Sopron megye képviselıje (javaslat: a gyıri kistérségbıl választott/delegált személy) Komárom-Esztergom megye képviselıje a térség meghatározó településeit képviselı személy (javaslat: a mosonmagyaróvári kistérségbıl választott/delegált személy) (a mőködési terület lakónépessége után fizetendı 15 Ft/fı fejkvóta) Az érintett -az SZMSZ I./ 8. pontjában nevesítetttelepülési önkormányzatok Mint elıterjesztı az elızı fejezetben tanácstagok számát 1 fıvel javasoltam megemelni (Ács város polgármestere), ami nem jár Ács város számára plusz kiadással, hiszen a mőködési terület részeként lakónépessége után eleve fizet tagdíjat. A megyei önkormányzat elnöke után fizetendı tagdíj mértékénél jelzem, hogy a várható törvényi változásokra és abból következı kötelezettségekre tekintettel, a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat jelezte, hogy az általa fizetett tagdíj mértékét megemeli. Erre figyelemmel kérem, hogy a 25 e Ft mellett legyen lehetıség a tagdíjat 100 e Ft-ig még kiegészíteni a mi esetünkben is. Az SzTFT szervezeti és mőködési szabályzata javasolt módosítása, elfogadásra ajánlása A megyei közgyőlés SZMSZ-ébe, az SzTFT módosított alapító okiratába bekerülı rendelkezéseket természetesen az új összetételő Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács szervezeti és mőködési szabályzatába is át kell vezetni. Indokolt tehát, hogy az új összetételő SzTFT továbbmőködtetésre vállalkozó megyei közgyőlések az SzTFT SZMSZ-tervezetét is megismerjék és véleményezzék (2. számú melléklet). A Gyır- Moson Sopron Megyei Önkormányzat javaslata alászínezéssel, elıterjesztıi további javaslataimat aláhúzással emeltem ki. 4

5 Tisztelt Közgyőlés! Kérem az elıterjesztés és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, Popovics György Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal közösen tovább kívánja mőködtetni a Szigetköz - Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsot, ezt saját szervezeti és mőködési szabályzatában is elfogadta. 2. a tanácsba tagként az önkormányzat képviselıjeként a közgyőlés alelnökét, Simon Gézát delegálja. 3. Javasolja a Tanács munkájában való részvételre a felkért egyéb szervezetek képviseletében, a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által javasolt mosonmagyaróvári kistérségbıl delegált személyen túl, a Komárom-Bábolna térségébıl érintett Ács város polgármesterét, Lakatos Bélát. 4. Elfogadja jelen határozat 3. pontjában szereplı, valamint a vitában elhangzott kiegészítéssel a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Alapító Okiratának módosítását. 5. A tanács évi mőködéséhez 25 eft tagdíj biztosításával járul hozzá, amely a várható törvényi változásokra, az abból következı kötelezettségekre, a növekvı területfejlesztési feladatokra, 100 e Ft-erejéig kiegészíthetı még évi költségvetésében a tagdíj összegét biztosítja. 6. Egyetért a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítási javaslataival, a határozatot megalapozó elıterjesztés 2. melléklete szerint, valamint a vitában elhangzott kiegészítésekkel. Javasolja annak térségi tanács részérıl történı elfogadását. 7. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a határozatot és a javasolt kiegészítések átvezetését tartalmazó alapító okiratot és a tanács szervezeti és mőködési szabályzatának módosítását a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak küldje meg. Határidı: azonnal Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke Hivatali felelıs: Petrikné Molnár Erika 5

6 1. számú melléklet M Ó D O S Í T O T T A L A P Í T Ó O K I R A T A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló, többször módosított évi XXI. tv. 15. (1) felhatalmazása alapján 1. A Tanács tagjai: a Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés a.../2012. (II. 17.) KH számú határozatával és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a.../2012. (II.16) KH számú határozatával számú határozatával február 17-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a 48/2006. (XII. 1. ) MTT számú határozatával és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács a 66/2006. (XII. 14. ) TT számú határozatával december 14-én létrehozott a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács alapító okiratát. 1. Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés elnöke 2. Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke 3. Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás delegáltja 4. Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés delegáltja képviselıje 5. Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés delegáltja képviselıje 6. Komárom-bábolnai kistérségbıl delegált Ács város polgármestere 2. A Tanács azonosító adatai: hivatalos elnevezése: Szigetköz - Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács nevének hivatalos rövidítése: Szigetköz TFT székhelye: Gyır postacíme: 9021 Gyır, Árpád u. 32. jogállása: költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy adószáma: számlavezetı: Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda bankszámla száma: törzskönyvi azonosító száma: KSH statisztikai számjel:

7 alaptevékenység szakágazati besorolása többcélú fejlesztési projekt igazgatása * alaptevékenység szakfeladata: területpolitikai támogatások és tevékenységek ** A Tanács kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3. A Tanács célja: a Duna Rajka és Ács közötti szakasza, a Mosoni-Duna, illetve a Duna mellékágrendszerének ökológiai rehabilitációja, a térséghez kapcsolódó rekreációs és turisztikai fejlesztések ösztönzése (beleértve a Duna menti kerékpárút hiányzó szakaszainak megvalósítása, a vízi-túrázás feltételeinek kiépítése, a Danube Limes világörökségi projekt támogatása), a térség fenntartható fejlıdésének elımozdítása, az infrastrukturális és gazdaságfejlesztési elképzelések felkarolása, elıkészítése, koordinációja, összehangolása és megvalósításának támogatása a térségi fejlesztési tanács mőködési területén. 4. A Tanács mőködési területe: - Gyır-Moson-Sopron megye (Nyugat-Dunántúl) gyıri és mosonmagyaróvári kistérségének a Duna és a Mosoni-Duna folyókkal közigazgatásilag határos, illetve érintett városai és községei (32 települése: 867,85 km 2 terület): Gyır, Mosonmagyaróvár, Abda, Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremere, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdı, Gönyő, Gyırladamér, Gyırújfalu, Gyırzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Nagybajcs, Nagyszentjános, Öttevény, Püski, Rajka, Vámosszabadi, Vének - Komárom-Esztergom megye (Közép-Dunántúl) Komárom-bábolnai kistérségébıl Ács (1 település: 104,8 km 2 terület) A 33 település területe összesen 972,65 km 2, lakóinak száma 210 ezer fı. 5. A Tanács feladatai: a) A Tanács az érintett térség tekintetében javaslatot tesz az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban, a Víz Keretirányelvhez igazodóan, mind az ökológiai, mind az ökonómiai fenntarthatóságra ügyelı egymáshoz szorosan kapcsolódó, de földrajzilag jól elkülönülı vezérprogramokból felépülı fejlesztési programba illeszkedı hosszú távú területfejlesztési koncepcióra, illetve a regionális, valamint a megyei- és kistérségi területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek figyelembevételével a térség fejlesztési programjára, és az egyes alprogramokra. b) Megállapodhat az érintett megyei önkormányzatokkal és a kistérségekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési programokban közremőködıkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában. c) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról. d) Véleményezi az illetékességi területét érintı koncepciókat és a megyei területrendezési terveket. e) Forrásokat győjt a Tanács mőködéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. f) Elfogadja szervezeti és mőködési szabályzatát. g) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét. * a 8005/2007. (PK. 14.) PM tájékoztató 1. sz. melléklete alapján ** az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató 2. számú melléklet alapján

8 h) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését. i) Kialakítja együttmőködési kapcsolatrendszerét. j) Kiemelt figyelmet fordít a határon átnyúló együttmőködés segítésére és ösztönzésére. k) Kiemelt figyelmet fordít a Szigetköz Felsı-Duna mente térsége gazdasági erıforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztésére. l) Elısegíti a Szigetköz Felsı-Duna mente térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplık együttmőködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását. m) Hozzájárul a Szigetköz Felsı-Duna mente térségében élık életfeltételeinek javításához, a humán erıforrások fejlesztéséhez, térségi identitás fenntartásához. n) Elısegíti a korszerő, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskörő alkalmazását. o) Kiemelt figyelmet fordít a Szigetköz Felsı-Duna mente térsége fejlesztését lehetıvé tevı nemzetközi és hazai erıforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elısegítésére. p) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervezı döntéseket. q) Biztosítja a Szigetköz Felsı-Duna mente térségének egységes, komplex társadalmigazdasági kezelését. 6. A Tanács képviselete, aláírási jog: A Tanács képviseletét teljes jogkörrel az elnök látja el. A Tanács kötelezettségvállalási és ellenjegyzési rendjével kapcsolatos szabályokat az SZMSZ tartalmazza. 7. A Tanács munkaszervezete: A Tanács a munkájának segítésére, üléseinek elıkészítésére és a térségi területfejlesztési dokumentumok (koncepció, program) kidolgozásával és megvalósításával összefüggı feladatok elvégzésére, a fejlesztési döntések elıkészítésére / végrehajtására / ellenırzésére önálló munkaszervezetet hozhat létre. Gyır-Tatabánya, február 17. dr. Szakács Imre Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés elnöke Popovics György Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke

9 SZIGETKÖZ FELSŐ-DUNA MENTE TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítási javaslatok) I. Általános rendelkezések 2. számú melléklet 1.) A Szigetköz Felsı-Duna mente térsége (a Duna Rajkától Ács-Komárom térségéig terjedı szakasza) kiemelt területfejlesztési feladatainak ellátására a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló, többször módosított évi XXI. törvény (Tftv) 15. (1) felhatalmazása alapján a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a... /2012. (II. 17. ) KGY számú határozatával és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a... /2012. (II. 17. ) KGY számú határozatával a december 14-én a jogelıd megyei területfejlesztési tanácsok által létrehozott térségi fejlesztési tanácsot (Tanács) továbbmőködteti. A Tanács elnevezése: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Rövidített neve: Szigetközi TFT bankszámlaszáma: törzskönyvi azonosító száma: KSH statisztikai számjel: alaptevékenység szakágazati besorolása többcélú fejlesztési projekt igazgatása alaptevékenység szakfeladata: területpolitikai támogatások és tevékenységek kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2.A.) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy (törzskönyvi jogi személy). 2.B.) A Tanács tagjai a Tftv (8) a) bekezdése szerint: a Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés elnöke a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke a Tftv (8) b) bekezdése szerint: a Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés egy képviselıje (a gyıri kistérség javaslata alapján delegált személy) a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés egy képviselıje (a Komárom-bábolnai kistérség javaslata alapján delegált személy) a Tftv (10) bekezdése szerint: a Tanács munkájában való részvételre felkért szervezetek delegáltjai (a mosonmagyaróvári kistérséget képviselı személy, Komárom-Bábolna térségbıl Ács város polgármestere) 2.C.) A Tanács tagjai a jelen szabályzat VII. 2.) alapján meghatározott delegáló szervezetek tagdíjat fizetnek vagy támogatják a Tanács területfejlesztési célú programjának megvalósítását.

10 3.) A Tanács székhelye: 9021 Gyır, Árpád u ) A Tanács megalakulásának idıpontja: december 14. 5) A Tanács törvényes képviseletét a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök látja el. 6) A Tanács törvényességi felügyeletét a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetıje látja el. 7) A Tanács feladat és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben meghatározott módon gyakorolja. 8.) A Tanács mőködési területe: Gyır-Moson-Sopron megye (Nyugat-Dunántúl) gyıri és mosonmagyaróvári kistérségének a Duna, a Mosoni-Duna és Lajta folyókkal közigazgatásilag határos, illetve érintett 32 települése: Gyır, Mosonmagyaróvár, Abda, Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdı, Gönyő, Gyırladamér, Gyırújfalu, Gyırzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Nagybajcs, Nagyszentjános, Öttevény, Püski, Rajka, Vámosszabadi, Vének (32 település: 867,75 km 2 területtel) Komárom-Esztergom megye (Közép-Dunántúl) Komárom-bábolnai kistérségébıl Ács (1 település: 104,8 km 2 területtel) A 33 település területe összesen 972,55 km 2, lakóinak száma 210 ezer fı. II. A Tanács feladata és hatásköre 1.) A Tanács a megye- és régióhatárokon túl terjedı egyes kiemelt területfejlesztési feladatok tekintetében ellátja a következıket: a) A Tanács az érintett térség tekintetében javaslatot tesz az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban, a Víz Keretirányelvhez igazodóan, mind az ökológiai, mind az ökonómiai fenntarthatóságra ügyelı egymáshoz szorosan kapcsolódó, de földrajzilag jól elkülönülı vezérprogramokból felépülı fejlesztési programba illeszkedı hosszú távú területfejlesztési koncepcióra, illetve a regionális, valamint a megyei- és kistérségi területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek figyelembevételével a térség fejlesztési programjára, és az egyes alprogramokra. b) Megállapodhat az érintett megyei önkormányzatokkal és a kistérségekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési programokban közremőködıkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában. c) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról. d) Véleményezi az illetékességi területét érintı koncepciókat és a megyei területrendezési terveket. e) Forrásokat győjt a Tanács mőködéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. f) Elfogadja szervezeti és mőködési szabályzatát. g) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét. h) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését. i) Kialakítja együttmőködési kapcsolatrendszerét.

11 j) Kiemelt figyelmet fordít a határon átnyúló együttmőködés segítésére és ösztönzésére. k)kiemelt figyelmet fordít a Szigetköz Felsı-Duna mente térsége gazdasági erıforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztésére. l) Elısegíti a Szigetköz Felsı-Duna mente térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplık együttmőködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását. m) Hozzájárul a Szigetköz Felsı-Duna mente térségében élık életfeltételeinek javításához, a humán erıforrások fejlesztéséhez, térségi identitás fenntartásához. n) Elısegíti a korszerő, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskörő alkalmazását. o) Kiemelt figyelmet fordít a Szigetköz Felsı-Duna mente térsége fejlesztését lehetıvé tevı nemzetközi és hazai erıforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elısegítésére. p) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervezı döntéseket. q) Biztosítja a Szigetköz Felsı-Duna mente térségének egységes, komplex társadalmigazdasági kezelését. 2.) A Tanács - területfejlesztési koncepciója és - programja figyelembevételével - dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a pályázati kiírásokról és közbeszerzési felhívásokról, valamint a fejlesztések megvalósításáról. 3.) A Tanács feladatainak ellátásában együttmőködik: a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal, a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulással, a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulással, a Komárom-Bábolnai Többcélú Kistérségi Társulással, a mőködési területén illetékes önkormányzatokkal, a kistérségi önkormányzati társulásokkal, az érintett nyugat- és közép-dunántúli regionális idegenforgalmi bizottságokkal, a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve közremőködı központi és területi államigazgatási szervekkel, gazdasági kamarákkal és civil szervezetekkel. 4.) A Tanács a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az idegenforgalommal, valamint a környezet- és természetvédelemmel összefüggésben - az alábbi területekre: a) a térség természeti-, humán- és gazdasági erıforrásainak, valamint környezetállapotának megırzése, irányított fejlesztése, a térség népességmegtartó képességének növelése, a térségi identitás kialakítása és fenntartása, a térséghez kötıdı kulturális hagyományok ápolása, b) a terület- és környezetfejlesztésben érintett szereplık együttmőködésének elısegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása, c) a térségben élık életfeltételeinek javítása, munkához jutásának elısegítése és a térségek jövedelemtermelésének elımozdítása, d) a térség turisztikai fogadóképességének növelése, új turisztikai projektek megvalósításának segítése, e) a vendéglátás, a szálláslehetıségek, a víziturizmus, a termálturizmus és a konferenciaturizmus fejlesztése, f) az agrárgazdaság, a biogazdaság, a falusi turizmus, az ökoturizmus fejlesztése, a helyben megtermelt termékek piacra jutásának segítése, g) kulturális- és örökségturizmus fejlesztése, helyi identitás erısítése, h) az épített- és természeti környezet fejlesztésének a fenntartható fejlıdés elveinek megfelelı összhangjának megteremtése, az értékek védelmének, megırzésének szem elıtt tartásával, i) a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és fejlesztésének elımozdítása, segítése.

12 1.) A Tanács testületi szerve: a Tanács ülése. III. A Tanács szervezete 2.) A Tanács tagjai sorából elnököt és két alelnököt választ, akik a Tanács tisztségviselıi. A Tanács tisztségviselıi: A Tanács elnöke, A Tanács általános alelnöke, A Tanács alelnöke. 3.) A Tanács feladatai ellátásához bizottságokat és/vagy munkacsoportokat hozhat létre. 4.) A Tanács szavazati jogú tagjait a I./2.) pont részletezi. 5.) A Tanács ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt az 1. sz. függelékben felsorolt szervezetek. 6.) A Tftv. által kijelölt tagokat a tagok által írásban teljes körő állásfoglalásra (döntésre) felhatalmazott személy helyettesítheti. A Tanácsba delegáló szervek a delegált személyérıl és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek. A delegált tagokat a delegáló szerv vezetıje által írásban, teljes körő állásfoglalásra (döntésre) felhatalmazott személy helyettesítheti. A Tanács elnökét az akadályoztatás okáról a helyettest kijelölı iratban tájékoztatni kell. A helyettesítıt kijelölı irat tartalmi követelményeit, a nem megfelelıen kiállított irat jogkövetkezményeit az ügyrend szabályozza. A tanácstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti jogosultságát vita esetén a Tanács vizsgálja. 7.) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történı visszahívásig tart. A delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentésérıl és visszahívásáról szóló határozatot, igazolást a Tanács elnökének átadni. A kamarák, az önkormányzatok és a Kormány képviselıi a megválasztásuktól, kinevezésüktıl számított 1 hónapon belül kötelesek a tisztújításról értesítést küldeni a Tanács részére. IV. A Testületek és tisztségviselık feladat- és hatásköre 1.) A Tanács 1.1.) A Tanács a tagok összessége, döntéseit a törvényben, valamint jelen SZMSZ-ben meghatározott rendben hozza. 1.2.) Tanács feladatait és hatáskörét a törvény és az SZMSZ tartalmazza. 1.3.) A Tanács ülésére a felsoroltakon kívül a Tanács elnöke saját hatáskörében, illetıleg az aktuális napirend elıterjesztıjének javaslatára további érintetteket hívhat meg. 2.) A Tanács elnöke 2.1.) A Tanács legfıbb tisztségviselıje a Szigetközi TFT elnöke. Az elnök irányítja és vezeti a Tanács tevékenységét. Az elnököt a tanács tagjai sorából választja.

13 2.2.) A Tanács elnökének feladatai és hatásköre: a.) a Tanács üléseinek elıkészítése, összehívása és a tanácskozás vezetése, b.) javaslat tétel az ülés napirendjére, c.) érvényt szerez a Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint ügyrendje elıírásainak, d.) gondoskodik a döntések elıkészítésérıl, e.) a Tanács munkájáról évente egyszer tájékoztatást ad az alapító fejlesztési tanácsoknak, f.) a Tanács képviselete, g.) az SZMSZ és egyéb szabályzatok, valamint a Tanács határozatai végrehajtásának irányítása és ellenırzése, h.) felügyeli a munkaszervezeti feladatok ellátását, i.) gazdasági-pénzügyi döntések végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatala és a kapcsolódó szerzıdések megkötése a Tanács által elfogadott mőködési költségvetés végrehajtása érdekében, a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok keretein belül. Az így meghozott döntésekrıl a Tanácsot tájékoztatni köteles. j.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Tanács kizárólagos hatáskörébe, k.) aláírási és a tanács döntéseinek keretei között figyelemmel a költségvetés alapján gazdálkodó szervekre vonatkozó szabályokra - kötelezettség vállalási és utalványozási jogkör gyakorlása, l.) a hírközlı szervek tájékoztatása a Tanács tevékenységérıl, m.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket az SZMSZ, illetıleg a Tanács ülése a hatáskörébe utal, n.) indokolt esetben javaslatot tesz zárt ülésre. 2.3.) A Tanács elnökét akadályoztatása esetén az általános alelnök helyettesíti, az általános alelnök akadályozatása esetén pedig az alelnök helyettesíti. 2.4.) A Tanács elnöke képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szigetközi TFT más tisztségviselıjére átruházhatja. 3.) A Tanács általános alelnöke: 3.1.) A Tanács általános alelnökének feladatai és hatásköre: a.) a Szigetközi FT elnökének helyettesítése az elnök akadályoztatása esetén, b.) ellátja az Elnök által átruházott feladatokat. 4.) A Tanács alelnöke: 4.1.) A Tanács alelnökeinek feladatai és hatásköre: a.) a Szigetközi TFT elnökének és általános alelnökének helyettesítése az elnök, illetve az általános alelnök akadályoztatása esetén, b.) ellátják az Elnök által átruházott feladatokat. 5.) A Tanács bizottságai, munkacsoportjai (2.sz. függelék) Tanács tevékenységének segítésére javaslattevı és véleményezı testületként állandó és eseti bizottságokat, szakbizottságokat és munkacsoportokat hozhat létre. A bizottságok ügyrendjét a Tanács minısített szavazati aránnyal fogadja el. A Tanácsdöntési jogkört nem delegálhat bizottságra. A bizottság vezetıje mindig tanácstag. A munkacsoport vezetıje lehet nem tanácstag is. A bizottságok és munkacsoportok összetételére és mőködésére vonatkozó részletes szabályokat a Tanács ügyrendje tartalmazza.

14 V. A Tanács mőködése 1.) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. 2.) A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza. 3.) A Tanács hatáskörébıl nem ruházható át, a Szigetközi TFT kizárólagos hatáskörébe tartozik: elfogadja SZMSZ-ét, elfogadja a Szigetköz területét érintı hosszú távú területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot és az egyes alprogramokat, jóváhagyja a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi tervet, megállapodást köt az érintett tárcákkal, az országos, regionális és a megyei területfejlesztési tanácsokkal a fejlesztési programok finanszírozásáról, véleményezi az illetékességi területét érintı területfejlesztési koncepciót, dönt a Szigetköz területén túl terjedı egyes területfejlesztési feladatok ellátására készült szerzıdéstervezetekrıl, ha az a Tanács döntési hatáskörébe tartozó pénz eszközök felhasználásával valósul meg, a területfejlesztési koncepciók figyelembevételével dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, dönt a Tanács éves költségvetésérıl és elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, dönt a Tanács tagjai közül az elnök, alelnök megválasztásáról, visszahívásáról, felmentésérıl, bizottságot/munkacsoportot hoz létre, jóváhagyja a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzıdéseket. 4.) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente, az elızetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni az ülés tervezett idıpontját és napirendjeit, valamint az elıterjesztı személyét. a) A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétıl számított 30 napon belüli idıpontban kell megtartani. b) A Tftv. 15. (6) illetve a 16. (5) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához az összes tag egyhangú szavazata szükséges. Amennyiben az alakuló ülés az SZMSZ-t nem fogadja el, a 30 napon belül megtartott megismételt alakuló ülésen a tagok minısített többségének jóváhagyó szavazata is elegendı az SZMSZ elfogadásához. c) A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit az egyhangú döntést igénylı esetek kivételével nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel (a jelenlévı tagok 50%-a + 1 fı) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. d) A tagokat megilletı jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévı tag gyakorolhatja. e) Minısített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkezı tagjai több mint 2/3-ának szavazata szükséges. f) A Tanács minısített többségének jóváhagyó szavazata kell: A Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, Ügyrendjének elfogadásához, A Tanács elnökének és alelnökeinek alelnökének megválasztásához, visszahívásához, felmentéséhez,

15 A Szigetköz térsége hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, programjának és az egyes alprogramoknak az elfogadásához, A fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi terv jóváhagyásához, A Tanács hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásához, A Tanács költségvetésének elfogadásához. 5.) Szavazat egyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 6.) A Tanács ülésein legalább a tagok 2/3-ának támogatásával bármely kérdés újra tárgyalásra javasolható. 7.) Az eseti meghívottak körét a tárgyalt témától függıen a munkatervben kell rögzíteni, illetve az elnök határozza meg. 8.) A szavazati jogú tagok és a tanácskozási joggal rendelkezı meghívottak számára a tanácsülés meghívójával együtt a döntés-elıkészítı elıterjesztéseket a Tanács ülését megelızıen legalább 5 nappal, elektronikus úton - meg kell küldeni. A tanácskozási joggal rendelkezı meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt álláspontot szóban vagy írásban kifejthetik, szavazásra azonban nem jogosultak. 9.) A Tanács ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen megjelenı, a nem a meghívotti körhöz tartozók napirendekhez történı hozzászólásának szabályait a Tanács ügyrendje tartalmazza. Személyi- és a tanács alapvetı gazdasági érdekeit érintı ügyben zárt ülés is elrendelhetı. Zárt ülés elrendelésére a Tanács Elnöke javaslata alapján a jelen lévı tagok többségének (50%+1 fı) egyetértésével kerülhet sor. 10.) A Tanács tagjai díjazásra nem jogosultak. 11.) Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt, a napirendi pont tárgyalásánál nem lehet jelen. 12.) A Tanács üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a Tanács elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. 13.) A Tanács ülésérıl készült jegyzıkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekbıl megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata jogszerő-e. A jegyzıkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza. 14.) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lévı tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt változik, ezt a jegyzıkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzıkönyvben rögzíteni. 15.) A Tanács ülésérıl készített jegyzıkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követı 8 napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és 15 napon belül a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetıjének. 16.) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelıen teljesítik beszámolási kötelezettségeiket. VI. A Tanács munkaszervezete 1.) A munkaszervezeti feladatokat az elnök által megbízott személy(ek) látják el.

16 Székhelye: 9021 Gyır, Árpád u ) A munkaszervezet feladatai: A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása; A Tanács üléseinek elıkészítése; A Tanács és külsı szervezetek között kötendı szerzıdések elıkészítése; A Tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése; Gondoskodás a két tanácsülés közötti idıszakban a Tanács határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról; Ellátja a Tanács mőködésével kapcsolatos operatív feladatokat; Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról az alapító önkormányzatok részére; Lebonyolítja a pályázati források szabályos felhasználását; Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását; Gondoskodik a Tanács és külsı szervezetek között létrejött együttmőködési megállapodás teljesítésérıl; Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak/munkacsoportjainak üléseit. VII. A Tanács mőködési költségei 1.) A térségi fejlesztési tanács mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Tanácsba tagot delegáló megyei közgyőlések befizetései (éves tagdíj), és a mőködési terület önkormányzatainak lakosság arányos befizetései, a pályázatokon elnyert források, a térség rehabilitációjában és fejlesztésében érintettek/érdekeltek esetleges hozzájárulásai biztosítják. 2.) A Tanács a szavazati jogú tagok éves tagdíjairól (azaz általuk képviselt szervezetek befizetési kötelezettségeirıl) határozattal dönt: a tárgyévet megelızı év utolsó ülésén. A tagdíjat tárgyév március 31-ig kell átutalni a tanács számlaszámára, a közleményrovatban feltüntetve... évi tagdíj. VIII. A gazdálkodás és utalványozás rendje 1.) A Tanács éves költségvetés alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. 2.) A Tanács köteles elkészíteni a gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı szabályzatait. Ezek a szabályzatok az Ügyrend mellékleteit képezik. 3.) A Tanács nevében kötelezettségvállalásra vagy egyéb jognyilatkozat-tételre az elnök a Tanács felhatalmazása alapján jogosult. A kötelezettségvállalásról vagy egyéb jognyilatkozatról az elnöknek beszámolót kell készíteni a Tanács elé. 4.) Kötelezettségvállalási, utalványozási és egyéb pénzgazdálkodási jogköröket külön szabályzat tartalmazza. IX. A kiadmányozási jog

17 1.) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetınek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó eljárási intézkedése. 2.) A kiadmányozási jog a Tanács tekintetében a Tanács elnökét illeti meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a munkaszervezetnek átadja. A munkaszervezet vezetıje a mőködés során - adminisztratív, közbensı intézkedések tekintetében - saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik. 3.) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza. X. Felelısségi rendszer 1.) A tisztségviselık felelısek az SZMSZ-ben meghatározott - valamint a rájuk bízott - feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért. 2.) A tisztségviselık felelısségre vonása az elkövetett jogsértés súlyához mérten visszahívás vagy polgári-, illetve büntetı jogi következmények kezdeményezését jelentheti. XI. Képviseleti jog A Tanács képviseletére az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az általános alelnök, illetve együttes akadályoztatásuk esetén az alelnök jogosult. XII. Bélyegzıhasználat 1.) A Tanács bélyegzıjének használatára a Tanács elnöke jogosult. A Tanács bélyegzı lenyomata Felirata: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, középen a Magyarország címere. 2.) A Tanács bélyegzıinek ırzésérıl és a használatra jogosultaknak történı átadásáról a munkaszervezet vezetıje gondoskodik. XIII. Záró rendelkezések A Tanács az SZMSZ-t a január 12-én tartott alakuló ülésén a 7/2007. (I. 12.) SzTFT számú határozatával jóváhagyta, majd a 22/2008 (XII. 4.) SzTFT számú, a 10/2009 (VI. 17.) SzTFT számú, a 20/2009 (XII. 17.) SzTFT számú, a 19/2010. (XII. 16.) SzTFT számú, és a.../2012. (II....) SzTFT számú határozatával módosította azt. Gyır, február 17...

18 ... s.k. a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

19 1. sz. függelék Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács tanácskozási jogú állandó meghívottjai a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselıje, a Tanács illetékességi területe szerint érintett gazdasági kamarák kamaránkénti egy-egy képviselıje, Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal képviselıje Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselıje Gyır-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselıje, Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselıje Gyır-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara képviselıje Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara képviselıje a Nyugat-dunántúli TerületiGyır-Moson-Sopron megyei fıépítész, a Közép-dunántúli Területi Komárom-Esztergom megyei fıépítész az Európai Parlament szakbizottságának képviselıje, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség képviselıje, az MTA-RKK NyUTI képviselıje, a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság képviselıje, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselıje, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi... képviselıje, a Gyır-Moson-Sopron és a Komárom-Esztergom megyei önkormányzati hivatalok 1-1 képviselıje, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselıje, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselıje, Gyır-Moson-Sopron Megyei Civil Fórum képviselıje

20 2. sz. függelék Danube Limes Munkacsoport Tagjai: Delegáló szervezet Delegált személy Cím, elérhetıség Gyıri kistérség Lendvai Ivánné Kunsziget polgármestere, a kistérség Idegenforgalmi Bizottságának elnöke 9184 Kunsziget, József A. u. 2. tel.: 96/ , Bíró Szilvia régész tel.: 20/ dr. Darabos Ferenc idegenforgalmi szakember 96/ ; 70/ Komárom-bábolnai kistérség Karánsebesy Lukács Almásfüzitı polgármestere, 2931 Almásfüzitı, Petıfi tér 1. tel.: 34/ , 20/ Számadó Emese múzeumigazgató, régész 2900 Komárom, Kelemen László u. 22. tel.: 34/ , 20/ Pohlmüllner József idegenforgalmi vállalkozó Mosonmagyaróvári kistérség Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Balsay Zsuzsanna Németh Alajos Kitley Tibor Pengı Julianna Végh Csaba Székely Imre Kimle Község polgármestere 9181 Kimle, Fı út 114. tel.: 30/ Múzeumbaráti Kör elnöke 9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 50. tel.: 30/ Mosonmagyaróvár fıépítésze 9200 Mosonmagyaróvár, Fı u. 11. megyei fıépítész 2800 Tatabánya, Fı tér 4. tel.: 34/ , 30/ megyei fıépítész 9021 Gyır, Árpád u. 32. tel.: 96/ irodavezetı 9021 Gyır, Árpád u. 32. tel.: 96/ , 30/

21 A szeptember 16-ai alakuló ülés döntései A munkacsoport elnöke: dr. Darabos Ferenc A munkacsoport tevékenységi köre: 1. világörökségi nevezésben a térségbıl rögzíteni javasolandó helyszínek kiválasztása és beazonosítása (településenként helyrajzi számokkal, részletes térképekkel, területtulajdonos nevesítésével); 2. a kiválasztott helyszíneken eddig végzett feltárások számbavétele, illetve javasolt kutatások kezdeményezése; 3. az egyes reménybeli világörökségi helyszínek kezelési tervei kidolgozásának sürgetése (pl. a már mőködı világörökségi helyszínek hasonló dokumentumaiból merített ötletek alapján); 4. a kiválasztott helyszínek megközelíthetıségét és ismertté tételét szolgáló feladatok rögzítése; 5. már világörökséggé nyilvánított limes-szakaszok esetében sikeresen alkalmazott legjobb gyakorlatok megismerése és bemutatása; 6. A római emlékekhez kapcsolódó egyéb egy Duna menti kulturális útvonal létrehozását eredményezı egyéb fejlesztések. (pl. a már megvalósult és tervezett kerékpárút hálózat, illetve vízi turisztikai létesítmények) nevesítése. 7. közremőködés a világörökségi nevezési dokumentáció elkészítésében, 8. a térségünket érintı helyszínek népszerősítése (médiákban, szakmai rendezvényeken, kiadványokban, honlapon, egyéb marketing tevékenység) 9. a lehetséges helyszínek közelében történı (folyamatban lévı, vagy tervezett) fejlesztések keretében illetve azokhoz kapcsolódóan Limes-es projektelem megvalósításának szorgalmazása (pl. a KEOP támogatást elnyert Mosoni-Duna projekt nyomán mind több folyóközeli római emléket lehessen valamiképp láthatóvá tenni ).

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Az SZMSZ-t a Tanács elfogadta a 48/2006. (XII. 1.) MTT számú határozattal. Módosította: a 26/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013.

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. december 7-ei ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. december 7-ei ülésérıl Szám:7-70/2007 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. december 7-ei ülésérıl Az ülés helye: Gyır, Megyeháza

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben