Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat"

Átírás

1 Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Az SZMSZ-t a Tanács elfogadta a 48/2006. (XII. 1.) MTT számú határozattal. Módosította: a 26/2008. (XII. 11.) MTT számú, a 21/2009. (X. 6.) MTT számú, a 29/2009. (XII. 15.) MTT számú és a 21/2010. (XII.9) MTT számú határozataival. Hatályos: december 9-tıl

2 BEVEZETÉS Jogi környezet: a tárgyi szabályzat a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) rendelkezései alapján készült, - a Tftv.-t és egyes kapcsolódó törvényeket módosító évi LXXV. törvény figyelembevételével, - a 6/1996. (VI. 19.) MTT számú határozattal elfogadott eredeti SZMSZ átdolgozásával. A területfejlesztés fogalma: az országra és térségeire kiterjedı társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerő beavatkozási irányok meghatározása, rövid-, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben. (Tftv. 5. a) bekezdés) A területfejlesztés fontosabb (megyei szintő) céljai: I. A Tftv. 2. alapján a.) a megyében a szociális piacgazdaság kiépítésének elısegítése, a fenntartható fejlıdés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elısegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelı térbeli szerkezet kialakítása; b.) a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti - az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló - jelentıs különbségek mérséklése, a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, a társadalmi esélyegyenlıség biztosítása érdekében; c.) a megye térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlıdésének elısegítése; d.) a térségi identitástudat megtartása és erısítése. II. Az elfogadott megyei területfejlesztési koncepció és program alapján: a.) A megye valamennyi térségében a fenntartható fejlıdés feltételeinek megteremtése, valamint - a társadalmi, környezeti és gazdasági érdekek összehangolásával - az életminıség és a gazdálkodási feltételek javítása. b.) Nemzetközi együttmőködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elısegítése, a határtérség összehangolt fejlesztése. c.) Az önfenntartó fejlıdés feltételeinek megteremtése a megyei adottságok kihasználásával. d.) A városok és községek, illetve a fejlett és hátrányos térségek egyidejő fejlesztése. e.) A térségi és helyi közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése, összehangolása a regionális és országos célokkal. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban tanács) a.) területfejlesztési feladatok összehangolását ellátó területi szerv (Tftv. III. fejezet, ), b.) amely - Tftv.14. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezetére és mőködésére vonatkozó szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg

3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A tanácsra és szerveire vonatkozó - a Tftv.-ben és más jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, valamint szervezeti és mőködési - szabályokat a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 2. (1) A tanács hivatalos megnevezése: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács nevének hivatalos rövidítése: GYMS MTT székhelye: Gyır címe: 9021 Gyır, Árpád u. 32. (Megyeháza) bankszámlaszáma: törzskönyvi azonosító száma: KSH statisztikai számjele: alaptevékenység szakágazati besorolása többcélú fejlesztési projekt igazgatása 1 alaptevékenység szakfeladata: területpolitikai támogatások és tevékenységek 2 kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. (2) Az SZMSZ elfogadásához a tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában az SZMSZ - a tanács 30 napon belül megismételt ülésén - a tagok minısített többségének, azaz 2/3-ának támogató szavazatával elfogadható. (Tftv. 16. (5) bekezdés) (3) A tanács a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy (törzskönyvi jogi személy), amelyet a mőködési területe szerint illetékességgel rendelkezı Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága vesz nyilvántartásba. (Tftv. 12. (1) és 10/A. (2) bekezdés A TANÁCS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE (1) Gyır-Moson-Sopron megyében a területfejlesztési feladatok összehangolását a tanács végzi, amely a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos feladatait a Megyei Munkaügyi Tanáccsal összehangoltan látja el. (Tftv. 12. (1) és (6) bekezdés) (2) A tanács feladatainak ellátásában együttmőködik a települési önkormányzatokkal, a - megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közremőködı - területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint a Megyei Munkaügyi Tanáccsal. (Tftv. 13..(1) bekezdés) (3) A tanács a megye területén összehangolja a kormányzat, a kistérségi fejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. (Tftv (2) bekezdés) Ennek keretében: 3. 1 a 8005/2007. (PK. 14.) PM tájékoztató 1. sz. melléklete alapján 2 az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató 2. számú melléklet alapján - 3 -

4 a) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja; b) kidolgozza és elfogadja - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: megyei területfejlesztési koncepció), illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat; c) koordinálja a kistérségekben folyó fejlesztések megyei szintő elıkészítését, elızetesen véleményezi a kistérségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat; d) szakmai kapacitásával segíti a kistérségi fejlesztési tanácsok tervezı, döntés-elıkészítı, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét; e) pénzügyi tervet készít a megyei fejlesztési programok megvalósítása érdekében; f) véleményezi az illetékességi területét érintı koncepciókat (pl. az országos területfejlesztési koncepciót, a kiemelt térségekre vonatkozó területfejlesztési koncepciókat és programokat) és a megyei területrendezési terveket, valamint elızetesen véleményezi az illetékes területi közigazgatási szervek fejlesztéspolitikai pályázatait; g) közremőködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében; h) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, forrásokat győjthet a tanács mőködtetéséhez. (Tftv. 13. (2) bekezdés) (4) A tanács - a megyei területfejlesztési koncepció és program figyelembevételével - dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök pályázati rendszer keretében történı felhasználásáról és a fejlesztések megvalósításáról. (Tftv (3) bekezdés) (5) A tanács a.) maga alakítja ki munkaszervezetét, amely ellátja a területfejlesztési tanács döntéselıkészítési feladatait (Tftv. 12. (4) bekezdés); b.) meghatározza éves munkatervét és kidolgozza középtávú munkaprogramját; c.) elkészíti éves költségvetését; d.) kialakítja együttmőködési kapcsolatrendszerét. 3/A. A tanács a Szigetköz - Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács alapító tagjaként, és együttmőködve a társalapító fejlesztési tanáccsal 3 e testület/szervezet mőködtetése keretében oldja meg a szigetközi térségben jelentkezı, az évi XXI. tv. 13. (2) pontjában részletezett területfejlesztési feladatokat, különösen pedig a következıket: a Duna Rajka és Ács közötti szakasza, a Mosoni-Duna, illetve a Duna mellékágrendszerének ökológiai rehabilitációja, a térséghez kapcsolódó rekreációs és turisztikai fejlesztések (beleértve a Duna menti kerékpárút és a vízi-túrázás feltételeinek kiépítése) az infrastrukturális és gazdaságfejlesztési elképzelések elıkészítése, koordinációja, összehangolása és megvalósításának támogatása a térségi fejlesztési tanács mőködési területén 4. (2) A Szigetköz - Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács mőködéséhez szükséges fedezet: 3 Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács 4 A Szigetköz - Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács mőködési területe: Gyır-Moson-Sopron megye (Nyugat-Dunántúl) gyıri és mosonmagyaróvári kistérségének a Duna és a Mosoni-Duna folyókkal közigazgatásilag határos, illetve érintett városai és községei (32 települése: lakos, 867,85 km 2 terület), Komárom-Esztergom megye (Közép-Dunántúl) Komárom-bábolnai kistérségébıl Ács (1 település: lakos, 104,8 km 2 terület). A 33 település területe összesen 972,65 km 2, lakóinak száma fı

5 - a tanácsban szavazati joggal rendelkezı szervezetek befizetései (éves tagdíj) - pályázatokon elnyert források - a Szigetköz és térsége rehabilitációjában és fejlesztésében érintettek/érdekeltek hozzájárulásai. (3) A Szigetköz - Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács - székhelye: Gyır, - munkaszervezete: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Iroda 3/B. A tanács alapító tagként csatlakozik az M9 Térségi Fejlesztési Tanácshoz, és együttmőködve a társalapítókkal az érintett a regionális, megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok célkitőzéseivel összhangban, a régión belüli és a régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítása érdekében ezen testület/szervezet mőködtetése keretében részt vesz az M9-es gyorsforgalmi út (és annak különösen az M85 és M86 jelő utakat összekötı, Gyır-Moson-Sopron megyei szakasza) elıkészítésének és megvalósításának meggyorsításában, Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévı települések társadalmi- gazdasági célkitőzéseit, elısegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási lehetıségeit a teljes dunántúli (Sopron- Szombathely-Zalaegerszeg-Kaposvár-Szekszárd) szakaszon. A TANÁCS ÖSSZETÉTELE 4. (1) A tanács tagjai 1. a megyei közgyőlés elnöke, 2. Gyır és Sopron megyei jogú városok polgármesterei, 3. a miniszter képviselıje, 4. a megyében mőködı többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok három képviselıje, 5. a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv képviselıje, 6. a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselıje. (Tftv. 14. (1) bekezdés) A tanács tagjainak száma: 9 fı. A tagok névsorát a 1. sz. függelék tartalmazza. (2) A tanács elnöke a megyei közgyőlés elnöke, alelnökét két évre a megyei területfejlesztési tanács maga választja. (Tftv. 14. (3) bekezdés) (3) A miniszter kezdeményezésére a tanács - a megye társadalmi, gazdasági sajátosságainak figyelembevételével - a megyei területfejlesztési tanácsban tagként való részvételre más minisztert is felkérhet. (Tftv. 14. (2) bekezdés) (4) A tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik

6 (5) A tanács munkájában annak tagjai személyesen vesznek részt. Akadályoztatásuk esetén a tag helyettesítésére írásban felhatalmazott képviselı jogosult részt venni az üléseken. A TANÁCS MŐKÖDÉSE 5. Mőködéshez szükséges befizetések (Tftv. 12. (3) és 16. (4) bekezdés) (1) A tanács mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a. a költségvetési hozzájárulás, b. a pályázatokon elnyert források, c. valamint a megyei területfejlesztési tanácsban szavazati joggal rendelkezı szervezetek befizetései (a tagdíjak) biztosítják. (2) A tanács a tagok által képviselt szervezetek befizetési kötelezettségeirıl (a tagdíjakról) a tárgyévet megelızı év utolsó ülésén - határozattal dönt. (3) A tagdíjat lehetıség szerint egy részletben, de legkésıbb az adott év május 31-éig kell a tanács Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára utalni. (4) A tagdíj befizetésének elmulasztása esetén a tanács megkeresheti az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal a tanács székhelye szerint illetékes igazgatóságát adók módjára történı behajtás érdekében. (5) A tanácsban a Kormány részérıl tagként résztvevık befizetését a költségvetési hozzájárulás - a költségvetési törvényben meghatározott mértékben - biztosítja. Megyei Kistérségi Fórum (6) A kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a többcélú kistérségi társulások elnökei részvételével a megyében kistérségi fórum mőködik A kistérségi fórum választja meg a megyében mőködı többcélú kistérségi társulások, illetve a kistérségi fejlesztési tanácsok 3 képviselıjét, akiket tagként delegál a tanácsba. /(Tftv. 17. (10) bekezdés és 14. (1) bekezdés d)/) (7) A kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a többcélú kistérségi társulások a tanács napirendjeivel kapcsolatban a Megyei Kistérségi Fórumon fejtik ki véleményüket. A Megyei Kistérségi Fórum állásfoglalását a tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor a delegált képviselı ismerteti. (Tftv. 14. (5) és 17. (10) bekezdés) Konzultációs jog (8) Civil szervezetek Egyeztetı Fóruma (CEF): Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon - a megye területén mőködı bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi társadalmi, valamint a nık és férfiak esélyegyenlıségéért küzdı - szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintı kérdések megtárgyalására egyeztetı fórumot hoznak létre. A CEF munkájában azok a civil szervezetek vehetnek részt, amelyeket tanács munkaszervezete nyilvántartásba vett. Az egyeztetı fórum üléseinek jegyzıkönyvét a tanács munkaszervezetének - 6 -

7 képviselıje is hitelesíti. A CEF elnöke a tanácsülések tanácskozási jogú meghívottja. Az egyeztetı fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. (Tftv. 14. (4) bekezdés; 258/2004 (IX. 16.) Korm. rendelet ) Konzultációs lehetıség (9) Kistérségi Konzultatív Testület (KKT): A megye mikrotérségei területfejlesztési önkormányzati társulásainak elnökeibıl álló fórumot a tanács elnöke hívhatja össze, A KKT szóvivıje a testület álláspontját/véleményét a tanácsülésen az adott napirend tárgyalásakor ismertetheti. (10) Nemzetiségi Konzultatív Tanács (NKT): A kisebbségi önkormányzatok képviselıibıl álló testület elnöke a tanácsülések állandó meghívottja, aki az NKT álláspontját/véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetheti. (Tftv. 14. (6) bekezdés) Tanácskozási jog (11) A tanácskozási jogú állandó meghívottak körét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tanácskozási joggal meghívottak helyetteseit a delegáló szervezet vezetıje jelöli ki, és errıl a tanács elnökét írásban tájékoztatja. (12) A tanácskozási joggal rendelkezık meghívót kapnak, és részükre a napirendekhez tartozó szakanyagokból egy-egy példány a tanács munkaszervezeténél betekintésre rendelkezésre áll. (szabályozás a Tftv. 16. (7) bekezdés felhatalmazása alapján) (13) A tanácskozási joggal rendelkezı meghívottak az elfogadott napirend tárgyalása során felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel és kifejthetik a véleményüket (Tftv. 17. (9) bekezdés), hozzászólásuk idıtartamát az elnök korlátozhatja. (szabályozás a Tftv. 16. (7) bekezdés felhatalmazása alapján) (14) Eseti meghívottak: tanács ülésére, illetve egyes napirendjeinek megtárgyalására - az elıterjesztı indítványára és az elnök döntése alapján - meghívható szervek képviselıi, valamint ezen témák szakértıi. Az eseti meghívottak körét - a tárgyalt témával együtt a munkatervben kell rögzíteni. Az eseti meghívottak is tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken. Törvényességi felügyelet (15) A tanács mőködésének törvényességi felügyeletét a székhely szerint illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetıje látja el. (Tftv. 12. (7) és 16. (11)-(16) bekezdés) (16) A megyei közigazgatási hivatal vezetıje a törvényességi felügyelet keretében ellenırzi, hogy a tanács d. szervezeti és mőködési szabályzata és egyéb szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak, e. szervezete, mőködése, döntéshozatali eljárása, határozatai, illetve egyéb döntései nem sértenek-e jogszabályokat vagy egyéb szabályzatokat (Tftv. 16. (11) bekezdés) (17) Jogszabálysértés esetén a megyei közigazgatási hivatal vezetıje határidı kitőzésével felhívja a tanácsot a jogszabálysértés megszüntetésére. A tanács a megadott határidın belül köteles tájékoztatni a megyei közigazgatási hivatal vezetıjét a jogszabálysértés megszüntetésére tett intézkedésekrıl (Tftv. 16. (12) bekezdés) - 7 -

8 (18) Ha a tanács határidın belül nem intézkedik a jogszabálysértés megszüntetése érdekében, vagy elutasítja a közigazgatási hivatal vezetıjének felhívását, illetve nem dönt a felhívás tárgyában, a közigazgatási hivatal vezetıje a.) keresettel fordul a bírósághoz a határozat, illetve egyéb döntése egészben vagy részben történı megsemmisítése iránt, továbbá a jogszabálysértı határozat, illetve egyéb döntés végrehajtását - ha az a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járna - felfüggeszti, illetıleg, b.) ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén a tanács törvényes mőködésének helyreállítása érdekében a tanács, annak szerve vagy tisztségviselıje mőködését felfüggeszti, és felügyelıbiztost rendel ki a tanács törvényes mőködésének helyreállítására, c.) felügyelı biztost rendel ki, ha a tanács adósságállománya eléri a külön törvényben az önkormányzati biztos kijelöléséhez szükséges mértéket. A felügyelı biztos feladatára és eljárására az önkormányzati biztosra vonatkozó rendelkezések irányadók (Tftv. 16. (13) bekezdés). (19) A közigazgatási hivatal vezetıjének a Tftv. 16. (13) bekezdés b) pontja alapján hozott intézkedése ellen - annak megváltoztatása iránt a felfüggesztéssel érintett keresettel fordulhat a bírósághoz. (Tftv. 16. (14) bekezdés) (20) A bíróság a Tftv. 16. (13) bekezdés a) pontjában és a (14) bekezdésben említett perben a közigazgatási perekre (a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény XX. fejezet) irányadó szabályok szerint jár el. Ha a bíróság az eljárás eredményeként a jogszabálysértést megállapítja, a.) a jogsértı szervezeti és mőködési szabályzatot, egyéb szabályzatot, határozatot megsemmisíti, és új eljárás lefolytatását rendeli el, illetıleg b.) a mőködés törvényességének helyreállítása céljából elrendelheti a jogszabálysértıen mőködı szerv, tisztségviselı választására jogosult szerv összehívását. (Tftv. 16. (15) bekezdés) (21) A felügyelıbiztos a tevékenységérıl és annak eredményérıl tájékoztatja a bíróságot és a megyei közigazgatási hivatal vezetıjét. (Tftv. 16. (16) bekezdés) A TANÁCS TISZTSÉGVISELİINEK ÉS TAGJAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE (1) A tanács tisztségviselıi (Tftv. 14. (3) bekezdés): a. elnöke a megyei közgyőlés elnöke, b. alelnöke, a tanács által a tagok közül 2 évre választott személy A tisztségviselık nevét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. (2) A tanács elnöke: a. összehívja a tanács ülését, b. elıkészíti és vezeti a tanácskozást, c. meghatározza az ülések munkarendjét, d. érvényt szerez a tanács szervezeti és mőködési szabályzata elıírásainak, e. gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, f. ellátja a tanács képviseletét g. megválasztás esetén ellátja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöki/társelnöki feladatait, - 8 -

9 h. irányítja a tanács munkaszervezetét, i. a tanács pénzforgalmi számlája felett rendelkezési jogot gyakorol, j. két ülés közötti halaszthatatlan ügyekben állást foglal, errıl a tanácsot utólagosan tájékoztatja. (3) A tanácsot az elnök - akadályoztatása esetén az alelnök - képviseli. (Tftv. 14..(3). bekezdés) (4) A tanács tagjai jogosultak a tanács hatáskörében tájékozódásra, konzultációra, ajánlások megfogalmazására, közremőködésre megállapodások megkötésénél. (5) A tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról a. megyei közgyőlés elnöke a megyei közgyőlésnek, b. a megyei jogú város polgármestere a megyei jogú város közgyőlésének, c. a miniszter képviselıje a miniszternek, d. a többcélú kistérségi társulások (és a kistérségi fejlesztési tanácsok) képviselıje a társulásban (ill. a kistérségi fejlesztési tanácsban) részt vevı önkormányzatok képviselıtestületeinek, e. a tanácskozási jogú meghívott a delegáló szervezetnek rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni. (Tftv. 14. (8) bekezdés) A TANÁCS ÜLÉSEI 7. (1) A tanács mőködésének tervszerőségét az általa elfogadott éves munkaterv biztosítja. A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni a tanács tagjaitól, a tanácskozási joggal meghívottaktól (közöttük a konzultációs joggal, illetve konzultációs lehetıséggel rendelkezı partnerek képviselıitıl). Az elfogadott munkatervet meg kell küldeni valamennyi javaslattevésre jogosultnak. (2) A tanács a munkatervben meghatározott idıpontokban, évente legalább 4 alkalommal ülést tart. (3) A tanács üléseit az elnök hívja össze. Az írásbeli meghívókat az ülés tervezett idıpontja elıtt legkésıbb 5 nappal el kell juttatni a résztvevıkhöz, elektronikus úton. A tanácstagoknak, a törvényességi felügyeletet gyakoroló Közigazgatási Hivatalnak címzett meghívóhoz csatolni kell az írásbeli elıterjesztéseket. (4) Soron kívüli ülést kizárólag írásban, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezhet: a. legalább 3 tanácstag, b. a miniszter képviselıje. A tanács elnöke a soron kívüli ülést a kezdeményezéstıl számított 8 napon belül köteles összehívni. (5) A tanácsot az elnöke sürgıs esetben azonnal is összehívhatja. (6) A tanács ülései nyilvánosak, kivéve ha a tanács zárt ülésrıl dönt

10 A TANÁCSKOZÁS RENDJE 8. (1) A tanács üléseinek vezetésérıl az elnök gondoskodik. (2) A tanács munkatervében meg kell határozni az elıterjesztés jellegét (írásbeli, szóbeli). A tanács ülésére általában csak írásbeli elıterjesztés nyújtható be. A tanács elnöke az elıterjesztés tárgyára figyelemmel egyéb, munkatervben nem szereplı szóbeli elıterjesztést is meghatározhat. (3) A tanács a tagjait - az általuk képviselt szervek feladatkörébe tartozó ügyekben - elıterjesztés elkészítésére, illetve abban való közremőködésre kötelezheti. (4) Az elıterjesztések elıkészítésének részletes szabályait a munkaszervezet ügyrendje határozza meg. HATÁROZATHOZATAL 9. Határozatképesség (1) A tanács határozatképes, ha az ülésén a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint fele, azaz legalább 5 fı jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök 8 napon belüli idıpontra ismét összehívhatja a tanács ülését. (2) A tagokat megilletı jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévı tag gyakorolhatja. (3/1) A miniszter képviselıjét állásfoglalásra jogosult állandó megbízottja látja el. Az állandó megbízottat csak a megbízó miniszter által írásban felhatalmazott személy helyettesítheti. (3/2) A megye 7 többcélú kistérségi társulásának, illetve kistérségi fejlesztési tanácsának 3 képviselıjét a kistérségi elnökökbıl álló megyei kistérségi fórum választja meg. Ezek a tanácstagok a megyei kistérségi fórum által adott meghatalmazással helyettesíthetık. (3/3) A Tanács további tagjainak helyettesítését a tılük kapott írásos meghatalmazással rendelkezı személyek láthatják el. Határozathozatal (4) A tanács határozatait egyszerő szótöbbséggel, minısített szótöbbséggel, egyhangú (konszenzusos) szavazással hozhatja. (5) A tanács - ha a törvény mást nem ír elı - a jelenlevı tagok többségének szavazatával (egyszerő többség) dönt. (6) Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt

11 (7) Törvény egyes döntésekhez elıírhatja a szavazati joggal rendelkezı tagok 2/3-ának - minısített többségének - támogató szavazatát. (Tftv. 16. (8) bekezdés) (8) Az SZMSZ elfogadásához a tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában az SZMSZ - a tanács 30 napon belül megismételt ülésén - a tagok minısített többségének, azaz 2/3-ának támogató szavazatával elfogadható. (Tftv. 14. (6) és 16. (5) bekezdés) (9) A tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. (10) Titkos szavazás a tanács tagjainak javaslatára minısített szótöbbséggel rendelhetı el. (11) Személyi ügyben (választás, összeférhetetlenség, kitüntetés, stb.) a jelenlévı tagok több mint felének kezdeményezésére titkos szavazást kell tartani. (12) Amennyiben a tanács tagja vagy közeli hozzátartozója személyében érintett az ügyben, a tag köteles bejelenteni összeférhetetlenségét. Az összeférhetetlenséggel érintett tag - vitában és a döntésben való - részvételérıl a tanács egyszerő szótöbbséggel határoz. (13) Az ,- Ft-ot meghaladó döntés meghozatalában csak az a tanácstag vehet részt, aki vagyonnyilatkozatot tett. (2001. évi CII. tv. 15. ) (14) A miniszter képviselıjének ellenszavazata esetén - amennyiben azt a képviselı már az ülésen jelzi - a miniszter 15 napon belül kezdeményezheti az adott kérdés újratárgyalását. Ugyanabban az ügyben azonban e jogát csak egyszer gyakorolhatja. Ha a Tftv 13. (3) bekezdését érintı kérdésben 2 alkalommal kisebbségben marad, a miniszter a döntés célszerősége tekintetében az Országos Területfejlesztési Tanács döntését kérheti. (Tftv. 14. (7) bekezdés) Jegyzıkönyv (15) A tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő eredményét és a hozott határozatokat. A határozatokat évente 1-tıl folyamatos sorszámmal kell ellátni. A jegyzıkönyv elkészítésérıl a munkaszervezet gondoskodik. (16) A jegyzıkönyvet meg kell küldeni a tanács tagjainak, az MTRFH régióigazgatójának és a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjének. (17) A határozatok végrehajtásáról a végrehajtásért felelısök írásbeli beszámolót készítenek a tanácsnak. A TANÁCS DÖNTÉSEINEK ELİKÉSZÍTÉSE 10. Bizottságok (1) A tanács a jelentısebb feladatok elvégzése és döntések elıkészítése céljából, a végrehajtás szervezése és az ellenırzés érdekében - tagjai és az érintett szervezetek képviselıinek

12 bevonásával - bizottságokat hozhat létre. A bizottságok a tanács javaslattevı szervei. A tanács döntési jogkört nem ruházhat át bizottságára. (Ttfv. 16. (9) bekezdés) Szakértık (2) A tanács mőködésének és döntéseinek szakmai és tudományos megalapozása céljából szakértıket és szakértıi szervezeteket kérhet fel. MUNKASZERVEZET 11. (1) A tanács a munkájának segítésére, üléseinek elıkészítésére és megyei területfejlesztési dokumentumok (koncepció, program) kidolgozásával és megvalósításával összefüggı feladatok elvégzésére, fejlesztési döntések elıkészítésére/végrehajtására/ellenırzésére a 37/1997 (XII. 10.) MTT számú határozatával önálló munkaszervezetet (titkárságot) hozott létre. A munkaszervezet elnevezése a Tftv évi módosítása után kibıvült szolgáltatás jellegő feladatok miatt megváltozott (az alábbiak szerint): (2) A tanács munkaszervezetének hivatalos megnevezése: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Iroda nevének hivatalos rövidítése: GYMS MTI székhelye: Gyır címe: 9021 Gyır, Árpád u. 32. (Megyeháza) (3) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Iroda (továbbiakban: munkaszervezet) alkalmazottai a tanáccsal munkaviszonyban állnak. (Tftv. 12. (4) bekezdés) (4) A munkaszervezet módosított ügyrendjét (Tv.16. (7) bekezdés) alapján meghozott 36/2002 (X. 16.) MTT számú határozatával - hagyta jóvá a tanács. (5) A tanács munkaszervezetének feladatai: Titkársági típusú feladatok: - elıkészíti és megszervezi az üléseket, - a tagokat delegáló szervezetekrıl, a tanács tagjairól és a helyettesítésre felhatalmazott, bejelentett általános képviselıkrıl nyilvántartást vezet és az NFGM részére adatszolgáltatást teljesít. (258/2004. (IX. 16.) Korm. rend. 18. ) - biztosítja az ülések személyi és tárgyi feltételeit, - koordinációs munkát végez a tanács tagjai között az ülések elıkészítésében, - elkészíti az ülések jegyzıkönyveit és a határozatokról nyilvántartást vezet, - biztosítja az ülések nyilvánosságát. Döntés-elıkészítı feladatok: - elıterjesztések, döntési javaslatok készítése / készíttetése, - felkutatja, összegyőjti és nyilvántartja a megyében kidolgozott fejlesztési programokat, és segíti azok széles körben való megismertetését,

13 - figyelemmel kíséri a megye társadalmi-gazdasági helyzetét, kiértékeli a változásokat, - gondoskodik a megyei területfejlesztési koncepció és program aktualizálásáról, elıkészíti a szükséges módosításukat, - forráskoordinációt végez, elıkészíti az erre irányuló megállapodásokat, - elıkészíti a tanács költségvetésének javaslatát, - megyehatáron túlnyúló fejlesztések esetén kapcsolatot tart a társ-munkaszervezetekkel Végrehajtást szervezı feladatok: - megszervezi a tanács döntéseinek végrehajtását, - folyamatosan végzi a tanács által között megítélt támogatások monitoringját, illetve eljár szerzıdésmódosítási ügyekben - ellenırzi/ellenırizteti a döntések végrehajtását, jelentést állít össze a Magyar Államkincstárral együttmőködve, - a tanács elnökének, alelnökének és tagjainak beszámolási kötelezettségéhez tájékoztató jelentéseket készít. Programozási, egyeztetési és koordinációs feladatok - közremőködés a megyei fejlesztési koncepció és program kidolgozásában / felülvizsgálatában / aktualizálásában, - települési, kistérségi és megyei fejlesztések egyeztetése, valamint képviselete regionális, országos és nemzetközi fórumokon, - közremőködik a regionális fejlesztési tanács döntéseinek elıkészítéseiben (az RFT Koordinációs Bizottságának tagjaként részt vesz a testületi munkában), - az Európai Unió határmenti együttmőködéseket támogató magyar-osztrák és magyarszlovák programjaiban képviseli a megyét (a pénzügyi támogatásokról döntı monitoring bizottságok szavazati jogú tagjaként) - kapcsolattartás civil és kisebbségi szervezetekkel, valamint a munkaügyi tanáccsal, - többcélú kistérségi társulások és kistérségi fejlesztési tanácsok kapcsolatos feladatok, - együttmőködés a területfejlesztés további szereplıivel, stb. Szolgáltatás típusú feladatok: - adatok és információk szolgáltatása, - eszközök kölcsönzése - pályázati és forráskoordinációs tanácsadás - tárgyalási háttéranyagok összeállítása, - bemutatók, elıadási vázlatok készítése - rendezvényszervezés - reprezentációs anyagok készítése A TERÜLETFEJLESZTÉST SEGÍTİ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 12. Közvetett eszközök (1) Az egyes uniós (pl.: ROP, stb.) és állami (központi vagy regionális) pénzalapok kezelıi kérésére/megkeresésére megfogalmazott tanácsi állásfoglalások, vélemények, rangsorolások, összegszerő javaslatok

14 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) A tanács hivatalos körbélyegzıje: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács középen a megye címerével. (2) A tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatának függelékei: 1. sz. függelék: Az MTT tagjai 2. sz. függelék: A tanácsülés tanácskozási jogú állandó meghívottjai 3. sz. függelék: A munkaszervezet Ügyrendje (amelynek mellékletét képezik a tanács gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı szabályzatok, ezeket a Tanács elnöke hagyja jóvá). (3) A tanács fontosabb intézkedéseit, döntéseit és dokumentumait a honlapján közzéteszi. (4) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 48/2006 (XII. 1.) MTT számú határozatával a Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadta, majd azt a 26/2008. (XII. 11.) MTT számú, a 21/2009. (X. 6.) MTT számú, a 29/2009. (XII. 15.) MTT számú és a.../2010. (XII. 9.) határozataival módosította. A jóváhagyott SZMSZ az elfogadás napján lép hatályba. (5) A tanács egyidejőleg hatályon kívül helyezi a korábbi az 1/ 2006 (I. 11.) MTT számú határozattal módosított 29/2004.(XI. 30.) MTT számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Gyır, december 9. dr. Szakács Imre s. k

15 Az SZMSZ 1. függeléke A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács T A G J A I Delegáló szervezet Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Sopron-Fertıdi Többcélú Kistérségi Társulás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium GYMS Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság Tanácstag (delegált személy) dr. Szakács Imre Borkai Zsolt dr. Fodor Tamás Ferenczi Zsolt (H: Tóth István) Szalay Imre (H: Hámori György) Horváth Tibor (H: Herold Ádám) Valiczkó Mihály Dr. Szabó Tamás

16 Az SZMSZ 2.sz. függeléke A tanácsülésre tanácskozási jogú állandó meghívottjai Szervezet Cím 1. Megyei Kistérségi Fórum tagjai 2. Megyei Közigazgatási Hivatal 9021 Gyır Árpád u Megyei Önkormányzati Hivatal 9021 Gyır Árpád u. 32. Területfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Külkapcsolati Osztály 4. ITD HUNGARY Észak-dunántúli Regionális 9021 Gyır Árpád u. 32. Igazgatóság 5. Megyei Önkormányzati Hivatal GAMESZ 9021 Gyır Árpád u. 32. igazgatója 6. Magyar Államkincstár GyMS Megyei Területi 9024 Gyır Hunyadi u. 6. Igazgatósága 7. Megyei Közlekedési Felügyelet 9028 Gyır Fehérvári u Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 9021 Gyır Árpád u Igazgatóság 9. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 9021 Gyır Árpád u Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 9435 Sarród Kócsagvár 11. Kistérségi Konzultatív Testület tagjai 12. Megyei Közgyőlés Nemzetiségi Bizottságának elnöke 9495 Kópháza, Soproni u. 21/A. 13. Civil Szervezetek Egyeztetı Fóruma 9021 Gyır, Arany J. u KSH Gyıri Igazgatósága 9024 Gyır Bem tér Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 9024 Gyır Jósika u. 16. Szolgálat 16. Nyugat-dunántúli Területi Fıépítészi Hivatal 9022 Gyır Vörösmarty u Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Gyır Árpád u Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9021 Gyır Szent István 10/A 19. Megyei Agrárkamara 9021 Gyır Árpád u Megyei Munkaügyi Központ 9021Gyır Városház Megyei Munkaügyi Tanács munkaadói oldala 9022 Gyır Czuczor u Megyei Munkaügyi Tanács munkavállalói 9023 Gyır, Csaba u. 16. oldala 23. TÖOSZ Megyei Tagozata 9121 Gyırszemere Fı u Mérnöki Kamara 9021 Gyır Szent I. u MTA RKK Nyugat-magyarországi 9002 Gyır Pf Tudományos Intézete 26. Területfejlesztési Iroda 9021 Gyır Árpád u. 32. M E G J E G Y Z É S A 11. sz. tanácskozási jogú meghívott által képviselt testület összetétele / Kistérségi Konzultatív Testület (KKT) tagjai / a megye területén mőködı valamennyi kistérségi szervezıdés a kötelezıen létrehozott többcélú társulás (tanács), az önkéntes alapon szervezıdött területfejlesztési társulás, és a további speciális társulások (pl. agglomerációk, Rába Szövetség) vezetıje/elnöke. A 12. sz. tanácskozási jogú meghívott által képviselt testület összetétele

17 A Megyei Közgyőlés Nemzetiségi Bizottsága 1. Grubits Ferenc elnök 9495 Kópháza, Soproni u. 21/A. 2. Mák Ferenc 9228 Halászi, Gárdonyi út Méri Attila 9029 Gyır, Kalapács u Nyári Tibor 8439 Sikátor, Ady Endre u. 5/B. 5. Nyerges Kornél 9371 Vitnyéd, Sport u. 12. A 13. sz. tanácskozási jogú meghívott által képviselt testület összetétele / Civil Szervezetek Egyeztetı Fórum (CEF) tagjai / 1. A Jövı Szakképzésért Alapítvány; dr. Rácz Sándor, 9021 Gyır, Arany J. u Kisalföld Egyesületi Társaskör; Töreki Imréné, 9021 Gyır, Arany J. u Gyıri Civil Kontroll; Reuter György, 9027 Gyır, Római u Kisalföldi Terület- és Vidékfejlesztı Egyesület; Novákné Fazekas Erika, 9211 Feketeerdı, Hét Vezér u Polgári Érdekvédelmi Egyesület; Árvai-Oltyán Ferenc, 9024 Gyır, Répce u Gyır-Moson-Sopron Megyéért Egyesület; Csaplár Zoltán, 9155 Lébény, Fı u Sokoró Ökológiai Park Alapítvány; Enyingi Tibor, 9081 Gyırújbarát, BM köz Rába Fúvószenekari Egyesület; Fenyvesi Gábor, 9023 Gyır, Török I. u Família Nagycsaládosok Egyesülete; Szabó György, 9021 Gyır, Sarló köz Gyır-Moson-Sopron Megyei Sportszövetségek Egyesülése; Horváth Tibor, 9022 Gyır, Batthyány tér Reflex Környezetvédı Egyesület; Lajtmann Csaba, 9024 Gyır, Bartók B. u Tagione a Színházért, a Színmővészetért Közhasznú Nyitott Alapítvány; Benkı József, 9021 Gyır, Arany J. u. 18 II

18 Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Az SZMSZ 3. sz. függeléke A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete, a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Iroda Ü G Y R E N D J E

19 Az 1996-ban megalakult Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács hatályos SZMSZ-ét az eredeti SZMSZ-ét átdolgozásával a 48/2006. (XII.1) MTT számú határozattal fogadta el. A munkaszervezet korábbi ügyrendjét a Tanács 7/1999. (II. 22.) MTT számú határozatával hagyta jóvá és a 36/2002. (X. 16.) MTT számú határozatával módosította. A Tanács munkaszervezete az SZMSZ-ben számára elıírt feladatok teljes körét (tehát nem csak a titkársági, hanem az ügynökségi típusú feladatok ellátását is) végzi. Célszerő ezért az eddig használt MTT Titkársága helyett a valós helyzetet jobban leíró Megyei Területfejlesztési Iroda elnevezést alkalmazni. Az új elnevezés a külsı kapcsolatok számára egyértelmősíti a feladatok és a tevékenység jellegét, és az Iroda számára már ki lehet dolgozni a feladatokat és azok ellenırzésének rendjét. Az Ügyrend célja, hogy meghatározza a költségvetési szerv munkaszervezetének feladatait, az irodavezetı és munkatársai részletes feladat-, hatás- és jogkörét, a munkakörök leírását, elhatárolását és a felelısség rendszerét. I. A SZERVEZET JOGÁLLÁSA, FELÉPÍTÉSE, FELADATAI 1. A szervezet: Megnevezése: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Iroda Jogállása: nem önálló jogi személy Illetékessége: saját gazdálkodására terjed ki. Székhelye: 9021 Gyır, Árpád u. 32. Telefon: 96/ Fax: 96/ honlapjának címe: Számlavezetı bankja és számlaszáma egyezik a Területfejlesztési Tanács számlájával az Ügyrend 3. számú melléklete szerint. 2. Az Iroda szervezeti felépítése: irodavezetı (munkaköri leírását az elnök adja ki) program- és pályázati menedzser 1,2,3,4 (a munkaköri leírásokat az irodavezetı adja ki) a 4 státusból jelenleg 2 betöltött. területfejlesztési asszisztens (munkaköri leírását az Irodavezetı adja ki) jelenleg betöltetlen státus a pénzügyi, iktatási feladatok ellátására megbízásos jogviszony alapján a MÖK-GAMESZ dolgozói mőködnek közre. 3. Az Iroda feladatai: Elıkészíti és megszervezi az üléseket, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. Elkészíti az ülések jegyzıkönyveit és a határozatokról nyilvántartást vezet. Biztosítja az ülések nyilvánosságát (gondozza a honlapot és alkalmanként papíron is tájékoztat a Tanács döntéseirıl a Megyei Területfejlesztési Közlönyben). A Tanács elnökének beszámolási kötelezettségéhez a megyei közgyőlésre (valamint a Tanács tagjainak beszámolási kötelezettségéhez, felkérés esetén) tájékoztató jelentéseket készít. A területfejlesztésért felelıs miniszter részére információs jelentéseket készít. Koordinációs munkát végez az elıterjesztések készítésével kapcsolatban

20 Felkutatja, összegyőjti és nyilvántartja a megye egészére vagy külön térségeire vonatkozó fejlesztési koncepciókat, programokat. Elıkészíti a Tanács költségvetési tervének, illetve beszámolójának javaslatát. A Magyar Államkincstárral együttmőködve mőködteti a Tanács pályázati rendszerét a meghirdetéstıl az ellenırzésig. Ellátja a többször módosított 217/1998 (XII. 30.) Kormányrendeletbıl adódó összehangolási feladatokat több elıirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén. Képviseli a Tanácsot a megyén belül mőködı kistérségi társulások/tanácsok ülésein, rendezvényein. Képviseli a Tanács elnökét rendezési tervek véleményezésére összehívott hatósági egyeztetéseken. Képviseli a megye, illetve kistérségei és települései érdekeit mindazon hazai és nemzetközi rendezvényeken / egyeztetéseken, amelyeken a Tanács vagy annak elnöke megbízásából részt vesz Megye- és országhatáron átnyúló fejlesztések esetén kapcsolatot tart az érintett megyék munkaszervezeteivel, illetve regionális fejlesztési ügynökségeivel, valamint a szomszédos országok szakembereivel. Területfejlesztési ügyekben együttmőködik a Megyei Önkormányzati Hivatallal (kiemelten a TeIR mőködtetése és alkalmazása során), a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a kistérségi társulásokkal és a településekkel. Kapcsolatot tart a területfejlesztés további szereplıivel (kamarák, civilek, nemzetiségek). II. A SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 1. Elnök: Irányítja a munkaszervezetet, meghatározza a munkavégzés fı irányait. Biztosítja az Iroda törvényes mőködését. Szakmai továbbképzési lehetıséget biztosít a dolgozók számára. Szabályozza az elıterjesztések tartalmi és formai követelményeit. Kinevezi az Iroda vezetıjét, munkaszerzıdést köt fıállású és megbízásos jogviszony létesítésére, engedélyezi a vezetı szabadságolását, kiküldetését, úti elszámolását, a gépkocsi használatát. (A gépkocsi használatának szabályait az Ügyrend melléklete részletezi.) 2. Irodavezetı: Alapvetı tevékenysége mellett (ami a munkaszervezet munkájának irányítását, megszervezését, összehangolását jelenti) konkrét ügyintézıi feladatokat is ellát munkaköri leírásának megfelelıen. Felelıs a dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséért. III. AZ IRODA MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB FELADATOK 1. A munkáltatói jogok gyakorlása Az Iroda dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Átruházott jogkörben az irodavezetı engedélyezi a dolgozók évi rendes szabadságának kiadását a szabadságolási ütemterv szerint. Javaslatot tehet az elnöknek az Iroda dolgozójának kinevezésére, javadalmazására, jutalmazására, anyagi- és fegyelmi felelısségre vonására. 2. A kiadmányozási jog gyakorlása Az elnök nevében kimenı iratokat a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén általános alelnöke írja alá

21 Az Iroda által kiadott iratokat az irodavezetı írja alá, ez azonban nem terjedhet ki szerzıdések kötésére, módosítására, kötelezettség vállalására és a Tanács nevében tett nyilatkozatokra. Az irodavezetı által aláírható lehet minden egyéb, kötelezettségvállalással nem járó dokumentum (pl.: támogatási döntést követıen kitöltött adatszolgáltatási őrlapok, konkrét projektekkel kapcsolatos igazolások a megyei fejlesztési programba való illeszkedésrıl, település-rendezési tervek véleményezése, stb.) 3. A helyettesítés megszervezésérıl az irodavezetı gondoskodik. 4. Ügyiratkezelés a MÖK hivatal ügyirat kezelési rendjébe illeszkedıen történik. 5. Az ügyfélfogadást az Iroda teljes munkaidıben végzi. 6. Az Iroda munkarendje: heti 40 óra. A munkaidı hétfıtıl csütörtökig 7,30 órától 16,00 óráig pénteken 7,30 órától 13,30 óráig. 7. Utalványozási jog, cégszerő aláírás Minden kifizetést az elnök, távollétében az alelnök jogosult utalványozni a pénzügyi vezetı egyidejő aláírásával az Ügyrend 3. számú melléklete szerint. 8. Bélyegzı használata A 2 db bélyegzı kezelıje a két titkárnı (elnöki, illetve munkaszervezeti). IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Tanács elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, az indokolt változtatásokra a szükséges intézkedést megteszi. Az Ügyrend mellékleteit az elnök saját hatáskörben hagyja jóvá: 1. Munkaköri leírások 2. Belsı ellenırzési szabályzat 3. Számviteli politika és számlarend 4. Önköltség számítási szabályzat 5. Leltározási és leltárkészítési szabályzat 6. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 7. Gépkocsi-használati szabályzat Jelen Ügyrend az SZMSZ elfogadásával együtt lép hatályba. Gyır, december 9. dr. Szakács Imre a tanács elnöke

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE VI. 70/2012 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 27 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK Az Igazgatóság felhatalmazása alapján kiadott 02/2011. számú Elnök-vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen

Részletesebben

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013.

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben