Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja február hó V. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől zóló évi LXXIV. tövény, valamint az évixxxvii. tövény a polgái védlmől. Tavazváó Tél lj, tél közp: hava a hgyk ttj, hol gy áva viág - zúzmaá a fán az ág. Ám télutón gy ggln, coda töténik a hgyn: kibújik a hóviág, mgzzn a fán az ág. Zlk Zoltán: Hóviág Közbiztonági fnk a közégkbn Az Ozággyűlé zptmb 19-én lfogadta a kataztófavédlmől é a hozzá kapcolódó gy tövényk módoítááól zóló évi CXXVIII. tövényt. A tövény januá1-én léptt hatályba, zzl gyidjűlg több jogzabály mlltt Az új tövény az alapvtő zabályok között ögzíti, hogy a kataztófavédlm nmzti ügy, a védkzé gyég iányítáa állami fladat. A jogzabályok gyökn mgváltoztatja a cégkkl, intézménykkl zmbn támaztott tűz- é kataztófavédlmi kövtlménykt. Néhány példa változáokból: - Szigoodik a tűzvédlmi bíág: tétln mghatáozták az gy zabályétékhz ndlhtő bíág métékét, zzl lzűkül az gydi mélglé lhtőég. - Új zankció: aká 3 millió Ft-ig tjdő kataztófavédlmi bíággal újtható, aki az lőíáoknak nm tz lgt. - Mgzűnik az ddigi ingyn konzultáció lhtőég az illték hatóágokkalkataztófavédlmi hozzájáulá bvzté - A tövénybn mghatáozottak zint, a vzély anyaggal foglalkozó üzmk, létítményk é aküzöbéték alatti üzmk üzmlttői, valamint a vzély áuk közúti zállítááa vonatkozó különjogzabály zinti vzély áuk táoláát, gyátáát é fldolgozáát végző gazdálkodó zvztkkataztófavédlmi 1

2 hozzájáulát kötlk fiztni, mlynk métékét a tövény ögzíti (azév nttó ábvétl 0,1%-a). - Új jlntéi kötlzttégkt vztnk b az OKF flé többk között a tűzoltáko működéképtln tűzoltóbndzéől é a tűzvédlmi fladatokat végzőkkl kapcolato zmélyi változáokól A mulaztáokét mindn tbn a létítményk üzmlttőj fll. Lényg változá a közbiztonági fn intézményénk bvzté, mlynk célja a hlyi önkományzatok védlmi igazgatái fladatainak támogatáa, úgy a mglőzé, mint a kialakult kataztófa, vagy vzélyhlyzt idjén. Közbiztonági fn: a polgámt kataztófák llni védkzé való flkézüléi, védkzéi, hlyállítái zakmai fladataiban, továbbá ndvédlmi é honvédlmi fladataiban közműködő, köztiztvilői jogvizonyban álló, fladat llátááa a polgámt által kijlölt, tövény véghajtái ndltébn mghatáozott végzttéggl ndlkző zmély. A köjgyzőégkbn kijlöltük a közbiztonági fnkt. Danózlin (Danózli, Dunamt, Kibodak közégkt llátva) Vci Figyné, Hédváon Szédlyi Sándoné, Lipóton Szabóné Vjty Alic látja l fladatot, akik az lő közbiztonágifni tanfolyamon má ézt i vttk. Vilandic Ezt köjgyző Mgalkottuk idi költégvtéinkt Köjgyzőég Költégvté Danózli Dunamt - Hédvá - Kibodak - Lipót közégk önkományzati 2 képvilő-ttülti fbuá 8-án Kibodak Közöégi Házában tatották gyütt üléükt, ahol a lgfontoabb napind a évi költégvté lfogadáa volt. Az idi évbn m zámíthatnak az önkományzatok többltfoáoka, a köjgyzőég év támogatáa évk óta tagnál. Így az öt közégt átfogó köjgyzőégünk továbba i a kövtkzt é átgondolt gazdálkodát tatja zm lőtt, mindmlltt biztoítja az ügyflk zámáa a ugalma ügyintézét. A évtől lnyt új fladatoka az önkományzatok nm vonnak b új munkaőkt, hanm a munkatáak pluz fladatot vállalva végzik l őkt. Gondolok itt a közbiztonági fn munkakö, Takác Edit önkományzati munkájáa (Takác Edit januá 1-től az ikola alkalmazottja, ikola titkái fladatokat lát l a könyvtái zolgáltatá biztoítáa mlltt.) a lipóti adóigazgatáa.(hgyi Evinné nyugdíjba vonuláa után az adóügy fladatait a lipóti kolléganők gymá közt mgoztva vizik tovább.) A köjgyzőégi költégvtéünk főözg évbn Ft,mly zigoúan a lgfontoabb kiadáokat tatalmazzák. A takaéko költégvtél az a célunk, hogy a jól működő köjgyzőégt 2013 tól a közö önkományzati hivatal válthaa fl. Vilandic Ezt köjgyző Az Önkományzat évi költégvté fbuá 23.-i ttülti üléén lfogadta az önkományzat idi költégvtéét. Kibodak közég évi költégvtéénk bvétli-kiadái főözg: Ft. Működéi oldalát nézv Ft-ba kül a falu gazdálkodáa, blétv a tlpülé üzmlttéi, igazgatái, kultuáli é zociáli, valamint a közön fnntatott

3 oktatái-nvléi é köjgyzőégi fladatok finanzíozáa. A közég 370 fő után igénylhti az állami támogatáát, z az özg kvbb a tavalyi évhz képt. A hlyi adóbvétl Ft. Haonló létzámmal indul z az év. 1 fő táadalmi mgbízatáú polgámt, 1 fő falugondnok, 1 fő mgbízáo jogvizonyú könyvtáo é 1 fő 6 óá munkavállaló látják l a fladatokat. Flhalmozái, buházái kiadáok nagyobb ézét a Nagytéégi hulladékgazdálkodá pályázat támogatááa átadott pénzzköz tzi ki, ami 775. Ft. Rményink zint idén i lgt tudunk tnni fladataink mgvalóítááét. Ekk Káoly polgámt Vci Figyné gazdálkodái a. Ajánlja adója 1 zázalékát! Tiztlttl étítjük Kibodak Közég adózó polgáait, hogy úja lhtőégük van zmélyi jövdlmadójuk 1 %-ának alapítványoknak, gyházközégknk való adományozááa. Tájékoztatául közöljük hlyi alapítványunk, zvztünk adózámait, amly adományaikat flajánlhatják: Kibodakét Alapítvány Kibodaki Baáti Kö Adózái zabályok változáa Az gy adótövényk é azzal özfüggő gyéb tövényk módoítááól zóló évi CLVI. tövény változtatta az adótövénykt, köztük a hlyi adókól zóló évi C. tövényt ( Htv.)i. Lénygi változtatá az építmény-é tlkadóztatá mozgátét bővíti, több tövényi mntég mgzűnik, valamint a tlkadó tágyi hatálya i zélbb lz, kibb módoítá éinti a gépjáműadó, idgnfogalmi adó, ipaűzéi adó ndlkzéit. Változott közigazgatái hatóági ljáái illték méték az I. fokú közigazgatái hatóági ljááét koábbi 2.000,- Ft, illtv 2.200,- Ft hlytt (általáno tétlű) 3.000,- Ft illtékt kll fiztni. Tlpüléünkt éintő változáok az alábbi adónmknél: Építményadó Mgzűnik a mntég az alapítvány, táadalmi zvzt, közzolgáltató zvzt alaptvéknyég kifjtéé zolgáló épült után. A közműzolgáltatók kikülnk a Htv. zinti közzolgáltató zvztk mntégi köéből Mgzűnik a mntég a nm költégvtéi zv zociáli, gézégügyi, gymkvédlmi illtőlg a nvléioktatái intézményk épült után. ( Hlyi ndlt zabályozza az adómétékt, mly adóméték özg 0,- Ft/m 2 /év.) Ipaűzéi adó A tövény külön-külön fogalomként dfiniálja az ipaűzéi adó-alap mghatáozáako a közvtíttt zolgáltatáok étékét é az alvállalkozói tljíték étékét. A külföldi tlphly jutó adó-alap nm mnt, d a tlphly jutó adó-alap éz után továbba m kll adót fiztni. Gépjáműadó Változá tötént a úlyo mozgákolátozott zmély gépjáműadó-mntégénk alapjául zolgáló igazolát illtőn. A 102/2011. (VI.29.) Kom. ndlt 2. a) pontja a úlyo mozgákolátozott zmély fogalmát dfiniálja, míg a 7. (3) bkzdé a) pontja a úlyo mozgákolátozottág tényét igazoló okiatot nvíti. E tkinttt a júliu 1-jét kövtőn (bállt) bálló gézégomlá vagy koábbi idigln állapot mgzűné kövtkztébn az adóalany: 3

4 a fogyatéko zmélyk jogaiól é élygynlőégük biztoítááól zóló évi XXVI. tövény (Fot) 23. (1) bkzdé ) pontja alapján mozgázvi fogyatékonak minőülő úlyoan fogyatéko zmély a Fot. zinti fogyatékoági támogatá (MÁK általi) mgállapítááól zóló hatóági hatáozattal a 18. éltévét b nm töltött, a magaabb özgű caládi pótléka jogoító btgégkől é fogyatékoágokól zóló 5/2003. (II.19.) ESzCM ndlt (M.) 1. zámú mlléklténk L) pontjában mghatáozott mozgázvi fogyatékoágban znvdő zmély az M. 3. zámú mllékltébn mghatáozott igazoláal, A BNO kód XIII. főcopotjába( contizomndz é kötőzövt btgégi) tatozó vztő diagnózia tkintttl mgállapított, lgalább 40 %- ogézégkáoodáal ndlkző zmély a zakétői zv ( Nmzti Rhabilitáció é Szociáli Hivatal) vagy joglődj ( ORSzSzI) által az gézégkáoodá minőíté oán kiadott, hivatkozott állapotot igazoló zakvélménnyl, zakhatóági álláfoglaláalkéhti ( bvallá bnyújtáa mlltt) gépjáműadó alóli mntítéét az adóhatóágnál. (Az adómntég évényítééhz gyébiánt légég a úlyo mozgákolátozottág tényét igazoló okiat máolata.) (A mozgákolátozott zmély pakolái igazolványáól zóló 218/2003. (XII.11.) Kom. ndlt alapján kiadott pakolái igazolvány hatályának ( pakoló kátya évényégi időtatamának) ninc lvanciája a gépjáműadó alóli mntég mgítéléénél.) Hangúlyozom, hogy a fntikbn kifjttt zakmai állápont a hatályo jogzabályokon alapul, kifjzttn é kizáólagoan a júniu 30-ig tjdő időzaka vonatkozó úlyo mozgákolátozottiállapoton alapuló gépjáműadó mntég mgállapítáához kapcolódik. A júniu 30-át kövtő igazoláok ndjéől külön tájékoztatát nyújtunk januá 1-től a 3,5 tonna özúlyt mghaladó gépjámű fogalomba hlyzééhz zükég a Jgyző igazoláa aól, hogy a bjlnttt zékhly, a zékhly cím zinti ingatlan alkalma a jámű táolááa, a jámű ténylg táolái hlyéül zolgál. Az igazolát a Köjgyzőégn bzzhtő nyomtatványon kll kéni. Az ljáái illték méték: 3.000,- Ft, illtékbélygbn kll lóni. adónm/ adózók záma Építmény adó ( 24) Kommunáli adó (632) Gépjámű adó (651) Ipaűzéi adó (123) évi adóbvétlk alakuláa fointban Kivttt adó Özn: ,- Bfolyt adó Tljíté %- ban Kintlév őég Ft-ban , , , ,- 99,7 2967, , ,- 97, , , ,- 99, , ,- 99,

5 Az IMEX Kft-nk é a VTSZ Kft-nk közönhtőn valamint az adóalanyok köénk bővüléévl a kivttt é a bfolyt ipaűzéi adó özg 67 %-kal mlkdtt. Az adóigazgatái tvéknyég köéb tatozik a talajthléi díj kivté é bzdé i. A talajthléi díjat annak a ( znnyvíz ) kibocátónak kll fiztni, aki műzakilag ndlkzé álló közcatonáa még nm kötött á, illtv zát znnyvíztáozót alkalmaz fbuá 1-től talajthléi díj gyégnyi méték 1200,-Ft/m3 díja mlkdik. Tlpüléünkön a tültézéknyégi mutató (zozó) 3, zét a talajthléi díj gyégnyi méték 3.600,- Ft/m3. A fiztndő év díj méték a vízóán mét ivóvíz fogyaztá mnnyiég zoozva az gyégnyi díjtétlll. Az év díj méték cökknthtő a zámlával igazolt znnyvízzippantáal. Bobélyné Codá Katalin adóügyia. Nmdohányzók védlm Dohányzái tilalom januá 1-től! Mgzülttt a zigoú dohányzálln tövény a nmdohányzók védlmébn, mly 2012-januá 1-től léptt éltb. Lénygébn mindn zát légtű hlyn tilo lz a dohányzá: így a munkahlykn, éttmkbn é a kocmákban i cak zabad lvgőn, illtv a bjáat lőtt lht ágyújtani. Tlj dohányzái tilalom: 1. közoktatái intézménybn (pl. óvoda, általáno ikola é középikola) 2. gymkjóléti, gymkvédlmi intézménybn 3. gézégügyi zolgáltatónál (pl. ndlő) 4. hlyi közfogalomban közlkdő közöégi közlkdéi zközön, mgállóban, váakozóhlyn 5. munkahly zát légtű hlyiégibn, 6. közfogalmú intézmény zát légtű hlyiégibn (pl. zátköű ndzvény) 7. köztülti játzótkn é mindzk hatávonalától zámított 5 mét távolágon blül. Cak kijlölt hlyn mgngdtt a dohányzá, nyílt légtébn kijlölt dohányzóhlyn pl. udvaon. Dohányzá tiltáának, illtv lhtőégénk mgjlölé A mgjlölét gyétlmű jlzé alkalmazáával - tűzvédlmi zmpontú tilalom tén zabványo tiltó vagy mgngdő táblával, illtv piktogammal - zmbtűnő módon mg kll jlölni. A Nmdohányzók védlméől é a dohánytmékk fogyaztáának, fogalmazáának gy zabályaiól zóló évi XLII. tövény dohánytmék fogyaztááa é az azzal kapcolato zankciók alkalmazááa vonatkozó ndlkzéink btatáát az Állami Népgézégügyi é Tiztiovoi Szolgálat é a Fogyaztóvédlmi Főflügylőég llnőzi. A játzótkn é buzmgállókban a köztült-flügylők i kizabhatnak bünttét ápili 1-től bünttik azokat, akik a tövényt mgzgik, gézégvédlmi bíággal újthatók. A bíág méték: 1. a tmézt zméllyl zmbn, aki tiltott hlyn dohányzik Ft 2. a tövény btatááét fllől zmbn Ft 3. az intézmény, zvzt, üzmlttő vagy gazdaági táaág tébn Ft. Egézégvédlmi bíág mgfiztéénk gyik módja a hlyzínn mgállapított é kizabott gézégvédlmi bíág: max foint, ha 30 napon blül bfizté kül, llnkző tbn aká Ft i lht. 5

6 Kéjük, fokozott figylmt fodítanak a tövény változáainak btatááa. Óvjuk gézégünkt. Vilandic Ezt köjgyző Közöégi Ház Házind januá 23-án tatott üléünkön Közöégi Házunk haználatáól tágyalt a ttült, mlyn házindt i lfogadott, hogy Kibodak központi épült a jövőbn i mindnki zámáa léhtő lgyn. 1. A Közöégi Ház Kibodak Közég Önkományzatának flügylt alapján működik. 2. A Közöégi Ház fladata a közég kultuáli é közöégi élténk zvzé, lbonyolítáa. Hlyt ad az ikola é az önkományzat, valamint a civil zvztk ndzvényink, állami é táadalmi ünnpknk évn aluli gymkk cak a ézük tatott pogamokat látogathatják. 4. Itta gyénk a Közöégi Házat nm látogathatják! A ndzvény alatt ittaá vált zmély a ndző flzólítááa kötl lhagyni az intézményt! 5. Tábo, zakkö idj alatt cak a copot tagjai tatózkodhatnak a Közöégi Házban. Gymkk ézé zvztt ndzvényn zülő - kíéőként - ézt vht! 6. Az intézményi tulajdon védlm mindn látogató kötlég. A flzlé é a bútozat ongáláa tilo! Aki kát okoz, kötl azt 3 napon blül mgtéítni! 7. A nd é a tiztaága ügylni kll! 8. Dohányozni cak a kijlölt hlykn lht! 9. Aki a Házind lln vét, idiglnn ltiltható a Közöégi Ház látogatááól. 10. Mindn ndzvény tvztt időpontja lőtt lgalább gy héttl a zvzőnk mg kll kni a ház vztőjét, gyzttni az időpontot, é gyéb dolgokat. Ha gy ndzvény bámilyn okból lmaad, aól a bjlnttt időpont lőtt 3 nappal kötl tájékoztatni a ház vztőjét. 11. A ndzvényét fllő zmély a kulcot a ndzvény kzdt lőtti óában (zükég tén gyzttv) vhti át átadá-átvétli limvény llnébn, amlyn aláíáával zmély fllőégt vállal a Ház flzléénk, é azok állapotának mgőzééét. A kulcot a Közöégi Ház vztőjétől lht átvnni. 12. A ndzvényn tötént bámilyn különlg ményől a vztőt haladéktalanul, étítni kll. 13. A ndzvényk végén mindnki kötl lhagyni a hlyiégkt! 14. A ndzvény végztévl a zvző mihamaabb vizajutatja az átvtt kulcot a vztőnk, az átadá-átvétli limvény llnébn. A képvilő-ttült jlkép alkalmanként fiztndő 5000 Ft bélti díjat állapított mg évtől, mlyt tméztn a közöégi ház kiadáaia fogat viza. Ekk Káoly polgámt Étíté Étítm a Tiztlt Szülőkt, hogy a lndőoztályook bíatáa 6

7 máciu 28. (zda) óáig, máciu 29. (cütötök) óáig lz. Hly: Danózli, Bm té 3., a Szigtköz Közti Általáno Ikola é Alapfokú Művéztoktatái Intézmény ikolatitkái iodája. Kém, a bíatáa hozza magával a gymkóvodai zakvélményét,zültéi anyakönyvi kivonatát, lakcímkátyát,gymk TAJ-kátyáját, 1.400,- Ft-ot a diákigazolványhoz (Fénykép nm kll, a diákigazolvány igényléénk mnt mgváltozott, ől a bíatáko adunk ézlt tájékoztatát.). Előzt tájékozódáként flméjük a napközi llátá iánti igénykt. Gguné Szabó Mlinda igazgató Átalakuló közigazgatá, flkézülé a jáái ndz A év a flkézülé, az új ndz való átállá év év végén kihidté kült Magyaozág hlyi önkományzataiól zóló évi CLXXXIX. tövény, mly hatálybalépé több ütmbn töténik: januá 1., ápili 15., januá 1., továbbá a évi általáno önkományzati válaztáok napja. Az új önkományzati tövény alapvtőn átndzi az állam é az önkományzatok közötti fladat- é hatákömgoztát. A jogzabály alkotók általáno célja gy olyan modn, költégtakaéko, fladatointált önkományzati ndz kiépíté, amly lhtőégt biztoít a dmokatiku é hatékony működé. Továbbá alapvtő cél, hogy a válaztópolgáoknak a hlyi önkományzához való joga változatlanul é hiánytalanul évényül, ugyanakko az önkományzati zvzt é működé átalakítáa gít lő a közigazgatái zolgáltatáok zínvonalának mléét év a jááok léthozáával é a közö önkományzati hivatalok léthozáával indul. A közigazgatái fladatokat lválaztják a jgyzői é önkományzati hatáköökől. Az önkományzat é a polgámt hivatala a továbbiakban a hlyi közügykkl fog foglalkozni. A tövény ögzíti az önkományzatok llátandó fladatait, zk között zpl tljég igény nélkül: - tlpüléfjlzté, tlpüléndzé; tlpüléüzmltté tültét éintőn: köztmtők kialakítáa é fnntatáa, a közvilágítáól való gondokodá, a hlyi közutak é tatozékainak kialakítáa é fnntatáa, közpakok é gyéb köztültk kialakítáa é fnntatáa; - könyzt-gézégügy :köztiztaág, tlpüléi könyzt tiztaágának biztoítáa; gézégügyi alapllátá, az gézég éltmód gítéét célzó zolgáltatáok; zociáli, gymkjóléti é gymkvédlmi zolgáltatáok é llátáok; hlyi könyzt- é tméztvédlm, vízgazdálkodá, vízkálháítá, ivóvízllátá, znnyvízlvzté, -kzlé é - átalmatlanítá (catonazolgáltatá); hulladékgazdálkodá; - óvodai llátá; - kultuáli zolgáltatá, különön a nyilváno könyvtái llátá biztoítáa; a hlyi közművlődéi tvéknyég támogatáa; - hlyi közfoglalkoztatá; - pot, ifjúági ügyk. A tlpüléi önkományzat a hlyi közbiztonágól, vagyonának, má étékénk védlméől kényzítő zköz alkalmazááa 7

8 tövény alapján jogoult zvzt léthozáával i gondokodhat. A változáok közé tatozik az i, hogy a tövény hlyiadó-kivtéi jogot ad a tlpüléknk aját bvétlik növléé. Az önkományzatok a jövőbn i vállalhatnak önként fladatokat, ám zk llátáa nm vzélyztthti a kötlzőn lőít fladatokat. További kolát, hogy a fakultatív fladatok finanzíozáa a aját bvétlk, illtv az céla biztoított foáok thé lhtég. Az új jogzabály mgváltoztatta az özféhttlnégi zabályokat i, így például polgámt nm lht ozággyűléi képvilő a válaztáok után. A közélt tiztaága édkébn a tövény zabályozza a vagyonnyilatkozat-tétli kötlzttégt, ami a háza-, az élttáa é a gykk i vonatkozik. A zabályok a bizottágok külő nm képvilő tagjaia i vonatkoznak majd. A tövény mgőíti a polgámtkt a képvilő-ttülttl zmbn, így például mghatáozott tk vétójogot kap, é tiztégénk mgzűnééől cak bíóág döntht. A több mint két évtizd után átalakuló önkományzati ndz gyik lgnagyobb újdonága lz, hogy a közoktatái intézményk állami fnntatába külnk. A komány a módoítától azt vája, hogy az új tuktúa költégtakaéko é fladatközpontú lz, továbbá zigoúbb ktkt zab az önkományzati autonómiának. Vilandic Ezt köjgyző Húvét közldtévl Fakadnak má a viágok, Kidül az ég, É a föld mot kézül ülni Dága ünnpét. Szívinkbn, mint a földön, Ma ööm lgyn, Fltámat az itn-mb Győzdlmn! Aki tudja, mint töé fl Síját a dicő; Aki látja, hogy a földön Mindn úja nő: Gondoljon fltámadáa, Mly öök lzn Fltámadt az itn-mb Győzdlmn! Rviczky Gyula: Húvét Kibodak Közég Önkományzatának Képvilő-ttült Kllm Húvéti Ünnpkt kíván! Kibodaki Haangláb Kibodak Önkományzatának lapja Szkztő: Vilandic Ezt, Takác Edit, léhtőégk: 96/ , 30/ , 20/ ; Mgjlnik kéthavonta, Ingyn kiadvány 8

9 k K á o l y i l a n d i c E z t k. k ö k. P o l g á m t 9

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok Oroz Gyula: Markov-lánok További flaatok.6. flaat: Két játéko y zabályo érmét többzör flob ymá után. Az A játéko akkor yőz ha a fjk záma hárommal több lz mint az íráok záma; mí B akkor yőz ha az íráok

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Szentesi lakosság egészségi állapotának javítását megcélzó átfogó program

Előterjesztés. Tárgy: Szentesi lakosság egészségi állapotának javítását megcélzó átfogó program Sznts Váos Önkományzata Képvislő-tstülténk Szociális Bizottságától Sznts Váos Önkományzata Képvislő-tstült Székhlyén Előtjsztés Tágy: Szntsi lakosság gészségi állapotának javítását mgcélzó átfogó pogam

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva Gondolkozzon nagyban rndzrkr özpontoítva Mi a lgjobb? Egy bzállító vagy több? Egy intgrált rndzr, amly mindn funkciót gybn kínál, vagy több gymáal özkötttébn lévő rndzr lm. Mindöz gy partnr a trvzél, bépítél,

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LNY EE 5 ELEP P KÚ t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/2 -től 2 -i BP blő mnt - 10 C 110 C 1 B ikomillimt báloá ltő conkok á há n.hu v l n.hu v l 5 ELEP KÚP PECIFIKÁCIÓK: Tt

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 552 CAP Ó Y L O G T B - B N t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től -i BP blő mnt - 10 C 120 C 25 b (DN 1"-i) Záhtó k PTF tömítl Tlj fut á n.hu v l n.hu v l AP 552 GOLYÓC

Részletesebben

Á ö é ő á ó ó É é í ő ó á á ő á ő é é á é é á á áé ú á á á í á é é ü ö é é ü ú á é á ó í Á í é ű ö é é á á ö ö á í é í ő ö é é é á é é é á á é ö é é ü é ö ö é ó í á á á é ö é é é í á á ő ö é ő é é é é

Részletesebben

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 7/97 AP C Ó Y L O G NT t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től 1/2 -i Külő Blő BP - C 90 C 1 b Záhtó k O-űű lpáon Fkt lumínium k á há n.hu v l. n.hu v l. P LYÓCA O G NT

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

á í á Ö Á Á É ő á ő á ü á ö ú á á á ö ű á í í á í á úí Í ő á ő á ő í á Í ő á ő ú í á í ü ő á ö Á í á á á Íí á á á á í ü ü í á á í á ö ö í á ü í Í ú ö íí á í á í á á á á á á á í á í á á á á í á ö á á Í

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

ó ű ü ó Á ó ú ú ú ó ó ó ü É É ű ü Ö ú ű ó ü ó í ű Ö ű ú Ü ű Ö ó í ű ó ó Ő í ű ó ü Á ú ú ó ű ó ü ű ó ó ó ó ű ű ó ó í ű ó ü ó Á ú ú ű ó ü Á ó ó í ó í ü ü ú ó í ú Á ó ó Ü ü ó Ö ü ó ü Ö ú í Á ü ű í í ü ú ó

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

É Í Á Á Ó Á Á Á Ö Ö ó ó ó őí ő ö ő öí í Í ó ó úí ü ö í ü í í ó ü á í Í á í á ű ö á á á á á á í á á ő á ö ó ó á ö ő á ó á á ö á Í á í á á á á á á á á á á á á í í á ő ö ó á á í á ő á ö ő á á á ő ő í ű á

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ 0851 modul: GEOMETRII ISMÉTLÉS z alakzatokról tanultak ismétlés 135 TUDNIVLÓ Egy alakzatot akkor nvzünk tnglysn szimmtrikusnak, ha létzik lgalá gy olyan gyns, amlyr az alakzatot tnglysn tükrözv önmagát

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0014 SZÁMÚ PROJEKT 1 1. AZ ELŐTERJESZTÉS CÉLJA Az lőtrjzté

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

Operatív döntéstámogatás módszerei

Operatív döntéstámogatás módszerei ..4. MSKOLC YM azaságtuomáyi Kar Üzlti formációgazálkoási és Mószrtai tézt Számvitl tézti aszék Opratív ötéstámogatás mószri Dr. Musiszki Zoltá Opratív ötéstámogatás mószri Statisztikai, matmatikai mószrk

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

Forrás Nyelő. Fizikai. Kémiai BELSŐ. Biológiai. Mesterséges szennyvíz KÜLSŐ. Természetes. hordalék felkeveredés

Forrás Nyelő. Fizikai. Kémiai BELSŐ. Biológiai. Mesterséges szennyvíz KÜLSŐ. Természetes. hordalék felkeveredés BESŐ ÜSŐ Fizikai émiai Biológiai Forrá Nylő hordalék flkvrdé nirifikáció, NO - NO lpuzul, auolízi, akriáli loná, minralizáció Mrég znnyvíz vzé Trméz flzíni folyá, capadékvízzl, l. a-hoz köö znny a. kiülpdé

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (3 évs, sti munkarnd szrint) szakiskolai képzés közismrti oktatással 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés mgkzdésénk szükségs fltétli:

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2/1997. (II.19.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2/1997. (II.19.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1997. (II.19.) számú r e n d e l e t e a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben) Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

ü Ü ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ü Á ö ő ű Ü ö ö Ü ö Á Ü Ü ö ü ü Ü ü ö ő ő ö Ü Ü ű ő ü ő ő ő ő ö Ü ü ö ő ő ö ü Ü ö ő ü ű Ü ö ö ő ú ö ő ő ő ő ő ú ö ű ű ő ö ő ű ű Ü ö ö ő ö Ü ő ő ű ő ö ő ö ő ü ö ű ő ö ő ü ö ü ű ű

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1) Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor Ügyiratzám : be/sfp-5206/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jánoomorja Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: JSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LÉY PXY B 1 2 P UI G I B t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: D 2-tő 250-i imák P /1 - C 0 C B tbn b D 250-i ni t jokt nc pox bonto kimák PXY 21 B P UI G I B PCIFICIÓ: ni t jokt táuát

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

A katasztrófák következményeinek lehetséges felszámolása az épített környezet vonatkozásában

A katasztrófák következményeinek lehetséges felszámolása az épített környezet vonatkozásában KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu A katasztrófák következményeinek lehetséges felszámolása az

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ó Á ő Ü ó ľ ľ ő ľ Á Ő ĺ Ý ĺ Ü ĺ É ĺĺ ĺ ĺőĺ É ł Á É É ŐÉ Íľ Ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í Ú ą Ý Á ą ĺ Á ĺ Á Ü ľá Ą í ő ĺ ó ó ó ó ő í Ü ö ő ó ó í Ü í ő í ö ĺ ő Ü Ü ő ő Ĺ ő ő ö ő ü ő í í ö ö ó óó ő í ö ű ö Ü ő ö ű

Részletesebben

Külső konzulens: Maza Gábor /E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./

Külső konzulens: Maza Gábor /E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./ Péc Tudoángt Pollack Mhál Műzak é Inoratka Kar Műzak Inoratka é llao Intézt Tudoáno Dákkör Dolgozat Középzültégű zabadvztékk lktroo trénk záítáa a gakorlatban / Practcal calculaton o th lctrc ld trngth

Részletesebben

ő ĺ ő ĺ ó Ö ő ü ü Ü Ü ľ ĺ ľé ĺ ó ľ Ą ü Ś ľ ľ ľ ź ő ó í í í Í ź í ĺ ľ ĺ Íő ő ľ ü ö ö Ĺ í ľ ĺĺ ő ö ľő ó ó ľ ľ ó ó ź ó ľ í í í í ü í ľ ě ü ó í í ö ö ľ Ĺ ő ľ ź ö ő ĺľ í ź ź ź í ó ľó ö ĺ É í ő ĺ í ź ő ó ľ ü

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L E 15 PN1 PEN K É F S KAI IS 9001 : 08 PED 97/2/CE t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 25-től 250-i PN 1 Kimák - C 00 C 1 B nliánú moá odmnt blő cővl odmnt cl hullám tt Acl kimák

Részletesebben

Folyamatosan kötelezı kéményseprıipari munkák díjtételei 2011. évben Sárospatakon

Folyamatosan kötelezı kéményseprıipari munkák díjtételei 2011. évben Sárospatakon Folyamatosan kötelezı kéményseprıipari munkák díjtételei 2011. évben Sárospatakon Kémény neve 2010 évi díj Ft Javasolt 2011 évi emelés Ft 2011. évi javasolt díj Egyedi (háztartási) hagyományos üzemeléső

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám Az eljárási költségek, a költségek viselése és a költségmentesség szabályai a hatósági eljárásban 2 A közigazgatási hatósági eljárásban, így az adóigazgatási eljárásban, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

ĺ ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ĺ ľ ľ ľ í ü ő í ö ü É Í É Á É Í É ĺĺ ď É Íľ ó Íľ ĺ É Ü É É Á ĺĺ É ľ ł ł Á ł ľ ą ł ľ ü ĺ ľ ľő ľľ ź ü í ő ü ő Á Ó ő ĺ ö ľ ľ ľ ő í ĺ ć í ö ĺ í ĺ ź ő ó í ü ľ ő ę ő ö ű ö ź ő ő ő ő ö ĺ

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, ETIKAI, KÖZRENDVÉDELMI és NEMZETISÉGI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben