Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyarország társadalmigazdasági földrajza előadás MEZŐGAZDASÁG február 16.

2 Történelmi háttér A 19. sz. második feléig Magyarország agrárország (gabonafélék búza, kukorica; gyapjú; pillangósok; svájcériák) A 19. sz jellemzői: üzemszerű működés oktatás (Threar, Nagyváthy, Tessedik + Magyaróvár, Keszthely), háromnyomásos gazdákodás, vetésforgó, gépesítés (cséplőgépek, aratógépek), majorsági árutermelés terjedése 1848 (áprilisi törvények) hagyományos agráralkotmány lebontása (kártalanítás az 1860-as évekig) a vitatott földek többnyire majorsági kézbe kerülnek Szőlő filoxéra (1874), kivándorlás (pl. Hegyalja) Élelmiszeripar malomipar, cukoripar Mezőgazdasági gépgyártás: a századfordulón a gépgyártás alig 10%-a! Viszonylag magas fokú gépesítettség (1915-ben mintegy 20 ezer cséplőgép, ebből 9 ezer robbanómotoros) Külkereskedelem: fő exportcikkek a gabonafélék és örleményeik (őrlési forgalom bevezetése, 1885) + vasútépítés és a tarifapolitika változása (Baross Gábor, féle áru szállítási tarifája csökken)

3 Beluszky P. 2005: Magyarország történeti földrajza. Dialog Campus. Budapest-Pécs. 462 o.

4 Beluszky P. 2005: Magyarország történeti földrajza. Dialog Campus. Budapest-Pécs. 462 o.

5 Beluszky P. 2005: Magyarország történeti földrajza. Dialog Campus. Budapest-Pécs. 462 o.

6 Beluszky P. 2005: Magyarország történeti földrajza. Dialog Campus. Budapest-Pécs. 462 o.

7 Beluszky P. 2005: Magyarország történeti földrajza. Dialog Campus. Budapest-Pécs. 462 o.

8 Beluszky P. 2005: Magyarország történeti földrajza. Dialog Campus. Budapest-Pécs. 462 o.

9 A századfordulóra Magyarország ipari agrárország (főleg élelmiszeripar) Az ipar termelési szerkezete között Iparág Osztrák-Magyar Magyarország Monarchia Vas- és gépipar 20,3 25,7 Vegyipar 8,6 7,7 Építőanyag-ipar 5,5 4,5 Textilipar 20,7 7,7* Élelmiszeripar 31,6 41,1 Egyéb 13,3 13,3 táblázat Forrás: Csikós-Nagy Béla. A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Akadémiai kiadó. Budapest *a teljes könnyűipar 15%-os részesedéssel rendelkezett

10 Az I. vh. és Trianon hatása: a háború során a mg-i árbevétel 61%-kal csökkent (Fellner Frigyes), túlzott élelmiszeripari kapacitás (malomipar 75%-a állt le), szomszédos új országok protekcionista politikája, kedvezőtlen birtokszerkezet (inkább nagybirtokok már nincs érdemi kivándorlás + az ipar se szívja fel a felesleget szegénység), művelési ágak aránya megváltozik (szántó nő, erdők és legelők aránya csökken) Reformkísérletek: 1919: Károlyi-féle földosztás (Kápolna környéke) sikertelen 1920 Nagyatádi Szabó István (szakminiszter) - nem volt elég kiosztható föld (önkéntes felajánlás - nem használt területeket ajánlották). A megváltás módja: kétharmad készpénz, egyharmad részvény. 36 millió dollár hitelt vettek fel! Összesen 1,3 m kat. hold vitézi telkek, jegyzői javadalmak, tanítói javadalmak hold, haszonbérlet hold 1,5 holdas szántók (425 ezer parcella) 400 négyszögöles házhelyek (260 ezer telek) kerületek kiosztásra

11 Művelt területek 45%-a továbbra is nagybirtokosok és az egyház kezén (erdők kétharmada, szántók harmada) Az állatállomány is jelentősen csökkent, általában 30-50%-a maradt meg az állománynak (juh 2,5 millió db, és szarvasmarha 2,2 millió, maradt kevés). a gépesítés foka alacsony (szegényparasztság - napszámosok) hazai szociográfiai kutatások központi témája (Szabó Zoltán, Féja Géza, Illyés Gyula, Erdei Ferenc stb.) 1920-as évek második felére növekedés (a termelés értékének 75%-a gabona volt) lásd külpiacok fellendülése Gazdasági válság: csökkenő árak (a búza ára harmadára esett), és a termelésnek alig tizedét tudtuk exportálni: a termelés értéke kb. a felére esett vissza (adósságvédelem, csökkenő gépesítettség, visszaeső műtrágyahasználat) 1930-as évek: fellendülő export (malomipar, húsipar, konzervipar - (Budapest, Nagykőrös, Kecskemét, Kaposvár, Szigetvár, Nagyatád) szerződések - aktív külker. mérleg.

12 Féja Géza: Viharsarok

13 Az 2. vh. előtt már a GDP terén behozza az ipar, de a foglalkoztatottság terén még mindig vezet a meg. A foglalkozási szerkezet alakulása Magyarországon, (%) Mezőgazdaság 55,7 51,8 48,7 Ipar és közlekedés Ipar, bányászat Keresked., pénzügy Közl., szállítás 30,1 32,3 34,9 20,6 23,0 25,4 5,1 5,4 5,5 4,4 3,9 4,4 egyéb 14,2 15,9 16,4 Forrás: Berend T Ránki Gy. 1972: A magyar gazdaság 100 éve. Budapest. táblázat

14 A 2. Vh. hatásai: állatállomány és termés veszteségei, SZEB ellátása, ipari kapacitások csökkenése, jegyrendszer és beszolgáltatási kényszer bevezetése (1942-től) Földosztás: 600/1945. Kormányrendelet március 18.) kat. hold felett kisajátítás (kisebb birtoknál maradhatott 100 hold), kárpótlás nélkül ezer ember, 3,3 m kat. hold (átlag 5 hold). Erdőket nem osztottak ki a kb. 5,6 m kat. hold harmada állami kézben maradt (+ ménesbirtokok) Eredménye: nagyüzem helyett jórészt önellátó kisgazdaságok ellátási nehézségek alakultak ki (1946 után újra beszolgáltatás) 1948 után intenzív AG fejlesztés, számuk 300-ra nő (árutermelés!) Ekkor még kevés kolhozszerű szövetkezet van (a hangya szövetkezeteknek volt csak hagyománya) Gépállomások kialakítása (bérelhető gépek) nagygépeket csak ezek vehettek

15 Nagy Imre földosztás közben (1945) Földosztás Fóton (1945) A földosztás juttatásai Számuk táblázat Kiosztott földterület kat. hold Agrármunkás Cseléd Törpebirtokos Kisbirtokos Szegődményes, kisiparos Képesített gazda Erdészeti alkalmazott Összesen Forrás: Donáth Ferenc. 1976: A kisparaszti mezőgazdaság. In: A magyar mezőgazdaság a században. Budapest o.

16 Terménybeszolgáltatás Rákosi képével Terménybeszolgáltatási versenytábla (1950) A hároméves terv ( ) által előirányzott fejlődés (forint, 1947-es árfolyamon) táblázat / /50 Változás 1938=100% Nemzeti jövedelem ,2 Gyáripari termelés ,2 Mezőg-i termelés ,4 Forrás: Honvári J. (szerk.). 2003: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig.

17 Kecskeméti gépállomás (1945) Új pénz sok áru (pol. marteking ) 1950: I. ötéves terv ( ) erőltetett ipari beruházások békekölcsönök, egyéb beruházások elodázása) ne együk meg az aranytojást tojó tyúkot Mg: 1950-re már kb. 1,5 millió szövetkezeti tag (3000 tszcs) a gépeiket be kell szolgáltatniuk a gépállomásoknak (degradálódik a szerepük). A folyamat gyorsításának eszköze volt a tagosítás (7 m kat. h) A párton belül is sokan a kisparaszti gazdaságokat támogatták (pl. Nagy Imre) ennek ellenére Kulákperek indulnak: 25 kat. holdnál nagyobb, vagy 350 Ak-nál értékesebb földek tulajdonosai ellen (kb. 70 e fő) ezer embert ítélnek el a közellátás veszélyeztetése miatt

18 Cséplés a Micsurin Tszcs-ben (1953, Rákoscsaba) Házkutatás Takács Károly apostagi kulák padlásán (1952, Apostag)

19 Szigorodott a beszolgáltatási kényszer - előre, és terménybe lerótt díj ellenében végezték a gépi munkát a gépállomások A TSz-ek és AG-ok vezetői képzetlenek, év végi munkaegység elszámolás élelmiszerhiány Tömeges foglalkozási átrétegződés nő az AG-ok száma (csak 1953-ban 450 ezer fő!) Túlzott központi irányítás (minden munkafázisra) + sikertelen kísérletek (gumipitypang, gyapot) az egész országra jellemző volt A gazdaság szerkezetet a nemzeti jövedelem megoszlása alapján táblázat Ipar Mezőgazdaság Egyéb ,9 36,7 9, ,6 37,4 7, ,8 23,9 10, ,4 29,5 6,2 Forrás: Kaposi Z A XX. század gazdaságtörténete II Dialóg Campus. Budapest- Pécs

20 Kádár féle stabilizáció a szövetkezetesítés könyörtelen végrehajtása között, kb tsz 1960-as évek: gépesítés (pl. Dutra program), szövetkezetek koncentrációja (számuk végül kb ra csökken), 1968 után nagy önállóság ( a nyereség egy része náluk maradt, felszámolták a gépállomásokat, és támogatták a tsz-ek gépvásárlását, melléküzemi tevékenység elterjedése) a háztáji rendszer (1 kat. hold) - némi plusz jövedelmet (néhány havi jövedelem) kb. 2 millió háztáji és kisegítő gazdaság (ház körüli kert, intenzív kultúrák: bogyósok, szőlő, nyúl, galamb) A borvidékeken többnyire szakszövetkezetek jöttek létre, így a szakmakultúra fennmaradt. A mezőgazdaság fejlesztése révén már ekkor jelentősen zárult az 1940-es években kinyílt agrárolló. A mezőgazdaság részesedése a foglalkozási szerkezeten belül 20% körül stabilizálódik.

21 A reformok visszafordítása (1973) Az eredmények azonban sok ember érdekeit sértették, így 1973-tól visszarendeződés - újból központosítási folyamat indult be. (Fock Jenő helyett Lázár György lett a miniszterelnök, újra hatalomhoz jutott Biszku Béla, Havasi Ferenc stb.). Propaganda hadjárat indult a vörös bárók, az új kapitalisták ellen. (pl. a Bábolnai Állami Gazdaságot felvirágoztató Burgert ellen). Burgert Róbert Melléküzem Bábolnán (futózás) Vetőmagüzem

22 1970-es évek növekvő életszínvonal, növekvő fogyasztás mg-i és élelmiszeripari beruházások: pl. a Gyulai Húskombinát bővítése között (Békés megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat központja) Holstein-fríz, brojler csirke, kahyb program Nagyüzemi gabonatermesztés (kukorica, majd búza) gépesítés (előbb MTZ és SZK-4 kombájnok (Szovjet), majd 1970-es évek közepétől Claas (NSZK), John Deer (Kanada), Harrier gépek (Francia) Eredmények: növekvő hozamokat, növekvő állatállomány (1980-ban kb. 10 millió sertés) új élelmiszeripari beruházások (lásd Kabai cukorgyár) 1980-as évek: stagnáló gazdaság, pénzügyi válság csökkenő mg-i támogatások, romló hatékonyság, piacvesztés Rendszerváltozás: gazdasági válság, kárpótlás, termelésvisszaesés, munkanélküliség

23 Az évi XXV. Részleges kárpótlásról szóló törvény, amely Ft-ig teljes, a felett pedig részleges kárpótlást biztosított, maximum 5 millió Ft értékig aki június 18-a után vesztette el földjét, az jelentkezhetett a kárpótlási hivatalnál, és a kárpótlási jegyekkel licitálni lehetett a földekre az állami gazdaságokban dolgozók, és a nem tag szövetkezeti dolgozók is kaptak 30 Ak-t + a szövetkezetek üzletrészét is nevesítették - több mint 1 millió üzletrész tulajdonos (háztáji megszűnt) Az első földárverés augusztus 24-én volt. (a földalap kevés volt) spekulációs hullám, külföldi földtulajdon + értékesítési problémák 1990-es évhez képest is re %-kal csökkent a mezőgazdasági termelés értéke. A foglalkozási szerkezeten belüli részesedése hirtelen 5% körüli szintre esik vissza.

24 A nyugati piacok elérése meglehetősen nehézkes jelentős ellenérdekeltség (lásd termeléscsökkentési támogatások erőltetése szőlő-bor, cukor, gabona) Az utóbbi években hektikus világpiaci árak (tej, gabona, hús, olajos növények stb.) nehéz az alkalmazkodás Uniós támogatások: terület alapú támogatás (single area payment scheme SAPS: 2007-ben hektáronként 25582,5 forint volt), legalább 1 hektár szántó-, gyep, illetőleg konyhakert, ha az azonos kultúrával beültetett parcella mérete eléri a min. 0,3 ha-t, vagy legalább 0,3 hektár szőlő, gyümölcsös (az utódjának szánt SPS összevont gazdaságtámogatási rendszer - bevezetése csúszik. Ez alapján a támogatási jogosultság vagyoni értékű jogként jelenne meg adható, vehető!) technológiai fejlesztések (vállakozásfejlesztés, gazdasági épületek fejlesztése, gépvásárlás) Sapard 63 mrd huf, AVOP 107 mrd huf, NVT 163 mrd huf bár ezeknek csak egy része közvetlenül mg-i fejlesztés. Kiegészítő nemzeti támogatások (top-up): a hízottbika-tartáshoz, a tejtermeléshez, az anyatehén-tartáshoz, extenzifikációs szarvasmarha-tartáshoz, az anyajuh-tartáshoz, a kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuh-tartáshoz, a szántóföldi növénytermesztéshez, a Burley dohány termesztéséhez, a Virginia dohány termesztéséhez, a héjas gyümölcsűek termesztéséhez, valamint az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények termesztéséhez

25 A mezőgazdaság súlya napjainkban: Export: 3,8 mrd euró, import: 2,8 mrd euró, egyenleg: kb. 1 mrd Foglalkoztatottak száma: 183 ezer fő (4,7%) a rendszerváltozás előtti években még majd 20% volt GDP-ből való részesedése: 3,7% (a teljes agrobiznisz kb % - élelmiszeripar, mg-i vegyipari termékek gyártása, mg-i szolgáltatások stb.) a rendszerváltozás előtti években még 13-14% volt A megtermelt érték 2006-ban mintegy 1600 mrd forint (+ az élelmiszeripar még kb mrd forint Az egyes tevékenységek aránya: növénytermesztés 56%, állattartás 36%, szolgáltatás 8% Teljes éves támogatás kb. 500 mrd huf ennek 60%-a EU!

26

27 Az üzemstruktúra eltér az európai átlagtól (kb. 4 évtizedet mentünk vissza az időben a kárpótlással). Egyszerre vannak versenyképes nagygazdaságok (kb. 14 ezer társas vállalkozás), és szinte életképtelen kisgazdaságok (kb. 700 ezer db jórészt értékesítésre alig a hetedük!) Ma napig vannak szövetkezetek (1500), de nagyon kevés TÉSZ (Termelési Értékesítő Szövetkezet kb. 60), valamint vannak még BÉSZ-ek (Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet), valamint Termelői Csoportok is. A gazdasági szervezetek ¾-e csak növénytermesztéssel foglalkozik A termőföld ára alacsony, jellemzően pár százezer forint hektáronként (nyugat-kelet lejtő van itt is + a minőségi szőlő és gyümölcstermesztés hagyományait ápoló régiók kiemelkednek) A termelési technológiák színvonala kettős arcot mutat az uniós csatlakozás hatása azonban kimutatható A területegységre eső üzemi bruttó jövedelem az EU-ban (EU25 átlagában) 1,8-szor magasabb!

28 Az agrárgazdaság szereplői

29 A földhasználat megoszlása A földtulajdon terén egyértelmű a magántulajdon fölénye A földhasználat terén már magas a gazdasági szervezetek aránya (haszonbér, földbérlet) Ezen kívül jelentős az állami tulajdon (erdők, védett területek, nemzeti földalap életjáradék program) Az egyéni gazdaságok száma a földterület nagysága szerint (ezer db) A földkoncentráció kezdeti szakasza szinte azonnal elindult a földárveréseket követően ,2 ha alatt 0,2-0,5 ha 0, ha 10 ha felett

30 AMÖ 2000 alapján A hagyományosan szántóföldi műveléssel jellemezhető területeken nagyobb, a borvidékek és nagyvárosok környékén alacsonyabb

31 AMÖ 2000 alapján

32 Az egyéni gazdaságok jövedelmezősége összességében javult (még az aszályok ellenére is) hektáronként 66 ezer forint adózás előtt! Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, Tesztüzemi információs rendszer 2008 MT mezőgazdasági terület!

33 A társas vállalkozások adózás előtti eredménye alacsonyabb, 32,7 ezer forint hektáronként (a növénytermesztés javult, az állattenyésztés jövedelmezősége romlott) Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, Tesztüzemi információs rendszer 2008

34 AMÖ 2000 alapján A termelési érték elsősorban a természeti adottságoktól függ + a birtokmérettől is!

35 AMÖ 2000 alapján Ahol jelentős területen tudnak saját termelést folytatni, ott meghatározó a szerepük

36 20,1 % felett , 5.1-8, 5% alatt

37 A költségstruktúra kedvezőtlen! - növénytermesztés alacsonyabb a támogatás aránya (és ráadásul támogatás nélkül is magasabb a termelési érték) - nyugaton intenzívebb a termelés lásd az amortizáció magas arányát

38 Az állattartás költségstruktúrája a bruttó termelési érték már hasonló nagyságrendű - a költségek terén azonban a takarmány túl sok, a jövedelem és az amortizáció túl kevés!

39 Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, Tesztüzemi információs rendszer 2008 Az AK érték meghatározó: 17 AK alatt átlag 327 ezer, 30 AK felett átlag 553 ezer forint.

40

41 Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, Tesztüzemi információs rendszer 2008

42 Termőföld nemzeti vagyonunk kb. ötödét teszi ki Fontosabb fogalmak: Aranykorona érték (AK): a föld minőségét mutatja. (Egy kat. holdon átalagos gazdálkodás mellett megtermelhető tiszta jövedelem). Földterület: használat szerinti adatok, ami a tulajdonban lévő terület mellett a bérbe adott, illetve bérbe vett területet is figyelembe veszi. Mezőgazdasági terület: művelés alatt álló szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő és gyep együttesen Termőterület: a mezőgazdasági terület, erdő, nádas, halastó együttes területe Művelés alól kivett terület: a nem hasznosított mezőgazdasági területek (nem művelt és vetésforgóban nem szereplő mezőgazdasági terület) és egyéb területek (épületek, építmények, árkok, tavak, kőfejtők, terméketlen területek stb.) összessége. Gyep: rét és legelő együttes területe

43 Magyarország területének 4/5-e termőterület, kétharmada mezőgazdasági terület. egy főre több mint 0,5 ha mezőgazdasági terület jut, erdősültség ma már majd 20%, bár elég lassan növekszik (ennek kétharmada gazdasági rendeltetésű, harmada védelmi rendeltetésű, és igen kevés a kifejezetten rekreációs és egyéb rendeltetésű terület. A legelterjedtebb fafajták: akác (380 ezer ha), tölgy (370 ezer ha), csertölgy (200 ezer ha), nyár (170 ezer ha). Az éves bruttó fakitermelés mintegy 7 millió m 3, ami a hazai igények jó részét fedezi. A gazdálkodás intenzitását mutatja, hogy az állomány fele 40 évesnél fiatalabb.

44

45 A talaj minősége is fontos minősége is - aranykorona értéket. Az átlagos érték valamivel 20 alatti (15 AK felett már megéri a szántóföldi növénytermesztés). A jó minőségű (20 AK feletti) földek elsősorban a Tiszántúlon, valamint a Dunántúl K-i és DK-i részén vannak. Ez az értékelés rendszer már elavult (a 19. század végén dolgozták ki), de az 1980-as években kidolgozott termőhelyi értékszám módszer nem került bevezetésre. Talajtípusok: Az ország 2/3-át erdő- és mezőségi talajok borítják; többnyire löszös felszínen - magas humusztartalommal, és lúgos kémhatással jellemezhetőek (Hajdúsági, Békés-Csanádi-, Bácskai-löszhátak, Mezőföld). Az erdőtalajok között is legnagyobb arányban a BET fordul elő (valamint ABET), - alacsony humusztartalmú, savanyú kémhatású Ezen kívül nagyobb területen vannak különböző homoktalajok (Nyírség, Somogy, Bács-Kiskun), réti és öntés talajok (folyó- és állóvizek mellett), szikes talajok (Dél-Alföld), láptalajok (Fertő- Hanság).

46 Forrás: Perczel Gy ELTE Eötvös Kiadó Egy ha termőterületre jutó AK-érték

47 Magyarország talajtípusai Éves műtrágya-felhasználás (hatóanyagban) kb. 0,5 mt Éves szervestrágya-felhasználás kb. 5 mt Forrás: Bora Gy. et. al:

48 A szántóföldek és erőd, valamint a szőlők, gyümölcsösök és kertek egymáshoz viszonyított aránya alapján meghatározva AMÖ 2000 alapján 71 felett , alatt

49 AMÖ 2000 alapján

50 AMÖ 2000 alapján

51 Növénytermesztés főbb adatai: Gabonafélékből mt (5-9 mt kukorica, 3-6 mt búza, 1 mt árpa, 0,3-0,5 mt tritikalé, 0,1-0,2 mt zab és rozs) Cukorrépa folyamatosan csökken (néhány éve még 2 mt felett, ma már jóval ez alatt Olajos növényekből kb. 1,5 mt (napraforgó 1,2 mt, repce 0,3 mt) Burgonya: 0,6 mt Zöldség kb. 1,5-1,6 mt (0,5 mt csemegekukorica, 0,2 mt görögdinnye, paradicsom, zöldpaprika, 0,1 mt káposzta, répa, uborka, zöldborsó Gyümölcsök kb. 0,5-0,9 mt (0,5 mt alma, 0,06 mt szilva, meggy, kajszi, őszibarack) Szőlő: kb. 0,5 mt (ebből kb. 3 m hl bor) Állattenyésztés főbb adatai (ismétlés): Sertésállomány: 3,5-4 m db (kb. 350 ezer t hús) Szarvasmarha: 0,7 m db (tehén 320 ezer, tejtermelés kb m liter, kb ezer t hús) Juh: 1,2 m db Tyúkféle: 30 m db (tojó 12,5 m db 3 mrd tojás évente, kb. 400 ezer tonna baromfihús évente) + Pulyka: 4 m db, Liba és kacsa: 2,5-2,5 m db (szarvasmarha és sertéstartás inkább gazdasági társaságok, a juhok inkább az egyéni gazdaságokra jellemzők, míg a szárnyasok vegyesen)

52 AMÖ 2000 alapján

53 AMÖ 2000 alapján 2.3 felett alatt

54 AMÖ 2000 alapján

55 Számosállat: a különböző állatfajták eltérő korú és ivarú egyedeinek összehasonlítását, összevonását lehetővé tévő egyenérték, amely 500 kg élősúlyú állatot vagy állatcsoportot jelent. Tapasztalati átszámítási kulcsszámai áltagos összetételű állomány esetén a következők: 1darab szarvasmarha 0,8 számosállat sertés 0,114 juh 0,00714 ló 0,8 tyúkfélék 0,004 liba 0,007 pulyka 0,013

56 A mezőgazdaság (főleg a növénytermesztés) jellemzője a nagy hozam, és így termésingadozás

57 Részvételünk a nemzetközi agrárkereskedelemben Jellemző kiviteli mennyiségek: 2-3 mt búza, 2-3 mt kukorica Jellemző behozatali mennyiségek: kb ,8 mt szója

58

59

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA

MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA Egy kis ismétlés Római Szerződés: már tudjuk Közösségi szintű támogatáspolitika először ártámogatás következmények (már tudjuk) Reformok: 1992, 1999 (Agenda 2000),

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.) L 321/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Az agrárgazdaságtan főbb témakörei

Az agrárgazdaságtan főbb témakörei Az agrárgazdaságtan főbb témakörei A mg. nemzetgazdasági szerepe, ágazati sajátosságai, ágazati kapcsolatok A mg. termelési tényezői (föld, munka, műszaki fejlesztés, tőke) A mg. versenyképességének közg.

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2006. évi helyzetérıl

JELENTÉS az agrárgazdaság 2006. évi helyzetérıl Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2006. évi helyzetérıl TÁBLÁZATOK, GRAFIKONOK Budapest, 2007. október 2 TÁBLÁZATOK 3 4 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. Földterület használat

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben Mezőgazdaság meghatározó szerepben. 11. 28. Szilágyi Péter Coface Hungary Magyar mezőgazdaság főbb jellemzői Termőterületek földrajzi adottságai (talaj, éghajlat, domborzat) kedvezőek Az ország területének

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban Mezőgazdaság Az Osztrák Magyar Monarchia szétesése, majd a történelmi magyar államterület felosztása után az 1920-ban rögzített, új nemzetközi határ szétszabdalta a több évszázados regionális gazdasági

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya...

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4455. számú jelentés az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl I-II. kötet II. kötet Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2011. október TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

A termőföld mint erőforrás

A termőföld mint erőforrás A termőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,

Részletesebben

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/10528. számú jelentés az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl I-II. kötet I. kötet Elıadó: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYE SZÁMOKBAN

BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYE SZÁMOKBAN BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYE SZÁMOKBAN 2013 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...10 5. Oktatás, kultúra...12

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE SZÁMOKBAN

BÁCS-KISKUN MEGYE SZÁMOKBAN BÁCS-KISKUN MEGYE SZÁMOKBAN 213 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...1 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP,

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET Agrárgazdasági Figyelő (Gazdasági folyamatok és statisztikai eredmények) MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET STATISZTIKAI OSZTÁLYÁNAK GONDOZÁSÁBAN I.

Részletesebben

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet Változások - 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 1. oldal, 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE LMC INTERNATIONAL A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE Összefoglaló 2009. november New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.:+1 (212)

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM:33-6/2015. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a megyei vetőmag-előállítás helyzetéről, jelentőségéről és jövőbeni kihívásairól

Részletesebben

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Chilei Köztársaság köztársaság Santiago de Chile Terület 756 950 km 2 Népesség 16 601 707

Részletesebben

A Dévaványa Város Képviselő-testületének 2012.03.29.-ei ülésére. Beszámoló a Szociális Földprogram működéséről

A Dévaványa Város Képviselő-testületének 2012.03.29.-ei ülésére. Beszámoló a Szociális Földprogram működéséről E L Ő T E R J E S Z T É S A Dévaványa Város Képviselő-testületének 2012.03.29.-ei ülésére. Beszámoló a Szociális Földprogram működéséről Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA. Bittner Beáta

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA. Bittner Beáta Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Bittner Beáta Témavezető: Dr. Borsos János professor emeritus DEBRECENI EGYETEM Ihrig Károly Gazdálkodás-

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS 2008. április. Módosítva: 2009. május. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. NAGYKŐRÖS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.: PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr.

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM

27/2007. (IV. 17.) FVM 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005. május 31. 2300/6/2005. GYŐR 2005. augusztus Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. (2) bekezdés b) és c) pontjában, a növényvédelemről

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK IX. évfolyam 1. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2015-ben (a jelentősebb mezőgazdasági vállalkozásokban) A beruházások és a főbb pénzügyi mutatók

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében Tóth Orsolya V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE SZÁMOKBAN

VESZPRÉM MEGYE SZÁMOKBAN VESZPRÉM MEGYE SZÁMOKBAN 214 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...1 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

A malom- és sütőipar súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a malom- és sütőiparban 2016. március 03.

A malom- és sütőipar súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a malom- és sütőiparban 2016. március 03. A malom- és sütőipar súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a malom- és sütőiparban 2016. március 03. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

XIX. évfolyam, 4. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XIX. évfolyam, 4. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XIX. évfolyam, 4. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XIX. évfolyam, 4. szám, 2015 Megjelenik kéthetente március 10. Felelős szerkesztő

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

EU ÉLELMISZERIZTONSÁGI

EU ÉLELMISZERIZTONSÁGI EU ÉLELMISZERIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSAI DOHÁNYTERMÉKEK FELDOLGOZÁSA FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSAI DOHÁNYTERMÉKEK FELDOLGOZÁSA Szerző: BUKAI ANDREJ Lektor:

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás 6. Elıadás Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Állami Jegyintézet felállítása I. 1919. szeptember 10-én bankjegycsere-

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2004/1.

Konjunktúrajelentés 2004/1. KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán 2004. március A tanulmányt készítő munkacsoport

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése

Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése Bognár Zsuzsanna 2015. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Mezőgazdaság elméleti

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉS HAZAI PÁLYÁZATI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI RENDSZERE

A VIDÉKFEJLESZTÉS HAZAI PÁLYÁZATI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI RENDSZERE A VIDÉKFEJLESZTÉS HAZAI PÁLYÁZATI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI RENDSZERE Szerkesztette: Dr. Barczi Attila, GEO-SIVO Kft. Lektor: Dr. Ángyán József A fejezetek szerz i és szerz i: Dr. Ángyán József Dr. Barczi Attila

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN

HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN Értékesítési alapismeretek címkézés, az értékesítéshez szükséges dokumentációk. Szabadkai Andrea Szövetség az Él Tiszáért Egyesület www.elotisza.hu

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

A tej és tejtermékek közös piacszervezése

A tej és tejtermékek közös piacszervezése A tej és tejtermékek közös piacszervezése Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4.

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4. BTRI4 modul BIRTOKRENDEZÉSI TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS ELŐZMÉNYEI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 1.1.5 Öntözési beruházások támogatása GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november

Részletesebben