Az agrárgazdaságtan főbb témakörei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az agrárgazdaságtan főbb témakörei"

Átírás

1 Az agrárgazdaságtan főbb témakörei A mg. nemzetgazdasági szerepe, ágazati sajátosságai, ágazati kapcsolatok A mg. termelési tényezői (föld, munka, műszaki fejlesztés, tőke) A mg. versenyképességének közg. összefüggései Piaci viszonyok az agráriumban Mg. árszínvonal, árviszonyok, árdiszparitás és az agrárolló összefüggései Az agrárgazdaság termelési struktúrája Agrárszabályozás, rendtartás Agrárgazdaság vidékfejlesztés multifunkcionalitás A gazdasági, ökológiai és társadalmi környezet

2 A mezőgazdaság termelőerői (erőforrásai) és az újratermelés a munkaerő, a termelékenység a termőföld és használata, a környezetgazdálkodás gazdasági szerepe a termelési eszközök, a műszaki fejlesztés a növekedés módja és kritériumai jövedelmezőség, hatékonyság, gazdaságosság, versenyképesség Az agrárágazat beágyazódása a nemzetközi integrációba, az EU tagság

3 A vállalati és vállalkozói struktúra agrárgazdasági megítélése a tulajdonviszonyok és az érdekeltség a szövetkezetek, állami gazdaságok, kistermelés történeti áttekintésben a gazdasági rendszerváltás utáni vállalkozói struktúra és formálódása a mikroszintű integráció az érdekképviseletek

4 A mezőgazdasági célkitűzések megvalósításának eszközrendszere tervgazdaság, piacgazdaság az agrárpiaci rendtartás igazgatási intézményrendszer társasvállalatok, vállalkozók, gazdálkodók költségvetési kapcsolatai, az adózás néhány elve a támogatások rendszere az agrárhitelezés

5 Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana növénytermesztési (kertészeti ágazatok): búza, kukorica, cukorrépa, burgonya, olajos növények, szőlő, bor, gyümölcsfélék állattenyésztési ágazatok: szarvasmarha, sertés, baromfi, juh, tej és tojástermelés * általános ökonómiai vizsgálat * hazai és nemzetközi piacok * szabályozottság * jövedelemtermelés, költségviszonyok

6 Agrárgazdasági és agrárpolitikai helyzetértékelés Agrárpolitika: a gazdaságpolitika mezőgazdasági irányzata az állam tudatos beavatkozása (támogató és korlátozó) a mezőgazdasági termelésbe, feldolgozásba, forgalmazásba célrendszere, eszközrendszere Mit ér a magyar mezőgazdaság? a GDP hez való hozzájárulás összehasonlítás időben: a hatvanas nyolcvanas évtized (magyar jellemők) a rendszerváltás hozadéka összevetése térben: EU, USA, fejlődő országok

7 növekedés az ágazatban nemzetközi összehasonlítás komparatív előnyök Komplex, új szemlélet A mezőgazdaság és gazdasági környezete Az agribusinessről mezőgazdaság + élelmiszeripar = élelmiszergazdaság + kereskedelem (input, output) ipari termelés, szolgáltatás, marketing tevékenység, banki szféra, agrárbiztosítás, kutatás, oktatás

8 Multifunkcionális mezőgazdaság Az agroökológiai potenciál megőrzése ( a természet és környezet megóvása ) Veszélyek : globális klimaváltozás, biológiai szennyeződés, erózió és defláció a táj ápolásának, védelmének elhanyagolása

9 A vidékfejlesztés mint a gazdaság multifunkcionális megalapozása, alternatív életlehetőségek javítása fiatal gazdák pályakezdése kedvezőtlen adottságú térségekben bevétel kiegészítés alkalmilag piacra termelők átmeneti megsegítése földért életjáradék program korai nyugdíjazás rugalmas foglalkoztatás, közmunka szociális támogatási rendszer kidolgozása

10 A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés Szálas- és abraktakarmányok Energiatermelés (biodízel, biogáz, bioetilén) Környezetvédelem, természetvédelem Hulladékhasznosítás (melléktermékek, trágyázás) Foglalkoztatás, népességmegtartás Regionális egyenlőtlenségek kompenzálása

11 A mezőgazdasági termelés sajátosságai A termelés természeti környezetben folyik A termék-előállítás eszközei, a termékek biológiai szervezetek Az embertől független tényezők hatása a termelési folyamatra igen nagy Ciklikusság: a ráfordítások folyamatosan, a bevételek szakaszosan jelentkeznek Az immobil faktorok nagy száma Diverzifikációs kényszer (költséges) Forgótőke finanszírozási problémák a jövedelmi viszonyok miatt (bankok hitelezési hajlandósága

12 Mezőgazdaság élelmiszergazdaság agrobiznisz Mezőgazdaság: növénytermesztés állattenyésztés, mg. szolgáltatások Élelmiszergazdaság: mezőgazdaság, élelmiszerfeldolg. élelmiszerforg. Agrobiznisz: mezőgazdaság, élelmiszeripar, input-előállítás élelmiszerkereskedelem tercier szektor agrárgazdasággal kapcsolódó részei (bank, biztosítás)

13 A Parlament elfogadta az új magyar alkotmányt, ami az agrárgazdaságra és a vidékre is tartalmaz determinációkat. Mely szerint: a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, ezen belül a honos növény és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Magyarország a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.

14 Agrárgazdaságtani ismeretkörök A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe a lakosság élelmiszerekkel való ellátása hozzájárulás a bruttó és nettó termeléshez, a GDP hez a népesség foglalkoztatása ágazat szerepe a külkereskedelemben, EU s gazdasági kapcsolatok kapcsolódások más népgazdasági ágakhoz ( ÁKM ) agrárstratégiák, strukturális változások, az agrárfejlődés társadalmi megítélése

15 A mezőgazdaság részesedése GDP-ből foglalkoztatásból beruházásokból %

16 EU az Európai Unió (EU 27) gazdasága 2009 ben összességében 4,2% kal esett vissza 2010 ben mindegyik negyedévben növekedés volt tapasztalható IV. negyedévben már 2,1% kal haladta meg az előző év azonos időszakának GDP volumenét A növekedés motorját Németország jelentette, a többi nemzetgazdaság teljesítménynövekedése átlag alatti volt

17 Magyarországi jellemzők Az EU csatlakozás után a beáramló import és a külpiaci gabonakereslet mérséklődése miatt az élelmiszer gazdaság ban a korábbinál kisebb, ezt követően azonban már ismét megnövekedett összeggel javította a külkereskedelmi egyensúlyt. Az élelmiszer kivitel többletét ban főként a gabonaexport növelte nagy mennyiségével és magas árával. A külkereskedelmi többlet növekedéséhez elsősorban a gabonafélék, a húsok, a nyersanyagok közül pedig az egyre nagyobb súllyal rendelkező olajos magvak járultak hozzá. Az élelmiszer, ital, dohányáru termékcsoport külkereskedelmi forgalmának bővülése 2009 ben megtorpant, 2010 ben viszont jelentősen emelkedett.

18 Magyarországi jellemzők Magyarország bruttó hazai terméke a 2010 es év egészében 1,2% kal volt magasabb az előző évinél A mezőgazdasági termelés elsősorban a kedvezőtlen időjárás következtében csökkenő terméseredmények miatt 2010 ben visszaesett A mezőgazdasági hozzájárulás a növekvő nemzetgazdasági GDP ben 2,5% ról 2,9% ra nőtt A mezőgazdaság teljes kibocsátása 2010 ben 1,8 milliárd forint volt, folyó áron számítva 10,1% kal magasabb, mint 2009 ben

19 Hatás az agrárgazdaságra Az agrárgazdaságot 2010 ben még az előző éviekéhez képest is nagyobb csapások sújtották. Év elején az észak magyarországi árvizek, év végén a 280 ezer hektárt meghaladó belvíz károsított, jelentősen növelve a költségeket. Október 4 én hazánk eddigi legnagyobb ökológiai katasztrófája, a vörösiszap ömlés okozott tragikus következményeket

20 Magyarországi jellemzők A mezőgazdasági termelés volumene 2009 után ismét csökkent, mintegy 6% kal. A növényi termékek termelése 11% kal esett vissza, ami mindenekelőtt a búza 15% os, a napraforgó 21% os, a zöldségfélék 17% os és a gyümölcsök 18% os volumencsökkenésével magyarázható. Az élő állatok és állati termékek kibocsátása kisebb volumeningadozást és évek óta mérséklődő trendet mutat, 2010 ben viszont enyhén, 0,9% kal volt magasabb, mint az előző évben.

21 A mezőgazdasági termékek termelőiár színvonala a évi visszaesés után 16,8% kal emelkedett. A növénytermesztési és kertészeti termékek termelőiárszínvonala a nemzetközi tendenciákkal összhangban 30% ot meghaladó mértékben nőtt. Az élő állatok és állati termékek ára mindössze 1,8% kal emelkedett. A mezőgazdaság ráfordításiár szintje 2009 ben 6% kal volt kevesebb az előző évinél, a évben 4,4% emelkedés volt. Leginkább az energia és a takarmányköltség növekedett, míg a műtrágya ára 11% kal mérséklődött.

22 Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági szerepe hosszabb távon nemzetközi tendenciák szerint is csökken, hazánkban azonban ez az indokoltnál gyorsabban zajlott. A mezőgazdaság részaránya segítő stratégiai célok és eszközök hiányában, a több év óta tartó sodródás következtében folyamatosan csökkent a foglalkoztatásban. Mindezek indokolják, hogy a mai Kormány kiemelt területként kezeli az agrárfoglalkoztatást. A bruttó hozzáadott érték előállításában évben a folyó áron számított kibocsátás értéke a növényi termékek áremelkedése miatt növekedett gyorsabban

23 A nemzetgazdasági beruházásokban továbbra is relatíve magas a mezőgazdaság részaránya Az ÚMVP támogatások előrehozásának következtében ben a beruházások számottevően nőttek. A források azonban így gyorsan kimerültek és 2010 ben már csökkent a mezőgazdaság aránya, volumene 25,5% kal maradt el az előző évitől.

24 Forrás:

25 A beruházások teljesítményértéke (folyó áron)

26 A beruházások teljesítményértéke ágazatok szerint (folyó áron)

27 A mezőgazdasági kibocsátás megoszlása 2010 ben (folyó alapáron)

28 Gazdálkodási formák Magyarországon a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdaságok különféle gazdálkodási formákban működnek. A legnagyobb számban előforduló gazdálkodási forma a kft. Kft ből 2006 hoz képest 18,7% kal többet tartottak nyilván 2010 ben óta 5,6% kal emelkedett a számuk. A részvénytársaságok száma az utolsó 5 évet nézve lassan csökkent, 2006 ban 331 darab, 2010 ben 319 volt regisztrálva. Az átalakulások miatt a szövetkezetek száma 2006 hoz képest 30% kal kevesebb, 960 szövetkezet szerepelt a nyilvántartásban 2010 ben. A Bt k száma gyorsan csökken ban 3735 darabbal szemben 2010 ben már csak 3201 et tartottak nyilván, amely 23,3% kal kevesebb az 5 évvel ezelőttinél.

29 A mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a halászatban összesen 420 ezer vállalkozást regisztráltak 2010 végén, 3,3% kal többet, mint 2009 ben. Közülük az egyéni vállalkozások száma 3,3% kal nőtt (ami az őstermelők adószám regisztrációs kötelezettsége miatt 2008 ban 5,4 szeresére emelkedett) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő vállalkozóké 5,9% kal nőtt a társas vállalkozásoké 0,7% kal növekedett Az előzetes adatok szerint mintegy 567 ezer egyéni gazdaság működik a mezőgazdaságban. Bár számuk évről évre csökkent az elmúlt években, a nem üzemszerű, házkörüli termelést folytatókkal együtt így is a magyar háztartások jelentős része érintett a mezőgazdaság ügyében.

30 A mezőgazdasági ágazat résztvevői 2010 ben

31 A mezőgazdasági vállalkozások 2010 ben is kevesebb munkaerőt használtak fel, a 10 főnél többet foglalkoztatók száma 3,6% kal csökkent. Az őstermelők túlnyomó többsége: jövedelem kiegészítés vagy nyugdíja kiegészítése céljából folytat mezőgazdasági tevékenységet

32 Zöldség gyümölcs év végén 27 zöldség gyümölcs termelői csoport 48 TÉSZ közel 20 ezer termelő taggal 49 ezer hektáron gazdálkodott Tagi árbevételük megközelítette a 30 milliárd forintot. Teljes nem csak tagi zöldség gyümölcstermelésből származó árbevételük 37 milliárd forint volt.

33 Földterület használat szerint május 31.

34 A földterület művelési ágak szerint Művelési ág Szántó a Kert Gyümölcsös Szőlő Gyep Mezőgazdasági terület Erdő Nádas Halastó Termőterület Művelés alól kivett terület Földterület összesen

35 Élelmiszeripar Az Élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazat a magyar feldolgozóipari termelés több mint egytizedét adja ben is folytatódott az élelmiszer feldolgozó ipar belföldi értékesítésében tapasztalható visszaesés ben az Élelmiszer, ital, dohány gyártása statisztikai ágazat folyó áron számított bruttó termelési értéke 2037 milliárd forint volt, az előző évinél 34 milliárd forinttal kevesebb

36 Élelmiszeripar Az Élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatban alkalmazásban állók átlagos létszáma 2010 ben 97,4 ezer fő volt, 1% kal több mint 2009 ben. A külföldi tőke aránya 2010 ben 49%, 1% kal nagyobb, mint 2009 ben az összes beruházási teljesítmény folyó áron 89,9 milliárd forint volt 2010 ben

37 ÉLELMISZER KERESLET várhatóan megduplázódik 2025 re A világ népessége 8 milliárd fő körül alakul Növekedés a fejlődő országok városaira koncentrálódik 33 megaváros (8+millió) 500 nagyváros (1+millió) GDP növekedés megfelelő vásárlóerőt biztosít

38 KÍNÁLATOT KÖZVETLENÜL MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A fajlagos hozamok növekedése Mezőgazdasági művelésbe kerülő, illetve onnan kivont területek Az intenzív művelési módok (öntözés, többszörös művelés) bővülésének mértéke A mezőgazdasági termelőkapacitások környezeti károsodása

39 AZ AGRÁRPIACI HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐK GDP tényleges növekedése a várt ütemben vagy annál lassabban gyarapodik a népesség hogyan fejlődik a világ agrárkereskedelmének logisztikai kapacitása mi történik Kínában? mi történik Oroszország/Ukrajna mezőgazdaságában? milyen ütemű lesz az élelmiszertermelés globalizációja?

40 A GLOBÁLIS ÉLELMISZER RENDSZER VÁRHATÓ HATÁSAI Olcsóbb élelmiszer a világ szegényeinek megbízhatóbban és kevesebb környezeti károsítással Növekvő mezőgazdasági termelékenység a felszabaduló munkaerőt lekötő vidékfejlesztéssel Alacsonyabb élelmiszer árak és csökkenő kereskedelmi diszkrimináció A fejlődő világ növekvő városi lakossága átalakuló élelmiszerkeresletének megbízható kielégítése, hatékony és környezetbarát termelés alapján A világ gazdag fogyasztói részéről jelentkező összetett kereslet minőségi kielégítése

41 Élelmiszerfogyasztás A háztartások 2010 ben 3819 milliárd forint értékben vásároltak élelmiszereket és élvezeti cikkeket, ami fogyasztási kiadásaik közel 27,5% át jelentette. A fogyasztói kosárban mintegy 19% ot képviselő élelmiszerek éves átlagos fogyasztóiár indexe a 2006 ot megelőző három évben átlag alatt nőtt tól ez a tendencia megfordult, és az élelmiszerek drágulása meghaladta az átlagos áremelkedés nagyságát.

42 Egy főre jutó fogyasztás Megnevezés kilogramm/fő Élelmiszerfogyasztás Húsfélék összesen 65,9 63,2 61,5 61,7 ebből: sertéshús 27,9 27,6 25,8 27,0 marha- és borjúhús 3,4 3,3 2,8 2,6 belsőség 2,8 2,5 2,8 2,7 baromfihús 30,8 28,7 28,7 27,8 Hal 3,7 3,8 3,8 3,7 Tej 163,1 163,5 158,2 155,9 Tojás 15,6 15,4 14,9 14,4 Liszt 86,0 82,4 82,9 82,5 Rizs 6,0 5,9 6,0 5,9 Cukor 32,3 31,2 31,9 29,8 Burgonya 61,8 59,7 65,5 60,8 Zöldség-főzelékfélék a) 119,9 117,6 120,2 116,9 Gyümölcs összesen a) 90,7 76,5 88,7 92,4 Égetett szeszesitalok, b) liter 7,3 6,9 7,1 6,9 Bor, liter 33,4 28,5 24,1 23,6 Sör, liter 74,2 77,8 72,9 72,6 Dohány 1,5 1,5 1,6 1,6 Kávé 2,8 2,7 2,6 2,5

43 Mit nevezünk agrárexportnak? Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportja

44 Főbb megállapítások Magyarország nyitott gazdaság, amely igen magas arányban vesz részt a nemzetközi árucsereforgalomban. Ezt jellemzi, hogy a évi GDP nek a 123% át tette ki a teljes külkereskedelmi forgalom, azaz az export és az import együttes értéke. Ennél magasabb százalékokat csak a kis nyugat európai országokban (Belgium, Dánia, Hollandia) tapasztalhatunk.

45 2010 Az élelmiszer, ital, dohányáru termékcsoport külkereskedelmi forgalmának bővülése 2009 ben megtorpant, 2010 ben viszont jelentősen emelkedett. A külkereskedelmi többlet növekedéséhez elsősorban a gabonafélék, a húsok, a nyersanyagok közül pedig az egyre nagyobb súllyal rendelkező olajos magvak járultak hozzá.

46 Mikor exportorientált a növekedés? - Gyarapodnak a nemzetközileg versenyképes árukat, szolgáltatásokat előállító kapacitások -Gyorsabban nő az exportértékesítés a belföldi értékesítésnél - Az export tartósan és dinamikusan bővül - Az import a gazdaság fejlődésének megfelelően növekedik az egyensúly felborulása nélkül

47 Az agrárexportot befolyásoló tényezők 1. Exportárualap rualap 2. Exporttámogat mogatás s (EU!) 3. Exportfinanszíroz rozás 4. Árfolyampolitika 5. Adópolitika 6. Export-jövedelmez vedelmezőség 7. Exportengedélyez lyezési rendszer 8. Kollektív v marketing 9. Külkereskedelmi K szervezet

48 Az agrárexportot befolyásoló tényezők 10. Vevők k gazdasági gi helyzete, vásárlóereje 11. Politikai változv ltozások 12. Főbb F piacok és árak alakulása 13. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények

49 Vesztésre áll az EU mezőgazdasága. Az agrárkivitel szubvencionálását 2013 ig meg kell szüntetni a WTO tagoknak Bár csökkenő mértékben, de az EU évente még most is közel 3 mrd dollárral támogatja az exportot. Az EU részesedése a világon kifizetett összes exporttámogatásból az elmúlt 10 év átlagában meghaladta a 80% ot A WTO Dohai Forduló tárgyalások eddigi eredményei alapján az EU versenytársainál (USA, Brazília, stb.) jóval nagyobb mértékű vám és belső támogatás leépítésre kényszerül. Mandelson vállalása: az EU vámszint átlagosan 48% kal csökkenhet A belső támogatásokat a fejlett országoknak 31 80% kal kell csökkenteniük Az EU ban kifizetett támogatások fele még most is sárga dobozos, azaz a leginkább piactorzító (pl. ártámogatás, exportszubvenció) Az USA támogatási kifizetéseinek kétharmada, Japán támogatásainak háromnegyede zöld dobozos, azaz a legkevésbé piactorzító (pl. agrárkutatás, infrastruktúrafejlesztés, környezetvédelem)

50 GATT -WTO I. Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (General Agreement on Tariffs and Trade) 1947-ben 23 ország hozta létre M.o óta tagja Körtárgyalások, időszakosan működött

51 GATT -WTO II. Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization) 1995-ben jött létre Állandó szervezet Miniszteri Konferencia (min. 2 évente) Tanácsok: Általános, Szaktanácsok (3), Békéltető tanács

52 Az URUGUAY i forduló eredményei ( 1994 április ) Támogatások csökkentése (6 év): exporttámogatás: 36% kal volumenek: 21 % kal belső (termelői) támogatások: 20% kal Vámcsökkentés: 36% kal (fejlődő 24%) Piacnyitás: minimális piacra jutás 3%, később 5%

53 Megengedett támogatások: Green box a kereskedelmet és termelést nem vagy csak minimálisan befolyásolják termelési szinttől teljesen függetlenek finanszírozásuk közpénzekből fogyasztók számára nem lehet többletkiadás

54 Megengedett támogatások: Green box Kutatás, képzés, szaktanácsadás, termékellenőrzés Marketing és reklámszolgáltatások Belföldi élelmiszersegély Állami (biztonsági) készletezés Környezetvédelmi programok Regionális fejlesztési programok

55 Még megengedett támogatások: Blue box Fix referenciaterületen, hozamon alapulnak Rögzített állatlétszámra vonatkoznak Nem függenek a termelési szinttől, de mégsem kellett (még) csökkenteni

56 Még megengedett támogatások: Blue box EU kompenzációs kifizetések (gabona, olajos magvak, fehérjetakarmányok) EU állatprémiumok (szoptatós tehén, hízóbika) EU parlagon hagyott földek utáni kifizetések USA különbözetfizetési járadék (1996 ban megszűnt)

57 Dohai Forduló (2002 jan ) Piacra jutás további csökkentése Belső agrártámogatások további leépítése Exportszubvenciók csökkentése Támogatások fogalmának definiálása Uruguay i forduló kedvezményeinek (pl. kék doboz) szűkítése, megszüntetése *** 2003 Cancun 2005 Hong Kong

58 WTO: támogatáscsökkentési mértékek Uruguay-i Forduló Doha-i Forduló (Hong Kong) Fejlett ( ) Fejlődő ( ) Fejlett ( ) Fejlődő ( ) I. Piacnyitás (vámok, vámkvóták, SSG) Vámok (átlag), % Vámcsökkentés (min.), % 15 10?? Vámleépítési periódus (év) Speciális termékvám (%) Vámkvóta a fogyasztás %-ában 5 -?? SSG (Speciális védzár) Igen Nem? Igen II. Belső támogatás csökkentése (%) AMS-szint csökkenés % Kék Doboz (%) Limit nélkül - 2,5-5 - De minimis (%) ,5 0,66-1,65 Zöld doboz Limit nélkül Limit nélkül Szigorítás? - III. Exporttámogatás (%) Leépül (2013) - Támogatott mennyiség %-os csökkentése Leépül(2013) - Megjegyzés: A fejlett országoknak 6, a fejlődőknek 10 év alatt kell teljesíteni kötelezettségvállalásaikat. Forrás: Popp József MTA doktori értekezés. 2007

59 Mi várható Agrárvámok csökkentése piacvédelmi szint csökkenése; csökkenő, 2013-tól megszűnő exporttámogatások erősödő verseny A világ agrárpiacait középtávon (10 év) a kereslet fogja vezérelni. Magasan maradó olajárak energianövények kereslet föld és víz iránt.

60 A mezőgazdaság erőforrásai Termőföld Természeti erőforrások Munkaerő Munkaerő Tőkeforrások Tőkeforrások Műszaki feltételek Vállalkozói készség

61 A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván;

62 A termőföld mint erőforrás Mezőgazdasági termelés alapja és eszköze. Természetes termőképesség (éghajlati, domborzati viszonyok, talaj) és az emberi tevékenység szerepe. Közvetlen termelőeszköz jelleg, közvetett termelőeszköz jelleg. Hozamok jövedelem földár összefüggés.

63 Alapvető termelési eszköz /duális funkció/ Munkatárgy szerep Munkaeszköz szerep

64 A termőföld sajátos tulajdonságai Termékenységgel rendelkezik Természetes termékenység közg. termékenység Mesterséges termékenység Helyhez kötött (immobil faktor) Újra nem termelhető, korlátozott terjedelmű Kínálata tökéletesen rugalmatlan A gazdálkodás tárgyának monopóliuma Örökkévaló, elpusztíthatatlan Ø elhasználódási idő, Ø amortizációs kulcs Nem munkatermék Befolyásolja a mg. termék egyéni értékét

65 Magyarország birtokviszonyai

66 A művelési ágak területének változása Magyarországon Művelési ág 1970 ezer ha 1980 ezer ha 1989 ezer ha 1991 ezer ha 1994 ezer ha 1999 ezer ha 1999 % Szántó ,6 Kert ,2 Gyümölcsös ,0 Szőlő ,4 Gyep ,3 Mezőgazdasági terület ,5 Erdő ,1 Nádas és halastó ,8 Termőterület ,4 Művelés alól kivont terület ,6 Összesen Forrás: Laczka 1996, KSH 1999.

67 Az ország 9303 ezer hektár területéből 7768 ezer hektár (83,5%) termőterület volt 2008 ban. A termőterület aránya hosszabb időszakot tekintve kismértékben, de folyamatosan csökken, elsősorban a települések és az infrastruktúra terjeszkedése következtében. A termőterületen belül 5790 ezer hektár mezőgazdasági, 1884 ezer ektár erdőterület volt. Az ország területéből a mezőgazdasági terület 62,2, az erdő 20,2% ot foglalt el. Előbbi arány európai összehasonlításban magas, utóbbi alacsony. A 4503 ezer hektár szántóterület 48,4% os aránya még kiemelkedőbb az európai országok közül.

68 A szántóterület 2008 ban 4503 ezer hektárt, az ország területéből 48% ot (a mezőgazdasági területből pedig 78% ot) foglalt el. Ebből 4418 ezer hektárt (98% ot) hasznosított a mezőgazdaság.

69 Az aranykorona rendszer I között került megvalósításra 1 kataszteri hold búza jövedelmének tőkésített hozadéka aranykoronában kifejezve Szorzókulcsokkal forintosított átlagérték, melyet módosítanak: A föld fekvése a településhez, üzemi és piaci központokhoz, a közművekhez viszonyítva A föld megközelíthetősége az útminőség alapján A földművelésre való alkalmasság a domborzati viszonyok, a táblásítás, az öntözéses gazdálkodás adottságai és lehetőségei alapján A távközlés fejlettsége és a környezet infrastrukturális ellátottsága

70 Az aranykorona rendszer II. A skála a 3 5 aranykoronás gyenge minőségtől a 40 AK fölötti különleges minőségig terjed: 15 AK alatt gyenge AK közepes, jó AK jó, nagyon jó 35 AK fölött extra Az átlagos aranykorona érték 19,8 AK

71 Az országrészek jellemzői: minőség (AK) megközelíthetőség gazdasági környezet ársáv (eft/ha) Nyugat- Dunántúl jó, EU közelség jó Dél-Dunántúl közepes közepes Bp környéke jó jó Alföld közepes közepes É-Magyarország 5-15' közepes gyenge

72 A mezőgazdasági munkaerő sajátosságai Helyhez kötöttség mobilitási problémák A háztartási gazdaság sajátos hatása Alacsonyabb bérszínvonal (2002: Ft nettó) A munkaerő képzettségbeli eltérése A munkaerő piaci tendenciák hatásainak késése a vidéki térségekben Falu város kulturális és életszínvonalbeli különbségei A fizikai munkavégzés sajátosságai, ciklikus munkacsúcsok Jellemző a feketemunka, elsősorban a kézimunka igényes ágazatokban

73 Mezőgazdasági munkaerőfelhasználás (éves munkaerőegység) Megnevezés Nem fizetett Fizetett Összesen előzetes adat Forrás: KSH

74 Élőmunka - holtmunka Élőmunka A termelés érdekében kifejtett fizikai és szellemi munka Holtmunka Az élőmunka helyettesítésére irányuló technikai fejlesztés A holtmunka növeli az élőmunka hatékonyságát Csak akkor gazdaságos a holtmunka növelése, ha általa több élőmunkát lehet megtakarítani, mint amennyit előállítására felhasználtak

75 Foglalkoztatás számokban % A mezőgazdaságban dolgozók részaránya a nemzetgazdaság aktív keresőiből 1983 = 1028 ezer 2004 = 200 ezer

76 A munkaerő megítélésének szempontjai Életkor 61% középkorú és idősödő Szakképzettség javuló tendencia, de még mindig lemaradás más ágazatokhoz képest, vállalkozói ismeretek hiánya

77 Keresetek, jövedelemviszonyok kb % lemaradás aktív koruak alacsonyabb életszínvonala nincs jövedelemtartalékolás alacsony bértől függő juttatások (munkanélküli segély, nyugdíj, GYED) munkabéren kívüli juttatások csökkennek, eltűnnek

78 JÖVEDELMEZŐSÉG GAZDASÁGOSSÁG

79 Hatékonyság Jövedelmezőség azonosság : mindkettő a ráfordítások és eredmény viszonyát vizsgálja különbözőség : egyetlen célt ( jövedelmet ) értékeli, önmagában is értelmezhető, pozitív tartományban kap értelmet, a számítás módszere A hatékonysággal azonos és ellentétes irányú változása is lehetséges!

80 A gazdaságosságról Leginkább a makroszintű komplex hatékonysági mutató minősítésével azonosítható Egy termék gazdaságossága függ: a társadalmilag szükséges eleven és holt munkaráfordítás színvonalától; a termék nemzeti értéke miként viszonyul a nemzetközi értékhez; a mezőgazdaságon belül, vagy azon túlmenően a sokféle termék viszonylatában hol az adott termék helye?

81 Vállalkozói szerkezet, földhasználat

82 Agrárpolitika Agrárpolitika: a mezőgazdaság gazdasági és társadalmi viszonyaira direkt vagy indirekt módon ható tudatos állami beavatkozások összessége Az agrárpolitika általános céljai Élelmiszer- és nyersanyagellátás biztosítása Az ágazatban dolgozók életszínvonalának, jövedelmének növelése A vidéki területek kultúrállapotban tartása A természeti elemek megőrzése, védelme A vidéki lakosság helybentartása

83 Az agrárpiaci beavatkozások indokai Alacsony jövedelemrugalmasság Természettől való függés, termésingadozások Termelők un. inverz kínálati magatartása Ciklikus áringadozások a hazai termékpiacokon Világpiaci árváltozások Input ill. output termékek monopol vagy oligopol piacstruktúrában Alapvető élelmiszerek keresletének árrugalmatlansága

84 Termelők árukínálata rugalmatlan az árak változására ( termelési ciklusok ) Mérsékelt a mezőgazdaság strukturális alkalmazkodóképessége Szétaprózott ( diverzifikált ) a mezőgazdasági nyersanyagtermelés

85 Agrárpolitika feladatai, eszközei Az agrárpolitika feladatai A tulajdon- és érdekviszonyok szabályozása Az optimális termelési szerkezet és technológiai rendszer kialakítása A földpiac (így a birtokpolitika) szabályozása Az agrárpolitika eszközei Struktúrapolitika Piacpolitika Árpolitika Az agrárpolitika és a vidékpolitika szoros kapcsolatban állnak, átfedik egymást

86 Struktúrapolitika Cél: a gazdaságok társadalmilag és gazdaságilag optimális méretének kialakítása, az ehhez kapcsolódó nehézségek enyhítése Főbb tevékenységi területek: Üzemi szerkezet optimalizálása, a racionális termelési méret kialakítása a hatékonyság javítása érdekében A szociális és környezeti hatások makroszintű kompenzálása Regionális problémák kezelése (vidékfejlesztés) Az üzemi struktúrába való beavatkozás eszközei Örökösödési törvény Konszolidációs programok Egyesítési politika

87 Piacpolitika Cél: az agráriumra jellemző bonyolult kapcsolatok befolyásolása a termelők védelme érdekében Beavatkozási lehetőségek: Jól működő piaci intézmények létrehozása (pl. nagybani piac, tőzsde) Egyes piaci szereplők kiválasztása és preferálása (pl. családi gazdaságok) Biztosítja az ágazatba való szabad be-és kilépést Segíti az új belépőket (pl. fiatal agrárvállalkozók) Támogatja a kisebb termelők közös értékesítését (pl. TÉSZ, vertikális koordináció)

88 Árpolitika Probléma: a termékpályán keletkező jövedelemtömegből a termelő részesedik a legkisebb mértékben Cél: Elsősorban a termelő által elért, valamint a vertikális termékpálya egyes pontjain kialakuló árra összpontosít Az elérendő célok különbözőek lehetnek, pl.: Árstabilizálás Termelők jövedelmének növelése Kereskedelmi árak csökkentése, Jövedelemdiszparitás megszüntetése Az árpolitika sokféle eszköz, ill. azok kombinációit alkalmazza Beavatkozási lehetőség a folyamat két végpontján

89 Árszabályozás állami és az önigazgatási szervek tudatos piaci beavatkozása az egyes árak alakulásán vagy az ártényezőkön keresztül Az árszabályozás fokozatai: Intervenció: piaci beavatkozás, egy egy termékre, termékkörre vonatkozó, rendszerint nem tartós és a piaci önszabályozást nem érintő állami, vagy önkormányzati intézkedés Rendszeres piac vagy árszabályozás: a piaci szereplők meghatározott piaci magatartását kikényszerítő hatósági beavatkozás Piaci rend, piackormányzás: valamely termék, vagy termékcsoport zárt árszabályozása, az árváltozások megakadályozását szolgáló rendelet. A gazdasági irányítási beavatkozás politikai célokat szolgál, politikai érdek alá rendeli az egész árpolitikát. (érdekegyeztetésével alakul ki.)

90 Agrárpolitika Az agrárpolitika további részterületei Birtok- (föld-) politika Szövetkezetpolitika Beruházáspolitika Hitelpolitika Jövedelempolitika Humánpolitika Termeléspolitika Értékesítési politika Az agrárpolitika módszerei Beavatkozás célrendszerének meghatározása Célok megvalósításának vizsgálata Makro- és mikrogazdasági kutatások, elemzések

91 Agrárpolitika a 4F értelmezés Föld, Földműves, Falu, Foglalkoztatottság 1. F FÖLD földhasználat birtokviszonyok a bérleti és a gazdálkodási rendszerek régi magyaróvári iskola: Telektan, Felszerelés- és Jószágberendezés-tan földbirtok-politika (az agrárpolitika lényege) Aranykorona-rendszer (idejétmúlt!)

92 Agrárpolitika a 4F értelmezés 2. F FÖLDMŰVES központban: a földművelő vidéki jövedelemviszonyok életminőségi kérdések kapcsolat a, közgazdaságtannal (pénz- és hitelpolitika, vámpolitika, jelzálog, költségvetési transzferek) + az agrárgazdaságtannal, szociológiával, marketinggel az érdekvédelem elméleti forrása

93 Agrárpolitika a 4F értelmezés 3. F FALU tanyavilág a tágabban vett agrártársadalom kapcsolat a vidékszociológiával és a gazdaságföldrajzzal demográfiai folyamatok, migráció településszerkezet, népességviszonyok vidéki térségek kiürülése

94 Agrárpolitika a 4F értelmezés 4. F FOGLALKOZTATOTTSÁG komplex kérdéskör multifunkcionális mezőgazdaság Népességmegtartási törekvések intenzív versus extenzív rendszerek axióma: a mezőgazdaság munkaerőkibocsátó ágazat probléma: szezonalitás, ciklikusság

95 Ágazatok értékelése

96 Gabonafélék

97 Gabonafélék Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009 ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Nemzetközi kereskedelembe 270 millió tonna gabona került

98 A búzatermelés világgazdasági jelentősége A világ egyik legértékesebb gabonaféléje Vetésterülete: 90- es évek: millió ha, csökkenő tendencia 2002 : 210,8 millió ha (FAO) Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő terület %-án Hozam: 2,6 t/ha ( világátlag )

99 A világ búza vetésterületének alakulása Év Vetésterület Világtermelés 1960/ / / / / / / / / / /2004 (millió ha) 202,3 207,0 225,3 237,1 229,9 231,4 219,8 229,6 213,7 210,8 217,6 (millió tonna) 241,1 306,5 352,6 436,3 494,9 588,0 538,1 609,7 583,6 568,1 624,0 Átlagos termelési mennyiség (t/ha) 1,15 1,48 1,56 1,86 2,15 2,54 2,45 2,66 2,73 2,69 2,86

100 A világ búzatermelésének megoszlása 2004 ben 7% 9% USA 12% India 17% EU 15 15% Oroszország 40% Egyéb Kína Egyéb EU-15 India USA Oroszország Kína Világtermelés: 624 millió tonna Termőterület: 218 millió ha Forrás: FAO 2004

101

102 Termelés Mennyiség (m illió t) , ,8 584,4 582,2 572,5 568,1 564, Éve k Fogyasztás (2003): 591 millió t

103 A búza termésmennyisége millió tonna Év világ magyar , , , , , , , , , ,99

104 Búza Legnagyobb búzatermelők: az EU valamint a volt Szovjetunió utódállamai (SZU: 115 millió tonna) USA és Kanada együtt: 82,5 millió tonna India: 80 millió tonna A világ búzatermelése meghaladta a 683 millió tonnát (2008/09) Világ búzaexport mennyisége : ~ 130 millió tonna Búza import: É Afrika, Távol Kelet Búza exportőrök: USA, Kanada, Oroszo.,Ausztrália, EU

105 A világ és az EU búzamérlege (millió tonna)

106 Kukorica Legfontosabb takarmánynövény 2009 ben 798,1 millió t világtermés 2010 : 808,8 millió t Legnagyobb kukorica termelő az USA, évi 307,1 millió t Argentína és Brazília összesen 66 millió t A világ takarmány célú felhasználása 482 millió t

107 Kukorica USA 119 millió t szemes kukoricát használ fel bioetanolnak, (47 milliárd liter) A világpiaci árat is az USA befolyásolja Legnagyobb importőrök: Mexikó, Japán

108

109 Búzatermelés Európában Intenzív termelők Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium 6,5 8,0 t Közelítő második vonal Németország, Franciaország, Dánia 5,5 7,0 t A harmadik vonal Svájc, Magyarország, Csehország, 4,0 t felett Szlovákia, Ausztria, Bulgária A fentiektől elmarad Lengyelország, Románia, Olaszország, 3,0 4,0 t Horvátország, Szerbia Extenzív termelők: USA, SZU utódállamok, Kanada, Ausztrália 1,5 2,5 t/ha

110

111 Betakarított gabonatermés Magyarországon millió tonna egyéb kukorica búza

112 Forrás: FAO Jámbor Attila

113 Búza termőterülete ezer hektár ( 2007 ben ha ) '

114 Búza termésátlaga kg/ hektár ( 2007 ben 3590 kg/ha )

115 Gabonák termésmennyisége ,81 8,67 9,01 8,4 7 millió tonna ,87 3,66 5,03 5,84 3,9 4,56 2,9 5,93 5,15 4,4 4 Kukorica Búza

116 Több év átlagában magas alacsony Fejér Területenkénti szóródás t/ha (megyénként) Nógrád 5,1 3,25 Baranya Zala 5,1 3,6 Csongrád Szabolcs 4,6 3,7 Békés 4,4 3,8 Vas magas 2007 ben alacsony Baranya Nógrád 4,3 2,8 Zala Pest 4,2 2,9 Vas Heves 4,2 3,0 Tolna J N Szolnok 4,1 3,1

117 Kalászos gabonák megoszlása (betakarított terület szerint 1000 ha) búza rozs árpa zab triticale

118 Búzamérleg (ezer tonna) Őrlés: 1700 Ipari felhasználás: 80 Vetőmag: 300 Forrás összesen: 4865 Átmenő készlet: 200 Takarmány: 800 Export: 1785

119 Gabonamérleg millió tonna *? belföldi felhasználás export termelés Forrás: KSH Belföldi felhasználás: ipari feldolgozás + takarmány-felhasználás + vetőmag-felhasználás

120 A világ búzakereskedelme az ezredfordulón ( milló tonna ) Búza és búzaliszt kivitel USA 30,0 Kanada 18,5 Ausztrália 19,0 Argentína 10,0 Európa(EU 15) 15.5 Kazahsztán 4,5 Világ összesen: 104,3

121 A világ búzakereskedelme az ezredfordulón ( milló tonna ) Búza és búzaliszt kivitel USA 30,0 Kanada 18,5 Ausztrália 19,0 Argentína 10,0 Európa(EU 15) 15.5 Kazahsztán 4,5 Világ összesen: 104,3 Búza és búzaliszt import Nyugat Európa 3,4 EU 3,6 Kelet Európa 1,6 SZU utódállamok 4,8 Dél és közép Amerika 15,8 Közel Kelet 15,2 Távol Kelet 15,6 Japán 5,9 Kína 10,0 Észak Afrika 16,0 Világ összesen: 104,3

122 A magyar búzakivitel legfontosabb irányai 80 ezer t Komáromon és Hidasnémetin keresztül 171 ezer t 603 ezer t 24,2 ezer t Sopronon keresztül Éves várható búzaexport: 1,7 millió tonna 48,5 ezer t Záhonyon keresztül 572,5 ezer t Lökösházán és Biharkeresztesen keresztül 500 ezer t Gyékényesen és Murakeresztúron át

123 A magyar búzatermesztés biztonságát befolyásoló tényezők Fajtaváltás Növényvédelem Tápanyag visszapótlás Műszaki technikai feltételek Integráció termelési rendszerek Szakmai ismeretek

124 Búza A költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) ezer Ft/ha Termelés értéke Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés Egyszerűsített kifizetés Költség Forrás: Az AKI Költség- és Jövedelemelemzési Osztályának tesztüzemi adatai alapján az AKI Agrárpolitikai Kutatások és Ágazati Ökonómia Osztályain végzett számítások. (2005, 2006: 1 =252 Ft)

125 Olajnövények

126 Olajnövénytermesztés a világban A világ legnagyobb mennyiségben termelt olajos növényeiből 437 millió tonnát takarítottak be 2009/2010 ben Ebből szója 59,3% ot, Repce 13,7% ot Napraforgó pedig 7,2% ot képviselt Többi: földimogyoró, gyapotmag, pálmamag, kókuszbél, szezámmag, lenmag, ricinusmag

127 Növényi olajok Világtermelés 168,8 millió tonna 1. Pálmaolaj 27,7 % 2. Szójaolaj 22,4 % 3. Repceolaj 13,8 % 4. Napraforgóolaj 7 %

128 Főbb növényi termékek felhasználásénak középtávon várható alakulása

129 SZÓJA 259 millió tonna (2009) USA 91,4 millió tonna Brazília 69 millió tonna Argentína 54 millió tonna Ők képviselik a globális kereskedelem 83 % át EU 13 millió tonnát importál (szójabab) USA: 40 millió tonna export (szójabab) (amerikai kontinens a bio dízelipar is egyre több szójaolajra tart igényt) EU tak. keverékek: 90% ban GMO s

130 REPCE Globális termőterülete meghaladja a 32 millió ha t Kínában 7,1 millió ha, Indiában 6,1 millió ha, EU ban 6,8 millió ha Globális termelés 60 millió tonna, vezető exportőr: Kanada Világ repceigénye folyamatosan növekszik EU: nettó importőr, repceolaj felhasználása meghaladta a 10 millió tonnát Mo.: 290 ezer ha Mo on biodízel gyártás repcéből 2007 óta

131 Napraforgó Világtermelés kb. 34,3 millió tonna (2010) EU 6,3 millió tonna Világ vezető napraforgóolaj exportőre Ukrajna Második Argentína Legnagyobb napraforgóolaj importőr az EU (0,9 millió t) Mo on 536 ezer ha napraforgó volt 2009 ben 1,259 millió tonna terméssel (ezzel az EU 2. országa vagyunk napraforgó termelésben, Fro mögött, Bulgária előtt) 683 ezer tonna napraforgót exportáltunk (NL, D, I, A)

132 Gabonafélék, olaj, fehérje és rost növények piacszabályozása (GOFR)

133 Jelentősége Európai Unióban gabonaféléket 36,5 millió ha on EMGA ból 40 % al részesedik 17,5 Md Hazánkban 2 2,5 M ha on 2002-ben Búza Kukorica Ezer t t/ha Ezer t t/ha Magyarország , ,07 EU , ,79

134 Négy intézkedéstípusba sorolhatók a támogatási intézkedések 1. Közvetlen termelői támogatások (termőföld, állat létszám alapján) 2. Intervenció 3. Belpiaci intézkedések 4. Külpiaci szabályozás GOFR növények piacszabályozása a 1., 2., 4. típusú intézkedésekből épül fel.

135 Állattenyésztés

136 Rendszerváltás után Állattenyésztési ágazatok a mezőgazdasági visszaesés legnagyobb vesztesei Sertés, szarvasmarha és juhtenyésztés: legnagyobb visszaesés Baromfitenyésztésben kis mértékű 5% os visszaesés volt tapasztalható 2002 re Mára a baromfitenyésztés a legjelentősebb

137

138 Baromfi ágazat Állattenyésztés termékeinek Bruttó termeléséből való részesedése 1990 ben 24% 2002 ben 32% 2004 ben 39% Állatok állományának alakulása (millió egyed) Tyúkfélék 32,2 31,9 31,2 Liba 2,01 1,37 2,1 Kacsa 3,4 3,4 2,9 Pulyka 3,2 4,4 3,5

139 Sertéságazat 1999 ig az állattenyésztés meghatározó ágazata Folyamatosan csökkenő tendencia a kiszámíthatatlan piaci hatások miatt 2002 ben 5,1 millió egyed, 2008 ban már csak 3,4 millió egyed 2009 ben 3,1 millió egyed Kedvezőtlen kilátások a kocaállomány és vágósertés termelésében egyaránt Pozitívum a magas minőség (1993 ban EU minősítési rendszert vezettek be)

140

141 Szarvasmarha ágazat Vágómarha termelés fontos, exportorientált tevékenység volt Rendszerváltás utáni piaci és gazdasági változások kedvezőtlenül hatottak rá Hatékonysági és jövedelmezőségi problémák miatt hanyatlás következett be 2002 re 51% kal csökkent az állomány EU csatlakozás után kedvező hatással volt a húságazatot érintő támogatási rendszer Tehénállomány is folyamatosan csökkent 1990 ben még 630 ezer egyed 2002 ben már csak 362 ezer egyed 2009 re 312 ezer egyedre csökkent Tejtermelés: 2,8 milliárd literről 2002 re 2,1 milliárd literre csökkent, mely 2009 re 1.7 milliárd literig esett vissza

142 Juhtenyésztés Napjainkban sincsenek kihasználva a juhászatban rejlő lehetőségek Magyar juhállomány létszám és minősége elmarad a kívánatostól Állományunk 1982 óta, kisebb ingadozással, de csökkenést mutat, Anyajuh állomány 1990 ben 1313 ezer egyed, 2004 ben 1088 ezer egyed, 2009 ben már nem érte el az 1 millió egyedet

143 Állatállomány változása (decemberi állomány) ezer egyed

144 A tejágazat ökonómiai jellemzése

145 A faji sajátoss tosságok Későn érő állatfaj. Hosszú generációs intervallum. Egyet ellő állatfaj. Tömegtakarmány fogyasztó ágazat. Ingadozó termelés éven belüli ciklus. Napi termelés Speciális termék sajátos kitermelés és nehéz kezelhetőség

146 és s a belőlük k fakadó ökonómiai sajátoss tosságok Hosszú improduktív időszak. Magas beruházási igény. Hosszú megtérülési idő. Hozamérzékenység. Nehezen viseli el az ökológiai és ökonómiai változásokat hosszútáv! Tej: korlátozott szállíthatóság és eltarthatóság. Elsődleges cél a belső fogyasztás fedezése. A ciklusos termelés miatt minden évben tejfelesleg képződik levezetés problémája.

147 Tejpiaci jellemzők Kiszámíthatatlan az árak alakulása, mert ez a legrugalmatlanabb piac az élelmiszergazdaságban Egy tehénre jutó tejhozam következtében kevesebb tehénre van szükség Termelés alacsony jövedelmezőség miatt sok termelő feladni kényszerül az állattartást A tej termelői ára reálértékben csökken, és továbbra is kiszámíthatatlan

148 A világ tejtermelése

149 Világ tejtermelése 2008: 680 millió tonna 2018 ra (FAO, OECD becslés): 810 millió tonna (EU, India, USA, Kína részesedése: 60%) Nettó exportőrök: Ausztrália, Új Zéland, EU, USA, Argentína Nettó importőrök: Afrika, Ázsia

150 A világ tejtermelésével kapcsolatos megállapítások Csökkenő szarvasmarha létszám, ezen belül meghatározó mértékben csökkenő tejelőtehén létszám. Növekvő fajlagos hozamok, változatos kép Növekvő tejtermelés

151 Az EU és az USA tejtermelése forrás: AKI

152 A tejágazat világpiaci kilátásai között A sajt és a teljes tejpor kereskedelmének bővülése; A sovány tejpor és vaj piacának stagnálása Az exportértékesítés továbbra is korlátozott; A világpiaci árak az időszak elején nőnek, majd csökkennek. Mérsékelt növekedés a termelésben

153 Tejpiac Tejkvóták kihasználtsága tovább romlik A piaci egyensúly visszaállításához különböző intézkedéseket vezettek be (exporttámogatás, intervenciók) Tej felvásárlási árak továbbra is alacsony szinten mozognak, ezért a termelés nem éri el a kvóta szintjét Tejtermékek, sajt, tejpor, vaj fogyasztása növekszik Sajttermék választék egyre bővül

154 A tejtermékek világpiaci árának alakulása

155 Világkereskedelem 4 legnagyobb exportőr (Új Zéland, Ausztrália, EU, USA) Ők a nemzetközi kereskedelem 70 % át bonyolítják le Globális sajttermelés 2/3 át az USA és EU adja EU ban: Németország, Franciaország, Hollandia és Olaszország képviselik a sajtgyártás jelentős részét Ők a világpiacra 1.8 millió tonna sajtot juttatnak, mely a világkereskedelem mintegy 9% a

156 SAJT Globális termelés 2/3 a: EU, USA Globális átlagos fogyasztás 3 kg/fő/év USA ban ez 15 kg EU 27 ben 16 kg (Mo. 8 kg) Legkiemelkedőbb Svájc, 22 kg/fő/év Az EU a sajt világkereskedelem 35% át adja Japán képviseli a globális sajt import 15% át Legnagyobb felvásárlók az ázsiai országok

157 VAJ India évi 4,3 millió tonna vajat termel, ezzel világelső EU a 2. helyen áll, évi 2 millió tonna termeléssel Világ átlagfogyasztás 1,5 kg/év EU ban ez 4 kg, Új Zélandon pedig 7 kg, Kína: 0,1 kg Világ legnagyobb exportőre Új Zéland, 50% os világpiaci részesedéssel

158 Az EU tejágazata

159

160 Emlékeztető: A CAP szabályozás Kvótarendszer 2015 ig (2008 ban kvótanövelés!) Ártámogatás Jövedelemtámogatás Intervenciós ár 20% Jövedelemtámogatás között a történelmi kvótajogosultság alapján (kg) Jövedelemtámogatás 2007 decoupled cross compliance gazdákodóhoz/területhez kötött fenntartható fejlődés környezet termékminőség állatjólét

161 Az EU 15 tejágazatának főbb jellemzői 18 % át adja a mezőgazdaság bruttó termelési értékének. Mintegy 20 millió tejelő tehén. ~120 milliárd literes tejkvóta (ennek +15% val rendelkeznek az új tagállamok) kg/év/tehén fajlagos hozam. 300 kg átlagos fejenkénti éves tej és tejtermék fogyasztás. Egységes piaci szabályozás. Fő termelők: Franciaország, Németország, Egyesült Királyság.

162

163 Az EU 25 tejtermelése A teljes kvóta: 119,8 (2005/06)+ 18,5=138,3 mt 25% át Németország, 20% át Franciaország adja. Lengyelország egymaga adja a 2004 ben csatlakozott 10 tagállam tejtermelésének több mint felét.(a 4. helyet foglalja el a tagállamok sorrendjében) Magyarország 2 milliárd liter körüli tejtermelésével a 15. helyen áll a 25 tagállam között.

164 A kvótarendszer

165 Az EU 25 tejtermelése a csatlakozáskor skor (2004!) A kibővített EU tejtermelése a lakosság növekedéséhez hasonlóan körülbelül 20 %-kal, a tejkvóta 15 %-kal növekedett. Az EU-15-ben a tejtermelés 95, az EU-10-ben 72 %-át vásárolja fel a tejipar. Az EU-10-ben az egy tehénre jutó átlagos tejhozam kilogramm, ami az EU-15 átlagos tehenenkénti tejhozamának hozzávetőleg kétharmadát teszi ki.

166 A termelés szerkezete Az Európai Unióban a 100 db marhánál is több állatot tartó telepek a dominánsak, a legtöbb szarvasmarha, vagyis az állatok több mint 52%-a ezeken a telepeken található. Ha az üzemek darabszámát nézzük, ezek a nagy létszámú telepek 13%-ot tesznek ki. A farmok átlagos tehénlétszáma 29. EU-10-ben a tejtermelés koncentrációja még ennél is alacsonyabb, az egy gazdaságra jutó tehénállomány mindössze 3 egyed.

167 A termelés szerkezete EU-15 megközelítőleg 20 millió egyedes tejelőtehén-állományának csupán egynegyedével (4,8 millió egyed) rendelkezik az EU-10, ahol a tehéntartó gazdaságok száma (1,5 millió) mégis több mint kétszeresével haladja meg az EU-15 tagországaiban található tehenészetek (730 ezer) számát.

168 Az 1 2 darab marhás telepeken az állatállomány mindössze 3% át tartják, mivel azonban rendkívül sok ilyen üzem található, a gazdaságok számát tekintve ezek 32% ot tesznek ki. Az állatállomány közel 25% át darab marhás telepeken tartják, ezek közel 20% ot képviselnek az üzemek közt

169

170 Belső kereslet várhatóan nő a sajt és egyéb magasabb hozzáadott értékű tejtermékek iránt. Az ömlesztett tejtermékek termelése a támogatás és a piaci árcsökkenés következtében várhatóan visszaesik. Az export teljesítmény várhatóan visszaesik.

171 Bizottsági előrejelzés A sajt termelés és fogyasztás növekedése (meghaladja 2013 ban a 9 millió t t) várható, míg a vajtermelés és sovány tejpor előállítás volumene csökken. A sajtexport viszont csökkenhet, ha a 2005 ben indult trendnek megfelelően a belső fogyasztás növekedés meghaladja az termelés növekedését.

172 A csökkenő vajtermelés mellett a vajexport is csökken ennek oka részben a kisebb világpiaci igény, illetve az Új Zélandról és Ausztráliából generálódó egyre erősebb verseny.

173 Magyarország tejszektora

174 A szarvasmarha állomány változása Magyarországon (ezer db) szarvasmarha-állomány ebből:tehén

175 Tejszektor év Szarvasmarh a létszám 1000 db Ebből 2 évnél idősebb tejelő tehén 1000 db Tehéntej termelés Millió kg Tehéntej felvásárlás Millió kg Tehéntej felvásárlási ár /100 kg Tehéntej felvásárlási ár Ft/100 kg ,5 1686,2 24,2 63, ,8 1674,0 26,7 68, ,8 1736,0 26,7 64, ,3 1636,8 28,2 71, ,8 1544,9 25,9 62, ,0 1495,7 24,8 64, ,0 1296,8 24,4 63, ,0 1434,8 28,7 72, ,0* Forrás:KSH * 2008 jan-júl

176 A szarvasmarha állomány és tejtermelés alakulása

177

178 A tejtermelés volumenének változása Magyarországon (millió liter)

179 Az ágazat jellemzői A mezőgazdaság bruttó termelési értékének 13% át, az állattenyésztés bruttó termelési értékének 30% át adja. Az évhez képest 2002 ben a bruttó termelési volumenindex mindössze annak 66% a. A fajlagos tejhozam sokáig alatta maradt az EU átlagnak (5722 liter) 1988 ban még 111% a volt az EGK átlagnak, 2005 ben azonban már ismét meghaladta azt (6300 kg) A megtermelt tej 98% a extra minőségű.

180 A 2 milliárd liter körüli tejtermelés mintegy 400 millió literrel meghaladja a belső igényt. A hazainál olcsóbb import tejtermékek megjelenésére kell számítani az EU piacán belül. A termelés visszafogásán kívül megoldást jelenthet a belső fogyasztás növekedése, mivel az egy főre jutó fogyasztás 160 kilogrammra csökkent

181 Az ágazat jellemzői a tej ára 1993 ig a tej hatósági áras termék volt (maximális árat határoztak meg rá a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson tól bevezették a garantált árat: ez jövedelmet legfeljebb az átlagosnál lényegesen hatékonyabb termelők számára tartalmazott mértékét az adott évre kalkulált átlagos termelési költség 90% a körül határozták meg, 1998 tól az átlagos termelési színvonalon termelők önköltségének 70% át el nem érő minimum árként rögzítették, melyhez kvóta is társult.

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

首都经济贸易大学(三).DOC

首都经济贸易大学(三).DOC ... 1... 3... 6... 9...11... 13... 16... 19... 22 I ... 25... 28... 33... 36 ( )... 39... 43... 46... 46... 49... 51... 52... 58 II ... 60... 63... 68... 68... 70... 72 ( )... 82... 92... 94... 95... 97...

Részletesebben

女性减肥健身(六).doc

女性减肥健身(六).doc ...1...3...8...9...9... 11...13...14...15...18...23...24...28...30...31...33...34...35...35 I ...37...39...40...42...43...45...46...47...48...49...51...53...55...57...58...62...68...69...70...72...73...75

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

高考政治备考讲座

高考政治备考讲座 高 考 政 治 备 考 讲 座 一 命 题 特 点 1. 背 景 材 料 时 政 化 一 个 背 景 材 料, 可 编 制 一 个 试 题, 也 可 编 制 多 个 试 题, 少 则 编 制 2 3 个 试 题 近 年 政 治 试 题 涉 及 的 背 景 材 料 有 : 十 六 届 三 中 全 会 修 改 宪 法 三 个 代 表 小 康 建 设 人 才 强 国 战 略 科 学 发 展 观 以 人 为

Részletesebben

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Részletesebben

untitled

untitled 11I 1 2 2007 6 30 108,891,209.44 2007 A 3 2004 12 11 11II 2005 1,027 2005 50 80% 2000 4 80% 5 3,650 2006 2007 16 5,791.44 2,805.86 2007 9 30 34,000 2007 7 7 15 6,987 2006 2007 16 5,593.22 2,609.68 2007

Részletesebben

国防常识

国防常识 ...1...14...14...18...19...26...28...30...31 97...40...40...41...42 ()...43...43...44...44...45...46 I ...47...47...48...49...49...52...53...54...54...55...57...58...59...61...62...62...64...66...68...69...72

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BB.3

BB.3 I IURNA L S AN S ï EK VOA ó N m 8 ç 6-8 1 园 叫团团回国 J m l ll m i h M t m t ik i E v l i P g l l A i r L i m b h - T k l ik d i K t T m g i d T r p tc P g r h P r r m P r S t d i T g r T r h d p p r b h K

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

高級職業學校實習辦法(草案二)(93

高級職業學校實習辦法(草案二)(93 高 雄 市 政 府 教 育 局 104.03.31 高 市 教 高 字 第 10431944200 號 函 核 備 高 雄 市 立 高 雄 高 級 商 業 職 業 學 校 群 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (104 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 104 年 03 月 31 日 高 雄 高 級 商 業 職 業 學 校 群 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫

Részletesebben

新生儿护理(下).doc

新生儿护理(下).doc ...1...1...5...8...9...12...28 BB...30 17...31...38...40...43...45...46...49...52...54...57...60 I ...62...65...69...70...77...80 72...81...82...85...89...90...92...94...95...95... 101... 102... 103...

Részletesebben

2001 4,353 2011 24,958 19.1% GDP 1978 2008 12 31 32.0 2013 12 31 76.6 19.1%2011 2011 2012 2013 14.3% 15.6% 13.9% 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30

2001 4,353 2011 24,958 19.1% GDP 1978 2008 12 31 32.0 2013 12 31 76.6 19.1%2011 2011 2012 2013 14.3% 15.6% 13.9% 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30 2008 2013 GDP314,045 568,845 12.6% 2010 2011 GDP GDP 2008 23,7082013 41,805 12.0% GDP GDP GDP 2008 2013 2008 2013 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 9.6% 31,405 9.2% 34,090 10.4% 40,151 47,288 51,932 56,885

Részletesebben

2001 4, , % GDP % % 15.6% 75,000 60, % 50,920 58,190 67,290 35% 28%

2001 4, , % GDP % % 15.6% 75,000 60, % 50,920 58,190 67,290 35% 28% 2008 2012 GDP314,045 519,322 13.4% 2010 2011 GDP GDP 2008 23,7082012 38,354 16.1% GDP GDP GDP 2008 2012 2008 2012 60,000 50,000 40,000 30,000 9.6% 31,405 9.2% 34,090 10.4% 40,151 51,932 47,288 9.3% 7.8%

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(八十六)

新时期共青团工作实务全书(八十六) I......... 75..................... II...... 1995..... 1995........................... 21... ........................ III 1993 2010 6000 1993 12 1994 1995 1994 1995 3 19951999 1991 1. 2. 3.

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

2002 2003 6 4.1% 15 23 8 4.08 3.92 13.08 9.9256.87% 43.13% 2005 5.11 18.1956.84% 3.89 13.8143.16%23 32 60% 2004 1 2 0.5 1 2005 3 6.13 55.964% 2006 201

2002 2003 6 4.1% 15 23 8 4.08 3.92 13.08 9.9256.87% 43.13% 2005 5.11 18.1956.84% 3.89 13.8143.16%23 32 60% 2004 1 2 0.5 1 2005 3 6.13 55.964% 2006 201 1958 1 1983 1990 8 1991 6 2001 9 2002 12 2013 10 28 1990 8 2013 10 2012 12 2013 10 28 920,000,0001.00 920 1983 1990 3.11 1991 1996 3.11 13.61 2001 13.6115 9 60% 2003 6 6 40% 84 2002 2003 6 4.1% 15 23 8

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

一學就會,空間醫學實修大全

一學就會,空間醫學實修大全 郭 氏 觀 舌 與 養 生 臨 床 養 生 案 例 參 考 郭 志 辰 / 著 良 辰 文 化 事 業 出 版 觀 舌 與 本 草 圖 譜 一 舌 尖 診 斷 與 用 藥 一.1 舌 尖 尖 舌 苔 2 郭 氏 觀 舌 與 養 生 I. 舌 上 焦 養 生 參 考 1-1 舌 尖 尖 舌 舌 尖 尖 舌 苔 就 像 桃 形 一 樣, 稱 為 桃 形 舌 苔, 主 要 是 任 脈 到 督 脈 能 量

Részletesebben

5% 14A 0.1% 5% 14A 2

5% 14A 0.1% 5% 14A 2 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 0337 (i) (ii) 55% 49% (iii) 57% 57% 49%60% 1 5% 14A 0.1% 5% 14A 2 (i) (ii) 359,403 539.87683.84 518 3 (i) 55% (ii) 49% 3,260 16.3020.64 152 70% 80% 95%5% 4 (i) (ii)

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques  (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

中華臺北不符合措施清單(附件 8B:I)

中華臺北不符合措施清單(附件 8B:I) 中 華 臺 北 不 符 合 措 施 清 單 ( 附 件 8B:I) 1 所 有 子 相 關 條 款 : 國 民 待 遇 ( 第 9.5 條 ) 2011 年 6 月 15 日 土 地 法 投 資 林 地 漁 地 狩 獵 地 鹽 地 礦 地 水 源 地 要 塞 軍 備 區 域 及 領 域 邊 境 之 土 地 不 得 移 轉 設 定 負 擔 或 租 賃 於 外 國 人 外 國 人 在 中 華 臺 北 取

Részletesebben

最新监察执法全书(一百一十八).doc

最新监察执法全书(一百一十八).doc ..................... I ............................. II ................................. III .................. 10............... IV ............... V [2001]132 WTO 10 100 2001 21 2002 28 2002

Részletesebben

扬州大学(上)

扬州大学(上) ...1...1...10...21 2004...28 2003...30...32...33...35...36...37...38...38...39...39...39...40...40...41 I ...42...42...43...44...45...47...48...49...50...50...51...51...52...52...53...62...67...75...83...90...95

Részletesebben

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Részletesebben

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Részletesebben

水功能区划报告

水功能区划报告 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 前 言 水 是 生 命 之 源 生 产 之 要 生 态 之 基 水 资 源 短 缺 水 污 染 严 重 仍 然 是 当 前 制 约 经 济 社 会 可 持 续 収 展 的 主 要 瓶 颈

Részletesebben

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Részletesebben

作者的話

作者的話 No. 2007-91 2007 12 14 ********************************************************* 我 國 反 腐 敗 鬥 爭 面 臨 的 問 題 原 因 和 對 策 1 胡 錦 濤 在 十 七 大 上 強 調 : 堅 決 懲 治 和 有 效 預 防 腐 敗, 關 係 人 心 向 背 和 黨 的 生 死 存 亡, 是 黨 必 須 始 終

Részletesebben

第九章 大漠荒原的腾飞

第九章  大漠荒原的腾飞 第 九 章 大 漠 荒 原 的 腾 飞 西 北 干 旱 地 区 的 地 理 范 围 是 贺 兰 山 以 西 的 广 大 地 区, 包 括 内 蒙 古 西 部 河 西 走 廊 整 个 新 疆 和 青 海, 土 地 面 积 292 万 平 方 公 里 1 如 今, 三 江 ( 长 江 黄 河 澜 沧 江 ) 发 源 地 36 万 平 方 公 里, 包 括 玉 树 果 洛 两 地 区 之 大 部, 已 经

Részletesebben

30 Years of Chinese Financial Reform: Policy Operation and ...

30 Years of Chinese Financial Reform: Policy Operation and ... 中 国 财 政 改 革 30 年 : 政 策 操 作 与 制 度 演 进 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 贾 康 赵 全 厚 1978 年 以 来, 中 国 实 行 改 革 开 放, 开 始 了 由 计 划 经 济 向 社 会 主 义 市 场 经 济 转 变 的 经 济 社 会 转 型 历 程 改 革 开 放 以 来 的 近 30 年 时 间 里, 中 国 国 民 经 济 现 代 化 建 设

Részletesebben

全面推进教育综合改革试验的

全面推进教育综合改革试验的 * 上 海 教 育 综 合 改 革 实 验 研 究 把 上 海 确 定 为 全 国 教 育 综 合 改 革 试 验 区, 是 国 务 院 教 育 部 以 及 上 海 市 高 层 领 导 着 眼 于 全 国 教 育 发 展 和 上 海 的 实 际 共 同 推 动 的 一 项 具 有 重 要 现 实 意 义 的 重 大 决 策 充 分 理 解 综 合 改 革 试 验 区 政 策 的 精 神 实 质, 统

Részletesebben

,,,,,,,,,, 1,,, 1 /3,,,,, ;,,,,, ( ),, ( ),,,,,,, 3 1, 70% 80% 90%,,,, 3

,,,,,,,,,, 1,,, 1 /3,,,,, ;,,,,, ( ),, ( ),,,,,,, 3 1, 70% 80% 90%,,,, 3 2008,,,,,,,, 3 2009 1, 6 6 ; 100,, ; ;, ;,,,, 6, 2009 ( ),,?,,, 2 3 : ,,,,,,,,,, 1,,, 1 /3,,,,, ;,,,,, ( ),, ( ),,,,,,, 3 1, 70% 80% 90%,,,, 3 ,, 1998, : ;, :,,, 2009 2010,, 2 3 1998, 10 2008 ( ),,, 5

Részletesebben

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Részletesebben

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Részletesebben

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Részletesebben

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越 中 国 农 村 老 年 人 口 及 其 养 老 保 障 : 挑 战 与 前 景 概 要 虽 然 自 从 上 世 纪 80 年 代 以 来, 中 国 的 人 均 收 入 一 路 飙 升, 人 们 越 来 越 关 注 的 一 个 问 题 是, 农 村 老 年 人 从 收 入 上 涨 所 获 得 的 好 处 远 远 不 及 年 轻 人 及 城 镇 老 人 对 于 农 村 老 人 福 利 状 况 的 关 注

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(一百一十三)

新时期共青团工作实务全书(一百一十三) ............................................. I ............... II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 " 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 21 1 2 3 4 5 6 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Részletesebben

各 种 形 式 里, 而 文 艺 亦 其 一 种 文 艺 在 隐 隐 中 实 在 负 着 联 合 人 类 的 使 命 在 文 艺 里, 我 们 感 染 着 全 人 类 的 悲 乐, 乃 至 人 类 以 外 的 悲 乐 这 种 联 合 力, 是 文 艺 的 力 量 的 又 一 方 面 有 人 说 文

各 种 形 式 里, 而 文 艺 亦 其 一 种 文 艺 在 隐 隐 中 实 在 负 着 联 合 人 类 的 使 命 在 文 艺 里, 我 们 感 染 着 全 人 类 的 悲 乐, 乃 至 人 类 以 外 的 悲 乐 这 种 联 合 力, 是 文 艺 的 力 量 的 又 一 方 面 有 人 说 文 绝 密 启 用 前 试 卷 类 型 :A 2016 年 3 月 湖 北 省 七 市 ( 州 ) 教 科 研 协 作 体 高 三 联 合 考 试 语 文 本 试 题 卷 共 10 页,18 题 ( 含 选 考 题 ) 全 卷 满 分 150 分 考 试 用 时 150 分 钟 祝 考 试 顺 利 注 意 事 项 : 1. 本 试 题 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 阅 读 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 ( 表 达

Részletesebben

兽药使用常识(六).doc

兽药使用常识(六).doc ( ) ...1 ( )...1...4...7...8...9... 11...13...13...15...17...18...19...20 50%...21...22...23...27 I II...28...29 ( )...29...30 A D...31 E...32 B...34 C...37...39...40...41...42...43...44...46...47...48...50...54...58...60...63

Részletesebben

目 录 一 国 家 教 育 部 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 9 3. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点 14 4. 关 于 加 强 高 等 学 校 本 科 教 学 工 作 提 高 教 学 质 量 的 若 干 意

目 录 一 国 家 教 育 部 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 9 3. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点 14 4. 关 于 加 强 高 等 学 校 本 科 教 学 工 作 提 高 教 学 质 量 的 若 干 意 教 学 工 作 手 册 大 连 轻 工 业 学 院 教 务 处 二 五 年 目 录 一 国 家 教 育 部 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 9 3. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点 14 4. 关 于 加 强 高 等 学 校 本 科 教 学 工 作 提 高 教 学 质 量 的 若 干 意 见 ( 教 高 [2001]4

Részletesebben

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4)

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4) 2016 教 师 资 格 证 考 试 中 学 综 合 素 质 仿 真 模 拟 题 (4) 一 单 项 选 择 题 ( 在 每 小 题 列 出 的 四 个 备 选 项 中 只 有 一 个 是 符 合 题 目 要 求 的, 错 选 多 选 或 未 选 均 不 得 分 本 大 题 共 29 小 题, 每 小 题 2 分, 共 58 分 ) 1. 教 师 要 具 有 符 合 时 代 特 征 的 学 生 观

Részletesebben

,,, :,,,,,,,,,,,, 20 1 ,, 56,,,,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,, 2005 11 3 ( 1 ) ( 57 ) (116 ) (168 ) (223 ) (284 ) 1 : :,,,,,,,,,, 1 [ [,, [, [ [ :,,,, [ [, :,! [ :,, 2 [ [ :,, [ [ [ [ ( ),

Részletesebben