Mezőgazdasági növénybiztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági növénybiztosítás"

Átírás

1 Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya A biztosított / szerződő A biztosított növénykultúrák A biztosításnak ki kell terjednie a biztosított növénykultúra teljes területére Biztosítási szerződés egyes típusai A típusú mezőgazdasági biztosítás B típusú mezőgazdasági biztosítás C típusú mezőgazdasági biztosítás Díjtámogatás igénybevételére NEM jogosító szerződés típus: D típusú kiegészítő mezőgazdasági biztosítás A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok A biztosítási összeg meghatározásának speciális szabályai Az önrészesedés speciális szabályai A biztosítási díjra vonatkozó speciális szabályok A szerződő, illetve a biztosított közlési és változás-bejelentési kötelezettségére vonatkozó speciális szabályok A biztosító szolgáltatására, a kártérítés megállapítására vonatkozó speciális szabályok A biztosítási szerződés módosítására vonatkozó speciális rendelkezések A kárbejelentéshez csatolandó további dokumentumok Fogalom meghatározások Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól /40 AHE-11536

3 A mezőgazdasági növénybiztosítás különös biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg , székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt (a továbbiakban: biztosító) és a szerződőnek/biztosítottnak a jelen különös biztosítási feltételek alapján a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet (a továbbiakban: jogszabály) szerint létrejött díjtámogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági növénybiztosítási szerződéseire és az azokhoz kötött, díjtámogatás igénybevételére nem jogosító kiegészítő biztosításokra alkalmazni kell. Jelen kiegészítő feltételek a Mezőgazdasági növénybiztosítások általános biztosítási feltételeivel (továbbiakban: általános biztosítási feltételek) együtt alkotják a biztosítási szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket. Díjtámogatás igénybevételére jogosító biztosítási szerződések esetén a biztosító annak tudatában jár el, hogy az ügyfél nyilatkozata alapján a szerződés tárgyát képező mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatást kíván igénybe venni. Ennek ismeretében díjtámogatás igénybevételére jogosító biztosítási szerződések esetén kizárólag olyan biztosítási szerződést köt, amely megfelel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 47. cikkében foglalt követelményeknek. A díjtámogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági biztosítási szerződések kizárólag a megelőző három évben vagy a megelőző ötéves legmagasabb és a legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves átlagában a mezőgazdasági termelő szokásos éves termésének több mint 30%-át elpusztító jégesőkár, aszálykár, az elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhőszakadás-kár, tűzkár, illetve homokveréskár miatti gazdasági veszteségeket fedezi. Amennyiben a biztosító a díjtámogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági biztosítási szerződésekben felsorolt eseményeken kívül más események után is nyújt kártérítést, úgy támogatás a biztosítási szerződésnek kizárólag a díjtámogatásra jogosító feltételeket tartalmazó része után vehető igénybe. 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya A biztosítási fedezet a létrejött biztosítási szerződésben rögzített kockázatviselési helyeken található, biztosítási öszszeggel fedezetbevont növénykultúrákra terjed ki. A jelen különös biztosítási feltételek alapján az alábbi növénybiztosítási szerződések köthetők: Díjtámogatás igénybevételére jogosító szerződés típusok: A típusú mezőgazdasági biztosítás B típusú mezőgazdasági biztosítás C típusú mezőgazdasági biztosítás Díjtámogatás igénybevételére NEM jogosító szerződés típus: Kiegészítő biztosítás ( D ) A biztosítás időbeli hatálya (kockázatviselési ) A kockázatviselés kezdetét és végét a káreseményre vonatkozó biztosítási feltételek, 3/40 AHE-11536

4 míg a kockázatviselés naptári évét a kötvény tartalmazza. A jelen különös biztosítási feltételek alapján megkötött biztosítási szerződés legfeljebb egy éves termelésére vonatkozik A biztosított / szerződő A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult. Biztosított az lehet, aki a növénykultúra hozamára (termés) jogosult, az ajánlaton név szerint megjelölt személy, aki a föld tulajdonosa, kezelője, bérlője, haszonbérlője, vagy e minőségben a vagyontárgy megóvásában érdekelt más személy A biztosítást megkötheti bármely természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a növénykultúra megóvásában érdekelt, vagy aki/amely a szerződést ilyen érdekelt személy javára köti A biztosított termelő nevét, lakcímét/székhelyét, regisztrációs számát a biztosítási szerződés tartalmazza A biztosított növénykultúrák A jelen különös biztosítási feltételek szerint biztosított növénykultúrának minősül a szerződő által meghatározott és a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel megjelölt a biztosított tulajdonában vagy kezelésében álló, illetve az általa bérelt vagy haszonbérelt földterületen lévő, és a biztosítási adatközlőn meghatározott szabadföldi, lábon álló növénykultúra A biztosításnak ki kell terjednie a biztosított növénykultúra teljes területére. 2. Biztosítási szerződés egyes típusai Díjtámogatás igénybevételére jogosító szerződés típusok: 2.1. A típusú mezőgazdasági biztosítás A biztosítás tárgya: Az A típusú mezőgazdasági biztosítás a következő növényekre köthető meg: őszi búza; tavaszi búza; őszi árpa; tavaszi árpa; őszi káposztarepce; triticale; rozs; ipari napraforgó; takarmánykukorica; borszőlő; alma. Az A típusú mezőgazdasági biztosítás az alább felsorolt biztosítási eseményekre (kárnemekre) kizárólag együttesen köthető meg Tavaszi fagykár Biztosítási esemény és kockázatviselési Tavaszi fagykár: a téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező fagy miatt a kockázatviselés helyén termesztett növényekben bekövetkezett olyan káresemény, amelynek során a termőrügyek, virágok, vagy terméskezdemények elhalnak és ennek következtében a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenést szenved. Jelen esetben a kárküszöb üzemenként és növénykultúránként a biztosítási összeg 50%-a. A biztosítás szempontjából tavaszi fagy: a kockázatviselés helyén, a talajtól számított két méter magasságban mért mínusz 2 ºC vagy annál alacsonyabb hőmérséklet A kockázatviselési : Az almánál a termőrügyek pirosbimbós, ill. fehérbimbós állapotától, de leghamarabb április 01-től; borszőlőnél a művelési módnak és fajtának megfelelően véglegesen metszett 4/40 AHE-11536

5 tőke rügyfakadásától, de leghamarabb április 01-től; szántóföldi kultúrák esetében április 01- től. Május Kizárások Az általános biztosítási feltételekben felsorolt kizárásokon túlmenően nem térülnek a hajtásrendszerben (törzs, ág, vessző, stb.) keletkezett károk Önrész Tavaszi fagykár esetén a megállapított kárösszegből üzemi szintű/teljes növénykultúrára vonatkozó abszolút önrészesedésként levonásra kerül a biztosításba vont növénykultúra biztosítási összegének 50%- a Biztosítási szolgáltatás, kártérítési Nem kerül térítésre az üzemenként és növénykultúránként megállapított biztosítási összeg 50%-nál kisebb kár. A károk megállapítása a következők figyelembe vételével történik: a fagykár bejelentését követő ténymegállapító szemle, mely során a biztosított terület károsodott részét kell meghatározni; a biztosított hozam a teljes biztosított területen; az adatszolgáltatáskor rögzített egységár; továbbá a termés betakarításának megkezdése előtti - a szerződő/biztosított és a biztosító által végzett - termésbecslés eredménye, melyet a károsodott növénykultúra teljes biztosított területen kell elvégezni. A biztosított növényekben keletkezett és az 50%-os kárküszöböt meg nem haladó kár nem kerül térítésre. Az 50%-os kárküszöböt meghaladó kár esetén a megállapított kárból levonásra kerül a károsodott növénykultúra teljes üzemi szintű biztosítási öszszegének 50%-a (az üzemi szintű abszolút önrész). veszteség Téli fagykár Biztosítási esemény és kockázatviselési Téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi takarmánykeverék kultúráinak a fagy miatt bekövetkezett kipusztulását, valamint az alma és borszőlő esetében a termőrészek vagy növényegyedek fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan legalább 30%- os hozamcsökkenést eredményező káresemény. Jelen esetben a kárküszöb a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-a. A biztosítás szempontjából téli fagy: a kockázatviselés helyén, a talajtól számított két méter magasságban mért mínusz 2 ºC vagy annál alacsonyabb hőmérséklet A kockázatviselési : Az őszi vetésű gabonanövények és az őszi káposztarepce esetében a keléstől; alma és borszőlő esetében november 30-tól. tárgyév március Kizárások Az általános biztosítási feltételekben felsorolt kizárásokon túlmenően a téli fagykárbiztosítás nem terjed ki: a szántóföldi növények esetén téli fagykár folytán termésveszteségben megnyilvánuló súlycsökkenéses károkra; a hiányos kelés okozta károkra; arra az esetre, ha a szerződő/biztosított a károsodott szántóföldi területet május 31-ig nem hasznosította újra (melyet a biztosító a helyszínen ellenőriz); a fej és bakművelésű borszőlő takarásának elmulasztása esetén bekövetkező károkra; 5/40 AHE-11536

6 a nem megfelelően beérett vesszők, hajtások, termőrészek miatt keletkező károkra; a biztosított borszőlő- és almaültetvények esetén a visszametszést nem indokoló téli fagykárokra; arra az esetre, ha a szerződő/biztosított a károsodott alma, borszőlő ültetvényt április 30-ig nem metszette vissza (melyet a biztosító a helyszínen ellenőriz) Önrész Szántóföldi növénykultúrák esetében a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Alma és borszőlő esetében a biztosító 70%- os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési : Nem kerül térítésre a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-nál kisebb kár. Az őszi kalászosok (őszi búza, őszi árpa, triticale, rozs), valamint az őszi káposztarepce esetén az állománykipusztulásos károk térítése a téli fagy által károsodott és újrahasznosított területre jutó biztosítási összeg 20%-ig történik. A károk térítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a károsodott területet kiszántják, ill. újrahasznosítják és erről legkésőbb május 31- ig írásban bejelentést tesznek. Almánál és borszőlőnél a visszametszést indokoló károk esetén a biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 30%-a. A károk térítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a károsodott alma, borszőlő ültetvényt visszametszik és erről legkésőbb április 30-ig írásban bejelentést tesznek Egyéb rendelkezések Az ajánlatot és mellékletét - a terményjegyzéket (adatközlést) - legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Szántóföldi növények esetén az ajánlat elfogadásának feltétele az ügyfél nyilatkozata, mely szerint a növények kikeltek, és a vegetációs stádiumhoz képest jó fejlettségi állapotban vannak, alma és borszőlő esetén pedig, hogy a vesszők, hajtások, termőrészek megfelelően beértek. A nyilatkozatot a biztosító jogosult ellenőrizni és a nem megfelelő fejlettségű kultúrát, területet(eket) a biztosításból kizárni Árvízkár (elemi káresemény okozta) Biztosítási esemény és kockázatviselési Elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az árvíz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozta, amennyiben azt jégeső, aszálykár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár vagy felhőszakadáskár okozta. Jelen esetben a kárküszöb a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-a. A biztosítás szempontjából: Árvíznek minősül az állandó vagy os jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, vízfolyások, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak átlagos vízszintjének a nagy mennyiségű csapadék miatt oly mértékben történő megemelkedése, mely következtében a - védművekkel határolt területéről nem emberi beavatkozás miatt kiáradó/kilépő víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén termesztett növényekben kárt okoz: befulladnak és teljesen elpusztulnak, vagy részleges károsodást szenvednek; nem pusztulnak el, de termést nem hoznak; 6/40 AHE-11536

7 a már érett termés a vízborítás vagy annak utóhatása miatt nem aratható le és ezért tönkremegy, illetve abban oly mértékű romlás következik be, hogy abból eredően az semmilyen célra nem használható fel (továbbiakban: súlycsökkenéses kár). Állománykipusztulásos árvízkárnak minősülnek azok a károk, melyek következtében a biztosításba vont növények állománya a vízborítás következtében május 31-ig oly mértékben kipusztult, hogy emiatt az eredeti termelési cél megvalósulása lehetetlenné válik és azok területe újrahasznosításra kerül A kockázatviselési : szántóföldi növényeknél a kikeléstől, kiültetéstől, palántázástól, vagy telepítéstől; alma és borszőlő esetén szerződéskötéstől. szántóföldi növényeknél a betakarításig tartó, de legkésőbb november 30-ig; Alma és borszőlő esetében a betakarításig tartó, de legkésőbb november 30-ig Kizárások: Az árvízkár-biztosítás nem terjed ki az alábbi károkra: a hóolvadás miatt bekövetkező árvízkárokra; arra a növénykárra, amely az árvíz felszíni vízborítása nélkül nagyfokú talajelázás, elgyomosodás miatt következett be; a lehulló csapadék és hóolvadás által okozott az eróziós kártétel fogalmi körébe tartozó károkra; a hatósági kirendeléssel, vagy anélkül végzett árvíz megelőzési, illetve árvízvédelmi munka során felmerülő károkra; a medrükben maradt vízfolyások, a mesterséges csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok által okozott károkra; a csapadékvizekből származó felszíni vízborítások (belvizek) káraira; a szükségtározók elárasztásával felmerülő károkra; a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvízkárokat; a talajvíz átlagos szintjének megemelkedése miatt keletkező károkra; a borszőlő és alma ültetvények állagkáraira Önrész A május 31-e előtt bekövetkező állománykipusztulásos árvízkárok esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. A súlycsökkenéses árvízkárok esetén a megállapított kárösszegből abszolút önrészként levonásra kerül a károsodott növényterület biztosítási összegének 50%-a Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési Nem kerül térítésre a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-nál kisebb kár. Az árvízkárok mértékét az elpusztult növényállomány területének felmérésével kell megállapítani. Az állománykipusztulásos károknál a növények károsodott területére jutó biztosítási összegének 20%-ával történik a kár térítése. A súlycsökkenéses árvízkárok esetén a megállapított kárból levonásra kerül a károsodott növényterület biztosítási összegének 50%-a (abszolút önrész). veszteség Tűzkár 7/40 AHE-11536

8 Biztosítási esemény és kockázatviselési Tűzkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a tűz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely természeti jelenség következtében (pl.: villámcsapás) a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza. Tűz: természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által kiváltott, anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és füsthatáskíséretében A kockázatviselési : Szántóföldi növényekben a kelés, kiültetés, palántázás vagy telepítés; almában, borszőlőben a szerződés hatálybalépésétől. Szántóföldi növényekben a learatás, a termés leszedés, illetve a földből való kiszedés, de legkésőbb november 30-ig; alma, borszőlőben a szerződés megszűnéséig Kizárások Az általános biztosítási feltételekben felsorolt kizárásokon túlmenően a biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok tűzkárok esetén: kertészeti kultúrák esetében a gyomszabályozás elmaradása miatt keletkező vagy tovaterjedő károk; a biztosított növénykultúrában bekövetkező 30%-ot meg nem haladó károk; az emberi közrehatás vagy hanyagság miatt keletkező tűzkárok Önrész Az alma és borszőlő esetén az aktuális termőév kezdete előtt, valamint a betakarítás után bekövetkező tűzkárok esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Alma és borszőlő tűzkára esetén, amenynyiben az az aktuális termőév kezdete és a betakarítás között következik be a biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra. Szántóföldi növények tűzkára esetén a biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési A biztosító szolgáltatási kötelezettsége azokra a területekre vonatkozik, melyeken a tűz következtében az adatközlőn meghatározott szántóföldi és kertészeti kultúrák termése megsemmisül. Nem kerül térítésre a biztosítási összeg 30%-nál kisebb kár. Alma és borszőlő esetén az aktuális termőév kezdete előtt, valamint a betakarítás után bekövetkező károknál a növények károsodott területére jutó biztosítási öszszegének 20%-ával történik a kár térítése. Szántóföldi növényeknél, valamint ültetvények esetén az aktuális termőév alatt (betakarításig) bekövetkező károknál a biztosító szolgáltatási kötelezettsége azokra a területekre vonatkozik, melyeken a tűz következtében az adatközlőn meghatározott szántóföldi és kertészeti kultúrák termése megsemmisül. A megállapított kár összegéből kerül levonásra a jelen feltételek szerinti, valamint a biztosítási szerződésben rögzített önrész Jégesőkár Biztosítási esemény és kockázatviselési Jégesőkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégeső 8/40 AHE-11536

9 miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza. Jégeső: szilárd halmazállapotú jégszemszemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék. Tőkiveréses jégkár: A növények tőállományának május 31. napjának 24:00 órájáig jégverés következtében előálló oly mértékű kipusztulása, amely kiszántást, illetve újrahasznosítást tesz szükségessé. Újrahasznosításnak minősül: palántával nem pótolható szántóföldi növények esetében a felülvetés, illetve a károsodott növénykultúra megszüntetése, majd közvetlenül új növénykultúra telepítése, palántával pótolható növények esetén a sérült, elpusztult palánták pótlása. Súlycsökkenési kár: növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésveszteség. Minőségi kár: az ajánlat mellékletét képező záradék szerint (pótdíj ellenében) az a minőségi értékcsökkenés, melyet a jégverés okoz az alma és a borszőlő termésében A kockázatviselési : Tőkiveréses jégkárok: Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, a keléstől, ültetéstől, telepítéstől. Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben május 31. napjának 24:00 órájáig Súlycsökkenéses károk: Szántóföldi növényekben a kikeléstől, kiültetéstől, palántázástól vagy telepítéstől; almában, borszőlőben az aktuális termőév kezdetétől, de leghamarabb a szerződés hatálybalépésétől. Szántóföldi növények esetében a termény betakarításáig, de legkésőbb a szerződés megszűnéséig; Alma és borszőlő esetén az érést szabályozó, vagy a betakarítást megkönnyítő vegyszeres kezelés időpontját követő 5. nap 24:00 órájáig, annak hiányában betakarításig, de legkésőbb a szerződés megszűnéséig Minőségi jégkárok: A biztosítási szerződéshez pótdíj ellenében kötött záradékban meghatározott időponttól; A biztosítási szerződéshez pótdíj ellenében kötött záradékban meghatározott időpontig Kizárások A jégesőkár biztosítás nem terjed ki: a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb károkra (pl. hideghatás stb.); azokra a károkra, amelyek közvetett oksági kapcsolatban vannak a jégveréssel, mint természeti jelenséggel (ún. következmény károk pl. kórokozók és kártevők, ill. ezekből eredően kialakult fertőzöttség által okozott termésveszteség stb.) Önrész A május 31-e előtt bekövetkező tőkiveréses jégkárok esetén a biztosító szolgáltatása a károsodott terület biztosítási összegének 20%-a, vagyis a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Súlycsökkenéses és minőségi jégkárok esetén a biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra. Amennyiben abszolút és levonásos önrészt is tartalmaz a szerződés, abban az esetben a kárrendezés során megállapított kárból először az abszolút önrész, majd a fennmaradó összegből a levonásos önrész kerül levonásra. 9/40 AHE-11536

10 A súlycsökkenéses károk esetén a biztosító: amennyiben a szerződés csak levonásos szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés csak abszolút szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 20%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték. Jégesőkároknál búza, árpa, rozs, triticale és őszi káposztarepce esetén a biztosító: amennyiben a szerződés csak levonásos szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés csak abszolút szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 30%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési Nem kerül térítésre a biztosítási összeg 30%-nál kisebb kár. A szolgáltatási a következők szerint történik: Tőkiveréses jégkárok: A tőkiveréses károkat szántóföldi növények esetében a kiszántást és újravetést, újrapalántázást, újratelepítést, újrahasznosítást szükségessé tevő mértékben elpusztult növényállomány területének figyelembevételével kell megállapítani. Szántóföldi növények esetében a biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 20%-a Súlycsökkenéses károk: A károk megállapítása a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növények biztosítási esemény nélküli várható hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított hozamveszteség a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. veszteség A megállapított kár összegéből kerül levonásra a biztosítási szerződésben rögzített önrész Minőségi jégkárok kármegállapítása a szerződés mellékletét képező záradékban foglaltak szerint, feltéve, hogy a szerződés a záradékra vonatkozóan is létrejött és hatályba lépett. A megállapított kár összegéből kerül levonásra a biztosítási szerződésben rögzített önrész Viharkár Biztosítási esemény és kockázatviselési Viharkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a vihar miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza azáltal, hogy 10/40 AHE-11536

11 - a kalászosoknál és a repcénél szemkiverését, kalászletörését illetve becőletörést okoz, valamint az állomány oly mértékű megdőlését okozza, mely a termény betakarítását lehetetlenné teszi; - a alma és borszőlő esetében termésleverést okoz; - kapás kultúrák esetében oly mértékű megdőlést, tányér-, vagy csőletörést okoz, mely a termény betakarítását lehetetlenné teszi. Vihar: a legalább húsz m/sec szélsebesség A kockázatviselési : a kalászos és a kapás kultúráknál, valamint az őszi káposztarepcénél a szerződés hatálybalépésétől; almánál a tisztuló hullás befejeződésétől; borszőlőnél a fürtök megjelenésétől. Kalászosoknál és a repcénél a technológiai érettségétől, illetve az aratás megkezdését követő 21 napig (deszikkálás esetében annak időpontjától számított 5. nap 24. órájáig), legfeljebb azonban augusztus 15-ig tart; a kapás kultúráknál: a technológiai érettségtől, illetve az aratás megkezdésétől számított 21 napig tart (deszikkálás esetében annak időpontjától számított 5. nap 24. órájáig), legfeljebb azonban napraforgó esetében szeptember 30-ig, kukorica esetében november 15-ig tart; alma esetén a technológiai érettségtől, illetve a betakarítás megkezdését követő 14. nap 24:00 órájáig, legfeljebb azonban a szerződés megszűnéséig tart borszőlőnél szüretig, de legkésőbb október 30-ig Kizárások A biztosító szolgáltatási kötelezettsége az általános biztosítási feltételek kizárásain túlmenően tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki azokra a károkra, amelyek: a kalászosok esetében a kalász lenyaklásában, az állomány megdőlésében nyilvánulnak meg, amennyiben a betakarítógép vágóasztala képes a termés betakarítására; a kalászosok túlérett állapotában a technológiai érettségtől, illetve az aratás megkezdésétől számított 21. nap 24. órája után következett be Önrész Kalászosok esetén az érés kezdetét, repce esetén pedig a becők kifejlődését megelőző viharkárok, valamint alma esetén az augusztus 01. előtt bekövetkező viharkárok esetén a biztosító 80%- os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra A biztosítási szerződésben és a jelen különös biztosítási feltételben szereplő abszolút és levonásos önrész kerül alkalmazásra - Alma esetén, amennyiben a viharkár augusztus 01. és szeptember 30. között következik be; - borszőlő esetén; - kalászosok esetében amennyiben a kár az érés kezdete (a biztosítás szempontjából az érés kezdete az a fejlődési állapot, amikor a vihar a kalászosokban szemkiverést és kalászletörést okozhat) után következik be; - napraforgó és kukorica esetében; - repce esetében, amennyiben az a becők kifejlődése után következik be, a fentiekben a következő szabályok irányadók: amennyiben a szerződés csak levonásos szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levo- 11/40 AHE-11536

12 násos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés csak abszolút szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 20%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték Búza, árpa, rozs, triticale és őszi káposztarepce esetén a biztosító: amennyiben a szerződés csak levonásos szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés csak abszolút szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 30%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési Nem kerül térítésre a biztosítási összeg 30%-nál kisebb kár. A károk megállapítása a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növényeknek a biztosítási esemény nélkül várható, becsült hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított kár százalékos mértéke a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x (hozam (t/ha) x kár százalékos mértéke) x egységár (Ft/t). A megállapított kár összegéből kerül levonásra a jelen feltételek szerinti, valamint a biztosítási szerződésben rögzített önrész Felhőszakadás kár Biztosítási esemény és kockázatviselési Felhőszakadáskár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a felhőszakadás miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza. Jelen esetben a kárküszöb a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-a. Felhőszakadás: azon időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék húsz perc alatt mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége huszonnégy óra alatt elérte vagy meghaladta a negyvenöt mm-t. Állomány kipusztulásos felhőszakadáskárnak minősülnek a szántóföldi kultúrák esetében a május 31. napjának 24:00 órája előtt bekövetkezett, az állomány legalább 50%-át kipusztító károk, melyek a károsodott növénytábla kiművelését indokolják A kockázatviselési : Szántóföldi növényekben a kelés, kiültetés, palántázás vagy telepítés; almában, borszőlőben az aktuális termőév kezdetétől. Szántóföldi növényekben a learatás, a termés leszedés, illetve a földből való kiszedés, de legkésőbb november 30-ig; almában, borszőlőben a termés leszedés, leszüretelés, de legkésőbb november 30-ig Kizárások A biztosítás keretében nem térülnek meg azok a károk, amelyek közvetett 12/40 AHE-11536

13 oksági kapcsolatban vannak a felhőszakadással, mint természeti jelenséggel (ún. következmény károk pl. kórokozók és kártevők, ill. ezekből eredően kialakult fertőzöttség által okozott termésveszteség stb.) Nem térülnek továbbá a felhőszakadás következtében a talajban keletkezett károk, és a felhőszakadás következtében kialakuló vízállás által okozott károk. Almánál és borszőlőnél a kárt követő év vegetációs ára ható terméscsökkentő tényezők miatti károk, továbbá állománykipusztulásos kár esetén a kipusztult növények cseréjének költségei Önrész Május 31. napjának 24:00 órája előtt bekövetkező állománykipusztulásos felhőszakadás károk esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Az újrahasznosítást nem igénylő, illetve a május 31. napjának 24:00 órája után bekövetkező felhőszakadáskárok esetén a megállapított kárösszegből abszolút önrészként levonásra kerül a károsodott növénytábla biztosítási összegének 50%-a Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési Nem kerül térítésre a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-nál kisebb kár. A károk megállapítása a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növényeknek a biztosítási esemény nélkül várható, becsült hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított kár százalékos mértéke a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. Az 50%-os kárküszöböt meghaladó súlycsökkenéses felhőszakadáskárok esetén a megállapított kárból levonásra kerül a károsodott növényterület biztosítási összegének 50%-a (abszolút önrész). Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x (hozam (t/ha) x kár százalékos mértéke) x egységár (Ft/t). Az állománykipusztulásos felhőszakadáskároknál a kártérítési szolgáltatás a növények károsodott területére jutó biztosítási összegének 20%-ával történik Aszálykár Biztosítási esemény és kockázatviselési Aszálykár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az aszály miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza. Jelen esetben a kárküszöb üzemenként és növénykultúránként a biztosítási öszszeg 50%-a. Aszály: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs án belül harminc egymást követő napon belül a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el A kockázatviselési : A kockázatviselés kezdetére a kultúrának minimális fejlettségi stádiumot kell elérnie, mely a tábla átlagában a második pár levél megjelenését jelenti (10 cm)! őszi vetésű kultúrák esetében március 01-től, de leghamarabb a tábla átlagában a második pár levél megjelenésétől (10 cm); tavaszi vetésű kultúrák esetében május 01-től, de leghamarabb a tábla átlagában a második pár levél megjelenésétől (10 cm); alma és borszőlő esetén május 01-től. őszi vetésű kultúrák esetében az aratás megkezdéséig, de legkésőbb augusztus 1-ig; tavaszi vetésű kultúrák esetében az aratás megkezdéséig, de legkésőbb szeptember 15-ig; 13/40 AHE-11536

14 alma és borszőlő esetén a szüret megkezdéséig, de legkésőbb szeptember 15-ig. A kockázatviselési kezdetekor kötelező a terület szemléje, vizsgálni kell a kultúrára jellemző és elvárható agrotechnikai sajátosságokat Kizárások A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a általános biztosítási feltételek kizárásain túlmenően nem terjed ki azokra a károkra, amelyek: a 10 cm-es növénymagasság eléréséig bekövetkező hozamveszteségekre; bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek illetve üzemszüneti veszteségek; a biztosított kultúrákban aszály következtében, de a termés minőségének romlásában jelentkeznek Önrész Aszálykár esetén a megállapított káröszszegből üzemi szintű/teljes növénykultúrára vonatkozó abszolút önrészként levonásra kerül a biztosításba vont növénykultúra teljes biztosítási összegének 50%-a A Biztosítási szolgáltatás és a kártérítési Nem kerül térítésre az üzemenként és növénykultúránként meghatározott biztosítási összeg 50%-nál kisebb kár. A károk megállapítása a következők figyelembevételével történik: az aszálykár bejelentését követő ténymegállapító szemle, mely során a biztosított terület károsodott részét kell meghatározni, a biztosított hozam a teljes biztosított területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár, a termés betakarításának megkezdése előtti a szerződő/biztosított és a biztosító által végzett termésbecslés eredménye, melyet a teljes biztosított területen kell elvégezni. Az 50%-os kárküszöböt meghaladó kár esetén a megállapított kárból levonásra kerül a károsodott növénykultúra teljes üzemi szintű biztosítási összegének 50%-a (az üzemi szintű abszolút önrész). Abban az esetben, ha a teljes biztosított területet aszálykár érte, a kártérítés nyújtására a teljes biztosított hozam és a betakarítás előtti termésbecsléssel meghatározott valós termés különbsége alapján kerül sor. Ha az aszálykár a biztosított területnek csak egy részét érte, a szolgáltatás alapját a teljes területen (üzemenként és növénykultúránként) elvégzett termésbecsléssel meghatározott valós termés egy hektárra jutó részének és a károsodott terület valós termése egy hektárra jutó részének különbsége képezi. veszteség 2.2. B típusú mezőgazdasági biztosítás A biztosítás tárgya: A B típusú mezőgazdasági biztosítás a z alábbi szántóföldi növényekre és ültetvényekre köthető meg. Szántóföldi növények: zab, szója, lencse, borsó, lóbab, csemegekukorica, cukorrépa, zöldborsó, zöldbab, uborka, sárgadinnye, görögdinnye, paprika, fűszerpaprika, paradicsom, káposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, sárgarépa, sütőtök, 14/40 AHE-11536

15 spárga, mák, szárazbab, burgonya, vöröshagyma, Ültetvények: csemegeszőlő, őszibarack, kajszi, körte, szilva, meggy, cseresznye, málna, ribizli, köszméte, szamóca, dió. A következő káreseményekre (kárnemekre) külön-külön és együttesen is köthető biztosítás Jégesőkár Biztosítási esemény és kockázatviselési Jégeső: szilárd halmazállapotú, jégszemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék, mely a növények tőszámát, fejlődését, termésmennyiségét és termésminőségét befolyásoló sérüléseket okoz. Jégesőkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégeső miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza. Tőkiveréses jégesőkár: A növények tőállományának május 31. napjának 24:00 órájáig jégverés következtében előálló oly mértékű kipusztulása, amely kiszántást, illetve újrahasznosítást tesz szükségessé. Újrahasznosításnak minősül: palántával nem pótolható szántóföldi növények esetében a felülvetés, illetve a károsodott növénykultúra megszüntetése, majd közvetlenül új növénykultúra telepítése, palántával pótolható növények esetén a sérült, elpusztult palánták pótlása. Súlycsökkenéses jégesőkár: növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésveszteség. Minőségi jégesőkár: az ajánlat mellékletét képező záradék szerint (pótdíj ellenében) az a minőségi értékcsökkenés, melyet a jégverés okoz a szőlő, a gyümölcsösök, a paprika, a paradicsom, a dinnye, a tök, a zöldborsó, a zöldbab és a dohány termésében A kockázatviselési : Tőkiveréses jégesőkárok: Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben a keléstől, ültetéstől, telepítéstől. Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben május 31. napjának 24:00 órájáig Súlycsökkenéses jégesőkárok: Szántóföldi növényekben a kikeléstől, kiültetéstől, palántázástól vagy telepítéstől; gyümölcsösök esetén az aktuális termőév kezdetétől, de leghamarabb a szerződés hatálybalépésétől. Szántóföldi növények esetében a termény betakarításáig, de legkésőbb a szerződés megszűnéséig; ültetvények esetén az érést szabályozó, vagy a betakarítást megkönnyítő vegyszeres kezelés időpontját követő 5. nap 24:00 órájáig, annak hiányában betakarításig, de legkésőbb a szerződés megszűnéséig Minőségi jégesőkárok: A biztosítási szerződéshez pótdíj ellenében kötött záradékban meghatározott időponttól; 15/40 AHE-11536

16 A biztosítási szerződéshez pótdíj ellenében kötött záradékban meghatározott időpontig Kizárások A jégesőkár-biztosítás nem terjed ki: a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb károkra (pl. hideghatás stb.); azokra a károkra, amelyek közvetett oksági kapcsolatban vannak a jégveréssel, mint természeti jelenséggel (ún. következmény károk pl. kórokozók és kártevők, ill. ezekből eredően kialakult fertőzöttség által okozott termésveszteség stb.); a biztosított növénykultúrában bekövetkező 30%-ot meg nem haladó károk. A minőségi jégesőkárok kizárólag a pótdíj ellenében megkötött záradéki feltételek szerint téríthetők Önrész A május 31. napjának 24:00 órája előtt bekövetkező tőkiveréses jégesőkárok esetén a biztosító szolgáltatása a károsodott terület biztosítási összegének 20%-a, vagyis a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Súlycsökkenéses és minőségi jégesőkárok esetén a díjtájékoztatóban szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra. Amennyiben abszolút és levonásos önrészt is tartalmaz a szerződés, abban az esetben a kárrendezés során megállapított kárból először az abszolút önrész, majd a fennmaradó összegből a levonásos önrész kerül levonásra. A súlycsökkenéses károk esetén a biztosító: amennyiben a szerződés csak levonásos szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés csak abszolút szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 20%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési Nem kerül térítésre a biztosítási összeg 30%-nál kisebb kár (kárküszöb). A szolgáltatási minden esetben a következők szerint történik: Tőkiveréses jégesőkárok: A tőkiveréses károkat szántóföldi növények esetében a kiszántást és újravetést, újrapalántázást, újratelepítést, újrahasznosítást szükségessé tevő mértékben elpusztult növényállomány területének figyelembevételével kell megállapítani. (t/ha) x egységár (Ft/t) Szántóföldi növények esetében a biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 20%-a Súlycsökkenéses károk: A károk megállapítása a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növények biztosítási esemény nélküli várható hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított hozamveszteség a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. veszteség A megállapított kár összegéből kerül levonásra a biztosítási szerződésben rögzített önrész. 16/40 AHE-11536

17 Minőségi jégesőkárok kármegállapítása a szerződés mellékletét képező záradékban foglaltak szerint, feltéve, hogy a szerződés a záradékra vonatkozóan is létrejött és hatályba lépett. A megállapított kár összegéből kerül levonásra a biztosítási szerződésben rögzített önrész Téli fagykár Biztosítási esemény és kockázatviselési Téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az áttelelő szántóföldi növénykultúrák a fagy miatt bekövetkezett kipusztulását, valamint az ültetvényekben a termőrészek vagy növényegyedek fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan legalább 30%- os hozamcsökkenést eredményező káresemény. Jelen esetben a kárküszöb a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-a. A biztosítás szempontjából téli fagy: a kockázatviselés helyén, a talajtól számított két méter magasságban mért mínusz 2 ºC vagy annál alacsonyabb hőmérséklet A kockázatviselési : Az őszi vetésű szántóföldi növények esetében a kelésétől; gyümölcsösök esetében november 30- tól; tárgyév március 31-ig Kizárások Az általános biztosítási feltételekben felsorolt kizárásokon túlmenően a téli fagykárbiztosítás nem terjed ki: a szántóföldi növények esetén téli fagykár folytán termésveszteségben megnyilvánuló súlycsökkenéses károkra; a hiányos kelés okozta károkra; arra az esetre, ha a szerződő/biztosított a károsodott szántóföldi területet június 30-ig nem hasznosította újra (melyet a biztosító a helyszínen ellenőriz); a fej és bakművelésű szőlő takarásának elmulasztása esetén bekövetkező károkra; a nem megfelelően beérett vesszők, hajtások, termőrészek miatt keletkező károkra; arra az esetre, ha a szerződő/biztosított a károsodott ültetvényt április 30-ig nem metszette vissza (melyet a biztosító a helyszínen ellenőriz) Önrész Szántóföldi növénykultúrák esetében a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Ültetvények esetében a biztosító 70%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra Biztosítási szolgáltatás, a káröszszeg megállapítása Nem kerül térítésre a károsodott területre eső biztosítási összeg 30%-nál kisebb kár. Az őszi vetésű szántóföldi növények esetén az állománykipusztulásos károk térítése a téli fagy által károsodott és újrahasznosított területre jutó biztosítási összeg 20%-ig történik. A károk térítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a károsodott területet kiszántják, ill. újrahasznosítják és erről legkésőbb május 31-ig írásban bejelentést tesznek. A biztosított ültetvények esetén a visszametszést nem indokoló téli fagykárok nem kerülnek térítésre. A visszametszést indokoló károk esetén a biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 30%-a. A károk térítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a károsodott ültetvényt visszametszik és erről legkésőbb április 30- ig írásban bejelentést tesznek Egyéb rendelkezések 17/40 AHE-11536

18 Az ajánlatot és mellékletét - a terményjegyzéket (adatközlést) - legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Szántóföldi növények esetén az ajánlat elfogadásának feltétele az ügyfél nyilatkozata, mely szerint a kikeltek, és a vegetációs stádiumhoz képest jó fejlettségi állapotban vannak. ültetvények esetén pedig, hogy a vesszők, hajtások, termőrészek megfelelően beértek. A nyilatkozatot a biztosító jogosult ellenőrizni és a nem megfelelő fejlettségű kultúrát, területet(eket) a biztosításból kizárni Vihar- és homokveréskár Biztosítási esemény és kockázatviselési Viharkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a vihar miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza azáltal, hogy a gyümölcsösök esetében a termésleverést okoz; a szántóföldi növények esetén szemkiverését, illetve termésletörést (kalász, becő, hüvely, gubó, cső, stb.) okoz, valamint az állomány oly mértékű megdőlését okozza, mely a termény betakarítását lehetetlenné teszi. Vihar: a legalább húsz m/sec. szélsebesség. Homokverés kár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a homokverés miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű kipusztulását okozza. Homokverés-károknál jelen esetben a kárküszöb károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-a A kockázatviselési : Viharkár esetében: szántóföldi növényeknél a szerződés hatálybalépésétől; almás termésű és csonthéjas gyümölcsűekben a tisztuló hullás befejeződésétől; héjas és bogyós gyümölcsűekben az elvirágzástól; szamócában az általános virágzástól; szőlőnél a fürtök megjelenésétől. szántóföldi növényeknél a technológiai érettségtől, illetve a betakarítás megkezdését követő 21 napig (deszikkálás esetében annak időpontjától számított 5. nap 24. órájáig), legfeljebb azonban a szerződés megszűnéséig tart; gyümölcsösök esetén a technológiai érettségtől, illetve a betakarítás megkezdését követő 14. nap 24:00 órájáig, legfeljebb azonban a szerződés megszűnéséig tart; ültetvények esetén érésgyorsító vegyszeres kezelés esetén a kezelést követő 5. nap 24:00 órájáig; szőlőnél szüretig, de legkésőbb október 30-ig. Homokverés kár esetében: Az elvetett vetőmag csírázásának kezdetétől; a palánta végleges helyre ültetésétől. Addig az időpontig, míg az alkalmazott agrotechnika ugyanabban a vegetációs ban lehetővé teszi a növényzet újra vetését/palántázását, de legkésőbb június 15-ig Kizárások A biztosító szolgáltatási kötelezettsége az általános biztosítási feltételek kizárásain túlmenően nem terjed ki azokra a károkra, amelyek: a kalászosok esetében a kalász lenyaklásában, az állomány megdőlésében nyilvánulnak meg, amennyiben a betakarítógép vágóasztala képes a termés betakarítására; a termés túlérett állapotában a technológiai érettségtől, illetve az aratás 18/40 AHE-11536

19 megkezdésétől számított 21. nap 24. órája után következett be; Homokverés esetén a szélerózió hatására a vetőmag elsodródása miatti károkra Önrész Szántóföldi növényeknél az érés kezdetét megelőző viharkárok esetén a biztosító 80%-os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra. Viharkároknál szántóföldi növények esetében amennyiben az az érés kezdete (a biztosítás szempontjából az érés kezdete az a fejlődési állapot, amikor a vihar a termésletörést okozhat) után következik be,a biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra a következők figyelembe vételével: amennyiben a szerződés csak levonásos szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 20%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték; amennyiben a szerződés csak abszolút szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 20%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, ha a károsodott növényt a kár bekövetkezését megelőzően érést gyorsító vegyszerrel kezelték. Viharkároknál zab esetén a biztosító: amennyiben a szerződés csak levonásos szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés levonásos és abszolút önrészt is tartalmaz, abban az esetben a szerződésben szereplő levonásos önrész helyett 30%-os levonásos önrész kerül alkalmazásra, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén; amennyiben a szerződés csak abszolút szerződésben szereplő abszolút önrész mellett 30%-os levonásos önrész is alkalmazásra kerül, a tárgyév augusztus 01-je utáni károk esetén Homokveréskárok esetén a biztosító 80%- os abszolút önrészt alkalmaz, amely a megállapított kár összegéből kerül levonásra Biztosítási szolgáltatás, a kártérítési Nem kerül térítésre a biztosítási összeg 30%-nál kisebb kár. A károk megállapítása a következők figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növényeknek a biztosítási esemény nélkül várható, becsült hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított kár százalékos mértéke a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár. Kár (Ft) = károsodott terület (ha) x (hozam (t/ha) x kár százalékos mértéke) x egységár (Ft/t). A megállapított kár összegéből kerül levonásra a jelen feltételek szerinti, valamint a biztosítási szerződésben rögzített önrész. A homokveréskárok mértékét az újravetést, vagy felülvetést, illetve újrahasznosítást szükségessé tevő mértékben elpusztult növényállomány területének felmérésével kell megállapítani. A biztosító szolgáltatása a megállapított kár maximum 20%-a Tűzkár Biztosítási esemény és kockázatviselési 19/40 AHE-11536

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~ ;rtte, Í dosításáról* 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~ ;rtte, Í dosításáról* 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása ,ar ányszám :T I A 2\ I g trkere* X0,4 ' ;.l d 0 1. 2014. évi... törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más termés elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaFészekŐr otthonbiztosítás (termékkód: 12014) A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Nyomtatványszám: F 120140 06 1601 Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) Az alábbi általános vagyonbiztosítási feltételek alapján az UNION Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító)

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d,

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása

Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása felcím Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása ALCÍM 1/5 A mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB227 JELŰ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere ALAPBIZTOSÍTÁS Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN

Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN 1 Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN Kulcsszavak: hidrogeológia, kitermelhetı vízkészletek, víztermelés környezeti korlátai, utánpótlódás, parti szőrés, kolmatáció

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

Dr. Bárczay András. A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában

Dr. Bárczay András. A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában Dr. Bárczay András A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában A biztosítótársaság terméke A biztositó társaság terméke a kockázatvállalás, tevékenysége a kockázat

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik

Részletesebben

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások 4 Általános

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Megérint a tavasz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Szerződési feltételek 1/64 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...3 1. Általános rendelkezések...3 2. A biztosított vagyontárgyak és költségek...4 3. A biztosítási

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 ELŐZMÉNYEK REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B+N Referencia Kft.

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok Munkaügyi hírlevél Jelen hírlevelünkben a személy- és vagyonvédelmi (vagyonőri) tevékenységet érintő 2010. június 22. - július 16. között lefolytatott munkaügyi célvizsgálat tanulságos tapasztalatait ismertetjük

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG nyilvántartásba vételre és a BÜHG nyilvántartásba vétel

Részletesebben

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098 Házõrzõ új otthon biztosítás Ügyféltájékoztató és feltételek Hatályos: 2007. május 15-étõl Nysz.: 13098 Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató.....................................................................3

Részletesebben

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től)

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) Röviden a QBE Atlasz Biztosító zrt. Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult meg. Székhelyünk:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés 1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2006. évi V. törvény (Ctv) végelszámolás, kényszertörlés

Részletesebben

3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának

3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. 3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.11.02. - 2016.01.01. 1. A játék szervezője A 3 X 1 millió keresi a gazdáját! nyereményjáték

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NÖVÉNYVÉDŐ Feladatok és tevékenységek A föld

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM

124/2009. (IX. 24.) FVM 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben