MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI"

Átírás

1 Bán Anetta MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI Bevezetés, problémafelvetés Hazai és nemzetközi tapasztalatok is mutatják, hogy alkalmas multimédiás oktatóprogramok használatával javítani lehet az oktatás hatékonyságát. Két kérdés is felvetődik azonban ezzel a kijelentéssel kapcsolatban. Az egyik: vajon milyen is az alkalmas, mondhatni "jó" program, melyek a jóság kritériumai. A másik: vajon mit is jelent pontosabban a hatékonyság javulása. Egy oktatási segédeszköz, tehát pl. egy oktatóprogram hasznossága megítélhető-e kizárólag annak alapján, hogy egy adott teszttel vagy más módon egy kontrollcsoportéhoz képest kimutatható-e teljesítményjavulás. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata nemcsak a pedagógiai munka eredményességének a szempontjából, hanem célszerűségi és gazdaságossági okok miatt is fontos. Egy multimédiás program - legalábbis a mai feltételek mellett - sok időt, munkát és költséges környezetet igényel. Meggondolandó tehát, hogy megtérül-e a befektetés vagy pedig hasonló hatékonyság elérhető más, egyszerűbb eszközökkel is. Ezekre a kérdésekre még nem született meg a kimerítő válasz, időnként heves viták lángolnak fel a szakfolyóiratok hasábjain is a kérdéskör elemeit vagy egészét illetően. A vélemények erősen megoszlanak, gyakran szélsőségesen eltérőek, amelynek egyik oka az is lehet, hogy a fogalom-, ill. szempontrendszer nem egységes. Az értékelés mint folyamat az élet különböző területein jelen van, megadott szempontok szerinti adatgyűjtés, adatelemzés és összegzés formájában. Az adatgyűjtés elsősorban mérési eredmények előállítását jelenti, de terjedőben van az a szemlélet, amely szerint nagyszámú bonyolult, összetett objektum esetében az erőltetett kvantifikálásnak több a hátránya, mint az előnye. Sok esetben a mérés a mélyben zajló folyamatoknak csak a felszíni megnyilvánulásait képes regisztrálni, kérdéses a validitás, az érvényesség: valóban azt mérem-e az észlelhető indikátorral, amit akarok. A hatvanas évektől kezdve elsősorban a gazdaság jelenségeinek elemzésére és nem utolsósorban előrejelzésére dolgoztak ki kvalitatív értékelési módszereket, amelyeknek a pedagógia területére való

2 adaptálása célszerűnek és hasznosnak tűnik, kiegészíti a kvantitatív eredményeket. A módszerek kombinálásával széles spektrumú, átfogó kép alakulhat ki magáról az oktatóprogramról. 1 Ahhoz, hogy oktatóanyagok értékeléséről beszéljünk, kikerülhetetlen, hogy magáról a minőségről, hatékonyságról, programvizsgálatról is szót ejtenénk. Mi a minőség? Az oktatás minősége összetettebb fogalom, mint az eredményesség, a színvonal vagy éppen a hatékonyság, hiszen ezen fogalmak általában külső, államigazgatási elvárásokhoz való alkalmazkodást jelentenek, addig a minőség elsősorban a felhasználók igényeinek megismerését és kielégítését szolgáló belső kezdeményezés nyomán jön létre. A minőséget sokan és sokféleképpen próbálták meghatározni, néhány megfogalmazás közülük: Juran: A minőség a használatra való alkalmasság. Freund: A minőség a termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy megfeleljen a kimondott vagy kimondatlan igényeknek. Crosby: A minőség a vevőkkel közösen megállapított követelmények teljesítése, és módosítások kezdeményezése a vevői igényeknek való jobb megfelelés érdekében. Shiba: A minőség a szabványnak, a felhasználásnak, valamint a kimondott és rejtett vevői igényeknek történő megfelelés. 2 Valamennyi meghatározás szerint a minőség: a tágan értelmezett vevői igényekből vezethető le, minden szolgáltatónak saját minőségfogalom jár, folyamatos újraértelmezést és javítást igényel. Ha az oktatás minőségfogalmát keressük, visszanyúlhatunk az ISOszabványcsalád által használt minőségfogalomhoz, amely szerint: Minőségnek nevezzük valamely termék vagy szolgáltatás olyan jellemzőinek összességét, amelyek alkalmassá teszik azt a vevők kifejezett és rejtett igényeinek minél teljesebb kielégítésére. Ha ezt a fogalmat lefordítjuk az oktatás nyelvére, a következő meghatározást kapjuk: Minőségnek nevezzük azon jellemzőket, 1 Forgó Sándor: A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában ( 2 Varga Lajos: A minőségügy fejlődése. I., Minőség és Megbízhatóság, 1998/4., 151.

3 amelyek az oktatást alkalmassá teszik az iskola-felhasználók kifejezett és rejtett igényeinek minél teljesebb kielégítésére". 3 Az oktatás minősége, az oktatási folyamat elemeinek a minősége, valamint a minőséggel kapcsolatos intézményi tevékenységek, feladatok mint a minőségbiztosítás, ellenőrzés, illetve az intézmények külső minősítése várhatóan egyre nagyobb szerephez jutnak. A minőségbiztosítás igénye nem elhanyagolható tényező. Megvalósítása a tervezés során fokozott gondosságot, körültekintést követel, a végrehajtás során pedig a munkaerőpiac visszajelzését. Három különböző visszacsatolási kör segít az oktatási folyamat tervezésekor a felvázolt feladatok megoldásában. 4 Minőségirányítás Megfelelőség-irányítás 3. Folyamatirányítás Ellenőrzés Minősítés Oktatási folyamat Szakember Munkaerőpia c 1. Az első visszacsatolási kör az oktatási folyamat során a tanároktól, tanulóktól nyert tapasztalatok összegyűjtését jelenti. 2. A második visszacsatolás az intézményben végzett oktatás eredményességéről ad információt a követelményrendszer függvényében az intézmény számára, és lehetőséget ad az intézményi oktatásszervezés hatásfokának a növelésére, a minőség javítására. 3. A munkaerőpiac értékítéletét, az intézmények külső megítélését jelenti ez a kör, amely a képzési profilok helyes meghatározásához nyújthat hathatós segítséget. 5 3 Dr. Setényi János: A minőség kora. Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába. Raabe, Bp Dr. Gubán Gyula: Tanterv-adaptáció. A középfokú szakképzés fejlesztése Phare-támogatással. Tanulmányok. Munkaügyi Minisztérium, Bp., 1997., Dr. Gubán Gyula i. m.

4 A minőségbiztosítás célja A minőségbiztosítási rendszer kiépítésének célja: az oktatás színvonalának emelése. A rendszer kiépítésével érhető el, hogy minden tanuló számára minőségileg garantált, a felemelkedés esélyét adó képzést biztosítanak. A szakképzés tekintetében a minőségbiztosítási rendszer főbb vizsgálati területei: Az intézmény által kínált oktatási szakmai program tartalmában és színvonalában megfelel-e a gazdaság helyi, regionális igényeinek, A gazdaságnak szüksége van-e az intézmény által képzett hallgatókra, létszámban, összetételben, Az intézmény képes-e annak oktatására (megfelelőek-e a személyi és tárgyi feltételek). Képzési szolgáltatások és a minőség Az iskola alapvető feladata a képzés hatékonyságának megvalósítása, a szakpedagógiai jelenlét igénye és szükségessége, ezzel a minőségi képzés fenntartása. A minőség értékelhető, mérhető. Ezek egyébként a szakpedagógia eszköztárában is szerepelnek, mint pl. a képzés minőségi normatívái: kritérium, standard, indikátor, protokoll. Ezen kritériumok alapján szervezhetőek a képzés tantárgycsoportjai, azok működésének folyamatos elemzése, a szükséges változások szakaszonként történő bevezetése. Ezek hozzárendelendők az oktatás-képzés valamennyi vonatkozásához, így ezek együttesen a képzési szolgáltatás minőségének fokozatát jelentik. TQM és ISO 9000 Az oktatás sem mentes azoktól a hatásoktól, amelyeket a gazdaság követ, így szembesülünk az oktatásban is a gazdaság minőségügyi rendszerével, rendszereivel. A nemzetközi gyakorlatban két alapvetően eltérő megközelítésű minőségbiztosítási rendszer működik az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) műszaki megközelítésű, dokumentált folyamatszabályozás; TQM (Teljeskörű minőségmenedzsment) önértékelésen alapuló, szervezeti kultúrát teremtő szabályozás. Az ISO és TQM rendszerében és szemléletében több érzékelhető különbség van, ami a szakképzés vonatkozásában figyelembe veendő. A TQM megvalósításának sem nem feltétele, sem nem következménye az ISO alkalmazása. Míg az ISO a működésre/működtetésre orientált, a TQM

5 ember/hatékonyságközpontú rendszer. Az ISO és a TQM elemei számos vonatkozásban érintkeznek, az ISO kényszerpálya, hathatós eszköz a képzés különböző szakaszai minőségi szavatolhatóságának. 6 Ma, amikor különböző szemléleti és más okokból egyre nő a külső résztvevők, vállalkozók száma az oktatási rendszerben, a külső és belső résztvevők együttes minőségfejlesztésében, a beszállítók vagy külső szolgáltatók minőségtartásában vegyes megoldások lehetségesek. Nincs tehát a két rendszer alkalmazásában vagylagosság, hanem tartalmuknak megfelelően használandók fel a képzésben. 7 Mit értékelhetünk? A minőség vizsgálata összetett vizsgálat bármelyik rendszert is vesszük alapul. Mit is kellene értékelnünk? Az oktatási minőségbiztosítás kiépítése és alkalmazása több szinten lehetséges: program, intézmény, település, térség és az ország szintjén. Az alkalmazás szintjeinek elkülönítését az teszi szükségessé, hogy a vevők, szereplők és a feladatok szintenként erőteljesen különböznek. 8 Programszintű minőségirányítás Ez a szint még nem tekinthető a minőségbiztosítás bejáratott területének. Ez részben összefügg a program mint képzési szint hiányos és részleges kialakulásával. Rövid tanulmányomban e szintről szeretnék csak szólni, hiszen doktori témámhoz - Képzési programok beválásának egzakt vizsgálata - e szint minőségirányítása kapcsolódik szorosan. Kinek fontos ez? Olyan szervezeteknek, amelyektől elsősorban programokat vesznek vevőik. Ma már egyre több intézményvezető ismeri fel, hogy a kínált programok változatossága, eltérő tartalmai, kimenetei és a programok közötti átjárhatósága meghatározó tényezője lesz iskolája boldogulásának. A programszintű minőségirányítás célja az, hogy az adott program bemenetét, folyamatát és kimenetét szabályozza és folyamatosan javítsa, annak érdekében, hogy az a lehető legjobban megfeleljen a vevői igényeknek. A Magyarországon elindított kísérleti programok többsége pedagógiai és tantervszervezési elgondolások mentén szerveződő tevékenység. A vevői 6 Bernáth József Mezei Gyula: Szakmai fejlesztés, szaktanácsadás, szakértés, Bp., Szakképzési Szemle 1999/3., Dr. Setényi János i. m.

6 igények és visszajelzések beépítése ma is ritkaságnak számít. A végzettek utókövetése és az eredményekből levont következtetések feldolgozása gyerekcipőben jár. 9 A programszintű minőségirányítás leginkább abban különbözik az intézményi minőségirányítástól, hogy a program mérete és kiterjedése általában kisebb az intézménynél. A programszintű működés és minőségirányítás szereplői: Elsődleges vevők: - a tanulók - a szülők, - a képzésben belső vevőkként közreműködő oktatók. Közvetett, másodlagos vevők: - a képzés költségét egészben vagy részben álló, de közvetlenül nem érintett kormányzat, - szakmai működésért felelős fenntartó, általában önkormányzat, - munkaadók. A programszintű működés minőségfogalma az intézményitől nem különböző módon épül fel. A minőségfogalomnak a programot választó hallgatók és a többi vevők igényein kell alapulnia. A nagyobb képző szervezetek és intézmények esetében lehetőség van arra, hogy a képzésnek irányt adó minőségfogalmat programonként dolgozzák ki, és az intézmény minőségfogalma csak a programok kerete legyen. Mivel az oktatásban a programok szintjén a legkisebb a távolság a hallgatók és az oktatók között, itt a legkönnyebb a visszajelzések és az eredmények beépítése. A programszintű minőségirányítás mint tudatos és szervezett tevékenység minimum 3 tevékenységet ölel fel: a program és a képző intézmény rendszeres hallgatói véleményezése, a programban dolgozó oktatók rendszeres önértékelése a program és a képző intézmény működését illetően, a hallgatói vélemények és az oktatói önértékelés folyamatos feldolgozása és a tapasztalatok beépítése. A programértékelés területén 2 feladata van a minőségirányításban közreműködőknek: 9 Dr. Setényi János i. m.

7 1. Megtervezni a programértékelés folyamatát. Rögzíteni, hogy milyen vevői visszajelzések rendszeres bekérése látszik célszerűnek, ki vesz részt a vevői visszajelzések bekérésében, milyen eszközökkel végzik azt, és ki felelős ezért. Azaz szabályozzák a folyamatot. 2. Ezután a vevői visszajelzések kezelésének és hasznosításának elfogadott és dokumentált folyamatát a gyakorlatban is működtessék. Fontos, hogy a programért felelős vezetők és a program oktatásában kulcsszerepet játszó oktatók egyaránt részt vegyenek a vevői visszajelzések feldolgozásában. Képzési programok beválásának vizsgálata Leendő kutatásom célja, hogy képzési programok, a programok beválásának összehasonlításával, vizsgálatával egy egzakt mérési módszert dolgozzak ki, mely az iskolák minőségbiztosításának aktív részét képezi a továbbiakban, a szakoktatás színvonalának emelése érdekében. A kutatás azt is fel kívánja tárni, hogy hogyan tükröződik a munkaerő-piaci kereslet megváltozott tartalma és szerkezete az iskolai oktatásban, azaz milyen módon hatott a gazdasági szerkezetváltozás Magyarország egy kiemelt ipari régiójában (Dunaújváros és térségében) a szakképzésre. Kutatási programom arra irányul, hogy segítségével feltárjam, milyen lehetőségei, perspektívái vannak Magyarországon a különféle képzési programoknak. Megvizsgálom, hogy a különböző oktatási intézmények milyen alapokat szolgáltatnak a munkaerő-piacon való eredményes részvételhez. Ennek a rendszernek egyik, de igen fontos összetevője az okatatóanyagok minőségének vizsgálata. Értékelési szempontok Amikor értékelésről beszélünk néhány fontos metodológiai szempontot szem előtt kell tartani. A pedagógiai értékelési eljárásoknak az alábbi három alapvető elvárást kell kielégíteniük: legyenek objektívek, érvényesek és megbízhatóak. Egy képzési program értékelése, követelményrendszerhez viszonyított értékelés, ezen belül pedig kritérium orientáltságú, hiszen a pontosított követelményeket tekinti a mérés alapjának, azaz a tanulók teljesítményeit meghatározó követelmények adják a viszonyítási alapot. A tantervi értékelés segítségével olyan tantervfejlesztési kérdéseket tudunk megválaszolni, mint pl. tantervi célok alakítása (célokban hangsúlyozott értékek, elvárások), tananyagok elemzése, viszonyai, taneszközök megfelelő kiválasztása, vizsgálata

8 Az alkalmazott értékelések két fő eljárást követhetnek. Egyrészt szükséges lehet a használatban lévő dokumentumokkal kapcsolatos tapasztalatoknak az elemzése, másrészt a tervezett változtatások előzetes kutatásokat, kísérleti módszereket is hasznosító kontrollja és várható fogadtatásuk számbavétele. Kutatásomban e két szempontot, eljárásmódot szeretném összekapcsolni, ezáltal alkalmassá tenni a tervezett és a futó programok értékelésére egyaránt. A kritériumok összeállításában egy teljes kritériumrendszert kell kialakítani, jelezve azt, hogy nem mindegyik kritérium releváns valamennyi program esetén. Ez adja a rendszer rugalmasságát és ezért módszerünk jól használható egymástól eltérő képzési programok esetén. A kritériumok között természetesen vannak olyanok, amelyek nélkül egy adott program nem működhet. Ahhoz, hogy elfogadható legyen valamely képzési program, két kritériumcsoportot kell teljesítenie: megfelelőnek kell lennie önmagában véve (belső kritériumok), és ugyanakkor piacképesnek is kell lennie (külső kritériumok). A kritériumok teljesülését pontokkal értékeljük; kategóriákba soroljuk, zárt kérdésként kezeljük a könnyebb számszerűsítés végett. A kritériumok eltérő mértékben (súlyban) jelennek meg, így a programok értékelése, pontozása súlyozással is történik. E kritériumrendszernek köszönhetően többféle kimenete lehet értékelésünknek: Ha az elengedhetetlen kritériumok nem teljesülnek, a program nem megfelelő; Ha az előbbiek teljesülnek, akkor a súlyozás figyelembe vételével minősíthetjük magát a programot (például: megfelelő, nem megfelelő ). E kritériumvizsgálat technikailag könnyen lebonyolítható és megismételhető, ezáltal alkalmas nagyobb összehasonlítások elvégzésére is. Az értékelés menete 1. Az értékelési szempontok összeállítása, az elengedhetetlen kritériumok megállapítása és vizsgálata, hogy alkalmas-e a programok minősítésére. 2. A szempontok kategóriájának, skálájának kialakítása; az értékelési rendszerben való súlyozása. 3. Az adott kritérium értékelőjének, értékelési módjának és értékelési ütemének kialakítása. 4. A kialakított értékelési rendszer minősítése. 5. Képzési programok vizsgálata a kritériumrendszer segítségével.

9 Multimédiás oktatóanyagok értékelése Egy multimédiás oktatóanyagot nem lehet a hagyományos oktatóanyagok értékelési módjával vizsgálni, új eljárásmódokat, szempontokat kell figyelembe venni. Hiszen egy-egy termék minősítésekor nemcsak a tartalmat és az alkalmazott pedagógiai módszereket, hanem technikai, esztétikai, pedagógiai és szaktudományos szempontokra is kell figyelmet fordítani. A minőség-ellenőrzés ezen módszerei a legtöbb országban már bevezetés alatt állnak, illetve kialakulóban vannak. A minőség-ellenőrző rendszernek a következő követelményeknek kell megfelelniük: - a minőségellenőrző rendszer tükrözze az eszközök sajátosságait és műfaji sokféleségét, - a minősítés segítse elő az eszközök helyes oktatási felhasználását. 10 Az oktatóeszközök értékelése előtt, azokat csoportosítani szükséges, hiszen értékelésük a funkcióból indul ki. Elsődlegesen meg kell határozni, hogy az adott tárgy oktatásához ilyen műfajú taneszköz jöhet számításba, ezután következhet a tartalom szakszerűségének ellenőrzése. Az értékelést végző szakember egyik legfontosabb feladata az, hogy meghatározza: a számos lehetséges bírálati szempont közül melyik a releváns. Ehhez a taneszköz fő funkcióját kell megismerni, amelynek minősítése az egész értékelési eljárás középpontjába kerül. A SODIS (német szoftverértékelő központ) a következő szempontok szerint minősít évente új oktatási szoftvert: A taneszköz nélkülözhetetlensége: az adott tartalmat tényleg digitális taneszközzel lehet-e a legjobban oktatni? A képzési cél: világos megfogalmazása, relevanciája, korszerűsége, kapcsolódása a tantervhez és az iskolai oktatás kultúrájához. A tartalom helyessége és tudományos érvényessége, autentikussága. A tartalom megjelenítése rugalmas, értelmes, követhető-e? Az oktatási módszerek alkalmazkodnak-e a szokásos iskolai módszerekhez? A didaktikai megoldások megfelelnek-e az adott tanulócsoportok igényeinek? A tananyag alkalmazható-e különféle előképzettségű, képességű és igényű csoportok esetében? 10 Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata:

10 A nyelvezet érthető, helyes és érzékletes-e? Tartoznak-e kiegészítő anyagok (digitális és nyomtatott taneszközök, internetes címek) a szoftverhez? Segítik-e ezek a sokoldalú és könnyű felhasználást? A felépítés áttekinthető-e, van-e mindenhonnan hozzáférhető navigációs segítség? Követi-e a hypertext szerkezet a tananyag logikáját és a bemutatandó tudásanyag hierarchikus felépítését? Segítik-e a beépített kapcsolódási pontok a témakör áttekintését, a témák kapcsolatainak feltárását? Van-e kísérő leírás a tananyag szemantikájáról, amely a tanár tervezőmunkáját megkönnyíti? Van-e könnyen használható kereső rendszer, amely az anyag sokoldalú feldolgozását megkönnyíti? A multimédia-megoldások relevánsak és szükségesek-e? A több csatornás információmegjelenítés segíti-e a tananyag jobb elsajátítását, vagy motivál, szórakoztat? A grafika és tipográfia a vizuális kommunikációs, az ergonómia és az esztétika elveinek megfelelő-e? Jól olvasható-e a szöveg, az adott korosztály számára vonzóak-e a képek? Elfogadható minőségűek-e a filmek és hangzó anyagok? Megfelelő-e a szöveg és kép aránya? Érthetőek-e a tipográfiai jelképek (pl. a kiemelések, kapcsolatok jelzései)? Az installáció egyszerű-e, a működtetés biztonságos-e? (Pl.: tanárbiztos versus nyitott, rugalmasan testre szabható termékek.) Van-e szolgáltatáscsomag a szoftverhez? (A használat megmagyarázása, telefonos segítség, kiegészítő termékekről szóló információ küldése, továbbfejlesztett változat felajánlása, oktatási módszerek bemutatója.) Megfelel-e a szolgáltatáscsomag, illetve a szoftverrel szállított információs anyag az üzleti tisztesség követelményeinek? Rendezettek-e a szerzői jogok? Szabályozva van-e az adaptálás, másodfelhasználás, testre szabás? Vannak-e kutatási eredmények a szoftver beválásáról, kísérte-e követő értékelés a fejlesztést? Milyen a kibocsátó cég hírneve? Várható-e, hogy a szoftver egy tananyagrendszer része lesz, a szolgáltatások sokáig fennmaradnak, a továbbfejlesztés folyik? A programok értékelésének módszerei, technikái, eszközei igen változatosak, sok tudományos kutatási módszert felvállalva igen hatékonyak; mint szociológus szeretném e módszerek segítségül hívásával kialakítani egy egzakt, gyakorlatilag jól hasznosítható mérési eljárás alapjait. Egy olyan típusú értékelést kidolgozni,

11 melyet A. Lewy nyomán posztmodern jellegűnek tekintünk. Ennek fő ismérvei közé soroljuk azt, hogy az értékelés és a mérés a tanítási-tanulási folyamatok integrált részévé válnak, jellemzővé válik a gyakori, szinte állandó jellegű nyomon követés és visszacsatolás. A tartalmakba szervesen beépülnek az ellenőrzés, értékelés különböző formái Összegzés és előremutatás Dolgozatomban megpróbáltam összefoglalni mindazokat az elméleti kiindulópontokat és elképzeléseket, amelyeket vizsgálatomban ki szeretnék alakítani. Jelezve azokat az irányokat és kapcsolódási pontokat, amelyek e multimédiás oktatóanyagok értékelése felé mutatnak, hisz ezek csak egy részét képezik közvetlen kutatási területemnek a képzési programok beválásvizsgálatának. Bibliográfia [BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER Kiadó, Bp., BENEDEK ANDRÁS: Piacgazdaság és szakképzés. ( BERNÁTH JÓZSEF MEZEI GYULA: Szakmai fejlesztés, szaktanácsadás, szakértés. Bp., FORGÓ SÁNDOR: A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában ( GUBÁN GYULA: Tanterv-adaptáció, A középfokú szakképzés fejlesztése Pharetámogatással. Tanulmányok. Munkaügyi Minisztérium, Bp., 1997., KÁRPÁTI ANDREA: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata: MARTON JÓZSEF: Önértékelésen alapuló minőségbiztosítási rendszer kísérleti alkalmazásának tapasztalatai a magyar szakképzésben. Szakképzési Szemle, 1998/3., SETÉNYI JÁNOS: A minőség kora. Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába, Raabe, Bp Szakképzési Szemle 1999/3., 349. TÓTH ETELKA: A minőségbiztosításról. Szakképzési Szemle, 1998/3., A szakképzési programok értékelése, szerk. Jari Poikonen, Drahos Péter Munkaügyi Minisztérium, Bp., Változóban a szakképzés. ( VARGA LAJOS: A minőségügy fejlődése. I., Minőség és Megbízhatóság, 1998/4., 151.]

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

A pozitív (avagy fehér) pedagógia aspektusai a mindennapi oktatási-nevelési folyamatban

A pozitív (avagy fehér) pedagógia aspektusai a mindennapi oktatási-nevelési folyamatban A pozitív (avagy fehér) pedagógia aspektusai a mindennapi oktatási-nevelési folyamatban Ladnai Attiláné PTE BTK NTI OTNDI, Pécs szerencsesanita5@gmail.com Az iskola feladata A pedagógia, és így az iskola

Részletesebben

Az eljárás elterjedését segíthetné, ha lenne egy állami támogatási rendszer a környezetbarát technológiák alkalmazására, ami ellensúlyozná, különösen

Az eljárás elterjedését segíthetné, ha lenne egy állami támogatási rendszer a környezetbarát technológiák alkalmazására, ami ellensúlyozná, különösen Az eljárás elterjedését segíthetné, ha lenne egy állami támogatási rendszer a környezetbarát technológiák alkalmazására, ami ellensúlyozná, különösen a kezdeti időszakban a bizonytalansággal és bevezetéssel

Részletesebben

Kocsis Mihály, Mrázik Julianna, Imre Anna Megközelítési módok a tanári kompetenciák leírásához In. Pedagógusok a pályán. 2012.

Kocsis Mihály, Mrázik Julianna, Imre Anna Megközelítési módok a tanári kompetenciák leírásához In. Pedagógusok a pályán. 2012. Kocsis Mihály, Mrázik Julianna, Imre Anna Megközelítési módok a tanári kompetenciák leírásához In. Pedagógusok a pályán. 2012. OFI Bevezetés A tanári pálya sok országban utánpótlási nehézségekkel küzd.

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere 4..számú melléklet A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere A NYEK célrendszere (élő idegen nyelv: angol, német) Mivel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Oktatói együttműködés a tanulás támogatásáért

Oktatói együttműködés a tanulás támogatásáért Oktatói együttműködés a tanulás támogatásáért Kovács Zsuzsa Tókos Katalin A jelen tanulmány a 2010-ben lefolytatott, A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben 2. című kutatás (Vámos,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A PEDAGÓGIAI TERVEZÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANÁRKÉPZÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A PEDAGÓGIAI TERVEZÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANÁRKÉPZÉSBEN 1 DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KOTSCHY BEÁTA A PEDAGÓGIAI TERVEZÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANÁRKÉPZÉSBEN BME Budapest, 2000. 1 2 Tartalomjegyzék oldalszám A disszertáció témája, a témaválasztás indoklása 3 A kutatás

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4 Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 2 I. Célok és keretek 3 II. Versenyképesség 3 III. Az átvilágítás folyamata 4 IV. Szolgáltatások és érintettek 5 4.1 Szolgáltatások azonosítása 5 4.2 Érintettek azonosítása

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében Budapest, 2002. május A kutatást a Gazdasági Minisztérium megbízásából a Balázs Ferenc Intézet (mintakészítés és adatfelvétel)

Részletesebben

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik intézményakkreditációs kör, a BKTF második értékelése) BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről

A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről Székely Noémi A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről Sokak véleménye, hogy a hazai tanárképzés a pedagógia képviselői részéről évtizedenként felemlegetett s ugyanakkor agyontárgyalt

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A Belvárosi TISZK intézményeinek részleges szervezeti-szakmai integrációjával új működési modell jött létre. Nagyságrendje, szakmai

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001.

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001. A kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiai programok elemzése Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 21. Előzmények Az 1999 tavaszán közétett felhívás nyomán alakult mintegy

Részletesebben

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK 2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK A fejezet célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyekkel adatokat gyűjthetünk annak érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Megvizsgáljuk azokat a feltételeket is,

Részletesebben

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése Mindig van választás A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése Pályaismeret megalapozását és bővítését célzó kiadványok készítésének történeti áttekintése FELELŐS KIADÓ: PIRISI

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja Fábri István MŰHELY felsô oktatási A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja A képzés és a munkaerôpiac kapcsolata már a kilencvenes években a nyugat-európai és egyesült

Részletesebben

A németországi munkajogi szabályozás hatása a vállalatalapításra

A németországi munkajogi szabályozás hatása a vállalatalapításra MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK A németországi munkajogi szabályozás hatása a vállalatalapításra A vállalkozási hajlandóságot, illetve a tényleges vállalatalapításokat erősen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 2010. SWOT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Oktatási segédanyag Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) értelmezésében a minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A természetvédelmi, ökológiai szempontok üzemi szintű integrálása a mezőgazdasági birtoktervezésben

A természetvédelmi, ökológiai szempontok üzemi szintű integrálása a mezőgazdasági birtoktervezésben Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Ángyán József Márkus Ferenc Ónodi Gábor Podmaniczky László A természetvédelmi, ökológiai

Részletesebben

A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE

A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE TARTALOMJEGYZÉK 1. Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére... 3 1.1. A felmérés eredményének

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 12. évfolyam 72 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 12. évfolyam 72 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv 12. évfolyam 72 óra A tantárgyról általánosságban: A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Kun Zsuzsa HEF OP 2.3.1. vezető monitor

Kun Zsuzsa HEF OP 2.3.1. vezető monitor Az intézked zkedéss szakmai tartalma Kun Zsuzsa HEF OP 2.3.1. vezető monitor A monitor sajátos nézőpontjan A program célkitűzéseit kell elérni A program a célcsoport érdekében jött létre Legfőbb cél a

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alapfokú művészetoktatás Képző- és iparművészeti ág Művészeti

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

Az iskolai mentálhigiéné alapjai

Az iskolai mentálhigiéné alapjai Az iskolai mentálhigiéné alapjai (vázlat) Grezsa Ferenc SPONTÁN TÁMOGATÓ RENDSZEREK (Caplan nyomán) / \ SZERVEZETT / \ / \ Csoportos Egyéni Nem hivatásos Hivatásos (inform. gondviselők) * CSALÁD * mindenes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 47. Moduláris szakképzés (Iskolaszervezés)

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 47. Moduláris szakképzés (Iskolaszervezés) TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 47. Moduláris szakképzés (Iskolaszervezés) EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Kovács Tünde Tóth Lászlóné Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM) SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER VIZSGÁLATA

Részletesebben

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Szilágyi Tímea 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PH.D. DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ MÁRTA A BIG FIVE FAKTOROK ÉS SKÁLÁK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYZETI KIVÁLASZTÁSBAN ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSBEN. AZ ELŐREJELZŐ

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

A médiatudatosság a tanárképzésben

A médiatudatosság a tanárképzésben Szíjártó Imre: A médiatudatosság a tanárképzésben BEVEZETÉS Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását,

Részletesebben

Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány

Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány Felsőoktatási rangsorok mérési dimenziói, mutatószámai; a rendelkezésre álló és szükséges statisztikai adatbázisok, adatkörök Összeállította: Eruditio-Hungária Kft.

Részletesebben

A segítő kapcsolat néhány jellegzetessége A segítő - kliens kapcsolat kialakítását és folyamatát befolyásoló tényezők

A segítő kapcsolat néhány jellegzetessége A segítő - kliens kapcsolat kialakítását és folyamatát befolyásoló tényezők A segítő kapcsolat néhány jellegzetessége A segítő - kliens kapcsolat kialakítását és folyamatát befolyásoló tényezők (1) Struktúra A kliensek gyakran nem tudják, hogy mit is várhatnak a szakembertől,

Részletesebben

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni.

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni. 137 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Az európai uniós alapelvekkel összhangban, a szakképzés társadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci

Részletesebben

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban Zátonyi Sándor Fizika felmérő A 8 11. évfolyamos tanulók tudásának diagnosztikus értékelése Az Országos Közoktatási Intézet Alapműveltségi Vizsgaközpont 1999. májusában (más tantárgyak mellett fizikából

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

TÁMOP 4.1.2-08/1/B komponens

TÁMOP 4.1.2-08/1/B komponens TÁMOP 4.1.2-08/1/B komponens 13. alprojekt: Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz 2.1 Szakmai koncepció Eger, 2011.

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉP- ÉS EMELT

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Vezetői összefoglaló Összeállította: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

SPECIÁLIS INGATLANOK ÉRTÉKELÉSE. 5. Ipari ingatlanok

SPECIÁLIS INGATLANOK ÉRTÉKELÉSE. 5. Ipari ingatlanok SPECIÁLIS INGATLANOK ÉRTÉKELÉSE 5. Ipari ingatlanok Dippong Magdolna/2008 A TANULÁSI EGYSÉG CÉLJA A tananyag célja, hogy megismertesse Önnel az ipari ingatlanok főbb típusait és azok értékbecslése során

Részletesebben

2. RÉSZ. Szervezetelmélet

2. RÉSZ. Szervezetelmélet Környezeti menedzsment rendszerek II. Szerveztelmélet 31 Célkitűzések: 2. RÉSZ Szervezetelmélet Miután ezt az anyagot átvette, képesnek kell lennie értékelni, hogy milyen fontos a szervezeti struktúra,

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése ÁROP-1. A5-2013-2013-048 Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

WIMMER Ágnes. A vállalati hatékonyság külső befolyásoló tényezői

WIMMER Ágnes. A vállalati hatékonyság külső befolyásoló tényezői WIMMER Ágnes A PIACI NORMÁK SÉRÜLÉSE, üzleti döntések és a vállalati hatékonyság Az üzleti vállalkozások környezetére vonatkozó előfeltevések és ezek érvényesülése keretet szab az üzleti döntésekhez és

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK POLES JÁNOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - 2 0 0 6 - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN JEGYZET T A R T A

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Szerkesztette: Tóth Lászlóné Vízvári László

Szerkesztette: Tóth Lászlóné Vízvári László HELYZETJELENTÉS Az egészségügyi szakképző intézetek felmérése a Dél Dunántúli régióban EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET BUDAPEST 2006. Szerkesztette: Tóth Lászlóné Vízvári László Közreműködők:

Részletesebben

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban PE GTK A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban Bírálói vélemény Hauszmann János Dr. 2013.10.17. Általános megállapítások, észrevételek A témaválasztás

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok ERKÖLCSTAN 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez 2. RÉSZ: Alsó tagozatból felső tagozatba és általános iskolából középiskolába 2 Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Ungarndeutsches

Részletesebben

Bevezető 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.

Bevezető 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2. II./H. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS JAVÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai. Kollégiumi nevelő

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai. Kollégiumi nevelő A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai Kollégiumi nevelő Készítette: 1. alprojekt vezető szaktanácsadók Kézy Ágnes Koczor Margit Simon Mária Budapest, 2014. szeptember 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

A kredit rendszer szakképzésbe való bevezetésének feltételei

A kredit rendszer szakképzésbe való bevezetésének feltételei A kredit rendszer szakképzésbe való bevezetésének feltételei Bezzeg Éva 2003. 1 Tartalomjegyzék A szakképzés átalakulásának jellemzői 2 Trendek a szakképzésben 6 A szakképzéssel szembeni kihívások egy

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A hazai tankönyvpiac feltáró elemzése A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának a támogatásával jött létre. 2010. augusztus GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely:

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

RENDSZER. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

RENDSZER. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport Megjelent: Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged, 2005. 5-21. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben