A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Szilágyi Tímea 2014.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés oldal 2. Az adó oldal 2.1. Az adó fogalma, célja oldal 2.2. Az adózás rendje oldal Az Art területi hatálya oldal Az Art tárgyi hatálya oldal Az Art személyi hatálya oldal Az adózók-, és adóhatóságok jogai és kötelezettségei... 6.oldal Bejelentés, nyilatkozattétel oldal Adómegállapítás oldal Adóbevallás oldal Adófizetés oldal 2.3. A mai magyar adórendszer oldal 3. Az általános forgalmi adó oldal 3.1. Az általános forgalmi adó fogalma, hatálya oldal Az általános forgalmi adó fogalma oldal Az általános forgalmi adó személyi hatálya oldal Az adómértéke oldal A teljesítés helye oldal Termékértékesítés teljesítés helye oldal Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye oldal Áfa bevallás gyakorisága oldal Az áfa könyvelése oldal 3.2. Adócsalás oldal 4. Fordított adózás oldal 4.1. A fordított adózás fogalma, hatálya oldal 4.2. Fordított adózás az építőiparban oldal 5. A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül oldal 5.1. A cég bemutatása oldal 5.2. A fordított adózás esetei gyakorlati példákon keresztül oldal 5.3. A könyvelőprogram bemutatása oldal 2

3 A könyvelőprogram általános bemutatása oldal A fordított adózás bemutatása a könyvelőprogrammal oldal 6. Összefoglalás oldal 7. Idegen nyelvű összefoglaló- Summary oldal Irodalomjegyzék oldal Ábrák és táblázatok jegyzéke oldal 3

4 1. Bevezetés Minden nap találkozhatunk azokkal a fogalmakkal, hogy költségvetés, adó, áfa, stb. De vajon tudjuk, hogy pontosan mit is jelent egy-egy fogalom? Tisztában vagyunk azzal hogyan kapcsolódnak össze ezek a kifejezések? A dolgozatom első fejezeteiben ezen tények feltárását tűztem ki célul. Fontosnak tartom ezeknek a definícióknak a megismerését, hiszen minden ember életére hatással vannak. Ugyanis az államnak a központi költségvetés bevételeinek jelentős része az adók beszedéséből származik. A bevételek pedig biztosítják, hogy az állam fedezni tudja a kiadásait, finanszírozni tudja a közjavakat, megvalósítsa a jövedelmek újraelosztását, valamint befolyással bírjon a piaci szereplőkre. Az írásom első részében ezért az adóval kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat ismertetem. Többek között kitérek a törvényi szabályozására, területi, tárgyi, illetve személyi hatályára. Említést teszek majd az adófizetésre vonatkozó kötelezettségekről és jogokról. Bemutatom a magyar adórendszer felépítését, továbbá összehasonlítom az egyes adónemeket, miként járulnak hozzá a központi költségvetéshez. A következő fejezetem témája azért az általános forgalmi adó, mert ez az az adónem, amelyet minden ember megfizet valamilyen formában. Az adóhoz hasonlóan itt is először a legfontosabb fogalmakat definiálom. Ezt követően bemutatom kinek, hogyan, milyen gyakorisággal kell az áfát megfizetnie. Érintőlegesen említést teszek az adócsalás veszélyeiről és alternatív megoldásáról. Így jutok el a szakdolgozat címét adó fordított adózáshoz. A már ismert logikát követve első lépésként a törvényi szabályozás ismertetésére kerül sor. Az alapvető kifejezések magyarázata után, a vizsgálódásaimat különösképpen az építőiparra vonatkozóan folytatom. Mivel a fordított adózás még nem terjedt el széles körben, ugyanis nem egyértelmű minden esetben, milyen termékek, illetve szolgáltatások körében alkalmazható, ezért a könnyebb megértés végett, gyakorlati példák szemléltetésen keresztül mutatom be az egyes eseteit. Végül pedig a fordított adózás elméleti vizsgálódáson túl, a gyakorlatban való megjelenésével foglalkozok oly módon, hogy egy könyvelőprogram segítségével levezetem a könyvelését. 4

5 2. Az adó 2.1. Az adó fogalma, célja Magyarországon a központi költségvetés bevételének több mint 80%-át az adó- és adójellegű befizetések alkotják. Mivel láthatóan igen jelentős részét képezik életünknek, ezért úgy gondolom érdemes alaposabban körbe járni ezt a témakört. Először is az adó fogalmát szeretném definiálni. Az adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendő fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. 1 Ez nem azt jelenti, hogy közvetve nem jelentkezik viszontszolgáltatás az állam részéről. Az adóbefizetésekből finanszírozza az állam a szociális (nyugdíjak, szociális támogatások, munkanélküli segély, lakástámogatás), egészségügyi, infrastrukturális (út, híd és vasútépítések, fenntartások), rendvédelmi, igazgatási (minisztériumok, országos hatáskörű szervek stb.), környezetvédelmi (természetvédelmi területek, nemzeti parkok, földfelszín alatti vizek megóvása) és innovatív célú kiadásokat. 2 További célja az adózásnak a piaci szereplők magatartásának befolyásolása, valamint a jövedelmek újraelosztása Az adózás rendje Az adózás egy bonyolult rendszer, melynek törvényi szabályozását a 2003.évi XCII. törvény foglalja magába. A törvény elsősorban az adózók és az adóhatóságok jogait és kötelezettségeit fogalmazza meg, valamint meghatározza ezen jogok és kötelezettségek eljárási rendjét, illetve gyakorlásuk módját Az Art 3 területi hatálya Az adózás rendjéről szóló törvény területi hatálya a következőkre terjed ki: 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező vagy gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező magánszemély 3. Vagyonnal rendelkező vagy bevételt elérő magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet Adókalauz Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 5

6 4. Közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevő személy 5. Vámszabad területi tevékenység 6. Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró adózó Az Art tárgyi hatálya 1. Adó és nem adójellegű bevételek 2. Központi költségvetési támogatás 3. Adó módjára behajtandó köztartozások Az Art személyi hatálya 1. ábra: Az Art személyi hatálya Forrás: Dr. Herich György: Adótan, 2014 (38. oldal) Az adózók, és az adóhatóságok jogai és kötelezettségei 1. táblázat Az adózók-, és adóhatóságok jogai és kötelezettségei: 6

7 Adózó Irat betekintési jog Önellenőrzési jog Adóhatóság Bevallás utólagos ellenőrzése Üzleti nyilvántartások ellenőrzése Jogok Alkalmazottak kikérdezése (személyazonosság, jogcím) Helyszíni szemle Próbavásárlás Próbagyártás Leltárellenőrzés Bejelentés, nyilatkozattétel Adó megállapítása Adó bevallása Adó fizetése, adóelőleg fizetése Adófizetést és adóbevallást nyilvántartja Adót megállapítja Adóhátralékokat beszedi Jogerősen megítélt állami kötelezettséget végrehajtja Kötelezettségek Bizonylat kiállítása és megőrzése Támogatást kiutalja Nyilvántartás vezetése, könyvvezetés Adózó feladatait ellenőrzi Adatszolgáltatás Adó levonása Bankszámlanyitás Adózónak számlát vezet Adózással kapcsolatos nyomtatványokat biztosítja Adó-visszatérítést kiutal Forrás: saját szerkesztés Most pedig szeretném az egyes kötelezettségeket részletesebben is ismertetni Bejelentés, nyilatkozattétel: 7

8 Adóköteles tevékenységet csak adószám ellenében lehet folytatni, ezért a vállalkozásoknak működésük indításakor igényelni kell azt. A bejelentés egy formanyomtatvány segítségével történik, amit az okmányirodában, illetve a cégbíróságon kell benyújtani, továbbá az adóhivatalnál is be kell jelenteni. Ha az adatokban bármilyen módosulás történik, akkor azt egy változás bejelentő nyomtatványon 15 napon belül jelezni szükséges. A visszaigazolás 30 napon belül megtörténik. Nem kell bejelentkezni, ha valaki: 1. nem folytat vállalkozási tevékenységet, 2. nem végez ÁFA- köteles tevékenységet (mezőgazdasági termelő), 3. csak ÁFA visszaigénylésre jogosult (például külföldi magánszemély), 4. termőföld bérbeadás esetén Adómegállapítás Az adómegállapítás történhet önadózással, amikor az adóalany maga határozza meg az általa fizetendő adó mértékét, továbbá a kifizető és a munkáltató adólevonással élhet, míg az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedéssel, továbbá az adóhatóság, valamint az önkormányzatok kivetéssel, kiszabással állapíthatják meg a fizetendő adó mértékét Adóbevallás Az adóbevallást az adófizetés nem váltja ki, és akkor is kötelező, ha nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Az adóbevallás célja, az adózó azonosítása, valamint az adóalap, a mentesség és kedvezmények összegének meghatározása. Az adóbevallás egy formanyomtatvány segítségével történik, amit meghatározott időpontig vissza kell küldeni az adóhatóságnak Adófizetés Adó fizetési kötelezettsége annak van, akit erre a jogszabály kötelez. Az adókat a törvényben előírt időpontokban, vagy határozat jogerőre emelkedése után 15 napon belül kell megfizetni átutalással vagy postai úton. Az összegeket adónemenként a megfelelő számlára kell fizetni. Ezek alapján láthatjuk, hogy az adózás rendje valóban egy bonyolult, törvény által erősen szabályozott rendszer, amelynek különböző hatásai vannak a gazdaságra. Nem csak a 8

9 központi költségvetés bevételei között jelennek meg a különböző adók, hanem a helyi önkormányzat szintjén is, ugyanis Magyarország adórendszere kétszintű. Ez azt jelenti, hogy nem csak az állam vethet ki adókat, hanem maguk az önkormányzatok is. Az utóbbiak csak az adott illetékességi terültre vonatkoznak, és az önkormányzatok bevételeit képezik A mai magyar adórendszer 2. ábra: A mai magyar adórendszer Forrás: Saját szerkesztés az Adókalauz 2009 (4. oldal) és a NAV honlapja 4 alapján 4 9

10 Az ábrán is jól látszik, hogy a központi adók a meghatározóak, míg az önkormányzat adóbevételei lényegesen kisebb hányadot képeznek. Nincs ez másként, ha a Magyarország költségvetését nézzük. Az állam az adók beszedésével finanszírozza kiadásait, biztosítja a közjavakat, valamint a jövedelmek újraelosztását. Az állam bevételeinek több mint 80%-a a lakosság és a vállalkozások adóztatásából származik. Bár valamilyen formában minden ember adózik, mégis a legnagyobb adóteher az aktív keresőkre hárul. A következő diagramon megfigyelhető, hogy az egyes befizetések hogyan oszlottak meg az adózók között az elmúlt három évben: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kamat- és egyéb bevételek Befizetés az államháztartás alrendszereiből A lakosság befizetései Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3. ábra: Az államháztartás adójellegű bevételei között Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján Láthatjuk, hogy lényeges eltérés egyik évben sem mutatkozik. A legnagyobb hányadot a fogyasztáshoz kapcsolt adók képezik, ezt követi a lakosság befizetései, de a gazdálkodó szervezetek is jelentősen hozzájárulnak a központi költségvetéshez. A következő diagramon az egyes adónemek megoszlása látszik az elmúlt három év tekintetében: 10

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kamat- és egyéb bevételek A helyi önkormányzatok befizetése Illetékbefizetések Személyi jövedelemadó Jövedéki és regisztrációs/fogyasztási adó 4. ábra: Az államháztartás adóbevételeinek adónemenkénti megoszlása között Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján Ahogy azt korábban is láthattuk, itt is megfigyelhető, hogy alapvetően a három év adóbevételeinek megoszlása nem mutat lényeges eltérést. Jól leolvasható a diagramról, hogy a legmagasabb százalékot a fogyasztáshoz kapcsolt adók képviselik, ezen belül is az általános forgalmi adó a legmeghatározóbb adónem. Jelentős hányadot képvisel a személyi jövedelemadó is, de a társasági adó sem elhanyagolható. Talán az egyes adónemek százalékos megoszlása jobban áttekinthető, ha csak egy adott év tekintetében vizsgálódunk. 0,33% 3,06% ,83% 5,51% Társasági adó 25,70% Általános forgalmi adó 15,59% 47,98% Jövedéki és regisztrációs/fogyasztási adó 5. ábra: Az államháztartás adóbevételeinek adónemenkénti megoszlása 2013-ban 11

12 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján Ezen a diagramon még egyértelművé válik, hogy az általános forgalmi adó számít a legjelentősebb adónemnek, ugyanis csaknem megközelíti az 50%-át az államháztartás adóbevételinek. Ennek oka, hogy a fogyasztás révén minden embert terhelő adónemről van szó, de ezt majd a későbbiekben részletesebben is taglalom. Szintén ehhez kapcsolódva meghatározó szerepe van a jövedéki adóknak is, azonban százalékos arányban ezt megelőzi a személyi jövedelemadó. A fennmaradó rész pedig a társasági adóból, a különböző illetékekből, egyéb bevételekből és a helyi önkormányzat befizetéseiből tevődik össze. Összességében elmondhatjuk, hogy a magyar adórendszer bonyolult, törvény által szabályozott, kétszintű. A központi adók képezik az adóbevételek jelentős részét, főként a fogyasztáshoz kapcsolt adók. Ezáltal az államháztartás működéséhez minden ember hozzájárul közvetlenül vagy közvetett módon. A legtöbb adózó által fizetett adónem az általános forgalmi adó, ezért a következő fejezetben ez az adónem kerül bemutatásra a teljesség igénye nélkül. 12

13 3. Az általános forgalmi adó 3.1. Az általános forgalmi adó fogalma, hatálya Az általános forgalmi adó fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú, nettó forgalmi adó, melyet a termelés és forgalmazás minden szakaszában kötelező fizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli. 5 Az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA) a évi CXXVII. törvény rendelkezik. Az alábbi ügyletek után kell adót fizetni: 1. Belföldi termékértékesítés 2. Belföldi szolgáltatásnyújtás 3. Közösségen belüli termékbeszerzés 4. Termék import 6 Főszabály szerint az adóalany az értékesítéskor az eladási árban beszedett (áthárított) adó összegéből a beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adót levonhatja Az általános forgalmi adó személyi hatálya Az ÁFA törvény szerint adóalany: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, perelhet, és saját nevében gazdasági tevékenységet végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére. 7 Nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek, így: a minisztériumok, a tárca nélküli miniszterek hivatali szervei, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező szervek, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát, mint köztestületet is - és személyek, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek, évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 7 Áfa tv.) 5. (1) bekezdése. 13

14 a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapok és azok kezelői, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az országos kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiségű területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, továbbá szervezeti formától függetlenül a közhatalom gyakorlására jogosult egyéb szervek, személyek. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 8. -a lehetővé teszi, hogy csoportos adóalanyiságot hozzanak létre azok az adóalanyok, akik együttesen kapcsolt vállalkozást alkotnak, és gazdasági célú letelepedésük belföldön van. A csoportos adóalanyiság az állami adóhatóság engedélyével jön létre, amennyiben valamennyi tag egybehangzó írásos kérelmet ír alá. A csoportban résztvevő tagok önálló forgalmi adóalanyisága megszűnik és a csoportos adóalanyiság időszakában a tagok együttesen minősülnek egy csoportazonosító számmal rendelkező adóalanynak. Ez azt jelenti, hogy a teljesített ügyletet terhelő adókötelezettséget a csoportos adóalany teljesíti, illetve érvényesít adólevonási jogot. A tagok azonban egymás felé nem számítanak fel áfát Az adó mértéke Az áfa-kulcs lehet: 27% (főszabály) 18% (alapvető élelmiszerek: tej- és tejtermékek, pékáru, cukrászsütemény; kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, stb.) 5% (gyógyszerek, napilapok, könyvek, folyóiratok, távhőszolgáltatás, stb.) adómentes (biztosítási díj, postai szolgáltatás, stb.) adókörön kívüli (közjegyzői szolgáltatás, stb.) Ezek az áfa-kulcsok január 1-jétől hatályosok. Most pedig viszonyításképpen nézzük meg az Európai Unió tagállamaiban hatályban lévő áfa-kulcsokat. 14

15 Áfa kulcsok az Európai Unióban 2. táblázat Országok Általános kulcs Kedvezményes kulcs Ausztria 20% 10% Belgium 20% 6% Bulgária 20% 9% Ciprus 18% 8% vagy 5% Csehország 21% 15% Dánia 25% - Egyesült Királyság 20% 5% vagy 0% Észtország 20% 9% Finnország 24% 14% vagy 10% Franciaország 19,60% 5,5% vagy 2,1 % Görögország 23% 13% vagy 6,5% Hollandia 21% 6% Horvátország 25% 10% vagy 5% Írország 21% 13,5%; 9% vagy 4,8% Lengyelország 23% 8% vagy 5% Lettország 21% 12% Litvánia 21% 9% vagy 5% Luxemburg 15% 12%; 6% vagy 3% Magyarország 27% 18% vagy 5% Málta 18% 7% vagy 5% Németország 19% 7% Olaszország 21% 10% vagy 4% Portugália 23% 13% vagy 6% Románia 24% 9% vagy 5% Spanyolország 21% 10% és 4% Svédország 25% 12% vagy 6% Szlovákia 20% 10% Szlovénia 20% 8,50% Forrás: Saját szerkesztés internetes forrás adatai alapján 8 A táblázat alapján láthatjuk, hogy Magyarország áfa kulcsa a legmagasabb az Európai Unióban, míg Luxemburgban találkozhatunk a legalacsonyabbal. Az Uniós átlag 21,27%

16 Magyarország kedvezményes áfa kulcsa, a 18% szintén kiemelkedik a többi ország áfa kulcsa közül. 6. ábra: Adómentes áfa kulcs Forrás: Dr. Herich György: Adótan, 2014 (335. oldal) A teljesítés helye Nagyon fontos az adókövetkezmények meghatározása érdekében a teljesítés helyének, valamint az adófizetésre kötelezett személy megállapítása. Az előbbinek azért van különös 16

17 jelentősége, mert nem mindegy, hogy belföldi vagy külföldi teljesítésről van szó áfa szempontjából Termékértékesítés teljesítés helye I. Általános szabály: Ahol a termék az értékesítéskor van II. III. IV. Különös szabály: Ahol a termék a feladás, vagy fuvarozás megkezdésének időpontjában van Láncértékesítés esetén annál az értékesítésnél, melyhez a fuvarozás köthető, a termék feladásának helye, az azt megelőző értékesítéseknél szintén a termék feladásának helye Fel- vagy összeszerelés helye Indulás országa (értékesítés Közösség területén) Adóalany gáz, hő- vagy hűtési energia, villamosenergia-kereskedő részére a kereskedő székhelye Egyéb esetben, ahol lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van Nem adóalany kereskedő részére, ahol a beszerző ténylegesen felhasználja Közösségen belüli termékértékesítés esetén: feladás, fuvarozás rendeltetési helye import tagállam (a termék 3. ország területéről indul) Közösségen belüli beszerzés: rendeltetés helye, kivéve, ha a vevő más országban van nyilvántartásba véve, akkor a vevő nyilvántartási helye V. Termékimportnál: ahol a terméket beléptették, vagy ahol vámjogi szabadforgalomba helyezik behozatali ország= rendeltetési ország Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye 9 Dr. Herich György: Adótan,

18 A szolgáltatások esetében azért lényeges a teljesítés helyének meghatározása, mivel az áfatörvény szerint kizárólag a belföldön teljesített szolgáltatások adókötelesek. Ebben az esetben csak azt kell eldönteni, hogy az eladót vagy a vevőt terheli-e az adó megállapítási és megfizetési kötelezettség. A teljesítés helyének megállapítása azért is körülményes, mert csak nagyon ritka esetben egyezik meg a fizikai és a törvény által diktált teljesítési hely. Ezzel kapcsolatosan két fő szabály van. Az egyiket akkor kell alkalmazni, ha a szolgáltatást igénybe vevő adóalanynak minősül, a másikat pedig, ha a vevő nem minősül adóalanynak. 7. ábra: Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye Forrás: Dr. Herich György: Adótan, 2014 (323. oldal) 18

19 Áfa bevallás gyakorisága Minden adófizetésre kötelezett társaság köteles az áfa bevallására. Általános főszabály szerint minden induló vállalkozás negyedéves gyakorisággal kötelezett az elszámolandó adó összegét benyújtani. Továbbá ebbe a csoportba tartozik az az adóalany, akinek a tárgyévet megelőző második évi elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül a 250 ezer forintot meghaladta, vagy közösségi adószámmal rendelkezik, de a havi bevallás feltételének nem felel meg. A társaság havi ÁFA bevallásra kötelezett, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített összege pozitív előjelű és az Ftot elérte. Szintén havi bevallást kell benyújtania a csoportos adóalanyiságot választó adóalanynak, a közvetett vámjogi képviselőnek, és a kizárólag az adómentes termékimportot megalapozó közösségi adómentes értékesítés miatt adóalannyá váló adózónak. Továbbá ebbe a kategóriába sorolandó a speciális adózói körbe tartozó alanyi adómentességet választó, a kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző és a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különös jogállású adóalany. Évente kell adóbevallást benyújtania az adó fizetésére kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. A bevallást, tárgyhót követő hó 20. napjáig kell elkészíteni, elküldeni, és ha kell teljesíteni. Amennyiben az éves adóbevallás benyújtására kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévben év elejétől előjelhelyesen összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete a 250 ezer forintot elérte, vagy adóév közben az adóhatóság számára közösségi adószámot állapít meg, negyedéves bevallásra kell áttérnie. Az éves adóbevallás benyújtására kötelezett adóalany köteles havi bevallásra áttérni, ha a tárgyévben év elejétől előjelhelyesen összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Az első bevallást a tárgyév első 19

20 napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról adja be, amelyben az 1 millió forintot elérte, majd az ezt követő hónaptól havi bevallás benyújtására kötelezett Az áfa könyvelése 8. ábra: Az áfa könyvelése Forrás: Dr. Herich György: Adótan, Art. 1. számú melléklet I./B) 3. pont. 20

21 3.2. Adócsalás Az adózással kapcsolatosan is megjelenik a bűncselekmény, mint fogalom. Minden napjainkban egyre nagyobb méreteket öltenek az adócsalások, amelyek komoly problémákat jelentenek az állam számára. Gyakori esetei közé tartozik az adóelkerülése, a feketegazdaság létrejötte. Ugyanis az adócsalás nem más, mint az adókötelezettség nem teljesítése, a meg nem engedett adóelhárítás. Az utóbbi pedig az adó eltitkolását, illetve meg nem fizetését foglalja magába. 11 A leggyakoribb adócsalási forma az áfával kapcsolatos visszaélések. A legegyszerűbb esete, amikor nem adnak számlát a termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról. Ilyenkor senki nem fizeti meg az áfát. A másik, amikor fiktív számlákkal élnek vissza. Általános nagy problémát jelentenek az exportértékesítések, ugyanis ebben az esetben papíron valóban külföldi cég van be vonva az ügyletben, de a valóságban belföldi értékesítésről van szó. Összességében elmondható, hogy a világban bárhol előforduló súlyos problémát jelentenek az adócsalások, amelyek akár több milliárdos bevétel kiesést is jelentenek az egyes országok számára. A megoldást talán a fordított adózás kiterjesztése jelenthetné. Ennek alkalmazása azonban csak akkor valósulhat meg, ha más módon nem sikerül visszaszorítani az adócsalást. Magyarországon bővült a termékértékesítések, illetve szolgáltatásnyújtások köre, amelyre érvényes a fordított adózás, azonban ez csak átmeneti megoldás. Az Európai Unió célja, nem a fordított adózás általánossá tétele, hanem az áfa rendszer megerősítése. A kiterjesztés csak egy átmeneti megoldást jelent. Így a jelenlegi módosítások is csak 2018-ig érvényesek. Ennek tükrében a dolgozatom további részében a fordított adózás kerül bemutatásra. Többek között a személyi és tárgyi hatálya, valamint az alkalmazási területei, különösképpen az építőiparban

22 4. Fordított adózás 4.1. A fordított adózás fogalma, hatálya A fordított adózás azt jelenti, hogy az adót a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg az állam részére. Az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó módón értékesít. A fordított adózás célja a fiktív adóalanyok által elkövetett visszaélések kiszűrése, ugyanis a fordított adózás alá eső számla áfa nélkül kerül kiállításra, így a vevő már nem tudja az áfát visszaigényelni, ezáltal értelmetlenné válik a fiktív számlák kiállítása. A fordított adózás Magyarországon először január 1-től lépett életbe, ekkor még csak a hulladékkereskedelem esett a hatálya alá. Azóta már jelentősen bővült a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre. Részletesen a fordított adózásról az áfa törvény 142. rendelkezik. Én a teljesség igénye nélkül felsorolom, hogy milyen esetekben alkalmazható a fordított adózás: az építési-szerelési munkák elvégzését követően ingatlan átadása, ingatlan értékesítése esetén az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások esetén az előző két ponthoz tartozóan munkaerő kölcsönzése, kirendelése esetén különböző fémek, hulladékok, törmelékek, visszanyert papír vagy karton, üvegcserép, üveghulladék, műanyag hulladék, forgács, használt vagy új rongy, kötél, használt akkumulátorok, elemek stb. értékesítés esetén beépített ingatlan (ingatlanrész), valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése bizonyos feltételek megvalósulása mellett vállalkozásban használt forint feletti tárgyi eszközök értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása esetén, ha az értékesítő felszámolás vagy fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt van. A fordított adózás alkalmazhatóságának a további személyi feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek: mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint 22

23 egyiknek se legyen olyan törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető (ilyen a törvényben szabályozott jogállása az alanyi adómentesség alá bejelentkezett adóalanynak van). Nem alkalmazhatóak a fordított adózás szabályai, ha az ügyletben résztvevő valamelyik fél nem adóalany, vagy külföldön nyilvántartásba vett adóalany, illetve, ha alanyi adómentes a státusza. Amennyiben a szerződő felek nem biztosak benne, hogy valóban alkalmazható a fordított adózás az ügyletük során, akkor járnak el helyesen, ha nyilatkoztatják a másik felet, hogy eleget tesznek a személyi hatálynak, illetve tájékoztatást kérnek az adóhivataltól. A fordított adózásnál az eladó az értékesítés során adót nem háríthat át, a számlát adó nélkül állítja ki. A vevő állapítja meg a fizetendő adót, és a saját bevallásában szerepelteti. A fordított adózás hatálya alá eső számla kiállítása esetében a számlán a következőket kell szerepeltetni: a vevő adószáma a számla áfa felszámítása nélkül kerül kiállításra a számlán fel kell tüntetni, hogy a számla a fordított adózás hatálya alá esik és az áfát a vevőnek kell megfizetnie. A fordított adózással érintett ügyletek esetében a beszerző, igénybevevő adóalany adófizetési kötelezettsége az új Áfa-törvény 60. (1) bekezdése alapján abban az időpontban keletkezik, amelyik az alábbi időpontok közül a leghamarabb következik be: az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvétele, vagy az ellenérték megtérítése, vagy a teljesítést követő hónap 15. napján 4.2. Fordított adózás az építőiparban Többek között a fordított adózás azért sem terjedt el széles körben, mert gyakran nehéz eldönteni az adott ügyletről, hogy valóban megfelel-e a törvény által előírt rendelkezéseknek. Mivel a rendelet nem határozza meg pontosan a fordított adózás alá 23

24 tartozó szolgáltatásokat, ennek következtében alakulhat ki a bizonytalanság a szabály alkalmazását illetően. Nincs ez másként az építőiparban sem. A fordított adózás alapvető feltétele a személyi hatályának érvényesülése, vagyis a korábban taglalt szempontok teljesülése. Továbbá szükséges vizsgálni még, hogy: 1. A szolgáltatás építési-szerelési, egyéb szerelési munkának minősül. 2. A szolgáltatás ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is irányul. 3. Maga az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles. Építési hatóság alatt nemcsak az ágazati jogszabályok által kifejezetten építésügyi hatóságként nevesített hatóság, hanem minden olyan hatóság értendő, amelyik építési, bontási tartalmú engedély kiadására jogosult. 12 Nem minősül építési engedélynek, az olyan gazdasági társaságok által kiadott engedély, ami az annak tulajdonában, vagy kezelésében lévő eszközökre történő rácsatlakozást engedélyezi. Amennyiben az ügylet bármelyik feltételnek nem tesz eleget, abban az esetben a fordított adózás nem alkalmazható, hanem az egyenes adózás szabályainak megfelelően kell eljárni. Komplex ügyletek esetében először is azt kell megvizsgálni, hogy a felek közötti szerződés alapján a teljesítésre kötelezett adóalany szolgáltatást nyújt a megrendelő felé és ahhoz biztosítja a szükséges anyagot, vagy pedig terméket értékesít, és a beszerelés csak járulékos eleme az ügyletnek. 13 Többnyire az építési tevékenységet végzők a megbízást a beépítendő anyag biztosításával együtt vállalják. Ennek következtében a díjazás megoszlik az anyag ellenértéke, illetve az építési tevékenység ellenértéke között, azonban ezek azonos módon, fordítottan adóznak. Másrészt viszont a törvény tartalmaz kivételeket is, amelyek megnehezítik az adózók helyzetét. Ilyen eset például, amikor a fő tevékenység alapvetően a termékértékesítés, és a beépítés csak annak járuléka. Ebben helyzetben nem alkalmazható a fordított adózás. Fordítottan kizárólag akkor adóztatható a tevékenység, ha annak következtében az épületen valamiféle mennyiségi, minőségi változás következik be,

25 vagy kellene bekövetkeznie. Ez az álláspont a polgárjoggal kapcsolatban kialakult bírói gyakorlatnak felel meg, ugyanis az áfatörvénybe az építési-szerelési munka, mint fogalom a Ptk ból került átemelésre. Ebből adódóan szintén nem alkalmazható a fordított adózás olyan tevékenységek esetében, amelyek csak megteremtik a lehetőségét a szakipari vagy építőipari munkák elvégzéséhez. További kérdést vethet fel a megrendelő és az alvállalkozók kapcsolata. Fontos, hogy a megrendelőnek nyilatkoznia kell az építési szolgáltatást végző felé arról, hogy az adott építmény létrehozatala, bővítése, felújítása, stb. építési engedély köteles, valamint ezt a nyilatkozatot meg kell tenni a teljes alvállalkozói nyilatkozatban. Ha az adóalany mind a megrendelőjével, mind az alvállalkozójával a Ptk. szerinti vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, akkor az is építési szerződésnek minősül. Tehát minden alvállalkozói szerződés szerinti teljesítés is a fordított adózás szabálya alá tartozik. Ezeken túl szintén a fordítottan adózik az ingatlanhoz kapcsolódó építési, bontási tevékenységének végzéséhez szükséges munkaerő kölcsönzés, illetve munkaerő-biztosítási szolgáltatás. Ehhez azonban szükséges egyértelműen tisztázni minden esetben, hogy a szolgáltatást igénybe vevő a munkaerőt milyen tevékenységhez fogja használni, illetve hasznosítani. 14 Polgári Törvénykönyv 25

26 5. A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Ebben a fejezetben a fordított adózás egyes eseteinek bemutatására kerül sor a gyakorlatban. A könnyebb szemléltetés végett egy cégen keresztül fogom vizsgálni a különböző helyzeteket. A fordított adózásról most már nemcsak általános módon fogok írni, hanem egy könyvelő program segítségével szemléltetem. A későbbiekben feltárom a fontosabb tudnivalókat a szoftver sajátosságait illetően A cég bemutatása A vállalkozások jogainak megsértésének elkerülése érdekében a fordított adózást egy fiktív cégen keresztül mutatom be. Tegyük fel, hogy ez a fiktív cég az építőiparban tevékenykedik, amit a továbbiakban Építő Kft.-nek fogok nevezni az egyszerűség kedvéért. Az Építő Kft ben alapította négy magánszemély a tulajdonosi-menedzsment építész tervezői, kivitelezői, valamint gépész vállalkozói múltjára alapozva. Kezdetben kisvállalkozásként működött, de napjainkra a kitartó és eredményes munkának köszönhetően a meghatározó építőipari cégek versenytársává vált. A cég alapításánál a tulajdonosok régi álma teljesült az épületek megvalósulása a tervezéstől a kivitelezésig. Az Építő Kft. tevékenységi köre olyan sokoldalú, mint a kihívások, amelyek elé állítják. Minden fontos, építéssel kapcsolatos feladatot magában foglal - az ajánlatadástól a tervezésen és a kivitelezésen át a fennakadásmentes üzembe helyezésig. A referenciái köre rendkívül sokrétű. Környékbeli családi házak, gyártó- és üzemcsarnokok, társasházak, irodaházak is a cég hírnevét öregbítik. A 90-es évek első felére jellemző nehéz, recesszió sújtotta gazdasági környezet ellenére a működés negyedik évére az éves árbevétel a négyszeresére nőtt nyereséges működés mellett. Ugyanakkor a cég vagyona mára az alaptőke többszörösét teszi ki, hiszen az építőiparra is jellemző egyre fokozódó szakmai elvárásoknak csakis megfelelő eszközparkkal lehet eleget tenni. Az építőipari szektoron belül a vállalkozásnak meghatározó a piaci jelenléte mind a megyében, mind az északmagyarországi régióban, de Kelet-Magyarország több térségében is végeztek valamilyen fő vagy alvállalkozói tevékenységet. 26

27 5.2. A fordított adózás esetei gyakorlati példákon keresztül Ahogy a korábbi fejezetekben is taglaltam a fordított adózás nehézsége abban rejlik, hogy a rendeletek nem adnak egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, az adott ügylet fordítottan adózó termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak minősül-e. Bár az adóhatóság igyekszik különböző tájékoztatókkal, magyarázatokkal enyhíteni az ezzel kapcsolatos dilemmákat, mégis számtalan olyan eset fordul elő, ahol komoly fejtörést okoz annak eldöntése, hogy az adott ügylet az Áfa. törvény a vagy az általános szabályok alapján adózik. Ezért szeretném szemléltetni néhány példa bemutatásával az elmélet gyakorlatban való megjelenését a könnyebb megértés végett. 1. eset Példa János megrendel egy építési hatósági engedélyköteles építési munkát Építő Kft.-től, a cég pedig alvállalkozót vesz igénybe egy-egy részfeladat kivitelezésére. Az utóbbiak esetében teljesülnek a személyi feltételek, még ezzel szemben a megrendelőről azt kell tudni, hogy ő adóalanynak nem minősülő magánszemély, így rá az Áfa. törvény 142. (3) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek. Ekkor vajon a Kft. és az alvállalkozó között a fordított adózás szabályait kell alkalmazni, vagy miután Példa János és az Építő Kft. között nem állnak fenn a fordított adózás feltételei, ezért a megbízott cég és az alvállalkozó közötti részfeladatok esetében sem alkalmazható a fordított adózás? A válasz az, hogy a számlázás eltérően alakul a megrendelő és az Építő Kft., valamint a Kft. és az alvállalkozók között. Bár a beruházás a fordított adózás hatálya alá tartozna, de Példa János, mint megrendelő, nem felel meg az Áfa. törvény 142. (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott személyi feltételeknek, ezért az Építő Kft. Példa Jánosnak az általános forgalmi adó felszámításával fogja kiállítani a számlát. Ezzel szemben viszont a megbízott cég és az alvállalkozó esetében teljesülnek a rendeletben szereplő kritériumok, tehát az általuk írt szerződés a fordított adózás hatálya alá esik, függetlenül attól, hogy a megrendelő és a kivitelező cég esetében az egyenes adózás érvényesül. 2. eset Építő Kft. egy ingatlant vásárol Példa Jánostól. Tételezzük fel, hogy a cég megfelel az Áfa. törvény 142. (3) bekezdéseiben meghatározott személyi feltételeinek, míg az értékesítő egy alanyi adómentes adóalany, aki tárgyi eszközként használt ingatlanját értékesíti. Az 27

28 ingatlan értékesítése az Áfa. törvény 86. (1) bekezdés j) pontja alapján adómentes lenne, azonban az adóalany korábban, az alanyi adómentesség választását megelőzően ingatlanértékesítésére adókötelezettséget választott az Áfa. törvény 88. -a alapján, Ennek értelmében az alanyi adómentesség időszakában is kötve van a választásához 5 éven keresztül. Az ingatlan értékesítésekor az öt év még nem járt le. Kérdés, alkalmazni kell-e az Áfa. törvény 142. (1) bekezdés e) pontját, azaz a fordított adózást az adóalany ezen értékesítésére? Mivel az adóalany korábban adókötelezettséget választott, és az 5 év nem telt még el, ezért nem járhat el alanyi adómentes minőségében a tárgyi eszközként használt termék értékesítése során. Azonban figyelemmel kell lenni az Áfa. törvény 142. (1) bekezdés e) pontjára is, amely szerint ez az ügylet fordított adózás alá esik. A fordított adózás nem zárja ki a korábban taglalt esetet, tehát ha minden egyéb feltétel is adott, akkor az ingatlan értékesítése során a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni. Összefoglalóan az alanyi adómentes adóalany esetében a fordított adózással kapcsolatosan elmondható az az általánosítás, hogy ha az alanyi adómentes adóalany a beszerző (vásárló) oldalon jelenik meg, a fordított adózás alkalmazása mindig kizárt. A másik megközelítés szerint pedig, ha az alanyi adómentes adóalany az eladó/szolgáltatást nyújtó fél, akkor mérlegelni kell, hogy az adott ügyletben alanyi adómentes minőségében jár-e el (amikor a fordított adózás nem alkalmazható), vagy pedig sem (amikor is a fordított adózás alkalmazásának lehet helye). 3. eset Fiktív Kft. villanyvasút hálózat bővítésével, vasút építésével bízza meg Építő Kft.-t. A beruházás során létrehozott új vasút szakaszok külön bejegyzésre, feltüntetésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartási térképen. Kérdés, hogy a kivitelező teljesítése hogyan minősül áfa szempontból? Először is azt kell megvizsgálni, hogy a villamosvasúti pálya ingatlannak tekinthető-e. A Ptk. szerint ingatlan alatt a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét kell érteni. Alkotórésznek tekintendő a földterülettel, vagy a felépítménnyel tartósan oly módon egyesített dolog, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, valamint az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Ezek alapján a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet 28

29 alkotórésze. Következésképpen a földterülettel tartósan egyesített berendezések és építmények összessége szintén ingatlannak tekinthető. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 18. (1) bekezdése kimondja, hogy az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlan-nyilvántartás részét képezi. Ha a kérdéses beruházással létrehozandó új vasút szakaszok, akár fizikai valójukban, akár a rájuk vonatkozó jogok vonatkozásában valóban úgy minősülnek, mint az ingatlannyilvántartásban feltüntetendő és bejegyezendő ingatlanok azok létrehozása és átadása az Áfa. törvény 10. d) pontja szerinti termékértékesítésnek minősül, tehát az Áfa. törvény 142. (1) bekezdés a) pontja alapján az arra vonatkozó feltételek fennállása esetén fordított adózás alá esik. Ezek alapján, ha azt feltételezzük, hogy mind a Fiktív Kft. és mind az Építő Kft. eleget tesz az Áfa. törvény 142. (3) bekezdéseiben meghatározott személyi feltételeknek, akkor az ügylet egészére a fordított adózás szabályait kell alkalmazni. 4. eset Építő Kft. hatósági engedélyköteles építési szolgáltatást (például: vízrendezés) végez, ahol a bontás során a földet, törmeléket, iszapot alvállalkozóként egy fuvarozó cég szállítja a hulladéklerakóba. Kérdésként vetődik fel, hogy az alvállalkozó által végzett szállítási tevékenységre vonatkozik-e az Áfa. törvény 142. (1) bekezdés b) pontja? Ha csak arról lenne szó, hogy a bontás során keletkezett föld, törmelék, valamint iszap elszállítását végző alvállalkozó kizárólag ezen anyagok hulladéklerakóba történő eljuttatásáról, fuvarozásáról gondoskodik, akkor ebben az esetben pusztán ezzel a szolgáltatásnyújtással nem valósul meg építési-szerelési, vagy egyéb szerelési tartalmú szolgáltatás, tehát a kérdéses ügylet egyenesen adózna. Azonban itt a szállítási szolgáltatás, építési hatósági engedély-köteles beruházással kapcsolatosan merül fel, vagyis annak járulékaként jelentkezik, ezért az Áfa törvény 70. (1) bekezdés b) pontja szerint beletartozik a főügylet adóalapjába, így annak részeként adózik. A szállítási szolgáltatás megítélése tehát attól függ, hogy annak nyújtása önállóan történik, vagy pedig egy, az Áfa törvény 142. (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás járulékos elemeként. Ebben az ügyletben az utóbbi eset áll fenn, tehát a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni. 29

30 5. eset Építő Kft. olyan építési munkát végez, melyben az anyagköltség többszöröse az elvégzett munka díjának. Kérdésként vetődik fel, hogy befolyásolja-e ez az elvégzett munka adójogi megítélését, miszerint az építési hatósági engedélyköteles szolgáltatásként a fordított adózás hatálya alá tartozik? Kérdéses továbbá, hogy, ha ugyan a felek egy szerződésben szerződtek az építésre, de a vállalkozó külön számláz anyagköltséget, és külön munkadíjat, akkor is fordított áfáról beszélünk-e mindkét esetben, azaz mind az anyagköltségről, mind a munkadíjról a fordított adózás szabályai szerint kell kiállítani a számlát? Komplex ügyletek esetében azt kell megvizsgálni, hogy a felek szerződése elsősorban mire irányul. Tehát ilyen esetekben az a döntő, hogy a konkrét szerződés mit tartalmaz, nem pedig a termékértékesítés, illetve a szolgáltatásnyújtás egymáshoz viszonyított értéke a meghatározó. A példában feltehetőleg a felek közötti szerződés elsősorban az építési munkálatok elvégzésére irányul, nem pedig a felhasznált anyagok tulajdonjogának átruházására, így az szolgáltatásnyújtásnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a felhasznált anyagok értéke jelentősen meghaladja a végzett munkáét. A második kérdést illetően az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 1. (7) bekezdése, illetve 2. (1) bekezdése ad iránymutatást. Ezek értelmében az egyes ügyleteket valós tartalmuk alapján kell minősíteni, és a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Ennek megfelelően önmagában az, hogy a felek megállapodása szerint az anyagköltség és a szerelési munka külön kerül számlázásra, az ügylet adójogi megítélését nem befolyásolja, az egységes, összetett ügyletként kezelendő, vagyis, ha a fordított adózás hatálya alá tartozik, az arról szóló mindkét számlát annak megfelelően kell kiállítani. 6. eset Fiktív Kft. építési hatósági engedély-köteles beruházáshoz készíti el a lakatosszerkezeteket saját lakatosműhelyünkben. Ezek az alábbiak: acél tetőszerkezet, hófogók, korlátok, kerítés, tetőjárda, villámhárító. A tetőszerkezet elkészítése képviseli a munka jelentős részét. A tető acélszerkezete a műhelyben készül, és a helyszínen kerül felállításra. A cég gyártást és beszerelést is végez, főtevékenysége a fémszerkezetgyártás. Kell-e áfát felszámolni, vagy fordított adózás alá esik a számla? 30

31 Ez egy olyan komplex ügylet, ami magába foglalja a gyártást, előszerelést, felállítást, beszerelést, de alapvetően elmondható, hogy tartalmát tekintve az építmény tetőszerkezetének megépítésére irányul. Ebben az esetben a szerződés az Áfa. törvény 142. (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó szolgáltatást tartalmaz. Alapvetően megállapítható, hogy a tetőszerkezet a helyszínen készül el, hiába az egyes részelemek korábban legyártásra kerültek, de annak értékesítésére nem késztermékként kerül sor. A szerelés ekkor nem csupán a termék értékesítését elősegítő járulékos szolgáltatás, hiszen a megrendelő nem különálló szerkezeti elemeket kíván megvásárolni (amelyekhez kapcsolódóan szerelést is kér), hanem a komplett tetőszerkezet megvalósítása érdekében kötött szerződést a kivitelezővel. Mindebből az következik, hogyha a cég nem csupán a legyártott tetőszerkezet értékesítésére szerződik, hanem elvállalja annak beszerelését is, akkor a fordított adózás szabályait kell alkalmaznia, vagyis az Áfa. törvény 142. (7) bekezdésében foglaltak alapján olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa. törvény 83. -ában meghatározott százalékérték nem szerepel. 7. eset Ha a tetőfedésnél maradunk, és feltételezzük, hogy Fiktív Kft. ácsállványozással foglalkozik. Ha olyan beruházáshoz kapcsolódóan ácsállványoz, amely az Áfa törvény 142. (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik, akkor a kérdés, hogy hogyan állítja ki az Építő Kft.-nek, mint megrendelőnek az ácsállványozásról a számlát? A tetőfedés esetében a Fiktív Kft. egy építési hatósági engedély-köteles beruházáshoz kapcsolódó építési-szerelési munka, elvégzésére köt szerződést. Ekkor a munka kivitelezéséhez szükséges az állványozás, azaz járulékos szolgáltatásként kapcsolódik a főszolgáltatáshoz. Ez azt jelenti, hogy az állványozási munkák költsége az Áfa. törvény 70. (1) bekezdés b) pontja alapján a főszolgáltatás adóalapjának része, és annak adójogi sorsát osztja. Ebben az esetben az állványozás is fordítottan adózik. Ezzel ellentétben, ha csak állványozási tevékenységet végezne Fiktív Kft., vagy az általa rendelkezésre bocsátott állványt más társaság dolgozói is használnák, akkor az állványozás önálló szolgáltatásnak minősülne, amely egyenesen adózik. 31

32 8. eset Egy cég építőipari gépek, toronydaru bérbeadását személyzettel vállalja. A szerződésben a megrendelővel úgy állapodik meg, hogy egy ingatlanon meghatározott munkálatokat önállóan fog elvégezni (pl. csőfektetés, panelház összeállítás, betonpumpálás sávalapba stb.). Ez a típusú szolgáltatása építési, szerelési szolgáltatásnak minősül. Tulajdonképpen ilyen esetben a szerződés elsősorban arra irányul, hogy a cég ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokat végezzen, úgy, hogy az ahhoz szükséges gépeket és kezelőszemélyzetet is biztosítja. Ennek megfelelően főszolgáltatásként egy olyan építési, szerelési szolgáltatásnyújtás történik, amely az Áfa. törvény 142. (1) bekezdés b) pontja szerinti, amihez kapcsolódik a gépek bérbeadása. A számla kiállítása ebből fakadóan a fordított adózás szabályai szerint történik, amennyiben az egyéb törvényi feltételek is adottak. Ha már sikerült megérteni az alapvető alkalmazását a fordított adózásnak, akkor érdemes foglalkozni annak könyvelésével. Szintén gyakorlati példákon keresztül fogom bemutatni azt a következő fejezetben egy könyvelőprogram segítségével, ehhez azonban először is szükségesnek tartom a szoftver működési mechanizmusának szemléltetését A könyvelőprogram bemutatása A könyvelőprogram általános bemutatása A szoftver egy kettős könyvviteli programrendszer, amely alkalmas a vállalkozások számviteli, pénzügyi-, tárgyi eszköz-, folyószámla, és áfa, és egyéb nyilvántartásainak teljes körű vezetésére. Az alapfunkciók mellett, a program használójának munkáját jelentősen egyszerűsítő nyilvántartásokat, automatizmusokat, adóbevallási funkciókat tartalmaz. A könyvelő szoftvert folyamatosan igazítják a törvényi változásokhoz, és a felhasználói igényekhez. A szoftver a könyvelő programtól elvárható számviteli elvárásoknak mindenben megfelel, ezen felül számos, az egyszerűbb könyvelő programokra nem jellemző, a mindenkori adótörvényekre épülő szolgáltatása is van. Összegezve, a kettős könyvviteli program minden támogatást megad használójának, a vállalkozások könyveléséhez. Mivel a szoftver egy nagy integrált rendszerként működik, számos programot foglal magába. Én viszont csak az adott témakörhöz kapcsolódó áfával kapcsolatos szolgáltatásokat mutatnám be. 32

33 A kettős könyvviteli program áfa moduljának szolgáltatásai: automatikus áfa könyvelés, pénzforgalmi áfa kezelése; az összes áfa kezelése: közösségi áfa, arányos áfa, fordított áfa, idegenforgalmi áfa, használt termék áfa, fordított áfa, mezőgazdasági kompenzációs feláras áfa, területi hatályon kívüli áfa; a számla árfolyamától eltérő árfolyamú áfa automatikus kezelése; áfa elszámolása; áfa bevallás csúszó kerekítéssel; az ÁNYK nyomtatványkitöltőbe exportált áfa bevallások (65, 86-os áfa bevallások, Tételes összesítő jelentés); az ÁNYK programba importált összesítő nyilatkozat készítése (A60); import áfa (vámhatározatok, vám befizetések) kezelése; áfa önrevíziós modul, az ÁNYK nyomtatványkitöltőbe importálható önrevíziós bevallással; az önrevíziós bizonylatokról külön analitika vezetése; az éven belüli, a számviteli teljesítéstől eltérő időszaki áfa automatikus kezelése; az éven túli, eltérő időszaki áfa automatikus kezelése; a számlázó modullal egyező áfa kezelés, a számlákban levő áfa automatikus könyvelése A fordított adózás bemutatása a könyvelőprogrammal Ebben az alfejezetben pontról pontra bemutatom hogyan is kerül rögzítésre a fordított adózás a könyvelőprogram segítségével. Még mielőtt bármilyen konkrét eset vizsgálatába kezdenénk, illetve annak rögzítési menetét szemléltetnénk, szeretnék pár fontosabb lépést ismertetni. Ezek függetlenek a könyvelési tételtől, általános érvényűek minden helyzetben. Először is azt az alaphelyzetet mutatom be, hogy mit látunk, amikor megnyitjuk az adatfelvitel menüpontot

34 9. ábra: Az adatfelvitel Forrás: Novitax könyvelőprogram Első lépésben ki tudjuk választani, hogy milyen naplóban szeretnénk rögzíteni, vagyis a számla jellegét (bejövő-, kimenő számla, pénztárbizonylat, bankkivonat, stb.) határozzuk meg. Ezt követően fontos megadni az egyes dátumokat, tehát fel kell vinnünk a programba a számla kiállításának időpontját, a teljesítés idejét, valamint a fizetési határidőt. Rögzítenünk kell még a számla sorszámát, ami a későbbi egyeztetéseket segíti, továbbá a partnert, aki kiállította, vagy aki számára kiállították a számlát. A következő ábrán a partner adatainak megadását mutatom be. 10. ábra: A partner adatai Forrás: Novitax könyvelőprogram 34

35 A partner nevén kívül a legfontosabb menüpont, amit erősen ajánlott kitölteni az a cég adószáma, ugyanis a korábbiakban már említettem, hogy a fordított adózás hatálya alá eső számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát. Erre külön a program is felhívja a figyelmet. 11. ábra: Figyelmeztetés a partner adószámának megadásáról Forrás: Novitax könyvelőprogram Ha már az előbb a fordított adózást említettem, akkor vizsgáljuk meg az egyes eseteit, hogy hogyan jelennek meg a könyvelőprogramban. 9. eset Fiktív Kft. raktárbővítéssel bízza meg Építő Kft. A beruházásról azt kell tudni, hogy építési engedélyköteles, valamint szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Ebből következően egyértelműen az Áfa törvény 142. (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá esik. Miután megállapítottuk, hogy a számlát a fordított adózás szabályai alapján kell rögzíteni, meg kell vizsgálni annak jellegét. A szolgáltatásnyújtás az Építő Kft. számára egy megbízás, vagyis a bevétel oldalon jelenik meg. Legegyszerűbb esetben a belföldi értékesítés árbevétele elnevezésű kategóriába helyezhető el, ennek megfelelően a K 911 számlaszámot választhatjuk, amihez a program hozzárendeli a megfelelő ellenszámlát. Ezt követően meg kell állapítanunk az áfa kategóriáját. A következő táblázat foglalja össze a legjobban, hogy az egyes esetekhez milyen áfa kategória alkalmazandó. 12. ábra: Fordított adózású szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó áfa kategóriák Forrás: 35

36 A gyakorlatban tehát a könyvelése a következő módon néz ki: 13. ábra: Fordított adózású szolgáltatásnyújtás rögzítése Forrás: Novitax könyvelőprogram 10. eset Az Építő Kft. egy építési hatósági engedély-köteles beruházáshoz kapcsolódó építésiszerelési munka során alvállalkozót bíz meg a villanyvezetékek szakszerű beszerelésére, működtetésére. Mivel a főtevékenysége az Áfa törvény 142. (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá esik, és a villanyszerelés annak járulékos része, ezért az Építő Kft fordított adózású számlát kell, hogy kiállítson az alvállalkozónak, ha feltételezzük, hogy az egyéb követelmények is teljesülnek. Mivel a cég az alvállalkozó által végzett szolgáltatást veszi igénybe, ezért ő a vevő oldalon fog megjelenni, és a számla a bejövő számlák között fog szerepelni. Közvetített szolgáltatásról van szó, amit a megbízó a helyszínen igénybe vesz, ezért a T815-ös kontírozást kell alkalmazni. Itt is fontos megállapítani, hogy milyen áfa kategóriát kell alkalmazni. 14. ábra: Fordított adózású szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó áfa kategóriák Forrás: 36

37 Továbbá a programba be kell írni, hogy milyen áfa kulcs értéket tartalmaz a számla. Ezek alapján a fordított adózás rögzítése az alábbi módon történik: 15. ábra: Fordított adózású szolgáltatás igénybevételének rögzítése Forrás: Novitax könyvelőprogram Ezt követően, a program helyes beállítása esetén, a tétel könyvelése után megjelenő ablakban felkínálja, hogy Levonható, Nem levonható, vagy Arányosítandó lesz-e a könyvelendő áfa, majd ezután automatikusan könyveli a fizetendő, és a levonható áfa-t. Ez a gyakorlatban így jelenik meg: 16. ábra: Áfa típusa Forrás: Novitax könyvelőprogram A kettős könyvviteli program a később levonható áfa összegeket automatikusan egy külön főkönyvi számlaszámra könyveli, ahonnan akár automatikusan, akár kézileg átvezethető az áfa összege az áfa számlaszámokra és kerülnek bele az áfa kimutatásokba (áfa bevallás és 37

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció. Általános forgalmi adó

Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció. Általános forgalmi adó Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció Általános forgalmi adó A törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Forrás: KSH Az Országgyűlés A törvény - figyelemmel az államháztartás feladatainak

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években 1 AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1.1 Forgalmi adózás alapjai A fejlett országok adórendszereinek ismertetésekor már volt szó a hozzáadott érték-típusú forgalmi adórendszerekről. Bár ez a legnagyobb karriert

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai dr. Kovács Attila 2016. 04. 25. 11:37 Értesítő a rovat cikkeiről A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2015. adóévi adóbevallás elkészítéséhez

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt.

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Fordított adózás a magyar forgalmi adózás rendszerében, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatos szabályozásra BERECZKI ÁGNES Okleveles forgalmiadó-szakértő szak

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

ÁFA fizetés esetei, példák

ÁFA fizetés esetei, példák ÁFA fizetés esetei, példák 161-177 Hol tartunk? ÁFA, mint közvetett adó Történeti visszatekintés Hatásmechanizmusok 1988 as reform Jelenlegi ÁFA rendszer Különleges ÁFA elszámolási módok Valódi mentesség,

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül Belső konzulens: Dr. Antal

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

Pestuka Gabriella osztályvezető

Pestuka Gabriella osztályvezető Pestuka Gabriella osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése A költségvetési

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Gépjárműadó (A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény)

Gépjárműadó (A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény) Általános tudnivalók Tájékoztató Kemecse Város Önkormányzat által működtetett adónemekről Az adóztatást elsősorban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. évi CLXXXVII. törvény Készítette: Gayerhoszné Hajós Zsófia NAV

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum

Penta Unió Oktatási Centrum Penta Unió Oktatási Centrum A belföldi fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, különös tekintettel a mezőgazdasági termékekre FARKAS ANDREA Forgalmiadó-szakértő Beck Ágnes 2

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal TÉTELES ÁFA, ÁFA KIUTALÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az egyéni vállalkozók,

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

1. melléklet a./2015. (VII.24) Th. sz. határozathoz Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2.számú módosítása amely létrejött egyrészről Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás székhely:

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2013/2014 II.. ADÓZÁS II. Munkavállal llalók k adózása sa-tie brake teszt Főszabály: az illetőség államában adózik. Kivéve,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

A nemzetközi áfa ügyletek - általános áttekintés

A nemzetközi áfa ügyletek - általános áttekintés Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 13 00-14 00 Csátaljay Zsuzsanna adószakértő, adótanácsadó Csátaljay Consulting Kft. A

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László Környezetvédelmi termékdíj Készítette: Debreczeni László Termékdíjról szóló jogszabályi alapok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény 2014. évközi változások

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

2012.03.12. Általános elvek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Alapfogalmak. Hatály. Alapfogalmak III. Alapfogalmak II.

2012.03.12. Általános elvek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Alapfogalmak. Hatály. Alapfogalmak III. Alapfogalmak II. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2011/2012/II. Általános elvek Hozzáadott értékadó Termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Döntő részben közvetett adó: az

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben