Államtitkári látogatás Bagon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Államtitkári látogatás Bagon"

Átírás

1 20 éves a XXi. évf. 3. szám március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis 6-án, 6 19 óráig tarta nak. / 2 3. szitakötő újra A Szitakötő oktatási prog ram veze tő je, Horgas Judit á togatott e iskoánkba. / 7. simó ászó (szuti) A Bagi TC 96 edzőjét kér - dez tük a fenőtt- és az utánpótás csapatró. / A tavaszi hadjárat ápriis 5-én a VII. had - testnek Aszódot és Bagot keett efogania. / 17. Fotó: Könczö Rita Áamtitkári átogatás Bagon a két aprítékos kazán az egész éves fűtési szezont tekintve 2,5 3 miió forintos megtakarítást eredményezett február 10-én Konrát Károy a Beügyminisztérium áamtitkára járt faunkban, hogy az önkormányzatná üzembe heyezett beügyminisztériumi páyázatbó finanszírozott aprítékos kazánt megtekintse. A kazán beszereése és üzembe heyezése az eőkészítőve, az aprítékoóva együtt 9,2 miiós beruházás vot. A átogatáson Jeen vot Vécsey Lászó váasztókerüetünk országgyűési képviseő-jeötje is. (foytatás a 2. odaon) Meghívó szeretette várunk mindenkit március 15-én az 1848/49-es forradaom és szabadságharc emékünnepéyére. 17 órakor gyü e ke ző az á ta á nos is ko a eőtt; ko szo rú zás a te me tő ben, beszédet mond Anta istván ászóné képviseő asszony, majd a szinkron nyugdíjas egyesüet férfi kórusa éneke; Fák yás fevo nu ás; koszorúzás a hősök terén, verset mond Anta ádám; Fé hétkor ünnepi műsor a dózsa György műveődési házban. Beszédet mond tóth Gábor pogármester. ezután az átaános iskoa és a muharay népi együttes műsora következik. Bag Nagyközség Önkormányzata Az Aszódi járási hivata ügyféfogadási ideje és rendje Az 5. odaon

2 2 BAGI HírLAp közügy MÁrcIuS Konrát Károy áamtitkár úr emondta, hogy tapasztaatai szerint a páyázat eredményesen vaósut meg, úgy gondoja, hogy ez egy hasznos páyázat vot, az önkormányzatok részére ehetőséget teremtett arra, hogy a korábban igen magas energiakötségeiket csökkentsék önkormányzat, köztük Bag nyert ezen a páyázaton. A rendszer, úgy tűnik, jó működik, az önkormányzatok már tisztában vannak azza, hogy a nyersanya - got ho tudják beszerezni, és nem utosó sorban a prog ram a közfogakoztatottság növekedéséhez is hozzájárut. Az áamtitkár úr gratuát teepüésünknek, megköszönte az együttműködést, és mindazok munkáját, akik a programban részt vettek, vesznek. Tóth Gábor pogármester úr emondta, hogy már saját erő - bő is vásárot a fau a műveődési ház részére egy hasonó kazánt, és szeretnék az iskoa és a tornacsarnok fűtését is ha - son ó módon megodani. Az áamtitkár úr ehhez kapcsoód óan emondta, hogy 184 miiárd forint á rendekezésre az idei évben a közfogakoztatottság finanszírozására, és várhatóan esz hasonó páyázati ehetőség is. Tóth Gábor pogármester úr a programot értékeve kifej - tette, hogy a két kazán beszereése az egész éves fűtési szezont tekintve 6-6,3 miió forintos gázár megtakarítást eredmé - nyezett az önkormányzat kasszája számára. Mive az ap rí ték eőáításának is vannak természetesen kötségei, így a be ru há - zás tejes megtérüési ideje 4 év a pogármesteri hivata ese té - ben, és 4,5 év a műveődési ház esetében, ugyanis az az épüet hő technikaiag rosszabb áapotban van. Ha sikerüne a mű ve - ő dési házat feújítani, akkor a régi fűtési kötségek egyharma - dá ra esnének vissza az energiakötségek, azaz ugyan oyan fűt ő - értéket most fo rintbó áít eő e kazán segítségéve az önkormányzat a 150 forintos gázárra szemben. A két kazán működtetéséhez éves szinten egyébként 500 köbméter fa ap rí - tékra enne szükség, de ennyit nem tudott az önkormányzat begyűjteni, etermeni. Viszont vannak oyan terüetek Bagon, mint a Dutka-, Te mető- és Keresztfa-dűő, aho ehagyott te rü - e tek vannak, és a tűzveszéy miatt is jó enne, ha ott be gyűj te - nék a fahua dé kot, de ezt még jogiag rendezni ke. Egyéb - ként az önkormányzat vett is idén faaprítékot, és még így is fee annyiba kerüt a fűtés, mintha gázt hasznánátak vona. Bagon egyébként a kazánok működtetése foyamatosan 8-10 közfogakoztatottnak biztosít munkát. Nemcsak egy apríté - koó működik, hanem egyet vásárot is az önkormányzat, így akár 20 embernek is foyamatosan tud munkát biztosítani a begyűjtéstő a edaráásig. kr Pest megye 6. szamú országgyűési egyéni váasztókerüeti váasztási irodához február 17-ig, 30 jeöt részérő érkezett ajánóív iránti igény, az aabbi szemeyektő és szervezetektő: 1. gaá istván szociádemokraták magyar pogári pártja 2. Herczeg attia függeten jeöt 3. kovács Barnabás magyar szociaista párt együtt a korszakvátók pártja demokratikus koaíció párbeszéd magyarorszagért párt magyar iberáis párt 4. farkas tímea Összefogás párt 5. sándor istván közösség a társadami igazságosságért Néppárt 6. Hemeczi zotán függeten jeöt 7. pikács páné magyarországi cigánypárt 8. mészáros zsuzsanna Nemzeti érdekért párt 9. uzsokiné akó éva a Haza Nem eadó mozgaom párt 10. patruna robert vasie társadami Béke párt 11. aranyos Béa keresztény magyarok szövetsége 12. engye szivia ehet más a poitika 13 vécsey ászó józsef fidesz-magyar pogári szövetség kereszténydemokrata Néppárt 14. vörösmarty zsot eegédetenek pártja 15. Buda ászó Negyedik köztársaság párt 16. Bertha szivia zsuzsanna jobbik magyarországért mozgaom 17. rigó zsot új dimenzió párt 18. veres Botond sportos és egészséges magyarországért párt 19. Bercsényi zotán seres mária szövetségesei 20. vidák attia magyar keresztény szociáis unio 21. Béres józsef magyar gazdaság párt 22. pesti györgy új magyarország párt 23. szabó sándor jóét és szabadság demokrata közösség 24. dr. penke andrás miháy függeten kisgazda födmunkás és pogári párt 25. dr. mészáros adrienn magyarország jövője párt 26. oáh árpád mcf roma Össszefogás párt 27. iptai Baázs zödek pártja 28. rácz adorján Barnabas együtt 2014 párt 29. szabó andrás ferenc Nemzeti forradami párt 30. szabó kinga magyar repubikánus poitikai párt Szavazatszámáók A Képviseő-testüet február 24-én az aábbiak szerint efogadta a váasztási cikusra a Szavazat Számáó Bizottságok tagjait: 1. szavazókör (Pogármesteri Hivata) Varga István Szentászói u. 2. (tag) Cziráné Bakonyi Bernadett Szent Imre u. 77. (tag) Labáthné Gódor Anna Vörösmarty u. 1. (tag) Furdi Csabáné Kiskörös u. 24. (póttag) Tóth Tiborné Szőő u. 44. (póttag) 2. szavazókör (Műv. Ház) Juhász Jenőné Szent Imre u (tag) Pávics Lászóné Szent András u. 60. (tag) Voterné Jamrik Éva Szőő u. 27. (tag) Kozáné Sztrehovszki Mariann (póttag) Sára Tiborné Szent András u. 98. (póttag) 3. szavazókör (óvoda) Bakonyiné Dobos Iona Szent Imre u 77. (tag) Katonás Lajosné Szent Imre u 95. (tag) Katona Zotánné Kossuth L. u. 1. tag) Kovács Istvánné Jókai u. (póttag) Siposné Bartók Éva Saai u 1. (póttag) 4. szavazókör (Átaános Iskoa) Horváthné Maczkó Katain Árpád u. 17. (tag) Nagy Jánosné Szent András u (tag) Dócza Imréné Sport u. 16. (tag) Tóthné Irsán Ágnes Dózsa Gy. u. 6. (póttag) Baázsné Győri Mária Maom u. 14. (póttag)

3 2014. MÁrcIuS választás BAGI HírLAp 3 Váasztási tájékoztató Bagon a akcímme rendekező váasz tó po gárok kére mü - ket be nyújthatják e vé ben vagy szeméyesen a Heyi vá - asz tási Iro dában (2191 Bag, szent Imre u. 52.) a következő vá asz tási ügyek ben: január 1-jétő minden magyar or - szá gi ak címme ren de kező váasztópogár kérheti annak rög zí tését a központi névjegyzékben, hogy a nemzetiségek jogairó szóó évi clxxix. törvény szerinti vaa mey nemzetiséghez tartozik, fogyatékosságára tekintette segítsé get igénye a váasztójoga gyakorásá hoz, a központi névjegyzékben szerepő sze méyes adatainak kiadását meg tit ja, vaamint az Európai unió más tagáamának á ampogára a fentieken kívü azt is kér he ti, hogy az EP-váasztásokra is ki - ter jedjen a névjegyzékbe vétee, to vábbá a fenti névjegyzéki bejegyzések törését vagy módosítását is kérheti. A központi névjegyzékke kapcsoatos kéremek a Nemzeti Vá asztási Iroda fe ü etén onine módon be nyújt ha tók, de PDF formátumban is etöthetők a váasz tások hivataos honapjáró. A kéremet maga a váasztópogár sze méyesen akár a akóheye, akár a be je entett tartózkodási heye szerint ie té - kes heyi váasztási irodáná benyújthatja. Levében a kéreem csak a vá asz tó pogár akóheye szerint ietékes heyi váasztási irodához nyújtható be, vagy akinek nincs akóheye, az a bejeentett tartózkodási heye szerint ietékes heyi váasztási iro - dá hoz nyújthatja be a kéremet. Azok a Magyarországon éő vá asz tó po gárok, akik nem rendekeznek tee pü é si szintű be - je entett akóheye sem, a központi névjegyzékke kapcsoa - tos ké re met evében vagy eektronikus úton a Nem zeti vá - asz tási Irodához (1397 Bu da pest, pf.: 547.), szeméyesen vagy evé ben bármey heyi váasztási irodához be nyújt hatják. Azokat a magyar áampogárságú váasztópogárokat, akik magyarországi ak címme nem rendekeznek, kére mük re a Nemzeti Váasztási Iroda veszi fe a központi névjegyzékbe. A regisztráció hoz érvényes magyar szeméyi azo no sí tó, ér vé - nyes magyar útevé, honosítási okirat vagy áampogársági bi - zon yít vány szükséges. A névjegyzékbe vétei nyomtatvány e - töthető a váasztások hivataos honap já ró, vagy ugyanott az onine regisz trá ció ra is ehetőség van. tehát a Bagon akcímme rendekező váasztópogárok ké - re müket be nyújt hat ják evében vagy szeméyesen: heyi váasztási iroda 2191 Bag, szent imre u. 52. SzAVAzókörök BAg TerüeTén A évi VáASzTáSokon 01. szavazókör: pogármesteri Hivata (szent imre út 52.) 02. szavazókör: dózsa györgy műveődési Ház (petőfi tér 1/a) 03. szavazókör: igice Napközi otthonos óvoda (sport u. 1.) 04. szavazókör: arany jános átaános iskoa (szent andrás u. 41.) A névjegyzékke kapcsoatban az aábbi szeméyekhez ehet forduni: HVI vezető: Beke Andrea jegyző /18-as meék HVI vezető heyettes: Benke Zotánné /11-es, vagy 25-ös meék A névjegyzék megtekinthető a pogármesteri Hivataban, a vá asz tási feadatok eátására biztosított számítógépen, a Nemzeti Váasztási Iroda internetes feüetén. A Heyi Váasztási Iroda vezetője határozatban áa pí - totta meg a heyi képviseő-testüet megváasztandó ét szá - mát: 6 fő. Kifogást a évi XXXVI. tv. (Ve.) 210. (1) be kezdése értemében a heyi Váasztási Bizottsághoz ehet benyújtani. Beke Andrea jegyző HVI vezető

4 4 BAGI HírLAp tájékoztató MÁrcIuS Vészheyzeti értesítési szogátatás VÉSZ Az emút év márciusában bekövet ke - zett hóheyzet, vaamint a júniusi árvíz a korábbiaktó hatékonyabb megodás kidogozását tette szükségessé a a kos - ság azonnai, naprakész, ugyan ak kor cézott tájékoztatására. Ennek érdekében a BM Or szágos Ka - tasztrófavédemi Főigazgatóság a rá diós Se géy hívó és Infokom munikációs Or szá - gos Egyesüette és a Microsoft Magyar - ország Kft.-ve kifejesztett egy mobi eszközökre optimaizát új akamazást, amey a közönségszavazatok aapján a veszéyheyzeti értesítési szogátatás VÉSZ enevezést kapta. A VÉSZ segítségéve az okosteefonna rendekezők azonna tájékozódhatnak a akóheyük, az úti céjuk áta érintett terüetek, figyet útvonaak, megyék, vagy akár az egész ország aktuáis heyzetérő, a kiadott figyemeztető és riasztási jezésekrő. Az akamazást etötő fehasznáó beáíthatja magának, hogy Magyarország mey terüetérő kér azonnai értesítést mobi eszközére. Kijeöheti a akóheyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A VÉSZ képes arra is, hogy a mobi eszköz GpS berendezésének segítségéve figyeje a fehasznáó aktuáis heyzetét, és ehhez vi - szo nyítva küdi az adott terüetre érvé - nyes értesítéseket az okos készüékre. A szogátatás háromfokozatú értesítést tud küdeni, a fehasznáó tetszés szerint kiváaszthatja, hogy csak a riasztásokró, a fi gyemeztetésekrő, vagy pedig min - den rő, így a tájékoztatásokró is kér-e ér - te sítést. Az ingyenesen etöthető aka - mazás az Android, az ios és a Windows phone operációs rendszerekre egyaránt eérhető, díjmentesen. Információ: a 2.php?pageid=akossag_veszeyhey - zeti_tajekoztato_rendszer honapon. Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos pogári védemi főfeügyeő Megújuó energia szakmérnök képzés Gödöőn A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudo - mányi Kara harmadik akaomma indítja szakirányú tovább képzését aternatív energiagazdákodási témakörben. A képzés céja, hogy a hagatók aapvető ismereteket szerez - ze nek az aternatív (megújuó) energiaforrások étesítésének és működtetésének ehetőségeirő. A végzett szakemberek képesek egyenek megíténi egy kisebb, vagy nagyobb térség energiagazdákodásának aternatív ehetőségeit, partnerei e gyenek egy-egy szakterüet speciaistáinak, hozzá já ru ja - nak a beruházást megeőző döntések megaapozásához. Az öko nómiai tantárgyak keretében többek között a beruházások gazdaságtanáva, marketing menedzsmentte, váaati jog ga is gyarapíthatják ismereteiket. A műszaki tantárgyak óráin vaamennyi ényeges megújuó energiaforrás mű köd - te tését is oktatjuk. Jeentős részét biztosítja képzésünknek a bio massza energetikai hasznosítása a termőhey kivá asz tá - sátó a fehasznáásig is. A gyakorat megismerésére hazai és küfödi tanumányutakat szervezünk. A Magyarországon, sőt tudomásunk szerint Európában is egyedüáó képzés időtartama: 2 év (240 óra). Jeentkezni min. BSc (főiskoai) végzettségge ehet. Az eőképzettségtő függően az aábbi 3 szakirányt indítjuk: Aternatív-energia gazdákodási tanácsadó Aternatív-energia termeési rendszerszakértő Megújuó energia termeési és hasznosítási tanácsadó A képzés kötsége: Ft/féév. Jeentkezési ha tár idő: augusztus 30., a képzés őszén indu. A fetéteeknek megfeet jeöteket a je - ent kezés sorrendjében vesszük fe. Bővebb feviágosítást ad: Gaambosi Imréné eőadó, Szent István Egyetem Dékáni Hivata 28/ /1602 Dr. Máté András szakvezető Te.: 06/ További információk és jeentkezési ap a honapon érhető e. Ingyenes OKJ-s képzések Érettségi eőtt áó és idén érettségiző diákok számára szeret - nénk fekínáni az Athéné szakközépiskoa ingyenes OkJ-s kép zéseit. Azon diákoknak ajánjuk, akiknek csaádja nem engedheti meg magának, hogy kötségtérítéses kép zést finanszírozzon gyermeke számára. Az Athéné segít a mihamarabbi munkába áás ban. Iskoánk vidéken éőknek ingyenes koégiumi heyeket tud biztosítani. mozgókép- és animációkészítő https://www.youtube.com/watch?v=itrekpa3gps hangmester https://www.youtube.com/watch?v=2jvspicpui0&feature=youtu.be Festő https://www.youtube.com/watch?v=awrzdh7ifrw&feature=youtu.be sportedző https://www.youtube.com/watch?v=1e1_mptyfq&feature=youtu.be idegenvezető https://www.youtube.com/watch?v=cn5gj9hhm8&feature=youtu.be Grafikus https://www.youtube.com/watch?v=8hjfotpaos&feature=youtu.be közúti közekedésüzemvitei-eátó https://www.youtube.com/watch?v=ospnk72ckm divat- és stíustervező https://www.youtube.com/watch?v=bjaovsssbzm égi közekedésüzemvitei-eátó https://www.youtube.com/watch?v=mk1ivhwjuu CAd-CAm informatikus https://www.youtube.com/watch?v=awniug6ehcm&feature=youtu.be rendszergazda https://www.youtube.com/watch?v=hzjbiaj7igm&feature=youtu.be Gyakoratos színész https://www.youtube.com/watch?v=k3ypj6nuehc&feature=youtu.be akberendező https://www.youtube.com/watch?v=j_rpk7r5xpo&feature=youtu.be szoftverfejesztő https://www.youtube.com/watch?v=_k6vazy3fec&feature=youtu.be informatikai háózatépítő https://www.youtube.com/watch?v=v6qieerxaxg&feature=youtu.be major jános igazgató

5 2014. MÁrcIuS ügyfélfogadás BAGI HírLAp 5 Az Aszódi járási hivata ügyféfogadási ideje és rendje cím: aszódi pogármesteri Hivata aszód, szabadság tér 9. A hatósági osztáy ügyféfogadási ideje és rendje: Hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: ügysegédek ügyféfogadási ideje és rendje: kedd Gyámhivata ügyféfogadási ideje és rendje: Hétfő: szerda: Az Aszódi járási hivata aszódi (székhey) okmányiroda ügyféfogadási ideje és rendje ügyféfogadási idő: Hétfő péntek: napi sorszám, szeméyes megjeenés aapján történő ügyfékiszogáás internetes bejeentkezés aapján eőzetes időpont egyeztetés aapján (időpont egyeztetés szeméyesen vagy teefonon) szeméyi okmányok: (28) Gépjármű, evig, ig: (28) Hétfő kedd nincs , szerda csütörtök nincs , péntek nincs , teefonszámok: dr. szebenyei zsot hivatavezető: titkárság: gyámhivata: okmányiroda: Hatósági osztáy: az okmányirodában a meghatározott ügyféfogadási rend főszabáyként értendő, azonban figyeemme ke enni arra, hogy az időpontfogaássa és a nem időpontfogaássa érkező ügyfeek fogadása egyaránt, egyszerre megvaósujon figyeemme a kek kh terüeti közigazgatásért és váasztásokért feeős áamtitkárának XXii-6/124/8/2013. sz. ajánásában fogatakra. az interneten, szeméyesen, ietve teefonos időpont-egyeztetés aapján történő ügyféfogadási időben a szeméyesen megjeent ügyfeek kiszogáását is biztosítani ke, természetesen a hivatabó indut ügyek intézésére is tekintette. (p. az ekészüt okmányokért, szeméyes időpontfogaásra megjeent ügyfeek, vaamint a szabad ügyintézési kapacitás esetén történő ügyfeek fogadása.)

6 6 BAGI HírLAp óvodai HírEk MÁrcIuS A BAGi igice napközi... A vízkereszttő farsang farkáig tartó időszakban idén is kedvükre játszhattak, mókázhattak, énekehettek, táncohattak a gyerekek az óvodában. Intézményünkben hosszú évek óta ez az időszak a fonó időszaka is, aho a régi idők szokásait próbájuk közeebb hozni gyermekeinkhez. A fonóban a tejesség igénye nékü főként a nagyobb csoportokba járó gyerekek többfée kézműves tevékenységge (szövés, fonás, varrás, nemezeés, agyagozás) ismerkedhetnek meg. A, A, A, A FArSANGI NApOKBAN Fotó a szerző A kézműves tevékenységeken kívü csujjo - gatók, névcsúfoók, versek, mesék is á - an dó szerepői a játékos déeőttöknek. A nagyszüeik, dédszüeik áta is játszott sokfée népi játék ma is evarázsoja a gye re keket ugyanúgy, mint eődeiket. A Farsangi időszak vége feé kö ze ed - ve a Maci csoportos gyerekek sorra járták a csoportokat, játékukka eűzve a teet. Az eőadás végén az átauk készített kisze bábot beedobták a mesebei foyóba, minden bajja, rossza, betegségge egye tem ben, hadd vigye e mindazt a víz. A nagyon színvonaas, jó hanguatú té - bú csú ztató ekötött kicsiket, nagyokat egyaránt, és ám a következő napokban már a té nyomát sem áttuk, egy időre mindenképpen eköszönt. Ismét eátogatott hozzánk a répa retek Mogyoró együttes farsangi mű so - rá va. Ők az emút tanévben már meg - tán cotattak minket. Most is vidám, já té - kos 45 percet tötöttünk együtt veük. A kétszeméyes együttes ez idő aatt végig moz gatta, táncotatta, a gye rekeket. Vé - gü ejött a farsangi kar ne vá időpontja is, amit már mindenki na gyon várt. regge jemezben érkeztek a gye rekek, szüők, óvodai dogozók egy aránt. Sok-sok táncca, játékka, zenéve, na meg a sok fi - noms ág fogyasztásáva gyorsan eiant a déeőtt. A gyerekek ebéd után már tervezni kezdték, miyen jemezt sze ret né - nek viseni a következő farsangi báon Péi Meinda ÓVODAI BEÍRATKOZÁS tisztelt szülők! Az óvodai beíratkozás ápriis 28-án és 29-én, 8 16 óráig tart. Kérjük a szüők hozzák magukka szeméyi igazoványukat és akcímkártyájukat, a gyermekek akcímkártyáját és taj-kártyáját, vaamint a szüetési anyakönyvi kivonatát. Várjuk azokat a gyermekeket, akik és közötti időszakban szüettek, azokat is, akik még nem járnak óvodába. Tiszteette: Óvoda vezetősége

7 2014. MÁrcIuS IskOLAI HírEk BAGI HírLAp 7 A BAGi ArAny já nos á ta á nos is ko A és AAPFokú művészeti iskoa hírei Megint Szitakötő Az emút tanévben írtam az iskoánkban zajó szitakötő program ényegérő, hasznáró, aktuáis eseményeirő. Akkor beszámotam róa, hogy a programba páyázat útján kerütünk be. Az idei tanévre is sikeresen páyáztunk. Meg ke jegyezni, hogy sajnos a nyertesek száma pénzhiány miatt évrő évre csök ken, ezért is nagy öröm számunkra, hogy részt vehetünk a prog - ramban. A páyázati fetéteeknek megfeeően minden negyed év ben 25 db Szitakötő foyóiratot kapunk tejesen ingyen. Az újságokat egyre több gyerek ovassa, forgatja, és sok koéga hasznája a benne taáható meséket, verseket, cikkeket a tanítási órákon, szakköri vagy egyéb szabadidős fogakozásokon. A fedogozott anyagokat többféeképpen dokumentájuk is. Az iskoa eső emeetén évő faiújságra tanítványaink produktumai, rejtvények kerünek az aktuáis számokhoz kapcsoódóan. Negyedévente küdünk beszámoót a végzett munkáró a program vezetőjének, ietve segéd any a - gokat és képeket a Szitakötő honapjára /www. Szitakoto.com/, ameyet bárki megtekinthet. részt veszünk páyázatokon, ietve a honapon megjeenő rejtvények megodásában is. A gyerekek közü december hónapban Angya Virág 4.a osztáyos tanuó nyert könyvet. Január 31-én a program vezetője, Horgas Judit átogatott e iskoánkba. A 4.a és 4.b osztáyos tanuóknak tartott egy fogakozást a Szitakötő téi számához kapcsoódóan. A gye re - kek jó érezték magukat, küönfée feadatokat odottak meg, sok mindenrő beszégettek, sőt a egügyesebbek apró ajándé - ko kat is kaptak. A fogakozásra néhány szüőt is meghívtunk a páyázati fetéteeknek megfeeően, tőük is pozitív visszajezéseket kaptunk. A fogakozás után Horgas Judit a pedagógusoknak is tartott egy igen tartamas és hasznos módszertani továbbképzést, tréninget arró, hogyan tudjuk akamazni a foyóiratot mindennapi munkánk során. A továbbképzésre meghívtuk az Aszódi Tankerüet intézményeinek pedagógusait is. Az aszódi és a domonyi iskoák étek a ehetőségge. Egy keemes déutánt tötöttünk e, köszönjük a program vezetőjének. Természetesen a munkát foytatjuk bízva abban, hogy egyre több diákot tudunk a tévé és a számítógép eő ecsaogatni. Ez a tartamas foyóirat ugyan kíváncsi gyerekeknek íródott, de fenőtteknek is nagyon hasznos és értékes. Horváthné Maczkó Katain Fotó a szerző Az ÁL ta LÁ NOs Is ko LAI BE IrAt ko zás IDE JE: áp ri is , 8-18 óra kö zött! A beiratkozáshoz szükséges a akcímkártya bagi akcímme, a szüetési anyakönyvi kivonat és az óvodai szakvéemény. Amit még kérdezünk, ietve e ke dönteni, hogy a gyermek... hittant vagy a tanító nénive erköcstant tanujon-e? Ha hittant, me yik egyház képviseőjétő? Déeőttös esz-e, vagy iskoaotthonos? Kér-e napközit? Az is ko á ban két e ső osz táy in dí tá sát ter ve zik. Az egyik a ha gyo - má nyos for ma sze rint dé eőt ti tan órák ka ta nu majd, a má sik osz táy is ko a ott ho nos for má ban. A ha gyo má nyos for ma me ett össze vont (ve gyes éet ko rú) nap kö zis cso port ban od ják meg a gyer me kek fe - ügye et ét, míg is ko a ott ho nos for má ban a ta nu á si idő és a sza bad fog - a ko zás ará nyo san esz e oszt va. Is ko a ott hon ba e ső sor ban azo kat a gye re ke ket fog ják fe ven ni, akik nek a szü ei do goz nak, és a gyer mek fe ügye et ét nem tud ják más hogy meg o da ni. Aki nek kér dé se van, ké - rem, ez ügy ben ke res se: Szásziné Győ ri Éva igaz ga tó nőt. Akikre büszkék vagyunk A Kazinczyró enevezett szép Magyar Be széd versenyen, meyet az 5-8. év fo - ya mos tanuók számára rendeztek: Szabados Réka (5.b) és Tóth Vivien (8.a) osztáyos tanuónk is második heyezést ért e. A petőfi Sándor Gimnázium, Gépé - szeti Szakközépiskoa és Koégium az eőző évekhez hasonóan idén is meg hir - dette a kis gaga menti informatikusok vetékedőt. Sándor Orsoya iskoánk 8.b osztáyos tanuója I. heyezést ért e. Gratuáunk Nekik és köszönjük a Fekészítők munkáját is! Szásziné Győ ri Éva

8 8 BAGI HírLAp FArsANg MÁrcIuS A BAGi ArAny já nos á ta á nos is ko A és AAPFokú művészeti iskoa hírei HIppIK, KANNIBÁL ÉS BIrODALMI jó muattunk a BáoN február 15-én rendezték meg a műveődési házban az Arany János Átaános Iskoa farsangi báját. Idén két nyocadik osztáy végez, 15 pár táncota a nyitótáncot, így zsúfoásig megtet a kutúrház szüőkke, rokonokka, ismerősökke. A nyitótáncot Ádám Geért hoppmester konferáta fe, és evarázsota a közönséget a mesék viágába. A táncot Gyetvan Anita tanította be, a koreográfia megepően új és eredeti vot. A végzős diákok fekérték táncra szüeiket is, majd a jemezesek fevonuása következett. Idén nagyon erős vot a mezőny, aig vot oyan jemez, meybe meg - ámodói és készítői ne tettek vona bee sok-sok fantáziát és munkát. Tomboa is szép számma fogyott, a muatság végén mindenki izgatottan várta, vajon az ő számát, számait kihúzzák-e.

9 LÉpEGETŐ A jemezverseny eredménye: egyéni kategória i. heyezett: orosz baba (péter petra 2.a) ii. heyezett: Birodami épegető (tüdős enikő és emese 1. oszt.) iii. heyezett: mákos tészta (kiss virág 1. osztáy) küöndíj: kannibá (paya féix (2.a) Csoportos kategória i. heyezett: a tudás szeemei (5.a) ii. heyezett: maugi és barátai (4.a) iii. heyezett: Hippik (5.b) és magyarország (6.b) A táncosok: Hercegnő és herceg: sándor orsoya zsófia és szabó jácint Benedek kata és unger vater eperjesi Bernadett és ujvári józsef viktor jamrik Barbara és spitzer richard erik józsa szimonetta és dancsóm józsef károyi eszter dóra és Bagi gergő katona anna és Haraszti Botond patán csenge és patám gergő repei júia és angya evente sima ia és Báint zsot somoskői zsófia és szucska geért székey Bernadett és cserni Báint tóth edina és ocsovszki dánie tóth vivien és Benda dávid zsabin annamária és Baranyi szabocs

10 10 BAGI HírLAp INtErJú MÁrcIuS NINcS EDZÉS? NE csináld! Bontsunk fe gyorsan egy pezsgőt! simó Lászót, a Bagi tc 96 fenőtt és utánpótás csapa tai nak edzőjét kérdeztük munkájáró, az idei fekészüésrő a eigazoásokró és a bajnokságró. Ha jó tudom Erdéyben szüetté? simó Lászó: Igen, Marosvásárheyen szüettem, 18 évesen jöttem e onnan. Ennek oka a foci vot, egyszerűen focizni akartam, mindenem a foci. Gyerekkoromban megkaptam a magyar sportújságokat, azokat ovasgattam, és minden vágyam vot, hogy itt játszhassak. Hogyan kerüték Bagra? s.l.: 1993-ban kerütem Bagra, itt fociztam két évet, majd paotásra igazotam és ott tötöttem 3 évet, aho az NB II-ben játszottam, utána visszakerütem Bagra, és azóta 20 éve itt vagyok. Sajnos 5 éve megsérütem, azóta nem játékosként, hanem edzőként erősítem a bagi csapatot. Kezdetben a kisebbekke edzettem, de másfé éve a fenőtt csapat is az én irányításom aatt dogozik. A munkámat Szépaki Béa segíti, vaamint az utánpótás neveésben sok támogatást kapok az edzésre járó gyermekek szüeitő is. Hogy történt ez a sérüés? s.l.: Itthon játszottunk bajnoki meccset, még arra is emékszem, hogy Őrbottyán vot az eenfé. Beerúgtak a térdembe, a mentő vitt e. Fé évet kihagytam, végig úgy gondotam, hogy feépüésem után foytatni tudom aktív páyafutásomat. A kórházbó is úgy engedtek e, hogy már másnap emehetek edzésre, de sajnos a térdem nem bírta a terheést Nehéz vot ezt fedogozni? s.l.: Gondohatod Van egy ikertestvérem is és eég nehéz átni, hogy ő még mindig aktívan játszik. Ha bírná a térdem, akkor még én is játszanék a nagycsapatban. Főáásban vagy edző? s.l.: Nem, amatőr szinten sajnos nem ehet vaaki főáású edző, minden koégám dogozik vaaho és szabadidejében edző, ahogyan én is. Nehéz a kettőt összeegyeztetni? s.l.: Edzői efogatságom hétfőtő vasárnapig tart, és a szezonban, hétvégén meccsek vannak. A Magyar postáná dogozom már tizenhárom éve. Azért váasztottam ezt a munkát, mert így a déutánjaim, hétvégéim szabadok, két-három mű sza kos áás meett nem tudnám csináni az edzéseket. Ha a szabadidőd a futbaé, akkor másra nem is jut időd... s.l.: 5-6 éve csak a szombat déutánom szabad. Anyukám szokta is kérdezni: Nincs edzés, ne csinád? Bontsunk fe akkor gyorsan egy pezsgőt! (nevet) A foci meet van idő a csaádra? s.l.: Gyermekem sajnos nincs, de szeretnék már. Az eső házasságom nem sikerüt, viszont sokat kárpóto mindezért a fiataok ekes arca az edzéseken, meccseken. Hogy átod az idei bajnokságra vaó fekészüést? s.l.: Ebben a fekészüési idényben a vezetőség a egoptimáisabb fetéteeket biztosította, és ezért nagyon háás vagyok. Nagyon jó fetéteek meett edzettünk Gödöőn a műfüves fedett páyán. Sikerüt játszani tíz edzőmérkőzést, e tudtunk menni Hajdúszoboszóra edzőtáborba. Abbó a szempontbó van egy kis hiányérzetem, hogy a játékosok, munkaheyi e fog - a tság miatt, sajnos, nem mindig tudtak részt venni az ed zé - seken. Edzőként egy kicsit rosszu esik, de e ke fogadnom, ha egy játékos azt mondja, hogy dogoznia ke, hiszen abbó é. Egyébként nem igazotunk új embereket, neves játékosokat idegenbő, hanem az ifibő hoztunk fe 3-4 új játékost, úgy - hogy az idei bajnokság egyik céja, hogy a fiataok bee rő söd je - nek a nagycsapatba. Más csapatok eigazoják a jobbakat, mi a saját játékosainkka próbáunk meg jó eredményeket eér ni. A céom eginkább az, hogy ha kimegyünk a páyára, akkor a meccs minden esetben három eséyes egyen, e tudjunk érni egy tisztességes eredményt. Bízom benne, hogy a srácok heytának. Ezek szerint jó az utánpótás, ha onnan tudtok építkezni. s.l.: Igen. Az u21-es csapatta négy éve dogozom. Nyáron, amikor nincs iskoa, négy-öt edzést tartok nekik, persze szep tem - bertő csak hármat. De ha ott van az edzésen a gyerek, és átom a szemében a tüzet, hogy aig várja, hogy rúghassa a abdát, akkor öt edzést is szívesen tartok nekik. Összességében jó az utánpótásunk, ha négy-öt ember fevihető a nagycsapatba, akkor eégedettek ehetünk, megtérüt a befektetett munka. A játékosok ki tar tá sát is köszönjük, hiszen e is igazohattak vona, jó, hogy maradtak. Miyen eredménnye enné eégedett az idei bajnokságban? s.l.: utánpótás esetében nem az eredményt tartom fontosnak, hanem azt, hogy a gyerekek évezette jöjjenek ed - zés re, ietve a meccseket tisztességesen e tudjuk játszani. Jó eredményt könnyebb eérni, ha sok gyerekbő váogathatunk, mint pédáu egy városi csapat esetében, de sajnos itt Bagon ez nincs így. Igazábó mi edzők a XXI. század adta ehetőségekke

11 ke, hogy versenyezzünk. Ha egy gyerek váaszthat, hogy fus - son öt kört, vagy eüjön a számítógép eé, akkor manapság a gyerekek nagyobb százaéka az utóbbit fogja váasztani, ez een nem tudunk mit tenni. Itt persze óriási a szüő feeőssége is, hiszen ő tudná a váasztást befoyásoni. Ez egyébként nagyon fontos enne, hiszen nem mindegy, hogy a gyerek túsúyos-e vagy, hogy miyen kondícióban van. A mozgás segítségéve egészségesebb, kiegyensúyozottabb fenőttekké vának. A nagycsapat esetében az enne a cé, hogy mive évek óta a második heyen vagyunk, jó enne már végre megnyerni a bajnokságot, ami persze nagyon nehéz, mert az eenfeek jó játékosokat igazotak. Bízom az eső heyben, és azt gondoom, a csapat is nagyon megérdemené már a győzemet. Az utánpótás csapatok nagy része pedig a Bozsik-program ke re tében vesz részt tornákon, a ényeg, hogy a srácok tisz tes - ségesen ejátsszák a meccseket. Mi is pontosan ez a Bozsik-program? s.l.: Ha egy egyesüet nagycsapata megye I-ben vagy megye II-ben játszik, akkor kötees a bajnokságon 5 utánpótás csapatot indítani. Mi hat korosztáyban indítottunk csapatokat ( u7, u9, u11, u13, u18, u21) egye többet, mint köteező enne, de az u18-as csapatta már annyit dogoztunk, hogy szerettük vona, ha megmarad. A kicsik esetében nem bajnokságot, ha - nem tor ná kat szerveznek, ez a Bozsik-program tuajdonképpen. Anyagi támogatást is jeent a programban vaó részvéte? s.l.: Tornákon vaó részvéte után kap a kub egy minimáis összeget, de ezt a tornákra vaó utazás, az igazoások, orvosi vizsgáatok tejes egészében feemésztik. Ha marad egy kis pénz, abbó abdát, szereést vásárounk. Bár a gyermekek szüeitő na gyon sok segítséget kapunk a tornákra vaó ejutásban, min - dig van oyan szüő, aki váaja ezt. Ezúton szeretném meg - köszönni a sok segítséget, nagyon háás vagyok nekik ezért. Mi az, ami hajt téged, hogy időd nagy részét a focipáyán tötsd? s.l.: Látni a gyerekek arcán az örömöt, az nagyon jó. Szinte borsódzik a hátam, amikor átom, hogy egy-egy gó után mennyire örünek, ragyognak a bodogságtó. Na ezért érdemes csináni! Sok sikert, jó eredményeket és még sok-sok focipáyán etötött évet kívánunk! -kr- Fotó: szt

12 12 BAGI HírLAp NOsztALgIA MÁrcIuS A 20 éves a Bagi Hírap híreibő szemezgetünk 1996 w Január A képviseő-testüet ezer forint hite fe - vé teét hagyta jóvá. Az önkormányzat 7 igen, 1 nem ee - né ben arra szavazott, hogy a hite csökkentése érdekében ead ják a teefonrészvényeket. / Nagy Eőd festőművész kiáítása Bagon. w Február Döntés szüetett: A béreti díjakat és a köz ét kez - te tést 25%-ka emeik. / 45 éves a Muharay Népi Együttes. Sajnos Igói Éva és Rónai Lajos az együttes vezetői beadták emondásukat. w Március A bagi akosok panaszkodnak, hogy nincs eég fűtőértéke a gáznak a TIGÁZ magyarázkodik. / A közmeg ha gatás meghívott vendégei: Dr. Schare Péter a Köz e ke dési Hírközési, és Vízügyi Minisztérium heyettes áam tit kára és Vankó Magdona országgyűési képviseő, aki nem tudott ejönni. / Széphami Zotán a Muharay Együttes új művészeti vezetője. w Ápriis A 32 miiós hite miatt csökkentenék a szeméyi juttatásokat, az iskoáná 3 miió, az óvodásná 2 miió, a pogármesteri hivataná szintén 2 miió forintta. / Tóth Miháy Honfogaás c. gyönyörű versét ovashatjuk. w Május A Bagi Arcképek c. rovatban Gergey János tésztagyáros. w Június Betörtek a pogármesteri hivataba. / Boda Vende emondott a pénzügyi bizottsági és a Teepüésfejesztési, Építési és Környezetvédemi Bizottsági tagságáró is. / Lakossági fórum: nem a romákat, a féemet gyűöjük w Júius Masfedben járt a bagi küdöttség. w Augusztus Sajnos az augusztusban ejáró 10 miiós hite kivátására újabb 10 miiós hite fevétee szükséges, azt az OTp proongáássa tudja kieégíteni. / Játszótér a peresen? közösségi összefogásbó készüne. / Nyugdíjba vonu Bag pogári esketője, Bagi Sándorné. / Bagiak rómában jártak. w szeptember Újabb ígéretek a DIGITEL-tő: teefon ka rá - csonyra. w w w Október Ismét emekednek az étkezési díjak. November Ifj. Rónai Lajos és Tóth Judit a Ki MIT TuD döntőjében. / Trükkös tovajok: zörgetnek a kapun, a gaz - da kijön, erre azok ketten futni kezdenek, a gazda utánuk fut, a harmadik pedig besurran és kipako a nyitva hagyott kapun át. December Ott votunk az Üzetház megnyitóján. Labáthné Gódor Anna és Péter Lászóné aapítványt ho - zott étre a bagi átaános iskoás gyermekek oktatási, kuturáis és szabadidős tevékenységek eősegítésére.

13 2014. MÁrcIuS BAGI HírLAp w Január Bagnak ez az év rosszu indu, 32 miiós forráshiánnya küzd a nagyközség, többen csődheyzetrő beszének. / Megnyít a Fanatix itadisz kont és decemberben ott járt a Mikuás. w Február A közétkeztetést 20%-ka ismét emeni keett. / Létrejött az Óvoda a gyermekekért Aapítvány. Enöke Katona Jánosné. / Meghat a focista: Varga Lajos Giic. / A DIGITEL 2002 rt. közi a teefondíjait. w Március Emekedik a sportcsarnok béreti díja. / A több tízmiiós tartozás miatt a képviseő-testüet megosztottá vát és kettészakadt. A faunak aig maradt vagyona, mert minden ráment a hitetöresztésekre, és az intézmények gazdaság ta - an működtetésére, így ma ott tartunk, hogy a pogármester és a megbízható képviseők az Önkormányzat frissen kapott ÉMÁSZ részvényeit adták e, úgy, hogy azt a testüet nem szavazta meg. w Ápriis Kivátható az őstermeő igazovány. w Május Aranyminősítést kapott a Fapihe a VI. Országos Weöres Sándor Színjátszó Fesztiváon. w Június Ekészü a gyermek és Ifjúsági program beszámoója. w Júius Az Iskoanapon a gyerekeket a virágkötészet rejtemeibe avatta be Anta Istvánné. w Augusztus 20 éves a Nyugdíjas Kub! w szeptember méter új erdősáv az M3 autópáya mentén. w Október Hagyományőrző Együttesek Országos taákozója Bagon. w w 1997 November rendeet az ebtartásró. December A község terüetén két fő ovas rendőr járőr szogá atot át e közöte Nemes István őrnagy, az aszódi rendőrőrs parancsnoka. w Január Megint betörtek a sportcsarnokba. w Február Bag-Aszód-Domony-Hévízgyörk-Ikad közös páyázat áami támogatásra, hogy az aszódi szennyvíz te - ep kapacitását kétszeresére ehessen bővíteni. / A Bagi Fc 96-ná az új enök: Potornai Lajos. / Indu a Szószóó a Bagi hírap meékete. w Március Bag részérő, hogy tejesíteni tudja az aszódi szennyvíztisztító fejesztéséhez szükséges önrészt ismét hitet ke fevennie. / A közétkeztetési díjak, sajnos megint emekedtek. w Ápriis Több éves emaradás után befejezéshez kö ze e - dik a MÁV-áomás peron kiépítése. w Május A szemétszáítási díj háztartásonként 200 Ft-ta emekedik. w Június A május 10-én és 24-én tartott országgyűési váasztáson. Bagon a Fidesz Mpp kapta a egtöbb sza va - za tot. Egyéni jeötek esetében mindkét forduóban Tóth Gábor, a Fidesz jeötje nyerte e a szavazópogárok szavazatának többségét. w Júius Az országgyűési váasztások során Tóth Gábor kerüt a paramentbe. / Nagyszerűen sikerüt az idei Faunap! Aszódi Józsi (pocó) vacsorát főzött az öregfiúk részére, akik jó kifocizták magukat. w szeptember Bagi táncosok csehországban písek vá ro - sá ban jártak. w Október Káré Jánosné vízitúrát szervezett a Dunára. w November Testüeti üésen tervbe vették a 40 éve épí - tett műveődési ház feújítását. w December Az ünnepi receptek között a boreves!

14 14 BAGI HírLAp Az IMÁróL MÁrcIuS AZ IMA TUDOMÁNYA (8) MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA 1. Hamvazószerda A krisztushívő ember számára a egnagyobb ünnep Jézus fötámadása, a húsvét. Erre mindnyájuknak métóképpen fö ke készüni. A készüeti idő a nagyböjt, ami negyven napig tart, mert Jézus Krisztus is negyven napig böjtöt a pusztában működése eőtt. A nagyböjt hamvazószerdáva kezdődik. E napon a bűnbánat jeéü a pap keresztet rajzo a homokunkra mondván:,,emékezzé, ember, hogy porbó etté és visszatérsz a porba. Közben a nép éneke. Egy szép ismert ének régiesebb formájábó idézek: 2. Keresztút járás A középkorban (V. sz. XV. sz.) a buzgó hívek ezarándokotak Jeruzsáembe, hogy végigjárják azt az utat, ameyet Jézus járt végig kereszthaáa eőtt. Jeruzsáembe nem mindenki jutott e, ezért itthon emetek áomásokat, összesen 14-et, ameyek Jézus útjának egy-egy részetét emei ki. A mai napig éénken éő szokás küönösen nagyböjtben a keresztút járás. Megrázó Jézus fájdamas szenvedéseit átni, ugyanakkor háatei is, hisz ezáta vátott meg minket. Ezt a kettős érzést eeveníti fö ezen ima: Mi, gyaró emberek, kik e födön éünk, Sok nyomorúságot és fájdamat érzünk, E viágnak tengerén evezünk. *Emékezzünk, porbó ettünk, És hogy ismét porrá ke majd ennünk. Csak egekben van a vaódi gazdagság, Ott van a végteen öröm és bodogság, S bodogságban örök áandóság.* Ezt haván, emberek, kejünk fe ámunkbó, Mentsük ki magunkat viág rabságábó, Szabadítsuk csaárd háójábó. * Vétkünkért a testet böjtte sanyargassuk, Hív szogáat aá szenvedésse hajtsuk, És egészen Istenhez hódítsuk. * A régi viágban nagyböjtben egyátaán nem ettek húst, minden zajos szórakózástó távo tartották magukat. A böjti fegyeem nagyon sokat enyhüt mára, de sokan követik még most is a régiek igaz szokásait. Azonban nagyböjt péntekén és hamvazószerdán ma is hústiaom van, a keresztény ember emond minden báró, muatságró bűnbánatta, önmegtagadássa és tudatos jóra törekvésse készüünk a húsvétra. Drága sebek köszönteek, Könnyeimme öntözgetek, Ajkaimma csókogatak, Inysebekért, ínyszögekért Háát adok vércseppekért, Hotomig fömagasztaak. Öt méy sebe könnyebbítse, Bűnünk terhét enyhítse, Szorongatásunk napján Jézus ekem öegesse. Szent kezed a mennybe vezessen Az én haáom óráján. Amen A keresztút végén pedig így énekünk: Megjártuk már a szent keresztutat, Meyen a szenvedő Jézus haadt, Óh, bár mi is úgy járhattunk vona, Jézus eőtt, hogy ez kedves vona. Fájdamas, szentséges Szűz Mária E szent utat gyakorta megjárta. Ho szent fia kínheyét taáta, Letérdepet, könnyekke áztatta. Szent utadnak tizennégy kínheye Örökké egyen szívünkbe vésve, Gyászkeresztfádat szent Magdonáva Megmoshassam könnyem záporáva.(...) Voter Domonkos Egyszer egy fiata titán szerzetes nagyböjtbe így gondo - kodott: Böjt van, mindenki böjtö, de én a magam eő re h aa - dott eki éetéve ki keene vaami sajátos, emet szintű böjtöt taájak, vaami oyant, mive mindenkit ekö röz - nék... Én eőveszem azt a friss kobászt, fogakozom vee, mert úgy nehezebb egyőzni a kísértést... Eé is vette, simogatta, szagogatta, és vaóban sokka nehezebb vot így kitartani a böjt ehatározása meett... Aztán arra gondot, hogy: ám, ugye, miyen erős akaratú vagyok, nekem ez meg sem kottyan, hiába na, én jobb vagyok mint oy sok kezdő..., de nem baj, tovább megyek, karikákat vágok a kobászbó, így az a csodáatos iat szétterü a szobámban, én meg fogakozom vee... és így még értékesebb esz az önmegtagadásom.... A titán szerzetes böjtje így is tett, és vaóban, jó vot átni, ahogyan a vágódeszkán szépen eterütek a jó fűszerezett kobászkarikák, ahogyan a kis zsírcseppeken fecsiant a ragyogó napfény... és aztán vágott meéjük szépen vöröshagymát, hogy ha már böjt, akkor egyen böjt... A eki barátunk egy bizonyos idő után már nagyon meg vot eégedve a maga éetszentségéve, és arra gondot, hogy: ez így nem nagy ügy, ezt egy kezdő is meg tudná tenni... az enne igazán nagyszerű, ha a finom, friss kobászkarikát a nyevemre tenném, hogy átjárja a kobász íze az egész számat... de a magam hatamas akaraterejéve nem nyeném e... ez enne az igazi önmegtagadás... Egy nagy csukás, és a kobász e is csúszott hátrafeé az önmagát oy sokra tartó ember nyevérő. Mesterünk nem esett pánikba, pianat aatt megvot a váasza...:

15 2014. MÁrcIuS MINDENNAPI BAGI HírLAp 15 HITBEN JÁruNK, NEM LÁTÁSBAN Az igaz ember pedig hitbő é (rm1:17), ovassuk a Bibiában. Ki igaz tehát? pá aposto a gaátziabeiekhez írt eveében ezt ovassuk: tudjuk, hogy az ember nem a törvény cseekedetei aapján igazu meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit áta. (Ga2:16). Megigazuás azt jeenti, hogy az embert Isten igaznak nyivánítja, mintha nem is vétkezett vona. Egy másik Ige ezt mondja: annak, aki hisz abban, aki az istenteent meg igazítja, az ő hite tuajdoníttatik igazságu. (rm 4:5). Tehát Isten eőször igazságot tuajdonít az embernek, a Jézus megvátói ádozatába vetett hite aapján, hogy az ember hasonóvá akar váni Jézushoz (keresztény, azaz krisztusi szeretne enni). Itt még nincs cseekedet, kizáróag a beátásra jutása, eki magatartása azaz hite aapján, Isten meg eő - egezi számára az igaz minősítést, megbocsátva bűneit. Ezután Isten vaóságosan is igazzá isteni természet részesévé teszi az embert. Ekkor már nemcsak a szándék, hanem a hitbő fakadó cseekedetek, a megtérés gyümöcsei is áthatóak az ember éetében, vagyis hitben jár. Az ember részérő e cseekedetek megvaósítása a hiten, az Isten megszenteő munkájáva történő hitbei együtt működésen aapu. Az az ember, aki hitét a Krisztus Jézusba veti, az Isten szemében, a Jézus vére áta, igazzá váik. Isten gyermekévé esz. Ez a kegyeem, a meg nem érdemet szeretet. Nem ke megdogozni érte, nem ke kiérdemeni, ez az ingyen kegyeem, az ajándék, meyet hit áta fogadhat e az ember. Kedves Ovasó! A hit egy döntés, hogy hiszek a Min den - ható, örök Istenben, Aki ezt a csodáatos univerzumot teremtette és foyamatosan fenntartja. Aki téged is megakotott, és megvátott a Gogotán. Aki megszabadít a beteg sé - gektő, a sok rossz szokástó, a bűntő. Ez a szabadság, békesség, mind a tiéd ehet. Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterhetettetek, és én megnyugosztak titeket. (Mt11:28) Vagy ezt: És aki szomjúhozik, jöjjön e; és aki akarja, vegye az éet vizét ingyen (Je 22,17). Bátorítaak, hogy bízd rá magad igazán! Ő tud segíteni, csak Ő tud segíteni, hiszen az isteni dicsőségbő érkezett, megaázta magát az emberek eőtt, a egnagyobb fájdamat szenvedte e, hogy te megmeneküj az örök kár ho - zattó. Legyőzte a bűnt, a betegséget, sőt a haát is, és fetámadt, és az Atya ismét feemete Őt isteni dicsőségébe. Mindezt azért váata, mert már akkor átta terheidet, fájdamaidat, mikor még meg sem szüetté, és nem akart magadra hagyni vee. Amikor úgy érzed, nem bírod tovább, hívd az Ő nevét segítségü, és Ő meéd á, átveszi terheid. Amikor azt kérdezed, meddig még? Eddig! Mert Ő hordozza terheidet. Az egyik ének is így mondja: Minden gondom, keservem Az Úrnak átadom, Ő hordja minden terhem, Etöri bánatom Ne várj tovább! Nyisd meg az ajtót Őeőtte, és engedd be, hogy veed vacsorájon, hogy közösséged egyen Vee! Íme, az ajtó eőtt áok és zörgetek: ha vaaki meghaja a hangomat, és kinyitja az ajtót, beme - gyek ahhoz, és vee vacsoráok, ő pedig énveem. (Je3:20) Mondd végre azt: Eddig uram! mert most beekapaszkodom kinyújtott kezedbe, ehiszem, hogy szeretsz és segíteni akarsz. Ehiszem, hogy megbocsátottá és bűneimet fevitted a keresztfára, hiszem, hogy a Te sebeidben meggyógyuok. Szükségem van rád, egyedü nem bodoguok, a Te vezetésedre van szükségem! Ha szeretné szeméyes kapcsoatba kerüni Jézussa a Szent Léek áta, imádkozz. Imád - kozhatsz pédáu így is: Úr Jézus! Méységesen bánok mindent bűnt, amit eddig tettem. Kérek, bocsáss meg nekem és én kész vagyok eforduni mindentő, amirő tudom, hogy bűn. Köszönöm, hogy meghatá értem a kereszten, kérek, jöjj az éetembe és tötsd be Szent Leked áta, és egyé éetem ura! Ámen. Köszönöm, hogy meghagattá, uram! Az Úr Jézus Krisztus kegyeme, az Isten szeretete és a Szentéek közössége egyen mindnyájatokka! (2Kor13:13) egy Küdött Na, ez ecsúszott a torkomon, de a következőre már jobban fogok vigyázni. Mi tudjuk saját magunkat a egkönnyebben becsapni. Néri Füöp mondotta az Úrnak komoy önismerette: uram, ne bízzá Füöpben, mert Füöp becsap téged... Igen, mindannyiunknak tudnunk ke, hogy huncut az ember, amíg meeg. Hajamosak vagyunk a gyengeségre, a marék porbó szüetett ényünkrő mondotta Jézus: A éek kész, de a test erőten... Leki titánunk jobban tette vona, ha nem a kobássza, hanem a jó Istenne, és szép, igaz, értékes dogokka fog - akozott vona... A monár isztes esz, a kéményseprő kormos... Oyanná váok, akinek a társaságában tötöm az időmet... Ha Istenre figyeek, ha a ábához üök, ha az Ő útját járom, akkor az ő útjának a pora fog rám rakódni és megszenteni engem... Szerintem nem teszik jó, akik foyamatosan a rossza, vagy saját magukka fogakoznak. Mások hibája miatt mérgeődnek, és saját magukat emberekhez hasonítják. Nekünk egyeten iránytűnk, mércénk a Szeretet Istene ke, hogy egyen! Lekünket fe keene emejük, és kitárni a végteen feé. Hiszem, hogy egyeten perc, mit Isten szeretetében, e mindent megviágosító tiszta fényben tötünk e, sokka jobban megszente, ekünknek nagyobb hasznára váik, mint megannyi óra, mit mások tökéetenségének szapuására pocsékounk. Isten szeret, és akkor eszünk szentek, ha az ő képére és hasonatosságára aázatta, szép csendesen átaakuunk.. Szeretette, Csaba testvér

16 16 BAGI HírLAp sötét ügyek MÁrcIuS rendőrségi hírek Az Aszódi rendőőrs hírei A Nefeejcs utca egyik csaádi há zá - bó háztartási gépeket, gázpaackot, centrifugát vittek e. A Temető-dűő egyik tekérő öt táb - a térháót tuajdonítottak e. A rend - őrség azonosította a tovajokat, az etuajdonított ke rítéseemeket meg - taáták és visszaszogátatták a tu aj - donosnak. Az Avég egyik csaádi házábó gáz - nyomás-szabáyozót vittek e, ami 80 ezer forintot ér. A tovajok ezt ead - hat ják, ietve gázopásná is aka maz - hatják. Internetes csaás is történt. A panaszos emondta, hogy egy internetes játék webodaát fe tör ték, megtudták az adatait, és az ő nevében játszott vaaki, ietve trágár kifejezéseket írt az odara, szintén a sértett nevében. Február 15-én a Liget utcában tör - tént rabás. Az ott akó férfit, miután ki épett háza kapuján, hárman megtámadták. Az egyik támadó kitépte ke - zé bő a táskáját, vaamint etépte nya - kábó aranyáncát. Táskájában vot a fizetése, Ft. Bagon egyébként a rendőrség jeeneg is megerősített erőkke járőrözik, és bűnügyi portyákat is foytat. A egna - gyobb gondot az okozza, hogy több bűn ekövető szabadut a börtönbő, ők tovább foytatják megszokott éet - vi te üket, ami növei a bűn cse ek mé - nyek számát. Foyamatosak a közúti eenőrzések és a traffi paxsza is rendszeresen jeen vannak faunkban. -kr- rabás miatt két férfit fogtak e a rendőrök rabás bűntett ekövetésének megaapozott gyanúja miatt foytat ejárást a Gödöői rendőrkapitányság Bűnügyi Osztáya O. Krisztián 23 éves bagi akos és társai een. A jeeneg rendekezésre áó adatok szerint három férfi február 22-én 15 óra körüi időben Bag egyik utcájában efogta a 68 éves sértettet. Egyikük a férfi kabátjának beső zsebébő kivette a pénztárcáját és akáskucsait, majd emenekütek. A heyszínre érkező aszódi járőrök a sértett értékeinek egy részét az utcán edobáva taáták meg. Az idős férfi áta adott szeméyeírás aapján a rendőrök azonosították és rövid időn beü efogták a bűncseekény ekövetéséve megaapozottan gyanúsítható O. Krisztián és V. Krisztián 23 éves bagi akosokat. A két férfit a nyomozók gyanúsítottként hagatták ki, majd bűnügyi őriztebe vették. A nyomozóhatóság kezdeményezi a gyanúsítottak eőzetes etartóztatásának erendeését. A harmadik rabót, Oáh sándor (képünkön) 23 éves bagi akost még keresik a rendőrök. A Gödöői rendőr ka pi tányság kéri, hogy aki a képen átható férfi tar tóz ko dá si heyéve, vagy a bűncseekménnye kapcsoatban ér dem e ges információva ren de ke zik, hívja a Gö dö ői ren dőr kapitányságot a as teefonszámon, vagy tegyen bejeentést az ingyenesen hívható Teefontanú zöd számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), ietve a 107-es vagy 112-es központi segéyhívó számok vaameyikén. PáyázAti Fehívás a pest megyei Baeset-megeőzési Bizottság kapcsoódva az orfk-obb áta kiírt rajzversenyhez páyázatot hirdet BiztonsáGos közekedés Gyerekszemme címme óvodás (3-6 éves), asó tagozatos (7-10 éves) és feső tagozatos (11-15 éves) gyermekek részére. a páyamunkák témájának kapcsoódnia ke a biztonságos közekedéshez, ietve népszerűsítenie ke azt. akotások mérete: a/3 vagy a/4. akamazható technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, ino, tus, tempera, oaj, diópác, szénrajz. az ekészüt munkákat a pest megyei Baeset-megeőzési Bizottság címére (1139 Budapest, teve u. 4-6.)ke megküdeni az akotó adatainak (név, éetkor, akcím, óvoda/iskoa címe) fetüntetéséve. A páyamunkák beküdési határideje: ápriis 15. az értékeés során kiváasztásra kerüő munkák részt vesznek az országos megmérettetésen, az akotókat pedig értékes díjakka jutamazza a pest megyei Baeset-megeőzési Bizottság. BAG PoGárőrséG egyesüet hírei Bag Pogárőrség Egyesüet február hónapban 185 órát tötött szogáatban Bag beterüetén. Ezen kívü 85 órát tötött a rendőrségge közös szogáatban én Mezőfi Ferenc, a pogárőrség enöke, megtartotta éves beszámoóját. Megköszönte minden pogárőr munkáját, kiemete azokat a pogárőröket, akik kimagasó munkát végeztek. Körzeti megbízottunk, aki jeen vot az éves beszámoón, köszönetet mondott az együtt mű kö dé - sért, meynek során több sikeres akcióban (fatovaj efo gá - sa, opott kerékpár megtaáása, körözött szeméy efo gá sá - ban vaó részvéte) vettek részt pogárőreink. Az enök úr megköszönte minden magánszeméy, váakozás és civi szervezet támogatását, akik ehetővé tették, hogy ehasznáódott formaruhákat frissíteni tudják, vaamint a gépkocsi fenntartását is segítették: Dénes tamás, Makádi Lászó, seprűs István, varga András, Paya János, Mező - bag kft, v-forg kft. Az újonnan beépett pogárőröket részben e tudják átni formaruháva. A pogárőrség kéri, hogy akik csak tehetik, járujanak hozzá a pogárőrség mun ká já hoz. Bármiyen összeget szívesen fogadnak, akár szeméyi jövedeem adójuk 1%-kát is. Adószám: Sajóvögye Takarék szö vet - kezet Bankszámaszám: Mezőfi Ferenc, a pogárőrség enöke, vaamint a po gár - őr ség vezetősége, eőre is köszönetet mond minden támogatónak. Tiszteette és Köszönette Mezőfi Ferenc Bag pogárőrség Egyesüet enöke a pogárőrség eérhetősége: 06-30/ , 06-30/

17 2014. MÁrcIuS szabadságharc BAGI HírLAp 17 A tavaszi hadjárat 1849 ápriis 1-jén a federítésre kiküdött Schick csapata vívott eő - őrscsatát Hatvanná, majd a másnap ideérkező tejes VII. hadtest Poetenberg Ernő és Gáspár András vezetéséve üdözi e őt innen Hatvan mögé. Schick nem jutott érdemi információhoz, viszont a magyar csapatok is inkább csak moráis sikert értek e. Ezután Gáspár ezredest tábornokká és hadtestparancsnokká nevezik ki. Közben a másik három hadtest is a tervek szerint haadt, és ápriis 4-én az I. hadtest eérte Tápióbicskét. Kapka György azt hitte, a fauban csak az eenség poggyásza van, ezért a nagy zsákmány reményében úgy döntött, rajtaüt az eenséges csapa tokon. A fauban azonban Jeasics vezetéséve egy egész dandár tartózkodott, mey eentámadásáva kavarodást és nagy veszteséget okozott Kapka csapatainak, meyek fejvesztve menekütek a Tápió hídjához. A csata menetét Damjanich János III. hadtestének megérkezése fordította meg, amey a harmadik és kiencedik, Födváry Károy vezetése aatt áó honvédzászóajak (a vörössipkások) hősies küzdemének köszönhetően eűzte az eenséget, és megtisztította a faut (a most már újra harcoó Kapkáva). Windisch-Grätz nem tájékoztatták keőképpen a csatáró, aki így továbra sem tudta a magyar főerők tartózkodási heyét. Emiatt újabb csapatot küd Hatvan térségébe ápriis 5-én, amey most már bizonyossá teszi számára, hogy a fősereg nem itt tartózkodik. Azt azonban továbbra sem sikerüt megtudnia, hogy a fősereg északró, vagy dérő akarja őt átkaroni. Eőbbi esetben Komárom fementése, utóbbiban pedig a pest feé történő visszavonuás ehetőségének evágása veszéyeztette őt. Ezért Schick hadtestét Gödöőhöz, Jeasicsét Isaszeghez, Wrbnáét pedig Váchoz rendei, és további három dandárra és egy hadosztáya megerősíti. így a császári csapatok minden eshetőségre fekészünek, azonban tú nagy, mintegy 54 km hosszú és 30 km méy arcvonaat vesznek fö, meyet egy nap aatt sem ehet tejesen összevonni. Görgei ápriis 5-én eőrenyomuást rende e, meynek értemében a VII. hadtestnek Aszódot és Bagot ke efogania, a III.-nak Kókán át Isaszegre, az I.-nek Isaszegre, baszárnyának pécere, míg a II.-nak Dány és Zsámbok térségébe ke jutnia. Ez jó eheyezkedést, könnyen összpontosítható és kis (22X22 km-es) arcvonaat eredményez. Ápriis 6-án csapataink a számukra kijeöt heyekre érnek. Isa - szeg térségében kezdődnek összecsapások, meyekben Dam ja nich, Kapka és Auich hadtestei vesznek részt. A kezdetben támadó Kapka a feépő túerő miatt tejesen vissza vonu, így magára hagyja a segítségére érkezett Damjanichot, aki azonban tartja áásait. A támadásba endüő Damjanich és Auich jobb szárnyuk biztosítását Gáspár VII. hadtestétő várják, ő azonban nem értesü a fej e mé - nyekrő, ezért tétenü vár. Ezt kihasznáva Windisch-Grätz Schick hadosztáyáva odaba támadja Damjanichot, aki így kényteen súyos veszteségek árán visszavonuni. Ekkor kétséges a csata kimenetee, azonban Görgei 3 óra környékén már az eoszó füst miatt átátja a heyzetet, és rendezi a sorokat: Auichot eőreküdi, Kapkát meggyőzi, hogy visszavonuás heyett támadjon, és hírt kap róa, hogy Gáspár is támadásba endüt a jobbszárnyon. Ekkor átja, hogy ehet győzni, és errő tájékoztatja az egyre reményteenebb heyzetben évő Damjanichot is, aki ezért 11-ig kitart és harco Schick een, igaz, eredményteenü. Közben a baszárnyon 7 óra fee Kapka és Auich beveszik Isaszeget, és messzire űzik az eenséget. Windisch-Grätz 9 óra körü visszavonuást rende e, mert tart attó, hogy a baszárnyon evágjuk őt pesttő. Ekkor Kapka és Auich Damjanich segítségére sietnek, aki így késő este végü e tudja győzni Schicket. így végü is a kétséges kimeneteű isaszegi csata magyar győzeemme ér véget. Than Mór Isaszegi csata totó MIT Tud PeTőfIrő? karikázza be azt a váaszt, amit heyesnek gondo, és a megfejtéseket a következő apszámunkban eenőrizheti. 1. ho nem járt Petőfi iskoába? 1. aszód 2. gödöő X. pest 2. meyik regényt fordította Petőfi Gödöőn? 1. copperfied dávid 2. tom sawyer X. robin Hood 3. hogy hívták gödöői szeremét? 1. mednyánszky Berta 2. priee kornéia X. szendrey júia 4. hány gyereke vot Petőfinek? 1. egy se 2. egy X. kettő 5. meyik nem Petőfi verse? 1. a Hortobágy poétája 2. a tisza X. az aföd 6. ki nem vot diáktársa? 1. oray petrich soma 2. jókai mór X. arany jános 7. kihez írta a aci, te kezdetű verset? 1. Nagy ászóhoz 2. arany ászóhoz X. Hunyadi ászóhoz 8. hogy hívták Petőfi testvérét? 1. istván 2. zotán X. miháy 9. ho vot a taákozóheye a márciusi ifjaknak? 1. zserbó cukrászda 2. gunde étterem X. pivax kávéház 10. ki nem vot kortársa? 1. táncsis miháy 2. erke ferenc X. csokonai vitéz miháy 11. meyik járművön nem utazhatott vona Petőfi? 1. viamos 2. vonat X. gőzhajó 12. kinek vot szárnysegédje? 1. mészáros ázár 2. kossuth ajos X. Bem józsef 13. ho van segesvár? 1. fevidéken 2. erdéyben X. dévidéken +1. ho nyugszik Petőfi? 1. erdéyben 2. kiskunféegyházán X. farkasréten

18 18 BAGI HírLAp kertbarát FEBruÁr Szederinda Kertbarát Kör PAPP komáromi judit rovata Legyen a kertben... jó szomszédi viszony Tervezzük meg kertünkben a növények heyét minden évben jó eőre. A növények sorrendje, szomszédsága térben és időben is nagyon fontos szempont. Vegyük figyeembe, hogy adott terüeten miyen növény vot ott az eőző évben, ietve az adott évben miyen növény kerü meé. Egyes növények segítik, míg mások hátrátatják egymás fejődését, sőt a nem megfeeő növényi sorrend hatássa ehet a növények egészségi áapotára is. A vetésforgóná aapev az, hogy egy adott növényfajt ne termesszünk egymás után ugyanazon a terüeten egymás utáni évben. Sőt, kerüjük a közei rokon növényfajok vetését is (p: hagymapóréhagyma, paradicsom-paprika-burgonya, karfio-káposzta-bimbóske). A sárgarépa egjobb társa a dughagyma, mert egymást védik a sárgarépa égytő és a hagyma égytő. Ha meg akarjuk jeöni a sárgarépa sorát, ne saátát, hanem retket, ietve kaprot hasznájunk! A kapor azonban csak a virágzásáig segíti a sárgarépa fejődését. utána már távoítsuk e a répa közeébő és hasznájuk fe, p. kovászos uborkának. A szivafa kedvenc társa a mána, a szamóca gyönyörűen tud fejődni a hagymaféék meett, mert a hagyma eőzi a szamóca fonáférget. rózsáinkat szépen támogatja a e ven dua, a paszternák ietve a spenót! Ne ütessünk egymás köze é be kakukkfüvet és rozmaringot, mert az egyik megszökik a ker tünk bő. A meggyfa aá ütessünk tormát, csökkenti a moníia - fer tőzést. Minden növényünket támogatja a büdöske, a menyecs ke - szem, a damátvirág (Bagon is több kertben figyetem meg, kevésbé becsüt kis, fehér virágú, téáó krizantém). Az uborka nagyon szépen díszik és terem a sarkantyúkáva. A sarkantyúka befutja a taajt, és támrendszert vaamint védemet biztosít az uborka számára. Az aábbiakban a jó/rossz növényi társításokat fogaom össze, ietve fehívom a figyemet pár érdekes megodásra: növény sárgarépa zeer padizsán mána ribizi, egres fokhagyma uborka tökféék saáta krumpi paradicsom céka kukorica társnövény kapor, retek, hagyma édeskömény, póréhagyma, borsó, hagyma, retek bab, büdöske ruta, szivafa, cickafark, fokhagyma, izsóp, kakukkfű, hagyma, kerékrépa, paradicsom gyümöcsfa, mána, rózsa, paradicsom káposztafée, körömvirág, zeer, káposzta, saáta, hagyma, borsó sarkantyúka, kebimbó, borsó, torma büdöske, káposzta, rózsa, ribizi, sarkantyúka káposzta, szarkaáb, hagyma, szarkaáb, fejes saáta, zsáya bab, uborka, kapor, borsó, burgonya, dinnye, sütőtök, tök, napraforgó az aábbi honapró még több információhoz juthatunk a heyes növénytársítást ietően: ne társítsuk meé kukorica, cukorrépa körte hagyma, krumpi, dió szeder, krumpi, áfonya kukorica, bab káposzta, krumpi, bab, borsó saáta, torma retek, édeskömény, krumpi petrezseyem, zeer, napraforgó napraforgó, tök, kukorica paprika, uborka, bab futóbab háziorvosok rendeési ideje i. számú rendeő: Hősök tere 1. dr. Baatoni gyöngyi te.: +36/ rende: hétfő: 8 12 kedd: 8 12 szerda: (időpontkérés) csütörtök: 8 12 péntek (páratan héten): 8 11 ii. számú rendeő: dózsa gy. u. 53. dr. cséke iboya te.: +36/ , 06-70/ rende: hétfő: 8 12 kedd: szerda: 8 12 csütörtök: péntek (páros héten): 8 11 nap pa i, éj sza kai és hét vé gi ügye et a hétvégi ügyeet meett a nap pa i és éj sza kai ügye e tet is a turai köz ponti ügye et át - ja e. köznapokon 16 órátó másnap regge 8 óráig, hétvégén péntek déután 14 órátó hétfő regge 8 óráig hívható, ietve kereshető fe. cí me: tura, pe tő fi tér 2. te efon.: 104 A fog or vos rendeési ideje dr. szabó meánia (Bag, Hősök tere 1.) teefon: +36/ rendeési idő: hétfő, kedd, csütörtök: óráig, szerda, péntek: óráig. ügyeetes áatorvosok dr. szőke zsot karta, feszabaduás u te.: dr. németh miháy aszód, kossuth ajos u. 62. te.: dr. márton jános gagamácsa, kiskút u. 3. te.: ebrendész, áatmentő: sipos józsef vácszentászó, erdő u. 75. te.: e-mai: se géy ké rő szám: 107, 112 Aszódi rendőrőrs: 28/ Aszó di jár őrök: 20/ Bagi kör z.meg b.: 20/ Bagi Pogárőrség: 30/ /

19 2014. MÁrcIuS sorsolás BAGI HírLAp 19! w ABdArúGás pest megyei II. osztáy, Északi csoport dátum időpont mérkőzés eredmény ifi eredmény március 2. ( vasárnap) kismaros Bagi tc 96 c c c c március 9. (vasárnap) Bagi tc 96 gagahévíz sk c c c c március 16. (vasárnap) Nagymaros fc Bagi tc 96 c c c c március 23. (vasárnap) Bagi tc 96 vác-deákvár se c c c c március 29. (szombat) kistarcsai vsc Bagi tc 96 c c c c ápriis 6. (vasárnap) Bagi tc 96 gödöői eac c c c c ápriis 13. (vasárnap) mogyoród ksk Bagi tc 96 c c c c ápriis 20. (vasárnap) Bagi tc 96 ikad kfc c c c c ápriis 27. (vasárnap) verőce se Bagi tc 96 c c c c május 4. (vasárnap) Bagi tc 96 isaszegi se c c c c május 11. (vasárnap) aszód fc Bagi tc 96 c c c c május 25. (vasárnap) püspökhatvan Bagi tc 96 c c c c június 1. (vasárnap) Bagi tc 96 vakó ksk c c c c június 7. (szombat) erdőkertesi se Bagi tc 96 c c c c Az ifjúsági meccsek minden esetben A Fenőtt meccsek eőtt két óráva kezdõdnek! CsAk úgy FüstöGök magamban Tök-viág tök jó vot a mai napom! mondja az óvodás, az iskoás, a szüő, a nagyszüő egy-egy sikeres nap után. De tök jó fej, aki szimpatikus, tök jó az ebéd, tök édi a csinos ruha a kirakatban. ugyanez persze tök rosszban is megfigyehető, ha vaami negatív éményt akarnak mondani. Tehát tök az egész viág! Miért? Mert így egyszerűbb, nem ke gondokodni a megfeeő kifejezésen, bárkinek, bármiyen heyzetben mondhatják. Ha a gondokodás he - yett készen kapott paneeket hasznáunk, akkor esatnyu, esiányodik nyevünk, gondokodásunk, magatartásunk, em beri mivotunk. Hát nem tökfej, aki tökjózik? Sajnos, több iyen mindenre vaó kifejezés befurakodott édes anyanyevünk bőre aá. p.: rendben van, persze, természetesen, iyen, vaóban, hogyne, fetétenü, naná, jó van, igenis, bizony, csakugyan, jó, egyetértek, heyes, efogadom, beeegyezem, miért ne, tényeg stb. ugye, kitaáta a kedves ovasó, meyik az az undok szó, ameyik ezeket a magyar szavakat heyettesíteni akarja? Ne hagyjuk! Ne hasznájuk! Oké? (NA, EZT FELEJTSÜK EL!) Giczi Rudof

20 20 BAGI HírLAp Ez+Az MÁrcIuS Egy perc Ha egyszer érzem, hogy az utam véget ér, A jó Istentő, egy percet kérek én, hogy ebúcsúzzam attó, akit szeretek, hogy még egyszer érezzem kezemben a kezedet. Várni egy percet, hogy ássam mosoyod. Még most is várok rád, hogy ejössz-e, azt nem tudom. Addig is megpróbáom úgy éni éetem,hogy eőtted ne kejen szégyenem. Mieőtt eperegne eőttem éetem fimje, mondhassam azt, hogy megérte. Megérte, mert vot benne szép is, és Isten ádását kívánom a te éetedre is. Báint piroska tájékoztatjuk A tisztet AkossáGot, hogy a szeektív huadékot minden hónap második Péntekén száítják e! (most március 14.) A szeektíves zsákokba küön-küön Pet paackokat, ietve papír huadékot ehet gyűjteni. Az eszáított zsákok heyett a szemétszáító cég újakat fog bedobni, ietve a Pogármesteri hivata ügyfészogáatán ehet igényeni. Fehívjuk szíves figyemüket, hogy továbbra se tegyenek kommunáis huadékot a szeektív közé, mert azt a cég nem fogja eszáítani! együttműködésüket köszönjük! Bag nagyközség önkormányzata Egy kisbusz és egy szeméygépkocsi ütközött a 3-as számú főúton ovasóink kérdezték Többen érdekődtek a Nepomuki szobor áapotáró, ho tart a reno váás? Tavay áagmegóvás miatt keet ee me ni, és az időjárás viszontagságai eő zárt heyre száítani. Jeeneg a szobor a parókián van, ha esz rá keret, vagy páyázat, feújításra kerü. Egyik ovasónk a 10%-os rezsi - csökkentést hiányoja a szemétszáításban. Szíves türemét kérjük, mert az új szogátató a Hatvan és Térsége Huadék gaz - dá kodási és Körn yezetvé de mi Non pro fit Közhasznú Kft. most dogozza ki a díjakat, és eh hez mérten tudjuk majd megáapítani a 10%-os kedvezményt. kr. e-mai Cím vátozás! váakozók és civi szerveztek a gaga-mente és térsége eader egyesüette kapcsoatos üzeneteiket a címre küdhetik ezentú február 21-én 13 óra 30 perc körüi időben a 3. számú főúton Gödöő és Aszód között frontáisan összeütközött egy szeméygépkocsi és egy kisbusz. A szeméygépkocsi Aszód feé közeedve eddig ismereten okbó átépte a záróvonaat, és a kisbusz már nem tudott ehúzódni, így ekerühetetenné vát a katasztrófa. A baeset következtében a szeméygépkocsiban utazó 42 éves nő, továbbá 46 és 76 éves férfiak oyan súyosan megsérütek, hogy a heyszínen éetüket vesztették. A kisbuszban utazó szeméyek közü tizenketten szenvedtek küönböző sérüéseket, őket a mentőszogáat munkatársai kórházba vitték. A gödöői rendőrök a heyszíni szemét tejes útezárás meett végezték, meyet 17 óra 10 perckor befejeztek, a forgaomkorátozás feodásra kerüt. Aszód noskó istván Hívható nappa, parti napokon éjje is. aapdíj: 400 ft út díj: 250 ft/km várakozás: 50 ft/perc

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 2. szám 2014. február Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. KötségVetés Ekészüt az idei kö tség ve - tés. A főbb számokat táb

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben