E l ı t e r j e s z t é s. a szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához."

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: Fttal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata Ft-ra módosult. Az önkormányzat III. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál nagyrészt a Képviselı-testület által már korábbi határozataiban jóváhagyott elıirányzatok átcsoportosítására, ezen túlmenıen a pénzügyi forráshiány és a központilag biztosított elıirányzatok rendezésére került sor. Ezeket a központi elıirányzatokat mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon is rendeztük. Az elıirányzatok átcsoportosításánál két tétel esetében nem döntött elızetesen a testület, egyrészt a forráshiány maradvány összegének rendezésérıl, másrészt a felhalmozási kamatbevétel várható többletének elıirányzati oldalon történı felhasználásáról. Ez a két tétel szorosan összefügg, mivel a csak a forráshiány rendezését követıen nyílik lehetısége az önkormányzatnak a felhalmozási kamatbevétel év végéig realizálható többletének felosztására. Ahhoz, hogy a város mőködési forráshiányának rendezéséhez mőködési hitel felvételére ne kerüljön sor, a testület az elmúlt idıszakban a pénzügyi-gazdasági bizottság javaslatát is figyelembe véve - nagyon komoly, megfontolt, sokszor nem népszerő döntéseket hozott. Ennek köszönhetı, hogy a III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítást követıen amennyiben azt a Képviselı-testület elfogadja a város mőködési forráshiánya, hitelfelvétel nélkül, kigazdálkodható. Az intézmények a jóváhagyott elıirányzataikon belül - a megfontolt és takarékos gazdálkodás szem elıtt tartásával gazdálkodtak. Figyelemmel az önkormányzatnál képzıdı adótöbbletekre, s a kiadásoknál jelentkezı 1

2 megtakarításokra, a forráshiány ellentételezésénél, az intézményi elıirányzatokból elvonás nem szükséges. A mőködési hiány elıirányzatának rendezése azonban nem jelenti, s nem is jelentheti azt, hogy a képviselıknek, a Képviselı-testületnek nincsenek további teendıi a takarékos, megfontolt gazdálkodás érdekében. A évi gazdálkodásnál ismételten szembesül az önkormányzat, s a gazdálkodás biztonságáért felelıs Képviselı-testület, hogy még további, megszorító intézkedésekre lesz szükség az önkormányzati intézményekben ahhoz, hogy a évi nemcsak a reálértéken, hanem ténylegesen csökkenı normatív támogatások ellenére is a város gazdálkodása likviditási gondoktól mentes legyen. Ennek érdekében a költségvetési koncepció tervezési segédlete már tartalmaz javaslatokat. Az átcsoportosítási mellékletekben szereplı módosítások egy részével a Képviselı-testület már találkozott, határozattal döntött azokról, így az átcsoportosítások nagy része belsı, címenkénti átcsoportosítást érint. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: Fentiek között a pályázati támogatások, az átvett pénzeszközök, ezen belül a évi bérpolitikai intézkedés június havi elıirányzata, a közcélú foglalkoztatás, a nyári gyermekétkeztetés és pályázati pénzeszközök központi támogatásának elıirányzatai jelennek meg. Az átvett pénzeszközök között módosításra tervezett tételek közül a gyerektartás díj megelılegezése, rendelkezésre állási támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, növekedésként jelenik meg, ugyanakkor az Euró Party megrendezéséhez megítélt támogatás összegénél a bevételi oldalon az euro árfolyamának változása miatt csökkenéssel számoltunk. Ennek fedezete azonban szponzori támogatás címén, a bevételi oldalon megjelenik, így ez többletkiadást az önkormányzatnak nem jelent. A támogatások, a saját többletbevételek és a forráshiány rendezését követıen a város mőködési bevételeinek elıirányzata e Ft-tal nı. 2

3 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: A mőködési kiadások módosulása Ft növekedést jelent. Az elıirányzat változásokon belül a GAMESZ finanszírozásánál és a Polgármesteri Hivatalnál a kereset kiegészítés részbeni megszőnése miatti elıirányzat csökkentése szerepel. Az átcsoportosításoknál elvonásként nem számoltunk a II. félévi 5 %-s járulékcsökkenés összegével, ezt mind a Hivatalnál, mind pedig valamennyi városi intézménynél az áfa 5 %-s növekedésének ellentételezésre javasoljuk biztosítani. Ezek az összegek a belsı átcsoportosításokban kerültek felosztásra, s amennyiben vis maior helyzet nem lesz, az intézmények elıirányzatai azok zökkenımentes gazdálkodását, mőködését biztosítják. 3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek között az osztalék és hozam bevétele, mint azt már korábban is jeleztük az egyik legjelentısebb tétel. Számolni lehet még az Mővészetoktatási Intézmény központi támogatásával is. Rendezésre javasoljuk a forgalmi adó befizetéséhez kapcsolódó elıirányzatokat. A felhalmozási bevételek növekedése önkormányzati szinten e Ft. 4 sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra tettünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, ezen belül az iskolai vizesblokk felújításának elıirányzat rendezésére, a Podmaniczky út alsó szakaszának megépítéséhez szükséges tervezési költség, valamint a Koren - közi támfal pótmunkájának elıirányzat átcsoportosítására, illetve a Bölcsıdei út lejegyzés, valamint a bölcsıde épületének feltüntetésével kapcsolatos költségek fedezetére. A felhalmozási kamatbevétel többletébıl felhalmozási tartalékképzést javasolunk. A felhalmozási kiadások összességében e Ft-tal növekedtek. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait e Ft-tal javasolja növelni. 3

4 A bevételi elıirányzatok alakulását a 9. sz. melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10. sz. mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11. sz. mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, szeptember 12. Sztán István polgármester Összeállította: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 4

5 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Forráshiány miatti rendezés Bérpolitikai intézkedések támogatása Hitel csökkenés Hitel csökkenés iparőzési adó többletébıl Szociálos támogatások elıirányzatainak rendezése Rendszeres szoc segély Lakfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka támogatása Gyerektartásdíj megelılegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Városi Jegyzık által mödtetett Szakértıi Bizottság Támogatása Pénzeszköz átvét. Euro Party (euro árfolyam csökkenés) Szponzori támogatás Euro Partyhoz (Polgármesteri levél) Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (jelzırendszeres lemondás) Mőködési célú támogatás Kistérségtıl Házi gondozás Jelzırendszer (normatíva lemondása miatt) Idısek napközije Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés ÁH-n kívül mők.célú pée.átv.egyéb vállalk.(állami kisház) Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Egyéb sajátos bevétel ( Akvíz Szád elemek visszavásárlása) Egyéb sajátos bevétel (Szakértıi díj gyámhivatal) Flotta telefon bevétel (Polgármesteri Hivatal) Flotta telefon bevétel (Képviselık) Kiszámlázott szolg áfája Kiszámlázott szolg áfája Kiszámlázott szolg áfája Szolg. Áfa bevétel Kiszámlázott szolg áfája Kiszámlázott szolg áfája oldal

6 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet Helyi adóbevételek Iparőzési adó várható többlete Pótlékok bevételei Bírság, önellenırzési pótlék Építésügyi bírság Helyszíni bírság Talajterhelési díj Adóerıképesség miatti Szja csökkenés Normatív támogatás miatt lemondás/pótigény Gondozási Központ Szoc. Étkeztetés Házi gondozás Jelzırendszer Idısek napközije Bölcsöde pótigény Közcélú munka támogatása Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal VI. 30-i Állami egyeztetı miatti rendezés Kisebbség feladat alapú támogatás Rendszeres szoc segély Közcélú munka támogatása Lakfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Könyvtári érdekeltség támogatása Nyári gyermekétkeztetés Helyi kisebbségi Önkormányzat Mőködési támogatás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önk.támogatása Mőködési kamat Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Forráshiány miatti rendezés Állami egyeztetı miatti rendezés Helyi kisebbségi Önkormányzat Mőködési bevételek összesen: oldal

7 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás Kistérségi Gondozási Központ Jelzırendszer Házi gondozás Szoc. Étkeztetés Idısek napközije Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Könyvtári érdekeltség támogatása Fesztivál támogatása Iskolai csoport bontás Közcélú foglalkoztatás támogatása Jelzırendszer I. félévi önk.támogatása GAMESZ finanszírozás összesen: Állami egyeztetı miatti rendezés Kisebbség feladat alapú támogatás Rendszeres szoc segély Közcélú munka támogatása Lakfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Könyvtári érdekeltség támogatása Nyári gyermekétkeztetés Forráshiány rendezés miatti csökkenés Gamesz finanszírozás Keresetkiegészítés 5 havi elvonása Polgármesteri hivatal Keresetkiegészítés elvonás 5 havi Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka

8 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Képviselık ( 011) Képviselık tiszteletdíja (Szabadidı Egyesület Tám.) Nyugdíjbiztosítási járulék (Szabadidı Egyesület Tám.) Képviselık tiszteletdíja (Osváth Gedeon Alapítvány T.) Nyugdíjbiztosítási járulék (Osváth Gedeon Alapítvány T.) Képviselık tiszteletdíja (Önk.továbbképz.) Nyugdíjbiztosítási járulék (Önk.továbbképz.) Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles Vásárolt termékek és szolg.áfa Munkáltató által fizetett Szja Önkormányzat igazgatás ( 012) Megbízási díj Szakértıi bizottságnak Nyugdíjbiztosítási járulék Továbbtanulási tartalék Mőszaki iroda ( 013) Nyugdíjbiztosítási járulék Okmányiroda ( 015) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg Körzeti gyámhivatal ( 016 ) Egyéb klf dologi kiadások Gyerektartásdíj megelılegezés Eseti pénzbeli ellátások ( 022) Mozgáskorlátozottak támogatása Óvoda pályázat eszközbeszerzés (025) Bank ktg Egyéb klf dologi 2 000

9 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Ruszin kisebbség ( 038 ) Készletbeszerzés Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Egyéb klf dologi kiadások Egyéb kiadás ( 050 ) Állami egyeztetı miatti szoc.ellátás rendezése Támogatások ( 104) Regionális Szabadidısport Támogatás Osváth Gedeon Alapítvány Szennyvíztisztító ( 003 ) Állományba nem tartozók megbízási díja Építési feladatok ( 303 ) Egyéb klf dologi (adó végrehajtás ktg) Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Állami egyeztetı miatti rendezés Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés GAMESZ finanszírozás GAMESZ finanszírozás összesen: Forráshiány rendezés miatt összesen Gamesz és Hivatal Mőködési kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék

10 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3.sz. melléklet Osztalék és hozam várható bevétel Felhalmozási többlet bevét (Kistérs. Pályázat önerı részéhez) Kamatbevétel lakástörlesztés Ért. Tárgyi eszk. Áfa bevétele Áfa bevétel Ért.immat.javak fordított áfa Ért.immat.javak fordított áfa Koren közi támfal Egyéb felh.bevét (viziközmő hozzáj.) Önk.telek értékesítés Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatal

11 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FELHALMOZÁSI KIADÁS 4.sz. melléklet Gamesz finanszírozás Alapfokú Mővészetoktatás Iskolai vizesblokk kialakítás Iskolai vizesblokk kialakítás pótmunka ktg "Óvodai eszközbeszerzés "Óvodai eszközbeszerzés Áfa Petıfi úti Támfal építés önerı Petıfi úti Támfal építés ktg áfa Podmaniczky alsó szakasz útépítés terv. Kts Podmaniczky útépítés áfa Gondozási központ pályázati önerı (többlet bevétel) Gondozási központ önerı áfa Csatorna önerı+fedezet (kötvény tartalékból) Koren közi támfal építés pótmunka összege Koren közi támfal építés fordított áfa Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé Ügyv.tech eszközök cseréje Ügyv.tech eszközök cseréje áfa Ügyv.tech eszközök cseréje Ügyv.tech eszközök cseréje áfa Felhalmozási tartalék Bölcsöde út lejegyzés Bölcsödei épület feltüntetése Bölcsödei vázrajz áfa Bölcsödei út vázrajz Bölcsödei út vázrajz áfa Felhalmozási Áfa befizetés Felhalmozási kamatbevételi többlet tartalékba helyezése Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás Kötvénytartalék csatorna önerı és fedezet Iskolai vizesblokk fel. Kötvény tartalék visszapótlása Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatal Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: Gamesz finanszírozás Felhalmozási kiadás összesen:

12 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2./a sz. melléklet III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás Mőködési bevétel Átvett pée. Országo Kisebbségi Önkormányzattól Kisebbség feladat alapú támogatás Mőködési kamat Mőködési bevétel összesen: Mőködési kiadás Készletbeszerzés Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Egyéb klf dologi kiadások Mőködési kiadások összesen: Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

13 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5. sz. melléklet ezer forintban Megnevezés évi eredeti elıirányzat KIMUTATÁS III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Módosított II. negyedév Állami egyeztetı III. negyedévi módosítás Módosított III. negyedévi Teljesítés Intézményi mőködési bevétel Kamat bevétel mőködési ÁFA Gépjármőadó Telekadó Helyi Adók - iparőzési adó Építési bírság Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték Talajterhelési díj Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Szja Központosított bevételek Ruszin Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Zeneiskola Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Jelzırendsz Mők.célú támog.ért.bev.kistérség Állami támogatás és hozzájárulás Gyermekvédelmi támogatás Városi jegyzık által mők.szakért.biz.támog Mők.célú támog.ért.bev.gyermektart Mők.célú támog.ért.bev.mozgáskorl Mők.célú támog.ért.bev.szoc.minisztérium Mők.célú támog.ért.bev.eu Parlament Mők.célú p.e.átvét Európai Polgárok napja Szponzori támogatás Európai Polg.Napjához Mők.célú támog.ért.bev.ruszin évi jöv.különbs.mérs.felosztása OTP HABOF Állami Kisház Mők.célú hitel bevétel Átfutó bevétel Mőködési pénzmaradvány Mőködési bevételek : Kommunális adó bevétel Szja felhalm.bev.lakásép.támog Lakásép.szoc.támogatás visszatér Felh.átvett.p.e.Óvodai eszk.beszerz Felh.átvett.p.e.Pyrus /Körny.véd.A Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl ÁFA bevétel Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa Áfa visszatérülés csatorna-tisztító Önkormányzati lakások értékesítése Építési telek értékesítés Csatornaterv megtérülés/galgamácsa/ Egyéb felh.bevét/közmő hozzájár/ Felhalmozási kamatbevétel Lakástörlesztés kamabevétele Bérbeadás tisztító, csatorna, vízhálózat Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Lakossági közmő támogatás Helyi Önk.Vis major CÉDE Berek u Helyi Önk.Vis major Petıfi úti támfal Helyi Önk.Vis major Koren Köz Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen: Teljesít %-a

14 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6.sz.melléklet ezer forintban Sorsz. KIMUTATÁS IlI. névi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Megnevezés év eredeti EI Il.negyedévi módosított IlI.negyedév módosítás lii. negyedévi módosított Teljesítés Teljesítés %-a ig I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek Szeméttelepre villanyhálózat biztosítása Burkolatlan utak önerı NFT II.pály.öne. Gond.Kp Számítástechn.eszközök cseréje Hivatal Számítástechn.eszközök cseréje Okmány IVS Szennyvízcsat. Pályázathoz terv Podmaniczky útépítés felsı,alsó szakasz Telekkialakítás Földterület vásárlás Tavasz u Koren közi támfal Koren közi támfalhoz fordított áfa befiz Petıfi út támfal építés Csatorna bérleti díj tartaléka Szennyvízcsat.Pályázat Vasúton túli ter Tisztító bérleti díj tartaléka Ivóvízhálózat beruházási tartaléka Ügyfélhívó Óvodai eszközbeszerzés Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz Bölcsöde épület vázrajz TÁMOP pályázat 3.1.4/08/1kompetencia Beruházások összesen: Felújítás 0 1. Békekert rehab rendezési terv Fénymásoló felújítás Polg. Hivatal villanyfelújítás Villanyhálózat bıvítés Burkolt utak felújításához pályázati önr Koren Közi támfal pályázati önrész Dózsa György út pályázati önrész Óvoda csoport bıvítés pályázati önrész Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 1. Lakásépítés szoc. támogatás INNOTERV ajánlati bizt Hulladékgazdálkodás pályázat önerı Csatorna önerı Komposztáló kommunális adóból Felh.célú pée.átadás háztartásoknak Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: Pályázatok önrésze kötvénybıl Kötvény kamata Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat Kockázati tartalék Felhalmozási tartalék Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen

15 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 7.sz.melléklet ezer forintban Megnevezés év eredeti EI II.negyedévi módosított KIMUTATÁS III. negyedévi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS Állami miatt III.negyedév módosítás III.negyedévi módosított Teljesítés ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv Önk.Ig.Továbbtanulási tartalék Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir Európai Polgárok rend Építési feladatok Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok Ügyeleti szolg Zeneiskola miatti rendezés Óvodai eszközbeszerzés EU Parlamenti választás Munkáltatói kölcsön költsége Rendsz.pénzb.ellátás Gyermvéd.támog Gyermvéd.támog.Bursa Étkezési díj hj.gyermek Ápolási díjak Rendszeres szoc segély Idıskorúak járadéka Normatív lakfenntart.támog Tart.munkanélküli Rendelkezésre állási tám Eseti pénzb.ellátás közgyógyell eseti szoc.segély Egyéb lak.fenntart.támog temetési segély Köztemetés közlekedési támogatás rendkív.gyerm.véd.t Gyermektart.díj megelıleg Társ.és szoc.pol.jutt.támog Sporttámogatás Labdarúgás Szabadidısport Támogatások Oktatási bizottság kerete Regionális szabadidısport Civil szervezetek támog Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hulladék elhelyezés Helyi kisebbség önk.tev Önk.igazg.ÁFA befiz Normatíva visszafiz.köt Kamat fizetés Átfutó kiadások Mőködési kiadások

16 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59. Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 8.sz. melléklet Iktsz:../2009 Tárgy: 2009 harmadik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2009 harmadik negyedévében összesen ,- Ft-tal kívánjuk módosítani. Finanszírozásból elvonásra kerül ,- Ft ebbıl felhalmozás 0 Ft. Finanszírozás támogatás ,- Ft melybıl ,-Ft a felhalmozás.saját bevétel felhalmozásra ,- Ft, mőködésre Ft. bevétel kiesés pedig ,-Ft.Átvett pénzeszközbıl pedig felhalmozásra ,-Ft. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Mővészet iskola eszköz beszerzés Csengey vizesblokk felújítás Rákóczi úti teleph Finanszírozás felh.összesen Jelzırendszer csökkenés Normatíva miatt házi gondozás Szoc. Étkezés Idısek napközi otthona Alapfokú mővészet okt.mőködési kiadás pályázat Könyvtár érd. Tám Fesztivál támogatás Iskolai csoportbontás Csengey iskola Jelırendszer önk. Támogatás 1.félév Köhasznú,közcélú foglalkoztatás Keresetkiegészítés elvonás intézmények Finanszírozás mőködési összesen: Finanszírozás mindösszesen: Áfa visszatérülés felh Saját bevétel felhalmozás Saját bevétel mőködés Egyéb tulajdonú ing.kez.feladatelmaradásmiatt Intézmények többletbevétele Saját bevétel összesen: Átvett bevétel : Felhalmozás zenei Belsı átcsoportosítás Iskola vizesblokk Mőködési bevételi többletbıl vizesblokk Belsı átcsoportosítás összesen Módosítás összesen: Módosított kiadás összesen: Kérjük elıirányzat módosításunk fenti módon történı elfogadását. Hegyvári László GAMESZ Vezetı

17 8/a. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési bevétel ezer Ft-ban 9412 Jelzırendszeres segítségnyújtás normatíva lemondás Jelzırendszeres segítségnyújtás 1.féléves önkorm támogatás Fesztivál megrendezésének támogatása Idısek anpközi otthona normatíva lemondás Bérkiegészítés elvonás Normatíva többlet igénylés házi gondozás Normatíva többlet igénylés szociális étkezés Mővészet oktatás pályázati támogatás Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás Csengey iskola csoportbontás Közhasznú foglalkoztatás Gyermek étkeztetés többlet bevétel Települési Hulladékkezelés bevétel növekedés Áfa visszatérülés gyermek élelmezés Áfa visszatérülés munkahelyi vendéglátás Áfa vissztérülés park város Kártérítés park város Bevétel kiesés egyéb bérlemény Jelzırendszer többlet bevétel Ebbıl finanszírozás 5183 Saját bevétel többlet 4 287

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben