E l ı t e r j e s z t é s. a szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához."

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: Fttal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata Ft-ra módosult. Az önkormányzat III. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál nagyrészt a Képviselı-testület által már korábbi határozataiban jóváhagyott elıirányzatok átcsoportosítására, ezen túlmenıen a pénzügyi forráshiány és a központilag biztosított elıirányzatok rendezésére került sor. Ezeket a központi elıirányzatokat mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon is rendeztük. Az elıirányzatok átcsoportosításánál két tétel esetében nem döntött elızetesen a testület, egyrészt a forráshiány maradvány összegének rendezésérıl, másrészt a felhalmozási kamatbevétel várható többletének elıirányzati oldalon történı felhasználásáról. Ez a két tétel szorosan összefügg, mivel a csak a forráshiány rendezését követıen nyílik lehetısége az önkormányzatnak a felhalmozási kamatbevétel év végéig realizálható többletének felosztására. Ahhoz, hogy a város mőködési forráshiányának rendezéséhez mőködési hitel felvételére ne kerüljön sor, a testület az elmúlt idıszakban a pénzügyi-gazdasági bizottság javaslatát is figyelembe véve - nagyon komoly, megfontolt, sokszor nem népszerő döntéseket hozott. Ennek köszönhetı, hogy a III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítást követıen amennyiben azt a Képviselı-testület elfogadja a város mőködési forráshiánya, hitelfelvétel nélkül, kigazdálkodható. Az intézmények a jóváhagyott elıirányzataikon belül - a megfontolt és takarékos gazdálkodás szem elıtt tartásával gazdálkodtak. Figyelemmel az önkormányzatnál képzıdı adótöbbletekre, s a kiadásoknál jelentkezı 1

2 megtakarításokra, a forráshiány ellentételezésénél, az intézményi elıirányzatokból elvonás nem szükséges. A mőködési hiány elıirányzatának rendezése azonban nem jelenti, s nem is jelentheti azt, hogy a képviselıknek, a Képviselı-testületnek nincsenek további teendıi a takarékos, megfontolt gazdálkodás érdekében. A évi gazdálkodásnál ismételten szembesül az önkormányzat, s a gazdálkodás biztonságáért felelıs Képviselı-testület, hogy még további, megszorító intézkedésekre lesz szükség az önkormányzati intézményekben ahhoz, hogy a évi nemcsak a reálértéken, hanem ténylegesen csökkenı normatív támogatások ellenére is a város gazdálkodása likviditási gondoktól mentes legyen. Ennek érdekében a költségvetési koncepció tervezési segédlete már tartalmaz javaslatokat. Az átcsoportosítási mellékletekben szereplı módosítások egy részével a Képviselı-testület már találkozott, határozattal döntött azokról, így az átcsoportosítások nagy része belsı, címenkénti átcsoportosítást érint. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: Fentiek között a pályázati támogatások, az átvett pénzeszközök, ezen belül a évi bérpolitikai intézkedés június havi elıirányzata, a közcélú foglalkoztatás, a nyári gyermekétkeztetés és pályázati pénzeszközök központi támogatásának elıirányzatai jelennek meg. Az átvett pénzeszközök között módosításra tervezett tételek közül a gyerektartás díj megelılegezése, rendelkezésre állási támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, növekedésként jelenik meg, ugyanakkor az Euró Party megrendezéséhez megítélt támogatás összegénél a bevételi oldalon az euro árfolyamának változása miatt csökkenéssel számoltunk. Ennek fedezete azonban szponzori támogatás címén, a bevételi oldalon megjelenik, így ez többletkiadást az önkormányzatnak nem jelent. A támogatások, a saját többletbevételek és a forráshiány rendezését követıen a város mőködési bevételeinek elıirányzata e Ft-tal nı. 2

3 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: A mőködési kiadások módosulása Ft növekedést jelent. Az elıirányzat változásokon belül a GAMESZ finanszírozásánál és a Polgármesteri Hivatalnál a kereset kiegészítés részbeni megszőnése miatti elıirányzat csökkentése szerepel. Az átcsoportosításoknál elvonásként nem számoltunk a II. félévi 5 %-s járulékcsökkenés összegével, ezt mind a Hivatalnál, mind pedig valamennyi városi intézménynél az áfa 5 %-s növekedésének ellentételezésre javasoljuk biztosítani. Ezek az összegek a belsı átcsoportosításokban kerültek felosztásra, s amennyiben vis maior helyzet nem lesz, az intézmények elıirányzatai azok zökkenımentes gazdálkodását, mőködését biztosítják. 3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek között az osztalék és hozam bevétele, mint azt már korábban is jeleztük az egyik legjelentısebb tétel. Számolni lehet még az Mővészetoktatási Intézmény központi támogatásával is. Rendezésre javasoljuk a forgalmi adó befizetéséhez kapcsolódó elıirányzatokat. A felhalmozási bevételek növekedése önkormányzati szinten e Ft. 4 sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra tettünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, ezen belül az iskolai vizesblokk felújításának elıirányzat rendezésére, a Podmaniczky út alsó szakaszának megépítéséhez szükséges tervezési költség, valamint a Koren - közi támfal pótmunkájának elıirányzat átcsoportosítására, illetve a Bölcsıdei út lejegyzés, valamint a bölcsıde épületének feltüntetésével kapcsolatos költségek fedezetére. A felhalmozási kamatbevétel többletébıl felhalmozási tartalékképzést javasolunk. A felhalmozási kiadások összességében e Ft-tal növekedtek. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait e Ft-tal javasolja növelni. 3

4 A bevételi elıirányzatok alakulását a 9. sz. melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10. sz. mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11. sz. mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, szeptember 12. Sztán István polgármester Összeállította: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 4

5 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Forráshiány miatti rendezés Bérpolitikai intézkedések támogatása Hitel csökkenés Hitel csökkenés iparőzési adó többletébıl Szociálos támogatások elıirányzatainak rendezése Rendszeres szoc segély Lakfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka támogatása Gyerektartásdíj megelılegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Városi Jegyzık által mödtetett Szakértıi Bizottság Támogatása Pénzeszköz átvét. Euro Party (euro árfolyam csökkenés) Szponzori támogatás Euro Partyhoz (Polgármesteri levél) Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (jelzırendszeres lemondás) Mőködési célú támogatás Kistérségtıl Házi gondozás Jelzırendszer (normatíva lemondása miatt) Idısek napközije Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés ÁH-n kívül mők.célú pée.átv.egyéb vállalk.(állami kisház) Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Egyéb sajátos bevétel ( Akvíz Szád elemek visszavásárlása) Egyéb sajátos bevétel (Szakértıi díj gyámhivatal) Flotta telefon bevétel (Polgármesteri Hivatal) Flotta telefon bevétel (Képviselık) Kiszámlázott szolg áfája Kiszámlázott szolg áfája Kiszámlázott szolg áfája Szolg. Áfa bevétel Kiszámlázott szolg áfája Kiszámlázott szolg áfája oldal

6 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet Helyi adóbevételek Iparőzési adó várható többlete Pótlékok bevételei Bírság, önellenırzési pótlék Építésügyi bírság Helyszíni bírság Talajterhelési díj Adóerıképesség miatti Szja csökkenés Normatív támogatás miatt lemondás/pótigény Gondozási Központ Szoc. Étkeztetés Házi gondozás Jelzırendszer Idısek napközije Bölcsöde pótigény Közcélú munka támogatása Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal VI. 30-i Állami egyeztetı miatti rendezés Kisebbség feladat alapú támogatás Rendszeres szoc segély Közcélú munka támogatása Lakfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Könyvtári érdekeltség támogatása Nyári gyermekétkeztetés Helyi kisebbségi Önkormányzat Mőködési támogatás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önk.támogatása Mőködési kamat Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Forráshiány miatti rendezés Állami egyeztetı miatti rendezés Helyi kisebbségi Önkormányzat Mőködési bevételek összesen: oldal

7 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás Kistérségi Gondozási Központ Jelzırendszer Házi gondozás Szoc. Étkeztetés Idısek napközije Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Könyvtári érdekeltség támogatása Fesztivál támogatása Iskolai csoport bontás Közcélú foglalkoztatás támogatása Jelzırendszer I. félévi önk.támogatása GAMESZ finanszírozás összesen: Állami egyeztetı miatti rendezés Kisebbség feladat alapú támogatás Rendszeres szoc segély Közcélú munka támogatása Lakfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Könyvtári érdekeltség támogatása Nyári gyermekétkeztetés Forráshiány rendezés miatti csökkenés Gamesz finanszírozás Keresetkiegészítés 5 havi elvonása Polgármesteri hivatal Keresetkiegészítés elvonás 5 havi Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés járuléka Keresetkiegészítés járuléka

8 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Képviselık ( 011) Képviselık tiszteletdíja (Szabadidı Egyesület Tám.) Nyugdíjbiztosítási járulék (Szabadidı Egyesület Tám.) Képviselık tiszteletdíja (Osváth Gedeon Alapítvány T.) Nyugdíjbiztosítási járulék (Osváth Gedeon Alapítvány T.) Képviselık tiszteletdíja (Önk.továbbképz.) Nyugdíjbiztosítási járulék (Önk.továbbképz.) Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles Vásárolt termékek és szolg.áfa Munkáltató által fizetett Szja Önkormányzat igazgatás ( 012) Megbízási díj Szakértıi bizottságnak Nyugdíjbiztosítási járulék Továbbtanulási tartalék Mőszaki iroda ( 013) Nyugdíjbiztosítási járulék Okmányiroda ( 015) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg Körzeti gyámhivatal ( 016 ) Egyéb klf dologi kiadások Gyerektartásdíj megelılegezés Eseti pénzbeli ellátások ( 022) Mozgáskorlátozottak támogatása Óvoda pályázat eszközbeszerzés (025) Bank ktg Egyéb klf dologi 2 000

9 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Ruszin kisebbség ( 038 ) Készletbeszerzés Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Egyéb klf dologi kiadások Egyéb kiadás ( 050 ) Állami egyeztetı miatti szoc.ellátás rendezése Támogatások ( 104) Regionális Szabadidısport Támogatás Osváth Gedeon Alapítvány Szennyvíztisztító ( 003 ) Állományba nem tartozók megbízási díja Építési feladatok ( 303 ) Egyéb klf dologi (adó végrehajtás ktg) Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Állami egyeztetı miatti rendezés Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés GAMESZ finanszírozás GAMESZ finanszírozás összesen: Forráshiány rendezés miatt összesen Gamesz és Hivatal Mőködési kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék

10 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3.sz. melléklet Osztalék és hozam várható bevétel Felhalmozási többlet bevét (Kistérs. Pályázat önerı részéhez) Kamatbevétel lakástörlesztés Ért. Tárgyi eszk. Áfa bevétele Áfa bevétel Ért.immat.javak fordított áfa Ért.immat.javak fordított áfa Koren közi támfal Egyéb felh.bevét (viziközmő hozzáj.) Önk.telek értékesítés Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatal

11 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FELHALMOZÁSI KIADÁS 4.sz. melléklet Gamesz finanszírozás Alapfokú Mővészetoktatás Iskolai vizesblokk kialakítás Iskolai vizesblokk kialakítás pótmunka ktg "Óvodai eszközbeszerzés "Óvodai eszközbeszerzés Áfa Petıfi úti Támfal építés önerı Petıfi úti Támfal építés ktg áfa Podmaniczky alsó szakasz útépítés terv. Kts Podmaniczky útépítés áfa Gondozási központ pályázati önerı (többlet bevétel) Gondozási központ önerı áfa Csatorna önerı+fedezet (kötvény tartalékból) Koren közi támfal építés pótmunka összege Koren közi támfal építés fordított áfa Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé Ügyv.tech eszközök cseréje Ügyv.tech eszközök cseréje áfa Ügyv.tech eszközök cseréje Ügyv.tech eszközök cseréje áfa Felhalmozási tartalék Bölcsöde út lejegyzés Bölcsödei épület feltüntetése Bölcsödei vázrajz áfa Bölcsödei út vázrajz Bölcsödei út vázrajz áfa Felhalmozási Áfa befizetés Felhalmozási kamatbevételi többlet tartalékba helyezése Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás Kötvénytartalék csatorna önerı és fedezet Iskolai vizesblokk fel. Kötvény tartalék visszapótlása Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatal Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: Gamesz finanszírozás Felhalmozási kiadás összesen:

12 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2./a sz. melléklet III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás Mőködési bevétel Átvett pée. Országo Kisebbségi Önkormányzattól Kisebbség feladat alapú támogatás Mőködési kamat Mőködési bevétel összesen: Mőködési kiadás Készletbeszerzés Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Egyéb klf dologi kiadások Mőködési kiadások összesen: Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

13 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5. sz. melléklet ezer forintban Megnevezés évi eredeti elıirányzat KIMUTATÁS III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Módosított II. negyedév Állami egyeztetı III. negyedévi módosítás Módosított III. negyedévi Teljesítés Intézményi mőködési bevétel Kamat bevétel mőködési ÁFA Gépjármőadó Telekadó Helyi Adók - iparőzési adó Építési bírság Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték Talajterhelési díj Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Szja Központosított bevételek Ruszin Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Zeneiskola Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Jelzırendsz Mők.célú támog.ért.bev.kistérség Állami támogatás és hozzájárulás Gyermekvédelmi támogatás Városi jegyzık által mők.szakért.biz.támog Mők.célú támog.ért.bev.gyermektart Mők.célú támog.ért.bev.mozgáskorl Mők.célú támog.ért.bev.szoc.minisztérium Mők.célú támog.ért.bev.eu Parlament Mők.célú p.e.átvét Európai Polgárok napja Szponzori támogatás Európai Polg.Napjához Mők.célú támog.ért.bev.ruszin évi jöv.különbs.mérs.felosztása OTP HABOF Állami Kisház Mők.célú hitel bevétel Átfutó bevétel Mőködési pénzmaradvány Mőködési bevételek : Kommunális adó bevétel Szja felhalm.bev.lakásép.támog Lakásép.szoc.támogatás visszatér Felh.átvett.p.e.Óvodai eszk.beszerz Felh.átvett.p.e.Pyrus /Körny.véd.A Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl ÁFA bevétel Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa Áfa visszatérülés csatorna-tisztító Önkormányzati lakások értékesítése Építési telek értékesítés Csatornaterv megtérülés/galgamácsa/ Egyéb felh.bevét/közmő hozzájár/ Felhalmozási kamatbevétel Lakástörlesztés kamabevétele Bérbeadás tisztító, csatorna, vízhálózat Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Lakossági közmő támogatás Helyi Önk.Vis major CÉDE Berek u Helyi Önk.Vis major Petıfi úti támfal Helyi Önk.Vis major Koren Köz Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen: Teljesít %-a

14 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6.sz.melléklet ezer forintban Sorsz. KIMUTATÁS IlI. névi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Megnevezés év eredeti EI Il.negyedévi módosított IlI.negyedév módosítás lii. negyedévi módosított Teljesítés Teljesítés %-a ig I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek Szeméttelepre villanyhálózat biztosítása Burkolatlan utak önerı NFT II.pály.öne. Gond.Kp Számítástechn.eszközök cseréje Hivatal Számítástechn.eszközök cseréje Okmány IVS Szennyvízcsat. Pályázathoz terv Podmaniczky útépítés felsı,alsó szakasz Telekkialakítás Földterület vásárlás Tavasz u Koren közi támfal Koren közi támfalhoz fordított áfa befiz Petıfi út támfal építés Csatorna bérleti díj tartaléka Szennyvízcsat.Pályázat Vasúton túli ter Tisztító bérleti díj tartaléka Ivóvízhálózat beruházási tartaléka Ügyfélhívó Óvodai eszközbeszerzés Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz Bölcsöde épület vázrajz TÁMOP pályázat 3.1.4/08/1kompetencia Beruházások összesen: Felújítás 0 1. Békekert rehab rendezési terv Fénymásoló felújítás Polg. Hivatal villanyfelújítás Villanyhálózat bıvítés Burkolt utak felújításához pályázati önr Koren Közi támfal pályázati önrész Dózsa György út pályázati önrész Óvoda csoport bıvítés pályázati önrész Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 1. Lakásépítés szoc. támogatás INNOTERV ajánlati bizt Hulladékgazdálkodás pályázat önerı Csatorna önerı Komposztáló kommunális adóból Felh.célú pée.átadás háztartásoknak Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: Pályázatok önrésze kötvénybıl Kötvény kamata Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat Kockázati tartalék Felhalmozási tartalék Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen

15 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 7.sz.melléklet ezer forintban Megnevezés év eredeti EI II.negyedévi módosított KIMUTATÁS III. negyedévi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS Állami miatt III.negyedév módosítás III.negyedévi módosított Teljesítés ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv Önk.Ig.Továbbtanulási tartalék Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir Európai Polgárok rend Építési feladatok Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok Ügyeleti szolg Zeneiskola miatti rendezés Óvodai eszközbeszerzés EU Parlamenti választás Munkáltatói kölcsön költsége Rendsz.pénzb.ellátás Gyermvéd.támog Gyermvéd.támog.Bursa Étkezési díj hj.gyermek Ápolási díjak Rendszeres szoc segély Idıskorúak járadéka Normatív lakfenntart.támog Tart.munkanélküli Rendelkezésre állási tám Eseti pénzb.ellátás közgyógyell eseti szoc.segély Egyéb lak.fenntart.támog temetési segély Köztemetés közlekedési támogatás rendkív.gyerm.véd.t Gyermektart.díj megelıleg Társ.és szoc.pol.jutt.támog Sporttámogatás Labdarúgás Szabadidısport Támogatások Oktatási bizottság kerete Regionális szabadidısport Civil szervezetek támog Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hulladék elhelyezés Helyi kisebbség önk.tev Önk.igazg.ÁFA befiz Normatíva visszafiz.köt Kamat fizetés Átfutó kiadások Mőködési kiadások

16 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59. Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 8.sz. melléklet Iktsz:../2009 Tárgy: 2009 harmadik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2009 harmadik negyedévében összesen ,- Ft-tal kívánjuk módosítani. Finanszírozásból elvonásra kerül ,- Ft ebbıl felhalmozás 0 Ft. Finanszírozás támogatás ,- Ft melybıl ,-Ft a felhalmozás.saját bevétel felhalmozásra ,- Ft, mőködésre Ft. bevétel kiesés pedig ,-Ft.Átvett pénzeszközbıl pedig felhalmozásra ,-Ft. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Mővészet iskola eszköz beszerzés Csengey vizesblokk felújítás Rákóczi úti teleph Finanszírozás felh.összesen Jelzırendszer csökkenés Normatíva miatt házi gondozás Szoc. Étkezés Idısek napközi otthona Alapfokú mővészet okt.mőködési kiadás pályázat Könyvtár érd. Tám Fesztivál támogatás Iskolai csoportbontás Csengey iskola Jelırendszer önk. Támogatás 1.félév Köhasznú,közcélú foglalkoztatás Keresetkiegészítés elvonás intézmények Finanszírozás mőködési összesen: Finanszírozás mindösszesen: Áfa visszatérülés felh Saját bevétel felhalmozás Saját bevétel mőködés Egyéb tulajdonú ing.kez.feladatelmaradásmiatt Intézmények többletbevétele Saját bevétel összesen: Átvett bevétel : Felhalmozás zenei Belsı átcsoportosítás Iskola vizesblokk Mőködési bevételi többletbıl vizesblokk Belsı átcsoportosítás összesen Módosítás összesen: Módosított kiadás összesen: Kérjük elıirányzat módosításunk fenti módon történı elfogadását. Hegyvári László GAMESZ Vezetı

17 8/a. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési bevétel ezer Ft-ban 9412 Jelzırendszeres segítségnyújtás normatíva lemondás Jelzırendszeres segítségnyújtás 1.féléves önkorm támogatás Fesztivál megrendezésének támogatása Idısek anpközi otthona normatíva lemondás Bérkiegészítés elvonás Normatíva többlet igénylés házi gondozás Normatíva többlet igénylés szociális étkezés Mővészet oktatás pályázati támogatás Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás Csengey iskola csoportbontás Közhasznú foglalkoztatás Gyermek étkeztetés többlet bevétel Települési Hulladékkezelés bevétel növekedés Áfa visszatérülés gyermek élelmezés Áfa visszatérülés munkahelyi vendéglátás Áfa vissztérülés park város Kártérítés park város Bevétel kiesés egyéb bérlemény Jelzırendszer többlet bevétel Ebbıl finanszírozás 5183 Saját bevétel többlet 4 287

18 8/b. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési kiadás ezer Ft-ban GAMESZ évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai Podmaniczky mőv. Iskola évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai egyéb szolgáltatás Városi Óvoda évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai -300 Csengey G. ált.isk évi keresetkiegészítés Csoportbontás miatt járulék Belsı átcsoportosítás (vizesblokk kial. Miatt) áfa Belsı átcsoportosítás (vizesblokk kial. Miatt) -650 Gyermekélelmezés évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai Bordi Edit bér járulék 400 Mőv. Háza Fesztivál támogatás tüzijáték áfa 60 Települési h. kezelés évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai -10 Könyvtár évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai Érdekeltségi hj áfa 40 Bölcsöde évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai -15 Védınıi szolg évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai -10 Gondozási Közp.Nappali szoc.ellátás évi keresetkiegészítés -75

19 8/b. sz. melléklet 531 keresetkiegészítés járulékai Normatíva lemondás miatt áfa -40 Gondozási Közp.Családsegítés évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai -190 Gondozási Közp.Házigondozói sz Normatíva többlet igénylés Áfa 680 Szociális Étkeztetés Vásárolt élelmezés Áfa 116 Gondozási Közp.Jelzırendszeres h normatíva lemondás miatt Belsı átcs.bevételi többlet Csengey G. napköziotthoni e évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai -200 Közhasznú foglalkoztatás 5112 Többlet bér Park Város 5112 Bér növekedés 444 Összesen 7 810

20 8/c.sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban Felhalmozási bevétel 9412 Mővészet oktatás pályázat Csengey iskola vizesblokk Felhalmozási Áfa visszatérüléskönyvtár Felhalmozási Áfa visszatérülés Felhalmozásra átvett pályázat Mővészet oktatás Ebbıl finanszírozás

a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2008. IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

a december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

a december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. E l ı t e r j e s z t é s a 2009. december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

552323 Gyermekélelmezés 552411 Munkahelyi Vendéglátás 751757 GAMESZ

552323 Gyermekélelmezés 552411 Munkahelyi Vendéglátás 751757 GAMESZ 3/b melléklet 1.oldal Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi airól és teljesítésérıl 1 Szemelyi juttatás 24 000 23 086 22 566 25 231 24 117 23 511 2 Munkaadókat terhelı

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai ./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város 2012. évi bevételi elıirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Elı- Cím Alcím Jogcím Jogcím Elıirányzat Bevételi 1. Önkormányzat 1. Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban. 2007 Sorszám Megnevezés elõir.

I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban. 2007 Sorszám Megnevezés elõir. I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban BEVÉTELEK Eredeti 2007 Sorszám Megnevezés elõir. 1. Saját bevételek 147 499 Pszichiátriai Betegek

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása eredeti előirányzat (adatok ezer forintban módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben