a december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához."

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: Ft-tal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata Ft-ra módosult. Az önkormányzat IV. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál a mellékletekben szereplı módosítási javaslatokat korábbi Képviselıtestületi döntések alapozzák meg. Az átcsoportosítás összegét növelik a központi támogatások, pályázati összegek, valamint az önkormányzat bevételi többletei. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: A mőködési bevételek között a pályázati támogatások, a szociális feladatokra átvett pénzeszközök, az oktatási intézmények eszköz és mőködési célú támogatása, a helyi adóbevételek bevételi többletébıl eredı elıirányzatok rendezésére teszünk javaslatot. Összességében a növekedések és csökkentések eredményeként eft-tal javasoljuk növelni mőködési bevételeinket. 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: Ezek között a GAMESZ finanszírozása, ezen belül a normatíva lemondás miatti elvonás, az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzései, az adóerıképesség változásából többlet adóbevételbıl jelentkezı visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális kiadásokhoz átvett központi támogatások kiadási elıirányzatainak módosításai kerülnek beterjesztésre. 1

2 3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek összességében csaknem 3 millió forinttal csökkentek. A legnagyobb bevételi kieséssel az önkormányzati telekértékesítésnél számolunk, ezzel összefüggésben módosul a ÁFA bevételi és befizetési kötelezettség is. Rendezésre kerülnek a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából származó bevételek elıirányzatai, ezek a tételek a kiadási oldalon, mint növekmény megjelennek. 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra teszünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, illetve a felhalmozási bevételek között céllal szerepeltek. Javasoljuk a Berek út építésének elıirányzatát az elnyert pályázat összegével, az építési telkeknél kiesı bevétel miatti Áfa elıirányzat, valamint a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából megvalósuló beruházások elıirányzat változását. Beruházási elıleg címén korábbi testületi döntés alapján tervezzünk az ügyfélhívórendszer kiépítéséhez 1 millió forintot. Ezzel az összeggel ugyanakkor lecsökken a Polgármesteri Hivatal villanyhálózat felújítási elıirányzata. Az ügyfélhívó rendszer kiépítésének további elıirányzata a évi költségvetésbe kerül betervezésre. A mőködési bevételeknél képzıdött többletbevétel kockázati tartalékként a felhalmozási kiadásoknál szerepel elıirányzatként. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait e Ft-tal javasolja növelni. A bevételi elıirányzatok alakulását a 9.sz.melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10.sz.mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11.sz.mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, december 3. Összeállította: Sztán István polgármester Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 2

3 3

4 MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Választás Mők.célú pée.átvét Önk-tól Püspökhatvan, Bag Kistérségtıl átvett Gondozáso Központ Igazgatási szolg.díjbevétele (okmányiroda) Intézm.ellátási díj bevételi teljesítés Kötbér, kártérítés Röv.lej.bankbetét után kapott kamat Gépjármő adó Okt.eszk.Fejl.célú támogatás Taninform Otthonteremtési támogatás Gyerektartásdíj megelılegezés Iparőzési adó Pótlékok Bírságok Szolg.díjbev Állami tám. VII. havi lemondás Gondozási Kp Állami tám. X. havi lemondás Gondozási Kp Mőködési kamatbevétel többlet Talajterhelési díj Jöv.pótló tám.rendszeres szoc.segélyhez Jöv.pótló tám.normatív lakfenntartáshoz Normatív ápolási díj támogatás Kieg. tám. normatív gyermekvéd. támogatáshoz Jöv.pótló támogatás idıskorúak járadékához Mőködési bevételek összesen:

5 Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás Ált.Iskola köt.eszköz beszerzés Gyógytestnevelési eszk Gondozási Közp. Normatíva lemondás Ált.Iskola eszköz támogatás Városi óvoda támogatás Alapfokú Mőv.Okt.Int.eszköz besz GAMESZ finanszírozás összesen: Áfa ( 017) Kiszáml.term.és szolg.áfa Rendszeres pénzbeli ellátások(021) Idıskorúak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Normatív ápolási díj Normatív gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli ellátások ( 022) Otthonteremtési támogatás Gyerektartásdíj megelılegezése

6 Képviselık ( 011) Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Képviselık tiszteletdíja Képviselık tiszteletdíja Bizottsági tagok járuléka Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Vásárolt termékek és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett Szja Önkormányzat igazgatás ( 012) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık helyettesítési díja Köztisztviselık egyéb juttatása Egyéb bérrend.alá tart.egyéb juttatás Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık ruházati ktg Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése Köztisztviselık étkezési hj Áll.ba nem tart. megbízási díja Áll.ba nem tart. Egyéb juttatása

7 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hj Táppénz hj Irodaszer nyomtatvány beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó Munkaruha, védıruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távk.díjak adóköteles Gázenergia szolg.díja Villamos energia szolg.díja Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Körzeti mőszaki iroda ( 013 ) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık ruházati ktg Köztisztviselık étkezési hj Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Irodaszer nyomtatvány beszerzés

8 Nemadatátviteli célú távk.díjak adóköteles Gázenergia szolg.díja Villamos energia szolg.díja Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatóiáltal fizetett Szja Körzeti okmány iroda ( 015 ) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık ill.kiegészítés Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hj Táppénz hj

9 Körzeti gyámhivatal ( 016 ) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık ill.kiegészítése Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık ruházati ktg Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése Köztisztviselık étkezési hj Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hj Egyéb kiadás ( 050 ) Munkáltatói számla számlavezetési díj Normatíva visszafizetés adóerıképesség miatt Közutak, hidak üzemeltetése ( 101 ) Karbantartási, kisjavítási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Támogatások ( 104) Kis Dávid támogatás Aszód Városért Alapítvány

10 Oktatási célok és egyéb feladatok (106) Kistérség átadott pée Európa polgárai testvérvárosi kapcs. Pályázati díj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Városi kiadványok Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Taninform szakmai informatikai pályázat Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Építési feladatok ( 303 ) Egyéb különféle dologi kiadások Bérleti és lizingdíj Egyéb információhordozó Kisértékő tárgyi eszköz Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb különféle dologi kiadások Háziorvosi szolgálat (304) Karbantartási, kisjavítási szolg Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Egyéb különféle dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás

11 GAMESZ finanszírozás összesen: Mőködési kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék

12 2008. IV. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás Mőködési kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Mőködési kiadások összesen: 0 Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

13 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Egyéb felh.bevét (közmőfejl. hozzáj.) Önk.lakás ért Önk.telek értékesítés Önk.telek értékesítés áfa Osztalék és hozam Céde pályázat Berek utca Szennyvíztisztító bérleti díja Szennyvíztisztító bérleti díja áfa Áfa visszatérülés tisztító Csatorna bérleti díja Csatorna bérleti díja áfa Áfa visszatérülés csatorna Ivóvízhálózat bérleti díja Ivóvízhálózat bérleti díja áfa Áfa visszatérülés ivóvíz Felhalmozási bevételek összesen:

14 FELHALMOZÁSI KIADÁS fık.szám szöveg Összeg 1264 Berek utca alsó szakasz Berek utca alsó szakasz áfa Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj áfa Közvilágítás bıvítés Közvilágítás bıvítés áfa Kötvény kamat Koren közi támfal önerı Koren közi támfal önerı áfa Lakásvásárlás Telekértékesítés áfa befiz Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás áfa Ügyfélhívó Okmányiroda Ügyfélhívó Okmányiroda áfa Ivóvízelosztó Malom köz Ivóvízelosztó Malom köz áfa Aszód - Bag közötti vízjogi engedély Telekkialakítás Telekkialakítás áfa Felh.célú pe.átad. hulladék lerakóhoz Felhalmozási tartalék

15 Tisztító bérleti díj felhasználás évi Agrárhasznosítási terv évi Agrárhasznosítási terv áfa Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás áfa Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból áfa Áfa befizetés tisztító Áfa befizetés csatorna Áfa befizetés ivóvíz Csatorna bérleti díj felhasználás 1264 Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés áfa Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere áfa Iklad Gyártelep szennyvízátemelı Iklad Gyártelep szennyvízátemelı áfa Domony csatorna nyomvonal helyreállítása Domony csatorna nyomvonal helyreállítása áfa

16 Megnevezés évi EI KIMUTATÁS 2008.IV.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Mód.EI III. névi IV. negyedévi módosítás Mód.EI IV. névi Teljesítés Intézményi mőködési bevétel Kamat bevétel mőködési ÁFA Gépjármőadó Helyi Adók - iparőzési Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték Talajterhelési díj Támog.ért.mők.bevétel Mők.célú pée.átvét.elk.áll.pénzalap.közhasznú Mők.célú támog.ért.bev.önkormányz.tól Mők.célra átv.pénze.alapítványtól (Ruszin) Mők.célra átvett pénze.áht-n belülrıl Kistérs Mők.célra átv.pe.államházt.kiv Önk. Egyéb sajátos bevételei SZJA Állami támogatás és hozzájár Egyéb Önhiki Mők.célú hitel bevétel Egyéb pü.befekt.nyilv.érték 0 10 Átfutó bevétel 0 0 #HIV! Mőködési pénzmaradvány Teljesíté s %-a Mőködési bevételek : #HIV! #HIV! Építési telek értékesítés Önkormányzati lakások ért Felhalm.kamatbev.(osztalék,hozam) Szennyvíztisztító bérleti díja Csatorna bérleti díja Ivóvízhálózat bérleti díja Lakossági közmőtámogatás Alapfokú Mőv.Okt.Int.Támogatása Céde pályázat Áht belüli pée.átvét Iklad Fogászati kez.jav ÁH-on kiv.felh.átv.pé.epyrus Felh.átvett pé.e.eu- támogatás Egyéb felhalmozási bevét /Közmő hozzájár Kommunális adó bev SZJA felhalm.bev.lakásép.tám Lakásépítés szoc.tám. visszat ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszköz fordított áfája Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen: #HIV! #HIV!

17 KIMUTATÁS IV. n.évi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Sorsz. Megnevezés évi eredeti Mód. III.név IV. negyedévi módosítás Mód. EI. IV.név Teljesítés Teljesítés %-a I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek Bölcsöde építés Burkolatlan utak tervezési kts.viaplan CÉDE pályázat önerı Szt Imre u.járda NFT II.pály.öne.Piac tér NFT II.pály.öne. Gond.Kp Napsugár Óvoda terve Számítástechn.eszközök cseréje Fıtér program terve IVS-hez KSH adatszolgáltatás Esélyegyenlıségi terv Szennyvízcsat. Pályázathoz terv Malomköz vízellátás Ingatl.vás.Szılı úti ingatlan árverésbıl Podmaniczky útépítés Majna-Nyárád terület parkosítás Aszód-Bag köz. Útépítés terve Telekkialakítás Koren közi támfal Honvéd presszó vásárlása Bölcsödéhez út ford.áfa.bef.apeh Bölcsödéhez útépítés Ivóviz kútfúrás bérleti díjból Tisztító beruházás bérleti díjból Csatorna beruházás bérleti díjból Ügyfélhívó okmányiroda beruh.elıleg Beruházások összesen: Felújítás 1. Békekert rehab terv Kossuth L.úti buszváró járdasziget Polg. Hivatal villanyfelújítás Gamesz beruházás tartaléka Önkorményzat beruházás tartaléka Zöld Óvoda-Iskola pályázati terv Berek út alsó szakasz pályázati díj Malomköz pályázati díj Közvilágítás bıvítése Tisztító beruházás bérleti díjból Csatorna beruházás bérleti díjból Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1. Lakásépítés szoc. támogatás INNOTERV ajánlati bizt Hulladékgazdálkodás pályázat önerı Felh.célú pée.átadás háztartásoknak Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: Pályázatok önrésze kötvénybıl Kötvénykibocsátás ktg Kötvény kamata Felhalmozási tartalék Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen

18 Megnevezés Kimutatás 2008.IV.névi módosított mőködési kiadásokról év eredeti EI KIADÁS Módosított EI. III.n.év IV. n.év módosítás Módosított EI. IV.n.év Teljesítés ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir Építési feladatok Idıközi választások Népszavazás Bölcsöde eszközbeszerzés Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok EÜ finanszírozás Munkáltatói szla vezetés Ügyeleti szolg Rendsz.pénzb.ellátás ápolási díjak rendszeres szoc.segély Idıskorúak járadéka Normatív lakfenntart.támog Tart.munkanélküli gyermekvéd.támog.kedv Étkezési díj hj.gyermek Gyermvéd.támog.Bursa Eseti pénzb.ellátás közgyógyell eseti szoc.segély vizitdíj cukorbetegek támog Egyéb lak.fenntart.támog temetési segély Köztemetés közlekedési támogatás rendkív.gyerm.véd.t otthonteremtési támogatás Gyermektart.díj megelıleg Sporttámogatás Labdarúgás Támogatások Civil szervezetek Mentıállomás felújítása Oktatási bizottság kerete évforduló Közterek,játszóterek Kis Dávid támogatása Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hulladék elhelyezés Helyi kisebbség önk.tev Önk.igazg.ÁFA befiz Normatíva visszafiz.köt Kamat fizetés Átfutó kiadások 0 0 #HIV! Mőködési kiadások #HIV! #HIV!

19 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út sz. melléklet Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Iktsz:../2008 Tárgy: 2008 negyedik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2008 negyedik negyedévben összesen Ft-tal kívánjuk módosítani. Finnaszírozásból megemelkedik a mőködési elıirányzatunk Ft-tal intézményeinkben, melybıl növekedés ,- Ft és elvonásra kerül Ft mely a normatíva lemondásból adódik (Kistérségi Gondozási Központ) Emelkedik bevételi elıirányzatunk és ezzel együtt kiadási elıirányzatunk is átvett pénzeszközök miatt a védınıi szolgálatnál és az iskolában is ,- Ft-tal valamint átvett pénzeszközök miatta közhasznú foglalkoztatás elıirányzata is nı ,- Ft-tal. Saját bevételünk emelkedése Ft. Melybıl felhalmozási bevétel Ft. Módosul még elıirányzatunk belsı átcsoportosítás miatt is, de ezzel a költségvetésünk végösszege nem változik. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Iskola bútor berendezés beszerzés Gyógytestnevelés eszköz beszerzés inf.eszköz beszerzés iskola Inf.eszköz beszerzés óvoda inf.eszköz beszerzés zenei Normatíva lemondás Gondozási közp Finanszírozás összesen: Átvett mőködésre közhasznú Átvett pénz védınıi szolg Átvett pénz iskola Átvett pénz mőködésre Sajátbevétel intézmények Átháritott áfa miatt intézmények Saját bevétel mőködésre össz.: Saját bevétel felhalmozásra Települési h.kezelés, Park város Saját bevétel felhalozásra össz.: Podmaniczky mőv.iskola Belsı átcsoportosítás Módosított összesen: Finanszírozás Mőködési Intézmény Fık.szám Bevétel Fık. Szám Kiadás Informatikai eszköz beszerzés Intézmények Óvoda Csengey Iskola Podmaniczky isk Gyógytestnevelés eszköz besz. Csengey iskola Bútor beszerzés Csengey iskola Normatíva visszafizetés Gondozási Központ Összsen: Átvett pénz mőködésre Intézmény Fık.szám Bevétel Fık.szám Kiadás Közhasznú foglalkoztatás Csengey G. ált.iskola Védınıi szolgálat Összesen: Saját bevétel Felhalmozási Intézmény Fık.szám Bevétel Fık. Szám Kiadás Tel. Hulladék kezelés Park város Tel. Hulladék kezelés Összesen: Saját bevétel mőködési Intézmény Fık.szám Bevétel Fık.szám Kiadás Saját bevétel áth. Áfa miatt Közvilágítás Szoc.bérlakás Óvoda Iskola Nappali szoc.ellátás GAMESZ áfa visszatérülés egyéb bevétel Óvoda egyéb bevétel áfa Szoc.bérlakás Könyvtár egyéb bevétel elmaradás Gyermek élelmezés Áfa Mőv.ház egyéb bevétel Szoc.étkeztetés vásárolt élelmezés Házi gondozás gondozási díj Piac Vásár egyéb bevétel Szoc.étkeztetés Összesen: Belsı átcsoportosítás Intézmény Fık.szám Fık.szám Óvoda továbbképzés GAMESZ Beszerzés Települési hulladékkezelés Beszerzés Podmaniczky mőv.iskola megbízási díj Beszerzés tb Összesen: Kérjük elıirányzatmódosításunk fenti módon történı elfogadását. Aszód, 2008 december 2. Hegyvári László GAMESZ Vezetı

20 Aszód Város Önkormányzat GAMESZ 9.sz.melléklet KIMUTATÁS 2008.IV.negyedév Bevételi Elıirányzatok teljesítésérıl Bevételi jogcím megnevezése Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a Intézményi mőködési bevételek Gépjármőadó Helyi adók -iparőzési adó Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül Közhasznú foglalkoztatás támogatás Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl Állami támogatás és hozzájárulás Finanszírozás GAMESZ Mőködési pénzmaradvány Átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen: Felhalmozási bevétel 0 Osztalék, hozam Céltámogatás Átvett pénzeszközök Lakossági közmőtámogatásra Felhalm.célú bev. Széchenyi pály. Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül 0 0 Társközségektıl szennyvíz beruházásra Társulattól szennyvíz beruh. Kommunális adó bev. SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. Lak.ép.szoc. támogatás visszat. Önkormányzati lakások értékesítése Kincstárjegy visszaváltás ÁFA visszatérülés Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozás GAMESZ Bevételek összesen:

21 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 10.sz. melléklet KIMUTATÁS IV.negyedévi Kiadások Elıirányzatainak teljesítésérıl Megnevezés alcimek évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat III. negyedév 2008.IV. Negyedéves mód. Módosított elıirányzat IV. negyedév Teljesítés ig Teljesítés %-a Aszódi Tükör Bölcsöde GAMESZ Szakorvosi Rend.megsz Tel.hul.kezelés Müvelıdés háza Galga TV Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü Park-város Piac vásár Közh.fogl Közcélú fogl Lakóházkezelés Szoc.bérl Kv-i vállalkoz.tev Egyéb.tul Közvil.sz Városi óvoda Csengey iskola Napközi Gyerm.élelm Felnıtt étkeztetés Mővészeti iskola Nappali sz.ell Szoc.étk Családsegités Házi gond Védınıi Szolg átfutó kiad Felhalmozás Mőködési kiadások össz

22 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet 11.sz.melléklet 2008.IV.negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS Megnevezés alcimek eredeti elıir évi III.negyedévi módosított elıir IV. negyedévi módosítás 2008.évi IV.negyedévi módosított elıir hó 18- ig Teljesítés %-a Beruházás Gamesz inform.eszköz Közoktatási feladat eszköz b Podmaniczky Zene isk Kistérségi gond. Központ Park Város vállkasza Települési hulladékkezelés Felújítás Rendelı Fogászat Kistérségi gond. Központ Települési hulladékkezelés Összesen: %

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény alapján készült. Az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó

2012. szeptember 13. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-9/2012. Sorszám: 3. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e l e n t é s. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

J e l e n t é s. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Jászfényszaru Város Polgármestere Jászfényszaru, Szabadság tér 1. A jelentést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság J e l e n t é s Jászfényszaru Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

1. sz. napirendi pont

1. sz. napirendi pont 1. sz. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-94/2009. Ügyintézı: Szücsné Vajai

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2009. ( ) számú rendelete

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2009. ( ) számú rendelete ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /29. ( ) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetésérıl szóló 4/28. (III.5.)számú rendeletének módosításáról Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám: SZ/231/2/2011. ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

BAKONYOSZLOP. Községi Önkormányzatának 2/2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

BAKONYOSZLOP. Községi Önkormányzatának 2/2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről BAKONYOSZLOP Községi Önkormányzatának 2/2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl.

Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl. Jelentés Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2010.(II.13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2010.(II.13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 2 PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.13.)

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának és Képviselı-testületének soron következı ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet Elıterjesztı: Tóth Dezsı, polgármester

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

3.975.541 eft-ban állapítja meg.

3.975.541 eft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2007/II.23./rendelete a 31/2006./XII.29./ rendelettel, a 29/2006./XII.15/ rendelettel, a 25/2006./XI.29./ rendelettel, a 21/2006./IX.29. /rendelettel, a

Részletesebben

Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés

Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés 1. melléklet Enying Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadása BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen

Részletesebben

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról i Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2011.(VII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat i költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII.

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e. az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e. az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben