a december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához."

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: Ft-tal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata Ft-ra módosult. Az önkormányzat IV. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál a mellékletekben szereplı módosítási javaslatokat korábbi Képviselıtestületi döntések alapozzák meg. Az átcsoportosítás összegét növelik a központi támogatások, pályázati összegek, valamint az önkormányzat bevételi többletei. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: A mőködési bevételek között a pályázati támogatások, a szociális feladatokra átvett pénzeszközök, az oktatási intézmények eszköz és mőködési célú támogatása, a helyi adóbevételek bevételi többletébıl eredı elıirányzatok rendezésére teszünk javaslatot. Összességében a növekedések és csökkentések eredményeként eft-tal javasoljuk növelni mőködési bevételeinket. 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: Ezek között a GAMESZ finanszírozása, ezen belül a normatíva lemondás miatti elvonás, az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzései, az adóerıképesség változásából többlet adóbevételbıl jelentkezı visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális kiadásokhoz átvett központi támogatások kiadási elıirányzatainak módosításai kerülnek beterjesztésre. 1

2 3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek összességében csaknem 3 millió forinttal csökkentek. A legnagyobb bevételi kieséssel az önkormányzati telekértékesítésnél számolunk, ezzel összefüggésben módosul a ÁFA bevételi és befizetési kötelezettség is. Rendezésre kerülnek a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából származó bevételek elıirányzatai, ezek a tételek a kiadási oldalon, mint növekmény megjelennek. 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra teszünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, illetve a felhalmozási bevételek között céllal szerepeltek. Javasoljuk a Berek út építésének elıirányzatát az elnyert pályázat összegével, az építési telkeknél kiesı bevétel miatti Áfa elıirányzat, valamint a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából megvalósuló beruházások elıirányzat változását. Beruházási elıleg címén korábbi testületi döntés alapján tervezzünk az ügyfélhívórendszer kiépítéséhez 1 millió forintot. Ezzel az összeggel ugyanakkor lecsökken a Polgármesteri Hivatal villanyhálózat felújítási elıirányzata. Az ügyfélhívó rendszer kiépítésének további elıirányzata a évi költségvetésbe kerül betervezésre. A mőködési bevételeknél képzıdött többletbevétel kockázati tartalékként a felhalmozási kiadásoknál szerepel elıirányzatként. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait e Ft-tal javasolja növelni. A bevételi elıirányzatok alakulását a 9.sz.melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10.sz.mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11.sz.mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, december 3. Összeállította: Sztán István polgármester Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 2

3 3

4 MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Választás Mők.célú pée.átvét Önk-tól Püspökhatvan, Bag Kistérségtıl átvett Gondozáso Központ Igazgatási szolg.díjbevétele (okmányiroda) Intézm.ellátási díj bevételi teljesítés Kötbér, kártérítés Röv.lej.bankbetét után kapott kamat Gépjármő adó Okt.eszk.Fejl.célú támogatás Taninform Otthonteremtési támogatás Gyerektartásdíj megelılegezés Iparőzési adó Pótlékok Bírságok Szolg.díjbev Állami tám. VII. havi lemondás Gondozási Kp Állami tám. X. havi lemondás Gondozási Kp Mőködési kamatbevétel többlet Talajterhelési díj Jöv.pótló tám.rendszeres szoc.segélyhez Jöv.pótló tám.normatív lakfenntartáshoz Normatív ápolási díj támogatás Kieg. tám. normatív gyermekvéd. támogatáshoz Jöv.pótló támogatás idıskorúak járadékához Mőködési bevételek összesen:

5 Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás Ált.Iskola köt.eszköz beszerzés Gyógytestnevelési eszk Gondozási Közp. Normatíva lemondás Ált.Iskola eszköz támogatás Városi óvoda támogatás Alapfokú Mőv.Okt.Int.eszköz besz GAMESZ finanszírozás összesen: Áfa ( 017) Kiszáml.term.és szolg.áfa Rendszeres pénzbeli ellátások(021) Idıskorúak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Normatív ápolási díj Normatív gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli ellátások ( 022) Otthonteremtési támogatás Gyerektartásdíj megelılegezése

6 Képviselık ( 011) Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Képviselık tiszteletdíja Képviselık tiszteletdíja Bizottsági tagok járuléka Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Vásárolt termékek és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett Szja Önkormányzat igazgatás ( 012) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık helyettesítési díja Köztisztviselık egyéb juttatása Egyéb bérrend.alá tart.egyéb juttatás Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık ruházati ktg Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése Köztisztviselık étkezési hj Áll.ba nem tart. megbízási díja Áll.ba nem tart. Egyéb juttatása

7 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hj Táppénz hj Irodaszer nyomtatvány beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó Munkaruha, védıruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távk.díjak adóköteles Gázenergia szolg.díja Villamos energia szolg.díja Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Körzeti mőszaki iroda ( 013 ) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık ruházati ktg Köztisztviselık étkezési hj Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Irodaszer nyomtatvány beszerzés

8 Nemadatátviteli célú távk.díjak adóköteles Gázenergia szolg.díja Villamos energia szolg.díja Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatóiáltal fizetett Szja Körzeti okmány iroda ( 015 ) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık ill.kiegészítés Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hj Táppénz hj

9 Körzeti gyámhivatal ( 016 ) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık ill.kiegészítése Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka Köztisztviselık személyi juttatása Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık napidíja Köztisztviselık ruházati ktg Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése Köztisztviselık étkezési hj Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hj Egyéb kiadás ( 050 ) Munkáltatói számla számlavezetési díj Normatíva visszafizetés adóerıképesség miatt Közutak, hidak üzemeltetése ( 101 ) Karbantartási, kisjavítási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Támogatások ( 104) Kis Dávid támogatás Aszód Városért Alapítvány

10 Oktatási célok és egyéb feladatok (106) Kistérség átadott pée Európa polgárai testvérvárosi kapcs. Pályázati díj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Városi kiadványok Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Taninform szakmai informatikai pályázat Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Építési feladatok ( 303 ) Egyéb különféle dologi kiadások Bérleti és lizingdíj Egyéb információhordozó Kisértékő tárgyi eszköz Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb különféle dologi kiadások Háziorvosi szolgálat (304) Karbantartási, kisjavítási szolg Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Egyéb különféle dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás

11 GAMESZ finanszírozás összesen: Mőködési kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék

12 2008. IV. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás Mőködési kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Mőködési kiadások összesen: 0 Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

13 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Egyéb felh.bevét (közmőfejl. hozzáj.) Önk.lakás ért Önk.telek értékesítés Önk.telek értékesítés áfa Osztalék és hozam Céde pályázat Berek utca Szennyvíztisztító bérleti díja Szennyvíztisztító bérleti díja áfa Áfa visszatérülés tisztító Csatorna bérleti díja Csatorna bérleti díja áfa Áfa visszatérülés csatorna Ivóvízhálózat bérleti díja Ivóvízhálózat bérleti díja áfa Áfa visszatérülés ivóvíz Felhalmozási bevételek összesen:

14 FELHALMOZÁSI KIADÁS fık.szám szöveg Összeg 1264 Berek utca alsó szakasz Berek utca alsó szakasz áfa Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj áfa Közvilágítás bıvítés Közvilágítás bıvítés áfa Kötvény kamat Koren közi támfal önerı Koren közi támfal önerı áfa Lakásvásárlás Telekértékesítés áfa befiz Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás áfa Ügyfélhívó Okmányiroda Ügyfélhívó Okmányiroda áfa Ivóvízelosztó Malom köz Ivóvízelosztó Malom köz áfa Aszód - Bag közötti vízjogi engedély Telekkialakítás Telekkialakítás áfa Felh.célú pe.átad. hulladék lerakóhoz Felhalmozási tartalék

15 Tisztító bérleti díj felhasználás évi Agrárhasznosítási terv évi Agrárhasznosítási terv áfa Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás áfa Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból áfa Áfa befizetés tisztító Áfa befizetés csatorna Áfa befizetés ivóvíz Csatorna bérleti díj felhasználás 1264 Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés áfa Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere áfa Iklad Gyártelep szennyvízátemelı Iklad Gyártelep szennyvízátemelı áfa Domony csatorna nyomvonal helyreállítása Domony csatorna nyomvonal helyreállítása áfa

16 Megnevezés évi EI KIMUTATÁS 2008.IV.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Mód.EI III. névi IV. negyedévi módosítás Mód.EI IV. névi Teljesítés Intézményi mőködési bevétel Kamat bevétel mőködési ÁFA Gépjármőadó Helyi Adók - iparőzési Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték Talajterhelési díj Támog.ért.mők.bevétel Mők.célú pée.átvét.elk.áll.pénzalap.közhasznú Mők.célú támog.ért.bev.önkormányz.tól Mők.célra átv.pénze.alapítványtól (Ruszin) Mők.célra átvett pénze.áht-n belülrıl Kistérs Mők.célra átv.pe.államházt.kiv Önk. Egyéb sajátos bevételei SZJA Állami támogatás és hozzájár Egyéb Önhiki Mők.célú hitel bevétel Egyéb pü.befekt.nyilv.érték 0 10 Átfutó bevétel 0 0 #HIV! Mőködési pénzmaradvány Teljesíté s %-a Mőködési bevételek : #HIV! #HIV! Építési telek értékesítés Önkormányzati lakások ért Felhalm.kamatbev.(osztalék,hozam) Szennyvíztisztító bérleti díja Csatorna bérleti díja Ivóvízhálózat bérleti díja Lakossági közmőtámogatás Alapfokú Mőv.Okt.Int.Támogatása Céde pályázat Áht belüli pée.átvét Iklad Fogászati kez.jav ÁH-on kiv.felh.átv.pé.epyrus Felh.átvett pé.e.eu- támogatás Egyéb felhalmozási bevét /Közmő hozzájár Kommunális adó bev SZJA felhalm.bev.lakásép.tám Lakásépítés szoc.tám. visszat ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszköz fordított áfája Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen: #HIV! #HIV!

17 KIMUTATÁS IV. n.évi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Sorsz. Megnevezés évi eredeti Mód. III.név IV. negyedévi módosítás Mód. EI. IV.név Teljesítés Teljesítés %-a I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek Bölcsöde építés Burkolatlan utak tervezési kts.viaplan CÉDE pályázat önerı Szt Imre u.járda NFT II.pály.öne.Piac tér NFT II.pály.öne. Gond.Kp Napsugár Óvoda terve Számítástechn.eszközök cseréje Fıtér program terve IVS-hez KSH adatszolgáltatás Esélyegyenlıségi terv Szennyvízcsat. Pályázathoz terv Malomköz vízellátás Ingatl.vás.Szılı úti ingatlan árverésbıl Podmaniczky útépítés Majna-Nyárád terület parkosítás Aszód-Bag köz. Útépítés terve Telekkialakítás Koren közi támfal Honvéd presszó vásárlása Bölcsödéhez út ford.áfa.bef.apeh Bölcsödéhez útépítés Ivóviz kútfúrás bérleti díjból Tisztító beruházás bérleti díjból Csatorna beruházás bérleti díjból Ügyfélhívó okmányiroda beruh.elıleg Beruházások összesen: Felújítás 1. Békekert rehab terv Kossuth L.úti buszváró járdasziget Polg. Hivatal villanyfelújítás Gamesz beruházás tartaléka Önkorményzat beruházás tartaléka Zöld Óvoda-Iskola pályázati terv Berek út alsó szakasz pályázati díj Malomköz pályázati díj Közvilágítás bıvítése Tisztító beruházás bérleti díjból Csatorna beruházás bérleti díjból Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1. Lakásépítés szoc. támogatás INNOTERV ajánlati bizt Hulladékgazdálkodás pályázat önerı Felh.célú pée.átadás háztartásoknak Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: Pályázatok önrésze kötvénybıl Kötvénykibocsátás ktg Kötvény kamata Felhalmozási tartalék Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen

18 Megnevezés Kimutatás 2008.IV.névi módosított mőködési kiadásokról év eredeti EI KIADÁS Módosított EI. III.n.év IV. n.év módosítás Módosított EI. IV.n.év Teljesítés ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir Építési feladatok Idıközi választások Népszavazás Bölcsöde eszközbeszerzés Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok EÜ finanszírozás Munkáltatói szla vezetés Ügyeleti szolg Rendsz.pénzb.ellátás ápolási díjak rendszeres szoc.segély Idıskorúak járadéka Normatív lakfenntart.támog Tart.munkanélküli gyermekvéd.támog.kedv Étkezési díj hj.gyermek Gyermvéd.támog.Bursa Eseti pénzb.ellátás közgyógyell eseti szoc.segély vizitdíj cukorbetegek támog Egyéb lak.fenntart.támog temetési segély Köztemetés közlekedési támogatás rendkív.gyerm.véd.t otthonteremtési támogatás Gyermektart.díj megelıleg Sporttámogatás Labdarúgás Támogatások Civil szervezetek Mentıállomás felújítása Oktatási bizottság kerete évforduló Közterek,játszóterek Kis Dávid támogatása Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hulladék elhelyezés Helyi kisebbség önk.tev Önk.igazg.ÁFA befiz Normatíva visszafiz.köt Kamat fizetés Átfutó kiadások 0 0 #HIV! Mőködési kiadások #HIV! #HIV!

19 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út sz. melléklet Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Iktsz:../2008 Tárgy: 2008 negyedik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2008 negyedik negyedévben összesen Ft-tal kívánjuk módosítani. Finnaszírozásból megemelkedik a mőködési elıirányzatunk Ft-tal intézményeinkben, melybıl növekedés ,- Ft és elvonásra kerül Ft mely a normatíva lemondásból adódik (Kistérségi Gondozási Központ) Emelkedik bevételi elıirányzatunk és ezzel együtt kiadási elıirányzatunk is átvett pénzeszközök miatt a védınıi szolgálatnál és az iskolában is ,- Ft-tal valamint átvett pénzeszközök miatta közhasznú foglalkoztatás elıirányzata is nı ,- Ft-tal. Saját bevételünk emelkedése Ft. Melybıl felhalmozási bevétel Ft. Módosul még elıirányzatunk belsı átcsoportosítás miatt is, de ezzel a költségvetésünk végösszege nem változik. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Iskola bútor berendezés beszerzés Gyógytestnevelés eszköz beszerzés inf.eszköz beszerzés iskola Inf.eszköz beszerzés óvoda inf.eszköz beszerzés zenei Normatíva lemondás Gondozási közp Finanszírozás összesen: Átvett mőködésre közhasznú Átvett pénz védınıi szolg Átvett pénz iskola Átvett pénz mőködésre Sajátbevétel intézmények Átháritott áfa miatt intézmények Saját bevétel mőködésre össz.: Saját bevétel felhalmozásra Települési h.kezelés, Park város Saját bevétel felhalozásra össz.: Podmaniczky mőv.iskola Belsı átcsoportosítás Módosított összesen: Finanszírozás Mőködési Intézmény Fık.szám Bevétel Fık. Szám Kiadás Informatikai eszköz beszerzés Intézmények Óvoda Csengey Iskola Podmaniczky isk Gyógytestnevelés eszköz besz. Csengey iskola Bútor beszerzés Csengey iskola Normatíva visszafizetés Gondozási Központ Összsen: Átvett pénz mőködésre Intézmény Fık.szám Bevétel Fık.szám Kiadás Közhasznú foglalkoztatás Csengey G. ált.iskola Védınıi szolgálat Összesen: Saját bevétel Felhalmozási Intézmény Fık.szám Bevétel Fık. Szám Kiadás Tel. Hulladék kezelés Park város Tel. Hulladék kezelés Összesen: Saját bevétel mőködési Intézmény Fık.szám Bevétel Fık.szám Kiadás Saját bevétel áth. Áfa miatt Közvilágítás Szoc.bérlakás Óvoda Iskola Nappali szoc.ellátás GAMESZ áfa visszatérülés egyéb bevétel Óvoda egyéb bevétel áfa Szoc.bérlakás Könyvtár egyéb bevétel elmaradás Gyermek élelmezés Áfa Mőv.ház egyéb bevétel Szoc.étkeztetés vásárolt élelmezés Házi gondozás gondozási díj Piac Vásár egyéb bevétel Szoc.étkeztetés Összesen: Belsı átcsoportosítás Intézmény Fık.szám Fık.szám Óvoda továbbképzés GAMESZ Beszerzés Települési hulladékkezelés Beszerzés Podmaniczky mőv.iskola megbízási díj Beszerzés tb Összesen: Kérjük elıirányzatmódosításunk fenti módon történı elfogadását. Aszód, 2008 december 2. Hegyvári László GAMESZ Vezetı

20 Aszód Város Önkormányzat GAMESZ 9.sz.melléklet KIMUTATÁS 2008.IV.negyedév Bevételi Elıirányzatok teljesítésérıl Bevételi jogcím megnevezése Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a Intézményi mőködési bevételek Gépjármőadó Helyi adók -iparőzési adó Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül Közhasznú foglalkoztatás támogatás Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl Állami támogatás és hozzájárulás Finanszírozás GAMESZ Mőködési pénzmaradvány Átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen: Felhalmozási bevétel 0 Osztalék, hozam Céltámogatás Átvett pénzeszközök Lakossági közmőtámogatásra Felhalm.célú bev. Széchenyi pály. Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül 0 0 Társközségektıl szennyvíz beruházásra Társulattól szennyvíz beruh. Kommunális adó bev. SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. Lak.ép.szoc. támogatás visszat. Önkormányzati lakások értékesítése Kincstárjegy visszaváltás ÁFA visszatérülés Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozás GAMESZ Bevételek összesen:

21 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 10.sz. melléklet KIMUTATÁS IV.negyedévi Kiadások Elıirányzatainak teljesítésérıl Megnevezés alcimek évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat III. negyedév 2008.IV. Negyedéves mód. Módosított elıirányzat IV. negyedév Teljesítés ig Teljesítés %-a Aszódi Tükör Bölcsöde GAMESZ Szakorvosi Rend.megsz Tel.hul.kezelés Müvelıdés háza Galga TV Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü Park-város Piac vásár Közh.fogl Közcélú fogl Lakóházkezelés Szoc.bérl Kv-i vállalkoz.tev Egyéb.tul Közvil.sz Városi óvoda Csengey iskola Napközi Gyerm.élelm Felnıtt étkeztetés Mővészeti iskola Nappali sz.ell Szoc.étk Családsegités Házi gond Védınıi Szolg átfutó kiad Felhalmozás Mőködési kiadások össz

22 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet 11.sz.melléklet 2008.IV.negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS Megnevezés alcimek eredeti elıir évi III.negyedévi módosított elıir IV. negyedévi módosítás 2008.évi IV.negyedévi módosított elıir hó 18- ig Teljesítés %-a Beruházás Gamesz inform.eszköz Közoktatási feladat eszköz b Podmaniczky Zene isk Kistérségi gond. Központ Park Város vállkasza Települési hulladékkezelés Felújítás Rendelı Fogászat Kistérségi gond. Központ Települési hulladékkezelés Összesen: %

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Apácatorna 2012. III.n.év

Apácatorna 2012. III.n.év Apácatorna 2012. III.n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 8944 9043 6743 61325 61918 62363 98 98 21 675 675 527 841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203

Részletesebben

552323 Gyermekélelmezés 552411 Munkahelyi Vendéglátás 751757 GAMESZ

552323 Gyermekélelmezés 552411 Munkahelyi Vendéglátás 751757 GAMESZ 3/b melléklet 1.oldal Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi airól és teljesítésérıl 1 Szemelyi juttatás 24 000 23 086 22 566 25 231 24 117 23 511 2 Munkaadókat terhelı

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

a december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. E l ı t e r j e s z t é s a 2009. december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi költségvetése teljesítésérıl Pogány község Önkormányzati Képviselıtestülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Apácatorna 2012. I. félév

Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 8944 8944 4585 61325 61325 10718 98 98 15 675 675 485 841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203 köztemetés 100 100 562912

Részletesebben

(1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3..

(1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/ 2011. ( IX.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kisberzseny 2012. III. n.év

Kisberzseny 2012. III. n.év Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 841126 igazg.tev. 6268 8412 3980 841403Közég.gazd. 483 483 531 890442fogl.hely.t.fogl. 3416 6479 4652 960302 temető 70 70

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés módosításáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben