Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség"

Átírás

1 Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád

2 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Tartalom I. azási A téma aktualitása, jelentısége A dokumentáció készítése során felmerülı nehézségek Hatósági ellenırzésekben tapasztalt hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere II. azaz a transzferár Mi is az a transzferárazás Jogszabályi alapok Kapcsolt vállalkozások meghatározása Szokásos piaci árak kiigazítása A nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre; összeghatárok A dokumentáció készítés szabályai: nyelvi követelmények, alapelvek Hogyan kell eljárni több évet átfedı ügyletek, szerzıdések esetében 2

3 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Tartalom III. Nyilvántartás típusok: önálló, közös nyilvántartás Alacsony hozzáadott értékő csoporton belüli szolgáltatások elemzés folyamata: iparági elemzés, a társaság elemzése, funkció analízis meghatározása: transzferár módszerek bemutatása Gyakorlati útmutató IV. Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó egyéb törvény változások V., mint bizonytalanság csökkentı eljárás 3

4 azási azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 4

5 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere A téma aktualitása, jelentısége A téma hosszú évek óta töretlenül az adóhatósági vizsgálatok kiemelt célpontja A jogszabályi érdekében a vállalkozásoknak fokozott adminisztrációs terheket kell viselniük 2012-tıl szigorodó bírságterhek mellett, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 5

6 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Dokumentáció készítése során felmerülı nehézségek Magyarországon különösen szigorúak a vonatkozó szabályok, szankciók Nem csak határon átnyúló, hanem belföldi felek közötti tranzakciókat is figyelembe kell venni Általában elmondható, hogy a vállalkozók nem mérik fel a dokumentáció hiányából adódó jogkövetkezmények súlyosságát Különösen külföldi cégek esetében szükséges teljes körő tájékoztatás, a magyarok esetében pedig a meggyızés Elıfordul, hogy már a tranzakciókban részvevı felek kapcsoltsági viszonyának tisztázása nehézségekbe ütközik Gyakran elıforduló probléma, hogy a tranzakcióról nem áll írásos szerzıdés rendelkezésre, és a felek között már régebben végbement tranzakcióról derül ki, hogy az alkalmazott ár nem felel meg a szokásos piaci árnak 6

7 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere Dokumentáció készítése során felmerülı nehézségek A vállalkozó maga sem tud róla, hogy történt-e valóban dokumentációs kötelezettséget keletkeztetı tranzakció vagy sem Nagyobb cégcsoportok esetén a csoporton belüli tranzakcióhoz kapcsolódóan gyakran szükség van több forrásból beszerzendı adatokra, ebben az esetben nehézséget okoznak az információ áramlási problémák Rengeteg idıt, energiát vesz igénybe a szükséges háttérinformáció körültekintı összegyőjtése (szervezeti ábra, iparági elemzés, funkciók megosztása) Bizalmas, ám szükséges információ rendelkezésre bocsátása, amely üzleti titkot veszélyeztethet, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 7

8 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Hatósági vizsgálatok során tapasztalt hiányosságok dokumentációk megléte, a dokumentáció formai követelményei, tartalmi elemek Adminisztratív adatok megléte (társaság székhelye, adószáma, dokumentáció készítésének napra pontos dátuma) Dokumentálandó idıszak meghatározásának problematikája Végzett funkciók, vállalati kockázatok, összehasonlító adatok bemutatása Dokumentáció elkészítésének hitelessége (dokumentációt készítı tanácsadóval kötött szerzıdés vizsgálata idıpontok!) Szerzıdések, keretszerzıdések, szóbeli megállapodások vizsgálata Az APEH szemében a fenti hiányosságok bármelyike súlyos mulasztásnak számít, egy esetleges ellenırzés során jelentıs bírság kockázatát hordozzák magukban! 8

9 azási A téma aktualitása, jelentısége Felmerülı nehézségek Ellenırzési hiányosságok Jogkövetkezmények rendszere, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Jogkövetkezmények rendszere Nyilvántartás teljes hiánya, hiányos vagy elıírásoktól eltérı vezetése esetén mulasztási bírság szabható ki ART 172. (16) kiemelt összegő mulasztási bírság Max Ft nyilvántartásonként, azaz kapcsolt ügyletenként, tranzakciónként Ismételt jogsértés esetén forintig terjedı bírság Ha az ismételt jogsértés a már korábban is hiányzó vagy hibás dokumentációt érinti, akkor a bírság összege az eredeti bírság négyszerese lehet (praktikusan forint) Az ismételt jogsértésbıl fakadó bírság korlátlanul mérsékelhetı Hibás transzferár megállapítás esetén adóhiány és késedelmi pótlék szabható ki Dokumentáció nélkül: APEH becslés; a bizonyítási teher az adózón Figyelem: a transzferárakkal kapcsolatos adóalap módosító tételeket a normál adóalap módosítóktól függetlenül kell alkalmazni! 9

10 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Hogyan is csináljuk jól 10

11 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 11 Mi is az a transzferárazás Transzferár definíciója: a transzferár az az ár, amelyen egy vállalkozás termékeket, illetve eszmei javakat szállít, valamint szolgáltatásokat kínál kapcsolt vállalkozásai részére (OECD modellegyezmény 9. cikk) Jogszabályi háttér évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról (Tao tv.) 18/2003.(VII.16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartási kötelezettségrıl 22/2009.(X.16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartási kötelezettségrıl Kapcsolódó egyéb joganyagok (pl. ART, Gt, Ptk, Kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló jogszabály stb.) ART 132/A. a szokásos piaci ár megállapításáról OECD (2010) elszámoló ár irányelvei multinacionális vállalatok és az adóellenırzés számára

12 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Kapcsolt vállalkozási viszony (Tao. Tv ) Az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik Az adózó és az a személy, amely az adózóban követlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik Az adózó és más személy, ha harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettıjükben többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, a külföldi vállalkozó telephelyei; továbbá az adózó és külföldi telephelye valamint azok a személyek, amelyek velük a fentiekben meghatározott viszonyban állnak 12

13 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Kapcsolt vállalkozási viszony (Tao. Tv ) Többségi befolyás: Valamely tag a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, VAGY Meghatározó befolyással rendelkezik, azaz valamely tulajdonos jogosult a társaság ügyvezetıjének vagy a felügyelı bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására A befolyás megállapítása: a jogi személyben szavazati joggal rendelkezı más jogi személyt (köztes vállalkozást) megilletı szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezınek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az 50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A közeli hozzátartozók szavazati jogát össze kell adni! (2009. december 31-ig csak akkor, ha van kereszttulajdonlás a cégek között) 13

14 azási Kapcsolt vállalkozási viszony megállapítása a gyakorlatban Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Anya 65% 35% 40% Leány Leány 30% 45% Unoka Anya 2 60% Anya-Unoka: 65% 100%*30%+40%*45%=48% Anya2-Unoka: 35%*30%+60% 100%*45%=56% 14

15 Kapcsolt vállalkozási viszony megállapítása a gyakorlatban azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 15

16 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Szokásos piaci árak kiigazítása Az adózó köteles az adó alapját a szokásos piaci ár és a ténylegesen alkalmazott ellenérték közötti különbözettel megnövelni, illetve lehetısége van csökkenteni. (Tao. tv. 18. (1)) Növelni: ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózás elıtti eredmény kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna (Tao tv 18. (1) b)) Csökkenteni: ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás elıtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és a különbözet összegét a másik fél okirattal igazolja (Tao tv 18. (1) a)) 16

17 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 17 A nyilvántartásra kötelezett személyek köre Személyi hatály A Tao tv 18. (5) szerint, kisvállalkozásnak nem minısülı gazdasági társaság, külföldi vállalkozó, egyesülés, szövetkezet nyilvántartás készítésére kötelezett Kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV. tv Középvállalkozás Max. 250 fı foglalkoztatott és Max. 50 millió éves nettó árbevétel vagy max. 43 millió mérlegfıösszeg Kisvállalkozás Max. 50 fı foglalkoztatott és Max. 10 millió éves nettó árbevétel vagy max. 10 millió mérlegfıösszeg Mikrovállalkozás Max. 10 fı foglalkoztatott és Max. 2 millió éves nettó árbevétel vagy max. 2 millió mérlegfıösszeg

18 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 18 A nyilvántartásra kötelezett ügyletek köre Tárgyi hatály Ha kapcsolt vállalkozásával kötött hatályos szerzıdése, megállapodása alapján az adóévben teljesítés történt A kapcsolt viszonyt megelızı szerzıdéseket csak akkor kell dokumentálni, ha annak lényeges feltételét módosítják, vagy olyan változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének A kapcsolt vállalkozással kötött szerzıdés, megállapodás: Árumozgás: beszerzés, értékesítés Szolgáltatás: nyújtás, igénye vétel Pénzügyi tranzakciók: hitel, garancia vállalás Egyéb A Tao tv 18. (6) szerinti további ügyletek: Osztalék természetben való kiadása Apport a jegyzet tıkébe (alapításkori vagy tıkeemelés eseti) Nem pénzben történı vagyonkiadás tıkeleszállításkor, vagy a jogutód nélküli megszőnés esetén

19 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése A nyilvántartásra kötelezett ügyletek köre Összeghatár elıtt Minden ügyletet dokumentálni kell Egyszerősített dokumentáció: 50 millió forint ügyletérték alatt január 1-tıl nem kell nyilvántartást készíteni: Éves szinten 50 millió forint ügyletekrıl (korábban egyszerősített nyilvántartást kellett készíteni) Független féltıl igénybe vett szolgáltatás, vásárolt termék változatlan formában, felár felszámítás nélküli, nem fıtevékenység keretében kapcsolt fél felé történı továbbértékesítés esetén megállapítása iránti kérelmekkel érintett ügyletekrıl az adóhatóság által határozat érvényességének idıtartama alatt Ingyenes pénzeszköz átadás esetén 19

20 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Nincs szükség transzferár dokumentáció készítésére Ha az adóévben nem történt teljesítés Ha a kapcsolt vállalkozás egyéni vállalkozónak nem minısülı magánszeméllyel kötött szerzıdést Kis- és középvállalkozók versenyhátrány megszüntetése miatti beszerzési csoportjai Tızsdei ügyletek esetén Rögzített hatósági ár vagy más, jogszabályban elıírt ár alkalmazása esetén 20

21 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése dokumentáció nyelve elıtt CSAK magyar január 1. után Dokumentáció nyelve magyartól eltérhet (de az adóhatóság kérhet fordítást, és csak olyan tranzakciók esetén alkalmazható amelyeknek a határideje nem elızi meg január 1-jét,) január 1. után 2012-tıl amennyiben az adózó transzferár nyilvántartása angol, német, vagy francia nyelven áll rendelkezésre, az adóhatóság nem kötelezheti az adózót hiteles magyar fordítás készítésére 21

22 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése 22 Dokumentáció készítésének szabályai Nem formakötött, de a minimális tartalom kötelezı Elkészítésének alapelvei: Adózótól elvárható gondosság Elkészítésénél költség/haszon elv érvényesítése Adózói szabadság A nyilvántartás tartalma tovább bıvíthetı A dokumentációval lefedett szerzıdések Fıszabály: Szerzıdésenként kell elkészíteni Kivétel: összevonás lehetısége Szerzıdésmódosítás esetén felülvizsgálati kötelezettség Éves felülvizsgálat ajánlott A dokumentáció tartalma 18/2003 (VII.16.) PM rendelet 22/2009 (X.16.) PM rendelet

23 A dokumentáció elkészítésének határideje azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése dokumentációt a társasági adóbevallás leadásának határidejéig kell elkészíteni Fıszabály: május 31. (ART 1. sz. mell. B) 2. c)) Eltérı üzleti év: adóévet követı 150 nap (ART 6. sz. mell. 1.) Elıtársaság (bejegyzést követı 90 nap) Devizáról forintra, forintról devizára való áttérés Átalakulás (bejegyzést követı 90 nap) Megszőnés (végelszámolás vagy felszámolás, zárómérleg után 30 nap) 23

24 azási Transzferárazás Kapcsolt vállalkozási viszony Szokásos piaci árak kiigazítása Nyilvántartásra kötelezett személyek, ügyletek köre Dokumentáció készítése Több évet felölelı szerzıdések dokumentálása (naptári üzleti év esetén) Nincs dokumentálási kötelezettség Dokumentáció csak a et követı szerzıdésekre (ha volt teljesítés) a régi PM rendelet szerint, határidı a követı év május Dokumentáció az összes érvényben lévı szerzıdésre (a et megelızıkre is, ha volt teljesítés) a régi PM rendelet szerint, határidı a követı év május Dokumentáció az összes érvényben lévı szerzıdésre a régi PM rendelet szerint, de egyes elemek már alkalmazhatóak az új PM rendeletbıl a et követı szerzıdésekre, ha a dokumentáció határideje nem korábbi nél Új PM rendelet alkalmazása a et követı szerzıdésekre, határidı a követı év május 31. Új PM rendelet további módosítása. 24

25 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 25

26 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Nyilvántartás típusok Önálló nyilvántartás Korábban egyszerősített, vagy teljes nyilvántartás 2012-tıl: a szokásos piaci áron (nettó!) 50 millió forintot meghaladó szerzıdésekrıl a szerzıdés megkötésétıl az adóév utolsó napjáig terjedı idıszak az összevonható szerzıdésekben szereplı ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni Alacsony hozzáadott értékő csoporton belüli szolgáltatások Összevonás lehetısége Ha a szerzıdések tárgya azonos, továbbá Teljesítésük minden lényeges feltétele elıre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentısek, vagy Egymással szorosan összefüggnek Az összevonást a dokumentációban indokolni kell! Közös nyilvántartás Fıdokumentum (masterfile) Specifikus nyilvántartás 26

27 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Önálló nyilvántartás tartalma A szerzıdés tartalmának bemutatása Megkötésének, módosításának idıpontja, idıbeli hatálya Tárgyának bemutatása, jellemzıi, teljesítés módja, feltétele A végzett tevékenység jellemzıi, felhasznált erıforrások, vállalt üzleti kockázat bemutatása Hasonló piacok meghatározása és jellemzıjük meghatározásának módszere Alkalmazott módszer megnevezése Egyéb módszer esetén, annak bemutatása Kiválasztott módszer indoklása Összehasonlító adatok meghatározása és kiválasztásuk indoklása, árrés, haszon vagy egyéb érték Az üggyel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások A nyilvántartás elkészítésének és módosításának idıpontja 27

28 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Alacsony hozzáadott értékő csoporton belüli szolgáltatások óta adott lehetıség Ezen ügyletekrıl egyszerősített nyilvántartás készíthetı a következı feltételek teljesítése esetén: Az ÁFA nélküli ellenérték az adott adóévben nem haladja meg a 150 millió forintot A szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5%-át A szolgáltatást igénybevevı fél adóévi üzemi költségeinek, ráfordításainak 10%-át Az adózó a szokásos piaci árat a költség és jövedelem módszer segítségével határozza meg A felek 3-7% közötti tartományba esı haszonkulcsot alkalmaznak 28

29 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Közös nyilvántartás tartalma Fıdokumentum amely a vállalatcsoport valamennyi EU-n belüli tagjára vonatkozó közös, szabványosított információkat tartalmazza beleértve az EU-n belüli cégek harmadik országbeli cégekkel való ügyleteit is Üzleti vállalkozás és az üzleti stratégia általános leírása A vállalatcsoport szervezeti, jogi és mőködési szerkezetének általános leírása Az EU-n belüli csoporttagokkal ellenırzött ügyleteket folytató kapcsolt vállalkozások általános megnevezése Ellenırzött ügyletek általános bemutatása, elvégzett feladatok és a vállalt kockázatok Immateriális javak (jogdíjak) Vállalatcsoporton belüli transzferár-képzési politika Költség-hozzájárulási megállapodások, a szokásos piaci árat megállapító határozatok és bírósági döntések Az elkészítés és a módosítás idıpontja 29

30 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Közös nyilvántartás tartalma Specifikus nyilvántartás(ok) amely(ek) az adózó és kapcsolt vállalkozása(i) szerzıdésé(ei)t mutatja be Kapcsolt vállalkozások azonosító adatai Az adózó üzleti vállalkozásának és üzleti stratégiájának általános leírása A szerzõdés tárgya, megkötésének és módosításának idõpontja és idõbeli hatálya, ügyletek értéke Összehasonlító elemzés, összehasonlítható adatok bemutatása A vállalatcsoport transzferár-képzési politikája átvételének és alkalmazásának bemutatása Az elkészítés és a módosítás idõpontja 30

31 elemzés folyamata azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Iparági elemzés Társasági elemzés Alapterv Folyamatelemzés Funkcióelemzés Részletes terv Alkalmazás 31 17

32 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Iparági elemzés, piaci analízis Az iparág áttekintése, piac leírása Legfontosabb tevékenységi tényezık Kockázatok Kritikus sikertényezık Iparági értéklánc meghatározása Versenytársak meghatározása Legfontosabb transzferár következtetések 32

33 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató A társaság elemzése Történet és háttér Jogi és szervezeti struktúra Üzleti áttekintés Ellátási lánc áttekintése Társasági stratégia A csoport pénzügyi teljesítménye Versenyelıny vizsgálata Üzleti kockázatok azonosítása 33

34 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Funkcióanalízis A kapcsolt felek azonosításához szükséges adatok A szerzıdés tárgya A szerzıdés megkötésének ideje és idıszaka A szerzıdés alapján nyújtott szolgáltatások és termékek azonosítása, jellemzıinek vizsgálata A szerzıdés alapján folytatott tevékenységek, felhasznált eszközök és vállalt kockázatok azonosítása, jellemzıinek vizsgálata A releváns piac meghatározása és jellemzıinek vizsgálata 34

35 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Példa egy funkció- és kockázatelemzésre táblázatos formában Kölcsöntranzakció esetén Finanszírozási funkciók és kockázatok Klasszikus hitelnyújtói funkciók Klasszikus hitelfelvevıi funkciók Faktoring Értékesítés finanszírozása Biztosítékszolgáltatások (Kezességek, garanciák stb.) Árfolyam biztosítási szolgáltatások Pénzügyi befektetések menedzselése Cashflow-menedzsment Nemfizetési kockázat Átváltási árfolyamkockázat Kamat, illetve kamatváltozási kockázat Hitelezı *csupán példálózó jellegő felsorolás, a konkrét tranzakciók egyediségébıl a táblázatok ettıl természetesen eltérhetnek Hitelfelvevı 35

36 Példa egy funkció- és kockázatelemzésre táblázatos formában azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Ingatlanbérleti tranzakció esetén* Kötelezettségek és kockázatok Bérbeadó Állagmegırzés Napi karbantartás Biztosítási díjak Egyéb díjak Mások által okozott kár megtérítése Bekövetkezett kár bizonyítási terhe Bérleti díj ki nem fizetése Károk rendezése Árfolyam kockázat Bérbevevı *csupán példálózó jellegő felsorolás, a konkrét tranzakciók egyediségébıl a táblázatok ettıl természetesen eltérhetnek 36

37 Az összehasonlító elemzés azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató A termékek vagy szolgáltatások jellemzıi - fizikai jellemzık - minıség - szolgáltatások köre - elérhetıség - stb. Üzleti stratégia - dömpingár stratégia - innováció és termékfejlesztés - árazási stratégiák - piaci részesedés növelése - stb. Funkcionális elemzés - végzett tevékenység - vállalt kockázatok Az összehasonlítás tárgya (pl.: ár) Szerzıdéses feltételek Gazdasági körülmények - piac összehasonlíthatósága - földrajzi elhelyezkedés - méret - verseny mértéke - relatív versenypozíció - stb. 37

38 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató meghatározása Szokásos piaci ár: amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között alkalmaznak, vagy alkalmaznának Alkalmazásukkal kiigazítható a kapcsolt vállalkozások eredményének különbsége, ha azt olyan feltételek okozzák, amelyeket független vállalkozások nem alkalmaztak volna Alkalmazható módszerek Összehasonlító árak módszere Szokásos piaci ár = független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor összehasonlítható piacon Viszonteladási árak módszere Szokásos piaci ár = az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történı értékesítése során alkalmazott ára, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal Költség és jövedelem módszer Szokásos piaci ár = az önköltség szokásos piaci haszonnal növelt értéke Tranzakciós nettó nyereségen alapuló módszer Nyereség megosztásos módszer Egyéb módszer; ha az elızıek alapján nem határozható meg a szokásos piaci ár 38

39 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Összehasonlító árak módszere A legegyszerőbb és legpontosabb szokásos piaci ár megállapítására alkalmazott módszer A kapcsolt felek közötti tranzakciók során alkalmazott árat hasonlítja össze a független felek között összehasonlítható körülmények között alkalmazott árral Leginkább alkalmazható A két tranzakció közötti különbségek nem okoznak jelentıs eltérést az alkalmazott árban, vagy A jelentıs eltérések hatása kiigazítással korrigálható Mindig a legjobb módszer, ha összehasonlítható tranzakciók elérhetıek (belsı / külsı összehasonlítás) 39

40 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Viszonteladási árak módszere a viszonteladási ár és a bruttó haszon különbségeként kerül meghatározásra A bruttó haszon összehasonlító keresés alapján kerül meghatározásra figyelemmel a funkcionális és piaci feltételekre A funkciók különbségeinek kiküszöbölése érdekében korrekciók lehetnek szükségesek Leginkább hasznos Késztermékek forgalmazói (elfogadottan nincs jelentıs hozzáadott érték viszonteladók esetében) 40

41 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Költség és jövedelem módszer a termékek/szolgáltatások költsége megnövelve a bruttó haszonnal A haszon összehasonlító keresés alapján kerül meghatározásra figyelemmel a funkcionális és piaci feltételekre Költségalap-kalkulációs problémák Leginkább hasznos Egyszerő gyártó, szolgáltatásnyújtó, hosszú távú szállítási megállapodások, félkész termékek 41

42 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Transzferár módszerek bemutatása Nyereség-megosztásos módszer Üzemi eredmény felosztása Funkciók alapján (1995) ÚJ! Ahogyan független felek megosztanák (2010) A maradvány-nyereség allokálása hozzájárulási mutatók alapján Elvárt nyereség alapján Leginkább hasznos Összehasonlítható árak vagy hasznok nem érhetıek el a speciális tranzakció esetében Mindkét kapcsolt fél magas hozzáadott értéket ad 42

43 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató 43 Transzferár módszerek bemutatása Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer A nettó nyereség valamilyen mutatószámának (pl.: költségek / árbevétel) hasonlítása az összehasonlítható nem kapcsolt tranzakciók megfelelı mutatószámához Leginkább hasznos Összehasonlítható árak vagy hasznok nem érhetıek el a speciális tranzakció esetében Elınyök A nettó nyereségeket kevésbé érintik a tranzakciós különbségek mint az összehasonlítható árak módszerénél (termékhasonlóság, funkciók, stb.) Kevésbé érzékeny a funkcionális különbségekre, mint a bruttó nyereségen alapuló módszerek A végzett tevékenységek különbségei az üzemi ráfordítások különbözı szintjein jelennek meg a nettó nyereségben lefedésre kerülnek Kevesebb idıráfordítást igényel, csak egy tesztelt fél kell (ellentétben a nyereség-megosztásos módszerrel)

44 Transzferár módszerek bemutatása azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató ÁRBEVÉTEL - ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE = BRUTTÓ NYERESÉG - ÜZEMI KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS = ÜZEMI EREDMÉNY/ EBIT Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak Költség Nyereségmegosztás és jövedelem Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer 44

45 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató Gyakorlati útmutató Hogyan szedjük össze a kérdéses ügyleteket Számviteli vizsgálata Vevıi- és szállítói folyószámlák Finanszírozási struktúra feltérképezése Kölcsönök és hitelek, Lízing, Cash pooling Tıkeemelések, tıkeleszállítások, megszőnés Nem pénzben történı vagyonkiadás, apport Üzleti folyamatok átgondolása Kezesség- és garanciavállalás 45

46 azási Nyilvántartás típusok Transzferár elemzés folyamata Szokásos piaci ár meghatározása Transzferár módszerek Gyakorlati útmutató 46 Gyakorlati útmutató 1. Példa: Anyavállalatunktól 2007-ben 500 millió forint hitelt vettünk fel évi 5% kamat mellett. A hitel futamideje 5 év volt, azonban 4 év után visszafizettük, amit bármilyen büntetıkamat nélkül megtehettünk. 2. Példa: Áruházunk nyereményakciót szervezett, a nyereményeket három AUDI típusú személygépkocsit egyenként 25 millió forint értékben külföldi csoportvállalatunktól szereztük be; aki a nemzetközileg egyszerre szervezett akciók miatt 10%-os flottakedvezményben részesült. 3. Példa: Légtechnikai berendezéseket forgalmazó kereskedelmi cég vagyunk; árukészletünket kizárólag anyacégünktıl szerezzük be. Társaságunk óta foglalkozik fıtevékenységként ezzel az ügylettel. Kérdések: Milyen típusú dokumentációt készítsünk Mik a tipikus funkciók, kockázatok Milyen árazási módszer lenne megfelelı Megfelelı-e az alkalmazott ár

47 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 47

48 azási Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó egyéb törvényváltozások, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó egyéb törvényváltozások Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek bejelentése Az elsı szerzıdéskötést követı 15 napon belül. Kapcsolt vállalkozási viszony megszőnésének bejelentése január 1-jét követıen a kapcsolt vállalkozási viszony megszőnését is be kell jelenteni a megszőnést követı 15 napon belül. Mulasztási bírság terhe mellett Amennyiben az adózó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. 48

49 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás, mint bizonytalanság csökkentı eljárás 49

50 azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás Szokásos piaci ár adóhatósági megállapítása Szokásos piaci ár adó APA (Art. 132/B-C ) Lehetıség január 1-jétıl a szokásos piaci árnak megfelelı transzferár adóhatósági határozattal történı megállapítása. Az eljárás neve Advance Pricing Arrangements - röv. APA A NAV keretein belül az APA kérelmek elbírálása kizárólagos jogkörrel a KAIG-on belül a Szokásos Piaci Ár megállapítási Önálló Osztály feladata Eljárás: Kérelem benyújtása az adóhatóságnak joga van elutasítani Elızetes konzultációs-lehetıség Eljárási díj 1%-a, de legalább Ft millió forint egyoldalú eljárás esetén, ha a szokásos piaci ár az összehasonlító árak módszerével, a viszonteladási árak vagy a költség és jövedelem módszerrel állapítható meg 2-7 millió forint egyoldalú eljárás esetén, ha a fenti módszerrel nem állapítható meg a szokásos piaci ér 3-8 millió forint kétoldalú, 5-10 millió forint többoldalú eljárás esetén 50

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta

Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai. Siklós Márta Kapcsolt ügyletek kockázata, a transzferár dokumentációi, adózási vonatkozásai Siklós Márta 2009. 09. 03-04. MKVK XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi Áttekintés Jogszabályi háttér

Részletesebben

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak

Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Nemzetközi adóoptimalizálás és elszámoló árak Siklós Márta 211. április 26. Budapesti Corvinus Egyetem Alultıkésítettség Az eset ismertetése Anyavállalat Ausztria 25% társasági adó Hitel AU HU Kamat 4%

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest

Adózásról érthetően. Workshop. Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner. 2013.11.29. Budapest Adózásról érthetően Workshop Siklós Márta, partner Jancsa-Pék Judit, partner 2013.11.29. Budapest - Transzferár - Helyi iparűzési adó - Catetéria - Egyéb Áttekintés 2. Maximális hatékonyság az adókedvezmények

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

A legfontosabb adóváltozások

A legfontosabb adóváltozások A legfontosabb adóváltozások 2010-2011. Siklós Márta 2011. január 5. FİVOSZ PMSZ Építési tagozat Jogszabályok jegyzéke Jogszabályi háttér 2010. évi XC. tv. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Helyi adók a könyvvizsgálatban

Helyi adók a könyvvizsgálatban Helyi adók a könyvvizsgálatban Siklós Márta 2014. június 18. Budapest A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései

Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Az önkormányzati adóztatás aktuális kérdései Siklós Márta 2014. november 25. MKVK Szolnok A helyi adók jellemzői (1990. évi C. törvény a helyi adókról) Bevezetéséről az önkormányzat dönt - csak az önkormányzat

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet) TISZTELT ÜGYFELÜNK! Régi szokásunknak megfelelıen ismételten tájékoztatjuk Önöket az új évvel együtt bekövetkezett fontosabb adóváltozásokról. A 2004. évrıl annak idején még azt írtuk: "Ez lesz az az év,

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése

Kézműves és népművészeti termékek értékesítése Kézműves és népművészeti termékek dr. Menczel-Kiss Gellért, LeitnerLeitner 2014. március 19. Budapest Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó külföldön Általános alapelvek Mire érdemes figyelni? Általános

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben