TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI"

Átírás

1 2012/03. TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI A január 1-től hatályos a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (Rendelet), a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.), valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) egyes változásai érintették a szokásos piaci ár meghatározására, a transzferár dokumentációs kötelezettség teljesítésére, valamint a nem teljesítés szankcionálására vonatkozó szabályokat. Jelen hírlevelünk célja a transzferárazással kapcsolatos jogszabályokban bekövetkezett változtatások bemutatása, és az adóhatósági ellenőrzési gyakorlat bemutatása. NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESSÉG A Rendelet értelmében nincs nyilvántartási kötelezettség a korábban is érvényben lévő szabályokon 1 túlmenően az alábbi esetekben: a Tao. 18. (8) bekezdésének alkalmazása esetén Belföldi adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügylet esetében, ha a belföldi adózó társasági adóalapja nem tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, az adózás előtti eredményt nem kell korrigálni a kapcsolt felek között alkalmazott ár és a szokásos piaci ár közötti különbözettel, valamint erről transzferár nyilvántartást sem kell készíteni. Előzetes hatósági ármegállapítás (APA), vagy a feltételes adómegállapítás esetén, ha a szokásos piaci árat az állami adóhatóság határozatban megállapította, a határozat érvényességének időtartamára nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelése esetén, feltéve, hogy az a fél, akitől a társaság (akinek a vonatkozásában tekintjük a TP szabályt) a szolgáltatást, terméket vásárolta, a társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll ingyenes pénzeszköz-átadás esetén ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (általános forgalmi adó nélkül számított) szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétől függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni. 1 magánszeméllyel -nem egyéni vállalkozói minőségben- kötött szerződések esetében és a Tao. tv. 18. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kis- és középvállalkozás esetén nincs nyilvántartási kötelezettség RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. H-1075 Madách I. út B/2 Cégjegyzékszám: Adószám:

2 ALACSONY HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ CSOPORTON BELÜLI SZOLGÁLTATÁSOK A Rendelet új fogalomként határozza meg az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatást. Ilyennek minősül különösen: Információs-technológiai szolgáltatások Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, kutatási, műszaki tevékenység Oktatási tevékenység Adminisztratív szolgáltatások Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartását lehet alkalmazni: Ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (általános forgalmi adó nélkül számított) szokásos piaci áron a 150 millió forintot nem haladja meg a vizsgálat tárgyát képező adóévben, és nem haladja meg a szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5%-át, valamint a szolgáltatást igénybe vevő fél adóévi üzemi költségeinek és ráfordításainak 10%-át, azzal, hogy ezen feltételeket a nyilvántartást készítő adózó vonatkozásában kell vizsgálni. Az értékhatár megállapításánál az összevonás tényétől függetlenül - a rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni, tekintetbe véve ugyanakkor azt, hogy a különböző jellegű, alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások nem tekintendők összevonhatónak. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a kapcsolt vállalkozás nevét, székhelyét, adószámát (vagy annak megfelelő azonosítót, vagy cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét) a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának időpontját és a szerződés időbeli hatályát a szokásos piaci árat (összehasonlító elemzés nélkül rendelkezésre álló információk alapján) az elkészítés és a módosítás időpontját. A szokásos piaci árat a költség és jövedelem módszert alkalmazva kell meghatározni. Amennyiben a költség és jövedelem módszer alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne, jelen szabály nem alkalmazható. E rendelkezés alkalmazásában szokásos piaci haszonkulcsnak minősül a 3% és 7% közötti tartományba eső haszonkulcs. Amennyiben a szolgáltatás nyújtója alacsony hozzáadott értékű szolgáltatás esetén 3-7%-os tartományon kívül eső haszonkulcsot alkalmaz, az érintett szolgáltatás(ok) tekintetében összehasonlító adatokkal köteles alátámasztani az alkalmazott haszonkulcs szokásos piaci jellegét. Nem lehet ezt a szabályt alkalmazni, ha az adóévben, vagy a megelőző két adóévben összehasonlítható körülmények között alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást nem kapcsolt vállalkozása részére nyújtott vagy nem kapcsolt vállalkozásától vett igénybe, és a szolgáltatás ellenértéke alapján megállapítható, hogy a 3-7%-os haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne. (Tehát, ha független feleknél bebizonyosodik, hogy nem 3-7 % volt a haszon)

3 ÚJ SZABÁLYOK ALKALMAZHATÓSÁGA A rendelet 2012-es változásait (nyilvántartási készítés alóli mentesség, alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások nyilvántartásának elkészítése) évi nyilvántartásra is lehet alkalmazni! Az egyszerűsített nyilvántartás készítésének lehetősége az új szabályokkal egyidejűleg megszűnik. MULASZTÁSI BÍRSÁG A szokásos piaci ár meghatározásával (valamint az ellenőrzött külföldi társaságokkal folytatott jogügyletekkel) összefüggő nyilvántartási kötelezettségének megsértése, illetve iratmegőrzési kötelezettségének megsértése esetén nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) 2 millió forintig terjedő mulasztási bírság vethető ki. Ismételt jogsértés esetén nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) 4 millió forintig terjedő mulasztási bírság vethető ki. Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén az adózó az első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető. Az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha a két egymást követő mulasztás között 2 évnél több telt el. (Tehát 2 éven belül számítódnak össze a jogsértések) ELLENŐRZÉSI GYAKORLAT Az Adóhatóság ellenőrzési irányelve szerint 2012-ben a megelőző évekhez képes nagyobb számú és eredményorientált adóellenőrzés várható. Az Adóhatóság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a transzferárakra, különösen a külföldi tulajdonú vállalkozások esetében, a személyi jövedelemadó tekintetében pedig az adóvisszaigénylések jogszerűségét vizsgálja. Az adóellenőrzések célszektorai elsősorban a nagykereskedelem, a közúti szállítás, raktározás, a munkaerő-piaci szolgáltatás, biztonsági, nyomozói tevékenység, hús, baromfihús készítmény gyártás, valamint az építőipar lesz. Másrészt a következő adóévek ellenőrzéseit az Adóhatóság adatgyűjtéssel készíti elő, a főbb célterületek a kiskereskedelem, a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, és a magánrendelőkben végzett humán egészségügyi ellátás. Az Adóhatóság által ellenőrzésre kiválasztottak a jövőben is mindenekelőtt a kiemelt adózók, illetve a felszámolással, végelszámolással érintett adózók lesznek. Emellett kockázatelemzési technikával is számos adózót választanak majd ki. Tehát minél több egy adózónál az adónemeket érintő kockázati tényező, annál esélyesebb az ellenőrzésre. Kiemelt adózók A Nemzetgazdasági Minisztérium rendeletben határozta meg évtől a kiemelt adózók, illetőleg a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körét. Kiemelt adózó a részvénytársasági formában működő hitelintézet és biztosító, továbbá azon adózók, amelyek adóteljesítményének értéke a millió forintot elérte. Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak

4 minősül a 690 millió forint adóteljesítménnyel bíró adózó, továbbá a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezők körébe tartozó adózók, amennyiben az adóteljesítményük eléri 140 millió forintot és az adóévet megelőző év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra voltak kötelezettek. Felkészülés A jogszabályi feltételeknek való megfelelés és esetleges ellenőrzésekre való felkészülés érdekében javasolt a szükséges transzferár dokumentációk elkészítése, - adóéven átnyúló ügylet esetében - évente való felülvizsgálata, a kapcsolódó dokumentumok, szerződések, teljesítésigazolások, költségeket igazoló számlák elkészítése, rendelkezésre bocsátása. A nagy értékű, kockázatos, nem tisztázott adójogi megítélésű tranzakcióknál sokat segíthet az érintett társaság által kikért hatósági állásfoglalás - előzetes hatósági ármegállapítás (APA), vagy a feltételes adómegállapítás - amelyek egy későbbi ellenőrzés során biztosítékot jelenthetnek arra nézve, hogy a vizsgált társaság szabályosan járt el. Az Adóhatóság adóellenőrzés alkalmával a dokumentáció formai követelményei mellett a tartalmi megfelelőségét is vizsgálja, ennek következtében egyre gyakoribban a jelentős adómegállapítások. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. (RC Tanácsadó) azt javasolja a kapcsolt társaságoknak, hogy a gazdasági elemzések pontos, körültekintő elvégzése mellett, és annak indoklására, fordítsanak nagy hangsúlyt a társasági elemzésre, a versenytársak vizsgálatára, az érintett iparág elemzésére és a funkcióanalízisre is. AZ RC TANÁCSADÓ TRANSZFERÁR SZOLGÁLTATÁSAI Cégünk a transzferár szolgáltatások széles skáláját alakította ki annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk segíteni az Ön céljait: Dokumentáció készítése Egy megfelelően, következetesen és kellő szakértelemmel elkészített transzferár dokumentáció csökkentheti az esetleges transzferár ellenőrzés kapcsán jelentkező kellemetlen perceket, illetve a transzferár kiigazítások miatti költséges jogkövetkezményeket. Az RC Tanácsadó tanácsadói az Ön igényeire, sajátosságaira tekintettel nyújtja dokumentációs szolgáltatásait a teljes dokumentáció elkészítésétől a szakmai konzultáció lehetőségéig. Tervezés A vállalatközi ügyletek és kapcsolatok felülvizsgálatával olyan területek azonosítását és adótervezési lehetőségek kidolgozását végezzük, amely a szokásos piaci ár elvének és egyéb szabályozói előírásoknak való megfelelés mellett egyszerűsíti az üzleti folyamatokat és emellett kedvezőbb jövedelem megosztást biztosít a csoporton belül. Finanszírozási és pénzügyi ügyletek A finanszírozási és pénzügyi ügyletek általában olyan különös, egyedi tranzakciók, amelyekben az alkalmazott transzferárak dokumentálása, illetve tervezése speciális tudást igényel. A Raiffeisen csoport diverzifikált tevékenységének köszönhetően e tudás rendelkezésre áll, legyen szó hitel és értékpapír ügyeletről vagy speciális finanszírozási konstrukcióról. Hatósági együttműködés Nagy összegű, illetve komplex, szokatlan lebonyolítású vállalatközi tranzakciók esetén, ahol a transzferárak komoly adó-kockázatot képviselnek, ajánlatos lehet az adóhatóság megkeresése és az alkalmazni kívánt árazási módszer, transzferár egyeztetése előzetes ármegállapítás, illetve feltételes adómegállapítás intézményének keretében. Szintén tanácsos lehet az adóhatóság megkeresése, amennyiben a NAV által elvégzett feltételes adómegállapítást követően jogszabályváltozás történt.

5 Egyéb, általános kérdésekkel állásfoglalási kérelem benyújtásával van lehetőség az illetékes hatóság iránymutatását kérni. Az RC Tanácsadó vállalja ezen kérelmek elkészítését, illetve a hatóságokkal történő folyamatos kapcsolattartást, az adóhatóság előtti képviseletet. Vitás ügyek rendezése Amennyiben az adóhatóság kifogással él az alkalmazott transzferárakat illetően, tanácsadóink több éves tapasztalattal és kellő szakmai felkészültséggel állnak az Ön rendelkezésére az esetleges hatósági, bírósági eljárások, illetve a nemzetközi jogviták rendezése kapcsán. Mindemellett vállaljuk: Kapcsolt viszony vizsgálatát; Tranzakciós térkép készítését; Egyéb általános tanácsadást.

6 KAPCSOLAT Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, esetleg Hírlevelünkkel kapcsolatban kérdése merült fel, vagy észrevétele, kérjük, bizalommal forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén! dr. Kiss Ágnes Nagy Ágota Partner Partner tel.sz.: 06 1/ tel.sz.: 06 1/ Lukács Margit Kis Brigitta Tanácsadó Tanácsadó tel.sz.: 06 1/ tel.sz.: 06 1/ Jelen hírlevelünkben bemutatott információk általános jellegűek, és nem tekinthetők a RC Tanácsadó által nyújtott tanácsnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy bár jelen hírlevelünk az összeállításakor hatályban lévő jogszabályokat, iránymutatásokat, illetve adóhatósági gyakorlatot figyelembe véve tájékoztató jelleggel készült, nem egyenértékű egy állásfoglalással. Az RC Tanácsadó a Raiffeisen Bank érdekeltségi körében 2003 óta működik a magyar tanácsadói piacon. Cégünk kiemelkedő színvonalú pénzügyi tanácsadással áll Ügyfelei rendelkezésére. Célunk, hogy megbízhatóan magas minőségű szolgáltatásainkkal Ügyfeleink megelégedésére végezzük munkánkat, és az elnyert bizalomnak köszönhetően Ügyfeleinkkel hosszú távú együttműködést alakítsunk ki, így tevékenységük minden szakaszában rendelkezésükre állva az alapítástól kezdődően a növekedés és fejlődés szakaszában egyaránt segítsünk Ügyfeleinknek sikerre vezető válaszokat adni. Fő tevékenységeink; adótanácsadás, EU tanácsadás, finanszírozási tanácsadás és filmfinanszírozási tanácsadás. E területen kínálunk teljes körű tanácsadói szolgáltatásokat vállalati, önkormányzati, civil illetve a magánszektorban működő Ügyfeleink számára. Szolgáltatásaink kialakításakor különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy termékeink egymással, illetve egyéb pénzügyi instrumentumokkal jól kombinálhatóak legyenek, s így komplex megoldást jelentsenek Ügyfeleink részére. Tanácsadóink a pénzügyi szféra szerteágazó területein szerzett tudása és értékes tapasztalatai tették lehetővé, hogy az RC Tanácsadó Magyarországon sikeresen versenyezzen a tanácsadói piacon az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások terén bármely versenytársával. Kollégáink olyan tapasztalt szakemberek, akik a legapróbb részletekig ismerik az érvényben lévő gazdasági és pénzügyi lehetőségeket, és képesek azokat a gyakorlatban az ügyfelek saját üzleti környezetére szabott módon alkalmazni. Büszkén mondhatjuk, hogy a magas színvonalon nyújtott szolgáltatásainknak köszönhetően Ügyfeleink jó referenciákat adnak rólunk, és ajánlanak minket leendő Ügyfeleinknek.

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Önellenőrzés szabályai

Önellenőrzés szabályai Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot?

10 HIBA. amit ne kövessen el a Transzferárazásnál. Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 10 HIBA amit ne kövessen el a Transzferárazásnál Hogyan kerülje el a több millió forintos bírságot? 1 Tartalomjegyzék Mit jelent a Transzferár és kiket érint a Transzferár szabályozás?... 3 Miért kell

Részletesebben

TAX-NEWS MAGYARORSZÁG 2/2012. 2012. február

TAX-NEWS MAGYARORSZÁG 2/2012. 2012. február TAX-NEWS MAGYARORSZÁG 2/2012 2012. február Tartalomjegyzék 1 Szokásos piaci ár nyilvántartás Milyen új egyszerűsítéseket alkalmazhatok?... 1 2 Áfa Melyek a gyakorított elszámolás engedélyezésének új feltételei?...

Részletesebben

wts hírlevél # 2.2013

wts hírlevél # 2.2013 2013. április wts hírlevél # 2.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban Transzferár nyilvántartási kötelezettség Az utóbbi időben az adóhatóság nemcsak azt vizsgálja, hogy a dokumentáció elkészült-e, hanem egyre

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

DTM Hungary. A teljesség igénye. RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

DTM Hungary. A teljesség igénye. RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. DTM Hungary A teljesség igénye RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a t Szolgáltatásaink Számviteli szolgáltatás Adótanácsadás, nemzetközi adótanácsadás Jogi tanácsadás Könyvvizsgálat

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

Számvitel Adótanácsadás Könyvvizsgálat. Bérszámfejtés HR

Számvitel Adótanácsadás Könyvvizsgálat. Bérszámfejtés HR » Teljes körű könyvelés» Számviteli és üzletviteli tanácsadás» Pénzügyi jelentések összeállítása» IFRS/US GAAP riportok készítése» Ügyviteli szolgáltatások Számvitel Adótanácsadás A 2001-ben alapított

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre, Szila László, Vidáné Papp

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben