Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt."

Átírás

1 XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es (11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy istetlj orük igfjz"úgljoll Hiszek Mgyror;ág feltámdá'1ál:n l': Egén évre 12 pengó félévre 6 DOr1QÓ iiiiii Biezek egy 18tenb6n hizk LAJO S!lmnt Egy levél útj A Reggeli Ujság irj hogy z egyik budpesti npilp szerkesztösége erdekes levelet kpott A levélben z illető lp képesmelléklete volt bbn pe dig egy fővárosi társdlmi egyesület műkedvelő színházi elődásáról készwt coportkép A képen sze replő hölgyek közül kettő meg volt csillgozv mr gón pedig következő szöveg állott: "Kérjük közölje lisztelt Szerkesztőseg postfordultávl hogy csillggl megjelölt két hölgy hjdonc mert h igen mi boldogn felpségw vennők" A levélirók illetve - mint Reggeli Ujság írj - )eánykérök: két vidéki csendörltíszt A levelet - jegyzi meg lp - srerkesztőség mindenesetre továbbított Nem vlószínű hogy ez közlemény csk féle vsárnpi mók mert csendőr fővárosi szerkesz tőségek foglomkorétől igen távolesik tréfcsiná lók nem csendőrre hnem főváros jellegzetes lkjir szokták ráhúzni z ötleteiket EI kell hin nünk tehát hogy két vidéki bjtárs szeme csk ugyn megkdt képen s ztán meglátni és meg szeretni: pillnt műve volt következő pillntbn pedig' postár került furcs levél Tuljdonképpen nem ngy dolog és mégis z Fel lehet fogni úgy is hogy csupán árttln fitl kori ábrándozás mi zonbn úgy fogjuk fel dolgot hogy z ilyen ábrándozás nem csendörklp és szu rony ánlyékáb hnem z iskolpdokb vló Aki mi komoly szolgáltunkt válllt Dllk z ilyen kmszkori álmodozáson túl kellene lennie mert ez megzvl'j és megrontj z élethez vló egészsl>ges kpcsoltit Az élet ugynis nem álom hnem küzdelmes mindennpok vlóság Nőtlen bjtársink-látják csládos bjtársk küzdelmeit gondokt cspáso kt és lemondásokt Látják bogy csendőrsszolly szkdtln mun k z sszonyi és nyi köteles ségek közepette éli z életét de z igzi élet Uyen Aki ezt nem krj válllni s zt hiszi hogy z ö élete gondtln és bársonypuh lesz lposn csló dik mert mindennpok bji nelll ismernek különb séget jtó és jtó l{özöt vlmilyen lkbn min denüvé bekopogttnk Biztositjuk ról regényes bj lmú fitl bjtársinkt hogy még képen látott hölgyek jtján i Tudni ken ezt minden meglett embernek ki z élet vlóságib már bel ekóstolt s éppen ezért minden józn ember mg életkörülmé SZÁZADOS tejeion : ot rekpe":ctrl csokkszm': 2;;'342 nyel közölt igyekszik megoldni mg ngy élet kérdéseit milyen elsősorbn házssá g Eltekintve zután ttó hogy jó házsság legföbb l pfeltételé nevelésbeli szellemi egy szóvl társdlmi zonosság férfi és nő között z ilyen meglátni- és megszeretni-házbság kkor is kész vedelem még h ez z zonosság meg is voln Rltk szerencse h z ilyen hirtelen támdt szerelem mellett házsság más feltételei is meg vnnk: Jellemben természetben szokásokbn fel fogásbn és számtln más vontltozásbn köl csönös megértés lli>lkozás Ngyon vkmerő do log s nem egy embernek z egész élet szerencsét Inségévcl kell megfizetnie ezt vkmerőséget b túlságosn Sietünk beleszeretni kit úgy hirteiené ben szápnek tlálultk Mindezeken túl pedig sem z érdekelt csend őröknek sem csendőrségnek mgánk nem válik díszére z ilyen klndos hírlpi szerelem Akik ngyon sokn - Reggeli Ujságbn ezt közl!> megmosolyogták ményt elolvsták bizonyosn Nem ellenségesen csk úgy derusen de ez is éppen elég kellemetlen Hiszen ez volt cél: vlmi derus próságot tállni hétfői reggeli mellé nekünk viszont semmi szükségünk rrt hogy z ujságok derüs rovtáb keruljünk A városi embernrk egé szen más foglmi vnnk csendőrról Tudj rój hogy odkhit tnyvilágbn s z erdők mélyén küzd vihrrl esővel sötéttel bűn sötétjével 8J1lihez ngyon komoly szilárd emberek kellenek Vigyázzunk bogy városi embernek ezt vé leményét ilyen fitlos ferdeségek se zvrják Arr meg különösen ne djunk lklmt bogy megmo solyogjmtk bennünket mert z ilyen mosoly sok kl rnélyebben és ártóbbn lopj be- mgát z em berek tudtáb és Itéletébe mint sokn gondolnák Az udvrlásnk ez módj zonfelül z ízléssel is ellenkezik és sérti zt kinek szól hgyjuk meg hát zoknk kik érzéseiket pirulás nélkw engedik át sjtó nyilvánosságánk De h nem ilyen kényes ügyről hnem kármi másról vn szó kkor is kétszer gondoljuk meg míelőtt sjtór bizzuk dolgínkt mert ez z út ngyon sikmlós és ki tudj hov k nyrog; két fit l bjtársunk is ligh számított rr hogy szerelmi ügyéböl reggeli csemegét csinál egy szem füles ujságiró lsmerjlik szigorú rendelkezéseket melyek csendőrség és sjtó kpcsoltit S7 búlyozzák legkevesebb tehát hogy leglább eze ket htárokt egyénileg is betrtsuk s még vlmit Ne nézzünk bele vkon ngy városi lámpák fényébe A mi flusi npunk f é n ye sebb és sugribn csládi otthon is mejege-bb

2 1935 március 1 CSENDORSGILAPOK 13! A Nyomozti Értesitöröl nem ért bou1ljuk - b mg kell igénybe venn ie : t szkértó éhez leirás elkészités pl gépkocsi géplktrészek fényképezökészülékek stb Irt: KRIMINALISTA leirásához (Gépkocsik leirásáboz kh'áió útmuttássl fbeji?}ew k6::lcmény) szolgál vitéz Rjmond örngy úrnk: A közúti közleke Az Y tjeutre (tlált bullák) vontkozólg be dési blesetek nvomotás" cimd most m egjel ent könyve érkezett jelentesek rome nejkülözi z lposságot és szk A büncselekményel kpcsoltbn eltünt to\'3bb z erűséget RitkA z olyn jelentés mel}"'f!ek lpján 8 elveszett tirgyknál uo1'elti1 z is nehézséget okoz feltl!1t hullát vlm ely eltűnt egyénnel ck bozzá hogy B tárgyk l eírását shtettck ille tve kirosultk vetjjlgefteh is zonoliílní lehetne Nincs értelme nnk bemonw lpján kell megsz;erkeszteni kik zonbn hogy ezen ll- he1:r'cn ezt témát részletesebben fejleg'es tárgy i król rendszerint 'Vgy egyáltlán nem vgy csk sem mert lpunk hsbjjn ezzel kérdéssel már ismét b ián!-'os lerrást tudnk nyuj telten fogllkoztunk Utlok Csendőrségi Lpok 1930 A nyomozeti bejelentésekben ezíd6szerint szcnplo évi évf'olvmánk Sik számábán t230 oldl) "Hullák tárgyleírások jvrésze biányos rendsurtelen 8 igy nem szl2jllél)'noss6gánk megállpítás" cim ltt meg felel meg követelményeknek A hírközpont gl-'kl'8d jelent írisomr vlmint vitéz Ridegh Rjmond 6rngy kp pl elkóborolt lovekr61 olyn leírást mely még ló úrnk z 1933 évfo lym 11 számábn {334 oldl J nemét sem lrtlroz2 1 drb meuény" 1 drb Ismeretlen hullák kilétének megállpításit eim ltt rs!lyór lánccl" 1 drb grmfon" és ehhez hsonló köuttett ilyen látg)'ú Jdtilnő és részletes cikkere leírások nem nnyir ritkságok mint inkább meg A Vl Vll és vm tejuete1<be (kerett bűdjelek szokottk közé trtoznk Nem is kell mondnom hogy elveszett tárgyk és tláll tárgyk) közzéteendó DY9mo z ilyen semmitmondó tárgyleir6sok hbznveheteuenek zlokr vontkozó btjelent:ések legfontosbb tsmérve mert ilyen leírások l pján tárgykt felismerni vgy pontos tláló és &bsto!i tárgyleicis A tárgyleirás nem 6ZOD ositni ncm lehel olyn egyszerű milyennek zt z ember z első pillnt A tárgyleírásról külön tnulmányt lehetne írni de bn gondolná z e cikk kereteit mcghldná Ezért itt csupán néhány soros vezérlonlt kivánok nyujtn i Egy tárgyt olyn &beiosn részletesen és tlá A leírnd6 tárgyt kömználtú mgyr szóvl ke ll lón lelrni hogy zt tetris lpján lel lehessen ismerni és má6 b&soruó tárggyl ne lehessen összetéveszteni mcgjelölnl Tájszólási elnevezést kerülni kell teht: nem könnyíi dolo g hazisz:óttes vászon szokny és nem "bikis" ppucs és A nehézségeket 8 tárgy k sokfélesége továbbá zok nem "tutyi" stb A tárgyk leírásánk áltlábn kö nk sumponloknk ngy &ám ok ozz1 melyekböl II vetkező szempontokból kell t ö rtén ni : Anyg lk nin leirásnk tórténníe kell Ezenkivú} vnnk olyn tár mérték (bossruság szélesség vstgság mgsság ál gyk melyeknek leirás bizonyos szkértelmét követel mér6 súly rf"f'ldelteté6 (férfi 2Bebór n6í zsébór é így csendórnek Ss kezéhez bomliennyi vér is ttjpdts Urkkl i8 csk hmykéfl prolázott Játnu ölt 68 rbon gzember /Wkó M holnp ott jorilult meg II bnds S mint kámfor túnt el éjjel reg!tzebb csik6 Vgy ottllgytk egy embm-t vérbefgyv itt Segítení lrelleft már 31Üyo8 bjon S végezni e!ötét) grázcw 'lippe' Hogy ne verhesse11 bárkit büntetlen gyott S flvk} OOf080k lh!bnk éjjel 0IZ [[SÓ JARÓR Rég t-ou ' Dul141 lán'lu1 veri Jől cárdát sz!ltif8zlft 1'O"} z ztendl) lejár flo C1gJJyl Húzd Tei! Plto9;011 z C8árdM! OjilJbo fllull bele InDItt betyár! CTI!d"o'Jl TŐltlfd (J kuprit szll'uluig borr! lceriiljlh1 z tfzllr legjobb fü1t! LJdd IUiw;öntőJ1 z újéuet úri torrul S A-inígom regoelre fl ljbátdfcd/j" Igy (l bfltyár M(O$okhQtt e;;t «m6crot: TrliolyábQ1I IJtÍ"diy t'olt Urlt1J elég No me!) 'Pr:tr)ly} mi der('kán lógott Sckknk Clfukt 16 örlikr6 nemét Bm-tQbdg1/nk3 NyirBégnek 6 volt z ur fjozui jolyt /Je legbizfgllrjbb dó I;-ütyúl 6 i<tpánt( bit'óts pndútt S c«k úrl "l-énf8ból kpn neki ló Nincen korlát! A betyárnk m;ndent ubd' Ho::z4 is nyúlt MIOZ mit csk látott} Mint döly/68 kéflyút ld kegyeket OBztogt E egyediit dönt élet-h lál fölött Ez 6eJr:tendö ttégén most is úgy ffltlt 8 vbe bunkót 8zÓT cigányok k-özött Ogy tombol mint ki biztos tlégét járj Lehet hirét vette nuir hogy ezltt Az ezö jtir&r épp prllllcbot t:rj S ijjfélkor cllm11u ket c8cndőrkcllp Til:: pripó ül kéi <Uloeg t!$6rdót} 8 másnp éi/élre már G e&lrd{íhoz ér Hogy kícánion betvárnk jó esztendőt 8 húljön 7Iit!g P9y{jer 'benne is «vér! 1 OdébbÓ llt ltot uire odérnek Odse nek eg y kis egitút7l4k} Után- r"gtlttnk legott «legények S mint vihm már nyombn i ljnn k Nem tkrj Jel1w á rgyogó holdt E::iitJtJényben úszik hv<r htár Nem pndúr jött most} és ker61ö(t nem oldht A f}1t3zt réme z utol86 betyár! TOLDI ÁRPÁD oodo

3 1935 mrdus CSENDORS Gl LAPOK ébresztóór férli ltrkötó ór DÖi krkötő ór fliór díszór stb) cl ttgy részletei (pl ónin8j számlp kengyel lkj egyfedelü kétfedelú stb fényképező gépnél: lár lencse beállító szerkezet áll áuvnyos toknál: nem és fj gy'ürünél J:" ékkö vgy ékkövek nyg szine ngyság lkj fogllt sth érték es sjátságos i8mertetöjdek A tárgyknk lelrás lpján vló felismerésétf megkű}önoozetétését elsösorbn különös ismertetöjelek segitik eló eúrt végül kijltms ezekre keu mindig fösulyt helyeznl Ilyenek lehetnek: monogrmok egyéb egyéni megjelölések lbevésések be- szövések behimzések bekrcolt felirtok) iárgyk hsznált közben létrejött elváltozások (törés repedés horpdás kicsorbulás elszinezódés kopás sot zgok is pl gyogysu:rtárb61 edopott schrin súlyánk meg állpíts és feh'étele tárgyleirásb elengedhetetlen iu viszont 8 mgsságról nem lebe t beszélni A jó és tárgyl1ehetöleg több fénykél) támogthtj pótolhtj1 mert féo:rkép ti oldlról ábrázoló de egszen nem tárgyleírást fontos tárgyje-irási több ismén-et nem tud nyljjtnj 4 pl méretek szle 5tb) A költségek mitt yé m-elllildetekénl c:'\!lk súlyos bün kpcsoltos é s fontos cselekménye"kke l bünjc)ek illetve ngyértékű elveszett vgy tlált tárgyk sok-morosított fényképe dhtó ki nyilvántrtás zonbn egyéb tárgy fényképeket is fel tud hsználni A tt\rgyleirást rjzokkl is ki egestiteni lehet fehérneműt Dyenek különösen kkor tehelnek jó szolgáltot b vl és egyéb testi elváltoú-q{)k jelek (pl csillg ló hom vló S2!1btos leil'ás tárgy vgy részlet sjátossági pl h erösen le\'endujlllttl illtosított loptk el stb) álltoknál bélyegek testen levő hegek lokn stb) ipri készítményeknél gyártmány gyár tási szám stb Ugyne\'ezett fehér rnyból készült 2 mm vstg 4 mm szeles keresztmetszetében iéi lencse lkjt mu lw krikgyűrű sok n Az olyn leírású gyűrüknek 8 szám zonbn melyek belsö oldlár "Józsi" felitt vn bevésve már j6\'ol kevesebb Még kevesebb oly gyürúl fogunk tlálni melybe Józsi" név mellett z 1934 dátum is be vn vésve és vlósziaúleg március 14" csupán egy ilyen gyürü lesz melyuél leirt jeleken felül még forrsztás nyom is ltszik A leirásnál pontokt dott felhsználni esetben jánlott termeszetesen fentebbi szem értelemszerüen fogjl1k lklmzni tehát pl lónk csk mgssgt vesszük rel mert suly nem érdekelhet ezzel zemben Át folyón' Irt: BEöTHY KAL!LU százdos Végre olt állottm folyó prtján Csk 82 volt hátr hogy át]ussnk s kkor olt vgyok z enyimek ki) zött ]'rgyr prton Mert folyó kkor btárt je lentette Nem Dúndenkinek sikerült eddig jutni Akkoribn olyn idök jártk bogy szulöhonból menekülni kellett bújdosv elérni ezt folyót De z új urk rájöttek hogy mell' targyosk \gy egyes részjeteinek tláló 5zsvskIrJ komplikáltság mitt multbn Ausztriibn nebézsége-kbe ngyrán)o"ú Utködk A ltörcl ekszerlopás történt A wien! rendörigzgt6ság z összes ellopott élm:erekr61 sokszorositou rjzokkl iuusztnut tárgyleini&t küld3tt igokhoz széjjel bej és külföld} nyomozó htós A tárgyleirásokon kivül kenuett bünjelekkel kp csltosn vázolni keu tett tettes hely keresett bünjel idö ro\iden büncselekményt mód kpcsoltos körulmények) (Ser mellyel 8 továbbá bűnjel további sorsár vontkozó esetleges dtokt vgy indokolt fel tevéseket Elveszett trgyknál és álltoltn31 z elvest15 nevét z elvesztes pontqs idejét és helyét kell pontos tárgy leiráson khrul feltűntetni A tlált tárgykról szerkesztett nyomozt! bejelen kórót hányt búbos kemencebe különben hnllgttunk merre s hogyn vigyen át 62'00 jlirtlt eszét () tlán és zon gondolkoztm hogy egy hete már hogy fgy mindig erősebb 8 s:zél és hogy m hjnolb8jl is idejövet kocogtk fogim és bogy hát ennyire keuett jutnunk Alkonyoditskor kétórfts széllel hóvl \'erekedés utan ott állottunk prton egy községgel mondt gálőr ('sendesen : - Helybe v8g )--unk Amod át h n \'isszmegyek Istennek jánlom! Ott zt szemben kiált megbljják vsuts révész szántóvető s Isten tudj miféle ruhát viselő vlki: tiszt és kkor nem volt irglom Fgyos kezemmel keresgélni kezdtem zsebemben Rfun9Zólt :en is egy tehervooton jöttem s z éjjel htárhid elötti állomilson otthgylw fékezö-fülkét és m h} ott bon hogy kísérek én ide mást is sokt Ide ehhez nlbn gátör jtjlín kopogtm: segítene t folyón Nem kerdezte ki vgyok és dott és átougcdte ris7seágyát honnn Meleg lejet - Tovább menni? - kérdezte - Látom nem tudj hogy Mknn kifordultk mostnábn e részen csónkokból mert h hiszi h nem céuövest gykorol tk rjtuk z új urk A bitngok Hitt mjd inkább lejjebb ktlzség ltt próbáljk meg nps:zálltkor H lesz np mert egy hete z: sincs Csk mi zimnkó Nem is tudom kibfrj ebbe cifr ruháb? - KL Eddig jó \'olt Bólintott s pránjunt végigvizsgált megint Hát cűr volt bizonyos mert sárg bkncs \'ásott ndrág bá szedett vedelt holmi lehetett más ránybbrbéléses zeke előtt is Tett-vett szótlnul ki-kinézett hujjog6 szélbe és - Hgyj csk nincs boglyáhez evvel mgánk nnyi Mondtm két pctl'eocerúddl \'állmou Ki fogok bitngokon 8%t mondom h tlálnk hogy ezért kis szénaért jövök ezért boglyáért itt H mig rá nem jönnek mert h3 igen 'égem \'n S fl két próság árván mrd Hát ezt nem tudj megfizetni Másse Kezet dott fordult Ugy mrdt tenyerem utnr nyüh Lss3n beburkol6dzott lkj szélseperte hób Négy ör lehetett S2emköz:t egy flu pihent csend ben Szürke flk fohér tetők tépett kéményfijstök A prti Itútnnl egy egy ss:zony A flu mögött köd gomoly gott Köztilnk folyó zúgott vizén szél óriás újji sz:hnlottk mély bodros brázdákt különben eehol csó nk és sehol senki A szélső ház háromszáz innen hlló l Hlló! méter tlán

4 136 " CSENDöSGl LPOK tésekben tlálás Idt helyét éi; körülményeit kell istnertni ps minden olyn dtot is relrolni me ly rr mul t hogy ft tlált tárgy virunj bűdcselekménny el állht óssufúggésben Tennészetes hogy e nyomozti bejelentéflek gerincét is pontos és lh\1ó tárgyleirás képezi Több kerilse tt bünjel el"es7ett \-"8gy tlmt térgy fel IOroláSlÍnál bizonyos renweresseget kell követni Ne keverjl1k össze febérnemúdrbokt élelmiszerekkel rubne!oüe ket i!kszerekkel stb bn em tárgyjjuk zokt t\iulemszerií összetrtozndóg szerint esoportositvs össze-vis<lz kevert eends2ertelell felsorolás 8!i7:f'rkeszt!knél többlelmullkát é késedelmet okot Az t'o{yé A tárgyleirás megkönnyítése végett II nyomow oöztály meg tve'kkel ezelőtt résztet és igen prktikus "br:úúzetet lil1ilott össze z örsök :::zámár s zt kid ás végett belügyminiszter lirhot!elterjesltette de kidás költsék"elkti fedezet hiányábn sj nos még nem volt lf"hetséges márcjus 1 központbn z ilietö személyt priorálják Ilyenkor gyk rn kiderül hog y zl z elfogó ör$ön kivül még más htóságok CS örsők is keresik H II vl«szvonst kérö jelentés z Ht felsorolt össtes dtokt ll thnzu kkor hírkötpont z összes érdekelt örsöket és prncs nobágokl értesíten tudj z el!ogt ás ró l és rról ogy z elfogottt hol tlálhljik vgy nl vehetik át ellenkező esetben újbb u'&t-vállá&r kell i dőt és m un ká t Elmek zonbn még komol ybb következ fecséremi ményei is l ehetnek Az örs elfog egy egyént kinek nyo mozás9t kérte Az illetőt átdj pl fözolgbírönok de erről Vi8SZ8Vonást kw jelentésében nem emlékezik meg A priorálá$nul kiderul hogy ezt z embert egy másik örs betöréses lopás lpos gynuj mitl keresi A hlrközpont bbn it esetben kénytelen z elfogó örsöt ulsitni ho gy z UJet: Mllétll öl másik őrsöt érte sitse Előfordul hogy z Uyenképpeo késedeltnecn érte sitett örs járöre - mely késedelem mitt csk np ok e!iqgndók kézre Q kidet'ülés körülményei kemilése esntén pedig z hogy elfogottl vgy ker eset tel mi tö rtént z boi tlálh tó és hogy z örs z elfo v nás oofutákor bir gilsról kit értesittt A vlss7o meg fogoly átvétele végett - nnk m ár csk hull helyét tlülj mert föszolgbir6 mr szbdouboc$tottn iiietöslrgi helyére toloncoltntt hhiron áttoloncolttt stb Az :E::l"lesités"-ek XlL ro vt lá kerül z z nyg melynek köuktétele célszerűnek l8tsik de trtlm miu 82 1-XU fejezetek egyikébe sem illik bele Az örsök tebát ne törjék fejüket nyomozti bejelcntés hogy jelentésük trtlm Nyé ben felterjztésnel tárgylhtó-e éq h igen melyik fejezetben A nyornozti bejclentést minden olyn emtb en tegyék meg mi kor zt gondo lják hogy nnk Nyé ben vjó közzététele bármilyen szempontból hsznos l eh el A közelmultbn z egyik örs csvrg ó cslót fogott el é$ dott ál A cs16dá! z ország különböző részeiben blrosgnk pr ton semmi élet Hlló! ft folyó ]döntései fénylettek bmolt os jég A sl!-l nem ért töb fel felridó zu gás mellett el!5zcnderedtem A lx IElkoblott le:fogllt és kitiltotl!'jtótermé kek' és X (Külföldiek elli!nörzé"se fejezet tételeibe7: II htóságok szolgálttják z dtokt A Xl rejeet kiegéstéseket trllmu: A klcgé!l7ltkt kro jelentésekben mindig pontosn hivtkon i kell tételre melynek kiegészítbsét kérjük A vimz vonást kérő jelenté$ck is hiányo$&k A vissulvonndo tétel megjelölése sokszor hiányzik A kid erítetlen bűn cselekmények n)'omozásánál mjdnem roh sincse nek fellüntetve A Mögöttem táblák nyúltk el titokztosn s bennük zúgott füzek l ombt l n erdeje szélvert nádu<lk Onnn se jött válsz csk 1\ AZéi ordított Hlló? ' Sromt sél vízbe sodorj bem éri át prtot inleget6 krom Sc kp v ál szt Ilt kell Sl: éjszkát WI lent'? A súl fütyulve kpdosott utánm le mrokkl verte hozzám hoorát Erosen beledültem boglynb S nettem flut Ostorozott ft vágy lehetséges: veszély ('lől Átús7;Ok Olt meleg vn s i tt mev g esz z Isten hidege meg WiD játórók rám tláln k s h mcgmo towek nájm h rctéri igzoló lpom rjönnek ki vgyok 8 végem Pedig megigértem hnndnpj v lkinek ki oem krt engedni hogy vigyázok m b'styln\ At{lS87k itt fgyjk meg? Deel/lber kilencedike volt és Sor ügy rendelte hog'y ne feledbeqem f'1 ezl 8 npot A széno l kínit mgát bová1áttm egy kis! fes7ek elkés7ltéséhez: Lábm nyomát szél befujj z ok em leszn ek árul6im vigyázni kell most itt ágyzsnál IS: hul lot t szál súnából rám ne m utsson árulón! Az14n bel'bújlm bogly ölébe és mgmr hiu tm fl széutkrót Megnyugodtm Ennek igy kellett lenru!:i hj!j lehetek csk Reggelig meg leszek s ztán ES7mbe j utott II gitór figyelmeztetése: Igz itt fluvsl 8umtben foürűen járnk Ké m u!mpe67 R z ök evény el3ltuk mi ndenki kit innét od felé menni tnálnk mulv jel enhet Nyú181"á volt csk persze!i hogy zt puskszó felrimztj úgy engem is dörej éb lztett Löttek? Mi tyánknyi időre ujból jelentkezett G2 él et : vn Ki? lbol vlki stélrc bízt kereső szvát: hhh6! Hbhó' A fcllu f('un visszfeleit \'lmj c<;u folód6 Oóóó l Vlkik járpk erre Boldogsg v oln csk zt tudni hogy v jjon QZ üidfuök-e vgy 8 hsonsorsúk? :Még h révészék hogoskodnánk így egymá$l z vol n o? igzi boldogság De jó voln tudni S vjjon merre vnnk '? Ax is lehe t bogy nem es merl ilem tudn i kik ki:ilt6k nem b ú jbtok ki Ihert b zok voln n\< végem H ned) zok jó voln muttkozni hálbn átsegi tenének? Tim mégi II réves2ek kik ilyenkor jönnek ál segit en i Igl' z is hogy gátör zt mondt : á Hej hány lest"ér elbukott z árm ánvságu n! ko Mg:yruJ szól özülök sok; merl odvlósiilk udj mi rél!z; moet odmrdt hát tudnk s ki erre sietne ál 11 fo y61l nk leső szó mgyr szó múgy is háth meg z o gunyju kt viselik hát mindent el mon d:l k II ::jzerencséllenek Aztán meg hull rájuk verés lsten kez mgán hát hllgsson h ilyene k köszöntenének mgár z ggyon lstennel! t? Nettl lehet mulutolol Vlmi hirtelen boglyár tuhn zlán meg eg szer v l i s után d;ibalva tör be hozzám egy htlng: - Hny ment nt ro?

5 1935 lkó egyének cimeil feltüntető jegyuket tláltk Az rr kijvet kci:tetett hogy csló \'A16zinüleg máshol is követett el eshlsokl és nincs kizárv hogy zok sértettjei k6zö1 egyesek cím jegyukben is szerepelnek ezért dmjegyzék nek II Nyé-ben vl6 közzétételét kérte A bítköz-pont eim jegyzéket Nyé " ertit" rovláb vette fel és így remény vn rr hogy sertettek megállpításávl II cslór t<lvibbl cslások elkö"etését sikerul ráblto nyilni örs - ngyon helye&en - Ezzel röviden vázoltm nyomozti bejelentése-kkel szemben fennálló követelményeket melyek betrtastól Nyé jóság mgg Téves értelm ezes elkerülése végelt m egjegyzem hogy fejtegeteseimet csupán z áltekint hetöség miu tgoltm Nyé fejezetei szerint mert egyébként természetes hogy VI fejezetben tárgy leírássl és IV fejezetben cselekmény elkövetési módjávl kpcsoltbn elmondottk 8okr z esetekre is érvényesek midőn pl bűnjeleket sorolunk fel z t fejezetnek vlmelyik elfogndór vontkozó tételénét vgy pedig ugynitt 8Z elfogndó áltl elkövetett bűn cselekményt váloljuk Nézzük meg már m ost z érem másik oldlát Tételezzük fel hogy csup kifogástln idejekorán befutó kényes nyomozti bejelentések lpjáq tökélete sen mezerkesztett Nyomozti Érlesítöt hord széjjel!l post z örsökre és htóságokhoz Kérdés bogy z ki Nyé -t kpj zt m iként hsz nálj fel es miképpen l$:názz ki? Mert II l egjobbn megszerkesztett Nyé is csk holt bet ü mrd h bb felhsználók nem lehelnek te\'ékenységükkel eletel Miböl áll ez tevékenység? - Tizen úgy tudom - "álszolt másik Mgyrul ember boglyán Itt blr fl fejcmtöl td méterre mc3sze Mgyrul beszélllek Hozzám vlók vgy elle nem? Révészek kik átviszi'k AZ embereketj [{él - Bitng népek ezek itt Te - ordttott át szél T\Íg<isál vlki - Mjd ki káig vrn i! Ictl -- lest egyszer z ö résl'!ült j3 nem :tell so Szólt rá m ási k vlki Vlkik voltk kik 7 A lélegzetemnek vigyázni kel Kint Jbdobogás ztán üjr ránehezednek búvó helyemre Szótlno:t mint Lefinek? Várnk? fl s2él is - Gyujtsunk rá ztán gyerünk most Kik ezek? issz::r! Hirtelen eszembe villnt: h z üj urk kint le vők nekem boldogságot jelent e pár 8zÓ H révészek belnek kia itt smkták várni folyón át igyek\'őket kllot keseruség e" h mflgmsorsúk kik hilib jöt tek ki idet 8 prtr s most visntétnck - Várj csk ne gyujts rá! - s18kltottö meg elmél Áe<l$emet ft kintrol jövö visszfojtott bng - Vlki jön mrról! Kik jö nnek 7 Csend semmi nesz c'mk zúgás folyó [ell Velemtrtök jönnek vgy ellenem jövők? Eg}ik roménység másik Nem tudo m nem itt bog lyáb n semmit se tudni csk nnyit hogy ket ember vn [elettem k i nt kél ismerellen kik mo!:;t vlkit Icsnek krom zsibbdt lélegzetem soksmri vissztrtásától lig volt levegő tüdőmben hibm Js éppen rossz hely A zetben 137 CSEND6RSOI LAPOK március 1 vn z egész nágb61 csk vörös kérdőjelet lát tm szemp!ll elötl jmbolyogni nőni s egész kuckóm mg 1\ dobogó szivem volt Egyszer ft hrctércn kél ór EI<;ösorbn bból hogy Nye m inden számát eleje gondosn lit t31 végig lhtelr'ől-tétclre figylrnesen ('5 kell olvsni A Ny-é-t 'Úgy kelt felfognunk min t egy mely smkszern tömör npon ként tnegjeleoő sukl}>ot seggel z egész Orslág tegnpi b6nugyi kl'ónikáját tarj elénk Ezután zon kell gondolkodni bogy z olv;;isottrk ból minek vehetjük mgunk h:znát és hogy miben m ivel lehetiink 8 mások segiu\égére A kitúzöll célt: 8% elsjigetelt nyomozó te\'ékei1y ségek között vló kpcsoltot csk ezen l úton vlósít htjuk meg 3 A luirom feltétel 1 közül ; olv&sdi 2 másokt támogtni e:ddöszerint sjnos vlósul meg A kiknázni egyik scm leglább is nem megk ivánt mértékben mu1tkoribn egyoohs után két örs kérte imétf'l ten 8-10 nppl zelőtt felterjesztett nyomouti be jelentésében trgyult ügyének letárgyl3sát zzl hogy z eddig Nyé-ben tnég nem jelent meg Nem kell mon ddofll hogy mindkét j['lnté9 vontkozó jelentés be érkezése után 8zonnl np\"uágot látott fl Nyében de!lz iuető örsprnesnokok elnéztek Ezek örsprncs nokok kik ft SIlját Ö1'SÜket érintő é" sját mguk kén-e 8ClYl vették észre NyOtnozti JortesílÖt elejétől végéig nem olvshtták t vgy h igen olyn figyelmetlenül tették mi z át nrljl olvsás nál semmivel scm ér többel Az lpos átolvsás ft Nyé értékesitésének lllj elengedhetetlen feltétele H nem olvssuk Nye-t Itiáb vn z kál'dlilyell jól megszer kesztve nem válthtj be hozzá füzött reményekel nyömoztok mogjelen6sét A rtesitöt Nyomoutl tehát z első betütól z hosszáig permetezett rám géppusk pncélj mögé 8Z orosz géppusk 5 kor nem voltm oly bizonytjnság bn mint ezen folyó prtján - Hé! - z v8g:0tt éjszkán december kilencedikén csendbe ft él pct {elöl jövő hng rzett benne meglepődés és vjmi ridt&g Hllottm zi háló lélegzetét Ki tlált ffif)5t kire 7 A ké-t vlki boglyál61 elmozdul t és egyszerre kiáltott: - Ki vgy állj! Csk e pillntbn tudtm hogy kik ezek vjcldk Fegyverzörej kfsért e ft!izvukt ht oem lehetnek nll\ sok mint Azz fegyver lehetett révészekdel is meg z utnm igyekvök kezében is ig8jll hát hogyne rbl6k ';{l szemben mért ne vennének mgukhoz ilyet mrdt fl háborúból -- Mi dógod itt? eles és dcos volt fl bng prl (eloi : - Szénáért jöttem ezért itt e Megdöbbenlem még jobbn ; Vilik fejem fe-iöl szént - jszkn te lsiván éjszk ')! Ide jál'sz mi reszűnkre?! - úrditotl tőlem lló - Aknrki része ez l én szénám! - folyt voln még szö úgy cmlél<szelll de- vlmi cstttull zub:ll hrtm jeges lett szél bel ebúgott ft feszült pillntb" kétségbeesett jjj! \'álszo1t ki jött SlBvát egy lövés nyelte cl Oh mi 'Dl l z ft jjjhoj: kepe'3t! A Ioly6n ltdör gött t\ flu vis$:mkuldte plt kvrgott felettem m is Vissz-vissztér

6 utolsóig minden örsprucsnok köle-les gondolkodv t olvbsnl A felhsználásr kjknázásr csk Nyé d tink réz1etes megismerése után lehet bozzlátni H ez megtörtént z örs Nyi! trtlmát bból más szempontból vizsgálj trogy nnk egyes örsök htóságok nyomozti bejelentésein illetve köz lésein lpuló - tételei nem lát5znk-c összefüggésben állni sját örs vlmely ügyével A Nyé egyes feje- utei egymást kiegészitik A ll fcjezelben pl olyn egyén t keresünk ki folyób fújt és holttestét víz elsodort : ezt z V fejezetben tlálhtjuk meg merl z V fejezet tlált hulláml számol be A VII fejeut z elveszett tárgy kt álltokt sorolj fel ezzel szemben vm fejezet tlált tárgykt ismerteti Az T fejezet tételei meg mondják hogy kit ke1l elfogni xn fejezet megtörtent elfogtlokról számol be Az l IV VI fejezet tételeiben búnc5elekro6nyekkel kpcsoltosn nyomotndó bűn jelek vnnk felsorolv ezeket tételeket VIll rovt bn szereplö tlált tárgykkl kell összehsonlítni stb stb Ezeket z összefüggéseket ki kell hsználni H z Öl':! vlkinek elfogá!'lát kérle figyelemmel keu kísérnie 8z 1935 mórclus CSENDORSSGI LAPOK 138 r lejezetct hogy embere nem követett-e el vlhol mm büncselckmén)'t is mert ezáltl holtrtózkod3:58r támpontot nyer A IV fejezetet hogy z ott tárgylt kiderítetlen büncsejekménycknél leírt elkövetési módok ból nem ismer-e rá z ö embere mooszcrére ; vm rov tot hogy z embere ltl euopott bünjejek nem bukkn tk-e fel vlhol továbbá XII fejezetet hogy z áltl elfogni krt egyént nem fogták-e másboi el 'ts igy tovább Eddig z örsprncsnok rendszerint csk sját mgár gondolt Ford:tluk meg most z egészet Az örs Jl8l'nc!!-nok tnulmnyoz13 Nyé-t bból s'zcmpont-eonek is vége! - szóllt meg vl:-d kit regebb röl ismertem Aki jött tehát Ank most se ki z 'ége Nem tudtm Minth mgmgimk morogná kint lev6 károm kodotl is minth megbá:nás bujt voln hngjáb olyn színe voll szvánk de nem z én nyelvemen Idegen nyelven Hát ök állnk itt előttem Ug krnyujtá8nir Most mér tudtm hát Aki jött s lehet hogy értem Eggyel de\'esebb vn jött z volt tehát le&tvérem immár A káromkodbl"8 máslk felröhögött - HÍlnyjuk szénár hgy slujön! Erre roásik is röhögött 1gen igy kelj nevezm II válszt mit e szvk kiváltottk belőlük Lá:bdnboglts vegyült bej tje úgy láttm igen láttm hogy indulnk bulö test felé és mnr Dlozdultm hogy kiugrom nyo morüságos helyemröl és elrohnok bele folyób és át Ú81o:C \'gy odve8lek itt nem mrndhtolc z öklöm szénábl\ túrt hogy lökök mgmon hogy 8zétdobom fejem felelt 8 tkrót és köz;éjük ugrom bbonásk hilvhyi Bzét ugrnk és én eltűnök sötétben ki4 kerujöm lövést és nem kell ilyen nyomorultul elpusz tulnom szenát rám'ujtják ugrom már mert úgy hitsziit Sors mégis fejemre kr ütni A lélegzetem kimrdt fülem égett szájm kiszárdt e rövid perc ltt A dobogás nem hlltszott tovább Elmentek 1 * Re-ggelre kel ve nem befödött mindent Bmlt r; volt nyom semminek A h6 emberi ezetnne látni lehet 1 kivánnk ból hogy bbn másik örsbk htóságok mit ere ne -e ük szükség vn mire tudni mit szeretnének or Jtnm t olyn egyént kjre felvilágoshást tudn n mely ekmeny bíincsel tént-e vlhol olvn kiderítetlen nek elkövetési m djából vlmely áltl ismert személy gére lehet következtetni keresnek-e olyn bűn Ó tettessé bson jeleket elveszett -tárgykt álttokt melyekhez tlált illetve melyeknek megttálásár61 ö tu? lókt H igen zonnl tol1t rgdni és tényt vgy gydut z illetö örssel vgy htósággi:ll közölni Csk z ilyen és munk vlósítj meg igzán Nyé kiw'zött célját t kpcsol s szüksége között ok nyomozás z elszigetelt Iétesitését ; csupán ez biztositj sikert igérb gymást ij támogtó vállvetve végrehjtott nyomozó munkt Az elroondottkból kitűnik hogy 87 kényelmes ólláspont mely szerint Nyá futólgos átnézése köz ben csupán rr fordítunk fígyelmet hogy szöveg n hol fordul elő vojmely áltlunk ismert név vgy pedig z örskörlet esetleg szomszédos örskörlet egyik helyé nek neve és érdeklődésünket gépiesen csupán ezeknek tétefeknek szenteljük nem szolgalhtjb kilüzött célt A ' Nyé ilyen módon vló kezelése semmjvel egyenlő hírközpont Nye segitségével elért eredményekről z örsök jelentései lpján sttisztikát vezel Ez sto tisztik vlmint z örsökkel vló állndó írásbeli érintkezés zt bizonyítj hogy Nyé - kívételektől eltekintve - ilven kezelésben részesül és így -értékes dti ngyon ;ok örs részérol szinte teljesen kihsz A náltlnul mrdnk Arr hogy csk sját és szomszédos örsk8rletre szorítkozó hiányos érdeklődés mennyire nem helytálló szolguljon z L S és társi áltl elkövetett soroztos bűncselekmények elkövetési lettesek mozgsát idejét és szemléltetö helyét vázlt vlmint bizonyságul A vázlt nem trtht igényt tökéletességre Csupán zt trtlmlz mit z irtokból ki lehetett l1ámozn1 Igy pl rendőrség roűködési terüjetén elkövetett bun cselekmények jvrésze ismeretlen ezért vázltbn nincsenek feltüntetve A Hjdúszovátboz vezető út és z onnn vló vissztérés nem tűnik ki z irtokb61 zért vázltb nincs is berj201v Vlószínűnek látszik ez hogy L S és társi vázlton feltűntetett btincselek ményeken kivül más helyeken még egyéb büncselekmé nyeket is követtek el melyeket zonbn nem sikerült rájuk bizonyftni A váut dtink tnúság szerint előfordulht hogy z örs sját kidcrítetlenül mrdt bűncsclekme-nyeire vontkozólg szom8%édos keriuet eilentktes htár közelében elkövetett bűnesetekbid rezhet támpontokt SZC4 Az Ugyes hivrtsos bűnöző nem respektblj z ör!'! körlet húlrlt söt mint zt L S esetekből láthtjuk 'l orzághtárokt sem M itt holnp ott bukkn fel BüncJrolekményeit lkóhelyétöl gykrn ngy távolságok bn kóveti el zutím ismét visszhúzódik odujáb {jelen esetben egyrészt Szolnokr vgy Vetsenybe illetőleg román mcgsúluott terilletre) H büneelekményb61 szármzó hszon már fogytán vn újbb "Uzleti" útr indul Össze-vissz járj z országot kihsználv 7összes közlekedési lehetöségckel Csvrgá<m\ közben büneselckményeket kövel el és egyben újbb büdcselek mények elkövetésére lklms helyek után 5zlmtO l A bűnözö gyorsságávl és mozgékonysilgávl n nyomo zás gyorsságát és mozgékony9ágát kell szemb e helyezni A vázlt dti megelozö szolgáltr sem vetnek előnyös fényt Mjdnem hihetetlen hogy bnd kötel két éven keresztuj 7 orságot keresztül-k sul j6rv

7 139 CSENDöRseG! LAPOK 1935 március 1 VA ZLAT ls és ársi I:iqnyok 0)ár61 u elko'ldett tolul ueleffme-"yeik f'me:tólh lyéröl e'l u1ejeröl - Mérlék: t I "II' " " Ajdwnl " " O üouelumk 1'tIllil} 1I 1 1\ kl- llc IJIAGYARAlAT tll\o"' t- 10 t HI! ho 11 totl 'Uowog -- ník piírol qipo{'io I)01l - - E I\hoI II 'IHl"h!"rill 1 r'nt JtlZO" I'On l hi $llnn: "I:eto' u'b r u oh II vilutirii il Mt wlnrt' veutó uton ei ItZl h6dehdi tjdo2cj tóriént A htlylig" U!t i lárojelp1l leő umolr bulluelekmenyf' elkö vet-lol IdtJit te'uk pe dl9 utteknte/l)' Mmit jelll" R" I'blí\l(huu Fel!oti 6'0 DeoreJ t l lo pukuetr ul u IU l ige- nl! utál! " t r) UflIFrJ Uli!! l u'" lott ujtnfj-t1!: l "iiwli ott b Jt{'loeJel!éert lklfeni" folytthtott formális rblóhdjártokt nélktil hogy vlhol megelőző szolgált hl6jáb kdt voln Fejtegetéseim befejezéséul Nyé helyes és ered ményes felhsználásár vontkozólg néhány példát közlök Jászkrjenö községben 1934 április 7-én vi1t8d6r ismeretlen tettesek egy ottni lkos lkásáb betörtek és onnn különbözö ágy- és Tuhnoroűl- vlmint egy retlkult loptk el A bevezetett nyomozás nem ért el eredményt A tettesek kilétére támpontot szerezni nem sikerillt ezért z örs hírközpontnk nyomozt! beje lentést tett A betöréses lopás mint kideritetlen bűn cselekmény z ellopott bűdjelek részletes felsqrolás meuett Nyé f évi 79 számánk 29 tételében tár gylttott le z örízetbe vtt tárgyk jászkrjenői betörésböl szánnznk A jászjtrjenöi örs tárgykt sértettel megnézette ki zok közül többet sjátjánk ismert fel és igy betöréses lopás tetteseinek kiléte megállpítást nyert április 23-án SOmog)'szob községben S Péter ottni lkos sérelmére betörés útján egy kerékpárt lop tk el A somogyszobi örs lefolyttott nyomozás során olyn bizonyítékokt tlált melyek v!ósúnúvé tettek hogy kerékpárlopást egy K György novű hentes- és mészárossegéd követte el ezért K György személyi dti és személyleirs vlmint kerékpár részletes leírás mellett K Györgyre vontkozólg II hirközpont nk nyomozti bejelentést tett A nyomozt II foly6 évi 95 számu Nyé 4 tételeként tétetett közzé melyben K György mint ejfogndó egyén tárgylttott Fejtegetéseim szerint ebben z esetben nyomozt közzétételét kérö örsprncsnoknk Nyé következó BzlÚDit figyelemmel kellett kísérni hogy ott nem jele nik-e meg olyn közlemény melyet z eset kideritése érdekében hsznosítni tudn Mivel tettesek szemé lyére támpontok nem filjottk rendelkezésre z elköve' tési mőd /:Iem muttott fel jellegzetességet eredményt főleg t ellopott bunjelek felbukknásat61 lehetett várni igy elsősorbn vm fejezet gondos figyelemmel kí sérése volt 8zUkséges Eredményt ebben z esetben vgy K György kézre kerülése vgy kerék -pár felbukknás révén lehetett várni ezért Nyé vm és XIT fejezeteinek figyelem mel kisérése volt jánltos Az 1934 évi 124 számú Nyé 69 tétle ltt vm fejezetben ("Tlált tár gyk") közlemény jelent meg moly szerint gelsei örs A Nyá foly6 évi 83 számánk 29 tétele ltt "Tlált tárgyk" (VIn) fejezetében tápiószelei örs nyomozti bejelentése lpján közlemény jelent meg mely szerint z örs két cigá:nytól különböző ágy- és rubnemüeket vett örizetbe u:gémye'1 chmi Tegényében kövctke::ökel irj' A két tételben szereplö tárgyk némelyike hsonl tosságot muttott ezért indokolt volt feltevés hogy Épdefles hogy Jóki Mór) fél z ts1f?-bejl meg)eumt JŐ"l'Ó s=ó::d "Az örök béke fenntrtás ljégett mifrdett :er';;ödö ll'eli fflolyben rikik z mgát európi z 6ltláu03 nemzetek li) tu uilgtot1!inys:éknck cí=8iik 8 és frikik 3-j képt'lselőuel ueszrek E::elött 60 évvel látl Jóki z me ré!zt" NépszÖ1l6tsegett

8 trom kl mozdultlnul állnk helyükön orrnyítúsik bártyá pislogó beesett szemük bitszerúcn tágulnk juk elötgnik Fogztukt összeszoritják csukott szá ngy erö\'cl scm feszíthető sr:ejjct szüjswglctböl köz ségocn egy ej gánytól Ngybk6nuk kerékpart veu örizetbe Az S PHertöl ellopolt és tllt kcrékpt között hsonlto'iság muttkozott nnáj is ink:'tbb mert tllt kerékpár név tábljiul "PIt'r" né'v állott A megínd1toll nyomozs során sértett ke áprili!' 27-en rékljárt m:\hráénk ismerte fel A bűnjel megkeriuésén kivül így 8 tettes kiléte is kiderült és K György kit tndgyszobi örs R lopás elkövetésével eredetileg gys nús!t{}ll gynlitól mentesuil O János S társ tököli lkosok lkását április 15 e :U-e közö tti ídöbpo i8mereúen tettes kinyitott ODnn küjönoozó tárgykt lopott pontol nem siketült szerezni z örs és ] 935 márciue 1 CilF:NDIiRR1l:G1 LA PO" HO el A tettesre tám nyomozu bejelen tése lpjdn e betötl'sl"k mint kiderítetlen esetek folyó évi 96 Hzán1ú Nyé 3G tételben trgyllttk 1934 máju" 8-én e Dgytétényi örs üldözött de el menékltll cigányok áltl egy bútföldön elhgyott gy nus trkot vett őrízetbe Ez z esemény nz örs jl'len tése Alpj!n folyó évi 106 scimú Nyé 65 tételekí:nt Tlált tnrgyk" rovtábn tétetett köné A két köz leményben leirt tárgyk között hso:nltosság látswtt Az enol (l körillményről értesített tököli örs intzkedé8ére sértetteit llmt tárgykt megtekintették és e3clct!t!l-jtjuknk ismerték fel A sok közü l kirgdott néhny esetet NyomozU rtesttö hely!'! felbsznójssr "ontkozó fejtegeté!'icim ii1usztrálákeppcn i15mertettem liegjegyujll hogy euk n(ol figyelést S z erdekelt ötsök érlet;itését birk6z pont teljesítette Fejtcgetéseím lényegét rövid mondtbn összegezem Tegyünk idejekorán jól hsználhtó nyomozti bejelen t&\eket Nyomozli Jl':rtesttöl pedig elejétől végéig gon mértékben ei8stör II mgunk szempontjából de h m6dunk vn rn nyujtsuok rrtílsoknk i:t segitseget dos/ul tnulmlmyozzuk át knázzuk ki teljes Fertöző lóbetegségekről lrt: Dr Ele:t IIKECZ BÉLA Wrtsálltor\' betegségek ket CSoportr osztbktók: d terje nem l Amelyek szerveutröl -survezetre et nek csk olpn álltokt tesznek betegge :unely k sériijés folytán fe11öz meg betegség csiráj Ek fertözö de nem rgdós tk>tegségek Ilyen belftgseg tetnus 2 Ebbe CSOportb <lzokt bett'gségeket 1'0['01 juk mel yek Rlllról-álltr ál l!ról embcrre puszt érintkezés vgy egyéb lklmi okok tkrmány levegő köz" clítwvel terjednek át Ezek rgd6s betegsé gek ;Ez utóbbik ján'ányokt okozhtnk melyek fd Iél'hNnek szűkebb körb n pl egy udvr állományábfl dr kiterje belnek egy flur vgy járál:ir SŐt z egé:;z orst8frr8 IS Azoknt fertöző és rgd6s betegségeket melyf!k ismerete- C8Cudőrségi szolgált mioden vonl korosá bun ngyi'ontossítg\j z lábbikbn imertetem ' Tt'tnu A fertw de nem rgdós betegségek CSoportjáb trtozik Dcrmcdésnek szrvs-belegségnek is neve ztk Okozój tetnus bcillus mely kerti föld oon trigyábn e gennye!:! \'ldékbn szeret trtóc KI)(}ni különösen kkor h ez ulóbbik lcvegótő j!; l el vnnk zárv A fertözé:s legkbnnyebben ptsérü lken át törtfflik (megnyillás sztgbehágás párt tiprás)!'-zoért kelj minden ptserulest bekötni A tetnus-beteg IO"k előre nyujtott lejjel és nyk- juk bűzös nvál ürul Je llmző hogy betegek végtgji oszlollsurgcn merevek A frok trtás zászjószeru Védekezésül és gyógyító elj{uíumci1 tetnus szé ll?rruinnyl rumot lklmzunk ebből minden lo\'s séget tárolm mennyi bizonyos nál sz:lrnyprocsnoksg bi kell Ve"ett( \ g Az öntlidl ZQvllt"'ábn ideges izgtoltságbn és bé-nuhisi tlinclekben nyilvánul6 fert őző rgályos beleg seg mly minden esetben hlálos kimenetelű z gyvelőben tlálhtó de előfordul Okozój : állt fertöző nyál hrnpásokozt \'e$zetl A nvű-ibwl is srtiteseken át jut vérbe Lovk kut ymrástól fertő rődhetnek A vl'szcttségben bf!tcg ló megmrt teelrészét le9z embert hrpdliljv dörzsöli ijedos nyugtln Utot ok nélkül megtámd s végül borzlms kínok között bénulásos tünetekben elpusztul Ojbbn kutyák veszettség elleni oltását mind honvédségnél mind csendőrségnél igen jó eredménnyel lklmo7z:k Ez z úgyne\rezett vesze ttség elleni meg előző ol tás \ 11;llrl'lle Heveny fertöző lázs megbetegedés Okozój : f\ ldpfene bci llus Lovknál kólikás tiin etekben nyilvánul mgs láz eg)ridejü felléptével Sokszor orrvérzós is je lentkezil< Az elhullás gututésszcdfen áll be A csend közben tnyákon pihenö helyről szármzó szénát eszik igy kö nnyen ki vn téve lépfene fertözés v estélyé;nek Egyes vidékel<en oz S1Qks hogy z Blhullotl álltok öl'ség lónl10rnány portyflzás helyeken külcnfele Sok esetben földelnek el bőret pdljíson száritják ájleti hullákt nélk ül hogy tudnák bogy 81ok lépfené ben pustultk el mivel beteg állthoz nem h ívt k orvost és z elhullfls okát sokszor nem is tudják A fel fuvódás ugynolyn tünetekkel jár mint 8 lép!ene Az ilyen ltunt böre felfrletéról lecsepego '\'ér pdlás meny nyeztét megfertőzi s &1 ide rktározott srkn melegé- bcn lépfen e spórii elszporodnk H ilyen szen6t ünk 100 SÚlzJékbn bjr:to6 fertőzés e te t A c'iendörségnlil f>ljlit t kölel<>7'ő minden óv tvflllzíln lépfene e lle ni védöoltm Ez két csoportbn történik H npl idököden Az oltás célj gyengilelt csirivl qdó fertözé!i hogy így lovk betegség enyhe lk Ján átve egy évig trtó védettséget Szerezzenek 1irigyk6r (ctdkókt'lh ) Az orr nyájkhtll1:yájá:nk gyulldásitbn és kör nyélti CáHltti) nyirokcsomók elgenyesooésében nyil vduló fertözö rgályns betegség TÖbbnyire fitl IOVQ kt (p6t1ovk) támd meg Idősebb lovkr csk k kor veszklyes b fitl komlkbn nem eslek át be egsé gen t Tünetei ; orrfoly ás torokgyuudá& ( v'íz z orron visztolyik) z 1Jtti nyirokcsom6k megdgdnk kltkdnk genyoo lályogok fejlődnek A betegek et z egeszségesektöl zonnl el kell ku1öníteni ;s szerelékctk kel együtt állbukt tej1iöuenileni kell Kcd ezö htássl vn gy6gyulásr szérlldlo7ils Neh sulyosnbb l kot ölt ilyenkor beuő tályog sok etben ez gyvelő genyes gyulledhs js fcllep het ' rn 1' z lltqk e lhullását idémteti elö

9 1935 tnárciu 1 CSENDORSGl LAPOK O"end6rttp BndIJpeslGn uitéz szlmd Bzi?ICly Bel tábornok ür ft m klr csend6rség felfig)relój elhld djzedzd előlt Háromféle lkbn ismeretes : lntluerwl Lovk heveny és fertöző betegsége mely kétféle lkbn jelentkezhetik: hurutos b mellksi lkbn Okozój: 141 betegek Vtrue vérében és tetnedveiben tlmhtó A h"mlt08 influellz{j tünetei : mgs láz ngyfokú tompultság étvágytlnság orrfolyás köhögés H mellksi Jk: nem cstlokozik hozzá leginkább enyhe lefolyású nyen enyhe lefoly6sú esetekben h nincs ki látás járvány megkdélyozt\sár jfullntoe z egész állományt beferlozni s igy betegség lefolyását siet tetni Hsonló ehhez köh6gési járvány név ltt isme retes lóbotegség mely enyhe lkjábn nem veszélyel\ OgyelDl kell rr hogy felgyógyult lovk meg ne bul jenek lehát igen kiméletesen hstnálnd6k A nlcllki influenz esctén lázs megbetegedés 2-s np ltt tüdó- vllgy mellhártyb'")'llildásb megy át Ez már rendkívui '\(eszedcjmes luert h07zá cstl kozó LUdpUszk6södés betegség lefolyását sú1yosbitj és legtöbb esetben elhuuást okoz A mellksi lnfluet1%úboz gykrn gyulldás is ink és inhuvelyelc csukozik z Tkonykór A lovk JdUlten lefolyó fertöús betegge me1ynél jeljemz8 tunet z orrfolyás fekélyek z orrbn z áll ltti nyirokcsomók idlllt duzznt A fekélyek kráter- szerűen bevájtk sánc8zcrgen kiemelkedő széllel és sz lonnt\s lppsj zhténnyel z orr n tud6k és bör tkonyk6rj Orrtkonykórnál folyás jelentkezik z egy- vgy kétoldli gennyes orr orrsövény nyálkbártyáján szürke vgy sárgll göb(scskék ezek feltőrése és szétesése után rágott szélü szlo nnds Jpú fekélyek mrdnk vissz Az ugyn87on Oldli áhltu nyirokcsomók duzzdtk kemények esetenként kifekélyesednek Tildötkonyk6rr utl különösen idősebb lovknál tomp gyenge köhögés nehéz légzés minden ki mutthtó oknélküli tgok duzznt hirtelen lesoványodás és vég BlSrtkonykónui bőr ltt borsó bb illetve illó ngyságú nem fájdlms tömött csom6k keletkeznek melyek feltörnek szétesnek es helyükön lonnás lpú fekélyek hsonló SUl mrdnk vissz mint melyek z olttkonykórr jehegzelesek A környékbeli nyirok erek olvsószerfien du'uildlk A tkonykór emberre is rendkívül rg6jyos és feltétlenül hlálos kimenetelü A nyilt tkonyk6rbn megbetegedett lovkt ht6sági rendeletre ki kell írtni Rejtett tkonykór felismerésének célját szolgálj muclnu szempr6b(l A mllein feketekavéh01: h sonló szinü folydék melyet Joortóriumbon kli1ön leges cljlirássl álutnk elő lnkonyk6rbcillusok te nyeszeteiból A mnlleinnek z tuljdonság hogy b néhány cseppet ecsettel szem kötó'bártyójlu kenunk belőle kkor bbn z esclbtm hr rt tó tkonyk6rrl ter tőzött szem kötöhártyján gennyes gyulldást idéz eló egyidejüleg ló hőmérséklete ór mulv 39 fok fölé emelkedik szóvl lázs le8%- Ez pozitiv

10 e l'e minden év őszen keru m11tin rekeió A mlltine7s SOl' cndörségnél es honvedségnél is Végre tl} lá* cskis csendör vgy hom'éd-jllorvosok lm'r tottk A lnkos&'íg lóáuqmitny{tbn m ki' állnttlryos végezhet mlleinezést csk Ríihkór Rendkívül l'gályos börbetegség RUhtkák OkOltá A beteg lo\'k (ertőwtt testrészeiket ngy \'iszktps rják rágják és hrpjfut A bőr 9 mitt dörlik kpo beteg le::trtszen l'ánco8 lc'sz szőr kihull sok esetben l'ílgs és véresl-e dörzsölés mjll ki is sebesedik Már segélyt kell 1\ gynujd eseten is zonnl 8Jltorvo!l:i igénybe venni Eg;yik ku!őnös L1kj z úgyneveelt hibri1hög melvuét másfjt tkák 8 belegség okoz6l E betegségnél többnyire z lomszlm közvetiti fertőzést A rühöség kezelésére fertötlenítö kenöcsöket béci h!izjlál ká:th\nyl{(mett s 3: bború llt n'ersoljt tk It gyógykezelés mellett zonbn z ál1 ok n8gyoll lertek t: leso\'línyodlk s e2él"t egy uj módszerre kéndiosydos gázke7ejésre- mely utóbbi külön e célr: kfit<'tt gázkml'3kbn történik Béke idején rübk6r csk f;zórványos:m fordul elő inkább háború z éh ség és 1935 mrcius CSENDöRSJ1:GI LAPOl{ 142 nyomor betecsége A lo\'k nyári ekcémáj mely Dyári meleg hón pokbn börviszketl!ssel és pörk képzödéssel járó borbe tegség lkjábn jelentkezik föleg nykoldlon és n nyereg hel én Miután tünetei sokbn hsonlitnk nihkól'hoz e betcgég megilllpításánál is ngy óvtos sggji kell cljrni 1 Sót z is elöfordul hogy titokbn zok csptok gy kol'ltoznk z új fegyverrel enel bl'cohulnk melyek háboru esetén Mikor tlálmány átesett z első kisérletezé!ri idő s1kon és szélesobb kötökben is tudomást szerezhetnek létezésérő l z idegen állmok ktoni kémei tettek mezejére léphetnek Elsősorbn megfelelő lklmt kell keresn tök és mgs jutlomr számítht z ki elte módot nyújt Elmondok egy nemrég történt esetet melyből élénken kiviláglik hogynn ell hsonl6 elyze ben eljárni és miként kell elkerü1m fenyegelo vesze lyeket A Rivieráu egy előkelö szállodábn lkó nyugl mzott ngol tábornokol élénk párbeszéd költött fel keső éjszki órákbn A szomszéd szobáb6l hlilszolt iulngos vit A tábornok ó\'tosságb61 nem gyujtot: villnyt Minden szót olyn tisztán érteti minth z Ő 820bájnbán beszélgeuek voln F'elkelt és óvtosn ft összekötő jtóboz surrnt Csk most vette zobát két ' észre hogy z jtó kinyilt szállod személyzete vló $Zinilleg reggel tkrítás ut{m nyitv felejtette A tá bornok mikol' este {eljött szobájáb nem vette észre ezt 1eledékenységet Most kihsznáit kedvező l klmt és megállt nyitott jtó mögött A kövelke?i> párbeszédel hllo tt: egy nő könyörgött egy férfinek bogy mondjon le mitsnpl'1l ten'bevett útjilról mert semmi szín ltt sem mrdht most egyedüj híszen n férje - kit úgylátszik elhgyott - minden pillnt bn betoppnb t és rnnézve szörnyü kínos lcnne h egyedül tlálná ilt Teljesen ki lenne szolgáltntv bru tlitásfujk nem lenne ki megvédje Ezt brátjánk is be kell látni ennyi lovngisságot elvár töle el utzzek hogy ne A férfi zonbn hjtl!ltln mrndt Erélyesen ki jelentette hogy jelen kell lennie ránéz\fe fontos ülésen elte bmtnójét nnm viheti mgávl de három np múlv 'feltétlenül 'Visszjön Ez vitu vlószlnilleg ddig trtot t míg mind ketten le\'etkóztek és lefeküdle-k A lámpát zonbn nem oltották el Rövid szünet után nó megint felvette beszélgetés fonlt - Mondd Az ngol ktoni hirszerzö szolgáltból A lámpkereskedo Angliábn z Intelligence Service" végzi kul {öldi birszerzést de föleg bdsereggel ls összefüggő titkos politik működési területe mig hdsereg belső kérdéseiben hinzerz5 STolgáltol Wr Office és z Admirlits mg szkképzett embereivel végezteti Az új lulborü lechnikájimk kérdésével S(lkl fogllkoztunk mi ltt kloni célokr vontkozó gépekkej élj kémii ősstetételekkel végzett kisérletek eredményét értj Uk :F'rndország meuett német ipr nk is jelent3s szerepe vn e téren Az illetékes ktoni körők rend'9zerint titokbn trtják z; új ktoni tla t mányokt és néh még évekig sem jut nyilvánosságr egy-egy fárdtságos kuttómunk eredménye de mind mellett kipr6bálják és tovább dolgoznk tökélclesitésén m édesew miért kell "isszutznod Z be? H meg krod trtni bizlmmt tudnom kell mu'rl hgys éppen most mgmr? Kr fájdságért mert ('Zt mugy sem értenéd meg Mcs Nnclte de hogy megnyugt'\slk mcgmon dom hogy egy igen fontos th ilmány vizsg8j6bizottságá nk "gyk tgj és nem szbd hiányowom egyetlen sem Megbeszéléscink néh éjfélig is eltrtnk ilyenkor egyikunk Bem megy lkásár hnem titkos klubhelyiscgiinkben tölti z éjszkát ott trtjuk össze jöveteleinket is - válszolt férfi lilésr61 - Oh 1tZ szőrnyü luleltns lehet! Ngyon kiesiny helyiség! Ugye te Prk '\ trsse 14 szám ltti klubházt gondolo d? - 1gen - hngzott férfi felelete - de z rend kivül kényelmesell berendezett kis fészek A férfi és nő még sokáig OOs?élgettek és végui bbrd állpodtk meg bogy nő npont ngy gép kocsin kirándu1<18okt fog tenni mig brálj távol lesz A tábornok visszfekűdt ágyáb és gondol kor:ott ft hllottk felett Szomszédj vlószinűleg ktontiszt é!) bizonyár ngyon érdekes l'endkivlil fonton tlálmány ról vn szó Másnp korán reggel kelt {el táboj" nok z ngol kollzullitushoz sietett és CodesUrgöny ben közölte kj hflllgatott párbes1édet zben állomúsozó ktoni ltnsértz

11 március Osuld6nwp Bltdpestf"lI: A tisztikr fogdj vl Ezzel igen értékes szolgáltot tett hzájánk erröl később meg is győződött }oiiután :;Urgönyt kézbesítették ft cimzettnek Z-ben véletlenül éppen városbn trtózkodó kémünket bíztuk meg II megfigyelésé\'el Meg kell jegyezneru hogy h sonj6 helyzetben jogunk vn beltitásuuk szerint intéz kedni DunD kol légám következőképpen járt cl: Elöször is terepszemlét trtott II PrkstrS8e 14 szám ltli bz környéltl!n A szerencsés véletlen kezére jálszott szomszéd ház eme l ete ugynis üresen állt ft ház tuljdonos csk irodi célokr krt ezt ft lkást kidni Duno fétórán belül kibérelte z emelelet és ter meszetesen megkpt kulcsokt is Beszerzett élelmi szert és egy prnlgot vitetett Cel - ez voll 87 irod be rendezése Minden feltűnés hélkűl fclmszott fi háztetőre és pontosn ttnulmányozt hogyn juthtn színtén fel Lüné\ Ilélklil II 14 szfunú ház tetejére Idöközben délután négy ór lett Ebben z ónibn máj' nem szoktk Uresek lenni kluhbelyiségek A Rivj emről Z he utzó úr csk este Hz ór körül érkezhetik meg Ebből rr kövelkeztetett hogy fontos ülést csk másnp trtják meg Dunn -távozott új lkásár61 és he csengetett H számú bézb Egy szolg nyitoll jtót Dunn megkérdezte bezélhetne e ngyságos sszony nyl? A zolg nevetve felelte hogy itt neru lkik sz szon)' 143 CSENDORSmGl LAPOK lt itt cslt tal"ssösszejöveteleket trtn Dunn illedelmesen bocsántot kért de nem távozott hnem egy lépéssel még beljebb ment zsebéből gyors mozdu lttl vlllnyluxuslámpókr61 szóló rjegyzéket vett elö elmondt II szolgánk hogy ge csőd szelén li ö tujnjdonos és hogy mentse runi még menthetö Ilgy nl kir cscudőtség felugyelöjét rktárat gyor9o szeretné kirusitni Kereskedökhöz nem fordulht mert kkor zonnl tudnák hogy ny gilg tönkrement Csk mgánemberek megérts jóságát \Ieheti igénybe viszont minden elfogdhtó áron eldj készletét Dunu megmuttt szolgánk egy modern luxuskivitelű :liu61ámp rjzát melynek utolsó ár 250 márk6blln volt ruegljlpih'r és kijelentette hogy szo rult helyzetére vló tekintettel szívesen eldná 30 mar káérl A szolg csodálkozv nézte képet és álmélkodv k"rdtc ; - Jól értettem 30 mrkát kér érte? - Igen - válszolt Dunn - 30 márkát - Várjon kérem - mondt szolg és bevitte z egyik szobáb cégjelzés nélkuli árjegyzéket Néhány perc múlv egy urrl tért vissz kiról látszott hogy civilbe öltözött ktontiszt Megkérdezte Dunntól bogy hjlndó Icnne e több ijyell lámpát is eldni? Dunn zt válszolt bogy három egyform lámpáj vn és drbonként 30 márkát kér A2 üzletet zonbn még m kellene lebonyolítni mert égeto $ZUksége vn pénzre A ktontiszt nem emelt kifogást Dunn kikötése el len zt mondt hogy este tizenegy óráíg szállíthtj lámpákl Dunn köszönt és sietve távozott Az utcsr kon intett egy gépkocsink és hhoz liunpngykeres kedöhöz hjttott kitöl z á:rjegyzéket beszerezte Há rom lámpát vásárolt 600 mál'k vételrt fizetett ki gépkocsijáb tétette mind három lámpát és sietve tá vozott Egy kis káv1?húz e!ött megáilitttt gépkocsit csomgját ruhtárb téteue és megivott egy csésze kávét

12 """ --- """' = " = -= = = - földszinti tánmlg6bu állitották fel máslk keltöt z emeleti ngy tnácsteremben helyezték el Dunn ngyon Issn dolgozotl hogy lposn körwnézhes'1en Elvágt nz egyik tíunp vezetékét ltimpll természetesen nem égett DunD mentegetödzött zt mondt hogy csk kis irttáskót készülék tervl'jmt és leírásál megbesú Még tnp este tlálkoztm Dunnl és t el vitás lámpnj hogy o7t8 ElhLár lést trtottunk vártlnul hlsztj 8 kití1zött tnácskozás npjáig és ért és kkor jelenik meg mikor tnácskoz-ás véget szétoszlnk A házte tőn lé'ö örhelyed1l'öi jelenlevők keh be megbeszélt jellel tudtárn dom mjd nlikor Jvltásrol vn Ó de nincs nál ft jvitasboz szükséges szersr\:m holnilp visszjön és megigzitj lámpát - Xem holnp nem lehet tiltkozott n klon tiszt - inkább jöjjön holnpulán Dunnk kifizettek 90 márkát és megigérte hogy - leprue Dunn jelzett npon éppen bbn pillntbn lé k pett be 14 mmú ház kpuján mikor jelenlevő!& már z előszobábn felvették felöltöiket A szolg de vrtn htilrozstlnul nézett hol jobbr boi bjr eléje lámpákt o megvette ki zt kt-outis ugynz sietett 6 pedig bejelentette bogy most megjvíthtj s Dunn mindent el6kcszitett Mo t ck megfelelő embert kellett keresnie Amint besötétedett új ottho nib ment és kipróbált kerevetét A ktoni ttse \'31 zonbn bossmsn titrgylt előbb Másnp reggel ll PrkstI$se 16 uámú házb mentem Dunn pedig vozott ML- reife1 bouúláttm elökes7il1eteim meg miulan DlE'gfele1ö utblgdllist dott korán - titokb!! táp kr ofonnl és hosszú zsinórrn szerelt fej tkteléhez Kis mi hllgtóvl feuopózlm házletóre átmásztm szom súlmú h tetejére és z egyik kéményen át szédos 14 leengedtem míkrofónt Feltételeztem hogy ez ké mény ngy tnácsteremböl nyílik A tetö és kályh mgsság közti távolsagot hozzllvetöleg ki kellett szá mltnom Az utcáról feui1ltszolt gépkocsik hirroáj telefont fülem hez kellett szontnoro hogy nc zvr lámpál A szolg felkísérte DWlOt z emeletre kinyi lesietett bogy tott z Ulésterem jtját és zonnl feldbsso Il távozók felöltöit Dunn egy pillnlltig \ ért zlán gyorsn kihsználtn kedvezö lklmt és min levis den zárt nyitó álkulccsnl kinyitott teremben ngy szekrény zárját de z jtót egyelőre nem tárt ki visszjött de Dunnt már D A szolg nemsokár széts7edte lámpávl foglltoskodv tlált Teljesen zonbn A szolg egy ideig türelmesen várt miutn Dunn ngyon lposn és hosszdlmsn dolgozott megúnt dolgot és elment Dunn reménykedése vl6r vált Elképzelé-Séhez jon z utci zj Rövid idö mulv egy jtó nvilását hllottm oot zt is tisztán hllottm hogy vlki ve hiven több irtlokot tlált szekrényben csend lett Meg voltm elégedve sikerült megkpnom keu összekötletésl MluLán meggyozootem JTÓI hogy készillt" lámp jvításávl gigmegy szobád mjd becsukj z; jtqt Aztán mély k yhábn nincs tűz megersitettem kéményben zsmor t Reggel nyolc ór volt Ebben z időtájbn nem szoktk tnácskozni VISSto80ntm Q lkásomr és kj nyitottm z egyik blkot Innen figyeltem 14 sz:ámú ház kpuját mert!útni krtm kik mennek be n kpun s igy krtm megállpítni tnácskozás kezdetét is bogy Idejekorán megint ft helyemen lehessek Fényképezi gépet vettem mgm mellé z blkb ér észrevéuenül ótosn )efényépeztem mlnds7okt kik 14 zfun hz kpujn belptek Szep számml gyülekeztek t nácskozáson vev s Röviddel féjtiz előlt elhgytm örhelyemet és meg m?ödésemct hutewn Kissé elkéstem Már megkezdödott s tnácskozás igen hosqzu ideig voltm z blkbn Gyoírássl jegye7tem z elődó vit Cskh mr voltm zzl bogy vlmi olyn készü lékrol beszel mellyel minden helyiséget meg lehet tisü Itnnt mérges géz3któl helyesebben szólv hosszbb le1g lehet vegyi uton Uszt levegőt trtni mérges gzzl ostromolt helyiségben Az elódás rt1mából könnyu volt megáupít h?gy ktoni vegyviz!gáló bizottság trtj ÖSS7c Jovete lt - gynis z ilyenszerű üj tftlálmányok ki próbu svl O K szoktk először fogllkozni RendkíYtiI nehéz volt elképzelnem zt készuléke t melynek rjzár (LZ eldó ige gykrn hivtkozott I'l1cgfelelö tampont hlánybn hg tudtm megerteni készülék kezdtem Us:ttán ljurkezetét Az elődást élénk vit és megbeszélé'! 1 volt rlun!lzkemberek hozzászóls rendkivül fontos foly múlv Dp nyolc nézve Azután elhtározták hogy és ónt mikrof m kihúzt Erre kozást cs ttják fi tná mvozók megint z blkhoz siettem t;srevcttem bogy trtnk kezükben Vlószin{Dcg ebben vitték "U( gépkocsit hoz Rövid idó múlv pincérrel má tott es lámpákkl együtt Prkstnse H szám li hjttotl Sikerült olyn ügyesen elrendeznie z ügyet hogy mg szerelte fel lfunpákt Az egyik lúmpát boln}jután 'Vissztér márcíus 1935 CSEND6RSGl LAPOK 144 követte A Két tokot teljesen kiürí tett benno levö irtokt felöttője titkos zsebébe rejtette szekrényt bezárt zután hm "et megjelent Dunn éppen Js!Ilfikor szolg megint elmeni5ben volt Udvrisn köszönt es bücsúz6ul zt mondt: reméli hogy lklom dtán megint sikerül néhány lámpát eldni Negyedór múlv biztonságbn volt Tlálkoztunk és lposn átvizsgáltuk z én felvételeimet és z ö irtll Jó munkát végeztünk rlékes nygot szerez tünk Az blkb61 felvett fényképeim nyomán megáll pitottuk kik vettek részt lnácskousbn DunD meggyőződött ITól hogy csk tnácskozás lklmávl trtózkodnk z urk 14 számú hózbn zolgin kívül senki sem lkik ott Vlószínűtlennek tl ltuk hogy déje}ött tizenegykor itt meg-beszélésekct fo!ytssnk" ezért t htároztuk hogy másn-p dél elolt Dunn VtSl'i2v18Zl már lefényképezetl lrtokl I?unn meghtározott órábn telefonon fe1hivl 14 számu házbn I kó szolgát és miuwn sikerult megtud n nk nnk á li sztnek nevét ki lámpákt megvette t ole DUDU lelefonb igy nevezte megál Felsz6m tott szolgnt hogy SJessen lkásár mert át kr dni neki néhány fontos dolgot A szo g tennészete sen kéggel tet eleget prncsnk egyedór mul DunD megint becsengetett 14 szmu bb de ezuttl senki sem nyitott kput Al : kulccsl ldyltott kput felsietett lépcsón álk u lcsá vl nyttott ttlnacsterem és II szekrén y jtját mgvi bo:r:olt irtokt VisS2:8tette belyükre élj mros8n megint z utcán volt l h Még 09I:lZÚ ideig voltunk 16 számú ház emeleté és sok-sok érdekes tnnácskozánk lehettern u n de ztán hirtelen gzdát cseré lt kib épulet es nekünk el kellett költötködnunk rjiol

13 1935 Volollcs l C80'ldórtlp Bl4dpe7ten : Ké1::di"umtléeki l!ltrdn 1928-bn egy áprilisi vsrnp Londonbn kul döncöt kuldölt hozzám főnököm z:ul z üzenettel hogy zonnl keressem öl fel Vlmi ngyon fontos komoly dologról lehetett szó mert vsárnp nem szok lk bennunket zvrni Fónököm ngyon izgtottn fogdott Azonnl el mondt hogy miért hivlotl A tengerészelre vont kozó legértékesebb tlálmányt zel6tt vló np elloptak portsmoutbi tengerészeti rzenálból oroszok! lezredes úr beszédet mond vértouswbor ulott felszóhtotlm hogy minden tekintetben legyen z ön se Klndos nyom07als - Átkozott 145 CSENDORS GI LAPOK március l kiáltott fel dlihösen Cel lá s7ldgálv fönökőm - Oroszo k? - kérdeztem illmélkodv - vont le ezt következtetés t? Vn bizonyiték? mihál - Az nincs - válszolt fönököm - de ugyn bizony kik követhették voln el rjtuk kivtll ezt ngy rllv&s7sngl Igény16 keckáztos betörést? Alposn meghánytuk vetettuk dolgot de főnö köm sehogysem tudott meggyőzni feltevése helyességé ről Elhtároztm - jelentette ki fónököm - hogy titokbn trtjuk dolgot rtesitettem hmburgi ber lini vrsói dllnugi és rigi csopottjinkt hogy láss nk erélyes nyomozáshoz de vigyázznk nehogy nyil vánosságr kerüljön II lopás RernéJem Mister Scott ön mindent el fog követni hogy ft helyes nyomr kdjon HB pedig tisztabn lesz nyomozás irányávl zonnl megkezdi müködéset z ellenséges kémszervezetben és pontosn értesft bennunket mindrról nu ott történik Korlátlnul rendelkezhetik mindzok felelt mire szük sége vn! Wjllims-et ScoUnd Yrd!öfelUgyelójét gítségére M délben lkásán várj önl Sok szeren csét! Tennészetesen megjelölt időben felkerestem Hol ders Greeo-ben levő viuájábn Willims főfelugyelőt (5 már munkáboz l!hott és Porlsmouthb küldött emberé től többféle felvilágosítást is kpott Beszélgetésünket telefon éles berregése zvrt meg Portsmouthb61 je lentetle z ügynök hogy befejezte vizsgáltot pod tos nyomr kdt kötilibelül délután bt ór körül sze mélyesen tesz jelentést f6felügyelő lkásán Id5köz:ben ejmondtm Willimsnek főnököm felte vését és z én meggyözödésemel - Hát önnek is z fl htározott meggyöz8dése hogy nem oroszok követték el betörést? - kérdezte Willims - Az juk lenne - z vájszoltm - szeretném tudni mi cél oroszoknk ezzel tervvel? Willims velem együtt zt nézetet vllott hogy csk vlmelyik ngyobb tengeri htlomnk állht! t érdekében titkos terv mcg$zerwse A kémügynök pontosn jelentkezetl Fényképfel vételeket hozott mgávl melyeken pontosn látszott hogyn tlálták szobát terv elhozás utrn A flbépitett titkos szekrény jtj D)1Lv volt itt trtották fl tervrjzot és leírást még It betöm ujj lenyomtát és tisztán láttuk Elhozt fliszekrény elött II földön hevero zsebceruzát is melynek rny"ódöjébc "L" betü volt vésve A tengerngyi hivtlbn dolgozó tisztviselök egyhngúlg kijelcotették hogy soh scm látták ezt ceruzát

14 tnulmányozt 3 lpossággl ceruzát A kém te nézeget en es figyelm és ket pe fén yké zámolóját A folyttt tovbb ügynök zonbn meg on Ilomás vsúti ptoni m utb so portsmouthi és gy PJlpított hogy szombt este ót nem utzott el gy tláltk nem ábbis l leg nus eg:y tisztvl<:elök Willims gondos bes nú8ii k senkit A hjóállomáson zonbn sikerült érde kes felfedezést tennie Olt egy sötétbjú sötét oorú középngyágú kék útiruháb öltö7ött puh sötétkék kezében férfi klpot ViSelő rosszul borotvlt reú b LisWlbon váltott jegyet el bőrönd és ktnlasks\'l d váróteremben sok irományt \!ett elö zsebéből és mlíl' múgyis túltömötl tskájftb gyűrte vlmenny it köt ben zonbn többször fidénken körü1nézett Különös vi5elkedése felhint z egyik tis7:tvisei Bnek "LpiDe" nevel mondt be és "Frnk;lin" gőzh jón utzott swmbt A el3te hét órkor LissubQ nb Williros ti kémugynök jelentése közben elővette ft hj6jú:rtok menetrendjét és rövid tnulmfmyozile után közölte velem hogy hjó hétfőn reggel tiz órkor ér kezik Lisszoonb WiUims elvette kémügynök h've leit és z ügynököt elküldte Mikor mgunkr mrd vllqttuk hogy egye1éirc tlldk mind ketten öszintén nincs más fontos megbeszé1ni vlón); Willims e meg ájlpstás után zonnl felhlvt telefonon Croydon repul6teret és megrendelt egy Párizsb jndujó repülő összecsomgoltuk legszükségesebb Gyorsn gépel be útrvlót és gépkocsin repül6térrc bjttlunk Este ki m lletti Bourgetben lenc ór tizenöt perckor Páris szálllunk le 1tt milsnp reggel öt órár egy Mdridb induló replll6gépet rendelwnk Hétfőn délelőtt tíz ór Lisszbonb UIA7 kor érkeztünk Mdridb Vonttl tunk és már este tizenegykor Willims egyik kedvl!8 otlbonábn miniszteri tisztviselő brátjlinjt Kellemes pihentük ki 'Ílti fárdlminkt Willims ngyjábn elmondt brátjánk utzásunk e célját A mgsrngú miniszteri tisztviselő zonnl tele fonált títkosrendör!'légnek és óvtosn megkérdeztelte vlmennyi ngy szállod igzgt6jától hogy nem érke zett-e od egy "Lpíne" nevü vendég? 'ejfélkor ooegbwllt házigzdánk telefonj Egyik detektivfelüg;'clö jelentette hogy z lmperiál szál16bn lkik egy lcour ncvű férfi kire pontosn illik kpott személyleírás A Frn:klín" gömjón reggel érkezett meg Angllából Ez mi em rünk ebhll7; nem fct kétég! be Természetesen mi is z Imperi!1 szállóbll siettilnk es szobát kértünk Lpine 16{ számú szobábn lkott nu htározott kivilnságunkr ugynzon z emel ten 172 és 173 számú szobákt kptull: Lpine már Já n volt Elhtároztuk hogy csk másnp reggel lé e szobá b punk cselekvés mezejére A miniszteri tnácsos rendel ku ne bocsátott detektívfelugyelőt hogy legyen evtko segltségunkre bbn z es t en h rendőri zásr lesz szukség - mi zonbn nem szándékoztunk g nybevenni zolgáltit de mégis megengedtük hogy 18 z lmpenl szállóbn lkjék hogy kéznél legyen h ugy l ul h lyzet zonbn nem vltuk be tervünkhe A:Tt 1935 CSENDÖSeGl LAPOK 146 eb b e oztuk bogy fe1ugyelönk további intézkedé h SIg szobjábn kell mrdni voltunk A száll o Másnp már négy órkor tlpn dábn még mindenki ludt Mi ketlen felváltv járogrt tunk W C be hogy 164 szob elölt elhldv hll Wil lims m gállpi égre ht gtódzh ssunk v ette z jtjn elé he1ye lolt bogy Lpme felkelt es tl cipőt Az étterembe ég nem mehetett le mert nyolc orw g Úlrv vn - ddig nem szolgilin k fel reggelit Y?N1 után be c Lpine c to\'bb utzik és ezért Attól trtottunk hogy zonnl most már folyton már ius l szobáj körul ólálkodlunk hogy hlljuk mikor telefomil ppen felváltottm WUli:iJIl8et z őrségről mikor k ül'pelt szobájából és W C felé trtott l(ö zömoos rccl siettem végig folyosón még sikerujt utólérdem WiUimset megrgdtm krját és R Lpine szobájáb húztm Eg:'ik függönyszárny másik egy J pine szekrény mögé rejtózött Alig foglltuk el helyunket mári belépett Lpine bewrt z jtót és z 8::ztlhoz ült Az sztlod hevert z irttáskáj Kinyitott ts kát és egész hlom irtot rjzot vett ki hlöle n II szekrt'my -m ögött iljltm és ész-revétleniil elörehjo l tm s hogy jobbn láthssm z sztl egyik srkát A mg gönyszárny mőgótt lpuló Willim semmitsem llhtott Ugy hogy végre pjerkezett elek vés ideje várkozás közben összegöngyöliteueol c ereztem Bwebcmben cs is voll nálm Jobb kezemmel fel zseberube Browni ngomt és áltetteru jobb lsebkendőmet bilin húztm mjd lssú nesztelen léptekkel elójött em r jtekemböl c egy ugrás1 Lpine mögött teremtem t orkon rgdtm d hogy n e tudjon kiáltni szitjab lömtem 2sebken ÖJnet ElTe Willims is előjött és hirtelen felvont pisztollyl Lpine előtt tennett én pedig felhsznltm Lpine megdöbbenésél es hátrkötöttem kezét A[inden további nélkűl megkezdtem Lpine kihllg pedig -vissz omgoll z irtokt z irttáskáb zután álkutatt kéziböröndöt és z összes cs tását Willirtns 9zekt-ényeket végül pedig mint ki dolgát jól végezte kinyitott z jtót és szobájáb mjd visszsietett Közöltem vitte z irttáskát hizkuttásunk okát s előre bejelcntettem hogy kiveszem szájbból zsebkt'-ndőt de h kh\ltni mel' olyn ütést merek rá m hogy zonnl Lpinnel elveszti z szmélelét Röviden I:ertelés ondj meg hogy kík megbizói Beszédközben nélkül kikutttm pénztárciiit is négyct'cr fontot tlúlíj;lm nál Irml közt frnci kárlyákrb es levélfoszlányokr kdtm Mikor megmutttm Willimsnek csendesen megjegyezte Jól sejtettük! Lpine zonbn megörizte ltideg\'érét Nem volt hjlndó vllni Ujólg figyelmezt et lem hogy rö viden feleljen kérdésemre : Kinek megbizsllból utzqtt Portsmouthb? Csendestm nyugodtn zt voilstolt hogy ez sz ó titk mrd! Kijelenti hogy még egy -per cig vr es h nem bocsátjuk srbdon kkor módjábn lesz mcgtorolnl ezt rblótámdást Angli ne higyje bogy me gengedhe t mgánk ilyen gz furfngot Willims erre olyn ütést mert Lpine hom lokár bogy zonnl elájult Gyonsn rneg l tük teendőket be t án Willims detektívfeliigyelő szobájáb sietett kö- lizunk felügyelő csomg o te velc: ogy t o bb Jnmkkl es Jrltsk tnkki hjtsson II miniszteri tn C809 lkásár nemo}l;ár mi is od megyunk VUlinms kifize tte 5uillodi s7 ámumkt és visl:lztérl hourn Lpinet lefektettem időközben he\'eröre hol neh ny perc mul mgához tért s pohár vizet dlm nkl fqh ón megitt mjd dühtől remeg ve kikeit elle DUnk e s zt mondt h nem engedjük zonnl sz don Innát cs és elfogt bennünket Miután epl)en z imént kutttm t levéltilrcájál nyugo dtn vójluil'!oltm : :-- Monsie Lpine Ön nem tgdhtj ho g)' egy on I(enen levo ngyhtlom tengereszlisztje ig fel eőbb tog prncsál"'ll cselekede tt Legngyobb lrnéthodásunkr nem jött zvrb gyorsn goddolkods nhk űl felelte : b u: I

15 1935 március 1 órség BuddpesUIl; A nl klr c t Omdnl(!/' - Igen vgy ok cs prncsr cstllekedtem! Arr zon bn esküszöm hogy mint hzérek tíz kémuket zonnl elfoglonl és ugynugy fognk bánni velük mint hogyll önök bántk velem Az ügy kezdett rejtélyes lenni Az el ső pillntbn szóhoz sem jutottunk meglepetésunkben Célunkt elér tük fi rjzok és leirások visszkerültek birtokunkb most zonbn diplomtikusn kell bevégeznünk dolgot mert főnököm tenrh már nem hjthtjuk végre WH lims fülembe- súgt hogy itt csk brutális erőszk segithel zután pedig nyomtlnul el kell túnnünk 1!:n zonbn n em osztottm liézetét Lp ine önkén t elenül segitsegemre sietett Lec sillpod o t t és belátt hogy fenyegetését nem könnyű be váltn i Azt jánlott hogy engedjük szbdon J elentsük ki hogy sjnáljuk történteket tünjünk el nyomtlnul és soh többé ne be széljünk dologról 147 CSENDőRSGI LAPOK Levettem Lpinc csuklójáról il bilin cset szónélkü! kezetnyújtotlm neki O megszorltott El jobbomt és Willimssel együtl távozt m }lindkelten flzonnl e-lhgy t u k il szálldát és miniszteri lnácsos lkásár hjtttunk Miután megkptuk csomgjink\t 82 ngol kő vetségre siettünk lepecsételtettük z irllttás:kát A kő tlálkoztunk cgy bfátunkkl kj válllt hogy titkod nyomon követ i Lpinet Mi nem Párisb vet5égen hnem hjón Londonb utztunk Két np mulv WIllimsseI egyűtt főnököm dolgozó szobájábn illtünk és elbeszéltük élményeinket Az kt tásk pecsétjét leszkftottuk s il rjzok és irományok ('lóttunk feküdtek z sztlon Mikor befejeztük il jelentésunket fönököm igy 5z61t: felugyejöje megkos:oorllz cgy bósi fúrt - önök fennforgó körüjményekhez képest ngyoll helyesen cselekedtek Kinos konfliktus keletkezhetet t voln h nem igy végződik dolog :Mr értesitettek is rról hogy Lpine szerencsésen megérkezett állomás helyére és nem lett említést történtekr61 Főnököm közelebb húzt mghoz l'j7okt - Ez most már semmitsem ér -mondt - L l elényképezte terveket és képeket már ilt is dt Dicsekszi&: z eredménnyel kudrcár61 zonbn pine mélyen hllgt A nekünk font b kerlilö tlál mányt sjnos nem hsználhtjuk! Az új tlál mány hdihjók dróttln irán yításár vontkowtt és ngyon fontos volt Lpute tehát remekül megjátszott törbejutott kém szerepét miközben 8 fényképfelvételei már t"égen biztos helyen voltk Múkétségbeesésének z voll célj bogy erre lehetőségre ne is gondo ljunk és ez - sikerült neki Dehát ngyobbszbású kémkedéseknél ilyen s hsonló müvészi fogásokkl mindig szám olni kell Egy szer sz egyik ml'd lul ötletességben és hidegvérb('on máskor másik A következő skkhúzás már meg in t m ie nk lett mert z legfontosbb hogy lig ért hz már tud luk hogy becspott b en nün ket feláldozást tehá t ideje ben mellozhetlük Hiáb kém elött nincs titok Kl TUDJJl? A folym) kereszt ii1: mely három Dullu állm fót árosáll folyik RécseIII Btutop6ltten grádon folyik keruztül (: Etll j

16 s 1935 mlírcius 1 CSENDORSGl LAPOK Küzdelem bűn euen iöváros szomszédságábn lrt: DlJDAS lstvan tiszthelyettes (CsilJghegy) Mlnden örs mg viszonyi etint veszi ki részét búnöz6k elleni munkából Az én örsöm főváros tó- zolil:s%édságilbn fekszik mjdnem összeépülve zz] Hogy ennek kö\ etkezménye büdesetek soksjig z termésutes AI is nyilvánvló hogy bűnözők figyelem mel kísérése llldözése kinyomozásn és bűnjelek meg erzée igen ngy erőfeszítésbe kerul Elórebocsátom itt IVonrud hogy sokszor megkdtunk voln h nyo mozó losztályt61 támogtást nem kpunk örskörletemel egyik oldlon Dun válsztj el fövllrost61 és nnk legkevésbé tön!é1)ytisztelö rétegei áltl lkott városrésztől Könnyen áthjózhtó Közel ben vuti hid vn mely gyjogjárók részére is szbd A körlet többi oldl teljesen nyitott főváros felól villmoson és ki\ á]ó utkon közelítbető meg Mindössze 17 órtis ugyn csk egyetlen 6rjártunk de ebböl egy G kilométeres Dunprt vn önjállomáso mon 500 vill egy gy6gyfurdö és egy út melyen ke- reskedehni és gzdsági élet zjlik le hegyek és fó város fele A Dunprt és gyógyr Urdő nyáron hétköz np embertöbbletef vsárnp pedig főnyi növekedést jelent Méjustól szeptemberig mindig télen átlg 2 hónpon át szolgálti hvi füzetbe mindenki nek legtöbbször 300 órét kelt bejegyeznem Ezekkel szolgáltunkr leglényegesebb kibtássl bíró dtokt felsoroltm Ezzel zt is megmondtm hogy nem mindig z örskörlet ngyság dj teend5k sokságát A htlms idegenforglom z mely teendóinkre leglényegesebb beíolyássl vn Ezzel kell megküzdeni nyáron részben télen is de télen sötétség is ellensé günk A:t idegenforglom mgábn fogllj zsebmetszó ket f w:dotolvjokt is Ugyn hogyn ismerje fel csendőr z ilyeneket? s h felismeri miként kövesse gyógyfürdó htlms területén 4000 kbin között mint kellene észrevétlenül? Honnn vegyünk nnyi csendört bogy ott legyenek mindenkinek nyom:íbn? A boldog fürdöző medencében lubickol vgy slltteti mgát npon és mikor jól kivörösödött vgy kilublc kolt mgt kbio)hoz megy és nyombn lehül mint od belép Mert nyom sincs z ékszel'1lek pénznek 8 olykor ruhánk is Kibálni kezd persze és jön csendőr A tettes? E fürd6ről nyllron húszpercenként megy villmos főváros sokmindent eltkró há%ren getegébe A nyomozó segitsen? Nyáron minden furdbnely ugyne veszélynek vn kitéve nincs elég nyomozó S b vn is honnn tudj láss miko't vlki egy kbinb bemegy hogy z jogqsn megy-e od'? Próbálj meg igzolttni micsod lrm lesz másnp egyes ujságok bn mj még nem \loln bj h sikerülne is tettes nykoncipése A Dunprton? A hurllométeres szkszon? Kl oem egyform ott fürd6ruhábn'? Hogyn tud erc(l ményre reményt nyujtó figyelést végezni sok egyforma idegen között? E "észen is kbinok 90kság8 hétvégi házk hossrll sor áll Termwetes hogy l1jljdono! vgy bérlö nem zért jön ki hogy őrizze e helyiségeket így z könnyú zsákmány búnözőknek Rendszerint órák múlv veszik észre kárt mikor tettes már át jutott ft Dunán Akár csónkon kár gylog vgy vill- mosod A bíinjel kkorr már biztosn nincs tettesnél A csendőr keresse meg ft főváros rengetegében hol százknk nyujt kenyeret z orgzdság Sok nó z ilyen bűnözők között EgyUttesen dol goznk vgy egyedijj Hogy felwnés kibb legyen kronfogv járnk-kelnek Még csk gynu se férhet (gy Iátsztr személyükhöz S h kp is csend6r v lmelyes leirást róluk bűncselekmény elkövetése után mi J>iztosltj hogy csendör fel is tlálj egyformán furdőruháb öltözött tízezer ember között? Télen? A:; 500 viuából 300 berendezve órizeuenül mrd A tuljdodos jttbgyj bútorlt sztlnemű jét fehérneműje eb'ytészét nyári ruhái l és csk kö vetkező tv3s7on látj zokt viszont H ugyn viszont látj Mert házmester kertész ki ott is lkn lig kd Csodáltosn könnyelműek z emberek A Cóvárosbn meslerektől" kitnult betörök után télen rtnk A lerepszemléjuket figyelemmel kisérni nem lehet Egyszerüen végigmegy villák során nem ácsorog mert z nyombn feltünik Elég egy pillntás behvzott udvrr h gylogút s vill flánk töve sepret len éjszk lehet jönni Esös időben lábnyomkt figyelik meg Ezekből gykrn kiválón tudnk olvsni kár jó csendőr H szárz idő vn becsengetnek vgy z esti vi l8gítást figyelik meg Ezekből útbigzit!ist nyernek A csendőr messziről feltünik A világítás gyér és gyenge Leple ltt könnyli eltünni Igzolttásnál: vn bejelent6lp munkkönyv le velek S mit csend6r óhjt Persze száz ilyenből ki lencvenöt hmis ezt zonbn csk lbortóriumi úton lehetne megállpitni s pem kell zt hinni hogy mo lyn betörő 11lháztuk vn! Csk hosszú idők tpszt ll szoros és "bizlms" bftiátság vlmelyik "lebukot tl" (kézrekerülttel ) és szigorú következetességgel fol y ttott kikérdezesek hozhtnk eredményt Minden nevet mit tőlük hllunk fel kell jegyezni llyilyántrlni ruui nemcsk irásbeli feldt mert onúg máshol rendes ál lmpolgári nevét viseli tettes itt főváros szomszéd sgábn lig kd ilyen Mindegyiknek álneve vn es Budpesten zonos álnevü ember ngyon sok vn Búvó helyük: korcsmák nők menhelyek álnéven kivett l bérleti lkások és z utcrengeteg H megjelenik egy járőr 82 áltluk lkott városrzben célját nem éri ej Minth csk ndóznák z utcát 8 városrét rögtön meglörténnek szükséges eueniotézkedések Bámultos össztrtás vn köztük Mikot' erre rájöttünk sohse tettük zt még egyszer Igénybe vett:ük R polgári rubs bjtárskt kiket csk kellő távolságról követett egyenruhás járőr Vlóbn hrcolunk velük Volt olyn idósz:&k mi ko' három veszedelmes és s:rel eoc8éskozü betöröbud látogtt körletemet beteken át és n viljbet örések szám hmrosn elérte negrvenet Nem kell lei room zt hiszem milyen szolgáltokt végeztünk ebbon z idb'ben Az idő és hely tekintetében legpontosbb terv szerint vépeu munkánk egyszer ztán ck meghozt z eredmenyt Az hogy z egyik bndát tetten érttik mg nem jelentette természetesen hogy minden ered ke meny k közt volt A legnehezebb: fl bűjljelek Celkutw kovelke ett föyár osbn Hogy ez mit je Ie nt zt S7o g fl lh lpok kő'lségem biznimi egyénei fováro!!1 rendorseg betörési CSOportjlink detektiv 'ei J tudják megmondni Egyik bdábn öten dolgo ztk Volt eset hogy három-négy VIllát "rámol tk" kl A sok holmit nem vit-

17 1935 márcjus 1 CSENDORSGI LAPOK ték be egyszerre fővárosb - mégis gynus lelt volno hidon éjnek ide-jén igy megpkolv átmenni hne-m hldtój nem messze egymás mellé lefektetett fővárosi viz:vezeték bóvítésére előkészitett htlms vscsövek ben rejtetté-k el Dyen csötelepen drb 6 méter bosz:ú 1 méter ábnéröjű cső feküdt Kiváló rejtekhel y Amikor z práhkin t átvitt holmit értékesitették és felélték z elrejteu bolrnikért jöttek ki s zokbó\ né hány npig ismét megéltck Egy másik bndát z jutttott kézre hogy rátlált e dús rktált& zt rendszeresen fosztogtt mig z "eredeti tuljdonos" tettenérte s bosszüból - névtelen levélben - feljelentette Persze nnyi betyárbecsulel mégis mrdt ebben is bogy csk z álnevét és sze retőjét mondt meg de nekünk ez i s elég voll M már igen kiterjedt személyi ismeretünk vn főváros eme rétegében és dicsekvés nélkül mondhtjuk: hogy sok fő városi ügyet ls mi jutttunk kiderítettek közé Régót nincs is vsrnpunk Mert bór z elmult bs folyó évben érintetlenek mrdtunk e bndáktól mégse nyughtunk mert szombt éjszk és vsitrnp legveszedeltnesebb npok és ez helyzet követeli hogy z: őrjárt előírás szerinti portyázáshnál fontosbbnk vegyük szüntelen helyi ügyeletet mely hozzlíset ngy lélekszámú örsállomás minden egyes n lkójánk lehető megismeréséhez és ezzel bhoz is hogy z idegen leglább téli időkben - Monnl felwnjék Ez helyzet követelte meg zt is hollv B hálóztunk olyn széles legyen hogy 470n át ne juthsson senki hozzánk és h bejutott is észre\ éuenül ne mrdhsson Nem z én örsöm z egyedüli mely ezt kuzdel met folyttj Volt lklmm fövárossl t6szomszédos összes örsök munkáját látni és tpsztlni vokon mi körletlinkhöz hsonlókt Minél messzebb esik vlmely örs fővárosi bűnfészcktől természetesen nnát ke vésbbé érzik bíjneseteken tóvárosi bűnöz6k kezemun káj Ott viszont másféle munk kd elég IIINI)Il liiidilln ll kérm A T6pitlókk('1 M9i 1I1U!t<:M'(lklcl do'!/nzó Ui leldcrftélj eum hogyn tjédeke:ik o!pl ' Mily JeheM8lgIJk khutlko!:lluk nz cll6f'l3cges Il9!/618 tnegnohe:'ité8tte' Vt\lllS't A IbtávOlságok és 8 tftzgyorsst\g megnövekedése \1lmlnt tq:!eszközök ngy szám mltt hrco minden védekezési módot kénytelen felhszntiliu bogy megeolrui8ulést elkel"tilje Ennek egyik lényege" eszköze láthnttjn ágr vló törekvés légi és földi figyelwel nemben mert bu célt nem lehet mcgtlgyclnl kkor blfmyzik tuzelés lebet6sége Ugi figyelésel szemben cspst természetes vgy mes terséges úton rejtőzik H TjprnCSnok rjávl egy ellen séges repül ö közeledtekor egy lombos f ltt megáll kkor zt mondjuk bogy természetes úton rejtőzik Viszont mester séges rejt6úsl'öl vu szó h 8 Cilpt 8 lálhttlnsagot ljlunkdvdj éti 1 AllJébn e:rt burkolésnk ncvez%ük Igy példaul h jannuvekke! nyáron egy helységben meg kell éll IlUnk és kocsikt z udvrok vgy z út ft\l lt\ vontntjuk kkor zoitt természetes úton rejtjuk légi figyelés ellen H9 A burkolás nli'oden esetben toolo szerephez jut kl\r me neteltink hrcolunk \'"'1' pjhenunk Ahogy bonvéd hrc közben 6sój lltan nyul ugynugy oem Ii:rbd bogy bur kolt\&rol megfeledkezzen Burkolár kujönfé!e nygok ll(;&lnuuhlók nu:tyeket cspt közelében llál : lombos fágk szén sulll"la gbon kóresztek nád növényi levelek BUJ'kDlásnAl 8 legfodtosbb szbály' hogy burkolé nyrg' srlnbe1l nc killőnböuék kőr nyczett61 és ne legyen meslerketl Az Itt elmoodotlkt né Mny péld6:\'''81 vl1ágiljuk meg A unkkzpuncnqk szkzavl egy trlón ál támd hol már lertott gbon keresztekbc rkvjl Alt Ef'Ög ellen séges t1tzben UL:mdAs elkdt zkrulz beass8 mgát de nem trló nyilt lerwetén hnem keresztek között hol légi és földi flgyejéssel szemben láthttln Egy ma!lk esetben ttkn v6anásbn "n rjok kjépltették fl fés&keket Az elsö rj fézke egy tengerit6bln szélén fekszik mábodlk rjé egy réptllöldlsn hrmdtk rjé egy bokorc80portbttn Az!'1t'S nj bonvédel o USvés7göd rök szélére dobált földet nem túl sürün tel9z6rják tenrl levelével és gödör fölé néhány SUl tengerlt Allltnll: A m sodfk rjnál kidobait földet réplevéllel hintik be és h lebet sges lövé!zglsdrökel levéltöl megfosztott gnyl ritkán 1)(0fedik I!s rr répjevelet szórnk A hllrmdjk rjnai nincs munk Ennek 8 szkllsljlok jelenjétt I'cpll16 mé b 100 m-re repul 1s felett& nem k6pes meglatnl Erds télben mlkor hrctcrillett 116npokon át bó bo rftj j{'lentét hozó jelenlötntók 16szerp6tJó köz;cgek \1"0nlt jvitó táybeszélt5k stb milr tbob kilométertól Jól láthtó célt muttnk é mjd mlnded esetben klvjtjtut Il% ellenség tüzét Az cllenslg tuze OIÓl ltlsnnyen kivonhtjuk öket b bó köpenyt {vékony fchr vl1s2on kőpi!lly ft rendes köpeny fölé húzv\ kpnk Ez tlgen ugy légi mint fzsldl flelé88el szem ben legjobb védekezég mert maj" par száj:: nléu-rf'ö1 Iéth l8tlnná lesz A voágmborö ltt Il kárpéti hnreokbn 51jAr Oreink számos sikeres rjtutést végeztek és ez els6sorbn fl b6köpel1yeknek volt köszönhettj Ngyon 80k esetben hltb keresünk nem tlalunk lere pen burkoló ygot Ezzel számolv cspt burkoló há16kt vis?: mgáv1 mlyek merevek vgy (bszecukhtók drótból v&gy zsinegből készulnek A hálób kluönb6z6 ttino rongydrbokt vgy terepet horhó növényzetet belye%lu\k el s zután burkolndó tárgy tölé belye%ve klcövekellk vgy rudkr erosltlk A Mlókt gyjogbági nehéz fegyverek (géppusk nehéz géppusk gylogs4g1 ágyit kn"et") 16vegek jármqvek burkolá8áro hszmuják A hrcojt szére ls Idsérleteznek szállu:lltó burkoló nyg megáupltasávl és rcdlg credm&lyen IsmerUnk Olyn móducrt mely minden Iddben és minden terepen J klmzhtó és burkolt brcobt nnylc egybeolvuztj tereppel hogy 4-OOO m-rl51 még látc!jövel!!cm lebet fell$ mern! Ez hith:'lttlnsag szbd mmel vló megfigye léel szemben már 200 m-nél kud6dlk Helytelen burkolássl többet ártunk mint h88'zl1álunk mert helyett bogy elterelnénk felbh'juk z ellenség figyel mét A jó burkol ás tert'p fol'máihoz és terep rézletcibez lklmzkodik és keruj minden feltödést ny szempontból például klrlv6 hibát követ el z 8 cspt h z elszárdt bur koló nygot nem csoréli kj frl8l!1e1 V h oly nygot hsz náj mely cspt trtózkodál helyén tcnnész"etbeo nem fordul el6 (réten nem burkolhtunk tengerlszt\rrt suintáson lombos f&gllyl) Ugyncsk vétunit burkold8 SUlMly3Í ellen kkor h el"6dttési munkáklláj egyenes v('lnqlt les sr kokt meredek oldlflkt készitunk mert ezek szbályos vonljkkl és drnyékképzésukkl'1 lderl5s7koljak repul(i tlgyelmét Az itt UJDlextetett egyszerll ruóds%creken ldvw fl burko lunk oly cs{'telt 18 IsmerjUk bol fonto8 épltmények láth ltlnna téteiérol vn SZÓ M mér pályudvrokt rktár kt gdztl'tályokt but'kolnk miivwek é szkmunkások irányitás mellett 1\ szlnek fény- és t\myékhtasok ügyes lkolmzásbl A burkolás fontossligl\nok megértéséhez tudnunk kell hogy légi figyelés ellen nem leht eléggé védekezni A cs pt telelt par e2er méter mgsn elrepülo felderit6 gép utomtikus soroztlt-telvevöjével több kllométe:r bosszu é széles tertuetn51 Il?gpontosbb fényképet készití mely bt ór mulv már kidolgozv z ellenség vezettjjének nt16ru kerul VégUl jegyezzuk meg hor)' jó burkolás többet ér mint fedezés Ezt nem lehet eléggé hngslllyoznunk mert II

18 CSENDÖRS" GI LAPOK 150 CI"1/(t6nlllp B:ombth"'yo 1 - A CSli'ndönAsz:16lj dihzroene1' llul6nzcrlheg Inká:bb egy scmtni védelmet nem nyujtó kerités mögött fekliz:lk le minthogy jól burkolv terepeji helyezkcdjen el h8j'c08 lciányyjl:flllc k;t n::: 18 Itérdk A gycmtíeuott fi/y 19 éhe" (1"(1000 cl \"elo 'lij'tnileo ko::ö8i11 8 k"kóvl mc9/erló l A Btk Z3l! Hirwk f jlontj(ib iitk(j;:ö CTkos m kö;:&tilic" bllntetttn kil'ul mily ldiltcjjlkk:mlnyek yyol'llljq IOTCJg IOItl }ofnll/oog-c liet'c:::ctf"6'pi fl BtJ: $19 még ebben lu esetbeiti -<ib iitkö:::o 9yeml(kroblds bllntehe! VJÜni;:r A gyl1dúsilott elkövettc cselekmény tuljdon képpen hérom brldcselekmény lkteleme1l tünteh fh: Btk 232 -nk 2 ponljáb ütköző erostkos neml kömüllo!l 7 btlntcltt(it 2 Btk 30l t-ab ütközö súlyos luti rtés buntdléél 3 Btk 311 Hib ütköző és 318 sndt minosuio gyermekrblás btintettéél Ezt hán>dl büdcsclekm<!nyt :uoonho egybefogllj II Btk :n1) 1R fj esége8 blintetőjogl ténykudékot létcsil mikor kimondj hogy kt 14 éven lul Iltvo gyerrnoke-t krt I! llen &ZÜloj gondnok vgy fe-lugyelöje hli mából erounkkol (en)''gdéssel vgy rvnsuág:::l f>lvl!!:t vgy letrtóztt!j z Igy clrblou gyermeken sulyo t'8ti :-értésl ef'öl!i:tkos nemi ktizéssül(!sl köve't el 10 \'től 15 évig terjedő (egyházzl buntel'ndö g)'ennekrtllés blinleltét kö' velt el A 12 éven lul levő gy<!rmek ll::ílrt joi1ng érvily ' telen Ily korü gyenn"'k elvit'i'le mindig krt euen61'l' Ulrténtnek tekintendő TI1:rgytnh:tn tehát nnk lknyáll dékl elemnek vizsgált bogy gyl"ndeknek z erdöbe ('I es:1&át törvény megldvanln rvszságnk kell-e lf>k{lj tnl A cs('h>kmény Bt: 32'l - útplmébcn hivtlból Ul döu'ndb mert súlyos bli rtés is fennforog 19 kprd A rt ft elhtinyt Itr} "ffjru- $Iyklft'd emel trt mdyre Ihle t$ Mljtit nm'th is rrl\'hj('ii (/II1:l f'i'rj öt ir 61tJóllo:: k-'"prr egyko-r J&ric m"ué JOllitik ugy(l bb 3frb l'rtpmf'hri A férj llldltit k6l"'tofi m<iy1tol II ljh1ett li S cd tyj meut temetik cl A }jtldt li4nk uycrmekci (temt 3m tlt nokt1t) kukrttjdk tl!wty hfl;y március 1 szombthelyi honvéd vegyeg:dluldt\rplu'wlc'>tk elölt! :? nlfl é liogy(wy t1t'ft!"ij IlJ [fllirutot t'éhct/lck tr sit'kdl x(-rillt frkttt't'! (lhjfnklllc ók "mtcdmk!lyerjlhkl 'C m!1 ej(' km(li'!1 fjyu)lfjj(! lrttd Forny-C' Út VAln"1: \ cst:'lelmény slremlék ml!grongáhlt JelE'nli mert n felirt h'vkartlá!'llhoy tellt':heknek $(>mmj )uuk nem volt lévén Q h:cm1ék II ért('tt tuljdon A cttc:lkmny (\n-uttl l:szkos meghmbi s nnk (L té nynek hogy (l l"lrbn sértett CErjét ls örök nyuglomr ht'iyf'7ték A Btk 420 AAbn Utközö \'C:sryonrong:\h1'\ véégén('k lpos p"ynúj h'mt (l'nntorog mely hlvntlból UhlÖwndö Az eijárll<; kir törvényszkk hla'1k6rébe tl'tozlk 20 kérdl-< \ftt 1I('-t]Ct::ink i oklrtth kélllls:!i':n1/ ": ' yi1'iz A Cscndől'ségi Lpok mult évi 23 I:'zámábun ti 135 Itérdé!'J c dott válzbn nll'g1rluk hogy köz- fo" mgán (\'kirrl hm'llsitésánk kozö jogi tárgy ltözhilel é jogi forglclm Azt jclenli \!z hogy l'zckllt'k blmce('l('kmónyc nek tárgyq /l7 közcitdck Amely 1I:t oklrtokho:l; mint (>I}lö I<'ndu blzonyitó c5zközökbör- CüZÓdik Az okirt bl7lmyltó "reje 8 okirtol jogi forglom ft gnzdsagi éli hhélélet ál llbn o jogi formákkl :vb8jyozoll éll'l II jtjgdet ItI\'áló blzloshékdva tel:izi ennek blzlosltúknk mcgftlmd6!t s köz- és tngqnokirlhmisitas Az okirtqk jelentősége- ebbol ll lmpoolbój klllunöpil kil'uáj;lik nz ü n okirti kénysu-rbcn A törvény bj7á1dy0tl (!f\elckben jogugyldek megkötw'kor UL ltarütkl ljontér j hl"'- z 1I'ábl'II lkot kövctt"1i meg 1' ré87bt meg )<<11 kulönböztetnunk puszt oklrtb lmg6no kirntb'\1 rolotlniilt n fokozott hllel(>!ulégt;l1 szolgáló hitllte8iléstoi és köz' okirti jktól El'ckben 820 I!6etek n z liir'ló jogügylet tkinlf tébcn okjrli kény!\1el' áll {"'nd Az okirtl kényzcr c{tlj f'gyébk ént kujönbözö lthcl 1 öbb!):)'ln'!lz Ogylelköté komolysági\t kivánj blzlohitun l egyuttnl pedig nz ügylet lbkj\""z1t}i{' l lkudo?ti8) és vég h'g8 rnpgáup0dá8 kött flkr n mmellathtó hlltar\'onlllt húzni GyRkro ft jogvlvny kél'!églelen!1ógét ltnllmu\j:'tu krj elómozdltnl f>i"rekf'odé1l klzart\ knrlátoroqn vé gett A kö7oklrtl lk eunfehlj rr ie vl6 hogy II bltlms

19 március IG] CSENDORSEGl LAPOK P Zndrt"Ot= blt'dt! ny tábori puspök záróbf>ljz{\dn mond ft M8#""YlLl' llon! lrók 1ön' tclolvlló U1Hén nz OrllzACos Tiszti Kszinó Id tlfsztcrmt'ben pzcmly julunlé lo' gdt4lt " t'l'lum ft flck Vulnffi t'lyikc }du;ak feloket átlrulibnn!!7kérlb köugmoködémre kénys7pmtw' bon'olulinbb jo 1Igylelcknl-1 A kömkjrol Mtségteleolll tokozza o jqgngylc-t (8ZN"tl:IMII) klltsö kép(lck hltdcss/igél fi;;jlán:i&\gál VlfllOllL mcg l (leh('du MOk8zor z Ilgyll'tköléllt (költs('e nyllvmos"jig ) s Jl7ért közvetett cszkötl' Irhel bizonyos oly IlVlrzlktclK'k ViS-ULqforílA"l1Df1k nmcly('k köúrdekbbl kcvéllbbé kh't\on 1(>58k A njt'gkl v4n t irasbt-weg í'hnnrda8 n'ndu'rlnt jog Ugyht g()mmll"gét vonj mugu után A I:k'mmls swrzbclé!t kczdew U!oR'v crvénytthm cntényro nlt úgy omelh('w hn R [l'll'k {JjM I mf'gkl:lt!lt H oz érvl\llytlen A?'J'rdidé8 n1spj{ln z ('J;)'lk tel 8 matilknk mát zolgélllllt'ltt voll\mlt ugy z mint trtowtln f1ut(-s I) mbi kn k vlsv-tljdr 1'i!'nnb't(' 'cn n:obéué "Uk (\ krdés hu mindkét fél köl cl<önl58t'n t\'lj(lilttte z n'ényt('h'n I'lUIrvx!!R 81opjlin köte! 7l ' új 8OkRZOl' m(''t\llozltbtlltlfm "ogy csk melt :i l neh07nd ml'g':\ltodnlhtó jogt\ll11pol ke!('tlteu'tl A fontombb \!l!ctek Ilml'lyekbull fl törv ny II j()gtl)'ll't érvényc'8régéhey egys7en l ok l rntol kivan n Itth'rtkez6k: (I) ulgutlnn ('1Idt:'gt'nltsl' (tuhjbvélel!'slltl' jandékozás tltb (1\-4ZA M E 1018 S7 rr'nd 1920 ' XXXVI L-cJkll); IJJ II lön'én}'ps kmnt1ahl:ll meghw8d6 k6mlll klkhté!lll 1868 XXXl" 195 : XXXV l-c kh'évc fi k'tt'skooelml ruányolfl'vink masi('h'll hogy ft Ugyll'tekl'L) ; t c-) clltk l ; Ilgy\'éJI JutlomdlJ l'lúro kiktltéml 07 1 : xxxtv (LJ álll ojlclójank tolvén)'l'!'! f\7nvtosgat módosltó \tiköté!;ek (l{l23 : X t clkk ) ; e } I'gy8 lkbérletl vbtllyrt'lldljletek 5ll'rhll u SZAbály tól >'Itéf'Ö l(lköttlck J1éldUI I'gy évnl!l hosj'i!7nbb bérlf'ti Idti ml gul1fl1táfu) rtmondás k J:u\réJ!n "8j:ty rnltételt'lnck cllérb mpgáilrpltófl(l lith (I pldáut fl budli(>cljli Inkbérh't1 tizq bályullot) ; d4s I) gutntll'ltti 81t'rzOdéR IlHlgflt(>tCS(' l'1:11b1!f!'hnoll fclbontu rönö btó1 n WOO ' XXV1J l-c :<z('rinl) KözokITll(Jt Itiván H)rvéIlY; há O' n tdnmk " 11SY Jegycm'k közt kötöll ht\zful'q\gi fvgyonjogi) to 1"1Ödél:lb'7 \1'1 mihi fontosbb tlgyllltkhc'z (l88g ; VTI t-clkk ) ; b ) rendszl'rlot n tl1rtuljdoll lbplld'uluk érvé nyt'k'<égéhcz I l{l2-1 XO l c) d' ll khzoklrlltol :1 pukorl(l ny"l(d Alt! el lcnjc"yz('lt mngl1nokjrl pólolhtjn Az nla(l'ás IlItrl"sllésc EtZÜkMéges vüktlt ' A)l6Ilyllnt kowtnlnlr "ltój01 l> hátal:iahoz lhis{j : VTI t -c végrl'huj' tá&l tj:il'gyáb6n klsdolt 2748:\ K M rrndcl('t ér t!llmól)cn Pl'<Ug ho ipiu"oa VUJl)' kl'\"skcdb ILlldll'lyén kh'u1 mcgtt'lldl'll1j (O'lIjtÓ8C véj:'l'tt 7A 01t!lyt'&m "y nh'blp;ottj CttjAn nngyobb gllzdl\>jt\j!'1 gcjln "onu"ozólng klhblrtoko" t k\rt (cl h 7;%1'1 JIgOgylct't km I'Z jonllgylt'l (':;tk úgy (1) ('rvénye!! h It klsblrlqlt()8 mt'k'"'ndl'iét hit" lf'l'iftl M'ndeltl Ipv6J('n vgy n m egk ötött K7cr öd'hn II mrg Ahol Q tlirvény z Uyh'l é l'v':liy'éj:' }l/' \kimitnt kivan ott t'lendo hoky z okmúdyl n \tijlclczdl rél IrJU rud LL kljtt'it'7elg\'l klr(lvó Célnl'k ncm I1n mgdnoklrnt szuk!tt\g o IIzcrzode1J ''rvl'nv''!ull'gt''11('1 nnlt nt'm kell ok"cth'nul pl'rrl'ndj:!zcrllrwk "llg)"l td jrr b17onyftó orl'junl'k IblUlk 111{'\'ndÖ kötdt'zl-ltt'k ltu! llthl Irt A kézjggycl ('Ihllott Irul 37onmm IWIll li'klnt l hettl JtUrálmok h( II n\' klfl'l)"lnoul joizik ls kltól ered u kézjl>gy III ugynis két l m) llbupmeusf' lu l'rvéllye8 "éhcz clcngl'(lhl'tclh'n kdlék J\ két tl\nu "IOtlt'llV'zCt pó tnljll fl hltt'h /lifté!! (közj('!fyzó "ugy k ir jdr-aslliró5<1g e10tt l H kótoldoju joglllfyll'tt ktltnctk n'm Tllk!légl''< Cll-'"YHégcl!I Irtot IddlJtlnl A jllg1lg:vlí't lorvcny t!h Ol'm érinli h (('ItIk kél turtnlmljng f'l':ymmt tt'dö uklrnlot l\liit!tnl1k kl C1zl l(tllcsbnö'n 1t1llbn-kUlön nj4lrjtlk

20 március CSENDORSGl LAPOK 1 Mgyl'szerd vetésév'e1 kiket lehetne gynúb venni A ávl trlr ft lklm hely községben bevezetett nyomozlís t - kér István s Mjoro l egyén s tizenketledik ynú mellényén dettcm ki mint tnút mikor embelilnk négy d hson1ó bhoz hclyszinen tlált gyöngyhá2gom Az ötődik meg ttm pulnto bol házgom gyöngy rb hogy hiányzott csk n helye itszott Azt ls láttm gynúnk z után zés kikérde Alpos bkncs szeges ltl i s támdt bogy Mjoros lehet z egyik tett es nn hol bn mgtár n szerint pítás inkább mivel megáll dolgozni szokott teljesen ismer6s volt Mjoros Ist"án tgdt hogy mgtár zon rzén hol ti 16heremg írt: ELFKES JANOS törzsőrmester (Nyirád) L Egres Gbr \:1g)ésrszerdhely községhez lrlo:w egyik pusztán lkó földbirtokos 1933 március 15-en telefonon gelsei örsöt rról értesítette hogy pután levő bezárt mgtárából ismeretlen tettes 200 kilogrmm 16herelllot HO pengö értekben el1optt Bus Vendel tiszthelyettes z kkorj örspsrncs nok jsrört \'ezónyelt ki mely lopási ügyben nyo most be\>eutte de eredményl elérni nem tudott A nyomozás során járőrnek z- o gynúj támdt hogy lop földbirtokoo szolgáltábn á1l6 cselédek kö vethették el Ezl fi sértetlei közölte is ki cselédjeivel szemben nyomozás megindltásilt nem kh ful t A járőr bevonulás után nymouis eredményé -röl ngyknizsi kir ügyészségnek jelentést meg tetle 1933 március 20-án örsprncsnokom Ill számü 6rjárt leportyi1ásár vezényelt engem és Dömötör Ljos csend6rt Meghgyt hogy 16beremglopá ügyében folytssuk: nyomozásl A helyszínre érve sértettet kikérdezlem ki elo dt hogy II 16heremg körülbelül 400 kilogrmm hl zsákbn mgtár hnodik emeletén "olt elhelyezve A lóheremgot 1932 december h6 ismeretlen npján látt utoljár A 16heremgból három zsákkl tehát 200 kilogrmmot vittek el A 16heremg 1932 december ismeretlen ns!)ját március 15eig terjed6 idöben tudt el A sértett elődt hogy mgot cskis cselé dek vihették ci kik mgtarbn többször megfordul tk A cselédjeivel szemben nyomozást ismét nem ki vántn én zonbn mindennek dcár rr kértem bogy helyszínt lposn megtckinthessem A mgtárjtón lpos vizsgált dcár sem tutltunk semmiféle elvál tozást krcol:ist vgy feszitési uyomot A mgtár br m&;dik eeleti:n ott hol lóberemg i\liott egy gyön g Yházgombot tláltunk közeli szelelőlyukon pe dg fst:itési nyomokt fedeztunk fel Ennek lpos át Vlzsglás után rr feltevésre jutottunk hogy wt tesek 15 méter megs mgtár hrmdik emeletére létrán másztk fel és szclel61yukon \'itték el lóhere mgot A helyszini szemlénél z is megállpitást nyert hogy te'ttes szeges csi:nnábn vgy bkncsbn volt: A lopás elkövetésénej ugynis z urdlom létráját heználták A létr nyom meglátszott fl zon részén nbov & tották Mivel létr nem ért fel tcljese sulelojy uj ug tolvjnk körujbelül 50 ccotimétert még má"lzni kellett s így szeges nyomi fjon m rdtk Mivel z ö rskörletben ngy belyi es személyimere 'em volt így tisztábn voltom zzl bogy lopás elkö A t1e\'ekct megvgiloztltuk (8:uJ'1'kJ állt bármikor is megfordult voln Lkását nyomté kos gynú lpján átkutttuk mely lklomml krn rájlibn gbonhordóbn z urdslom tuljdonát lcé pező brom drb "E G" jelzéssel ellátott zsákot és 30 kilogrmm 16bcremgot tláltunk Ekkor Mjoros beismerte hogy mgtárbn több jzben szokott dolgozni és kkor látl ott fi lóheremgot Közölte Mjoros Imre és Hever József mgyrszerd helyi lkosokkl kik lopás ej követését közösel) elb tározták 1933 március 1ű-én megjelentek he lyszínen de mgukkl hozott kulccsl II mgtár jtját nem tudták felnyitni e-lért Ö z urdlom tuljdonát képez6 létrán felmászot t st szelelölyukt mgávl vitt ign szeggel benyomt és zon át bújt be mgtárb A zsákokt kidt Hevér Józsefnek és "MjoT'Os Imrének kik kint létrán várkozlk A lóberemgot ezután 2 Ö lkásár száuították Bemászáskor szeges bkncsúvl flt ledörzsolte és zsák kiemelése fklmávl mej lénygombjll leszkdt Az ellopott JÓheremg 40 kilo grnu::n kivételével megkertllt A hiányzó 40 kilogrm mot z z ember ki megvmárolt időközben elvetette Megkerültek z orgnzdák A ngyknizsi klr is törvényszék Mjoros Istvánt lop8sért 8 hvi két társát hvi míg z öt orgzdát 2-2 hvi fogházr itél te ll> A lopás kiderílése belyszlni!szemle lpos meg trtá!sán multt BetörésnéJ nem csupán 2 jtót és b lkokt Kell megvizsgálni hnem el kell képzelni z ÖSS1eS dott behtolási lehelöségeket és zokt sorr vizsgált targyává kell tenni Ez II módszer feltétlenül behtolási nyomok!elff'dezésébez vezetett voln már z elsö nyomozmnál is Az első jár6r nem tlált m eg behtolás ú tját és így természetesen belső tetlcsekre goodolv celédséet vette gynúb Nem egy bűn cselekmeny mrd Jtyt'D módon megtrltlnul Az c ; e lmyhez természetesen járőrvezelö l pos sze melyi Ismerete i hozzájárult mert enélkül nehéz lett voln 8 belyszl nen tlált gombhoz trtozó embert felkuttni II Mester János zálsrentblázsi földb i rt okos 1929 november 2 n Z1szentbláu köz8égben z örs járöré nek feljelentelte hogy 1929 máju " l 15 pengot ' ' 8 15én ejje ugusz 2 l-én' 30 pengot es november 1én éjjel 50 peng6t OSSZe3en 95 pt"ngöt beúl rt IiIzeszfőzdéjének zá rtln Mzt1fiókjából hnuerotlen tettes ismeretlen mó don ellopott E1ödt még hogy gynúj Bold í J:r 1" n lmo ' lu! nevfi Ir ' uzletvezetőjé v ; :zklá l s sstegek mmdhrom izbe n Boldizsár l l n pénzéból tuntek cl Az elöző két 10 á pengt és 30 peng6t nem térfttette meg Bolruzsárrl bár ft penzt z elszámobl!'s előtt loptak el : I;:': :á:: ::: ::

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben