1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM"

Átírás

1 MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére. 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása, valamint Asztals utca - parklók építési kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére. 2. Általáns infrmációk: 2.1. Ajánlatkérő neve, elérhetősége: Siófk Várs Önkrmányzata 8600 Siófk, Fő tér 1. Telefn: 06-84/ Fax: 06-84/ Az eljárás tárgya: A 8600 Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása, valamint Asztals utca - parklók építési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri feladatk ellátása a 191/2009 (IX.15) Krmányrendelet, a 244/2006.(XII.5.) Krmányrendelet, valamint a 322/1012 (XI.16) krmányrendeletben leírtak szerint A teljesítés helye: Siófk, Malm utca Asztals utca A pályázat benyújtásának helye és határideje: Siófki Közös Önkrmányzati Hivatal 8600 Siófk, Fő tér 1. Beruházási és Üzemeltetési Osztály (földszint, 9. ajtó) határideje: június 17., 9.00 óra. Az ajánlat akkr tekintendő benyújtttnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik Ajánlatk bntásának helye és ideje: Siófki Közös Önkrmányzati Hivatal 8600 Siófk, Fő tér 1. Beruházási és Üzemeltetési Osztály (földszint, 9 ajtó) Ideje: június 17., 9.00 óra 2.6. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpntja: február 12-e, óra. Ajánlatkérő a pályázókat elektrnikus levélben ( ) értesíti A kivitelezés tervezett befejezési határideje, tehát a szerződés időtartama: któber Elbírálás módja és szempntja: Ajánlatkérő azzal a pályázóval köt szerződést, aki: a) megfelel a pályázati kiírásban meghatárztt alkalmassági követelményeknek, és b) a legalacsnyabb összegű ajánlatt adja. 3. Pályázók köre A pályázat nyílt. A pályázatn pályázóként részt vehetnek azn belföldi vagy külföldi székhelyű jgi személyek és jgi személyiség nélküli gazdasági társaságk vagy azk knzrciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban fglalt feltételeknek.

2 3.1. Kizáró kk Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki: végelszámlás alatt áll, vagy ellene megindíttt csődeljárás vagy felszámlási eljárás van flyamatban, tevékenységét ő maga, vagy más arra jgsult szerv felfüggesztette, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalmbiztsítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti rszág vagy a Ajánlatkérő székhelye szerinti rszág jgszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kaptt. Ajánlatadónak nyilatkzni szükséges, hgy vele szemben a kizáró kk nem állnak fenn Alkalmatlan pénzügyi-gazdasági kknál fgva a pályázó, ha bankszámláján az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számíttt egy évben vagy ha az ajánlattevő később jött létre, illetve kezdte meg a működését, a teljes időszakban 35 napt meghaladó srba állítás vlt. nem rendelkezik a gazdasági tevékenységet jelző TEAOR számmal Ajánlatadónak nyilatkzni szükséges, hgy vele szemben a kizáró k nem áll fenn, illetve csatlja cégkivnatát 3.3. Alkalmatlan műszaki-szakmai kknál fgva a pályázó, ha az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számíttt 3 évben összesen nem rendelkezik legalább 2 db az ajánlatkérési felhívás tárgyát képező, legalább 20 mft értékű beruházás műszaki ellenőri tevékenység referenciával, nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel és képzettséggel nem rendelkezik a műszaki ellenőri tevékenység végzéséhez szükséges jgsultsággal Alkalmasság igazlási módja: Ajánlattevő csatljn: a Pályázó által tett referencianyilatkzatt, mely tartalmazza: a szerződő partner nevét, székhelyét, a kapcslattartó nevét, ill. nyilatkzatt, hgy a teljesítés a szerződésnek ill. az előírásknak megfelelően történt-e? végzettséget és képzettséget igazló dkumentumk, klevelek, diplmák jgsultságt igazló dkumentum Amennyiben a Pályázó alkalmassága a csatlandó iratk hiánya, vagy nem megfelelő tartalma miatt nem állapítható meg - hiánypótlást követően sem - akkr a Pályázó ajánlata érvénytelennek minősül. 4. A pályázati eljárás A pályázati eljárás módja: nyílt eljárás. A Pályázónak jelen pályázati kiírásban meghatárztt feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania pályázatát. Ajánlatkérő jelen pályázati kiírásban fglalt bírálati szempntk alapján, az tt meghatárzttak alkalmazásával bírálja el az érvényes ajánlatkat. Ajánlatkérő a pályázati felhívást visszavnhatja. Ajánlatkérőt az ajánlatkérési felhívás szerződéskötésre nem kötelezi. 5. Kiegészítő tájékztatás: A Pályázó a megfelelő ajánlattétel érdekében a pályázati kiírásban fglaltakkal kapcslatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékztatást kérhet az ajánlatkérőtől február 6 én 9.00 óráig. Minden ilyen tájékztatási kérelmet telefaxn vagy ben kell eljuttatni a jelen kiírás 2.1. pntjában meghatárztt elérhetőségre. A Pályázó kizárólags felelőssége, hgy a tájékztatási kérelme megfelelő határidőben megérkezzen a megadtt címre. A fent közölt határidő után benyújttt kérelmekre választ ajánlatkérő már nem köteles adni. A kiegészítő tájékztatást (a kérdéssel együtt) Ajánlatkérő február 6 én ig az általa működtetett hnlapra feltölti. A kiegészítő tájékztatás kézbesítettségét Ajánlatkérő nem vizsgálja és azért felelősséget nem vállal. 6. Teljesség A Pályázó kötelessége, hgy tanulmányzza a pályázati felhívás és kiírás valamennyi feltételét és követelményét. A pályázat érvénytelenségét vnja maga után, amennyiben a pályázó nem adja meg a pályázati kiírásban kért összes infrmációt, és ha a benyújttt pályázat hiánypótlást követően sem felel meg a pályázati felhívás és a pályázati kiírás feltételeinek.

3 A Pályázónak a pályázatában nyilatkznia kell a pályázati kiírásban fglalt feltételek és kötelezettségek elfgadásáról. 7. A pályázat elkészítésének költségei: A pályázat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcslatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli, az sem részben, sem egészben az Ajánlatkérőre semmilyen jgcímen át nem hárítható. 8. A pályázat nyelve: A pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázatban több nyelven szereplő iratk esetén minden esetben a magyar nyelvű az irányadó. Amennyiben bármely, a pályázathz csatlt kirat, igazlás, nyilatkzat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy ajánlattevő köteles azt felelős frdításban becsatlni. 9. Több váltzatú ajánlat, részajánlat A Pályázó több váltzatú ajánlatt, valamint részajánlatt nem tehet. Bármely esetben az ajánlat hiánypótlás előírása nélkül érvénytelen. 10. Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő lejártától kezdődik. Az ajánlati kötöttség: 30 nap 11. Frmai követelmények: A pályázatt az alábbi frmai követelményeknek megfelelően kell benyújtani: a) A pályázatt 1 papíralapú példányban kell benyújtani. b) A pályázat minden tartalmmal rendelkező ldalát srszámzni (egyesével flyamatsan növekvő számsrrendben ) és szignózni szükséges. c) A pályázatt zárt csmagban kell benyújtani. d) A pályázatt tartalmazó csmagn fel kell tüntetni az alábbi adatkat és feliratkat: Ajánlatadó nevét és címét; Pályázat : 8600 Siófki, 8600 Siófk,, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása, valamint Asztals utca - parklók építési kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása Nem bntható fel a bntási eljárás kezdete előtt! e) A pályázatban kerüljön csatlásra minden lyan nyilatkzat, igazlás, egyéb kirat melyet a felhívás vagy a kiírás előír. f) A pályázathz csatlni kell a pályázat cégszerű aláírására jgsult aláírójának aláírási címpéldányát/aláírásmintáját. g) Amennyiben a pályázatt nem a cégkivnat szerint képviseletre jgsult személy írja alá, úgy be kell nyújtani a pályázat aláírására vnatkzó meghatalmazást, amelyet el kell látni mindkét fél (cégjegyzésre jgsult fél és meghatalmaztt fél), tvábbá két tanú aláírásával. h) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Pályázó kifejezett nyilatkzatát arra vnatkzóan, hgy az felhívás és a kiírás feltételeit megismerte, azkat magára nézve kötelezőként, feltétel nélkül elfgadja, az abban fglaltaknak megfelelően kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a megadtt ajánlati árn. i) Az ajánlat elejére kérjük csatlni a fellvasólapt cégszerű aláírással ellátva. 12. Pályázatk módsítása, visszavnása A Pályázó a pályázati határidő lejártáig módsíthatja pályázatát teljes, új pályázat benyújtásával. A pályázati határidő lejártát követően a benyújttt pályázatk a Ajánlatkérő hzzájárulásával sem módsíthatóak. A pályázó a pályázati határidőig - indklás nélkül - visszavnhatja a pályázatát. A visszavnást írásban kell megtenni. A visszavnt ill. módsíttt pályázatt az Ajánlatkérő - személyes átvétel mellett - átvételi elismervény ellenében a Pályázónak visszaadja. 13. Pályázati biztsíték: Ajánlatkérő a pályázat benyújtásával kapcslatban pályázati biztsítékt nem alkalmaz. 14. Ajánlatk benyújtásának helye, módja, ideje: felhívás szerint A pályázatkat személyesen vagy pstai útn (tértivevénnyel) kell benyújtani. A pályázatknak a fent meghatárztt címre, a megadtt határidőig meg kell érkezni. A pstai kézbesítés esetleges késedelmével kapcslats kckázatkat a Pályázó viseli. A pályázati kiírás átvételét - személyes kézbesítés esetén - átvételi elismervény igazlja a Ajánlatkérő, melyet a Ajánlatkérő által megjelölt kapcslattartó ír alá. A késedelmesen érkezett pályázatkat a Ajánlatkérő átveszi, arra a beérkezés idejét szintén rávezeti és a beérkezést követő leghamarabb, a Pályázó személyének megismerése érdekében érvénytelenné nyilvánítja. A pályázati határidő lejártát követően érkező pályázatkat a Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

4 15. Pályázatk felbntása: Ajánlatkérő a beérkezett pályázatkat a felhívásban szereplő időpntban bntja fel. A bntás helyszíne: felhívás szerint A pályázat bntása nyilváns, a bntásn a Pályázó(k), Ajánlatkérő és az általa meghívtt személyek vehetnek részt. Az ajánlatk felbntásakr a Ajánlatkérő a határidőig beérkezett pályázatkban szereplő fellvasólapk tartalmát lvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hgy a pályázatk csmaglása szabálys és sértetlen-e. Ajánlatkérő az ajánlatk bntásáról jegyzőkönyvet készít, amely 5 munanapn belül egyidejűleg minden pályázó részére megküldésre kerül. 16. Pályázatk érvényessége: Ajánlatkérő megvizsgálja a pályázatk érvényességét. Érvénytelen a pályázat, ha: a) azt a pályázati felhívásban meghatárztt pályázati határidő lejárta után nyújttták be; b) a Pályázót az eljárásból kizárták; c) a Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módn nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban, valamint a jgszabálykban meghatárztt feltételeknek. 17. Pályázatk bírálata: Ajánlatkérő az érvényes pályázatkat bírálja el. Ajánlatkérő jgsult srslást tartani és a srslás alapján kiválaszttt pályázót az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az eljárásban több pályázó tartalmilag megfelelő és azns összegű ajánlatt nyújt be. 19. Az eljárás eredménytelensége: Az eljárás eredménytelen, ha a) nem nyújtttak be pályázatt, b) kizárólag érvénytelen pályázatkat nyújtttak be, c) egyik pályázó sem tett a Ajánlatkérő számára megfelelő ajánlatt, d) valamelyik pályázónak az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlysan sértő cselekménye miatt aajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt. 20. Eredményhirdetés: Ajánlatkérő a pályázatk elbírálásának végeredményét legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt időpntban és módn hirdeti ki. 21. Szerződéskötés: A szerződés megkötésének feltételei: Pályázónak a pályázat mellékleteként csatlnia kell a jelen kiírásban szereplő szerződéstervezetet kitöltve aláírtan A szerződés megkötése: Ajánlatkérő az eredmény kihirdetését követően a pályázati felhívásban megjelölt vagy az eljárás srán esetleg módsíttt időpntban kíván szerződést kötni a nyertesként kihirdetett pályázóval. Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a másdik legkedvezőbb pályázatt benyújttt pályázóval fgja megkötni a szerződést. 22. Alvállalkzók közreműködésére vnatkzó feltételek: - a tevékenység elvégzésére Ajánlattevő alvállalkzót igénybe vehet - ebben az esetben Ajánlattevőnek csatlni szükséges alvállalkzóval közösen aláírt nyilatkzatt arról, hgy alvállalkzó a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre áll - fővállalkzónak alvállalkzó igénybe vétele esetén is rendelkezni kell a gazdasági tevékenységet jelző TEAOR számmal 23. Közös ajánlattétel esetén a fellvasó lapt minden félnek alá kel írnia, valamint az ajánlathz csatlni kell: - a Pályázók együttműködéséről szóló megállapdást, amely tartalmazza a nyilatkzatukat arról, hgy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, - a közös ajánlattal összegfüggő, egymás közötti jgaikat és kötelezettségeiket, - tvábbá a képviselő cég megjelölését és a teljes jgú meghatalmazását. A nyilatkzatt minden érintett félnek alá kell írni!

5 - közös ajánlattétel esetén minden félnek rendelkezni kell a gazdasági tevékenységet jelző TEAOR számmal 24. Ellenőrző lista : Nyilatkzat, mely szerint Ajánlattevővel szemben a következő kizár kk nem állnak fenn : végelszámlás alatt áll, vagy ellene megindíttt csődeljárás vagy felszámlási eljárás van flyamatban, tevékenységét ő maga, vagy más arra jgsult szerv felfüggesztette, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalmbiztsítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti rszág vagy Ajánlatkérő székhelye szerinti rszág jgszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kaptt. Nyilatkzat, mely szerint Ajánlattevővel szemben a következő pénzügyi és gazdasági kizáró k nem áll fenn : bankszámláján az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számíttt egy évben vagy ha az ajánlattevő később jött létre, illetve kezdte meg a működését, a teljes időszakban 35 napt meghaladó srba állítás vlt. gazdasági tevékenységet jelző TEAOR szám igazlására cégkivnat 2 db referencia igazlás saját nyilatkzattal megfelelő végzettséget és képzettséget igazló dkumentum ( klevél, diplma ) tervezési tevékenység végzéséhez szükséges jgsultság kamarai igazlás nyilatkzat, mely szerint Ajánlattevő felhívás és a kiírás feltételeit megismerte, azkat magára nézve kötelezőként, feltétel nélkül elfgadja, az abban fglaltaknak megfelelően kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a megadtt ajánlati árn. cégszerű aláírásra jgsult aláírási címpéldánya aláírt fellvasólap ajánlat alapján kitöltött, aláírt szerződés alvállalkzók közreműködésére vnatkzó nyilatkzat közös ajánlattevőkre vnatkzó nyilatkzat lapk srszámzása, szignózása Siófk, június 08.

6 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ( tervezet) amely létrejött egyrészről Siófk Várs Önkrmányzata (8600 Siófk, Fő tér 1., adószám: ; bankszámlaszám: ; képviseli: Dr. Lengyel Róbert plgármester), mint Megbízó másrészről a. (cím:..., adószám:.., bankszámlaszám :, képvisel: ), mint Megbíztt között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel: I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.) Megbízó megbízza, Megbíztt a megbízást elvállalja a 8600 Siófki, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása, valamint Asztals utca - parklók kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőrzési feladatk ellátását. 2.) Megbíztt feladatát képezik a teljes körű, kmplex műszaki ellenőrzéssel kapcslats feladatk, így különösen: az Étv a (1) bekezdésének b)-d) és g) pntjaiban meghatárzttak, az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jgerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hzzá tartzó jóváhagytt építészeti-műszaki dkumentáció, felmérések, vizsgálatk megtörténtének ellenőrzése, az építési napló (k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibák, hiánysságk, eltérések feltüntetése az építési naplóban, a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indklt tervváltztatáskkal kapcslats javaslatk megtétele az építtető részére, a munkák eltakarása előtt azk mennyiségi és minőségi ellenőrzése, ellenőrzi a részteljesítési határidők megtartását, szükség esetén krdinál az átadás-átvételi és a birtkbaadási eljárásban való részvétel, egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technlógiával összefüggő biztnsági előírásk betartásának ellenőrzése, a beépített anyagk, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazlása meglétének ellenőrzése, a műszaki ellenőri feladatk elvégzésének dkumentálása az építési naplóban, műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevnására), a pótmunka igény felmerülése estén annak jgsságát felülvizsgálja és amennyiben azk műszaki mennyisége indklt, kezdeményezi Megbízó felé annak megrendelését, amennyiben rendelkezésre áll, a terveknek való megfelelőség ellenőrzése, a tervtől eltérő, (esetleges tervhiányból adódó) megldásk krdinálása, a tervező és a kivitelező között, igény szerint, rendszeresen helyszíni kperációkn beszámltatja a Tervezőket és Vállalkzókat, flyamatsan kntrlálja az építés előrehaladását, a szerződések szerinti munkavégzést, felügyeli a Vállalkzók szerződés szerinti teljesítését műszaki és/vagy gazdasági indkltság esetén, a prjekt eredményességének javítása érdekében jgsult egyedi mérlegelés alapján, előteljesítés elfgadását javaslni, pénzügyi elszámlásk, felmérések ellenőrzése, a benyújttt számlákat ellenőrzi a szerződések és teljesítések egybevetésével és megfelelőség estén azkat ellen jegyzi, teljesítésigazlás, kezdeményezi a Megbízónál a hibás vagy jgsulatlan számla visszaküldését a kiállítójának, igény szerint, az esetleges számlaviták esetén az egyeztetéseket leflytatja, jegyzőkönyvezi, szükség esetén a jgi útn történő eljárást kezdeményezi, s ennek srán a szakmai feladatkat ellátja, teljesítések, részteljesítések, készre jelentések alapján a Megbízóval együttműködve kitűzi és lebnylítja a műszaki átadás-átvételi eljáráskat, előkészíti az átadás-átvételi eljárásk jegyzőkönyveit, a műszaki ellenőrzéssel összhangban a hiánykról és hibákról jegyzéket állíttat össze, javaslatt tesz azk kijavítására, hiánypótlási határidőre gndskdik a hiánypótlási munkák átadás-átvételről, a műszaki ellenőrzéssel összhangban, tételesen ellenőrzi a szakhatósági előírásk teljesítését, a tevékenységével összefüggő dkumentumkat átadja a Megbízónak,

7 amennyiben szükséges a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges szakági műszaki ellenőri feladatk ellátása, a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges támgatás, utánjárás Megbízó képviseletében, utó-felülvizsgálati eljárás (garanciális bejárás) előkészítése és leflytatása. 3.) Kivitelezés tervezett befejezési határideje : któber 30. II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA Jelen szerződés I.2. pntjában meghatárztt tevékenységek a kivitelezés befejezési határidejét követően túl a teljes hibamentességig és az azt követő 1 éves garanciális bejárásig teljesítendőek. III. MEGBÍZOTT FELADATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1.) A Megbíztt feladatai a szerződés keretén belül a jelen szerződés I.2. pntjával összhangban: a.) a beruházás műszaki ellenőrzésével kapcslats feladatk: - a kivitelezési flyamat rendszeres és flyamats ellenőrzése; - a kivitelezés srán a Megbízó érdekeinek képviselete; b.) a műszaki ellenőrzéssel kapcslats feladatk: - összehanglja a műszaki ellenőri tevékenységet; - összehanglja az építési naplók vezetését, a tervezői, kivitelezői bejegyzéseket; - ellenőrzi a részteljesítési határidők megtartását, szükség esetén krdinál; - a pótmunka igény felmerülése estén annak jgsságát felülvizsgálja és amennyiben azk műszaki mennyisége indklt, kezdeményezi Megbízó felé annak megrendelését; - igény szerint, rendszeresen helyszíni kperációkn beszámltatja a Tervezőket és kivitelezőt, flyamatsan kntrlálja az építés-szerelés előrehaladását, a szerződések szerinti munkavégzést; - felügyeli a kivitelező szerződés szerinti teljesítését. c.) teljesítések elszámlása: - ellenőrzi és szakmailag igazlja, illetve felülvizsgálja a kivitelezői teljesítéseket; - műszaki és/vagy gazdasági indkltság esetén, a prjekt eredményességének javítása érdekében jgsult egyedi mérlegelés alapján, előteljesítés elfgadását javaslni; - a benyújttt számlákat ellenőrzi a szerződések és teljesítések egybevetésével és megfelelőség estén azkat ellen jegyzi; - igény szerint, az esetleges számlaviták esetén az egyeztetéseket leflytatja, jegyzőkönyvezi, szükség esetén, a jgi útn történő eljárást kezdeményezi, s ennek srán a szakmai feladatkat ellátja. d.) a műszaki átadás-átvételi eljárásk: - teljesítések, részteljesítések, készre jelentések alapján a Megbízóval együttműködve kitűzi és lebnylítja a műszaki átadás-átvételi eljáráskat; - előkészíti az átadás-átvételi eljárásk jegyzőkönyveit, gndskdik a megvalósulási dkumentációk, valamint a kapcslódó különböző biznylatk (pl.: minőségi tanúsítványk, érintésvédelmi jegyzőkönyvek, nymás- és üzemi próba jegyzőkönyvek, gépkönyvek, stb.) összegyűjtéséről, átvételéről és a Megbízó részére történő átadásáról; - a műszaki ellenőrzéssel összhangban a hiánykról és hibákról jegyzéket állíttat össze, javaslatt tesz azk kijavítására; - hiánypótlási határidőre gndskdik a hiánypótlási munkák átadás-átvételről; - a műszaki ellenőrzéssel összhangban, tételesen ellenőrzi az építéshatósági, szakhatósági előírásk teljesítését. e.) üzembe helyezési és hatósági használatbavételi eljárásk: - az üzemeltetésre alkalmas építmény esetén a Megbízóval együttműködve kezdeményezi a hatósági használatbavételi eljárás leflytatását; - a hatóság által átvett és használatra alkalmas használatbavételi engedélyt kaptt létesítményt, létesítményrészt üzemeltetésre a Megbízóval együtt átadja az Üzembentartónak. f.) a beruházás aktiválásával, lezárásával kapcslats feladatk: - a tevékenységével összefüggő dkumentumkat átadja a Megbízónak, illetve az üzemben tartónak; h.) a beruházás műszaki krdinációjával kapcslats feladatai: - szükség szerint gndskdik a műszaki minősítési eljárásk leflytatásáról.

8 2.) Megbíztt a műszaki ellenőri feladatkat, a 191/2009 (IX.15) Krmányrendelet, valamint a 244/2006.(XII.5.) Krmányrendelet, valamint a 322/1012 (XI.16) krmányrendeletben leírtak szerint látja el. 3.) A Megbíztt a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles teljesíteni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbíztt köteles erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításáhz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkdik, az utasításból eredő kárk, s következmények őt terhelik. 4.) A Megbíztt a jelen szerződésből fakadó jgait és kötelezettségeit más személy, vagy gazdasági társaság részére nem engedheti át, aznban egyes részfeladatk ellátásába jgsult harmadik fél közreműködőként történő bevnására. A Megbíztt a közreműködőért úgy felel, mintha maga járt vlna el. 5.) A Megbíztt jgsult a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben betekinteni a Megbízónál kezelt, a krszerűsítéssel kapcslats dkumentumkba és nyilvántartáskba. 6.) A Megbíztt teljesítés közbeni képviseletét látja el. Tel:.., ) A Megbíztt a szerződés hatályának megszűnésekr a megbízás teljesítése srán keletkezett érdemi dkumentumkat köteles átadni a Megbízónak. IV. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1.) A Megbízó feladatai és jgai a szerződés keretén belül: - a Megbíztt feladatainak ellátásáhz szükséges adatkat flyamatsan és teljes körűen a Megbíztt rendelkezésére bcsátja; - a Megbízói igényeket és feltételeket mindenkr előre és időben meghatárzza, s azt a Megbíztt tudmására hzza; - a teljesítés érdekében, a Megbíztt által előterjesztett ügyekben a szükséges döntéseket a lehető legrövidebb időn belül meghzza, a jóváhagyáskat kiadja; - a felvnulási és munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állaptban, a szerződés szerinti időpntkban rendelkezésre bcsátja; - mint tulajdns (üzemben tartóján keresztül) flyamatsan biztsítja a munkaterületek építésbe vnását; - részt vesz az egyes átadás-átvételi és utó-felülvizsgálati eljáráskn; - az egyeztetett és felülvizsgált teljesítés elszámláskat véleményezi, jóváhagyja; - a jóváhagytt teljesítés elszámlásk alapján kiállíttt számlákat befgadja és a szerződéses feltételeknek megfelelően, kiegyenlíti; - az elkészült felújítást, krszerűsítést üzemeltetésre átveszi, intézkedik a hatósági használatbavételről. 2.) A Megbízó kötelezi magát arra, hgy a jelen szerződés megkötésekr a Megbíztt tevékenységéhez szükséges, az érintett építéssel, felújítással, krszerűsítéssel összefüggő minden iratt (pl.: tervek, engedélyek, határzatk, ajánlati dkumentációk, jegyzőkönyvek, megállapdásk, szerződések, tájékztató levelek, stb.) átad. 3.) A Megbízó megvalósulás közbeni képviseletét Fógl Szilvia és Lénárt Márta látja el. 4.) A Megbízó flyamatsan biztsítja Megbíztt azn helyzetét és jgállását, hgy megbízását akadálytalanul, a jgszabályi előírásknak megfelelően maradéktalanul teljesíthesse. Megbízó döntési és intézkedési jgkörét úgy gyakrlja, hgy lehetővé tegye Megbíztt kötelezettségeinek teljesítését. 5.) A Megbízó kijelenti, hgy a megbízáshz szükséges pénzügyi frrásk, költségvetési frrásból rendelkezésre állnak, illetve a pénzügyi teljesítéskr rendelkezésre fgnak állni. 6.) A Megbízó utasításait krdinációs megbeszéléseken szóban és azt követően emlékeztető frmájában írásban is közli a Megbízttal.

9 7.) Megbízó hzzájárul, hgy Megbíztt referenciaigazlást kér, melyet szerződésszerű teljesítés esetén Megbízó köteles kiadni Megbíztt részére. V. A MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS ESEDÉKESSÉGE 1.) Megbízási díj mértéke:.,- Ft+ 27% ÁFA, azaz.- Ft. A számlázás a kivitelezési munkák a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásakr esedékes. 2.) A fenti megbízási díj a Megbíztt szerződés szerinti valamennyi tevékenységének ellenértékéül szlgál, és magában fglalja a Megbíztt költségeinek megtérítését is, amelynek tételes elszámlására felek nem kötelesek. 3.) A megbízási díj elszámlása utólag történik aláírt teljesítésigazlással alátámaszttt számla ellenében. 4.) A Megbízó, a megbízási díjat, az egyes igazlt (rész) teljesítések után benyújttt (rész) számlák alapján a teljesítésigazlást követő 15 napn belül, banki átutalással egyenlít ki Megbíztt részére. Teljesítésigazlásra Fógl Szilvia és Lénárt Márta jgsult. VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 1.) Szerződő felek a teljesítés időszakában a határidőre történő befejezés érdekében fkzttan együttműködnek, és egymás tevékenységét elősegítik. A sikeres teljesítése érdekében a Felek valamennyi - szerződést érdemben érintő - kérdésben kölcsönösen tájékztatják egymást. 2.) Szerződő felek megállapdnak abban, hgy a jelen szerződéssel kapcslatban felmerülő minden vitás kérdést elsősrban békés útn, egyeztető tárgyalásk frmájában fgnak egymással rendezni. Felek kikötik a Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólags illetékességét. VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS FELMONDÁSA 1.) Szerződő felek írásban fglalt közös megegyezéssel jgsultak a szerződés módsítására. Szerződést módsító nyilatkzat tételére mindkét fél részéről jelen szerződés aláírói jgsultak. 2.) Szerződő felek a jelen szerződést írásban indklt rendes felmndással önhibájukn kívül felmerülő alaps kból jgsultak felmndani. 3.) Szerződő felek jgsultak a szerződést aznnali hatállyal felmndani, ha a másik Fél írásbeli felszólítás ellenére súlys, vagy ismételt szerződésszegést követ el, illetőleg a jelen szerződésre alkalmazandó jgszabálykat megszegi, és haladéktalan rvslását elmulasztja. 4.) Nem minősül szerződésszegésnek, amikr e szerződés harmadik személynek felróható magatartás miatt nem teljesül és a Megbíztt a tőle elvárható módn mindent megtett a szerződés teljesülése érdekében. 5.) Megbízó jgsult a szerződést aznnali hatállyal felmndani Megbíztt hibás teljesítése esetén, különösen az alábbiak szerint: - A kivitelező, illetve az Megbíztt által tett költség- és határidővnzattal járó naplóbejegyzésekről a Megbízó tájékztatásának elmulasztása, melyből a Megbízónak kára keletkezik, illetve a teljesítési véghatáridő eltlódik; - A Kivitelezői hibás teljesítés feltárásának hiányából amennyiben az valóban észlelhető és feltárható lett vlna a kivitelezés srán eredő kárkzás esetén.

10 VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) A Megbíztt, harmadik személlyel kapcslatban e szerződésben fglalt feltételeknél enyhébb lyan követelményt nem támaszthat, ami e szerződés teljesítését veszélyeztetné. 2.) Szerződő felek kötelesek a jelen szerződés teljesülése srán tudmásukra juttt üzleti titkkat megőrizni. A felek ezen túlmenően sem közölhetnek kívülálló illetéktelen személlyel és/vagy céggel lyan adatt, amelynek közlése a másik Félre hátránys következménnyel járna. 3.) Szerződő felek kötelesek az üzleti titkkat az alkalmazttaikkal és közreműködőikkel is a fentiek szerint megőriztetni. 4.) Szerződő felek a jgvisznyuk fennállása alatt - kivéve, ha erre őket jgszabály kötelezi - nem tanúsíthatnak lyan magatartást, amellyel a másik fél jgs gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. 5.) A jelen szerződésben nem szabályztt kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadók. Szerződő felek a fenti megbízási szerződést átlvasás, értelmezés és alaps megfntlás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá, az érvényes aláírásra megszabtt alakban. Siófk, június. Siófk Várs Önkrmányzata képviseletében:.... Megbízó Megbíztt Ellenjegyző : Pénzügyi ellenjegyző :. Kónyáné dr. Zsarnvszky Judit jegyző... Balgh Gábr pénzügyi sztályvezető

A Balaton-parti Kft. átvilágítására auditáló társaság bevonásával.

A Balaton-parti Kft. átvilágítására auditáló társaság bevonásával. MELLÉKLET A Balaton-parti Kft. átvilágítására auditáló társaság bevonásával. 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a Balaton-parti Kft. (adószám: 10714254-2-14) átvilágítására auditáló

Részletesebben

a 8600 Siófok, Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer és járdaépítés, útburkolat felújítás tervezési feladatainak ellátására.

a 8600 Siófok, Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer és járdaépítés, útburkolat felújítás tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer és járdaépítés, útburkolat felújítás tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására.

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a 8600

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Perczel Mór Gimnázium épületének energiahatékonysági

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. Ajánlatadónak nyilatkozni szükséges, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn.

MŰSZAKI TARTALOM. Ajánlatadónak nyilatkozni szükséges, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn. MŰSZAKI TARTALOM (8600 Siófok, Fő tér 1.) épület klímaszerelés gépészeti rendszer kivitelezésének tervezési munkáinak elvégzésére. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a (8600 Siófok,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkzási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a siófoki Révész Géza utcai Stadion fejlesztésének megvalósításához kapcsolódóan az épület szerkezeti feltárási és helyreállítási munkáinak

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. Az intézményegység vezetőjénél történő előzetes bejelentkezés után a helyszíni bejárás, felmérés időpontja:

MŰSZAKI TARTALOM. Az intézményegység vezetőjénél történő előzetes bejelentkezés után a helyszíni bejárás, felmérés időpontja: MŰSZAKI TARTALOM Siófok, Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8600 Siófok, Március 15. park 2.) karbantartási, felújítási munkái 1. A pályázati kiírás célja: Kivitelezési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani:

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani: Melléklet 1 A Csatlakzás eljárásrendje A csatlakzás érdekében a Csatlakzó adatkezelőnek az alábbi flyamat szerint kell infrmatikai rendszerének csatlakzását megvalósítani: 1. Regisztráció a https://e-egeszsegugy.gv.hu/ekapu

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a ' 1 ) :;, számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és intézményei

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása pályáztatásához

2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció 2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása pályáztatásáhz Debrecen, 2015.

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester E LŐTERJESZTÉS a KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú Kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázattal kapcsolatos - műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó - beszerzési eljárás indításáról Készült: Szécsény

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE szerződésszám: 1-/2279/U/20 14 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE amely létrejött egyrészről a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófk Várs Képviselő-testületének 2014. decemberi ülésére Tárgy: átmeneti

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 835-9/2011. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac épület

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Kele utca Sorház utca sarkán lévő zöldterületen kültéri kondipark kivitelezése

Kele utca Sorház utca sarkán lévő zöldterületen kültéri kondipark kivitelezése MŰSZAKI TARTALOM Kele utca Sorház utca sarkán lévő zöldterületen kültéri kondipark kivitelezése 1. A pályázati kiírás célja: Kivitelezési szerződés megkötése a 8600 Siófok, Kele utca Sorház utca sarkán

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő Multifunkciós sportcsarnok építése megnevezésű beruházás műszaki

Részletesebben