FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 835-9/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 151/2010. (XI.29.) Kt számú határozat visszavonására, a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló új szerződések jóváhagyására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás kivitelezésének műszaki ellenőri feladataink elvégzéséről a Képviselő-testület a 151/2010. (XI.29.) Kt. számú határozatával döntött. A határozatban megjelölt Ifj. Váncsodi Jánost erről tájékoztattuk, aki néhány héttel a tájékoztatásunk után közölte, hogy az illetékes Építésfelügyeleti Osztállyal egyeztetett, akik megállapították, hogy a gépészeti és villamos munkarészek műszaki ellenőrzésére Ő nem jogosult. A gépészeti és villamos munkarészek műszaki ellenőrzésére ajánlott olyan kollégákat, akik jogosultsággal rendelkeznek és így a beruházás összes munkarész műszaki ellenőrzése megoldott lesz. A műszaki ellenőri feladatokra elkülönített és a határozatban is rögzített összeg a három műszaki ellenőr díjazásával egyezik meg, azaz plusz költséggel ez az önkormányzatot nem terhelik. Az előterjesztéshez mellékeljük a műszaki ellenőrökre vonatkozó szerződés tervezeteket. Amennyiben a melléklet szerinti szerződés tervezeteket a bennük szereplő összegekkel a Képviselő-testület elfogadja, abban az esetben a 151/2010. (XI.29.) Kt. számú határozatát visszavonja és az új határozatában dönt a műszaki ellenőri feladatok elvégeztetéséről. Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a szerződés tervezetek áttekintése után hozza meg döntését a műszaki ellenőri faladatok elvégzésével kapcsolatban. Földes, március 16. Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó

3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. melléklet mely létrejött egyrészről: Földes Község Önkormányzata Székhely: 4177 Földes Karácsony Sándor tér 5. sz. Adószám: Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank ZRT Bankszámla száma: Képviselő: Jeneiné Egri Izabella polgármester mint Megbízó ( a továbbiakba: megbízó) másrészről: Váncsodi János Székhely: 4130 Derecske, Sirály u. 7. sz. Adószám: Számlavezető pénzintézet: OTP Derecske Bankszámla száma: mint Megbízott ( a továbbiakba: megbízott) továbbiakban együttesen: Felek- között az alábbi helyen és időben, a következő tartalommal: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés tárgya a Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, EMVA alapból finanszírozott Falumegújítás és fejlesztés című pályázati kiírásán Piac épület kialakítás Földesen elnevezésű nyertes pályázat keretében a 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. sz. alatti 284 hrsz- ú területen megvalósításra kerülő piac építési beruházása során felmerülő építész műszaki ellenőri feladatok ellátása. Feladat meghatározás: A műszaki ellenőri tevékenységet az érvényben lévő jogszabályok alapján kell végezni. Az építési műszaki ellenőr az építmény megvalósítására irányuló építési szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által előírtak betartását. Az építési műszaki ellenőr feladata az adott szerződés keretén belül különösen: - a hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése - az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése - a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, - indokolt esetben tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

4 - a munkák eltakarása előtti azok minőségi és mennyiségi ellenőrzése, - az átadás- átvételi eljárásban való részvétel, - a beépített anyagok és berendezések megfelelőség- igazolása meglétének ellenőrzése, - a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, - szavatossági és garanciális bejárásokon való részvétel, - a megbízó érdekeinek képviselete vitás ügyekben, kár-, kötbér- és szavatossági igények érvényesítésében. - A műszaki ellenőr a rá bízott kivitelezési munkát köteles hetente minimum 1 alkalommal ellenőrizni amennyiben munkavégzés történik, és napló bejegyzést tenni, szükség esetén egyeztetni a megbízóval, kivitelezővel. - A műszaki ellenőr köteles előzetes telefonon történt egyeztetés alapján a megrendelő rendelkezésre állni. - A műszaki ellenőr segítséget nyújt a megrendelőnek a beruházással kapcsolatos dokumentációk, jelentések műszaki háttéranyagának összeállításában 2. Megbízó jogai és kötelezettségei 2.1 Megbízó jogosult a teljesítés rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a feladatok mindenkori állásáról a Megbízottól információt kérhet Megbízó a tevékenység ellátása során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, ami annak érdemi részét érinti 2.3. Megbízó köteles Megbízott részére minden rendelkezésre álló, a tevékenység eredményes ellátásához szükséges dokumentumot és egyéb információt biztosítani Megbízó a kötelezettség(ek) teljesítéséről teljesítés- igazolás(oka)t állít ki. A teljesítés igazolásra a Megbízó részéről Megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult Megbízó a munka elvégzéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint szolgáltatja: 1 pld kivitelező költségvetés mely tartalmazza az elvégzendő munkákat 1 pld ( építési) vállalkozási szerződés 1 pld kiviteli tervdokumentáció 3. Megbízott jogai és köztelezettségei 3.1. Megbízott köteles az 1. pontban megnevezett tevékenység ellátása során Megbízótól, illetve Megbízó bármely partnerétől kapott dokumentumokat Megbízó kérésekor, vagy jelen megbízási szerződés megszűnésekor haladéktalanul visszaszolgáltatni Megbízott jelen szerződés teljesítése során Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megbízó részéről utasítási joggal Megbízó képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult Megbízott köteles Megbízó rendelkezésére állni információ adás végett( pl.: telefonon, -ben, stb.) 3.4. Megbízott köteles a feladat ellátása során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megbízóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely műszaki ellenőr tevékenységével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megbízóra hátrányos következménnyel járna. A titoktartási

5 kötelezettség a műszaki ellenőri megbízási jogviszony megszűnését követő 2 évig áll fenn Megbízott Megbízó kívánságára- vagy szükség esetén annak hiányában isköteles tájékoztatást nyújtani a tevékenységéről, különösen, ha közreműködő igénybe vétele vált szükségessé, utólag felmerült körülmények az utasítások módosítását igénylik, illetőleg ha ezen új körülmények veszélyeztetik, késleltetik vagy gátolják a vállalt kötelezettség teljesítését. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelőséggel tartozik Megbízó gazdasági érdekeinek sérelmét jelenti, ha Megbízott Megbízó kifejezett, írásbeli utasítása nélkül bármilyen adatot, információt vagy eszközt szolgáltat bármely harmadik személy számára. 4. A Megbízási díj 4.1. Megbízott az 1.1 pontban megnevezett feladatok ellátásáért a projekt teljes időtartama alatt (a tevékenység alanyi mentes, ezért az áfa 0%), azaz háromszázötvenezer 00/100 Ft bruttó összegű megbízási díjra jogosult 4.2. A számla kiállításának feltétele a kivitelezési munkák átadás- átvételi eljárásának lezárása A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla kiállítását követő 15 napon belül. A teljesítés igazolása a megrendelő által aláírt teljesítésigazolással történik, amely a számla kiállításának előfeltétele. 5. A szerződés hatálya A műszaki ellenőri megbízás jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba, és határozott időtartamra jön létre. A Megbízott jogosult a kivitelezési határidő leteltével a teljes megbízási díjat leszámlázni, de a műszaki ellenőri megbízás a kiviteli munkák esetleges elhúzódása esetén annak befejezéséig tart. A megbízott az e szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtását köteles teljesíteni a műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatásáig, illetve ezen időtartam lejártát követően is a Megbízott kötelezettségét képezi az egyéves utó- felülvizsgálati eljárás lefolytatása, esetlege hibák, hiányosságok kijavíttatása. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség. 6.2.Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a Szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes A Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat-

6 hatáskörtől függően- a Püspökladányi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak Jelen szerződés kettő darab, - egymással mindenben megegyező négy oldalból és hat pontból álló- példányban készül, amelyből- miután azt a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták- egy példány Megbízó, egy példány pedig Megbízott birtokába marad. Földes, Földes Nagyközség Önkormányzata Jeneiné Egri Izabella polgármester megbízó. Váncsodi János műszaki ellenőr megbízott

7 2. sz. melléklet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Földes Község Önkormányzata Székhely: 4177 Földes Karácsony Sándor tér 5. sz. Adószám: Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank ZRT Bankszámla száma: Képviselő: Jeneiné Egri Izabella polgármester mint Megbízó ( a továbbiakba: megbízó) másrészről: B-Terv 64 Bt. székhelye: 4029 Debrecen, Bercsényi u. 43. cégjegyzékszám: , adószám: , számlaszáma: Hajdú Takarék: képviseli: Balogh Endre mint Megbízott ( a továbbiakba: megbízott) továbbiakban együttesen: Felek- között az alábbi helyen és időben, a következő tartalommal: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés tárgya a Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, EMVA alapból finanszírozott Falumegújítás és fejlesztés című pályázati kiírásán Piac épület kialakítás Földesen elnevezésű nyertes pályázat keretében a 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. sz. alatti 284 rsz- ú területen megvalósításra kerülő piac építési beruházása során felmerülő épületgépészeti műszaki ellenőri feladatok ellátása. Feladat meghatározás: A műszaki ellenőri tevékenységet az érvényben lévő jogszabályok alapján kell végezni. Az építési műszaki ellenőr az építmény megvalósítására irányuló építési szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által előírtak betartását. Az építési műszaki ellenőr feladata az adott szerződés keretén belül különösen: - a hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése - az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése

8 - a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, - indokolt esetben tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, - a munkák eltakarása előtti azok minőségi és mennyiségi ellenőrzése, - az átadás- átvételi eljárásban való részvétel, - a beépített anyagok és berendezések megfelelőség- igazolása meglétének ellenőrzése, - a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, - szavatossági és garanciális bejárásokon való részvétel, - a megbízó érdekeinek képviselete vitás ügyekben, kár-, kötbér- és szavatossági igények érvényesítésében. - A műszaki ellenőr a rá bízott kivitelezési munkát köteles hetente minimum 1 alkalommal ellenőrizni amennyiben munkavégzés történik, és napló bejegyzést tenni, szükség esetén egyeztetni a megbízóval, kivitelezővel. - A műszaki ellenőr köteles előzetes telefonon történt egyeztetés alapján a megrendelő rendelkezésre állni. - A műszaki ellenőr segítséget nyújt a megrendelőnek a beruházással kapcsolatos dokumentációk, jelentések műszaki háttéranyagának összeállításában 2. Megbízó jogai és kötelezettségei 2.1 Megbízó jogosult a teljesítés rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a feladatok mindenkori állásáról a Megbízottól információt kérhet Megbízó a tevékenység ellátása során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, ami annak érdemi részét érinti 2.3. Megbízó köteles Megbízott részére minden rendelkezésre álló, a tevékenység eredményes ellátásához szükséges dokumentumot és egyéb információt biztosítani Megbízó a kötelezettség(ek) teljesítéséről teljesítés- igazolás(oka)t állít ki. A teljesítés igazolásra a Megbízó részéről Megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult Megbízó a munka elvégzéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint szolgáltatja: 1 pld kivitelező költségvetés mely tartalmazza az elvégzendő munkákat 1 pld ( építési) vállalkozási szerződés 1 pld kiviteli tervdokumentáció 3. Megbízott jogai és köztelezettségei 3.1. Megbízott köteles az 1. pontban megnevezett tevékenység ellátása során Megbízótól, illetve Megbízó bármely partnerétől kapott dokumentumokat Megbízó kérésekor, vagy jelen megbízási szerződés megszűnésekor haladéktalanul visszaszolgáltatni Megbízott jelen szerződés teljesítése során Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megbízó részéről utasítási joggal Megbízó képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult Megbízott köteles Megbízó rendelkezésére állni információ adás végett( pl.: telefonon) 3.4. Megbízott köteles a feladat ellátása során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megbízóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú

9 információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely műszaki ellenőr tevékenységével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megbízóra hátrányos következménnyel járna. A titoktartási kötelezettség a műszaki ellenőri megbízási jogviszony megszűnését követő 2 évig áll fenn Megbízott Megbízó kívánságára- vagy szükség esetén annak hiányában isköteles tájékoztatást nyújtani a tevékenységéről, különösen, ha közreműködő igénybe vétele vált szükségessé, utólag felmerült körülmények az utasítások módosítását igénylik, illetőleg ha ezen új körülmények veszélyeztetik, késleltetik vagy gátolják a vállalt kötelezettség teljesítését. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelőséggel tartozik Megbízó gazdasági érdekeinek sérelmét jelenti, ha Megbízott Megbízó kifejezett, írásbeli utasítása nélkül bármilyen adatot, információt vagy eszközt szolgáltat bármely harmadik személy számára. 3.7 A Megbízott részéről, a lebonyolításban közreműködő gépész műszaki ellenőr: név: Balogh Endre műszaki ellenőr nyilvántartási szám: ME-ÉG-I-MÉK cég: B - Terv 64 Bt. cím: 4029 Debrecen, Bercsényi u. 43. tel: A Megbízási díj 4.1. Megbízott az 1.1 pontban megnevezett feladatok ellátásáért a projekt teljes időtartama alatt % ÁFA = azaz százötvenezer 00/100 Ft bruttó összegű megbízási díjra jogosult 4.2. A számla kiállításának feltétele a kivitelezési munkák átadás- átvételi eljárásának lezárása A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla kiállítását követő 15 napon belül. A teljesítés igazolása a megrendelő által aláírt teljesítésigazolással történik, amely a számla kiállításának előfeltétele. 5. A szerződés hatálya A műszaki ellenőri megbízás jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba, és határozott időtartamra jön létre. A Megbízott jogosult a kivitelezési határidő leteltével a teljes megbízási díjat leszámlázni, de a műszaki ellenőri megbízás a kiviteli munkák esetleges elhúzódása esetén annak befejezéséig tart. A megbízott az e szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtását köteles teljesíteni a műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatásáig, illetve ezen időtartam lejártát követően is a Megbízott kötelezettségét képezi az egyéves utó- felülvizsgálati eljárás lefolytatása,

10 esetlege hibák, hiányosságok kijavíttatása. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség. 6.2.Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a Szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes A Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukathatáskörtől függően- a Püspökladányi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak Jelen szerződés kettő darab, - egymással mindenben megegyező négy oldalból és hat pontból álló- példányban készül, amelyből- miután azt a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták- egy példány Megbízó, egy példány pedig Megbízott birtokába marad. Földes, Földes Nagyközség Önkormányzata Jeneiné Egri Izabella polgármester megbízó. Balogh Endre műszaki ellenőr megbízott

11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. melléklet mely létrejött egyrészről: Földes Község Önkormányzata Székhely: 4177 Földes Karácsony Sándor tér 5. sz. Adószám: Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank ZRT Bankszámla száma: Képviselő: Jeneiné Egri Izabella polgármester mint Megbízó ( a továbbiakba: megbízó) másrészről: Luxeder Endre Székhely: 4130 Derecske, Arany János utca 20. sz. Adószám: Számlavezető pénzintézet: Hosszúpályi és Környéke Takarékszövetkezet Bankszámla száma: mint Megbízott ( a továbbiakba: megbízott) továbbiakban együttesen: Felek- között az alábbi helyen és időben, a következő tartalommal: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés tárgya a Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, EMVA alapból finanszírozott Falumegújítás és fejlesztés című pályázati kiírásán Piac épület kialakítás Földesen elnevezésű nyertes pályázat keretében a 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. sz. alatti 284 hrsz- ú területen megvalósításra kerülő piac építési beruházása során felmerülő elektromos műszaki ellenőri feladatok ellátása. Feladat meghatározás: A műszaki ellenőri tevékenységet az érvényben lévő jogszabályok alapján kell végezni. Az építési műszaki ellenőr az építmény megvalósítására irányuló építési szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által előírtak betartását. Az építési műszaki ellenőr feladata az adott szerződés keretén belül különösen: - a hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése - az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése - a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, - indokolt esetben tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

12 - a munkák eltakarása előtti azok minőségi és mennyiségi ellenőrzése, - az átadás- átvételi eljárásban való részvétel, - a beépített anyagok és berendezések megfelelőség- igazolása meglétének ellenőrzése, - a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, - szavatossági és garanciális bejárásokon való részvétel, - a megbízó érdekeinek képviselete vitás ügyekben, kár-, kötbér- és szavatossági igények érvényesítésében. - A műszaki ellenőr a rá bízott kivitelezési munkát köteles hetente minimum 1 alkalommal ellenőrizni amennyiben munkavégzés történik, és napló bejegyzést tenni, szükség esetén egyeztetni a megbízóval, kivitelezővel. - A műszaki ellenőr köteles előzetes telefonon történt egyeztetés alapján a megrendelő rendelkezésre állni. - A műszaki ellenőr segítséget nyújt a megrendelőnek a beruházással kapcsolatos dokumentációk, jelentések műszaki háttéranyagának összeállításában 2. Megbízó jogai és kötelezettségei 2.1 Megbízó jogosult a teljesítés rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a feladatok mindenkori állásáról a Megbízottól információt kérhet Megbízó a tevékenység ellátása során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, ami annak érdemi részét érinti 2.3. Megbízó köteles Megbízott részére minden rendelkezésre álló, a tevékenység eredményes ellátásához szükséges dokumentumot és egyéb információt biztosítani Megbízó a kötelezettség(ek) teljesítéséről teljesítés- igazolás(oka)t állít ki. A teljesítés igazolásra a Megbízó részéről Megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult Megbízó a munka elvégzéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint szolgáltatja: 1 pld kivitelező költségvetés mely tartalmazza az elvégzendő munkákat 1 pld ( építési) vállalkozási szerződés 1 pld kiviteli tervdokumentáció 3. Megbízott jogai és köztelezettségei 3.1. Megbízott köteles az 1. pontban megnevezett tevékenység ellátása során Megbízótól, illetve Megbízó bármely partnerétől kapott dokumentumokat Megbízó kérésekor, vagy jelen megbízási szerződés megszűnésekor haladéktalanul visszaszolgáltatni Megbízott jelen szerződés teljesítése során Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megbízó részéről utasítási joggal Megbízó képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult Megbízott köteles Megbízó rendelkezésére állni információ adás végett( pl.: telefonon, -ben, stb.) 3.4. Megbízott köteles a feladat ellátása során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megbízóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely műszaki ellenőr tevékenységével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megbízóra hátrányos következménnyel járna. A titoktartási

13 kötelezettség a műszaki ellenőri megbízási jogviszony megszűnését követő 2 évig áll fenn Megbízott Megbízó kívánságára- vagy szükség esetén annak hiányában isköteles tájékoztatást nyújtani a tevékenységéről, különösen, ha közreműködő igénybe vétele vált szükségessé, utólag felmerült körülmények az utasítások módosítását igénylik, illetőleg ha ezen új körülmények veszélyeztetik, késleltetik vagy gátolják a vállalt kötelezettség teljesítését. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelőséggel tartozik Megbízó gazdasági érdekeinek sérelmét jelenti, ha Megbízott Megbízó kifejezett, írásbeli utasítása nélkül bármilyen adatot, információt vagy eszközt szolgáltat bármely harmadik személy számára. 4. A Megbízási díj 4.1. Megbízott az 1.1 pontban megnevezett feladatok ellátásáért a projekt teljes időtartama alatt (a tevékenység alanyi mentes, ezért az áfa 0%), azaz nyolcvanezer 00/100 Ft bruttó összegű megbízási díjra jogosult 4.2. A számla kiállításának feltétele a kivitelezési munkák átadás- átvételi eljárásának lezárása A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla kiállítását követő 15 napon belül. A teljesítés igazolása a megrendelő által aláírt teljesítésigazolással történik, amely a számla kiállításának előfeltétele. 5. A szerződés hatálya A műszaki ellenőri megbízás jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba, és határozott időtartamra jön létre. A Megbízott jogosult a kivitelezési határidő leteltével a teljes megbízási díjat leszámlázni, de a műszaki ellenőri megbízás a kiviteli munkák esetleges elhúzódása esetén annak befejezéséig tart. A megbízott az e szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtását köteles teljesíteni a műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatásáig, illetve ezen időtartam lejártát követően is a Megbízott kötelezettségét képezi az egyéves utó- felülvizsgálati eljárás lefolytatása, esetlege hibák, hiányosságok kijavíttatása. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség. 6.2.Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a Szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes A Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat-

14 hatáskörtől függően- a Püspökladányi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak Jelen szerződés kettő darab, - egymással mindenben megegyező négy oldalból és hat pontból álló- példányban készül, amelyből- miután azt a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták- egy példány Megbízó, egy példány pedig Megbízott birtokába marad. Földes, Földes Nagyközség Önkormányzata Jeneiné Egri Izabella polgármester megbízó. Luxeder Endre műszaki ellenőr megbízott

15 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (III.23.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 151/2010. (XI.29.) Kt. számú határozat visszavonásáról, a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló új szerződések jóváhagyásáról A Képviselő-testület - a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 151/2010. (XI.29.) Kt. számú határozatát visszavonja. - a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás műszaki ellenőri feladatainak (építészet, gépészet, villamosság) ellátásával Ifj. Váncsodi Jánost (4130 Derecske, Sirály u. 7. sz., adószám: , ), B-Terv 64 Bt.-t (4029 Debrecen, Bercsényi u. 43. cégjegyzékszám: , adószám: , képviseli: Balogh Endre), Luxeder Endrét (4130 Derecske, Arany János utca 20. sz., adószám: ) b í z z a m e g. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti műszaki ellenőri feladatok elvégzésére irányuló szerződéseket alá írja. Határidő: március 24. Felelős: Jeneiné Egri Izabella polgármester Földes, március 23. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-11/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-10/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:116-6/2016. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Előterjesztést készítette: Dr. Szájbely Ernő Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR DÍSZKIVILÁGÍTÁSA

Előterjesztést készítette: Dr. Szájbely Ernő Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR DÍSZKIVILÁGÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dr. Szájbely Ernő Előterjesztő: Dr. Szájbely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Megbízási Szerződés (módosítás)

Megbízási Szerződés (módosítás) o A Megbízási Szerződés (módosítás) ''L Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u.26. adószám: 23084454-2-42 képviseli: Steiner Attila igazgató), továbbiakban; Megbízó, és az O-r-.,.-t'.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről MF-7.2-05. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vált. sz. 0 Oldal sz.: 1/3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MSZ: 0019/2017 mely létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács Sport utca 1. adószám: 15452654-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött Egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviselő/név, tisztség: Kapcsolattartó/név, telefonszám, email Felelős műszaki vezető név, telefonszám, email:

Részletesebben

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2017. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Építési Műszaki Ellenőr Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv. jogosult: Székhely: Adószám:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Kétviselő-testületi döntés alapján közlekedésfejlesztési pályázatot nyújtottunk be.

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Kétviselő-testületi döntés alapján közlekedésfejlesztési pályázatot nyújtottunk be. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: F/964-3/2019. 12. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv.jogosult:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Adószám:.. Bankszámlaszáma: Képviselő: Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Adószám:.. Bankszámlaszáma: Képviselő: Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Cím: 6728. Szeged, Bajai út. 14., 6701. Szeged Pf. 495. Telefon: (62) 559-577, (30) 394 8958 Fax: (62) 559-579, BM tel.: 33/1397, Fax: 33/1162 E-mail:iskola@szrszg.hu Web:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. . (székhely:.., adószám:, képviseli:., cégjegyzékszám:, statisztikai számjel: ), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. . (székhely:.., adószám:, képviseli:., cégjegyzékszám:, statisztikai számjel: ), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószám: 15727392-2-07, bankszámlaszám: 11736082 15362852, képviselő neve: Tóth István polgármester),

Részletesebben

Előterjesztés a évi lisztérzékenység szűréséről

Előterjesztés a évi lisztérzékenység szűréséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a 2019. évi lisztérzékenység

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 834-6/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az ÉAOP-3.1.2/A-11

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 72/2017. Kth. A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátásához szükséges Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai

Részletesebben

A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról

A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3721/2015. Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság szerkesztési

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes,

Részletesebben

sz. napirend ELŐ TERJESZTÉS a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság január 14-ei ülésére

sz. napirend ELŐ TERJESZTÉS a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság január 14-ei ülésére Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Előterjesztő: Humánszolgáltatási Ügyosztály ELŐ TERJESZTÉS a Városgazdálkodási és

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE //2009. (I.30.) KT. számú. h a t á r o z a t a. az ADITUS Zrt. megbízásáról

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE //2009. (I.30.) KT. számú. h a t á r o z a t a. az ADITUS Zrt. megbízásáról SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 500-2//2009. (I.30.) KT. számú h a t á r o z a t a az ADITUS Zrt. megbízásáról A Képviselı-testület az ADITUS Zrt-t (Budapest) 2009. január 2-tıl határozott idıre,

Részletesebben

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 001/ /2009.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 001/ /2009. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 001/ /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 47-../2017. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2018. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció A műszaki ellenőr az építtető

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0034

Részletesebben

Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe

Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Előterjesztés a évi lisztérzékenység szűréséről

Előterjesztés a évi lisztérzékenység szűréséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a 2017. évi lisztérzékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

4. Napirend Ügyiratszám: 14/ /2006. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 28-i nyilvános ülésére

4. Napirend Ügyiratszám: 14/ /2006. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám: 14/39.076-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. április 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételéhez

Részletesebben

Előterjesztés a évi lisztérzékenység szűréséről

Előterjesztés a évi lisztérzékenység szűréséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a 2018. évi lisztérzékenység

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8233-9/2010. 31. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 05-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 05-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 05-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Nótaest szerződéskötés

Nótaest szerződéskötés RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Nótaest szerződéskötés

Részletesebben

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 252/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2341-8/2011. 17. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia előterjeszti: Fodor Rita,

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 66/2017.

Az előterjesztés száma: 66/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 66/2017. Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu e-mail: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben