Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 14-i ülésére A KMOP-2.1.1/B azonosító számú és Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében c. nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására történő cég kiválasztására Tisztelt Képviselő-testület! Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében című KMOP-2.1.1/B számú pályázatunk ,- Ft támogatásban részesült. A pályázat sikeres lebonyolításához projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatok ellátására cégeket kell megbízni. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására az alábbi három cégtől kértünk be ajánlatot: 1. Pa--Ku Consulting Bt Nagykőrös, Kodály Z. út Cynodon Bt. 3. KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft Cegléd, Csolnak út 32. A 3 cég ajánlata a tárgyra vonatkozóan: Pa--Ku Consulting Bt.: Cynodon Bt.:_ KPG Consult Kft: ,-Ft + Áfa ,-Ft + Áfa ,-Ft + Áfa A pályázati anyagban nettó ,-Ft összeg került betervezésre a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. Amennyiben a Képviselő-testület nem a legalacsonyabb árajánlatot adó cég ajánlatát fogadja el, úgy a különbözet fedezetéről rendelkeznie kell. A beérkezett ajánlatok és a megbízási szerződés az előterjesztés mellékletét képezik.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2009. (IV.14.) számú Képviselő-testületi határozat A KMOP-2.1.1/B azonosító számú és Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében c. nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására történő cég kiválasztásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a..- vel a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. 2. A megbízási díj összege.. Ft +Áfa, melynek pénzügyi fedezete a pályázatban biztosított. 3. Abony Város Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. Határidő: április 30. Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester A határozat végrehajtásában közreműködik: Településfejlesztési Osztály Gazdasági Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Urbán Ildikó aljegyző Településfejlesztési Osztály Gazdasági Osztály Jegyzői Titkárság Abony, április 03. Romhányiné Dr. Balogh Edit sk polgármester

3 3 Megkötendő megbízási szerződés MINTA Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1, adószám:, bankszámlaszáma OTP) képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), és a.. ( címe.... képviseli. adószáma:.. cégjegyzék száma: Bankszámlaszáma ), mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: 1.1. Megbízó vállalkozásba adja, Megbízott elvállalja Abony Város Önkormányzat KMOP-2.1.1/B azonosító számú és Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében c.. projekt projektmenedzseri feladatának ellátását. E feladat részletes leírását a én kelt Ajánlatkérés tartalmazza A Megbízott kijelenti, hogy az 1.1. pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, továbbá Megbízott társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá. 2. A szerződés díja és az elszámolás módja 2.1. A szerződés díja: Jelen szerződés egyösszegű vállalkozói díja ÁFA nélkül:.ft A %-os ÁFA összege:.ft A vállalkozói díj ÁFÁ-val együtt mindösszesen:.ft Az elszámolás módja: egy részszámla, egy végszámla A Megbízott kijelenti, hogy a feladatot megismerte, és a fenti vállalkozói díj a teljes munkát fedezi, így többletdíjazásra semminemű igényt nem támaszthat a Megbízóval szemben. 3. Teljesítési határidő: Jelen szerződés aláírásának dátumától január 31-ig folyamatos. 4. Pénzügyi megállapodások: 4.1. A Megbízó kijelenti, hogy a vállalkozás ellenértékét az. számlaszámú költségvetési számláján biztosította Megbízó előleget nem folyósít. 5. Fizetés módja: 5.1. Megbízott az 1.1. pontban rögzített munka teljesítéséről írásban tájékoztatja a Megbízót. A számlát az igazolt teljesítés után, 2 példányban nyújtja be a Megbízó felé, melyet Megbízó a számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalási határidővel egyenlít ki. 5.2 Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: Rész-számla benyújtásának határideje: Összege: a pontban rögzített összeg 50 %-a Végszámla benyújtási határideje: a projekt befejezésének időpontja, de legkésőbb

4 4 6. A felek együttműködése: 6.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben együttműködnek. Az együttműködést közreműködőik útján látják el A Megbízó kötelezettségei: A minőségbiztosítási tevékenység elvégzéséhez szükséges mindennemű információt köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A munkavégzés során esetlegesen felmerülő hiányok, hibák jegyzőkönyvben való rögzítése Megbízott kötelezettségei: a) Az 1.1 pontban meghatározott tevékenység szakmai, tartalmi támogatása, segítése, külső szakértők tevékenységének koordinálása. b) Az Megbízó részére döntés-előkészítési tevékenység végzése. c) Az Megbízó részére monitoring jelentések készítése. d) A projekt során különböző szakmai anyagok és projekt-dokumentumok előállítása. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek: támogatási szerződés előkészítésének támogatása folyamatos adminisztráció kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentés, szakmai jelentés zárójelentés. e) A Program dokumentációs kötelezettségei ellátásának koordinálása, ellenőrzése (ellenőrzi, hogy a hivatalosan iktatott iratok, a keletkező Program dokumentumok másolatai el legyenek helyezve a Programkönyvtárban programadatbázisban stb.) a Hivatallal egyeztetve. f) A Program külső és belső kommunikációs feladatainak ellátása (a Program kommunikációs tervének elkészítése és végrehajtása, a programon belüli levelezési rendszer működtetése, stb.). g) Részt vesz a projektek kivitelezésében: részvétel a projekt előrehaladási értekezletein, részvétel az pályázat lebonyolítása érdekében tartandó munkamegbeszéléseken, együttműködik a projekt kivitelezőivel, a polgármesterrel, a Hivatallal.

5 A Megbízó közreműködője: Telefon: / , fax: / , mobil: + 36 Cím: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1. címe: A pontban megjelölt személy távolléte, illetve akadályoztatása esetén: Telefon: Cím: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1. címe: 6.5. A Megbízott közreműködője: 7. Megbízott nem szerződésszerű teljesítése, káresemény-megelőzés, jogkövetkezmények: 7.1. Megbízottaz 1.1 pontban meghatározott munkát a szerződésben rögzített módon köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során Megbízott haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet A Megbízott köteles a Megbízó által a szerződés tárgyában írásban feltett kérdésekre a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásbeli választ adni, illetőleg megkezdeni a szakmai válaszadás előkészítését A Megbízott köteles a Megbízó igényei szerint személyes konzultációt biztosítani az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül Amennyiben a Megbízó elmulasztja valamely kötelezettségének teljesítését, a Megbízott köteles írásban tájékoztatni a Megbízót a mulasztás projektre gyakorolt előrelátható hatásairól A Megbízó késedelme a Megbízott egyidejű késedelmét kizárja A Megbízott köteles a Megbízótól a munkavégzéshez igényelt iratokat a munka végeztével a Megbízó részére visszaszolgáltatni A Megbízott jogosult a teljesítéshez közreműködőt igénybe venni. Az igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése, nem teljesítése, illetve hibás teljesítés esetén (kivéve: vis major esetét) a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6 6 8. Záró rendelkezések 8.1. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos IV. törvény (PTK) szerint kell eljárni A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől függően kikötik a Cegléd Városi Bíróság illetékességét Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak. Abony, Megbízó Megbízott

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-7/2014. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A termálvíz-sótartalom

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben