Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/ /2009 ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/ /2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 24-i ülésére Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási szerződés megkötésére Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 279/2009. (IX.10. ) sz. határozattal döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi Operatív Program keretében a Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP /B kódjelű pályázatra. A projekt minimális tartalmára vonatkozó előírások - A pályázó települések kötelesek a megújított, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért felelős Szakállamtitkársága által január 28-án kiadott Városfejlesztési Kézikönyv -ben foglaltaknak megfelelő tartalmú Integrált Városfejlesztési Stratégiát elkészíteni a fejlesztések megalapozására, amennyiben még nem rendelkeznek a dokumentummal. Integrált városfejlesztési stratégia (IVS): egy fejlesztési szemléletű középtávot (7-8év) átölelő dokumentum, célja a városokban a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a városrészre vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése. - A projektgazdának kötelező az útmutató mellékleteként megjelenő tartalmi útmutatásoknak megfelelő előzetes és végleges Akcióterületi Tervet (EATT/ATT) készíteni. A projektek szakmai/tartalmi értékelésére az EATT/ATT alapján kerül sor. Mind az előzetes, mind a végleges Akcióterületi Tervnek tartalmaznia kell a projekt részeként megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó igényfelmérést és kihasználtsági tervet a módszertan által elvárt tevékenységek esetében és a megfogalmazott tartalommal.

2 A projektre vonatkozó speciális kizáró okok - Csak azok a projektek jogosultak támogatásra, amelyek esetében az Integrált Városfejlesztési Stratégia a szakmai értékelés során minimum 80%-ot teljesít. A szakmai értékelés során elsőként az Integrált Városfejlesztési Stratégia kerül értékelésre. Amennyiben a stratégia az értékelés során nem éri el a 80%-ot, akkor a projekt további szakmai értékelés nélkül (a pályázat értékelése nélkül) elutasításra kerül. Az IVS és az ATT együttesen elszámolható a pályázat során, mint projekt előkészítés költsége, együttesen maximum nettó 10 millió Ft-ig. Akcióterületi terv (ATT): A pályázat által érintett akcióterületre vonatkozó részletes megvalósíthatósági terv, amely tartalmazza a településrendezési terv alapján megvalósítandó műszaki, valamit az érintett területrész funkcióját teljessé tevő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, szociális célú projektek tartalmát és hozzá kapcsolódóan a fejlesztési akció pénzügyi tervét. A pályázathoz benyújtandó az első fordulóra az integrált városfejlesztési stratégia és az előzetes akcióterületi terv (ATT) és mellékletei, melyek a következők: - Igényfelmérés és kihasználtsági terv az ATT részeként - Helyi gazdaságfejlesztési stratégia az ATT részeként. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát és a Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát Képviselőtestületi határozattal kell elfogadni. A pályázat második fordulójára kell benyújtani a véglegesített akcióterületi tervet, melyet Képviselő-testületi határozattal kell elfogadni. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi terv elkészítésére a következő árajánlatok érkeztek: 1. PA-KU Consulting Bt., Nagykőrös Nettó: ,- Ft + áfa ,- Ft + áfa (előterjesztés 1. sz. melléklete) 2. KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Cegléd Nettó: ,- Ft + áfa (előterjesztés 2. sz. melléklete) 3. Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. Kocsér Nettó: ,- Ft + áfa (előterjesztés 3. sz. melléklete) Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2009. (IX.24.) számú Képviselő-testületi határozat Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási szerződés megkötéséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 2

3 1. A Képviselő-testület a.céget bízza meg nettó,- Ft + ÁFA díjazásért, mely fedezetét 7 millió forint összegig a Két Torony kötvény kamatbevétel terhére és 2,5 millió forintot a Városi tevékenység egyéb gépek, berendezések soron biztosítja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. Határidő: szeptember 30. Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály Gazdasági Osztály Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester Dr. Egedy Zsolt alpolgármester Dr. Németh Mónika jegyző Urbán Ildikó aljegyző Polgármesteri Hivatal osztályvezetői Pa-Ku Consulting Bt. KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. Abony, szeptember15. Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. Polgármester 3

4 .../2009 (IX. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint Megbízó, másrészről a (képviseli:) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 1. A Megbízó megbízza a Megbízottat Integrált Városfejlesztési Stratégia/ Előzetes Akcióterületi Terv elkészítésével. A pályázaton való részvételre a 279/2009. (IX. 10.) sz. képviselő-testületi határozat ad felhatalmazást. 2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 3. A Megbízott vállalja, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv úgy készíti el, hogy az a KMOP /B Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázat szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal kizárólagos felelősséget. Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: Valaczkainé Varga Erzsébet Megbízott részéről kapcsolattartó: - 5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 6. A Megbízott a benyújtandó Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv három példányát a benyújtást követően a Megbízó részére köteles átadni. 7. A Megbízott felel a benyújtott Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv formai hibájáért, késedelmes benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő késedelmes benyújtásért. 4

5 8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat eredménytelensége kivéve a 7. pontban foglaltakat esetén a Megbízottal szemben követelést érvényesítsen. 9. Amennyiben az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi terv a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj összegéig terjedő kárát megtéríteni. 10. Amennyiben az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a Megbízó köteles a Megbízott részére az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi terv összefüggésben felmerült, igazolható költségeit megtéríteni 11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen...,- Ft + ÁFA, azaz... forint + ÁFA egyszeri díj illeti meg. 12. A Megbízó a díjat a pályázat benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 13. A felek megállapodnak abban, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv érintő információkat, értesítéseket haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes -ben, vagy faxon történő értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 14. A Megbízó hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott Megbízó neve és a pályázat megjelölésével referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért eredményre. 15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukban mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 17. A jogviták esetén eljáró a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékessége. Abony, szeptember. Megbízott 5.. Abony Város Önkormányzata Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Megbízó

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata könyvvizsgáló megbízásáról:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET!

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET! amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószáma: 15402006-2-15, statisztikai számjele: 15402006-8411-321-15,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-25/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Előterjesztés Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.: (54) 531 000 ; 531 031; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2015 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben