PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat célja és tárgya Diósd Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) rend. alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet út- és mélyépítési műszaki ellenőri munkára. II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 1. A pályázók személyi köre A pályázat nyilvános, pályázat benyújtására az jogosult, aki a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel és a műszaki ellenőri névjegyzékben szerepel. 2. A pályázat tartalmára vonatkozó feltételek: A Pályázó út- és mélyépítési műszaki ellenőri tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt, amely a megalapozott ajánlattételhez szükséges lehet. A nem megfelelő tájékozódásból eredő károkért a pályázat kiírója nem tartozik felelősséggel. 3. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell: - A pályázat eredménye Diósd Város honlapján (www.diosd.hu) az eredményhirdetést követően megjelenik. A pályázó a megjelentetéshez és a pályázati anyagában foglaltakra történő hivatkozáshoz, az azokból való közléshez hozzájárul. Erről a pályázó köteles a pályázati anyagában nyilatkozni - elektronikus kapcsolattartáshoz cím megadása 4. A pályázat kötelező mellékletei: szakmai referencia-lista, munkavégzés dátumával, kontaktszemélyek és elérhetőségek megadásával végzettséget, jogosultságot igazoló dokumentáció másolata a melléklet szerinti megbízási keretszerződés pályázó által aláírt, 3 (három) eredeti példánya 1. oldal, összesen 6 oldal

2 A pályázat csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 5. A pályázati ajánlat benyújtásának helye és módja A pályázatot zárt, jelzés nélküli borítékban Pályázat út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízási munkára jelige feltüntetésével írásban, 3 (három) példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatok benyújtására személyesen vagy postai úton van lehetőség. Személyes leadásra munkaidőben a kiíró székhelyén van lehetőség. A postai úton küldött anyagot a kiíró székhelyére kell címezni. A pályázat átvétele nem jelenti kiírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés elismerését. 6. A pályázat benyújtásának határideje június 17. (szerda) napja 12:00 óra A határidő anyagi jogi jellegű, tehát a pályázati ajánlatnak függetlenül a megküldésének módjától az ajánlattétel idejének lejárta előtt kell a kiíróhoz megérkeznie. A pályázat kiírója a határidő módosítására saját hatáskörében a pályázati eljárás lezárásig bármikor jogosult. III. ELJÁRÁSREND, A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 1. A pályázati eljárás lezárása A pályázati eljárás lezárásának minősül a pályázati eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánítása. 2. Hiánypótlás Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, úgy a kiíró a pályázati adatlapon feltüntetett címre elküldött elektronikus levélben vagy postai úton egyszeri alkalommal, hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására a benyújtás módjára vonatkozó általános szabályok irányadóak. A hiánypótlási felhívásnak a kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül kell eleget tenni. A kiíró indokolt esetben póthatáridőt szabhat. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 3. A pályázatok érdemi vizsgálat nélküli elutasítása A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag vagy formailag nem megfelelő, érvénytelen pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, így azok elbírálására nem kerül sor. 2. oldal, összesen 6 oldal

3 4. A pályázatok érvényessége A pályázatot csak érvényes pályázat alapján lehet megnyerni. Érvényes a pályázat, ha az a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel, így különösen akkor, ha: - a pályázó megfelel a jelen pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek; - a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül nyújtották be; - a mellékletek hiánytalanul benyújtásra kerültek; - a pályázó az ajánlatot, és minden, mellékletként csatolt dokumentumot aláírva, a pályázat anyagát összefűzve és folyamatos sorszámozással ellátva nyújtotta be. Érvénytelen a beadott pályázat, amennyiben: a pályázattal kapcsolatos érvényességi feltételeket teljes mértékben nem elégíti ki. 5. A pályázatok felbontása A felbontás időpontja: június 17. (szerda) napja 12:20 óra. A felbontás helye: Diósd Város Önkormányzat (2049 Diósd, Szent István tér 1.) Alpolgármesteri Iroda. A kiíró a pályázat felbontásának helyét és idejét is jogosult módosítani. A pályázatok felbontása nyilvános. 6. A pályázatok elbírálása A pályázatok elbírálására a benyújtási határidő leteltét követően, előreláthatólag 30 (harminc) napon belül kerül sor. A pályázatok bírálását az önkormányzat képviselő-testülete végzi egy ad hoc jelleggel felállított bírálóbizottság javaslata alapján. A bírálóbizottság a jelen pályázati kiírásban előírt tartalmi és formai előírások figyelembe vételével a pályázatot megvizsgálja, hogy a) a pályázóval szemben fenn áll-e a kiírásban meghatározott bármely érvénytelenségi ok, b) a benyújtott dokumentumok alapján a pályázó és a pályázat megfelel-e a jelen pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek. A bírálóbizottság megállapítja, hogy mely pályázókkal szemben és miért áll fenn érvénytelenségi ok. A pályázatok ezen vizsgálata nem jelenti a pályázatok értékelését. A bírálóbizottság az ajánlatok megismerése után szóbeli kiegészítést kérhet, de csak az ajánlat egyes feltételeinek tisztázására, az írásban tett ajánlat értelmezésére kerülhet sor. 3. oldal, összesen 6 oldal

4 A bírálati szemponto(ka)t és a pályázati feltételeket a pályázat kiírója maga határozza meg és fenntartja a jogot, hogy azokat módosítsa vagy további szempontokat és feltételeket határozzon meg. A főbb bírálati szempontok: 1. szakmai tapasztalat 2. bruttó alapóradíj mértéke Az értékeléshez a pályázatokat a fenti pontszámok szerint csökkenő sorrendbe kell rendezni. Ezen sorrend alapján a legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázó minősül nyertesnek. Amennyiben a bírálati szempont(ok) alapján több pályázat is ugyanolyan eredményt ér el, úgy a pályázat kiírója maga jogosult dönteni (pl. sorsolással vagy egyéb módon) arról, hogy közülük kit hirdet ki nyertesként. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a részletes ajánlatok ismeretében szükség szerint tárgyalásos úton kérjen végső ajánlatot és/vagy alakítsa ki a szerződéses feltételeket. 7. A pályázat meghiúsulása, eredménytelenné nyilvánítása Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek, pályázati ajánlat(ok) meghiúsultnak nyilvánítása miatt nem marad érvényes pályázati ajánlat, a kiíró azt eredménytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárás minden egyéb esetben eredményes. A kiíró jogosult arra, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek, vagy valamely pályázó pályázatát meghiúsultnak nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsultnak tekintendő, ha a jelen pályázati feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja, illetve pályázatában valótlan adatokat tüntet(ett) fel illetőleg akkor is, ha a pályázó a vele kötendő szerződésben foglaltakat megszegi vagy utóbb visszalép. A kiíró jogosult arra, hogy amennyiben a pályázat meghiúsultnak tekintendő, akkor a korábban nyertes pályázó helyett mást hirdessen ki a pályázat nyertesének. A pályázók a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása vagy valamely pályázat meghiúsultnak nyilvánítása, illetve meghiúsulása esetén semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a kiíróval szemben. 8. A pályázat eredményének közlése, közzététele A pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredményének kihirdetése az alábbiak szerint történik: elektronikus levélben történő értesítés megküldésével 4. oldal, összesen 6 oldal

5 A pályázat eredménye Diósd Város honlapján (www.diosd.hu) az eredményhirdetést követően megjelenik. A pályázó a megjelentetéshez és a pályázati anyagában foglaltakra történő hivatkozáshoz, az azokból való közléshez hozzájárul. Erről a pályázó köteles a pályázati anyagában nyilatkozni. 9. Az ajánlati kötöttség, szerződéskötés A pályázó az ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van. A pályázat nyertesével Diósd Város Önkormányzata előreláthatólag az eredményhirdetést követő 60 (hatvan) napon belül szerződést köt. A pályázati felhívás a kiíró számára szerződéskötési kötelezettséget nem jelent. A kiíró bármikor jogosult kártérítési és egyéb kötelezettség kizárásával, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön. Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség annak sikerétől függetlenül az ajánlattevőt terheli. 10. Adatkezelés A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyagban általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati anyagban nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban rögzített adatait a kiíró nyilvántartásba vegye. A pályázók a pályázatuk benyújtásának tényével a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják, amelyről írásban nyilatkozni is kötelesek. Diósd, Diósd Város Önkormányzata Bogó László Ignác sk. polgármester kiíró 5. oldal, összesen 6 oldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ 1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingó és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony lejárta

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Tatabánya 107,0 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA Tatabánya

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben