TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat 5.2. Csatolandó dokumentumok 5.3. Bírálati szempontok 6./ Egyéb pályázati információk 7./ Pályázati ajánlat érvényességi feltételei 8./ Kiíró kifejezetten fenntartja a jogát, hogy

2 RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZENT JÁNOS KÓRHÁZ 44. SZ. ÉPÜLET BÜFÉ 1./ Kiíró: Szent János Kórház és Észak- budai Egyesített Kórházak Gazdasági Igazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Kiíró elérhetőségei: Telefon: , Fax: / A pályázat tárgya: A Szent János Kórház (1125 Bp. Diós árok 1-3.), a továbbiakban Kiíró, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló évi CVI. törvény, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet alapján bérbeadásra egyfordulós nyilvános nem közbeszerzési pályázat keretében meghirdeti a Budapest XII. kerület Diós árok 1-3. szám alatti, 44. számú épületében található 106,3 m2 intézményi büfét, valamint a hozzá kapcsolódó 35,6 m2 területű teraszt (összesen 141, 9 m2). A szerződés formája hosszú távú, ötéves időtartamra szóló bérleti szerződés, munkahelyi büfé vendéglátó- kiskereskedelmi célra. A pályázat eredményeként létrejött bérleti szerződés módosítására kiíró fenntartja a jogot, különösen amennyiben a Diós árok 1-3. telephelyen lévő szervezeti egységek elhelyezési körülményeiben változás következne be. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele a bérlő feladata. A büfé működésének célja, hogy a páciensek és alkalmazottak megfelelő minőségben és elérhető áron büfészolgáltatást vehessenek igénybe az intézményen belül. A bérlemény rendeltetése munkahelyi büfé, az egészségügyi szolgáltatással nem összhangban lévő termék ( dohányáru, szeszesital) nem forgalmazható. 3./ Bérbeadási feltételek: Bérlő az üzemeltetést akkor kezdheti meg, ha a munkahelyi büfé üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezte. Kiíró a bérleti díjat minimum Ft/ hó összegben köti ki, amely az ÁFA szempontjából adómentes. Amennyiben jogszabályváltozás folytán a bérlet adókötelessé válik, bérlő köteles a nevezett összegen felüli adót is megfizetni. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 15 napos fizetési határidővel esedékes. A kiíró a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

3 A közvetített közüzemi és egyéb szolgáltatások díja a Bérlőt terhelik, azok nem képezik részét a bérleti díjnak és mindenkori árváltozásnak megfelelően bérbeadó szerződésmódosítás nélkül érvényesíti a bérlő felé. Bérlő a bérleményre teljes körű vagyon és felelősség biztosítást köteles kötni. A bérlemény karbantartása, a fogyóeszközök pótlása és az őrzés védelem költségei a bérlőt terhelő kötelezettségek. A bérlemény harmadik félnek nem adható tovább, a bérleti jog nem terhelhető és nem apportálható. A bérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő kártérítésre, kártalanításra és csereelhelyezésre nem jogosult. A bérlő, két havi bérleti díjjal megegyező összegű (kaució) megfizetésére kötelezett. A kaució a Bérlő mulasztásából eredő, nem szerződésszerű magatartásból eredő károk fedezetéül szolgál, amelyek levonása és elszámolása után a különbözet a bérlőnek visszafizetésre kerül. Amennyiben a kaució összege a károkat nem fedezi, a bérbeadónak a károk felszámolására a bérlőt kötelezheti, amennyiben az ennek nem tesz eleget, a munkálatokat, eszközpótlást a Bérbeadó a bérlő kockázatára és annak költségére végezteti el. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja: Helye: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Műszaki Osztály 1125 Budapest, Diós árok sz. épület. Határideje: szeptember 22. Módja: személyesen, postai úton, vagy kézbesítő/futár útján. A pályázatra kérjük ráírni: BÜFÉ pályázat A pályázati ajánlatokat a cégjelzés nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként az 5.1 és 5.2 alatti felsorolás szerinti sorrendben, roncsolásmentesen nem megbonthatóan összefűzve, folyamatos oldalszámozással, az eredeti példányt minden oldalon eredeti aláírással, a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, a borítékon a pályázatra utaló jelzéssel BÜFÉ pályázat ellátva a fenti címre kell határidőn belül benyújtani. A határidőig beérkező pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidőben történő beérkezést igazolja. Az ajánlati határidő lejárta után érkező pályázat az értékelésben nem vesz részt. Pályázati dokumentáció másra nem ruházható át. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben nem érkezett érvényes pályázat, ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát sértő cselekményt követett el, ha a legjobb ajánlat elfogadása a szolgáltatás, ellenszolgáltatás egyensúlyát az kiíró terhére hátrányosan érintené, továbbá, hogy a legjobb ajánlatot benyújtóval szemben a szerződéskötést megtagadja.

4 5./ Pályázati információk: 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat 1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei, cím és telefonszám megadásával 2. Nyilatkozat a Részletes Pályázati Felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról 3. Nyilatkozat arról, hogy bűncselekmény elkövetése miatt nem büntetett előéletű, vele szemben kizáró- vagy eltiltó büntetőjogi intézkedés nincs. 4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertessége esetén a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget vállal 5. Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a bérleti jog harmadik félnek nem adható tovább, nem terhelhető és nem apportálható 6. Nyilatkozat arról, hogy a működési engedély beszerzése és annak költsége a nyertes pályázó feladata 7. Nyilatkozat a megajánlásra kerülő havi bérleti díj összegéről, ami nem lehet kevesebb, mint Ft 8. Szakmai bemutatkozás 9. Egyéb tervezett esetleges vállalások, szolgáltatások, feltüntetése. A nyilatkozatokat eredeti formában, a pontokhoz tartozó szöveg megtartásával, oldalszámmal és cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. A benyújtott nyilatkozatoknak a pályázati határidő lejáratát megelőző 30 napnál nem régebben kiállítottnak kell lennie Csatolandó dokumentumok: 1. Hiteles cégkivonat másolat, mely 30 napnál nem régebbi, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata 2. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett mintapéldány 3. Gazdasági társaság esetén társasági szerződés 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak nincs 60 napnál régebbi köztartozása. 4. A pályázó számláit vezető pénzintézet/ek 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a pályázó számláján 60 napot meghaladó lejárt követelés, sorban állás nincs. 5. Referenciák. Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, a felhívástól számított 5 munkanapon belül lehetőséget biztosítunk, melynek eredménytelensége esetén a pályázat érvénytelen Bírálati szempontok Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. Mindegyik részszempontra ajánlatot kell adni. Többváltozatú ajánlat nem adható. Az Értékelő Bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

5 1. Megajánlott havi bérleti díj mértéke Ft/ m2 (súlyszám 10) 2. Legalább három Egészségügyi Intézményben, legalább három év óta fennálló bérleti jogviszonyok száma (súlyszám 10) 3. Referenciák (súlyszám 6) Súlyszám szerinti bírálat: Az ajánlatok értékelése úgy történik, hogy mindegyik 1-3 bírálati részszempontra maximum 10 pont adható. A részszempontra adott legjobb ajánlat kap 10 pontot, majd a sorban következő 1 ponttal kevesebbet. A kapott pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozva képezik a részszempontra adott ajánlat pontszámát. Az a pályázó lesz a nyertes, akinek a részszempontokra kapott pontszámának összege a legmagasabb. 6./ Egyéb pályázati információk: A pályázatok bontása az ajánlattételi határidőt követően szeptember órakor cím: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gazdasági Igazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 1-3. I. épület, bíráló bizottság jelenlétében történik, melyen a pályázók jelen lehetnek. A bontás alkalmával az ajánlattevő megnevezését és az ajánlatokban szereplő bérleti díjra vonatkozó ajánlat összegét ismertetjük. A bontásról készült jegyzőkönyv az összes ajánlattevőnek postai úton megküldésre kerül Az ajánlatok elbírálása a hiánypótlás lejáratának napjától számított 5 napon belül történik. Eredményhirdetésre ezt követően 8 napon belül, postai kézbesítéssel kerül sor. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik. A jelen pályázat alapján létrejövő bérleti szerződés megkötéséhez a GYEMSZI jóváhagyása szükséges, az ennek megszerzésére irányuló eljárás ideje a szerződéskötési határidőbe nem számítható be. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben az érvényes pályázat ellenére a GYEMSZI a szerződés vagy a pályázat jóváhagyását nem adja meg, vagy a GYEMSZI által a jóváhagyás érdekében elvárt módosításokat a pályázó nem fogadja el, akkor Kiíró a pályázatot eredménytelennek minősítheti illetve visszavonhatja. 7./ Pályázati ajánlat érvényességi feltételei: Érvényes a pályázat amennyiben a Pályázati kiírás 5.1. és 5.2. szerinti dokumentáció az előírt követelményeknek megfelel és a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra került. Az pontja szerinti dokumentumok hiánypótlására egyszeri alkalommal lehetőséget biztosítunk. A pályázat érvényes, ha Ajánlattevő a dokumentációt átvette 1. Az ajánlatot a Részletes Pályázati Felhívásban meghatározott határidőig és helyen, az előírt formában nyújtották be

6 2. Részletes Pályázati Felhívásban bekért nyilatkozatok maradéktalanul és szöveghűen, cégszerűen aláírva becsatolásra kerültek és 5.2. szerinti feltételek maradéktalanul teljesítésre, illetve becsatolásra kerültek 4. Tartalmaz Nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz 5. Az Ajánlattevő benyújtja a műszaki alkalmasságát igazoló, a Részletes Pályázati Felhívás szerinti adatokat, iratokat, nyilatkozatokat, igazolásokat 6. Az Ajánlattevő részéről csatolásra kerülnek az alábbi dokumentumok: - Hiteles cégkivonat másolat, mely 30 napnál nem régebbi, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata - Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett mintapéldány - Gazdasági társaság esetén Társasági szerződés - 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak nincs 60 napnál régebbi köztartozása - A pályázó számláit vezető pénzintézet/ek 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a pályázó számláján 60 napot meghaladó lejárt követelés, sorban állás nincs - Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt legalább 1 fő vonatkozásában a vendéglátó ipari végzettségét igazoló oklevél másolatát. Az érvénytelen ajánlatokat a Kiíró a további értékelésből kizárja. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, visszavonja, a határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, a szerződéstől elálljon, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést. A Kiíró a benyújtott ajánlatokat az eredmény kihirdetését megelőzően, a Részletes Pályázati Felhívásban meghatározottak szerint bírálja el, az Ajánlattevők részére az eredmény kihirdetésére telefaxon vagy elektronikus, ezt követően postai úton, írásban kerül sor. 8./ Kiíró kifejezetten fenntartja a jogát, hogy 1. a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel egyéb okból meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után egy éven belül a nyertes ajánlattevő a szerződést nem teljesíti és ezért a Kiíró a szerződéstől elállt, avagy a felek azt megszüntették vagy felbontották, úgy az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést 2. a Vhr (2) -(3) bekezdése alapján az elbírálási határidőn belül minden érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattevő meghívása mellett tárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevő esetén, amennyiben tárgyalás tartását nem tartja szükségesnek felhívja az ajánlattevőt pályázati ajánlata módosítására 3. a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja, amiről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. 4. Bármely, a Részletes Pályázati Felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, az ajánlattevők megfelelő értesítése mellett módosítson, megfelelő értesítésnek minősül az elektronikus mailen, faxon, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként, az ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldése 5. a jelen eljárás alapján kötött szerződés 30 napos felmondási idővel történő rendes felmondásának jogát akkor, ha a jogszabályi feltételek lényeges változása, a Kiírót vagy az

7 ingatlant érintő lényeges fenntartói döntés, illetőleg a Kiíró lényeges gazdasági érdekei miatt a szerződés fenntartása a Kiíró jogos érdekét sértené. 6. a jelen eljárás alapján kötött szerződést azonnali hatállyal felmondja a bérlemény nem rendeltetésszerű használata esetén. (ez többek között-de nem kizárólag- 3 munkanapnál hosszabb vagy rendszeresen visszatérően zárva tartás) Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni. A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető Hanusz Ákos műszaki osztályvezetőtől a ös telefonszámon, illetve a e- mail címen. Budapest, augusztus 25.

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben