I. az ingatlan adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. az ingatlan adatai"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út / n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére: I. az ingatlan adatai Hrsz Terület (m 2 ) Megnevezés Cím Minimális értékesítési ár (nettó,ft) / kivett beépítetlen terület Ilona u Az ingatlan per-teher és igénymentes, korlátozás nem érinti A fenti nettó értékesítési árat + 27 % ÁFA terheli ,-Ft 2. Tárnok Nagyközség Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 4/2010. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező településrendezési terv szerint az ingatlan VT-6 jelű, településközpont építési övezetben van. /több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó-, valamint kereskedelmi, szolgáltató, lakó és iroda jellegű épületek helyezhetők el, valamint az övezetben olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban vannak, és azt szolgálják/ ( az ingatlan szabadon megtekinthető ) 3. Az ingatlan jelenlegi állapotában kerül értékesítésre, mely közművekkel ellátható. A beruházáshoz szükséges közműhálózat bekötése, a közmű szolgáltatók részére a szükséges hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése a leendő tulajdonos feladata és költsége. 4. Az ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírások, tervek a Polgármesteri Hivatalban a titkárságon, ügyfélfogadási időben megtekinthetőek. Az ingatlan beépítésének részletes szabályairól, előírásairól a Tárnoki Polgármesteri Hivatal ad (Tárnok, Dózsa György út ) bővebb felvilágosítást. /Pátrovits Zsolt, Haszonné Kádár Ágnes illetve Nagy Gyula/ 5. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14. (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

2 II. Pályázati feltételek 1. Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó). 2. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja: 2.1.Az ajánlatok benyújtásának helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzata (Tárnok, Dózsa Gy. út ) 2.2 Az ajánlatok benyújtásának ideje: Az ajánlatokat legkésőbb 2014.szeptember 30. napján 16 óráig lehet benyújtani. 2.3.Az ajánlatok benyújtásának módja: Személyesen: Tárnoki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Postai úton: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag zárt borítékban "Tárnok, Ilona u. jeligével lehet A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. 3.. Hiánypótlásra lehetőség nincs. 4. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. 5. A nyertes pályázóval, vagy pályázókkal az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja (illetve 6 hónapon belül megfizetni vállalt vételár megfizetése esetében vevő tulajdonjog bejegyzésének függőben tartását kezdeményezi), csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez. Önkormányzat továbbá kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár a nyertes pályázó által vállalt, szerződésben meghatározott időpontig nem kerül kifizetésre. 6. Az ajánlati kötöttség időtartama: a.) az ajánlatok bontását követő rendes képviselő-testületi ülés, maximum 90 nap. b.) nyertes pályázat esetén a döntést követő 90 nap a szerződés megkötésére.

3 7. A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ingatlanonként ,-Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú letéti számlájára. 8.1.A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt azt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. 8.2 A nyertes pályázó visszalépése esetén kiíró jogosult az önkormányzat vagyonrendeltének mellékletét képező versenyszabályzat 11. pontjának megfelelően a második nyertes pályázóval a szerződést megkötni. 8.3 A pályázaton nem nyert pályázó részére az óvadék összege a döntést követő 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül. 9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a) A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait: - természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, - átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét - jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát. b.) nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül. c.) Nyilatkozatát, hogy - nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele. - nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban d.) 30 napnál nem régebbi igazolást, hogy nincs köztartozása e.) A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár. f.) A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatban kiírt ajánlati kötöttséget vállalja. g.) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. h.) Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. i.) A teljes vételár megfizetésének ütemezését, j.) A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 10. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja. Pályázó ajánlatát a bontásig jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja. 11. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

4 III. A pályázatok elbírálása 1. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja 1.1.Az ajánlatok felbontásának helye: Tárnoki Polgármesteri Hivatal, Tárnok, Dózsa György út emeleti tárgyaló 1.2 Az ajánlatok felbontásának ideje: A pályázatok bontására október hó 02.nap 10.órakor kerül sor Az ajánlatok felbontásának módja: Az ajánlatok bontásában részt vevők köre: Polgármester és/vagy az által felkért képviselő Jegyző és/vagy az általa felkért szakmailag illetékes köztisztviselő Műszaki, Környezetvédelmi Csoport vezetője Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Jegyzőkönyvvezető Az ajánlatok bontására a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg A benyújtott pályázatok jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. A jegyzőkönyv tartalmazza: - pályázó nevét, címét - megpályázott ingatlan adatai - ajánlati árat - a szükséges nyilatkozatok meglétét, meg nem létét - a pályázat formai/alaki érvényességét vagy érvénytelenségét 2. pályázat, és az ajánlatok elbírálása: 2.1 Az elbírálás ideje: A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Tárnok Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli bontás követő 90 nap rendes ülésén kerül sor. 2.2 Elbírálásra jogosult: A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 2.3 Bírálati szempontok: Az elbírálásra jogosult az Nvtv. 13. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

5 3. eredményhirdetés módja: A pályázók a döntést követően írásban értesülnek az elbírálás eredményéről. 4. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja: 4.1.A szerződéskötés helye: Tárnoki Polgármesteri Hivatal Tárnok, Dózsa György út emelet, titkársági hivatalos helyisége. 4.2.A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról. Tárnok, július 23. Szolnoki Gábor polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ 1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingó és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA Pályázat kiírója: Szarvas Város Önkormányzata 2 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Szarvas Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tapolca Város Önkormányzata és Lesencetomaj Község Önkormányzata, mint tulajdonos, pályázatot ír ki az alábbi volt honvédségi ingatlanok értékesítésére Sor szám Település Helyrajzi szám

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

I. FEJEZET II. FEJEZET

I. FEJEZET II. FEJEZET Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2007. (II. 26.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről a módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben