PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 FŐKERT Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628 m 2 udvar bérbeadása pályázatához Budapest,

2 Pályázati felhívás A FŐKERT Nonprofit Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) 1073 Budapest, Dob u. 90. kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti jogot biztosít a tulajdonában lévő, 1106 Budapest, Keresztúri út 130. (hrsz: /3) területén elhelyezkedő 292 m 2 iroda, raktárhelyiség és a hozzá tartozó 628 m 2 udvarra. Elvárt bérleti díj Ft.+áfa./hónap. Pályázati dokumentáció átvehető: FŐKERT Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. központi épületében az Üzemeltetési Osztályon év december hó 16-ig munkanaponként 8 és 12 óra között. Pályázatok benyújtásának határideje: FŐKERT Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. központi épületében az Üzemeltetési Osztályon személyesen vagy meghatalmazott útján év december hó 16 napján 12 óráig. 1. A Bérbeadás fontosabb feltételei: 1.1. A Bérlő kötelezettségébe tartozik a leendő tevékenységéhez szükséges engedélyek beszerzése, költségeit a Bérlő köteles viselni Ingatlanon jelenleg kertépítéssel kapcsolatos bio alapanyagok értékesítése és raktározás folyik, előnyben kívánjuk részesíteni a hasonló tevékenységet végző pályázót. Nem kívánjuk az ingatlant hulladékkezeléssel, tárolással kapcsolatos tevékenységhez bérbe adni A bérleti díjat és a közüzemi díjakat a Bérlő fizeti a jelen pályázati felhíváshoz csatolt, annak részét képező bérleti szerződés tervezete szerint. 2. Müszaki konzultáció A műszaki konzultáció időpontja: december :00 óra, helyszíne 1106 Budapest, Keresztúri út

3 A pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseiket év december 5. napján 12:00 óráig tehetik fel írásban elektronikus úton a címen. 3. A pályázat benyújtásának módja: Pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban 1106 Budapest, Keresztúri út m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628 m 2 udvar bérbeadása jelige feltüntetésével, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) magyar nyelven, a FŐKERT Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. címen kell benyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján az Ajánlatkérő felhívása szerinti határidőben és címre (az eredeti és másolat jelleg feltüntetésével). A pályázatok beérkezése során az Ajánlatkérő képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal így igazolja az átvétel tényét. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között eltérés mutatkozik, úgy az Ajánlatkérő az eredeti pályázati anyagot tekinti érvényesnek. A zárt borítékon fel kell tüntetni, hogy Nem bontható fel 2014.év december hó 16. napján óráig. Az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 4. A pályázat benyújtásának helye: FŐKERT Nonprofit Zrt Budapest Dob u A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: december hó 16. nap óra Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatóak. 3

4 6. A pályázati ajánlat bontása: A pályázati ajánlat bontása nyilvános. A pályázati ajánlat bontásának helye: FŐKERT Nonprofit Zrt Budapest Dob u. 90., 1. emeleti tárgyaló A pályázati ajánlat bontásának időpontja: december hó 16. nap óra 7. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: Bérleti díj ajánlat. A Bérlemény hasznosítására vonatkozó tájékoztatás. Ajánlattevő neve, székhelye. Aláírási címpéldány egyszerű másolatban. Az ajánlat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban. Az ajánlat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat a számlavezető pénzintézettől a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszámra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása arról, hogy az Ajánlattevőnek nincs köztartozása (köztartozás mentességről szóló igazolás), amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásának időpontjában. Az Ajánlattevő nyilatkozata az Ajánlatkérő által a dokumentációhoz csatolt, annak részét képező bérleti szerződéstervezet elfogadásáról véleményeltérés nélkül. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó 30 napig érvényes nyilatkozat. A pályázati dokumentációban előírt minden egyéb nyilatkozat, tájékoztatás. 8. A pályázatok elbírálásánál alkalmazott értékelési szempontok: Pályázat nyertese a legmagasabb ősszegű ellenszolgáltatást ajánló pályázó. 4

5 A bíráló bizottság a fenti szempont szerint értékeli az ajánlatokat. 9. Pályázatok elbírálásának határideje: A pályázati ajánlat elbírálására az ajánlatok bontását követően 8 naptári napon belül kerül sor, melyet az Ajánlatkérő egy alkalommal legfeljebb 15 (tizenöt) nappal meghosszabbíthat. Az Ajánlatkérő a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésekről, a döntéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. A szerződés megkötésének tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 30 (harminc) napon belül. 10. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha: a kiírás szerinti ajánlati kötöttségnél rövidebb kötöttségi határidőt tartalmaz, a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, olyan Ajánlattevő nyújtja be, aki az Ajánlatkérővel szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az Ajánlattevő nem igazolta, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), az Ajánlattevő az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 25. (1) bekezdés hatálya alá tartozik, az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek (pl. az Ajánlattevő nem csatolja be az előírt iratokat, nyilatkozatokat), vagy az Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok alapján alkalmatlan a szerződés teljesítésére, a hasznosítás módja az Ajánlatkérő számára nem megfelelő, az Ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -a szerinti átlátható szervezetnek. 5

6 11. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: nem érkezett pályázati ajánlat, kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, egyik Ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát, vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el, az Ajánlattevő, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat tisztaságát megsértette. 12. Érvényes a pályázati ajánlat, ha az ajánlat megfelel a pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban foglaltaknak, és nem állnak fenn a 10. pontban meghatározott érvénytelenségi okok. 13. Az Ajánlatkérő fenntartja jogát, hogy a pályázati felhívást bármikor indokolási kötelezettség nélkül visszavonja, a pályázati eljárást indokolási kötelezettség nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati eljárást bármikor, szerződéskötési kötelezettség nélkül megszakítsa, az Ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen annak előrebocsátásával, hogy az Ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná, hiánypótlás keretében hívja fel az Ajánlattevőket a hiányzó dokumentumok csatolására, 6

7 ha a szerződéskötés a pályázat nyertesével bármely okból nem lehetséges, a soron következő helyezést elért pályázóval kössön szerződést. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja, hogy a pályázat Ajánlatkérő általi megszakítása, megszüntetése, vagy felfüggesztése esetén semmilyen igényt nem érvényesít Ajánlatkérővel szemben. 14. Egyéb előírások: Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek - az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül - az Ajánlattevőt terhelik. I. Általános információk FŐKERT Nonprofit Zrt. jellemzően a budapesti kiemelt zöldterületeinek gondozásával foglalkozik. A pályázati kiírásban szereplő ingatlanon történik a kiültetésre kerülő növények termesztése, illetve a területen található cégünk komposzt üzeme is. Pályázat eredményeként bérleti szerződés megkötésére kerül sor, amely egyrészről a FŐKERT Nonprofit Zrt. mint Bérbeadó, másrészről a nyertes Ajánlattevő, mint Bérlő között jön létre. A Felek a szerződést 3 év időtartamra kötik. Az Ajánlattevő Bérlő, három havi bruttó bérleti díjjal megegyező összegű biztosítékot (pl. óvadék) köteles nyújtani a bérleti szerződés rendelkezései szerint. Bérleti díj év január hó 1. napjától kezdődően, évente a KSH által közzétett hivatalos előző évi fogyasztói árindex figyelembe vételével automatikusan változik. 7

8 Ajánlatkérő a bérleti díjról és a közüzemi díjakról havonta számlát készít, melyet a számlán szereplő fizetési határidőig kell megfizetni. Az Ajánlattevők a bérlemény egyes helyiségeire külön ajánlatot nem adhatnak, pályázni csak a komplex egységre lehet. II. Bérleti jogviszony és az üzemeltetés feltételei A bérleti jogviszony részletes feltételeit a jelen dokumentációhoz tartozó bérleti szerződés tartalmazza. A jelen pályázati felhíváshoz csatolt bérleti szerződés tervezet a jogszabályok változására tekintettel módosulhat. III. Ingatlan üzemeltetése A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által bérleti szerződésben meghatározott feltételeket betartva végezheti tevékenységét (lásd: mellékelt bérleti szerződés). IV. Egységek alapadatai Az épületrészre vonatkozó műszaki leírást, a pályázati dokumentáció tartalmazza. V. Ajánlat összeállítása (minimálisan kért dokumentumok) Kérjük, hogy az ajánlatukba a következő dokumentumokat, iratokat szíveskedjenek becsatolni: 8

9 Felovasó lap - 1. sz. melléklet Bérleti szerződés tervezet - 2. sz. melléklet. Pályázati ajánlat Az Ajánlattevő pénzügyi, gazdaság és műszaki alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával kell igazolni: Az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az Ajánlattevő számlavezető pénzintézet(ei)től a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszám tekintetében arra vonatkozó információval, hogy a folyószámlán a kibocsátást megelőző egy évben o fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e, o számláján sorbaállás fordult-e elő, ha igen mikor és mennyi ideig tartott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása arról, hogy az Ajánlattevőnek nincs köztartozása (köztartozás mentességről szóló igazolás), amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásának időpontjában. Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás. Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő nem tartozik az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 25. (1) bekezdés hatálya alá. Nyilatkozat, arról hogy az Ajánlattevő, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -a szerinti átlátható szervezetnek minősül. 30 napnál nem régebbi cégkivonat. Ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) eredeti vagy hiteles másolatú aláírási címpéldánya. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít, kivéve az értékelési szempontokat érintő dokumentumokat. Amennyiben az Ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát a fenti dokumentumokkal nem tudja igazolni, a pályázatát érvénytelennek nyilvánítja az Ajánlatkérő! 9

10 VI. Ajánlat benyújtásának formai előírásai Az ajánlat eredeti és másolati példányát megfelelő jelzéssel (eredeti, másolat) el kell látni. Az eredeti és másolati példányt egy közös csomagban kell elhelyezni és lezárni. Borítékon cégjelzés nem szerepelhet! Borítékon fel kell tüntetni: Címzett: FŐKERT Nonprofit Zrt., 1073 Budapest, Dob u. 90. Az ajánlati jeligét: 1106 Budapest, Keresztúri út m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628 m 2 udvar bérbeadása Budapest, év november hó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására.

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a 8600

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található pince bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony lejárta

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítására I. fejezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található pince bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásához 2014.

Részletesebben