PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

2 Értékesítési feltételek Veszprém, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti társasházban lévő 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 és a 2547/A/6 hrsz. alatti üzlethelyiségek (a továbbiakban: Üzlethelyiségek ) elidegenítésére irányuló nyilvános pályázat a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 89/2013. (XII. 18.) számú igazgatósági. határozatában foglaltaknak megfelelően kerül kiírásra az alábbi feltételekkel: 1. Pályázati feltételek 1.1. Az Üzlethelyiségek együttesen, illetve külön-külön egyaránt megvásárolhatók Pályázónak tudomásul kell vennie az Üzlethelyiségek állapotát, jellemzőit, nyilatkozatban kell vállalnia, hogy azt/azokat megtekintett állapotban vásárolja meg Az üzlethelyiségek külön-külön, saját víz almérőkkel rendelkeznek. A víz főmérő a 2547/A/2 hrsz. alatti ingatlan leendő tulajdonosának nevére kerül átírásra Az Üzlethelyiségek társasházban helyezkednek el, ennek megfelelően a társasházi alapító okirat vonatkozó előírásait be kell tartani. A társasházi alapító okirat jelen pályázati kiírás mellékletét képezi Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázat tárgyát képező egyes Üzlethelyiségek (kivétel 2547/A/2 hrsz.) határozott időre szóló, a bérlők által 90 napos határidővel felmondható bérleti szerződésen alapuló hasznosítás alatt állnak. Az Üzlethelyiségek a bérleti jogviszony fenntartásával kerülnek értékesítésre. A bérleti jogviszony főbb paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza: sorszám hrsz. funkció bérlet lejárata nettó bérleti díj Ft/hó december 31-ig január 1-től /A/5 drinkbár április Ft Ft /A/6 órás üzlet december Ft Ft /A/ /A/2 sportbolt január Ft Ft illatszer január Ft Ft jelenleg üres édesség bolt december Ft Ft fotó-ajándék december Ft Ft A helyiségbérleti szerződések megtalálhatók a kiírónál, a nyertes pályázó részére a tárgyi Üzlethelyiség(ek)hez kapcsolódó helyiségbérleti szerződés az adásvételi szerződés mellékleteként átadásra kerül. 2. Ár- és értékadatok: 2.1. Az Üzlethelyiségek eladási ára licittárgyalás során kerül meghatározásra (ld. 5. pont). Az Üzlethelyiségek minimális árát a VKSZ Zrt. Igazgatósága az alábbiakban állapította meg: hrsz. funkció terület minimális nettó ár minimális pályázati biztosíték m 2 ÁFA fajlagos (Ft/m2) teljes ingatlanra számolt ár* összege 2547/A/5 drinkbár Ft Ft Ft Ft Ft 2547/A/6 órás üzlet Ft Ft Ft Ft Ft 2547/A/4 2547/A/2 sportbolt illatszer jelenleg üres édesség bolt fotó-ajándék Ft Ft Ft Ft Ft Ft *A minimális ár a 27% ÁFA összegét magába foglalja! Ft Ft Ft Ft 2.2. A 2.1. pontban meghatározott minimális árak alatt adott ajánlatokat tartalmazó pályázat érvénytelen! 2 / 6

3 2.3. A VKSZ Zrt. a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összegét jelen pályázati dokumentáció 2.1. pontja tartalmazza. A pályázati biztosíték összegét a pályázat leadási határidejéig beérkezőleg kell megfizetni az alábbi bankszámlaszámra: MKB Bank Zrt A pályázati biztosíték megfizetését kiíró ellenőrzi Pályázónak a benyújtásra kerülő pályázata mellékletében nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlant kizárólag saját erő, és/vagy banki hitel felhasználásával kívánja megvásárolni. 3. A pályázat benyújtásának módja: Az ajánlattevők ajánlataikat a megvásárolni kívánt ingatlanonként külön-külön két példányban, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőn belül, és megadott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: Pályázat Veszprém, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti társasházban lévő hrsz. alatti ingatlan megvásárlására 3.1. Az egyes ingatlanokra vonatkozó pályázatok egy példányát EREDETI megjelöléssel kell ellátni, a példányok közötti esetleges eltérés esetén az ebben foglaltak az irányadóak A pályázatok beérkezési határideje: május 5. napja óra A pályázatok benyújtásának helye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. szám, VKSZ Zrt. székhelye, 1. emeleti titkárság A zárt és sértetlen borítékok átvételéről a kiíró átvételi elismervényt köteles adni az átvételi időpontot is rögzítve. 4. A pályázat kötelező tartalmi elemei: 4.1. A pályázathoz csatolni kell (ingatlanonként): 4.1.A. 4.1.B. 4.1.C. 4.1.D. a pályázati dokumentáció mellékletét képező pályázó által aláírt pályázati adatlapot, a pályázati dokumentáció mellékletét képező pályázó által aláírt pályázati nyilatkozatot, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot (gazdasági társaságok esetén), aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát (gazdasági társaságok esetén) Amennyiben egy pályázó több ingatlanra tesz ajánlatot, a 4.1.C. és a 4.1.D. pontokban foglalt dokumentumokat elegendő egy eredeti példányban csatolni, amellett, hogy az eredeti felirattal ellátott borítékokban elhelyezett másolati példányokon meg kell hivatkozni az eredeti dokumentumok fellelhetőségét (pl.: eredeti pld. lásd 2547/A/2 pályázatában). 5. A pályázat felbontása, licittárgyalás: 5.1. A pályázatok bontása, valamint a licittárgyalás május 5. napján a kiíró, közjegyző, valamint a pályázók jelenlétében a Veszprém Aréna Sport- és rendezvénycsarnokban (8200 Veszprém, Külső-kádártai út Hrsz.: 0213/85), a VIP teremben történik az alábbiak szerint: sorszám hrsz. Pályázatbontás és licittárgyalás időpontja licitlépcső min. mértéke (nettó) /A/ óra Ft /A/ óra Ft /A/ óra Ft /A/ óra Ft 3 / 6

4 A felbontási eljáráson a pályázati eljárás lebonyolítóján, ill. a közjegyzőn kívül az ajánlattevők (képviseletre jogosultak) vehetnek részt személyesen, vagy meghatalmazott útján, a licittárgyaláson jelen pályázati kiírás 2.3. és a 4. pontjában foglaltakat teljesítő pályázó(k), a közjegyző, valamint a lebonyolító vehet részt személyesen, vagy meghatalmazott útján. Távolmaradásuk az eljárások lefolytatásának nem akadálya A pályázó a licittárgyalás helyén, annak megkezdése előtt köteles bemutatni: 5.2.A. 5.2.B. személyi igazolványát, közokiratba foglalt képviseleti meghatalmazást, ha a pályázó nem személyesen vesz részt a licittárgyaláson Kiíró fenntartja magának a jogot a fenti időpontok módosítására A regisztrálás lezárása után a licittárgyalás vezetője bejelenti, hogy mely pályázat(ok) tartalmazza(k) a rögzített legmagasabb nettó vételi árajánlatot, majd ezen összeg tekintendő a licitálási alapárnak (induló árnak) A licitálást addig kell folytatni, amíg a pályázók bármelyike ráajánl a másik pályázó ajánlatára Amennyiben nincs további ráajánlás, a licittárgyalás vezetője a megajánlott legmagasabb vételár háromszori hangos kijelentésével kihirdeti, hogy melyik pályázó vételárra vonatkozó ajánlata az adott ingatlan esetében a legmagasabb Ugyanígy kihirdeti sorrendben az adott ingatlan esetében másodikként, valamint harmadikként stb. legmagasabb összeget ajánló pályázót és ajánlati összegét A licittárgyalás során tett ajánlatok szerint véglegesülnek az egyes Üzlethelyiségek vételárára vonatkozó ajánlatok, ezzel együtt az Üzlethelyiségek eladási árai Amennyiben a licittárgyaláson valamely ajánlattevő nem jelenik meg, vagy nem képviselteti magát, abban az esetben a jegyzőkönyvben a pályázó által benyújtott pályázatban megajánlott vételárra vonatkozó ajánlat kerül végleges ajánlatként rögzítésre Kettő, vagy több pályázat esetén, ha az ajánlatok bontásán, valamint a licittárgyaláson a licitálásra jogosult ajánlat tevők nem jelentek meg, vagy az azonos ajánlatot tevők nem tettek újabb, magasabb összegű ajánlatot, ill. újabb ajánlataik egymással megegyező összegű vételárra vonatkoznak, akkor a jegyzőkönyvben végleges ajánlatként az azonos értékek kerülnek rögzítésre Adott ingatlant érintő egy érvényes ajánlat esetén licittárgyalásra nem kerül sor, a jegyzőkönyvben a pályázatban írásban megajánlott érték kerül rögzítésre Ha az ajánlatok bontásán, ill. az ártárgyaláson az azonos érvényes ajánlatot tevők nem jelentek meg, vagy a jelen lévő azonos érvényes ajánlatot tevők nem tettek újabb, magasabb összegű ajánlatot, ill. újabb ajánlataik egymással megegyező összegű vételárra vonatkoznak, az azonos ajánlatot tevő pályázók szerződéskötési jogosultságának sorrendje a közjegyző jelenlétében sorsoláson kerül kiválasztásra. 6. A pályázatok értékelése, eredményhirdetés: 6.1. A tulajdonosi jogkör gyakorlója a pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatokat, a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el A pályázatok értékelésére a pályázatok bontását és a licittárgyalást követő 3 napon belül kerül sor. 4 / 6

5 7. Érvényességi feltételek: 7.1. Jelen pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok tekinthetők érvényesnek, valamint azok a pályázatok, amelyek esetében a pont alapján a kiíró a pályázónak hiánypótlási lehetőséget biztosított és a pályázó a hiánypótlási felhívásnak maradéktalanul eleget tett A valótlan adatok, információk közlése a pályázatból való kizárást eredményezi Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő nem jogosult a szerződéskötésre. 8. Szerződéskötés, fizetés szabályai: 8.1. A pályázati eljárás eredményét és az adásvételi szerződéseket a VKSZ Zrt. Igazgatósága, a pályázat bontását és a licittárgyalást követő első ülésén hagyja jóvá, feltéve, hogy a vételárra tekintettel Igazgatósági hatáskörben tartozik Az adásvételi szerződések megkötésére a pályázat bontását és a licittárgyalást, illetve az igazgatóság döntését követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés (jelen dokumentációban meg nem határozott) részletes tartalmát és feltételeit kiíró határozza meg. 8.2.A. 8.2.B. Amennyiben vevő jelen pályázat 2.4. pontjában előírtak szerint úgy nyilatkozik, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan ellenértékét kizárólag saját erő felhasználásával fizeti meg eladó felé, abban az esetben a fizetési határidő az adásvételi szerződés valamennyi fél által történő aláírását követő 30 nap. Amennyiben vevő jelen pályázat 2.4. pontjában előírtak szerint úgy nyilatkozik, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan ellenértékét banki hitel felhasználásával fizeti meg eladó felé, abban az esetben a fizetési határidő az adásvételi szerződés valamennyi fél által történő aláírását követő 60 nap Amennyiben az adás-vételi szerződést a megadott határidőn belül az arra jogosult nem köti meg, úgy elveszti mind a szerződéskötési jogosultságát, mind az általa befizetett pályázati biztosíték összegét A 8.3. pontban foglaltak bekövetkezése esetén a kiírónak haladéktalanul értesítenie kell a sorrendben második, majd esetleg újabb eredménytelenség esetén a harmadik eredményt elért pályázót a szerződéskötési jogáról, aki szerződéskötési szándékának fenntartása esetén köteles az értesítés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül a pályázatban előírt pályázati biztosíték összegét ismételten befizetni. 9. A pályázati biztosíték összegének visszafizetése: 9.1. A pályázati biztosíték összege, a pályázat bontását és a licittárgyalást követő 15 naptári napon belül a nem nyertes pályázók részére visszafizetésre kerül. A pályázati biztosíték összege után kamat nem igényelhető A nyertes pályázó által pályázati biztosítékként befizetett összeg visszafizetésre nem kerül, az az általa fizetendő vételárba beszámít Az a pályázó, aki benyújtott pályázatát a pályázat bontást, valamint a licittárgyalást megelőzően visszavonja, elveszíti az általa befizetett pályázati biztosíték összegét Amennyiben eladó a szerződéskötés előtt az eladási szándékától eláll, úgy a befizetett pályázati biztosíték összege valamennyi pályázó részére visszafizetésre kerül. A befizetett pályázati biztosíték összege után kamat nem igényelhető. 10. Vegyes rendelkezések A pályázó az ajánlatához, annak benyújtásának időpontjától az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig kötve van. Ezen határidő lejárta előtt az 5. pontban 5 / 6

6 részletezett licittárgyalás során bekövetkező vételár-módosítás kivételével az ajánlat nem módosítható A pályázati felhívás tulajdonos VKSZ Zrt. számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget, a Zrt. fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül az eljárás bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítsa Jelen pályázati dokumentációban, valamint annak mellékletében foglalt adatokat a VKSZ Zrt. munkatársai legjobb tudásuk szerint állították össze, ennek ellenére előfordulhatnak adminisztrációs tévedések, melyekért a tulajdonos VKSZ Zrt.-vel, illetve munkatársaival szemben semminemű igény nem érvényesíthető Az ajánlattevő köteles saját felelősségére a meghirdetett vagyonelemekkel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól és a vétel tárgyának tulajdonságairól meggyőződni Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, ill. eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet, vagy egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az általa a pályázat elbírálását érdemben nem befolyásolónak tartott és a helyszínen azonnal pótolható hiányosságoknak a pályázók által történő javítására a közjegyző jelenlétében a pályázatok felbontásakor lehetőséget adjon A megkötendő szerződésre a magyar jog az irányadó Valamennyi jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szabályozási tekintendők irányadónak. További információ beszerezhető a kiíró székhelyén személyesen hétköznapokon ügyfélfogadási időben, vagy a 20/ , illetve a 20/ telefonszámon! Veszprém, 2014 április 18. dr. Temesvári Balázs sk. vezérigazgató VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mellékletek: 1. Tulajdoni lapok 2. Alaprajzok 3. Társasház alapító okirat 6 / 6

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait: Az ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (Cg. 08-09-003091) - 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37., 9001 Győr, Pf.: 649. - mint a A. P. C. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa (2800 Tatabánya, Cementgyári

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben