Versenytárgy. ideje /1/A/ ,30 Széchenyi u Térm. (m 2 )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )"

Átírás

1 RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban rögzítetteken túlmenen a helyiségek elidegenítése során a következket kell figyelembe venni és betartani: A Széchenyi u. 1.sz. NYÍRVÍZ PALOTA épület, mely évben készült el, memlék. Az épületben lév ingatlanok esetében a vételár megfizetésén túl a vevnek tulajdoni hányadának arányában részt kell vállalnia a homlokzatfelújításban. Fent leírtaknak megfelelen az adásvételi szerzdésnek tartalmaznia kell, hogy a vev köteles a vételáron felül a felújítás bruttó Ft/m 2 költségét is megfizetni- választása alapján- az alábbiak szerint. A felújítási költségek összegét a vev köteles az erre a célra nyitott külön számlára befizetni, mely összeget az adásvételi szerzdés megkötésének idpontjától eltéren legkésbb a beruházás megkezdésének idpontjáig kell megfizetni. A beruházás esetleges elmaradása esetén a felújítási összeg kamatokkal növelten a vev részére visszajár, vagy A vev köteles bankgaranciát biztosítani legalább a felújítási költségek összege erejéig oly módon, hogy az a felújítás teljes lebonyolításáig rendelkezésre álljon. Ebben az esetben az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg, mellyel akkor élhet, ha a bankgarancia nem hívható le és a vev a felújítás ütemei költségeinek ráes arányos részét 30 napos határidvel történ felszólítás ellenére sem fizeti meg. A visszavásárlási vételár megegyezik az eladási ár kamatokkal nem növelt összegével, viszont a volt bérlnek az adásvétel tárgyát képez ingatlanra fordított esetleges hasznos el nem számolt beruházásait meg kell téríteni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a fent részletezett felújítási költségek és járulékai erejéig 2. ranghely jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. NYÍRVÍZ PALOTA Társasház alapító okiratának V. fejezetének 5. pontjában rögzített kikötés szerint a tulajdonostársakat elvásárlási jog illeti meg. Az 1. sorszám alatti (5348/1/A/12) ingatlan vonatkozásában a leend bérlnek kell elvégeztetnie a közmvekhasználat szerinti szétválasztását, mivel az ingatlan nem rendelkezik saját hitelesített villany és vízmér órával. A 2. sorszám alatti (5348/1/B/1) ingatlan egy külön álló épület a társasház bels udvarán. Az ingatlanba melegvíz, villany be van vezetve. A versenytárgyalás idpontja, a bánatpénz összege és a licitlépcs: Ssz.: Hely Hrsz Térm. (m 2 ) Licit induló ár (Ft ÁFA-s) Bánatpénz (Ft) Licitlépcs (Ft) Versenytárgy. ideje /1/A/ ,30 Széchenyi u /1/B/ ,00 A bánatpénz készpénzátutalási megbízáson vagy az OTP Bank NyRt-nél vezetett költségvetési elszámolási számlaszámra utalható át. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 2

2 A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, székhelyét (lakhelyét), adószámát, - a versenytárgyaláson résztvev személy azonosító adatait, képviseleti jogosultságát (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás stb.) - a bánatpénz megfizetését igazoló bizonylatot, - a megajánlott vételárat, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatában megajánlott vételár rendelkezésére áll, - nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a pályázati felhívásban és a jelen részletes pályázati kiírásban, valamint a vonatkozó 21/2004. (VI.24.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltakat a pályázó magára nézve kötelezen elfogadja, - a pályázó számlaszámát, amelyre a nem nyertes pályázó bánatpénze visszautalható A pályázatok benyújtásának helye, ideje és módja: Az els fordulóban legalább az elzek, illetve a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú magyar nyelven elkészített pályázatok zárt borítékban..sz. alatti. hrsz-ú ingatlan megjelöléssel május 11-én (hétf) 9 00 óráig nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. D épület I/150. sz.) Itt kerül sor a második fordulóban, a zártkör versenytárgyalásra a táblázatban megjelölt idpontban. A versenyeztetési eljárásban a következ szabályokat kell alkalmazni: 1./ A pályázatokat lezárt borítékban kell elhelyezni, azok tartalmáról más személyeknek, pályázóknak tájékoztatás nem adható. A borítékokat irodai bélyegzvel, a pályázatot benyújtó és az átvev dolgozó aláírásával kell ellátni. A versenytárgyalás kezdetekor a tárgyalásvezet felhívja a jelenlévk figyelmét, hogy az a személy, aki a versenytárgyalást zavarja (pl.: mobiltelefont használ, stb.) a tárgyalás további menetébl kizárható, így annak ellenére, hogy érvényes pályázatot nyújtott be, az eljárásban a továbbiakban nem vehet részt a verseny tisztaságának biztosítása érdekében. A versenytárgyalás a borítékolt pályázatok bontásával kezddik, melyek a pályázat elbírálása szempontjából lényeges tartalmát a tárgyalásvezet a jelenlévkkel ismerteti. A tárgyalásvezet megvizsgálja a beérkezett ajánlatok érvényességét, pályázati kiírásnak való megfelelségét. 2./ A tárgyalásvezet ezt követen megállapítja, hogy milyen sorrend alakult ki a pályázatok alapján, azaz melyik a kiíró számára legkedvezbb érvényes ajánlat az els fordulóban. 3./ A pályázatok ismertetését követen a pályázók ajánlatot tehetnek a vételáron felüli kötelezettség vállalására, a vételár pályázati kiírásnál kedvezbb feltételek alapján történ megfizetésének módjára, stb., de ezek az ajánlatok csak kedvezbbek lehetnek, mint a korábban vállaltak. (Ebben a szakaszban vállalt vételár nem módosítható, mivel arra a licitálás során kerül sor.) Az eredményhirdetésig tartó kötelez ajánlati kötöttség ezen vállalásokra is kiterjed. Ezt követen tárgyalásvezet a versenytárgyalás els fordulóját lezárja. 4./ A versenytárgyalás második fordulójában kerül sor a licitálásra. A licitálás az érvényes ajánlatok sorrendjében azonos ajánlatok esetén abc, vagy kisorsolt sorrendben - történik és a legmagasabb összeg ajánlatról indul. A jelenlév pályázók valamennyi jelenlév eltér megállapodásának hiányában csak a megjelölt összeg emelkedéssel licitálhatnak az ingatlan vételárára. A vételár megfizetési módjára, és egyéb kötelezettség vállalására a licitálás eltt kell ajánlatot tenni, így a licitálás során a vételár megfizetésének módja, és a licitálás eltt megtett, egyéb kötelezettség vállalására tett ajánlat nem módosítható. 5./ Amennyiben a legmagasabb ajánlat is elhangzott, úgy a tárgyalásvezet az eljárást lezárja. Közli a résztvevkkel, hogy a kiíró képviseletében a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda a pályázat eredményét 8 napon belül, illetve ha a döntésre a Közgylés, vagy valamely Bizottság jogosult, úgy e testületek határozatának meghozatalát követ 8 napon belül hirdeti ki, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem.

3 Eredményes pályázat esetén a fenti szabályok szerint megállapított gyztes ajánlattevt a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda felhívja, hogy az eredmény közlésének idpontjától számított 15 napon belül az adásvételi szerzdést kösse meg. Amennyiben a nyertes pályázó a szerzdést 15 napon belül nem köti meg, vagy a vételárat a szerzdés megkötéséig, vagy a pályázó által vállalt ennél kedvezbb határidig nem egyenlíti ki, úgy a kiíró a döntésétl függen szerzdési ajánlatot tehet a második helyezett pályázónak, vagy új pályázatot írhat ki. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerzdést nem köti meg, a bánatpénzt elveszíti, egyébként a bánatpénz a vételár összegébe beszámít. A második helyezett részére a bánatpénz a nyertes pályázóval történt szerzdéskötést követ 15 napon belül visszafizetésre kerül. A nyertes visszalépése esetén, az eladó ajánlatot tehet a második helyezettnek a szerzdés megkötésére az általa megajánlott feltételekkel. Amennyiben a második helyezett pályázó sem köt szerzdést, vagy nem fizeti meg a vételárat, úgy a bánatpénzt is elveszíti. A többi pályázó részére a bánatpénz az eredményhirdetéstl számított 15 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben az eljárást a kiíró eredménytelennek nyilvánítja, a bánatpénz valamennyi pályázó számára 15 napon belül visszautalásra kerül. Jelen pályázati kiírás bármely érdekld részére átadásra kerül, a pályázati felhívással együtt. A pályázat benyújtásához a pályázati kiírás és a pályázati felhívás együtt értelmezend.

4

5

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24633. hrsz. alatti műemlék minősítésű társasházban lévő ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója:

Részletesebben

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek)

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Zalaegerszeg,

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítására I. fejezet

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz EL TERJESZTÉS Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs 1474. hrsz-ú strandon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója és lebonyolítója:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója és lebonyolítója: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a FÓTI CENTRUM Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság és a BETON Közúti Árufuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2013.(IX.9.) önk. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól

Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól Az üres lakások és nem lakás célú helyiségek (továbbiakban együtt: ingatlanok) elidegenítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRL (Egységes szerkezetben az 5/2001. (III.9) és a 24/2001. (XII.21.) valamint

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben