PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Ujpalota Onkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u április 30.

2 I_ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I Energetikai tanúsítvány készítése a XV. kerületi Gazdasági Működtetési Központ ellátási körébe tartozó intézmények részére tárgyú nyílt pályázat szerint. Tisztelt Ajánlattevő! Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Ujpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (továbbiakban: GMK), mint ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen eljárást megindító felhívásban meghatározott szolgáltatás beszerzésére az eljárást megindító felhívás és az ahhoz tartozó dokumentációban meghatározottak szerint az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: I Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő levelezési címe: Ajánlatkérő képviselője: Ajánlatkérő telefonszáma: Ajánlatkérő telefax száma: Ajánlatkérő címe: Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u dr. Kovács Imre főigazgató 1/ / kozbeszerzes~gmkxv.hu Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy jelen beszerzési eljárásban az aiánlattevők a kiegészítő tájékoztatási kérések, valamint további értesítések tár2yában a GMK Közbeszerzési csoportjához forduljanak a következő elérhetősépeken: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ Budapest, Ady E. u Tel: 1/ Fax: 1/ kozbeszerzes(~,gmkxv.hu 2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA I A pályázat: - nem közbeszerzés keretében zajlik; - nyílt és nyilvános; - a pályázok száma nem korlátozott; Az ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlatot tévő pályázóval ártárgyalást kezdeményezni. Az ajánlattétel nyelve: magyar ~ 4. A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE Az beszerzés tárgya: Energetikai tanúsítvány készítése a XV. kerületi Gazdasági Működtetési Központ ellátási körébe tartozó intézmények részére A beszerzés mennyisége: 2

3 Épületenergetikai tanúsítás összesen 28 felhasználási címen összesen m2 területre vonatkozóan. A beszerzés tárgyát képező feladatokat és mennyiséget részletesen a jelen pályázati eljárás dokumentációj ának Műszaki leírás c. fejezete tartalmazza. CPV kód: Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások Energiahatékonysági szolgáltatások 5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: I Megbízási szerződés épületenergetikai tanúsítás szolgáltatás tárgyában. A szerződéstervezetet a dokumentáció tartalmazza. ~ 6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen nyílt pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésének határideje: szerződéskötéstől számított 90 nap. 7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE: Teljesítés helye: GMK székhelye, 1158 Budapest, Ady E. u NUTS- kód: F{U101; I{U102 I VONATKOZÓ 8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS JOGSZABÁLYOKRA TELJESÍTÉSENEK HIVATKOZÁS: FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A Ajánlatkérő a szerződés ellenértéket egy összegben a teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit és a mellékkötelezettségeket az ajánlattételi dokumentáció Szerződéstervezet része tartalmazza. Ajárilatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. ~ rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA: I Az ajánlatok értékelési szempontja a a legalacsonyabb összeeű ellenszolgáltatás. Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos összes költséget tartalmazza. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által elfogadott ajáiilati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult. Az ajánlati ár áfa nélkül számított, nettó összege kerül összehasonlításra AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENSÉGE: Érvénytelen az ajánlat:. ha a pályázó nem rendelkezik az előírt referenciákra vonatkozó nyilatkozat(ok)kal vagy azt nem a megfelelő adatokkal kitöltve nyújtotta be (az adott hely, a megrendelő neve, elérhetőség, kontaktszemély neve). ha ajánlattevő nem rendelkezik az előírt érvényes egészség- és felelősségbiztosítással. ha az ajánlat nem tartalmazza a benyújtandó dokumentumokat; 3

4 11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: Pénzü~vi és pazdasá~i alkalmassá2 i2azolása: P/i: az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) a 310/2011. (XIII. 23.) Korm. rendelet 14. ~ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az elmúlt három üzleti évre vonatkozó, a beszerzés tárgya (energetikai tanácsadás és tanúsítás szolgáltatás) szerinti árbevételről szóló nyilatkozatát. Alkalmassá2ot kizáró tényező: P/i: Alkalmatlan az Ajáiilattevő (közös Ajánlattevő), ha előző három Üzleti évre vonatkozó, a beszerzés tárgya (energetikai tanácsadás és tanúsítás szolgáltatás) szerinti árbevétele összesen általános forgalmi adó nélkül számítottan nem éri el a nettó forintot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása: Az Ajánlattevők a következő műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnek kötelesek megfelelni. Wi/l: az Ajánlattevőnek a pályázati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 éven belül teljesített, a beszerzés tárgya (energetikai tanácsadás és tanúsítás szolgáltatás) szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetéséről szóló nyilatkozatát és a referenciaigazolását legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés helye és ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, valamint annak feltüntetése, hogy a szerződés teljesítése a jogszabályoknak, előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M12. Ajánlattevő nevezze meg azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget ismertető szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az adott szakember szakmai végzettségét illetve az energetikai tanúsítás területén szerzett gyakorlatának bemutatását is, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Alkalmassá2ot kizáró tényezők: Mu. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha nem rendelkezik összességében legalább nettó Ft. értékű, az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 éven belül teljesített, a beszerzés tárgya (energetikai tanácsadás és tanúsítás szolgáltatás) szerinti referenciával, melyből egy darab legalább Ft értékű, egyösszegű referencia és melyet referenciaigazolással kér Ajánlatkérő igazolni. M12. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet és a 244/2006. (XII.5.) szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtaknak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, legalább 3 év energetikai tanúsító szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Az ajánlatkérő lehetővé teszi az alkalmasság igazolását oly módon, hogy az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az erre vonatkozó nyilatkozat mintát az ajánlatkérő a dokumentációban elhelyezte (12. sz. melléklet), amennyiben az ajánlattevő ezt az igazolási módot választja, egyéb igazolás, dokumentum benyújtása nem kötelező, de lehetséges. Amennyiben az elbírálás során az 4

5 ajánlatkérőnek kétsége merülne fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, felvilágosítás kérés keretében előírhatja alkalmassági követelményekben meghatározott és előírt igazolás benyújtását. 12. I{IÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: I Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a jelen beszerzési eljárás során teljes körűen biztosítja az Összes ajánlattevő számára. ~ 13. DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK I Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben a oldalon közzéteszi. ~ 14. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: I május óra ~ 15. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: I A GMK székhelye: 1158 Budapest, Ady E. u , 124-es szoba. ~ 16. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: I Magyar Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők kötelesek annak egyszerű magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni. 17. KIEGÉSZÍTÓ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉNEK IDŐPONTJA I Az ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belm, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal ajánlatkérő megadja. I 18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE: GMK székhelyén: 1158 Budapest, Ady E. u alagsori tárgyaló A bontáson jelenlétre jogosultak: ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők képviselői. ~ 19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDŐPONTJA: I május óra ~ 20. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA: I Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától számított 30 napig kötve van. I I 21. MEGKÖVETELT AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKOKRA ELŐÍRÁSÁRA, VONATKOZÓ VALAMINT INFORMÁCIÓA SZERZŐDÉSBEN Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. ~ 22. ÖSSZEGZÉS MEGKÍ)LDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA: I május 28. 5

6 I 23. SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2014.június 2. ~ 24. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL, RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL: I Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét tekintettel a beszerzés tárgyára. 25. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA: Nyílt pályázati eljárás. I 26. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a dokumentáció részét képező megbízás! szerződés c. részben teszi közzé. A szerződéses feltételeket az ajánlattevőknek kifejezetten el kell fogadniuk ajánlatukban. 27. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 1. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. 2. Az igazolásokat egyszerű másolatban kérjük benyújtani. (Ahol az Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!) 3. Nyilatkoznia kell a pályázati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 4. Ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatoliiia, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. I 28.KAPCSOLATTARTÁS Kapcsolattartó neve: dr. Pekóné Tózsa Éva E- mail: kozbeszerzes(~,gmkxv.hu Telefon: 1/ ~ 29. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA április 30. Budapest, április 30. Dr. Kovács Imre GMK főigazgató L - 6

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. 1. Ajánlatkérő: Celebi Ground Handling Hungary Kft. 1185 Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: a Celebi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben