Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet."

Átírás

1 X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon 4 fillér. politiki npilp. Főszerkesztő é s lptulldonos Kun Bél. Előfizeti ár helyben egz évre U félévre 5 K. Vidékre negyedévre X. Nyilttér petit sor 80 fillér 4. Tőrvény előtti egyenlőséget, polgári vl lási tekintetben, 5. Nemzeti őrséget, 6. Közős teherviselt, 7. Az úrbéri terhek megszüntetét, 8. Esküdtszéket, képviseletet egyenlőség lpján, 9. Nemzeti bnkot, 0. A ktonság esküdjék meg z lkotmányr, mgyr ktonáinkt ne vigyék külföldre, kül földieket vigyék el tőlünk,. A politiki sttusfoglyok boesájtssnk ki, 2. Kívánjuk z uniót Erdéllyel. A márciusi 2 pont. Szerkesztették márciusi fjk: Petőfi Sándor, Jóki Mór, rinyi József, Vs várj Pál, Bulyovszky Gyul. Először felolvst nép előtt Jóki Mór' mint* Petőfi Tlpr mgyr-t elszvlt. me : Legyen béke, szbdság egyetért.. Kívánjuk sjtó szbdsgát, cenzor el törlét, 2. Felelős minisztériumot Budpesten, 3. Évenkénti országgyűlt Pesten, nem gyújtják- lángr lelkeket, védgátján megtörik minden gálád hogy zoknk izzo tüze elpusztí törekv szennyes hullámzás. Lnkdtln, folytonos küzdetn zt közönyt, zt kishitüvissz séget, mely most z egz or lemben éljünk. Vívjunk tí Vásárhelyt Reggeli Újság" számár szág lelkét megüli, mellyel z minden elvesztett tlplttnyi fölirt: Dr Ráth Endre orsz. gyül. képviselő. reménységek ország sors iránt viseltetnek, s det jogok, s mellyel z első kdály előtt országából. De ne bízzunk min848 március 5-ike mi mindenkire, m jóformán csk már zt hirdetik, hogy hiáb min dent törvényekre, holt ppinincs den, mert csk vesztett cstánk roson nyugovó betűkre, mert np között ngy különbség vn. zokr nehezedik, kiben meg kzség árub bocsájtni gyöngesége nemzeti erőnek, h lehet. 848 március 5-én nemzetnek törvényes képviselete volt, mit lelkiismeretét. De hát igz-e ez? így lesz-e z önkénnyel szemben csk tör jó rzben z erőszk pénz Azon npon először gyko ez mindig?! S belenyugodhtunk vényekre hivtkozik. tobzódás hozt össze, s úrrá lett rolt nemzet szbd gyülekezi e ebbe?í! A törvény oltlmzó erejét csk felette egy ember fékevesztett ter jogát, m: szuronnyl, krddl, El lehetne-e hinni, hogy z nemzet morális ereje biztosítj. rorj, ki fegyveres erővel kénye frommer pisztollyl verdesik szél nép, mely oly ngy gyönyörű Amely nemzet morális erő hi kedve szerint dobij ki nemzet mgát z országgyűlt is, nép, séggel élvezi multk dicsőségét, ányábn nem képes törvényei válsztott képviselőit. z istendt nép pedig közigz hrcit, hogy z nép örökre szentségét tiszteletben trtni s Azt március 5-ikét z tette gtás kegyelmén, s nyegle ficsurok kifárdt, végkép megelégelte vol zoknk tiszteletet szerezni, nnk örökre emlékezetessé, hogy e n önkényétől függően gyülekezhet. n küzdelmet, s belenyugodn független önállás csk véletlen pon kihjtott mgyr szbd 48 március 5-én szbddá vált lánci csörgébe, közjogi s gz esetek játék lesz. ság fkdó rózsáj, m lombtl sjtó m: kormánykegy, dsági élete bukásáb?! Ezeket tnulságokt őrizzük nul, levél nélkül áll z lkotmány hogy mi jelenhet meg, s csk rö Nem hiszem! meg 48-iki idők tnításiból, s fáj, s tövében, gyökereiben rág vid idő válszt el ttól, hogy élet Lehetetlennek trtom, hogy egy ne higyjük, hogy 848 március nk ellenségei. belépjen z ujbb hurok, melyet, nemzet, mely végigtinnepeli. z 5-ike zért lett ngy np, mert e 848 márciusl5-én fölkelő np sjtószbdságunk nykár vetet összes szbdsághrcokt, zok npon Petőfi elszvlt Tlpr volt nemzet szbdság, m, tek. nk minden dicsőséges emlékeit, mgyrt, vgy mert kkor sz 48-iki emlékek visszverődő fé 48 március 5-én egy ébredező férfiit, nőit, hogy ugynzok bdult ki Táncsics börtönből... nye csk bucsucsókj hldokló nemzet álmodt legszebb álmit, örökre tűrjék, hogy zok urlkod Az np zért emlékezetes mgyr lkotmányosságnk. m egy erkölcsileg, önérzetében, jnk felettünk, kik béklyókt örökké, mert minden epizódj, Akkor újjászületett z ország, hitében, reménykedében megté rknk szbdság kezére, szent rzlete, tnúságtétele nemzeti megfosztott, ségtelen kezekkel nyirbálják i egyetértnek, fji összetrtomert hosszú évszázdok után elő pázott, megsértett, ször értett egyet törvényhozás megcslt nemzet kesereg vesztett kotmányunkt, s más állmtól zndóságnk tettre elszántság z igzi nemzettel, m nemzeti cstáin, letört küzdelmein rom vló függünktől remélik nnyi nk. ügy száműzött vándor törvény bdóit reményein. r ünnepelt függetlenségünket. Azért lett ez np nggyá, hozás termeiből, s otthonr csk Fásultság üli meg kebleket. Hihetetlen, hogy kik hevület mert zok ngy gondoltok, becsületes emberek lelkében t Hitevesztettség: nem-e veszett el tel hllgtják hz független ngy eszmék érzek, tűz, for lál. lez nemzet kkor is, h beleegye sége hősének dicsőségeit, zok róság, emelkedettség, lelkesültség 848 március 5-én milliók zik törvényei elvételébe, vgy h uszályáb kpszkodjnk, s lkotási vágy, melyek Kossuth milliók nyertek jobbágyság fel ngy elhtározássl sikr szálln kik évtizedről-évtizedre ell- Ljos Petőfi lelkét betöltötték szbdulásávl uj jogokt ki zok védelmében. kusszák közjogi gzdsági füg szvikból kiárdtk, tűzhelyre váltságokt, m: elvesztették sz Így ünnepeljük mi m 848 getlenségünket, önállóságunkt tláltk minden honfi szivében. bdságukt zok is, kiknek volt, március 5-ikét. A nemzeti egybe Lehetetlen, hogy végkép elin A tettekben megnyilvánuló s csk z sten kegyelmétől függ, olvdásnk symbolumát, nemzet tézettnek trtsuk iprunknk, ke nemzeti szellem vtt fel március hogy nem lesz egy ngy tömlöc önérzetének, nemzet büszkesé reskedelmünknek önállóságát, tizenötödikét, z szellem, mely ez szegény ország. gének, feltámdásánk, dicsőségé hdseregünk függetlenségét, s be nyomorúságos tespedéből fel Azon március 5-én prokl nek örömünnepét édes-bus em letudjunk nyugodni, hogy címe rázt mgyrt, mely életösz málv lett törvény előtti egyen léknpját. rünket, zászlóinkt, uton-utf élen tönt dott függetlenség utáni lőség, m: még fent is nézik, 66 év másutt, nemzeti jo mindenki szbdon gylázhss, s olthttln vágyként betöltötte hogy kiben vn meg kzség gok fejlődének hihetetlen elő hogy drág nyelvünk, mint tépett lelkeket. nemzetietlen ügy szolgáltár áll- rehldás, nálunk: szomorú lép szárnyú vándor mdár repkedjen Ez szellem melegítse m át jii, s elbukik z igz győz z cső, melyen rohmosn gör hz földje felett. lelkünket s március tizenötödike ltor. dülnek le lkotmányunk dr Legyen elég z álomból! b- emlékei forrsszák össze szivein Akkor, z eskü-eskü volt bokr törölt rzei. jj redjetek! Fogjtok kezet s djon ket. lelkeknek, mrdt, m, mint T i s z stván De sem ezek megállpítások, í hitet, bizodlmt mondj,»csk gykorlti jelentő sem kérlelhetetlen tinyek, - 'hogy egy nemzet függetlensége ség nélküli formság«. sem 48 március 5-iki esemé i sját krtán múlik, ttól függ, felsorolás s nemzeti összetrtás htlms A tőrvény kkor kötelező volt nyek kronologikus M á r c z i u s 5 v

2 VÁSÁRHELY REGGEL ÚJSÁG Sárgult, már-már rongygyá foszlott ppírosdrb. Az írás csodáltosn tiszt, mjd nem ktígrfíkus s míg vé gig megyünk mondtokon, betűkön, egzen különös érz fog el. Annyi időn, eleven lejárt eseményen keresztül is él ennek levél nek minden betűje, egy ret tenthetetlen energi fntázi hrsog kí belőle, lüktető nyug tlnság vlmi felsőséges optimizmus. Lelkesedő, szinte htározott meggyőződ, hogy ngy célt el fogják érni. Mrseílleből írt ezt le velet Kossuth Ljos Mck ezredesnek. Hogy mennyire ideges, nyugtln, tettekre vágyó volt, legjobbn bizo nyítj, hogy megérkeze után hjnli öt órkor még fent vn ir. r Anglíátmeg látogtnom, mielőtt Amerikáb átrándul nék. De z merikik e rz ben igen-igen nehézkesek vol tk, nnyir, hogy már htá rozottn kénytelen voltm tudtukr dni, hogy állpodásomtól semmi esetre el nem állok, 's h nem krnk re ám várkozni, mig Angliából megfordulok, ugy Gibrltárnál bucsut vgyok kénytelen tő lük venni 's mjd Londonból rándulok át más lklomml Amerikáb. Végtére tehát bbn egyez tünk meg, hogy Frnci országon át megyek át Angli áb, Míssíssípí pedig folytt j útját Gibrltárhoz 's ott fognk várkozni. így mint egy 7 nppl kevesebb időbe kerülend várkozásuk. Ekként jöttünk Mrseílleb. A kikötőbe érkezve zonnl lépt tettem Préfet-néí sz bd átmenetelért Frncior szágon. Azt felelte, hogy P risbn kénytelen kérdt tenni. A telegrph tegnp egz dél után dolgozott, válsz 8 órár vári ik m reggel: most 5. ór vn. - De kiszállásunkbn nem volt nehézség. A városból írok. De köd ngy, nem tudor telegrph meghozht j-e m reggelre válszt. H post* indulás előtt megjő, megírom, h nem írom, nem jött meg. Fontost Önre nézve s első merítoríus szóztot nemzet hez csk Londonból irhtok. A sjtó Prisbn kzen vn kkorár mint z itteni ügynök mondj, expediálttom. Most csk nnyit óhjtnék nemzettel tudtni: Bonprte Ljos válszát várj, hogy keresztül mehet-e Frnciországon. S míg válsz megjön, kormányzó rendelkezik intézkedik. stenem! Mrseillebn Frnciországbn írt 85-ben s 94 ben tláljuk meg Ame rikábn, Pittsburgbn egy kereskedő fiókjáb zárv. S míg odkint üvöltenek Crnegie gyárínk kéményei, szemünk rátpd z pró, fkó, homályos betűkre. Mennyi remény, elszántság ezekben sorokbn. Mjd htvnhárom éve mult, hogy ezt levelet Kossuth megírt, s mi, kik élünk s vissznéz hetünk z elmúlt tíz eszten dőkbe, bizonyos lehiggdt, hogy különös szóösszetételt hsználjunk, elcsüggedt lel kesedsel olvssuk mult re ményeknek, htlms krá soknk, küzdelmeknek sír felirtát. Hzámfi/ : Önérzet büszkeség, vád Az Ameriki Egyesűit St gyűlölet, de mindenek fe tusok egyik htlms hdih lett nép hz szeretete jóján, mellyet ngy nemzet lázong ebben levélben. egyenesen végett küldött s íme ngyérdekü írás, bocsátott rendelkezem lá, Kossuth eddig ismeretlen le hgytm el kuthíí fogságo vele. mt. Szbd vgyok ' s h fog Mrseille Szept ságom ltt sem voltm édes Kedves Brátom! megszbdításánk Spezzí Piemontbn volt hzánk előkzíte körül tevékenyz első kikötő, hol megállottelen,; most, miután kezeim tunk Qurntínt trtni. de érkezve Peuple" hírlpbn szbdok, nnál ngyobb erő munkához, már z ide zárt cikket tlál vel látndók eleveníti t m. Tettem ott némely minél bizttóbbn intézkedeket, mellyekről z lelkemet zon meleg rzvét, olsz földre nézve sok sikert mélyet személyem iránt 's sze Hzánk iránt várok; de pénzt nem tlál mélyemben tm ott; ez ngyobb bj ke idegen nemzeteknél ugy z gyedre nézve mint hszon ó, mint z uj világbn t psztlok. mz. Népem bizlm tőllem vár, Mind inkább inkább meggyőződvén, hogy okvet tőllem reményi. Én megfogok lenül szükséges egy pár np várkozásánk felelni. De bi zlomml, hittel remény nyel fordulnk felém Európ többi elnyomott népei is. Én bizlombn Gondviselnek ujját tisztelem, mely mgyr hz szbdságát független ségét Európ szbdságánk feltételei közzé sorozz, 's Mgyr Nemzetnek * szbd Európ el ső szülött népei közt rendelt dicsőbb állást mint minővel őseink vlh birhtink. Szbdság b o l dogság benn, tisztelet ngyrbecsül künn, e z legyen szen vedeink Jutlm, h mgyr önmgé* hoz hü mrd. Én ngyrvágyástól távol, de engedelmesen gondvisel inte iránt 's szenvedek ál tl megedzett lélekkel fogllom el ngyszerű hivtást, melylyet Hzánk szenvedei, népem szeretete, 's világ bizlm számomr kijelöltenek. A szbd htlms nemzetek rzvétét síkeres segéd forrássá lkítni; z elnyomott nemzetek erejét egységre s egyesülre vezetni; z orosz vtkozást lehetetlenné tenni. Hzánk különböző népességeit, egy cél r egy krtbn egyesíteni, Nemzetem hősies erejét rendezni s 'megszbdítás ngy munkájár elő kzíteni s külföldről mindzon segedelmet meg szerezni, melyet külföldtől várhtunk: ezek munkássá gom legközelebbi tárgyi; ezek lesznek legközelebbi gyümölcsei. És h ngy np elkövet kezik, mellyben megtörendjük zsrnokok jármát Őrökre, Nemzet ne féljen, hogy ngy rvágyó árulók még egyszer meghiúsíthtják hősies törekvé seit. N e m! ez ellen biztosí tást Ön mgmbn hordozom. Kzültem. Kton vgyok. Jó lelkiismerettel Önmgámr válllhtom nemzetem vezérle tét hrc terén is. H tett óráj elkövetkezik, megjelenendek imádott Hzábn, imádott nemzetem között. Felemelem szbdság zászlóját s mgm vezetem Nemzetemet dicsőség mezején. Lesz e plly cudr m gyr ki ne kövessen, h vil logó fegyverrel kezemben én nemzet áltl válsztott kor ín ányzó megyek elől! Nemze tem vitézsége nem erősítendí szvmt zon trombit hrsogásává, melly előtt zsrnok ság Jerikójánk fli leoml nk? De én nem fogok nemzet 94. március 5. vérével könnyelműen játszni. A jelt nem dom meg hm rébb, mint mikor győzelem bizonyos. De épp ezért nekem nem elég lelkesed, nem elég bosszú vágy, melly hzánk hóhérj ellenf nemzet kebelében lán gol. Nekem kzület kell rendezett erő, melyre biztosn számíthssk. Kormányzói tisztemben z erőszk íáeiglesen kdályoz htott : de forrásnk törvény szerűségét, meliyböl ezen tisz tet merítem, meg nem gyengitheté. Én folyttom tisztemet s folyttni fogom ddig, míg Hzát megszbdítv Nem zetet zon krb nem teszem, hogy jövendője felett ö n mg szbdon intézkedhessen. Ekkor legngyobb dicsőségemnek trtndom, h hrcok istene életemet megtrtj, egyszerű, szbd polgár gynánt víszlépni nép sorib. Addig Hz boldogság egységet kíván kormányzt bn ; 's én kormányhtlmt, melyet Nemzettől vettem ; z idők nehézségéhez képest mint Diktátor fogom gykorol ni. Fegyelmet, engedelmességet kívánok, engedetlenséget tűrni nem fogok. A ki velünk nincs, z ellenünk vn : én semleges séget, rzvétlenséget tűrni nem fogok. Megtnultm múltból siker feltételeit. Én nem togom megengedni, hogy személyes hiúság, vgy vétkes ngyr vágyás pártokr szggss nemzetet s megszggtv mr tlékul dobj még egyszer zsrnoknk s hóhérink. A ki pártoskodík 's nemzet áldo ztínk lpján krj ngyr vágyását felemelni, tiporjon el h tud, vgy legyen elkzülve, hogy nemzet közkrtáb reámruházott htlomml én fogom öt eltiporni kérlelhetet lenül. Érdem 's hzfiság jut lom nélkül; bün pártoskodás büntet nélkül nem mrd. Hzfik Felállítottm láthttln kormány eszközeit. Én rendelni fogok, ezen esz közök végrehjtndják, mit rendelek. A nemzet pedig en gedelmeskedni fog kormány nk, melyet mg válsztott; nem z orosz czár 's Görgey árulás tolt reá. Engedelmes ségével sját krtját tisztelendi meg. így, de cskis így győzni fogunk, *s megszbdított világ s boldog utódink dicsőitendík emlékünket z idők végei glen. Legközelebbi szóztomt Prisból veendítek, másodi kt kev npokkl kőbb Londonból. Legyetek meg-

3 VÁSÁRHELY REGGEL ÚJSÁG J9Í4. & á r o S S fö. győződve, hogy kárhov me gyek, mindig zért megyek, hogy Hzámnk hsználjk *s mindig od megyek, hol leg többet hsználhtok, Kpocs leszek, hogy két világrz tevé keny rzvéte támogss m gyr nevet Éljen Szbdság! Egyen lőség! Testvériség! Éljen Hz! Kelt Mrseille Városábn Frnci Köztársságbn Sept. 27kén 85L Kossuth Ljos, kormányzó. Ezen proclmítíót párbn Constntinápolb küldöm hogy lytogrphirozzák, h lehet. H ezzel együtt nem kpj Ön lytogrphírozv, köröztesse hirdesse mint lehet. Az Örményekkel, hogy áll dolog? Óhjtv várom jelentét. Zárnom kell post végett. Ölelem testvéries brátsággl K. L.«Felbivds. Az összes" olvsókorok ' kü lönféle egyesületek vezetőségeit ez uton kérjük fel, szíveskedjenek vsárnp délelőtt 0 órkor Kossuth-téren rendezendő márci usi ünnepségen lehetőleg (testületi leg zászlók ltt megjelenni. Gyülekez Kossuth Ljos prtkör előtt Hzfis tisztelettel: A PARTELNÖKSÉG. A benti Hoflg kell hssl bánni? A földmivelügyi miniszter -egy: szigorú rendeletet dott ki husvizsgáltr vágásokr vont kozólg, melyet lább közlünk, felhiván rr mzárosok hentesek figyelmét Másolt 28/.. szám. Hirdetmény. M. kir.. földmivelügyi miniszter. Körrendelet Vlmennyi városi v'ármemegyei törvényhtóságnk. A köztisztság fentrtás koler ellen vló védekez céljá ból fogntosított intézkedek el lenőrze végett kiküldött szk közegeknek m. kir. belügyminister úrhoz érkezett jelentei szerint hússl vló elbánás kö rül országszerte közegzségi köztisztsági követelményeknek meg nem felelő állpotok tláltt tk. A vágóhidk ugynis sok he lyütt tisztátlnok, bűzösek, még z ujbbk is. Ebben ngy, rze vn nnk, hogy mzárosok metszők vágáshoz hsznált sokszor nem kellően tisztított ru háikt vágó helyiségekben hgyják. Sok helyütt- béltiszíi toknk is megengedik, hogy vágóhelyiségben végezzék piszok kl bűzzel kpcsoltos munká jukt, mikor bőréből kifejteti s feldolgozott hus még ott lóg többnyire tisztátln fogsokon. A hus megtörlére sok esetben szennyes törlőt, elszállításár pe dig gykrn olyn szekereket, vgy trgoncákt hsználnk, melyeken hus még inkább' szenyeződik. Számos mzárszék moshtó f lkkl vn ugyn ellátv, de hogy vér piszok fel ne tűnjék, flk egyes helyeken vérszínű oljfestékkel vnnk mázolv. A jégszekrények belsejében konzerválás vgy hűt céljából kimérre váró hússl együtt trtják háztrtáshoz szükséges tejet, zöldséget, dinnyét, éiélmrdékokt. A kimért hust pe dig gykrn hsznált újság vgy egyéb poros ppírb göngyölik. Minthogy ezen állpotok meg szüntete közegzségügyi köztisztsági szempontokból szük ségesnek muttkozik, ennélfogv husvizsgált tárgyábn kidott 54300/908. sz. rendelet idevont kozó, 6, 7, 93, illetve 09. $-át m. kir. belügyminiszter úrrl egyetértőleg következő rendel kezekkel egzítem ki:. ) Mzárosok, hentesek ál tlábn z álltok vágásánál, hus feldolgozásánál kiméré nél foglltoskodó egyének vá gás, illetve feldolgozás kimér lklmávl világos szinü, könnyen moshtó zubonyt kötényt tr toznk viselni. A vágásoknál közreműködő metszők e helyett ugynilyen szi nü könnyen moshtó hosszú kbátot viselhetnek. 2. ) A hus hordás (fogsokr vló felfüggeszte, kocsir r kás stb.) közben z ezzel fog lltoskodó egyének ruháztuk zon rzeit, vlmint zokt testrzeket, melyek hússl érintkezbe juthtnk, világos szinü s könnyen moshtó, tiszt lepellel trtoznk befedni. 3. ) A levágott álltok húsát cskis tiszt járművön szbd szállítni. A jármüvet lehetőleg horgnybádoggl kell bélelni. Horgnybádoggl nem bélelt jármüvek belsejét hus felrkás előtt világom szinü s könnyen moshtó, tiszt lepellel kell borí tni, hogy jármű oldlin lján levő hézgokon át hust por piszok ne érhesse. A járműre rkott hust gondo sn le kell tkrni ugy, hogy,»i sem jármű oldlin, sem vé gén tkró lól ki ne érjen. Ezenkívül, hogy z idő viszontg sági ellen kellőképen legyen megvédve, letkrt hust vízht ln ponyvávl is be keli fedni. A bőrben hgyott leölt állto kt (borjukt, bárányokt) többi hústól gondosn elkülönítve kelt szállítni h másként nem lehetséges, z ilyen álltokt letkrt húsr, de vízhtln ponyv lá kell helyezni. A hus elhelyezére betkrásár szolgáló edények, trtá lyok, kosrk, ponyvák, tkrók, vgy gyékények mindig tisztán trtndók. Olyn kocsik hszná lt, melyekből trtlom kihull ht vgy kifolyht, tilos. Ugy szintén olyn nygokt, melyek hust bepiszkítják, bűzössé, vgv egyébként undorítóvá, vgy. közegzségre ártlmssá tehetik, hússl együtt, ugynzon ko csin, edényben, trtálybn, vgy kosárbn szállítni tilos. 4. ) A vágóhelyiségbén meg tisztogtott vágóeszközökön ki/ül más tárgykt, különösen be szennyezett ruhdrbokt trtni tilos." 5. ) A ngyobb forglmú vágóhidkon gondoskodni kell rról, neknek vágás trtm ltt -^XS ozojjreiloj JBSSBSBA V Á3ov[ nemhsznált ruhái elhelyezére elegendő számú szekrény álljon rendelkezre. A vágás ltt hsz nált moshtó ruhát vágás után vágóhidról el kell vinni s műiden lklomml cskis kimosv szbjd od visszhozni. 6. ) A vágóhidk, mzárszékek, hentesüzletek hus feldolgozó helyiségek flit vérszínű, vörös brnár s áltlábn sötétszinüre festeni tilos. 7. ) A kimért hust cskis tisztán, hsználtln ppirosb szbd csomgolni. S.) A feldolgozásr, vgy el dásr szánt hus elhelyezére szolgáló jégszekrényekben hú son kívül más élelmi cikkeket vgy, tárgykt trtni tilos. Az ezen rendeletben fogllt rendőri tillmk vgy rendelkezé sek megszege z 54300/908. sz. husvizsgálti rendeletben fogllt egyéb rendőri tillmk ren delkezek áthágásár nézve z ugynezen rendelet 9. -áb'n megállpított következményeket vonj mg után. Felhívom törvényhtóságot, hogy ezen rendeletemet közhírré tevén, utsíts területén levő álltegzségügyi htóságokt, hogv z bbn, vlmint több ször idézett 54300/908. sz. hus vizsgálti rendelet idevontkozó 6, 7, 93, 09. -ibn fogllt rendelkezek pontos megtrtását rendszeresen ellenörizzékr rend őri tillmk, vgy rendelkezek ellen vétőkkel szemben pedig kihágási büntető eljárást mind nnyiszor tegyék folymtb. Budpest, 93 december hó. A miniszter helyett: Ottlik styán sk. állmtitkár. Hétszáz ujvárosí tnácshoz. Hol lkjon z orvos? Pár nppl ezelőtt z újvárosi bizottsági tgok dtk be kérel met városi tnácshoz, hogy z újonnn válsztott.újvárosi orvost kötelezzék rr, miszerint lkás Újváros termzetes központján: templom, illetve gyógyszertár közelében legyen, mert ez állás szervezénél ezt kimondott törvényhtósági közgyűl, de igy hgyt jóvá belügyminiszter is,* elutsítván zt felebbezt, mely z orvos lkását máshová krt tétetni i Az újvárosi bizottsági tgok után most megmozdult mg z újvárosi nép is; ASTA NELSEN hétszáz láírássl dtk m be kérelmet tnácshoz, melyben tiltkoznk z orvosi lkásnk esetleg elhelyeze ellen s in tézkedt kérnek rr nézve, hogy z orvos minél hmrább kezdje meg működét Az újvárosi polgárság ilyen ngyrányú, impozáns mozglm előtt meg kell hjolni mindenki nek s kérelmük teljesíte elől elzárkózni nem lehet, nem szbd. 4 Kibocsdltottdk z iveket. A»Kisbirtokos Szövetségi For glmi Rzvénytársság* megl kítását mint z köztudomású dolog, egyhngú lelkesedsel htározták el. A rzvénytársság vezetősége most böcsájtott ki z lábbi szö vegű láírási iveket:.) A Társság célj tár gy:.) műtrágy, u), korp, c.) kukoric más gbon nemű, d.) cséplő fficto szén, e.) tűzif koksz, ) házi ál ltok állti termékek, g.) gzdsági szerszámok, gépefc olcsó beszerze, közvetíte értékesíte, h.) jég, tűzbiztosí tás cseléd közvetít, egy szóvl ugy gzdságbn, mint gzdák háztrtásábn szüksé ges áruknk nygoknk ol csó beszerze, közvetíte értékesíte. 2. ) Társság fennállási t e g jegyzékbe történt bevezet npjától számított ötven évben állpitttik meg, mely idő tr tm közgyűli htározttl mindenkor meghösszbbithtó. 3. ) A Társság lptőkéje koron felosztv 000 drb egyenként 50 koronáról szóló rzvényre, melyekre rzvény, láíráskor 0 zz Tíz százlék Társság meg lkulásáig 30, zz Hrminc százlék fizetendő, be kzpénz ben, hátrlékos befizetek idejét z igzgtóság fogj megállpítni. 4. ) A rzvények láírásánk záró ideje 94. $yi május h ó ) A rzvényesek Hód* mezővásárhelyi kisbirtokos szö vetség igzolt tgji rzvény, társságtól z igzgtóság áltl minden egyes lklomml kü lön-külön megállpítndó ár kedvezményben rzesülnek. A rzvényesek ezen felül z évi mérleg eredményhez képest rzvényeik rányábn osztlé kot is kpnk. 6. ) A rzvényesek z 875. évi X X X V. tc. (kereskedelmi törvény) 47 - értelmében csk rzvényeik erejéig fele lősek. Aláírni lehet Kisbirtokos szövetség helyiségében z ivtrtóknál. Csináljunk szbályrendeletet A földmivelügyi miniszter ráirt j városr, hogy cserebogár ir tásár vontkozólg szbályren deletet lkossunk, melyben ki kell tnítni polgárokt rr nézve, hogy, mikep kell véde kezni cserebogár ellen. hrcos sszonyok cimü 5 felvoná sos modern korrjz drámábn lép fei vsárnp március 5-én délután fél 4 fél 6 este 8 órkor z Uránjábn.

4 4. 94* márctís Í5. VÁSÁRHELY REGGEL ÚJSÁG Rem volt bélyegző smét szlonn mitt. Hosszú kínos tus után sike rült nnyit kivívni szlonn elárusitásáuk tökéletlen korlátozá s enyhítére, hogy szlonnát picr engedték zzl feltétel lel, hogy picon levő álltorvos levágott állpotbn vizsgálj; meg, lebélvegzi igy eldhtó lesz. Ezzel z újítássl vlhogy csk beértük, gondoltuk: h. már más ként nem lehet, igy, is jó vn. De mi történt mi vásáron? Hát mi történt voln? Az történt, mi rendesen történni szokott: zvrok álltk elő, nem várt z vrok, felületességből, gondtln ságból keletkezett zvrok. A szlonnát ugynis csk be engedték picr, üde nem volt, ki vizsgálj, nem volt ki bélye gezze, rettenthetetlen főálltorvos ur pedig ott állott, kijelen tette, hogy bélyegz nélkül nem lehet venni eldni, igy zután megállt minden, pngott z üzlet, zúgolódtk, káromkodtk s nem vfníi kedves hngon emlékeztek meg htóság csodáltosn felü letes előrelátásáról ' Meguntuk már zt, hogy újr ' újr elölről kezdjük szlonn drusítás körül eddig tpsztlt zöldségeket, ugy gondoljuk, hogy htóság is megunt, épen ezért csodálkozásunknk kell kifejezt dni felett, hogy tisztelt ille tékesek épen vásár npján nem gondoskodnk álltorvosról, épen vásár npján bbrálnk ki közönséggel csk kkor jut eszükbe intézkedni, mikor ny kukr mennek s szutyongtják őket. Ez tessék megengedni nem járj. A tisztelt htóság necsk kkor tudjon intézkedni, mi,kor bizlmi szvztokról diszpolgárosdi jelenetekről vn szó, hnem kor is, mikor közönség erdekei követelik sürgős, gyors, ' előrelátó tevékenykedt. Ugy gondoljuk különben, hogy mi hoz hsonló esetek nem fognk előfordulni. megszökött bk. Keresik Ruts Sándort. 'A szegedi honvéökieg'zítő p rncsnokságtól m reggel :egy rö vid távirt érkezett g m ^ ő r s é g cimére, mely jelzi, hogy Kuts Sándor vásárhelyi illetőségű honvéd, ki mult év őszén rukkolt be, nyomtlnul eltűnt kszárnyából. A honvédkieg'zitő prncs nokság távirt folytán vásár helyi rendőrség megindított vizsgáltot Kuts Sándor után, zonbn eddig nem tósták kézre keríteni. Kutst Vásárhelyesi <6fceláth&-tólg nem is fogják el, tmert nyughttln vérű fiu szüleivel is hdilábon áll, igy ide nem 'Jön, bizonyár idegen városbn kó borol. A nvomozás különben fo lyik. Újítás fehérárk kézbesíte kori. R vst üzlete. Az állmvsutk szegedi üzletvezetősége egy igen érdekes s közönség szempontjából föltétlenül értékes újítást léptetett életbe Hód mezővásárhelyen gyors teheráruknk házhoz vlő befuvrozás körül. A szegedi üzletvezetőség ugynis többi város példájár Vásárhe lyen is felállított gyors teheráruk házhoz vlő szállításánk vállltát s ennek vezetével Hód mezővásárhelyen B á r á n y Bél szállítót bizt meg. A vsút ezen üzletágánk szál lítási, illetve fuvrozási trifáját törvény szbályozz, mely szerint vsútr érkező teher gyorsá ruk befuvrozásáért válllko zó 50 kilógrmmig 30 fülért s minden kővetkező 50 kilo grmm után 5 fillért szá mitht fel. Az ngy előny, hogy válllkozónk z érkezett árut rögtön kézbesíteni kell, ugy hogy fekbérfizet egyáltlán nem áll elő. E megbízásból kifolyólg B á rány Bélát szegedi üzletvezető ség m. kir. állmvsút! szállítói czimmel ruházt fel. Büntet elől hlálb. Uráni én ü. u. fé 4 féi 6 e s t e 8 órkór. l modern korrjz 5 felvonás bn foszepet Ast Nilsen p legkedvesebb dán írgik játsz. i Bemuttásr kerül még tel is jesen uj jól multttó műsor. jhelgárk délutáni elő dásokon fent. bel; 80 l L. helg í. este 8 órkor fent. f,. K.. h h 40 SÍ A TejSZÖYetkezetnél ngymennyiségű, sjt tűrő felhlmozódott, minél fogv igen olcsón kerül eldásr; tu m. klgr. sovány sjt 64 fillér, kövér sjt.60 bordás tűrő.60, friss túró..52, Ngyobb vételnél árkedvezmény. A termények mind kitűnő jók. 45 ' Tisztelettél z GAZGATÓSÁG. EBSOR KRETOFOR Huszdik százd legnsjflbb fi fekete Ss mében március 2 22-ikőn lesz bemttv. Számozott HSbelpk! ngy páholy 5 K.. kis páholy 0 K. fenttrtott hely 2.50 K.. hely.60 K. hely. K,. h. 60 fül. Seggek előre válthtók Róth Unti C R K V E N C A gy gyógyhtású görvély ngofltómál, z idegrendszer betegségeinél, vérszgénységnől, sápkórnál, női betegségnél, elhájsodásnál idült rlieumtismusnál. Mint klimtikus gyógyhely pártln mláriánál, influenzánál minden hurutos betegségnél. N modern fflrdők np-, homok szbd O l s z Sándor vásárhelyi illető ségű 9 éves mgyr z utóbbi időben Bánátbn klőzkodott. tt hon ismerték már kezejárását mindenki tudt ról, hogy milyen veszedelmes tuljdonsági vnnk, ez űzte, ez hjtott idegenbe. A jeles földi Szbdkán K nizsán követett el vkmerő betöré seket, Szbdkán fogták el, hol le is trtózttták. A veszedelmes ember több be törsel terhelten került törvény szék elé npokbn. Töredelmesen vllott be bűneit zt hozt fel mentségéül, hogy gyerek korábn elhlt pj, nyj, senki se viselte gondját, senkitől jót nem tnulh tott, rosszt pedig nnál többet látott j A törvényszék büntetlen elő éle tére vlő tekintettel csk két hónpi fogházr ítélte, ebbe beleszámítot ták vizsgálti fogságbn eltöltött időt igy rögtön szbd lábr he lyezték. 4 Dun ÉS f árdás. s j t smét árvízveszedelem vn. T U R Ó. r t Rét hónpot kpott. Vsárnp mreíus 5= Hsb lőtte mgát Egy szerencsétlen fitlember büntettől vló félelmében m reggel hlálr szánt mgát, go lyót röpített hsáb s jelenleg élet hlál között lebegve fek szik kórházbn. Az eset rzleteiről tudósítónk z lábbikt jelenti: S z t h m á r y mre gzdálkodó polgártársunk répásháti tenyáján volt lklmzásbn B ú z á s János béres Búzás mult esztendőben Soó stván dr főjegyzőnél szolgált, kinek hombárját lposn meg dézsmált. Ezért dologért bün tető eljárás vn ellene folymt bn s főtárgylás március 24ére vn kitűzve. Büzás npok bn kpt meg [z idézt, zót folyton búsul, folyton gondolko zik, m reggel pedig bement z istállób s 4 p y régi rosz puská r! hsb tóöé mgát. A végzed* Sndékot rögtön é rtv«tték, bérest kocsir tetíéfc behoztk kórhá^s, hbl délután folymán Drvssy Gyul kihllgtt. Azt mondj, fitl, hogy büntettől vló fé lelmében krt megválni m "élet től. Állpot veszélyes. Elitéit berörö Színház tengeri fürdőre. pplrkereskedében. g Az ország minden rzéről ve szedelmes árdásokról hoz hírt távíró s nem egy helyről zt z értesítt kpjuk, hogy folyók már át is lépték medrüket s több kilométernyi szélességben elársz tották z lcsonybbn fekvő vi dékeket Különösen ngy veszedelem Tisz felső folyásánál. Mőrmrosbn. Husztnől z éjszk kiöntött sebesen rohnó Tisz szenynyes hullámi elborították z l sóbb városrzeket Az ár oly ro hnv jött, hogy lkosság csk futv menekülhetett. A víz egyre árd összerombolássl fenyegeti közutk híd jit. Klinflv Dombő községek között z országutt több kilomé ter hosszúságbn másfél méteres viz borítj. Erősen árd Dun is. Sárg hullámi már prtok peremét nyldossák s h még dgd z ár hmrosn uiz lá kerülnek bu di prtok. Veszedelmes hírek érkeznek Dun felső mellékfolyóink vidé kéről is. Holnp hétfőn, trtj Női Zenekr bucsu estélyét Központibn 3 ücz Lczí vezete ltt. tengeri fürdő klimtikus ggógghety, z Adri prtján (Fiume mellett). Egyedüli belföldi tengeri fflrds. Mes homok-plázs. A nrtot körülbelül 300 méternyi finom homok borltj oly sekély, hogy gyermekek minden felügyelet nélkül s fürödhetnek. Kiments prospektust klld: fl Ffirdó Bizottság.

5 94. március Í5. TÁVRATOK Geröéket visszvezényelik csptokhoz. Mind kettőjüket átdták z állm ügyzségnek, mely még m rz letesen kihllgtj őket. Slmon Mriett brátnőjének nevét rendőrség nem közli nyilvános sággl. Bőrő Hzi Smu honvédelmi miniszter bécsi trtózkodás pr lmenti őrség szervezetének meg változásávl áll kpcsoltbn. Hirszerint prlmenti őrség tisztjeit visszvezényelik csptokhoz prlmenti őrség vezetője egy főtörzsőrmester lesz. Ez esetben zok képviselők, kiknek prl menti őrség tisztjeivel fférjuk volt. nem zárkóznk el z elöl, hogy z egyoldlulg elintézett becsület beli ügyek tárgylását újr felve gyék prlmenti őrség tiszti tgji < lovgis elégtételt meg kpják. Értesít. Tisztelettel értesítem n, é. gz dközönséget, hogy ki elsőrendű szárz fából, szilárd kzítű kocsit kr keresse fel Blog s t v á n kovács-mester, L ker. Pálfl-utc 2 szám. Kz kocsik hol állndón Tíszujlk pusztulás. A tvszi árvizveszedelem múló félben vn. A Tisz, z, Trc Szmos folyók lssnkint vissz térnek medrükbe. A pusztulás sok kl ngyobb, mint z első jelenté sekből következtetni lehetett. Hiv tlos megállpítás szerint Mőrmros vármegyében htvn, viz mel lett fekvő község szenvedett z ár vízktsztrófától. Tíszujlk teljesen elpusztult, Sztmár Űgocs vár megyében száznegyvenezer hold termőföld lkott terület áll viz ltt. ' > rktőp6t tlálj legjobb legolcsóbb kz uj kocsikt. Hsz nált kocsikt becserél. Megrende leket gyorsn pontosn kzít. JÓ csládból vló fiuk tnoncnk felvétetnek. Tisztelettel Blog stván kovács-mester, L ker. Pálfi-utc 2 érhet el házisszony Ctru brátnőjét letrtózttták. Bukói-estből jelentik: A rendőr ség m letrtózttt Slmon M riettát, z egyik pokolgépes merény lőnek, Ctrunk mgyr szárm zású brátnőjét, ki beismerte, hogy Miklossy püspökhöz intézett levelet ő irt, Letrtózttt rend őrség Slmon Mriett egyik b rátnőjét is. ki ellen z gynú, hogy szintén tudott dologról főznél [féle. Kötszereket felejtettek betegben. Budpesten meghlt G r o s z m n n Smuné. A boncolás lkl mávl kiderült, hogy npokkl ezelőtt megoperált sszonybn z orvosok kötszereket felejtettek, mi nek következtében gyuldás állott elő. Az operáció Korányi-féle kli nikán történt. HÍREK. Egy pofon 200 koron. Ngyvárdról irjők: Mgyr mre tnár könnyű testi sértért felje lentette ngyvárdi kir. járásbí róságnál Csete Mihály ngyszlon ti földbirtokost, kit zzl vádolt, hogy nyilt utcán rculütötte. A mi tárgyláson birő nyiltkoztr szólított földbirtokost kinek védője, dr. Kócő Jenő kijelentette hogy z inzultus férfititiszteség védelmében történt A birő Csete Mihályt bűnösnek mondt ki s könnyű testi sért vétségéért 50 npi fogházr átváltoztthtó 00 koron fő 50 koron mel lékbüntetre, közcsend elleni kihá gásért pedig 00 koron pénzbün tetre Ítélte. Esküvő. T o l n i m r e fi tl gzdálkodó folyó hő 2 én délután 4 órkor ref ő templom bn esküszik örök hűséget özv A polgárság márciusi M é s z á r o s mréné kedves le ünnepsége m délelőtt ányánk T e r u s k á n k. 0 órkor lesz Kos A központi függetlenségi suth-téren. 4S~s pártkor bizottsági tgji f. Képviselőnk Újvároson. Az hó 7-én, kedden délelőtt 0 ór Újvárosi polgárok kérére K u n kor értekezletet trtnk, melyre Bél orsz. képviselő, mivel z érdekelteket ez uton hívj meg március 5-ikének estéjét még so z Elnökség. hsem tölthette körükben, * Nász. M o l n á r Sándor fi megígérte, hogy m esti társs tl ipros, Molnár Pál fi, folyó vcsorán Visszhng-utci olv hó 28-án, délután 4 órkor es sókörben rzt veszt z l küszik Örök hűséget z ó-temp klmi beszédet ő mondj. lombn H o c s i Esztikének, Ho v Márciusi ünnepségek. M, csi Ljos éá neje kedves leányá szbdság, egyenlőség testvéri nk. ség kikiáltásánk htvnhtodik dőjárás. gen szeles évfordulóján z Összes olvsókö cspdékos lesz ez hónp má rök, egyesületek, iskolák kü sodik fele. 24-ére, vgy, április lönféle testületek hzfis ünnep elejére télies idő várhtó. ( T E.) ségeket trtnk lpunkbn Árver Slöjd iskolábn. már többször közölt progrmmok A gzdsági egyesület áltl fenszerint. trtott háziipri tnfolymon ké A Kisbirtokos Szövetségi szült pró gzdsági szerszámfák: forglmi rzvénytársság lpitői kisszékek stb. f. hó 7-én, ked felhívtnk, hogy m délelőtt 8 den Ö. e. 8 Órkor legtöbbet órkor Tisz szállod külön helyi ígérőknek eldtnk (Bocsky-utségében z láírási ivek láírás c Bgi féle házbn). A venni céljából megjelenni szíveskedjenek. szándékozók ott jelenjenek meg. Esküvő. C s á k i Ferencz Hlálozás. Gyászlp tudtj gzdálkodó, id. C s á k i Feremiz velünk, hogy É g e t ő Gábörne neje fi folyó hó 8-án, dél Krdos Erzsébet f. hő 4-én 64 után 3 órkor esküszik örök hű éves korábn meghlt. Temetíse séget református uj-templom- m délután fél 2 órkor lesz Dob bn S z é n á s i Lidikének, S z é utc 6 szám ltti gyászháztól: n á s i Sámuel neje kedves le- Sirtják: férje, gyermekei, uno ányánsilc* kái kiterjedt rokonság. Béke Kitüntetett földink. Bud porir. pest székesfőváros tnács ifj. Tenyz sertvásár. Ngy K o j n o k Ljos Csík-utc 7 szám várdon f. hó 22-én trtndó teltti ács munkvezetőnek ítélte nyzserf vásárr gzdsági od Ferencz József koronázási egyesület társs tnulmányutt jubileumi tíij 660 koronás ipri rendez, \i kik rzt óhjtnk diját. A tehetséges vásárhelyi vemuy jelentkezzenek f. hó 2-ig iprosr nézve ngy kitüntett z elnöknél vgy titkárnál. Kü jelent ez. lönben jelzi vezetőség, hogy z Hlálozás. K o r s ó s János indulás f. hó 22-én reggel 4 ór gzdálkodó f. hó 3-án este 73 kor történik. éves korábn jobblétré szende Megvn huszkoronás. Egy, rült. Temete f. hó 5-én d. u. szegény szbómunkás npokbn 2 órkor lesz Tbáni templom 20 koronát vesztett el. A pénzt nál trtndó lklmzás után K o n c z Pál építi válllkozó t Kincses temetőbe. Gyászolj lált meg s visszdt kétség egyetlen leány Korsós Juliánná beesett embernek. férjezett Posztós mréné, két A zöldség dinnyetermelők unokáj, két dédunokáj. Béke nevében Szbó Sándor beterjesz porir! tette z lpszbályokt tnács Névmgyrosítás. E p s t e i n hoz, hogy zt küldjék fel jóvá Andor kérelemmel fordult bel hgyás céljából. ügyminiszterhez, hogy vezeték A Klmár-gyár sikere. Bu nevét» E e k «-re mgyrosit dpesten mult héten zjlott le hss, i z országos kukorickiállitás, Eljegyz. F e d e r M i k l ó s fitl melyre z ország minden rzé ipro3 m trtj eljegyzét A r - ből felmentek, csk épen vásár c s i János polgártársunk neje helyiek hiányzottk, pedig igen kedves leányávl J u l i s k á v l sok szép hsznos dolgot meg Sikeres vizsg. M é s z á r o s tnulhttk voln. No de zért Ernő földink npokb kitűnő si Vásárhelyről is ott volt K l m á r kerei tette le Szegedon lokomobil Zsigmond legújbb kukoricmor kezelő vizsgát. zsoló jávi, Melyet We is muttott ~ Sikeres vizsgák. A Szegedi s rról legelső gzdák ugy nyi hsonló állmépitzeti hivtlbn n ltkoztk, hogy hozzá pokbn jő sikerrel tették le,kő- még nincsen. Csk őrülni tudunk míves mesteri vizsgát O l s z si" Klmár-gyár ujbb sikerének. vőn.- D e á k Ferencz K e r e z A hrcos sszonyok címmel t e s Pál. gyönyörű öt felvonásos korrjzot Telefon bűnügyi osztály mutt m bte z Uráni színház. bn. A rendőrség bűnügyi osz A kisérő műsor is csodszép. Az tályáb bevezették telefont 'Az elődások fél 4, fél 6 8 órkor uj telefonállomás 223-s gzásm/t kezdődkiek, felhívjuk rá közön kpt. ség figyelmét. (kz hűsleves), dbj t Minden kock csupán H* l i ter fórrá vízzel leiíntve egy tányér gen finom húslevest d betétes levesek kzítéhez, fő zelékek, mártások feleresztéfcez stb. A bevásárlásnál kérjünk htáro zottn MAGG-féle kockát i keresztcsing védjeggyel. Levezetni vizet. C s á s z t v y stván társi kérelmet dtk be á tnácshoz á Püspök utc cspdék vizének levezete iránt. A kérelmet tnács jó krtú figyelmébe jánljuk. XX rí Biber"......, BlBER -w\ bármely kőműves végezhet szkszerű szigetelt. Prospektust hsználti utsítást minden egyéb lelvilágositást kzséggel d : A Biber müvek,, egyedelárusitój íe BBBR" m\mi telnek lelete szárzzá tételéi megoldj beton vsbeton vizhtílnitásí kérdét is. Scfiffltger Hubáig o s U É Mséíiií?.

6 6. VÁSÁRHELY REGGEL ÚJSÁG A. közkönyvtár m délután 2 órátó! 5-ig közönség rendel kezére áll. A négyhetes köny vek beszállitndók, vgy. meg hosszbbítás végett jelentkezni kell. A munkásbíztositö közgyű le. A kerületi munkásblztositő pénztár igzgtóság március 2-án trtott ülében pénztár évi rendes közgyűlének fdejé.t április hó 5-ben állpított meg A pénztár igzgtóság Ugyn ezen z ülén fogllkozott se gélyezi htáridő meghosszbbí tásávl is kimondott, hogy segélyezt 20 hétről különsegélylp terhére 26 hétre felemel ni jvsólj, z április 5-én tr tndó közgyűlen. E z külön segély zonbn se munkásokt, se munkdókt nem fogj kü lön teherrel sújtni. Márciusi ünnep Gorzs-Kopáncson. A Gorzs-Kopáncson most lkult kör szerdán este tr tott meg március ünnepélyét. Az uj kör ünnepélye, társsvcsoráj olyn látogtott volt, 00-nál töb ben vcsoráztk, s igy már ez lklomml is bizonyságát dt életrevlóságánk nnk, hogy ebben ' polgárságbn szbd ság szelleme él. Az ünnepély mindvégig lelkes volt, sőt régi jó idők emléke szerint kétnpos volt. Az első társs összejövetelt emlékezetesen lkták 'él köri tgok. r Az pregylet prtestület z Építő pros szövetség március 5-iki ünnepélyén rztvenni óhj tókt kérem, hogy z ivet legké sőbb m d. u. 3 ig láírni szíves kedjenek z pregyletben. Tiszte lettel Nővé Sándor. Bámultos hldás zlelhető városunkbn divt cikkek áru sítás körűi s kétségtelen dolog, hogy D á n Arthur e tekintetben legelsők között vn. Remek íz lsel elrendezett kirkt előtt np-np után kíváncsik egz tömege őll mi különben érthető is, mert szkvtott cégtuljdo nos legdivtosbb árukt szerez te be s jutányos áron bocsájtj zt szépet ízleset szerető közönség rendelkezére. Edison zseniális tlálmány körül htlms hullámokbn k vrog, világ evdeklőde. Leg újbb tlálmány beszélő film szédületes mgsságbn lendí tette z emberek izgtottságát. Ediso tlálmány révén 'éppen z efcseen élet legteljesebb máso ltát kpjuk, mozult l hng tökéletes összecsenöüével A vásznon szétnyílik egy jk es Q nyitott jkon keresztül rögtön fülünkbe cseng, imsg. Edison ezen kzülékét Európábn elő ször z ngol királynk, mjd kőbb z schli színházbn F.crencz József királyunknk mu ttták be. Az urlkodók legn gyobb elrgdttássl hllgtták végig z elődást A mi Uráni színházunk igzgtóságánk is" si került ezen világcsodát kei npr megszerezni Fekete Ss ngytermében fctígs feímitrts& Az" elődások mrss&s 2-én gete S órkor mártás 22f-gn Ö. n.! HOTEL 3, 5, 7, este 9 órkor kezdőci nek. Azonbn jegyeket már tnoit lehet váltni Róth Antl könyv kereskedéhen. Miután z érdek lőd elődásokr előreláthtó lg igen ngy lesz helyek számozottk, tehát jól teszi mindenki, h jó helyhez kr jutni, h jó előre gondoskodik jegyének megváltásáról. Uj ipri vállltot nyitott É l e k Sándor fitl szkvtott épü let mérleg lktos Teleki- Kinizsi-utcák srkán. Különösen mérlegek jvítás körül tevékeny kedik elismert érdemlő szorg lomml. A fitl, törekvő iprost közönség pártfogósáb jánljuk. Számos hmisítvány vn pemetefű-cukorkánk, zért h köhög, rekedt, vgy hurutos, csk Réthi-féle cukorkát kérjen csk olyn dobozt fogdjunk el, melyen rjt vn e három szó: Réthy Bél gyógyszerz". Az eredeti Réthi cukork, mely jobb ked veltebb minden más cukorkánál, kphtó mindenütt. Postán csk 5 dobozt küld z egyedüli kzítő: RÉTHY BÉLA gyógyszerz, Bé kcsb, frnkó 3 koronáért. Az influenz súlyos következ ményeivel ismét végigvonul z or szágon. Minden náthát, minden hurutot tehát komolyn kell venni nincs lklmsbb szer. mint kellemes izu Sirolin Roche", mely minden gyógyszertárbn kphtó, mely jobbn meggátolná tovább terjedt. Felelős szerkesztő: G r v á t z Fe r e n c.! Pici-árk Vásárhelyen Buz Árp Kukoric Sert. Szlonn Zsír Nyilt-tér.*) Tekintetes Vrg Ferenc urnák Helyben. Ezennel kijelentem, hogy z önre nézve ez évi február hő -én Tisz" kávéházbn tett. kijelenté semmel önt sérteni nem krtán s mennyiben megsértettem, ezzennel bocsántot kérek. Hmvásárhely 94 márc. hó 0-én. Tisztelettel:. Mcelk Pál végrehjtő. Fszer üzlet dohány itlmérsel ház zl elköltöz mitt eldó közvetítők ljztnk. Lázár-utez 44 szám. 439 Két bogly első második kszálás luezern szénáj vn eldó Krdos Péter nek 8-es őrház melletti tnyáján ugynott luezern told vn nyári hszná ltr kidó Egy hold tői föld villny telep mellett bérbe dó, pró véteménynek, rtézi viz hsználttl, Bővebbet Groszmn K Fi czégnél, 463 á t Szobás Utci lkás 29 szám. kidó Károlyi-u 457 jy pdolt szob, konyh speisz mel lék helyiség vn kidó Glmb-trtez 38 szám ltt. 455 ESPLÜRJDE! Szení-Lnkdcs-Csdszdr tg6jiylftrd8k&el szemben. pzr fénnyel 50 berendezett s z o h Á V l l l B W J U v i. Hét drb sárréti népbnki rzvény el dó, értekezni lehet Mihály-utcz 7 szám ltt 424 Grof Bercsényi Miklős-tttcz 9 számú ház eldó ; értekezni lehet ugynott. 382 Efly Jó fiu kovács tnoncánk felvétetik Rostás Blázs kovács mesternél V. ker. Jóki-u. 30 sz. ltt. 303 Hegedős mrének z Erzsébet útfélen Nyéki dűlőben lévő földje kár egzbeni vgy próbb rzletekben is örök áron eldó, Rjt jó forglmú kovács bog nár műhely vn. Értekezni helyszínen, vgy Bocsky-u 4 szm ltt tulj donossl Flverőket lóvl nyomttott keresnek Konc építzek. szlmát 460 Eokovi örökösöknek Szbdság-tér 37 számú házuk 784 négyszögöl portávl szbdkézből. örök áron eldó, esetleg hszonbérbe is kidó.. értekezni lehet Rárosi-ute 9 szám ltt;. 462 Aki olcsó jő gyermek czipőt kr be szerezni keresse fel Bérczsi Sándor czipz üzletét Deák Ferencz-uícz szám ltt. 4 6 Szép kifejlődött tnyi ebek vnnk eldók Kácser építőmester tói tnyáján: 462 Eldó elutzás mitt Botond-utez 2 számú ház, Bercsényi telepen fél hold ngyon szép szőllő 3 drb. Közgzdsági Bnk rzvény! 434 Hrmdik ker. Ádám-utcz 7 szám srok háznk fele rze sürgősen eldó. 432 Jő költő glmbok vnnk eldók Hjd melettl fkereskedbe: 464 Cserépfedelü életesház minden elfogdhtó áron eldó V ker. Np-utcz 9 Szám ltt. 400 Gyöngyösi féle ház V ker. Rákoczi-utcz 57 szám ltt ngy portávl, több épület tel gzdálkodóknk igen lklms eldó, értékezni lehet fenti szám ltt lóerős huztos cséplőgép grnitúr igen olcsón eldó, Kutsl-ut 26 szám 43 A Srklyi nyomáson negyedik dűlőben egy nyomási föld kukoricz lá nyári hsználtr kidó, értekezni lehet VÜ7 ker. Szécsényi-utcz szám ltt. 42 VB ker. Vőrösmrty-utcz 33 számú, ház templom iskol szomszédságábn jutányosán eldó 420 Égető Mihálynk dómentes bor vn el dó hektój koron V ker. KistőKős-utcz 3 szám ltt. 43 Szárz tökmgott meg szelelve állndón veszem dugdosni vló fohgym vörös hgym, virág vetemény mgvk meg érkeztek Egézséges vöröshgymát veszek zöldség piczi üzletemben Udvrhelyi n ' Huszonhárom ki hold föld eldó kutsi útfélen 8 9 kilóméter kőzött. Értekezni lehet helyszínen 302 tny szám ltt Gjdán Pál tuljdonosnál. Ugynott 3 bogly luezern szén is vn eldó. 288 Udvri lkás vn kldő V ker. Gri-utc Kidó lkás M ker. Borz ntez 38 sz 6 szám ltt, értekezni lehet picz vsárnpokon.,, 374 Acstnoncznk egy esetleg két fin felvé tetik V ker. Jőzs-utcz szám Szőke Péter ácsmesternél. 425 Tlz évig dómentes n] ház üzlettl együtt A Vl-ik olvsókörnek Szent stván-ntcz 67 szám ltt egy 4 méter hosszú 7 méter széles sátor vn eldó, esetleg 2 rzben is értekezni lehet fenti szám ltt. 422 Alig hsznált kerékpár ltti lkás május elsőtől kidó. 423 Gogán Máténk ngy szigetben huszon négy öles gztetéje tizenhét sorú hsz nált vetögépjé vn eldó 46 KukorlCZ főid vn kidó pénzért szikáncsi őrházzl átl, értekezni lehet Zrínyi utez 3 szám ltt. 404 Tlz hold Kukoricz föld vn kidó z er zsébeti csomorkányi nt között, ér tekezni lehet V ker Vőrösmrty-utcz 27 szám. 496 Eldó egy 4 fél H P első mgyr gz dsági mgánjáró csépló grnitúr Czim Kud Antl fürztelep. 437 EöJ nőstény egy kn páv együtt, vn külön is eldó V ker Szent stvánutcz 63 szám ltt. 327 Kitűnő rozs krumpli főzni rkni vló kphtó métermázsánként, Jószágnk v lő rép 50 métermázs vn eldó Szőllő hlom 55 szám Hlmi Józsefnél 440 eldó ifi ker. Httys-utcz 22 szám ltt. 37 Lázár-utez 36 szám ltt eldó 385 olcsón Egy fertály földje árendáb kidó Kor mány Ferencnek Mártélyon, Brttyos dűlőben. Értekezni lehet helyszínen, vgy ke». 5ökény-utc Í5 szám ltt 3 9 Kidó 65 hold föld Gorzsán; megtudhtó V ker. Dáni-utez 0 szám ltt ö87 Mkultúr (Csomgoló) ppir mázsán ként kiló számr kphtó nyomd bn. Mártély flu közvetlen szomszédságábn, köves ut mellett 46 fél hold föld sz bdkézből eldó. Értekezni lehet Ferenci FerencceL Tny 2542 szám ltt 967 Grttner Géz bőrgzdságábn (Ngyf) rendű nyflmőlcs fák vnnk eldók. 270 Szegedi édes nemes pprik k P t t * % drásl utcz 25 szám. Kőbányi polgári sőrktrnál, vegy tisztságért felölve 253 Luezern földet nyári hsználtr d ki Szbó mre Kútvölgyön, értekezni lehet Zsoldos-ntcz 6 szám ltt 4 7 klsssony, mgyr, vgy német felvétetik A Jokl Utc számú háznál igen jó tljból kzfiit hrmincz ezer vájog vn eldó, város egz területére fkszteres utcán szállíthtó 260 ngyen lkást kp idősebb mgános szszony ker. Fehérváry-utcz 2 szám. 449 Pecsételt üvegekben meri tisztán kezeit jó érett szőlőből borit literenkőnt egy koronáért Káes8?> Ngyobb vételnsl ár engedmény. Gróf Bercsényi-ntc 27 szám. 3 gyermek mellé vidékre. Bővebb felvi lágosítást Myer Sándornál Np-utcz 2 szám, 442 Blról hgytéki árveren márczius 7 npján délután 2 órkor lndtollos ágynemüek, bútorok ruhnemüek Eszk-tc 5 számú háznál eldtnk: 448 Blról árveren március 6 npján dél előtt órákkor egy jő krbn levő kerékpár Csomorkányí-utcz 2 számú háztól eldtik: 447 V ker- Bél-ntez 2 3 szobás uj 45 ház eldó: Eldó két egy fertály hold fsldje egy hrmdrz tnyávl Tolni Ljosnk városi útfélen Ljdár szélmlom léni áján, értekezni lehet Pusztán, Záczi dűlőben Széli Mihály 2 szám tnyá ján: 44 = n g y = e 9 Á rt A n s x i A o \\ fi Gsótó Ngy stvánnk V ker. Szent-Lászió- utcz 7. számú ház kedvező feltételek mellett jutányos áron eldó, esetleg h szonbérbe kidó z egz udvrrl; érte kezni lehet V ker, Szent László-utcz 2 vgy V ker. Arpád-utcz 22 szám ltt, esetleg levélben Budpest V ker. Tiszutcz 2 szám ltt Csótó Ngy fetván tuljdonossl. 370 Eldó DmJnlCh-Utc 3 számú ház mely áll 5 szép szob s több mellékhelyisé gekből, vétel árnk fele rsze házonő mrdht 5 feles kmt mellett, mely 5 éven belől fizetendő, ház zonnl át vehető. 864 BUDAPEST, " * - í í Telefon percnyire yugü déli vst pályudvroktól. ffl z 8 B M 0, - *S5 Villmos közleked minden ránybn. Mérsékelt polgárt árk. - üri női fodrász házbn. ~"*~* Kistnyás, vgy egy mgános embert keresrózs András sövényházi tnyájá r. Jelentkezni hrmdik ker. Dmjnichutc 72 szám ltt 45 i^ffetes szállod. U'lSOrngU étterem É Gépkezelhez gépmester mellé tnonezot keresek. Jelentkezni lehet Nyomdábn. Rózsdomb prkos (tövében). A modem teehsk leg újbb vivmányink lklmzásávl teljesen újonnn épült ht Rőzbutor, központi gőzfűt, minden szobábn hiöeg-seleg viz, Vt*Í*iíZ**t%**m* Á+*+*****~~. villnyvilágítás. liftek, kütón olvsó-, társlgó-, iró-szobák stb! PenzlórendsOTte. E e m ^ ós fürdőzőkck gen lklms.; A vontokhoz sját utőjártok,! 94* március 5. P l X~ és l i t r ^ ^. X t Á «EávéoáZ. MUto. jbl

7 94. március 5. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAB Fodor Frlyes lkásán Ferenez-József su gárút 4 sz. emeleten jobr olcsón eldók függönyök, szőnyegek, brn mtt háló szob s ebédlő -bútorok megtekinthetők : délelőtt 0-2 óráig délután 3-5 óráig. 3 Anúrássy utc 6 számú ház eldó; értekezhetni Bisám Zsigmonddl. '365 Kerekes Ljosnk Kiráiyszék-u. 30 szá mú ház eldó, kedvező feltételekmellett. Értekezni lehet ker. Bunydi-u. 4 sz. ltti házánál. 25 Hrmdik kér. Httys-utc 2 sz. ház szbdkézből eldó. Megtudhtó ül. ker. Botond-utc 40 sz. ltt. 938 A dllunkl nyomáson egy jó föld árendáb kidó, fele rze árp vet fele kukoriczánk, értekezni V ker. Püspök utcz 27 szám. 292 A Rárl-utfélen tompháti dűlőben 2006 tny szám ltt Ngy Károlynk 8 hold földje tny épületekkel együtt kedvező feltétel mellett eldó. Tudko zódni lehet helyszínen. 35 Juhász Sándornénk mkói útfélen 50?zámu tnyáján, Pokonándy mre féle tny mellett2 bogly luczéíns zénáj eldó nyári hsználtr luczern földje vn kidó; értekezni lehet V ker. Arpád-u. 7 sz ltt. 337 Alig hsznált festett ágyk, sztl ké pek olcsón eldók Andrássy áz udvrbn. 329 Eperf lltetni vló drbj 0 20 fil lér, kphtó Szbó János borbély mester nél Plcz-tér. 379 Bognár műhely gen jó lkássl, ingyen kidó Tóth Sándor kovácsnál z erzsébeti nton. 08 Autő hn 6 személyes, kltünö üzemképes állpotbn eldó. Moldvy festogyár Orosház. 226 T. ker. Jegenye-utc 26 sz. llt ház eldó, port külön is eldó, Misán féle szöllő telepen 600 öl 3 éves szöllő szintén eldó. 235 Nemes fűz feles meg munkálásár kskötő kerestetik. Értekezni Dmjnich-u. 8. sz. ltt lehet Ugynott nád vn eldó. 279 Vetni vló luczernmgot dok el. Érte kezni líihet Ptkós Józseffel ker. Krd n. 9 sz. ltt. 284 Kidó föld, Pecerchát dűlőben Bálint Ernő féle földből 4 hold kukoric lá ki dó : értekezni lehet Zrinyi-u. 56 ) szám ltt Bálint Terézzel. 87 föld. Singer Ferencnek Vjháti Bérletén igen mélyen szántott, trágyázott mostni lucerntör földje 55 forintért holdnként, továbbá NgySzigeti bérletén, mélyen szántott homok Jutányosán vetemény lá kidok. Érte kezhetni, Kishomoki őrházzl szemben Búzás Sándorrl. 973 Két pdolt szob hozzá vlő helyiségek kel május-tői kidó Szöllő-u 2 sz. ltt. 52 Gztető 4 öles eldó ker. Glmb-utcz 43 szám ltt. 378 Egy drh. Népbnki rzvény 2 drb. Közgzdsági Bnk részvédj eldó. Czim kidóhivtlbn. 392 Fitl kovács segéd zonnl felvétetik Kovács Vendelnél Vásárhely-Kuts. 393 Fejős kecskék vnnk eldók ker, Veres-utcz 7 szám ltt. 394 Tőth Ferencz örököseinek z erszébetutfélen, Vs Sándor mellett 0 hold föi Jük szbd kézből eldó, venni száneekozok értekezhetnek nyolcdik ker Vőrösmrty-u.4 sz ltt. 74 Hszonbérbe kidó 8 3-negyed hold földje Szegvári ut mellet özv. Olsz stvánnénk; értekezni lehet Tvsz-u. 7 sz. ltt. 340 E r y keveset hsznált bicikli elutzás mi tt sürgősen eldó ker. Csiüg-utcz 38 szám. Második ker. Cslllg-u. 57 számú ház eldó. 349 Házvevőkfigyelmébe Rákoczi-u. 26 sz. ház, tuljdonos vidéken letelepedéből kifolyólg kedvező feltételek mellett sür gősen eldó. Értekezni lehet Rákoczi-u 28 sz. ltt. 82 Tnoncz 8zenedre! Szegedi Újság nyomdájáb felvétetik. Jelentkezni lehet Szegeden Vléri-tér 0 sz. vgy Vásárhelyen Reggeli Újság nyomdájábn. Kidó udvri lkás, 2 szob mellékhelyi ségekkel Május hó l-re. őzv. Ember Jánosnénál András3y utcz 8 sz. ö7 Hrmlncz hold földié tny épületekkel jó vizzel eldó Lénárt Jánosnk kirtsl ut mentén 22 kilóméter iránt. Tudkoz ni lehet helyszínen. 24 Bor vn eldó Nyár-ntcz 30 szám ltt, ugynott ylodl piros Delváre szöllőveszö kphtó. > 203 Hdom Jánostéri házm 5 üzlet 3 lkosz tályi. Eldom vásártéri volt mlomtel kem rtézi kúttl k. b. 666 négyszögöl. Eldom ngyállomássl szemben levő közvetlen vsúti vendéglő melletti tel kem. Kidó Ujvilág-utc 28 szám ltt egy üzlet 2 szobás lkás. Bővebbéit Udvrhelyinél. 295 Luczern földet dok ki nyári hsználtr sárklyi szöllök mellett, Szentkirályi tnyámon 80es ürház mellet* 30 kis hold öldemet több éve hszonbérbe dom, értekezni lehet özv. Hódy Ferencznénél Kálly-utc 44 szám. 436 SZén kévébe kötött kphtó Horovite; Mórnál Lázár-utcz 4 szám ltt: Méter mázsáj 8 koron: 524 BEZDÁNY fest, rjzol* tervez, NylkOS Sándor Vjháton vetemény földet oszt (2 koronáért is) holdnkint félholdnkint fertály holdnkint is, értékezni lehet Petőfi-utcz 2 szám ltt. 395 V ker- Bjz-Qtc 6 szám ltt két utci szob hozzávló mellékhelyiségekkel k i dó május l-re, értekezni lehet Kístóprtutcz 22 szám ltt. 388 Nád vn eldó szegni dugdosni vló U. ker. Mlom-utcz 5 i szám ltt. 389 A mártély feketehlmi iskol szomjjédságáb Gojdár Jánosnk 7 hold földje épületekkel együtt örök áron eldó, érte kezni lehet ker. Szöllö-utcz 2 szám ltt. 386 A CSOmorkányl útfélen 8 hold föld eldó, értekezni lehet V ker. Püspök-utcz 22 szám ltt. 355 Nép hold kukorlcz föld vn pénzért kidó, értekezni lehet vsárnpokon Gr, Bercsényi-ütcz 8 szám ltt, köznpokon pedig Mkói -utféli Ref. Egyház tnyá ján Tóth Ernő Bercsényi-u. 24 sz. ház szbdkézből eldó, esetleg kidó. 302 Török Bálintnk Királyszék utc 2 számú ház eldó Kálli utci házánál vetni vló zbj vn eldó. 299 Eldó ház port. EngelthSler Sándor, Kálly utc 63 sz ház egzben, eset leg rjtlevő üres házhely külön is el dó 7 Blog Jánosnk Kopáncson 2-ik dű lőben 7 hold földje tnyépülettel eldó. Értekezni lehet ker. Kzinczi-u _ sz. ltt. 278 Szlkáncsbn 28 hold födje Mrton János nk hszonbérbe kidó, esetleg eldó. Megtudhtó bővebben Grí-u. 2 sz. ltt 34 S z é n Eldó, Szbó stván jérásbiró örököseinek Bttyányi-utcz számú házuk, értekezni lehet Zrinyi-utcz 27 szám ltt. 444 Udvros kerestetik Mihály Lászlóhoz Andtássy- utcz 40 szám lá. m Mkői ut félen 4 hold föld- fele buzvetsel eldó, zonnl is átvehető; érte kezhetni Dr. Técsi Gyul vgy Dr. Hódi Sándor ügyvéddel Petőfi-u. 4 sz. 333 Egy erős deszk hombár vn eldó Virág u. 4 sz. ltt Sjk-u. 29, sz. ház eldó. Eldd ház ker. Dmjnich-u 4 sz ház eldó ff" pincér vgy kereskedő tnoncznk jánlko zik Levelet jő fiu" jeligére Szentes pos t restnte kérek. 449 A Ford utomobilok világ legzdságosbb, legolcsóbb legjobb 20 ló erős kocsiji. A vndlum célból kzült utomobilok gumml fogysz tás minimális, benzin fo~ rsztás 00 km- uton8-0 gr., súly 650 kgr., ke zele legegyszerűbb, zért mindenki soffor nélkül mmg vezetheti. ŐZV. Blog stvánnénk drvsi nyo máson 32 hold földje vetsel rjt íevő tny épülettel, együtt hszon bérbe kidó Tudkozódni lehet ker.?élfi-u. 24 sz. ltt. 330 BíBiíye flrtiet oszt Dékány Sámuel trjsvéi tóbn; értekezni lehet ugynott. 644 eldás! J ó Schulhoffné házáb vékás picczl szembe. Az lmát sját mgm mérem Házmester felvétetik Keleti Adolf főtéri Jelentkezni lehet z üzletben. házához 373 S z é n Sink Bálintnk trjánvégen ker. Álmos-utcz 0 számú ház, mely áll 3 szob 2 konyh, 3 kmr, istálló, hmbár, olk kertből (teher vn rjt 000 koron) folyó hő 20-án délután 2 órkor önkéntes árveren minden elfogdhtó áron eldtik. 4 özvegy gsl Ferencné-ek Sövényházi Frkiréti tnyáján lucern szénáj vn eldó, kíssebb, ngy mennyiségben. Értetezni lehet helyszínen. 445 Egy vgüon mosánczkl lmáj érkezett özv. ntes árver. emléklpokt, dísz okleveleket művzi reklám-plketokt egyéb nyomttványo kt, ntotipi fotocinkogrfi elé. Nemes nyomd. Kukorlczánk kldö 5 hold föld Lázár Ferenczné szomszédságábn Csicstéren, értékezni lehet V ker. Kutsl-útez" Szám ltt. 36 S á m u e l Városhoz közel kitűnő szárdt gyep lucern kisebb fngyobb mennyiségben eldó. 5 hold jó lucern nyári hszná ltr kidó, egy lighsznált Cormik* féle kévekötő rtógép eldó. Tudkozód ni Juhász János Kszp-u. 24) sz. 3 FERENCZ grfiki tervező rövid ídeig itthon trtózkodik. Megrendelre Lktos insnk j<5 csládból vló fitit felveszek. Elek Sándor épület lktos Teleki Kinizsi-utcz srok. 403 Kristó tudtj n, é. közönséggel, hogy egy Í A 20 lóerős, 5 üles túr kocsi ár 4600 koron, A 20 lóerős, 3 üles sport kocsi ár koron, A 20 lóerős*, 7 üles zárt kocsi ár 600 koron Az 94 évi typust kívántr z érdeklődők lkhelyén bemuttj gyár képviselője GALAMB JÁNOS Mkó Deák Ferencz-u. 6 sz. ltt. fezérképviselő Hhn Arthur ős árs, Bpest Üllői-u. 52 b.) Közflx&l. A Hődmezö-vdsárhelyi Fogysz tási Értékesítő szövetkezet fo lyó év március 28-én d, u. 2 órákor z Amerikához címzett ven déglőben rendkívüli közgyű lt trt melyre szövetkezeti t gokt tisztelettel meghívj fel számoló bizottság. Npi rend : * Vgyon kimuttás tárgy lás,, Felment megdás. Hlvcsor. Március 5 im szokásos hlvcsor lesz Horovitznál, hlt kihordásr is lehet kp ni. Tisztelettel Horovite Mor. 450 A csodás htás Földes-féle RflRGTszppn modem szépségápolásnál nélkü lözhetetlen. Ezen teljesen lugmerrtes, legfinombb növényzsirokból kzülj kellemes szgú kitűnően hbzó szppnigen kidó miért is csládi hsználtr leglklmsbb. PÁR NAP ALLATT eltüntet szepttt, májfoltot, nritiesszert pttnást A pórusokot lposn kitisz títj biztos gyors htás folytán úgyszólván LEMOSSA bor oszttlnságit, gy hogy nyom sem mrd szépséghibánk. Világhírét pedig nnk koszonheti, hogy egyszersmindenkorr elínulsztj A SZEPLÖKET Ar 70 finée. Kptó minden gyógy tárbn s drogu kereskedben. Hozzávló Mrgit Créme U 2. koronás tégelyekbe, Mrgit Ponder K.20. Oyártj: FÖLDES KELEMEN gyógyszertár.43 AD. Í Házvevők figyelmébe! V. ker Nád-_ 6 sz. 0 évig dómentes ujház, mely áll 2 utczi szob, előszob, konyh, kmr, külön nyári konyh, kmr, külön udvri szin ól épületből, teljesen uj kut kerítsel ellátv, előnyős feltételek mel let eldó, zonnl el is fogllhtó Bővedbet tuljdonossl Rákőczi-u. 30 szán ltti lkásán. 83 A Nemzeti kávékáz ételiemében Lehel-U. 4 számú ház eldó dó mentes, olcsó mortizált kölcsön vn rjt. 363 Eldó ház. A Dmjnich Tomp-utcz srkon ujo» nn épült ház üzletel kenyér sütödéi berendezsel együtt eldó. 4 8 Három ismert s z ó : TERBEHOL HU U H! Szbdlmzott Miskolci-féle Terrenol pl A jelenkor legjobb, legolcsóbb legtrtósbb tetőfedő nyg, tűzálló, víhráttó, fgyálló vizáthtln. Egyedüli árusítás Vásárhely vidékére M S K O L C Széchenyi-tér S. TERRENOL ÁRMNNAL Mint költségvet díjtln. Telefon

8 VÁSÁRHELY R E G G E L U.JSÁG 8V Kemény MljM itiwllé! 9Í4. március 5. Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási forrás! Kemény Telefon 35. Társ jánlják dus válsztékú rktárukt, legjobb minőségű kerékpárok, vrrógépek «s beszélőgépekben, jótállás, kedveső rzletfizet A fenti gépekhez vló géprzek, legolcsóbb árk mellett, legjobb bicikli gummikbn állndó ngy kzlet Meglepő szépek z idei modell, elsőrendű külföldi erős utí luxus kerékpárok, melyek technik legújbb legtökéletesebb újításivl vnnk ellátv. Legngyobb rktár helyben, z eredeti JOUHY, Pttié", JÚB0", FVOrit", JpC- Kemény» ' bizlomr érdemes Szrnák ér beszerzi forrás Károly ü. v. ZENKE. legjutányosbb npi áron jánl eredeti zk németor szági tkrmány rép mgvkt. Lucern, olsz, frnci ngol perjét, minden nemű gzdsági Tillnyerőre * PÉT TSrmelékppr zsákszámr kphtó Reggeli Újság nyomdájábn. 00 Arnyt l i ír GYORSUK legolcsóbbn fest ÜSZtlt díszes báli lkodlmi női ruhákt stb. Rodvo? Sándor ruhfestő vegytisztitó, Petőfi-utc 23 szám. Ugynott egy jó űu tnoncnk felvétetik. S59 Cil" Prlment" f Jlii" hnglemezekben. berendezett,utogén ngy Kocsüényező kárpitos üzlet! Szmóc (földieper) plántát, máln tövet, továbbá mindennemű plántát Hódmezö-Vásérhelv Szegedi-utc 0 szám. csirke-pic Kovács József ur házábn. Telefon szám kszáló legelővel. Pírtópusztán egy 60 kt. holds Fefsőszáíláspusztán egy 47 kt. holds homo kos legelő kedvező fel tételek mellett eldó. Érdeklődők forduljnk Tiszteletiéi értesítem n. é. uri gzdközönséget, hogy Hmvsárhely Kálly u4 sz,. kocsifényezd' kár pitos üzletet nyitottm, hol első helyen szerzett szkér telemmel kzítek minden szkmámb vágó munkát modernkór igényeinek meg felelően pontosn jutányos árk mellett. Elválllok min dennemű uj kocsik rjz sze rinti elkzítét hsználtk jvítását fényezét. Úgyszin tén egmodernbb uj s hsz nált kárpitozott bútorok kékzitét. Felhívom n. e. urí gzdközönség figyel mét igen szép trtós fé nyezeimre, melyre bvlo képzettségem vn. Üzletem ben legmodernebb kocsi butorrjzok álnk rendelke zére. 962 kocsifényező kárpitos B. pártfogást tőmog D P tást kér kiváló tisztelettel El. MMM JHU mester Kálly-utc 4 sz. Egy jó fiu -tnoncnk felvétetik Vn szerencsém tudtni n. é. közönséggel, hogy mi kor igé nyeinek megfelelő!ől s z l o n t vrrodái nyitottm, hol legszebb kivitel ben legdivtosbb formákbn előállítv kzülnek blúzok. pongfomkp ruhák frnci ngol szbás szerint Divtűzletemben legújbb tvszi férfi női szövetek mosóáruk, frnci delinek kz női férfi fehérneműé* kphtók, Számos látogtást kér Konstntin é s tüzzománcolóvl mwitó műhely Eldó telek virágmgvk A Kiskunhlshoz trtozó Zsnpusztán egy U2 kt. holds ingtln, mely áll 70 hold jó szántóból, 0 hold kitűnő szőlőbőt, 5 hold erdőbőt, 2 hold b rckosból, 22 hold legelőből, megfelelő épü letekkel, 2 kzános pálin kfőzővel, továbbá hlsi htárbn fekvő Göböljárás Füzes pusztákon egy 5 kt. hold tnyás birtok, kitűnő szántó, heggesztővel Boesky-utcz 25 szám ltt gzdálkodó nk különössen lklms 324 négyszög öles telek esetleg felépítve is jutányosán eldó, Bővebb felvilágositást nyújt tulj donos Égető Sándor gzdálkodó Boeskyutcz 25 vgy KruzsllCZ Péter építőmes ter Hódi Pál-utcz szám. 433 v e t e m é n y Eldó birtok* felszereli cikkek Sándor 454 Ferencz József sugárút & Hlst Keresk. Bnkhoz. i s felszerelt Sírkövek, temetői müvek, épület bitsrmárvány munkák legszebb, legjobb kivitelben legolcsóbb árkon egyedül csk K S S B E R T A L A N első hmvásárhelyi orosházi disztemeti intézetében vil lnyerőre berendezett kőfrgó :-: gyárábn kphtók. :-: Mz t V. kerület Arpád-utc 26 számú ház ngy udvri telekkel mely négy portánk fel hsználhtó eldó. Belső pperében egy hold föld vetemény lá kidó. Értekezni Andrássy-utcz 42 sz. Mjsl mrénél. 332 Tisztelettel értesítem n. é. közönséget, hogy megérkeztek legjobb minőségű bel külföldi szövetmintáim Kérem,n, é. közönség becses pártfogását Tisztelettel Ngy József m i mgyr szbó Gyuliutcz 9 szám. Egy tnuló felvétetik 384 Fácán-utc 2 7. szám l t t i ház eldó. T u d. d b Rácz Antlnál Oldlkosár U Andrássy-utc i * szám, Orovec féle házbn sját kzitményü ebédlő, háló url szobák szlon berendezek. Ngyválszték festett bútorokbn- Réz vs bútorok. Gyermekkocsi ágyk. Szlon lukszus dolgok ngy válsztékbn. Feltét len bizlom olcsó árk, szolid kiszolgálás, Szives látogtást kér. Tisztelettel: SZOLGA GYULA müsztios. Telefon 04 Ügyes fiuk tnon-x.k /elvétetnek. TELEFON 88. TELEFON M legjobb 88. minőségit kerékpárok kerékpár lktrzek Kerékpárok eldás z o k jví tás jótállás m e l l e t t eszközöltetik. kphtók: Orcsek László műszerznél, Andrássy-utc 5 szám, urságház* Legjobbn felszerelt jvító műhely. Kerékpárok, vrrógépekre gr mofonokr, Z zokhoz szükséges lktrzekből ngyrktár. A világhírű Puch" kerékpárok egyedüli képviselete. Mielőtt kerékpárt, vgy vrrógépet vesz, rktáiom okvetlen megtekintse. Eldás rzletfizetre is. V i l l m o s világítás berendezi válllt! Nyomtott Vásárhelyi Reggeli Újság kflriorgógépén. \ Költségvet díjtln!

9 VÁSÁRHELY REGGEL ÚJSÁG Í9J4. máídus 5. Budpest, Kossuth Ljos-utc é s Muzeum körút srok MEGNYÍLT i! A világhírű new=yorki A S T O R A szálló 200 szob, 60 külön ttrdőveí. Szobák mdr 4 fél koronától feljebb, minden szobábn várost inte rurbán telefon. Központi ffit. Hideg meleg márvány hll, étterem, meriki br. Tuljdonos i Geller Mihály, new-yorki Astor-féle St. Regis Hotel volt igzgtój , t, ü Hirdetmény. A m. kir. földmivelügyi Minisz ter Ur f. évi február hő 8-án kelt A számú rendelete folytán felhívom város állttrtó közönséget hogy menynyiben vlmely állton: lő. sz már, Őszvér, szrvsmrh, Juh. kecske, sert: lépfene jelensé geit zlelné, vgy ezen betegség gynúj merülne fel, z rendőrkpitányi hivtlnál hldéktlnul bejelentendő. Addig is mig htáság kikül dött szkközege szükséges szük séges óvintézkedek megtétele vé gett megjelenik, köteles beteg ál lt tuljdonos beteg vgy betegség gynúj ltt álló állto kt más álltoktól lehetőleg elkü löníteni kként őriztetni, hogy z más álltokkl ne érintkezhes sek. Azokból z udvrokból: tny, mjor, puszt, legelő: hol beteg, betegségre gynús, vgy betegség gel vló fertőz gynújábn álló álltok vnnk, engedély nélkül ál ltot kivinni, vgy od bejelent engedély nélkül álltot behjtni tilos. A fertőzött krámbn, juh ser t kolbn, istállóbn felgyülem lett trágyát, hsznált lmot s tkr mány-hulldékot különrkv kell gyűjteni lehetőleg elégetni, h z eléget keresztül vihető nem voln, z esetben trágyát, lmot stb. legeltetre nem hsznált szán tóföldre kell kihordni zonnl lászántni. Tilos fertőzött istállókb: k iokb: idegeneknek bemenni; beteg vgy beteg-gynus álltokt folyóbn, tóbn fürdetni, vgy itt ni. A lépfen vgy lépfene gy nújábn álló állt tejét, husőt, bő rét, szőrét: sertéjét; gypját más termékeit felhsználni forglom b hozni tilos, lépfenével vló fertőz gynújábn álló álltot csk álltorvos husvizsgálő felügyelete ltt szbd levágni s z ily áll tokon véres műtétet csk álltorvos végezhet, Az oly egyének, kiknek kezein vgy egyéb fedetlen testrzein sé rülek vnnk, lépfen álltok hullái körül nem szbd szolgál tot tenniök, Az istállók klok melyekben lép fene gynújábn álló álltok vn nk, legyek ellen sötétben trtndók. Aki fenti rendeletben előirt sz bályok, rendelkezek tillmk ellen vét, kihágást követ el melyért cselekmény vgy mulsztás mi nőségéhez mérten lesz büntetve, Hmvásárhely th. város tnácsá nk 94. évi március hő ll»én tr tott üléből. A Városi Tnács. Meghívás. Tisztelettel meghívom z lsőkopáncsi sikl gzdákt 5-ik dűlőtől 20-tg folyó hó 7-én kedden délután órár Királyszék-u. 52 sz. lá csősz kunyhó épít megbeszéle végett. Szilágyi Ferencz öreg gzd. 328 Mihály Sándornk pusztszéli útfélen 2 hold 00 négy szögölével földje vn kisebb ngyobb nrczelákb, továbbá Vöröskuts dűlőben Ozv. Török stvánnévl közös 52 bold földje vn örök áron kedvező fizeti fel tételek mellett eldó, értekezni lehet h todik ker. Dini utc 4 szám ltt A munkds-oíhon kpv. Értesítem város lkosságát, hogy z országgyűli képviselő válsztók névjegyzékének kiigzí tásár vontkozólg elrendelt munkáltok központi válszt mány 8 94 sz. htározt kö vetkeztében /. évi március hó 6-án nem fognk megkezdetni, miért is z e tárgybn 5 94 kpv. szám ltt kibocsátott hirdet ményt ezennel visszvonom, illetve htályon kívül helyezem. Juhász Mihály k3r. tnpolgármester központi válsztmány elnöke. Föld eldás. Htblki dűlőben fekvő, Mrton János-féle, 6 hold föld szbdkézből eldó, esetleg hszonbérbe kidó. Felvilágosítást d: Dr. Kér&ssy Sé*m~ ügyvéd, Szent Antl-utc 9 szám, 4M Eldó. V. ker. Dánl-u. 3 sz. ház: értekezni lehet Ferencz utcz 6 sz. ltt. 346 Eldó tinók. m drb egy éves tlnű eldó. (60 drb trk, 40 drb fehér) Értekezhetni Osákl Máté kereskedőnél Kölesei-utc 5 Hódmezővásárhely ngyszigetben ngyon Jő tehermentes; Szántó féle házmbn modem uri lkás ngy világos plnczehelyíség kezni lehet Kovács JÚZSSf nk szántó főid uj emeletes egy szép kidó; érte téglgyáros 38 pályáztok hlrdett gondnoki állásr, Fel tételek z Otthonbn tudhtók meg. 405 Ültetni vló káczf, tulyf méh csládok, pergetett méz vn eldő Szenti mre poshlmi szóllőtelepén. Méz kphtó H ker. Adt u. 54 sz tk. 94. kifodüt A hmvásárhelyi kir. Járásbíróság, mint tkvi. htóság közhírré teszi, hogy GergőMihály géplktos mezőberényi lkos, v lmint cstlkozottnk kimondott özv. Qllni Ljosné dr. Kutzián Géz vég rehjtóknk ismeretlen trtózkodás, Glini Sándor rzére kirendelt ügy gondnokul dr. Mőnus János ügyvéd vég rehjtást szenvedő ellen 200 kor. fül. jár. kielégíte mitti ügyében szegedi kir, törvényszékhez trtozó s hmvásár helyi kir. jbiróság területén lévő hmvhelyi kültelki 050 sz. betétben A t hrsz.. felvett Czinikus dűlőben fekvő 7 hold 490 öl területű szántóból végre hjtást szenvedő nevén álló 8. 4 srsz. ltti *: -ed rz hánydr 302 kor. 50 fillérben megállpított kikiáltási árbn dr. Kutzián Géz ügyvéd mezőberényi lkos, utójánlt folytán, z árver elrendel tetvén, hmvásárhelyi kir. Jbiróság árve ri helyiségében 94 évi Április hó 8 npjánk d. e. 9-óráJán ujbbitói árver lá fog bocsájttni ázzál, hogy z ingtln z utojánlt tevő áltl beígért 302 kpr. 50 fillér vételárnál lább nem dtik. Ár verezni szándékozok z ingtlnok becs áránk lo.oo-t kzpénzben vgy z árfo lymi számított z 88, évi novem ber -én 3333 gzságügyiministeri ren delet 8 -ábn kijelölt óvdékképes érték ppírbn kiküldött kezéhez leteni, vgy z 88 évi LX tez s értelmében bántpénznek e bíróságnál előleges elhelyezéről kiállított szbályszerű el ismervényt átszolgálttni. Hódmezővásárhely 94 évi márc. hó 6. Zádor sk. kir. járásblrő.

10 0 94. márcus 5. VÁSÁRHELY REGGEL J J S A d REGÉNY A porticii ném, vgy A nápolyi vérfürdő. Reoény z olsz zsrnokság korszkibál. Csk voltk, jegyzé meg Msniello. Gonoszságukt mgm sem vonom kétségbe, de elég bün tet volt rájuk nézve z, hogy bű neik mitt életökkel kellett lkolniok. Amit most műveltetek rjtok, z nem büntet, mert már nem érzik, A hlottkt djátok vissz földnek, s h büntetni krtok még, kkor forduljtok z élők llen. Azokon mutssátok meg, hogy mekkor erő, mekkor bátorság lkik bennetek. Msniellőnk igz vn, kiáltók tömeg közül többen, kinek bá torság vn, z z élők ellen for dul. Msniello pedig így folyttá be szédét : Brátim! hullákt vegyé tek le póznákról, ásstok egy gödröt városon kivül s temessé tek el. Ne mondhssák spnyo lok, hogy rosszbbk vgyunk pogányoknál, hogy holtkt még el sem tkrítjuk, ne modhssák. h 9y gyávák vgyunk, kik nem z élőkőn hnem holtkon krjuk boszunkt kitölteni, Msniello szvi élénk visszhng r tláltk, A holttetemeket legott levették póznákról, kivitték vá roson kivül s ott eltemették. Ms niello pdig, ki vlóságos diktátori htlmt gykorolt, főhdiszállásá r ment vissz. HARMNCNYOLCADK FEJEZET. Fenell bosszúj. Azen éjjel, melybsn z lkirály fölkelők vezérével c krmeliták templomábn tlálkozott, Fenell Nápoly utcáin őt s fölkelők cs ptin keresztül s várplot felé htolt, K&gnézendő, h vájjon fölkl&fe htlmáb került-e már spnyolok e végső menedéke. Szive két felé volt osztv, ben sőjében kétféle érzetek tuskodtk egymás ellen. Egyrzt óhjtott e fellegvár elestst, s hlált kívánt minden spnyol fejére: másrzt féltette Alfcssíf s remegett életéért Mégis mily sjátságos szerető szív 2 Ez spnyol ifj megcslt őt s gúnyt űzött legszentebb érzelme ivel; ffíegszegte hűséget, mit eskfivsl fogdott, más nőt vezetett oltárhoz, ő mégis Kitöreti őt, re meg (Setéért Vc)Jon vn-e Alforonk tudo más erről? Vájjon gondol-e Fenellárcs, ki e pillntbn csk z ő megmentével fogllkozik? (Folyt köv.) Tudósítás. Alufr^U tisztelettel tudtom n. é. kö zönséggel, hogy elválllok mindennemű énltkezt, ugy szintén terv költség vet kzítét legjutányossbb árbn v ker. Károlyl-utcz 36b szám. Tissztelettéi ZotnböFi stván komim; mester 347 Kitűnő gyártmányú 0 lóerős nenznlokomobu, hozzá vló 42 czol szélességű cséplőgép pel, z összes hozzá vló felszere lsel együtt eldó. Á benzinmotor 36 czolos dráló kő hjtásár is igen lkl ms. Tudkozódni lehet Szőke János kovács mesternél Kistóprt-utcz szám ltt 88 mérleg tuljdonosok figyelmébe! Az 907 évi V. törvénycikk kimondj, hogy minden hsználtbn levő mérleg hitelesít lá bocsájtndó. A ngyérdemű közönség szíves tudomásár hozom, hogy mérleg jvításokt hitelesíteket válllok felelősség olcsó árk mellett. Vlmint tkrék tűzhelyek, rácsok, gzdsági gépek minden e szk máb vágó dolgok kzítét ős jvítását. A n. é. közönség pártfogását ké rem tisztelettel Elek Sándor épület mérleg lktos.teleki Kinizsi-u, srok. Vrjú egér Villeldás Szegedi sugárúton épült 3 vill közül külső kedvező feltételek mellett eldó zonnl át is vehető ; értekezni lehet K o n c Testvérek építzeknél. üszök kártevei ellen biztosn védekezhetik földbirtokos, külföldön öt év ót bevált kitönő vődőszer CORBN ^ gyümölcsfák kphtó kopáncsi fiskolámbn. ker Kzincy-utc 5. K o v á c s J e n ő 45 Legújbb b í r! lklmzásávl. Kiváló oredmények, iqzonyitványok! Nem befolyá solj mg c s í r á z á s á u l Egyszerű lklmzás! Olcsó! Nem mérgező! Ngyszerűen bevált buz, kukoric, zb, rozs, rép mg, árp, kender, konyhveteménymg stb. csávőzásánál. Csk egy szer próbálj meg sját érdekében! g e n érdekes leírást, hsználti utsítást árjánltot i n g y e n küld s Özv. Zsoldos mrénénéi Szécsényi-tér 5 mi nptol kezdve minden féle ru hák úgymint gyermek, férfi vílegényl zsinóros ruhák legjobb s leg újbb divt szerint mi fő leg olcsóbbn kphtó ugy z üzletben mint picon. 37 Dr. Keleti é s Murányi vegyzeti gyár Újpest, vlmint főelárusitó: Kokovj mátyás Hódmezővásárhely ddig legjobb! gyógyszerünk Jő táplálkozás. H zonbn tulerőltet, betegjségek^, vérveszteségek, gondok stb. folytán szerveink gyöngülni kezdenek, k kor- gyöngeség betegség föltrtóztthünul tör előre. H tehát z ember gyöngül,'** ideges izglmk, fej-, hátfájások, fejnyomás, vértódulás, szédül, átcikkáző idegrángások fájdlmk, szívdobogás, álmtlnság, izgtó, zvrt álmok,.félelmi érzetek gyötrik, h állndón lehngolt, életunt feledékeny, már reggel törődöttnek, egz nse gyöngének érzi mgát, h étvágytln, székre kedőse* j fölpuffdás \ gykori, továbbá, h i sorvsztó betegségek folytán leh gyöngült, elerőtlenedett, kkor zonnl kell oly nygról gondoskodni, mely vér-izom. z degek főtáplálékát képezi. ly tápszer hosszú éveken át feszközölt kísérletek lpján előállított NDTRGÉN, vér idegtápsók király. Eme-kitűnő tápszerrel szerzett tpsztltiról számol be egy tpsztlt orvos"tudor egy könyvben. Mindenki, kinek eríre, egzségre gyógyulásr vn szüksége, kérje ejt könyvet Nutrlgén próbát, melyet kívántr díjtlnul ás portőmentesen kum meg? 2 8 N u i r i g é n - v á l t, : BUDAPEST,. V8rosmrty»ts#;p, 4B. i* mm. A. Thfeirg üt. flf őfljszerz blzsm Ufóitríietetlen htású tüdő- é s mellbetegségeknél eny^ hiti ktnist, megszünteti fájdlmt okozó köhö g é s t Torokgyul&dást, rekedlséget gégebjokt megszűn tet, vlmint lázt, különösen ]ó htású pyomorgörcs kolik ellen. Gyógyhtású rnyér ég ltesti bntlmknál, tisztítj veséket, étvágygerjesztő, elősegíti z emztt, Kitűnően bevált fogfájásnál, odvos fogk, szájbüznél, vl mint z Összes száj- fogbetegségek, büffőg ellen, meg szünteti száj vgy gyomortól eredő bűzi. Jó htású pánlikgiliztánál. Meggyógyít minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólygot, kelt, szemölcsöt, égi sebe ket, megfgyott testrzeket, vrt kiütt. Fülbántlmk ellen kitűnő htású. Minden háznál különösen influenz, koler vgy mis járványoknál kéznél legyen. írjunk t Thierry A. ÖrngyUgyógytáránk Pregrd, S&hitsch mellett. 2 kis víigjr 6 dupl rgy n&gy peoiejftíw^- ő.fío koron. Sitgyobb rendeléknél árengedmény. Thierry A. gyógyszerz egyedül vlódi jéleniéh&ny Centifoli-kenöcse. Megkdályoz s megszüntet vérmérgezt, fájdlms operációkt leggykrbbn feleslegessé tesz. Hsználtos gyerekágys nőknél fájó emlők, telmeginditás, reked, etnlökeményed ellen. Orbáné, feltört yfo. >fö"-3v kinávek, krbunkulus, képződmények, vlmint'rák ellen, féreg, rothdás, körömgyül, hólyg, égi sebek, hosszú betegségeknél előforduló fölfekvelmél, vérkeleknél, fűlfolyásnál, vlmint kipállás eseten csecsemőknél stb. stb. kitűnő htás. :» t*mv 2 tigiljr ÍM K3.6Q&pint tlsxeiesheíüidémtgy utinvm melleit kphuió Budpesten kphtó: Törők Jözset gyógytárábn, vlmint z ország legtöbb gyógy szertárábn. Ngybn: Thlmyer é s Seitz, Kochmelster Utódi, Rdnovlts Testv. drogueriákbn Budpesten kphtó. Ahol nincs lerkt rendeljünk közvetlenül: Th:e:vy A. Őrngyl gyógyszertárából, Pregrd, Rohitsch mblífeft Árvert hirdetmény. Néhi özvegy Tokody Ferencznég D v o z s á k Emíli hgytékát képező L, Z r i n y i - u t c 4 5. számú ház belsőség 252 négy szögöl területtel, vlmint Trjánvégi ngytó dűlőben le vő 36 négyszögöl szőlftfőld 94. évi március hó 8-ife npján délelőtt 0 órkor lólírott királyi közjegyző iro dájábn fegtöbbet ígérőnek eldtík. Megjegyeztetík, hogy ház 2 ezer koron tói főid pedig 400 koronán lól eldtni nem fog. Az árveri feltételeket ki rályi közjegyzői irodábn lehet megtudni. Hódmező-Vásárhelyen, \94* évi március -ső npján. D r. M t t i s s i c h Dezső 5 kir. közjegyző. Eldó házk. Ujvároson Kölösei Széchényi' ute srkon levő négy fláz előnyös feltételek mellett külön külön eldó, értekezni lehet Népbnk Vezérigzgtójávl hivtlos órák ltt. 723 HOMOKOT rnyági kortyogóit, gyg mentest, építkezhez, pucoláshoz, flster lá vló, mrosi homokot is bárhová legolcsób bn szállítok bányámbn Kluzál utc 37 számú városi telepemen cse kélységért dom. cskhogy ngydomb mielőbb elfogyj!.; u. P o l l á k S á n d o r Kálíy-utc

11 ÍU VÁSÁRHELY REGGEL ÚJSÁG 94, március 5. BENZ EREDET CSÉPLŐKÉSZLETEK BENZNLOKOMOBL ÁLLÓ ÉS FEKVŐ RENDSZERŰ. T E L J E S JÓTÁLLÁSSAL. :: KEDVEZŐ FZETÉSE FELTÉTELEK. Sí ÁRJE0YZEK N Q Y E N. B E N Z MAGYAR A U T O M O B L ÉS MOTORGYÁR RÉSZV TÁRS. BUDAPEST, KÖZPONT:V,KERÜLET, D O R O T T Y A - U T C A 8. S Z A M. G Y A R V. K E R Ü L E T, L K A - U T C A 3. S Z A M. SZÖVET- melyek nálm felhlmdzódtk, áron lul. óriási árengedménnyel dok el. Ezen s z ö v e t m r d é k o k e i e g d n d ő k teljes férfi-öltönyökre, ndrágokr, pletdkr, n ő i k o s z t ü m ö s r e, tjkr stb. stb. stb. Kérjünk mrdék mintákt férií női szövetekből meizeket ingyen bérmentve KARL küld: KASPER posztégyár NNSBRÜtt 426. Király Mihály örököseinek 600 négyszögöl h o m o k h l m i szőlőjük s z bdkézbél eldó. Értekezni lehet Királyszék-utcz 0 szám ltt 360 Értesít. Vn szerencsém ngy érdemű közönséget értesiteni, hogy M. KR. TECHNOLÓGA PARMÚZEUM áltl rendezett tnfolym ról hz érkeztem. A tn folymon modern festé szet minden ág, ugy szobfestő mázoló vlmint mindenfjt zománcolási munkákbn t nulmány tárgyát képezték igy zon szerencs helyzetben vgyok, hogy legkényesebbizltigény. lő munkáknk is sikerrel tudok megfelelni. A ngy érdemű közönség eddigi szives pártfogást továbbr is kérve kiváló tisztelettel GÉMES JÓZSEF festő. Hódi Pál-utc l.) 367 Et dó ház. A Mrgitt melleti Erdőblrtokból mely szánthtó Rákóci-utc 69 szám ltt ujjonn épült io évig dómentes lkónáz 220 négyszögöl telekkel, mely gzdálkodóknk is lklms, más válllt mitt jutányos árbn eldó, értekezni lehet ugynott 923 nitünö búztermő tlj m é g kphtó 300 hold próbb rzletekben is. Kedden tesz prcellázás bővebbel Gáál Oktárnál Ksz-DUtcz 8 szám. 398 fl Földhitelbnk Rzvénytársság Bndpest, 7. Országház-tőr h. Prcellázás lá bocsájtj gróf Károlyi Lászlótól megvett Szegvári urdlom réti Erzsébet m j o r i gzdságit. 372 Érdeklődőknek felvilágosítássl szolgál Sütöde, Jánostér szám ltt Brunner féle eme letesház udvrán levő péksütődébe reg~ qell órákbn 7 óráig közönség rzére kenyérsütt elválllok, sütemény félét pedig 0 óráig elfogdok Kitűnő házi kenyér is kphtó ugynott Számos látogtást kér ll György pék Olcsó ház. Az Öldlkosár-utc szám ltti nál (három kényelmes lkási olcsón eldóértekezni lehet D r. N g y József ügyvédnél, Ferenc József-sugárut földhitelbnk Mezősége post : Szegvár Uszttómjor, vsútállomás Kórógyszentgyrögy. Az építtető közönség s z i v e s tudomásár ho- zom, hogy jóhirnevü Kruzsllcz Péter épitzi válllkozónál eltöltött hoszbb idei munkvezetői állásból kiléptem, elválllok mindennemű építkezeket. T e r v r j z költségvet kzítét legjutányosbb á r m e l l e t t válllok. Az építtető közönség szives pártfogásáért íffl&zs f* ÉQffl PCŰCt* esedezem tisztelettel képesített kő mi ves-mes ter. V. ker. Dru-utc 6 szám. Levelező-lp hivásr megjelenek. *At iir minden fonásu méretű, v s ittó vályúk minden méretben vsgerendák mindennemű épltásl nygok ngy vá lsztékbn mélyen leszállított áron kphtók r Kluzál-utci vskereskedében, r 43

12 VÁSÁRHELY REGGEL USÁG 94. március J5. Vn szerencsém ngy érdemű vevőközönség szíves tudomásár hozni, hogy tvszi ú j d o n s á g o k, r J SlS^ eredeti modellek UA fjaydam St3ji t XT*''. - 'vlii már megérkeztek rktáromon vételkény s z e r nélkül m i n d e n k o r megtekinthetők. N AT V Állndó ngy r k t á r t t r t o k férfi, f i u, gyermeköltönyökben, felöltők átmeneti kábátokbn, női leányfelöltőkben, legújbb d i v t o s tngó sportkbátokbn, vízhtln esőköpenyekben. ibánykrnhákt ÉS kbátokt továbbá csipke, pongies, selyem stb. binzokt melyek lepolcsóbbtól legdrágább kiviéiig i s válsztékbn kpbték dn flrthur ruhárufázáfon Andrássy=u. 3. Telefon 75 T e l e f o n 75 := B l u m E v e l i n nöi k l p üzletében e r e d e t i modell újdonságokbn n g y válszfék. 40 Értesit. Tisztelettel értesiem ngy érdemű közönséget, hogy elválllok mindennemű sztlos munkát b lk, jtó, pdolást igen jutányos ár mellett mi kor szerint Tisztelettel Kosinszky Ferencz sztlos htodik ker. Bárd utc 'ím fl szövet újdonságok divtos, ngy válsztékbn megérkeztek 5? divttermébe Midőn ezt kedves üzletfeleinkkel ngyérdemű közönséggel tudtjuk, vn szerencsénk köztudo- i másr hozni zt z örvendetes tényt is, hogy fokoztos fejlőd elve lpján üzletünket JjH g ^Szbók S3 3 ^Kiváló tvszi szezonr! Vernuil Szövetkezetének női szbdszti szlonnl bővítettük ki, hol szkszerű vezetsel, legegyszerűbbtől legdivtosbbig jutányosán kzitünk kosztümöket ljkt, blúzokt, nöi felöltöket. A női szlon z emeleten. Bejárt Simon plot Deák Ferencz utci kpuján. tisztelettel Fekete ménjével 0 koronáért fedeztett Koncz mre kishomoki tnyáján. 353 z GAZGATÓSÁG. un K* Jj Q 3 isbeb&hefebbebbbbbbbb szövet selyem ruhák, vlmint férfi öltönyök soronkivül egzben festetnek feketére legolcsóbb árk mellett Luc József kelmefestőnél, Szegedi-utc 2. (mre Károly ur füszerüzlete mellett.)

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben