PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium T a t a Fényes fasor 1.

2 Tartalom I. Nevelési program Az iskola története Nevelési alapelveink, értékeink Célkitűzéseink Nevelési feladatok A gyermekek testi - lelki egészsége érdekében nyújtott különleges szolgáltatásaink Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Az osztálytanító szerepe Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése Pályaválasztás előtt álló tanulók Felsőoktatási intézményekben továbbtanulni szándékozó tanulók Az esélyegyenlőség biztosítása A diákok és az iskola A szülők és az iskola Szerződés a szülőkkel Kapcsolattartás a szülőkkel Iskolánk kapcsolatai A tanulmányok alatti vizsgák Az intézménybe lépés Az intézménybe lépés az iskola első évfolyamában Tanév közbeni átvétel Gimnáziumba való felvétel Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv II. Helyi tanterv Tanulói tevékenységformák tanulási alapidőben Csoportbontás Az epochális rendszer A projektoktatás A tanulási szerződés, beszámolás módja Értékelés Az értékelés elvei A tanulók tudásszintjének mérése Az értékelés részei Iskolai tevékenységek Szolgáltatások tanulási időben A tanulási időn túl is igénybe vehető szolgáltatások Az idegen nyelv tanulása A tanulók fizikai állapotának mérése Mindennapos testnevelés Az otthoni felkészülés elvei Szociális szolgáltatások Egészségnevelés, környezeti nevelés... 25

3 5. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Érettségi vizsga Érettségi vizsgatárgyak Fakultáció Tájékoztatás az érettségi vizsgáról Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok Az iskola egyes évfolyamain tanított kötelező tantárgyak és azok óraszámai Alsó tagozat tanóráinak óraszáma Felső tagozat tanóráinak óraszáma Gimnázium tanóráinak óraszáma A kimenő évfolyamok tanterve Alsó tagozat tanóráinak óraszáma Felső tagozat tanóráinak óraszáma Gimnázium tanóráinak óraszáma A program érvényessége A pedagógiai program nyilvánossága III. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének irányelvei IV. Óvodai nevelési program V. Tantervek VI. Kimenő tantervek

4 I. Nevelési program 1. Az iskola története Iskolánk az 1993/1994-es tanévben kezdte meg működését a Carl Rogers nevéhez fűződő személyközpontú megközelítés filozófiája alapján. Évről évre, felmenő rendszerben bővült. Első végzős diákjaink a 2000/2001-es tanévben fejezték be a nyolcadik osztályt. Az 1999/2000-es tanévtől kezdve óvodai csoport is működik az iskola mellett, elősegítve a gyerekek szocializációját. A 2002/2003-as tanévtől felmenő rendszerben elindítottuk a gimnáziumi osztályt is. A gimnáziumi osztályok maximális létszáma 15 fő, lehetőséget nyújtunk az itt tanuló fiataloknak a személyre szabott foglalkozásokra, egyéni tanulási szerződésekre (témaválasztás, konzultációk, önálló kutatási munkák). Az első érettségiző osztály a 2005/2006-os tanévben végzett. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan diákok (pl. sajátos nevelési igényű tanulók) is sikeres érettségi vizsgát tesznek nálunk, akik különböző nehézségeik miatt, más iskolákban kudarcot vallottak volna. A 2009/10-es tanévtől kezdődően bevezettük intézményünkben az komprehenzív (egységes) iskolai modellt. A fentiekből kitűnik, ma már a nevelés három fokozatát tudja biztosítani a gyerekeknek: óvoda, általános iskola és gimnázium. Egy vegyes életkorú óvodai csoportunk van és évfolyamonként egy osztályt indítunk. Mindenki mindenkit ismer, békés és barátságos a hangulat. Az egységesség minden évfolyamra vonatkozó megjelenési formái: - az iskola alkotmánya - a szöveges értékelés - tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program - tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek. 2. Nevelési alapelveink, értékeink - Aki megszületett, joga van élni, növekedni, fejlődni a számára lehető legjobb körülmények között. - Az emberi élet értékes, egyedi, megismételhetetlen számunkra alapvetően tiszteletre méltó. - Maradéktalanul hiszünk a gyermek személyiségének értékességében, egyenrangúságában, az alapvetően létező önmegvalósító törekvésében és ezen elvek alapján működünk. Munkánk és viselkedésünk törekszik megfelelni az ENSZ Gyermeki Jogok alapokmányában lefektetett elveknek. - Számunkra a szabadság és függetlenség elsőrendű értékek, amelyek nem mondanak ellent a szabad akaratból meghozott döntésekkel járó vállalások, kötelezettségek becsületes végrehajtásának. - Alapvető értékünk az igazságosság, szüntelenül igyekszünk megvalósítani. Törekszünk arra, hogy az előttünk felmerülő igazságtalanságokat általában és egyes emberek tekintetében valamennyire kiegyenlítsük, egyenlő esélyeket biztosítsunk. Tehát szolidárisak vagyunk gyengékkel, az elesettekkel, a kirekesztettekkel, szegényekkel, és megpróbáljuk segíteni őket.

5 3. Célkitűzéseink Minden tanulónknak megadni a szükséges segítséget, hogy mindazon céljait megvalósíthassa, amelyekkel érkezett, és azokat is, amelyek az itt töltött években alakulnak ki benne. Természetesen, csak az iskola keretein belül elérhető célokról lehet szó. Olyan személyközpontú légkört kialakítani, amely minden gyermeknek, aki az óvodába, iskolába, gimnáziumba (továbbiakban : iskola) jár, biztosítja a növekedéshez szükséges és elégséges feltételeket. Ebben a légkörben lehetséges és kötelező legyen iskolánk alkotmányának betartása, amelyet a tanulókkal együtt hoztunk létre, és amely az ENSZ emberi és gyermeki jogok nyilatkozata alapján készült. Olyan segítséget nyújtani a szülőknek, hogy támaszkodhassanak az Iskolára úgy a gyermeknevelés, mint egyéb pedagógiai-pszichológiai nehézségek esetén. Tehesse ezt akkor is, ha nem teljesen elkötelezett a személyközpontú nevelés iránt. Olyan pedagógiai klímát teremteni, ahol minden pedagógusnak lehetősége van a szükséges ütemű növekedésre ahhoz, hogy a tanítás közben felmerülő helyzetekben megfelelő ügyességgel járjon el. 4. Nevelési feladatok Az Iskola (óvoda, általános iskola és gimnázium) segít a szocializációs folyamatban megtalálni minden gyermeknek, tanulónak, a temperamentumának, neveltetésének, irányultságának megfelelő pozíciót, szerepet. Segít betölteni azt a helyet a csoportban (világban), amelyben a leginkább otthonosan érzi magát. Segít kifejezni az érzelmeket, vágyakat, fájdalmakat, segít abban, hogy ezek eljuthassanak (eljussanak) mindenkihez. Megtanulhatók a szokások, a viselkedés rendje, az egymással való nyílt és egyenes (lehetőleg zavartalan) kommunikáció, az érzések, vágyak, sértettségek kifejezése, a helyzetek, konfliktusok megoldásának algoritmusai, amelyeket az Iskolában való létezés során elsajátíthatnak a tanulók. Az Iskola igyekszik megteremteni a legkedvezőbb légkört a tanulók fejlődéséhez. Az empatikus figyelem, a feltétel nélküli pozitív elfogadás, és a jelenlévők folytonosan jelenlévő kongruenciája (hiteles viselkedése) minden bizonyíték szerint elegendő erre. A szabad döntéshez való bizalom, a gyerekek feltétlen elfogadása és esetenként empatikus meghallgatása - tapasztalatunk szerint - elősegíti az önmegvalósító tendencia érvényesülését minden korban, a kisgyermek (óvodás) kortól a felnőttkorig. Az Iskola soha nem kérdőjelez meg egy gyermek által át- és megélt eseményt, tapasztalatot és igyekszik nem minősíteni azt. Érvényesnek fogadja el a gyermek érzelmeit, attitűdjeit. Konfliktushelyzetben közvetít, nem eldönt, segíti a közös megoldások keresését. Az Iskola minden rendelkezésre álló eszközzel próbálja elősegíteni mind a tapasztalati, mind a kognitív tanulást. Mindent megtesz a gyermek a szociális, érzelmi és kognitív képességeinek és intelligenciájának fejlődéséért. Lehetőséget ad a keresésre, a kutatásra, a próbálkozásra. Biztosítja az életkornak megfelelő eszközöket, helyzeteket ahhoz, hogy a

6 tanulók életkori és fejlettségi szintjének és egyéni sajátosságainak megfelelően láthassák meg, tapasztalhassák meg a körülöttük lévő világ érdekességeit, tudnivalóit. Igyekszik forrásként működni, mind a személyek, mind az eszközök tekintetében (könyvek, audiovizuális berendezések, hang- és képhordozók stb.) Segíti a tanulási folyamatot, a személyre szabott fejlődést. Az Iskola filozófiája, szemlélete (a személyközpontú megközelítés elmélete és gyakorlata) okán felelősen vállalja, hogy mindenkor tekintetbe veszi a gyermekek, tanulók aktuális állapotát, fejlődési helyzetét, szükségleteit. Ennek a szemléletnek alapján segíti a testi és szellemi növekedést. Vállalja, hogy mindent megtesz a gyermek kognitív, érzelmi és szociális intelligenciájának fejlődése érdekében. Ezen növekedés során nagy valószínűséggel kialakul a gyermek elképzelt és kívánatosnak tartott személyisége. E személyiség jellemzői: - a világ mindenkori felfedezésére való nyitottság - a szabad és független percepció - a véleményalkotás vágya és képessége - a belső kontroll - autonómia - belső fegyelmezettség - könnyebb tanulás, az új dolgok befogadásának könnyedsége - a rugalmasság - előítélet-mentesség - szolidaritás és a gyengébbek segítése - a célok pontos meghatározása, az út megtervezése - az új információk folyamatos befogadása, elemzése - alkalmazkodás képessége a változó környezethez 5. A gyermekek testi - lelki egészsége érdekében nyújtott különleges szolgáltatásaink 5.1 Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Alsó tagozatban, lehetőségeink szerint minden nap reggeli beszélgetéssel kezdjük a közös munkát. Ez nem kötelező tanóra, de alapvető filozófiánk, hitünk szerint ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy elháruljanak a tanulás elől az akadályok. Az osztálytanítók facilitálják ezeket az együttléteket, a gyerekeknek itt alkalmuk van arra, hogy beszéljenek örömeikről, bánataikról, konfliktusaikról vagy bármiről, ami éppen foglalkoztatja őket. Az itt elhangzottak csak a résztvevőkre tartoznak, titoktartás kötelez mindenkit. Sok éves tapasztalatunk alátámasztja, a gyerekek használják ezeket az alkalmakat, csökkentve a bennük levő feszültséget, bizonytalanságot. Megtanulják, hogyan lehet a másik emberre odafigyelni, őt igazán meghallgatni, reagálni rá, találkozni vele. Az iskolánkba járó gyerekekkel a kívülállóknak az a tapasztalatuk (személyes beszámolókra hivatkozunk), hogy érzelmileg, szociálisan érettebbek, toleránsabbak, önmagukat hatékonyabban képesek kifejezni, képviselni, mint kortársaik. A felsőbb évfolyamokon, felső tagozaton és gimnáziumban a szabadon tervezhető órakeret terhére minden héten 3 osztályfőnöki órát szervezünk, és ezek keretében van lehetőség beszélgetésekre. Ez az iskola egyik alappillére.

7 A gyerekeknek lehetősége van, hogy előzetes egyeztetés, megbeszélés alapján személyes beszélgetést kérjenek az osztálytanítótól, vagy bármely pedagógustól az iskolában, ha ennek szükségét érzik. Az iskolában bárki (gyermek, pedagógus, szülő) rendelkezésére áll a pszichológus, beszélgetésre alkalmanként vagy rendszeresen pszichoterápiára is, ha az szükségesnek látszik. Ha egy osztály pszichés állapota indokolja, néhány napra táborba megy. Ezeknek az együttléteknek célja, hogy az elmúlt időszak problémáit, konfliktusait végigbeszélhessük nyugodt körülmények között, ráérősen". Megtervezzük a következő hónapokban ránk váró feladatokat. Ilyenkor újrafogalmazódhatnak közös életünk szabályai, több idő, lehetőség van egymás megismerésére, összecsiszolódásra. A táborokban nem elsősorban az ismeretszerzés, tapasztalatgyűjtés (pl. múzeumok, kiállítások) a cél, hanem a lelki regenerálódás, feltöltődés. Az osztálytanítók maguk döntenek a táborok időpontjáról, egyeztetve az iskolavezetéssel, pszichológusokkal. Igyekszünk megtalálni az iskolai terhelés optimális mértékét, ha szükséges, teljesen egyénre szabott tanulmányi szerződésekkel, egyéni konzultációs lehetőségekkel. A szabadban való testmozgás lehetőségét biztosítja az iskolához tartozó hatalmas zöld terület, park, sportolási lehetőségek (kosárlabdapályák, kültéri ping-pong asztalok). Az alsó tagozatosok napirendje biztosítja, hogy sok időt töltsenek a szabadban való mozgással. A konfliktusok megoldásának lehetőségei között szerepel a személyközpontú mediáció. Ebben az iskola több tanára is képzett, tehát lehetőség van arra, hogy ilyen módon is kezelhessük a keletkező konfliktusokat. Erre akkor van lehetőség, ha a konfliktusban szereplő két fél (gyerek-gyerek, gyerek-tanár, tanár-gyerek, tanár-tanár, esetleg szülő) akarja és önként vesz részt ebben a konfliktuskezelési formában. Törekszünk arra, hogy diákjaink közül is egyre többen elsajátítsák a személyközpontú mediátor legfontosabb feladatait, megismerkedjenek a helyzettel, s képesek legyenek ők is ilyen tevékenységre. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a nálunk tanuló gyerekek biztonságos iskolába járjanak Az osztálytanító szerepe Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden osztályhoz tartozzon egy pedagógus ( osztálytanító ), aki állandó vezetője, facilitátora a reggeli beszélgetéseknek, és aki támogatja az osztályában tanulókat minden ügyes-bajos dolgukban. Ő az, aki a konfliktusok megoldásában, az osztályt érintő bármilyen döntés meghozásában segíti a gyerekeket. Az osztályfőnöki órák funkciója iskolánk arculatából adódóan több és más, mint a NAT osztályfőnöki órákra előírt kerettanterv ajánlásából adódna. Első osztálytól kezdve biztosítjuk tanulóinknak az érzelmek kifejezésének lehetőségét, és azt, hogy képesek legyenek megvizsgálni magukat, akaratukat, környezetüket, hogy képesek legyenek dönteni és kifejezni magukat. Ennek a komplex megközelítésnek részei a reggeli beszélgetések az 1-4. évfolyamban, a magasabb évfolyamokban az osztályfőnöki óráként megjelölt együttlétek, ahol képzett osztálytanítóink minél több elemet igyekeznek megvalósítani az encounter csoportok szabadságából. Ezeknek a beszélgetéseknek az elsődleges célja, hogy a gyerekek tanulásra alkalmas állapotba kerülhessenek. Lehetőségük van rá, hogy bármiről beszéljenek, ami foglalkoztatja őket. Az

8 örömök és bánatok megosztásával csökken a bennük lévő feszültség, s a nap során jobban képesek figyelni a tananyagra. Eközben fokozatosan megtanulják kifejezni gondolataikat, érzéseiket. Lehetőségük van arra, hogy megismerhessék és megérthessék társaik gondolatait, érzéseit, s ezáltal közelebb kerülhessenek egymáshoz. A beszélgetés segít abban, hogy értékesnek gondolják magukat, s elfogadhatóvá váljanak saját maguk számára. Ez a folyamat egy facilitátor tanár segítségével teljesedhet ki, aki megteremti az ehhez szükséges légkört: viselkedése hiteles, empatikus és feltétel nélküli pozitív elfogadás jellemzi a csoporttagok felé. Ezeken a beszélgetéseken megtanulják a gyerekek még azt is, hogy hogyan lehet a másik embert odafigyelően meghallgatni, reagálni rá, hogyan lehet a konfliktusokat megbeszéléssel rendezni, s hogy mennyire értékes, ha valaki képes megmutatni magát a többieknek. Másik célunk ezekkel az együttlétekkel, hogy az osztálytanító és a diákok közötti kapcsolat élő legyen. Ez az alapja a kölcsönös bizalomnak, ami lehetővé teszi, hogy a tanulmányi szerződésekhez szükséges egyéni vállalások belső kontrolltól vezérelve működjenek. Az alsó tagozatban strukturált formában vezetjük be az önismereti játékokat, gyakorlatokat. Ezek célja, hogy mintákat adjon a gyerekeknek önmaguk megfigyelésére, értékelésére. Az idő előrehaladtával egyre több encounter elem jelenik meg ezekben a játékokban. 7. osztály után felajánljuk a hétvégi encounter csoportot is, ahol két napon át, távol az iskolától, tanulástól, családtól megtapasztalhatják a tanulóink a csoportos encounter élményét. Ezekben a táborokban való részvétel önkéntes. A 9. évfolyamtól kezdve tematikus beszélgetéseket is szervezünk a következő tartalmakkal: Alapvető kapcsolatok (önmagunkkal, társadalommal, természettel) Családi kapcsolatok (szülő, testvér, rokonok) Barátság Egyéb kapcsolatok (osztálytársak, együttműködések, hobbi- és sportkörök, nemzet) A kapcsolódás formái és módjai (rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság, alkalmazkodás-önállóság, kooperáció-versengés) Felelősség (önmagunkkal, másokkal, környezetünkkel szemben) Kapcsolatkultúra (gyengeségek és erények) Az élet értelme és az értelmes élet Az élet minősége (életszínvonal, jólét, a rogersi értelmes élet) Munka és alkotás, önmegvalósítás Kultúra, művelődés, műveltség Társadalmai beilleszkedés és deviancia Egyenlőség és egyenrangúság Egyén és közösség (csoportok) Érdekek és értékek Értékrendek, értékrendszerek Szokások, hagyományok, normák Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi normák Jog és erkölcs Vallás és erkölcs Erkölcsök és etikák 6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az iskola alapvető profilja az óvodai - általános iskolai és gimnáziumi nevelés. Sajátos terület ezen kívül az integrált nevelés megvalósítása: iskolánk vállalt célja, hogy fogadja azokat a különleges bánásmódot igénylő tanulókat, akiknek családja, környezete elfogadja, vallja az iskola alapvető értékeit, elveit. Szükség szerint állandó gyógypedagógiai segítséggel

9 támogatjuk tanulóink előrehaladását, ismereteik gyarapodását. Az iskola szemlélete alapján helye lehet közöttünk bármelyik gyermeknek, aki képezhető és képes beilleszkedni viselkedésével ebbe a világba. Iskolánkban a következő klienscsoportok igényelnek speciális gondozást: 1. különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók: a) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók, c) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók, 2. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, 3. pályaválasztás előtt álló tanulók, 4. felsőoktatási intézményekben továbbtanulni szándékozó tanulók Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Az Iskola a kezdetektől fogva vállalta a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, s ezért az iskola tanulóinak jelentős százaléka küzd tanulási problémákkal. Felkaroljuk azokat a diákokat, akik más iskolában a szigorú kötöttségek miatt képtelenek teljesíteni a tőlük elvárható szinten. Ezek a tanulók intézményünkben normál haladási tempójú osztályokban tanulnak - tapasztalataink szerint sikerrel. Pedagógusainknak az iskola profiljából adódóan rendelkezniük kell a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség). Nálunk a tanulóknak lehetőségük van egyéni szerződésre, melynek kialakításakor figyelembe vesszük helyzetükből adódó nehézségeiket, egyéni fejlettségi szintjüket, eltérő haladási ütemüket. Ez lehetővé teszi a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását is. Szükség szerint tágabb időkeretet biztosítunk a tanulóknak a feladatok megoldásához és a beszámoláshoz, illetve a tartalmakat, követelményeket is sajátosan, a fogyatékossággal összefüggően alakítjuk és várjuk el annak teljesítését. Toleráljuk azt, amikor valaki csak írásban, illetve csak szóban képes beszámolni. A tanulók értékelése a saját fejlődésükhöz mérten történik. Amennyiben szükséges, a nevelés-oktatás folyamatában alkalmazzuk a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszereket és eszközöket, valamint egyéb, a tanuló életvitelét, tanulását támogató technikai eszközöket (számítógép, táblagép stb.). Sor kerülhet egy évfolyam tananyagának egy tanévnél hosszabb időtartamban történő feldolgozására is. Az iskolában kialakításra került egy terem, ahol kizárólag a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók fejlesztése folyik egyéni vagy kiscsoportos formában. Ebben a teremben rendelkezésre állnak a speciális tankönyvek, fejlesztő játékok, számítógép nyomtatóval, megfelelő fejlesztő programok. Az iskola gondoskodik arról, hogy a megfelelő képesítéssel rendelkező fejlesztő tanárok lássák el ezt a feladatot. A sajátos nevelési igényű tanulók minden év elején felmérésre kerülnek, melyet az iskola gyógypedagógusai végeznek. Ennek, illetve a szakértői vélemény figyelembe vételével készül el az egyéni fejlesztési terv, mely alapján megvalósulhat a habilitációs, rehabilitációs fejlesztés. A gyerekek az elvégzett munkájukról és a fejlődésükről félévkor és év végén szöveges értékelést kapnak.

10 A tanulók befogadását, nevelését, oktatását, fejlesztését a különböző szakemberek (pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, konduktor) közötti együttműködés, a folyamatos konzultáció lehetősége is segíti. Nem okoz problémát ezen gyerekek elfogadása, beillesztése az osztályközösség életébe. Azon sajátos nevelési igényű tanulók köre, akiket fogadni tudunk: - mozgásszervi fogyatékos tanulók - látássérült (aliglátó és gyengénlátó) tanulók - hallássérült (nagyothalló) tanulók - enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók - beszédfogyatékos tanulók - autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók - egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: súlyos tanulási, figyelem- és magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a szakértői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresszivitás, stb. Tanulási nehézségek váltják ki a problémát. Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban éljen. A személyközpontú megközelítés elmélete és tudományos kutatások eredményei alapján biztosak vagyunk abban, hogy ez a fajta létezési mód, légkör segít a beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő gyermekeken. A segítség része az Alkotmány, az alapvető emberi jogok biztosítása és ennek betartása, aminek következtében a gyerekek elég rövid idő alatt képesek lesznek megtanulni, hogyan lehet egymás mellett élni különböző adottságokkal, viselkedéssel bíró társak között, úgy hogy senkinek a jogai ne sérüljenek. Pl.: egy "hiperaktív" gyermek gyakrabban kimehet, felállhat, járkálhat foglalkozás közben, egyszerűen azért, mert erre van szüksége. A különböző forrásból származó feszültségnek a levezetésére számos utat kínálunk: személyes beszélgetés, mozgás, sportversenyek. A gyerekeket arra neveljük, tanítjuk, hogy nagyon sok útja van ennek, de nem lehet: a másik embert bántani, piszkálni, megalázni. A pszichológusok egyéni terápiával is segítik a rászoruló gyermekeket.

11 Tapasztalataink azt mutatják, hogy néhány év türelem, elfogadás, empátia sok-sok olyan esetben segített, amikor ezek nélkül a gyerekek a közösség peremére szorulva élnék végig iskolás éveiket (elektív mutizmussal, autizmussal együtt élők, hiperaktivitás) Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók A tanulás - véleményünk szerint - optimális feltételeinek biztosításával korán kiderül, hogy kik azok a gyerekek, akik a kiemelten tehetséges tanulók csoportjába tartoznak. Már első osztálytól kezdve lehetőséget kapnak arra, hogy egyéni ütemben haladjanak, s ehhez minden segítséget megadunk számukra: - egyéni tanulási szerződések, külön többlet tananyag megismerésének lehetősége érdeklődés szerint - felsőbb osztályok óráihoz való csatlakozás egy vagy több tantárgyból - egyéni konzultációs lehetőség - szakkörökön való részvétel lehetősége - tanulmányi versenyekre való felkészítés, részvétel - fakultációs órákon való részvétel érdeklődés szerint 6.4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekre. Igyekszünk kompenzálni a családi és/vagy szociális környezetből adódó hátrányokat, s biztosítani számukra a képességeiknek megfelelő fejlődés feltételeit. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni különbségekre alapozott nevelésre, a differenciált oktatásra. A differenciálás a tanuló számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő fejlesztés biztosítását jelenti. Ehhez figyelembe vesszük előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. Fontosnak tartjuk készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak és személyiségének fejlesztését, s emellett a tanuló lelki, mentális állapotával való kiemelt törődést is A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A szociális, műveltségi hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatásához a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, szülői értekezletek, fogadónapok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. A felzárkóztatás célja: - A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály-, illetve az iskolai közösségbe való bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése. - Készségek, képességek fejlesztése. - Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása.

12 - Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános emberi normák, valamint az iskolai Alkotmány szellemében. Alkalmazott pedagógiai módszerek, elvek: - Az eredményesebb tanulási folyamat érdekében változatos módszereket, tanulási technikákat alkalmazunk: drámapedagógiai foglalkozások, kooperatív tanulási technikák, egyes tananyagrészeknél projektmódszer. - A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. - A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint, a törvény által előírt órakeretnek megfelelően tartanak fejlesztő foglalkozásokat, melyek során változatos módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét, készségeit, képességeit, kompetenciáit és tárgyi tudását. - A tanórák és a fejlesztő foglalkozások felépítése igazodik a tanulók pszichológiai és mentális érettségéhez, teherbíró képességéhez. - A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódóan is vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás végrehajtására képes. - Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába. - Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak megtanulása. - Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. - Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az ismeretek befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek szempontjából is fontosnak tartjuk. - Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. - A videóra, hanglemezre felvett anyagok a csökkent olvasási igényt is pótolják, kiegészítik a tanári közlést. Munkánkat megkönnyítették az előre elkészített feladatsorok, megoldási kulcsok. - Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók mozgáskoordinációját, térérzékelését, kognitív képességeit. - Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő feladatait az egyén szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe Pályaválasztás előtt álló tanulók A megközelítés lényegéből adódóan abban szeretnék segíteni pszichológusaink az itt tanuló gyerekeket, hogy felismerjék képességeiket, olyan pályát válasszanak maguk számára, amely érdeklődésükön alapul, de képesek legyenek rugalmasan változtatni is Felsőoktatási intézményekben továbbtanulni szándékozó tanulók

13 A felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó tanulók számára lehetőséget teremtünk az érettségi tantárgyak emelt óraszámú tanulására, egyéni vagy csoportos konzultációkra, előkészítőkre. Szaktanáraink a megközelítés alapelveiből adódóan segítséget nyújtanak a tudásanyag hozzáférhetővé, a különböző szakkönyvek, folyóiratok, feladatgyűjtemények elérhetővé tételéhez. 7. Az esélyegyenlőség biztosítása A Köznevelési Törvény egyik kiemelt célja, hogy megszüntesse a különbséget az iskolarendszeren belül, s hogy a gyermekek közötti különbségeket lehetőség szerint csökkenjenek. Ezért az iskolában nem érheti hátrányos megkülönböztetés a gyermeket, tanulót (közvetlen vagy közvetett) különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az oktatás terén az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása, továbbá a gyermek, tanuló zaklatása. Nem lehet kizárni tanulót vagy tanulócsoportot az igénybe vehető bármely szolgáltatásban való részvétel lehetőségéből, a jogok gyakorlásából. Az iskola biztosítja az oktatás színvonalát, ennek illeszkedését a szakmai követelményekhez, szakmai szabályokhoz, biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. Nem lehet a tanulót jogellenesen elkülöníteni, zaklatni, megalázni, megfélemlíteni, emberi mivoltában megsérteni, ilyen hatást kiváltó légkört, környezetet kialakítani. Az iskolában közvetett megkülönböztetés sem érhet senkit. Az oktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenekfelett álló érdeke különösen, hogy a) a törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, b) a törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez, c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbbet választva döntsenek Arra törekszünk, hogy a szociális különbségek ne jelenjenek meg a gyerekekkel való foglalkozás során. Ennek érdekében az intézmény által nyújtott szolgáltatások (a szakkörök, a sportkör, a felzárkóztató-, a fejlesztő-, a pszichoterápiás-, a tehetséges diákokat felkészítő foglalkozások, a konzultációk) ingyenesek. A tankönyveket nem kötelező megvásárolni, a könyvtárból egy tanévre kikölcsönözhetők. Így biztosítjuk azok számára is a könyveket, akiknek ez ingyenesen jár. A füzetek, tanszerek megvásárlásában is gyakorolhat méltányosságot a fenntartó.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai programja Budapest, 2014. május 26. 1 1. A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben