Börtönbıl a munkaerıpiacra A börtönviselt emberek munkaerı-piaci (re)integrációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Börtönbıl a munkaerıpiacra A börtönviselt emberek munkaerı-piaci (re)integrációja"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Börtönbıl a munkaerıpiacra A börtönviselt emberek munkaerı-piaci (re)integrációja Készítette: Kaczvinszki Gábor Humánmenedzsment szakértı szak Posztgraduális Konzulens: Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Miskolc, 2011.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 I. A büntetés végrehajtás szerepe a modern gazdaságokban, munkaerı-piaci attitődök a büntetés végrehajtással kapcsolatban 3 I.1. Fenyítıházak szemlélete, funkciója; magyar börtönviszonyok 4 I.2. A pártfogás és a rehabilitáció eszméjének megjelenése, kialakulása 6 I.3. Az elítéltek számának alakulása 1990 és 2009 között 10 I.4. Az elítéltek nemek szerinti megoszlása 1990 és 2009 között 11 I.5. Az elítéltek korcsoportok szerinti megoszlása 1990 és 2009 között 12 I.6. A fogvatartottak számának alakulása 1990 és 2009 között 14 I.7. A fogvatartottak nemek szerinti megoszlása 1990 és 2009 között 15 II. Büntetés végrehajtási Intézetek szerepe a munkaerı-piaci (re)integrációban 17 II.1. Munka- és képzés lehetıségek a miskolci Fazekas utcai Bv. intézetben 17 II.2. A magyar BV intézetekben mőködı foglalkoztató gazdasági társaságok 26 II.3. A fogvatartottak foglalkoztatásának szokásai a világban 33

3 II.4. Képzések és azok lehetıségei valamint akadályai a büntetés-végrehajtási intézetekben 38 II.4.1 Fogvatartotti képzések nehézségei: szervezés, motiváció, tanulás 38 II.4.2. A fogvatartottak (re)integrációját segítı egyéb tréningek 47 II.5. Képzések a világ egyéb Bv. Intézeteiben 54 III. (Re)integrációban résztvevı egyéb intézetek, szervezetek 57 III.1. Munkaügyi központ (TÁMOP ) 57 III.2. Váltó-Sáv Alapítvány 60 III.3. Pártfogói Felügyelıi Szolgálat 63 IV. Eredmény- és hatáselemzés a munkaerı-piaci reintegrációt célzó programokról 69 ÖSSZEGZÉS 74 FELHASZNÁLT IRODALOM 77

4 BEVEZETÉS Amikor elıször említem a szakdolgozatom témáját, mindenki megdöbben és értetlenül kérdezi: miért? Honnan az ötlet? Kétségtelen, egyik tanszék honlapján sincs fent ez a téma. Az ötlet több motívumból eredeztethetı. Egyrészt reggelente munkába menet az utam a miskolci Fazekas utcai Büntetés Végrehajtási Intézet elıtt visz el és gyakran látom, hogy egy-egy ır felügyeletével egy rab sepreget a kapuk elıtt. A másik motívum egy film: A remény rabjai. Ebben a filmben több jelenetben is dolgoznak a rabok és különbözı munkát végeznek (növénytermesztés, takarítás, konyhai munka, épület felújítási munka). Majd a szabadulás után a korábbi elítélt egy boltba kerül kisegítıként. Itt hangzik el egy mondat, amit szeretnék szó szerint idézni, de a vulgaritása miatt elıre elnézést kell kérnem. A korábbi elítélt kisegítıként dolgozik a boltban és egy zsúfolt idıszakban int a fınökének, aki ezt észreveszi és magához hívja. - Mit akar? - Fınök ki szeretnék menni, lehet? - Nem kell mindig engedélyt kérnie, ha ki akar menni. A korábbi rab elindul a mellékhelyiség felé és közben arra gondol: az elmúlt negyven évben hugyozni sem mehettem ki engedély nélkül, lehet anélkül már nem is menne Ez az a jelenet, amely után felmerültek bennem a kérdések: Vajon milyen hatással van a börtönben végzett munka a fogvatartottak további életére? Mennyiben hasonlítanak a büntetés-végrehajtási intézet által biztosított munka körülmények a kinti világ körülményeihez? Egyáltalán hogy találnak munkát az elítéltek? Van-e aki segít nekik ebben? A BV intézetnek van-e egyáltalán ilyen funkciója? Segítenek-e ott a fogvatartottaknak felkészülni a való világ kihívásaira? Nem sokat tudtam errıl. Ekkor tulajdonképpen már eldöntöttem, hogy én ennek a témának utána járok. Aztán néhány hónappal az elhatározás után a következıket olvastam a boon.hu oldalon egy témába vágó cikk bevezetéseként: Lapunk levelezıfórumán,

5 az Agórán felmerült: a börtönökben fogva tartottakat is dolgoztatni kellene. Ezzel kapcsolatban Szalai Tímea, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának sajtóiroda-vezetıje elmondta: a jogerısen szabadságvesztésre ítélteknek kötelezı munkavégzés van elıírva, ami alól csak akkor mentesülhetnek, ha azt egészségi állapotuk nem teszi lehetıvé. 1 Dolgozatom elsı fejezetében a büntetés-végrehajtás szerepét vizsgálom a modern gazdaságokban, illetve a munkaerıpiaci attitődöket a büntetés végrehajtással kapcsolatban. Ez a rész elsısorban a szakirodalomra, az ezzel kapcsolatos statisztikákra épül, mintegy bevezetıjeként a témának. A második részben a fogvatartottak képzési és foglalkoztatási lehetıségeit vizsgálom a Büntetés-végrehajtási intézetek (Bv. intézet) falain belül. Ez egyaránt tartalmaz primer és szekunder forrásokat. Ellátogattam a miskolci fazekas utcai Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol egy felügyelı segítségével betekintést nyerhetünk a helyi viszonyokba, körülményekbe, lehetıségekbe. Ezután szakirodalom alapján megvizsgálom a magyar börtönökben mőködı foglalkoztatási funkcióval létrehozott gazdasági társaságokat, majd véleményezem az általuk kínált lehetıségeket munkaerıpiaci szempontból. A továbbiakban megvizsgálom a Bv. intézetekben nyújtott képzéseket, azok lehetıségeit, nehézségeit. A harmadik részben bemutatok pár olyan intézményt, amelyeknek van olyan funkciója, hogy a fogvatartottaknak segítsenek a szabadulás utáni életbe való beilleszkedésbe. Ez a fejezet tisztán irodalmi feldolgozás. Az utolsó fejezet a visszacsatolás vagy hatáselemzés fejezete. Ismét egy interjú áll a középpontjába, amelyben egy egy évvel ezelıtt szabadult fogvatartott mondja el saját tapasztalatait a szabadulás utáni életrıl. Ennek az interjúnak köszönhetıen szinte mérhetıvé válik, hogy a dolgozatomban ismertetett munka mennyire hatékony és mennyire segíti elı a börtönviselt emberek munkaerıpiaci reintegrációját

6 I. A büntetés-végrehajtás szerepe a modern gazdaságokban, munkaerıpiaci attitődök a büntetés végrehajtással kapcsolatban Megítélésem szerint, a téma kifejtéséhez szervesen hozzátartozik a magyarországi büntetés végrehajtás történeti múltjának és jelenének kritikai ismertetése. Dolgozatom ezen fejezetében arra szeretnék rámutatni hogy a mai helyzetet mennyiben magyarázzák történeti, jogszabályi gazdasági kérdések. A vizsgálat módszere alapvetıen szekunder, irodalom feldolgozás azzal a törekvéssel, hogy a mindenkori véleményemet megfogalmazom. A magyar büntetés-végrehajtás története több, mint 150 éves. A XIX. század elejétıl Európa szerte a szabadságvesztés az uralkodó büntetési forma. A nyugat-európai országok hozzánk képest gazdag elızménnyel rendelkeztek a börtönbüntetések területén. Magyarországon az elmaradottságból kifolyólag csak a XIX. század utolsó harmadában hoztak létre az egész országra kiterjedı börtönhálózatot, aminek a nyugat-európai börtönök szolgáltak mintául. Ez az új típusú büntetési forma, a hosszú idejő elzárás. Nagy számú alkalmazása hívta fel elıször a figyelmet a rehabilitáció intézményének szükségességére. A szabadságvesztés szóval illetett büntetésnem hazánkban elıször a magyar törvények győjteményében, a Corpus Juris Hungariciben, az évi 12. Törvénycikkben jelent meg. A XIX. század közepéig a vármegyék és a pallosjoggal bíró uradalmak tömlöcei voltak a büntetés végrehajtás színhelyei. A fejlett börtönhálózatot a régi hagyománnyal rendelkezı egyházi büntetés, a távoli gyarmatok rabkolóniái és a fenyítı- és dologházak mintája alapján hozták létre.

7 I.1. Fenyítıházak szemlélete, funkciója; magyar börtönviszonyok Ez a rendészet és a büntetés-végrehajtás határvidékén kiformálódó intézmény korábban nem ismert vagy legfeljebb ötlet szintjén megfogalmazott princípiumokat épített be a szegénygondozásba, hogy azután transzformálva továbbítsa azokat a büntetés-végrehajtásnak. A fenyítıházak felállításával a hatóságok a kriminálisok nagy tömbjérıl kisebb-nagyobb sikerrel megkísérelték leválasztani a csekélyebb súlyú bőnelkövetık, a deviánsnak tőnı magatartást tanúsítók valamint a szegények rétegeit. 2 Jellegzetes bizonyítéka annak, hogy eredetileg a fenyítıházak nem szoros értelemben vett büntetés-végrehajtási intézetként születtek meg (még ha a kiskriminálisok okán volt is némi büntetı karakterük), a lakókról készített felsorolásszerő összefoglaló. A Münchenben, 1682-ben életre hívott fenyítıház alapító rendelete szerint az intézetnek feladata volt befogadni az öntelt lakájokat, rossz házasfeleket, szentségtelen szolgálókat, hanyag és indolens kézmőves fickókat, haszontalan inasokat, büntetendı iskolás fiúkat, a neveletlen, engedetlen gyermekeket, pimasz és könnyelmő embereket, rossz és lassú szobainasokat és építészsegédeket, mindazokat, akik különben nem jót cselekedtek és azokat, akik magukat koldulással és csavargással akarták fenntartani. Mindezeket a beutaltakat kellett az alapító célja szerint megfegyelmezni, megnevelni, s jobbulásuk után visszabocsátani a társadalomba. 3 Ez az új rendészeti-büntetı áramlat a társadalom számára hasznossá formálás, a jobbítás, a nevelés, a meggyızés, az oktatás és a lelki gondozás céljait kitızve, a társadalomba történı visszavezetés, lényegében egy korai reszocializációs gondolat körvonalait rajzolta meg. A koncepció erıteljesen hangsúlyozott vonatkozása volt a fogvatartottakkal végeztetett munka, mely egyszerre volt eszköz és cél. A fenyítıházi rezsimmel érkezett a börtön zárt világába a szervezett munkáltatás. 2 MEZEY, o. 3 MEZEY, o.

8 A társadalomba történı visszavezetés céltételezése az új mozgalom legfontosabbnak tekinthetı vezéreszméjévé a becsületes karaktert tette, mely a tömlöc korábbi, megbecstelenítı hatásával szemben óvni próbálta a fogvatartott tisztességét a társadalom elıtt. A protestáns munkaethosz képviselıi ugyan bőnnek tekintették a tétlen szegénységet, de a jobbítás, nevelés, visszatérés eszméje megakadályozta, hogy az emiatt bezártakat hagyományos értelemben vett bőnözıként kezeljék. Ezt a köztes megítélést tükrözte a házak becsületes jellege. Az Angliában is felbukkanó, de a kontinensen hódító útjára Amszterdamból induló fenyítıházi intézmény két évszázad alatt bejárta az elsısorban német nyelvő territóriumokat, elıször északon a Hanza városokban, majd dél felé haladva keresztül a német birodalmon elérte Ausztriát, s végül a 18. század utolsó évtizedeiben Magyarországon is felbukkant. 4 Az országos fenyítıház gondolata elıször 1763-ban merült fel, németalföldi minta hatására. Az elsı országos fenyítıház 1772-ben kezdte meg mőködését. Szencen létesült ez az elsı intézet, ahová azokat zárták, akik nem halálbüntetést kaptak vagy az alól kegyelmet kaptak. 5 A reformkorban a liberális gondolkodók a föld alatti bőzös vermek ellen emelték fel a hangjukat ban Eötvös József fogalmazta meg elıször, hogy a rabokkal való sikeres bánásmódhoz nem csak a büntetı társasággal kell fellépni, hanem egy olyan intézettel is, amely felkarolja elsısorban lelkipásztorok segítségével a süllyedt szerencsétlent, 1843-ban Deák Ferenc már utógondozási patronázsi javaslatot fogalmazott meg ben hatályba lépett az osztrák birodalmi büntetı törvénykönyv, mely központi büntetési nemként a szabadságvesztést jelölte meg. Megnövekedett az elítéltek létszáma, a tömlöcök befogadóképessége pedig csekély volt. A Habsburgkormányzat kénytelen volt létrehozni a fegyintézetek hálózatát. Így 1854 és 1858 között a régi várakat és egyéb középületeket fegyintézetté alakítottak át. Fegyintézet 4 MEZEY, o. 5 SEVERNYÁK VIDONYI.- oc letöltve 2011.február 11.

9 létesült Lipótváron (Nyitra megyében), Illaván (Trencsén megyében) és Munkácson (Bereg megyében). Ekkor telepítették át a Pest megyei fegyintézetet Vácra. Az elsı nıi intézetet 1858-ban adták át Márianosztrán. Az erdélyi hálózatot még 1860-ban kiegészítették a nagyenyedi és a szamosújvári fegyintézettel. A túlzott központosítás és a hozzá nem értés következtében a börtönnek kinevezett építmények többnyire alkalmatlanok voltak erre a célra. Így míg a nyugat európai intézetek a modernizálás útján haladtak, addig a magyar börtönhálózatra csak a hiábavaló költekezés volt jellemzı. A XIX. század utolsó negyedében példátlan börtönépítési program vette kezdetét. Az 1880-as években épült az állampusztai, a szegedi, a sopronkıhidai intézet. Az 1890-es években épült a Budapesti Győjtıfogház és a Budapesti Törvényszéki Fogház (Markó utca). Ezen kívül sorra épültek a kisebb intézetek az ország számos területén. Az I. világháborúig 9 országos fegyintézet, 65 törvényszéki és 315 járásbírósági fogházból állt a magyar börtönhálózat. A férıhelyek száma volt. A két világháború között azonban a perifériára szorult a börtönügy kérdése, és az anyagi támogatottsága jelentısen visszaesett. Az 1945-öt követı években a szabadságvesztéses büntetés helyett az internálás és a kényszermunka büntetés foglalta el a központi helyet. 6 kialakulása I.2. A pártfogás és a rehabilitáció eszméjének megjelenése, Az 1867-es kiegyezés során éledtek újjá az utógondozási javaslatok, elıtérbe került a rabsegélyezés eszméje. Ekkor tettek kezdeményezéseket a modern börtönrendszer kiépítésére is. Létrejött az elsı magyar büntetı törvénykönyv Csemegi-kódex néven. Ez a szabadságvesztés büntetésének öt nemét különítette el: fegyház, államfogház, börtön, fogház és elzárás. 6 SEVERNYÁK Illés VIDONYI Dániel: Fontolva haladók A börtönviseltek rhabilitációjáról.- oc letöltve 2011.február 11.

10 A magyar börtönrendszer az angol és az ír minta alapján indult fejlıdésnek. A fokozatosság elvét követték, ami azt jelenti, hogy a szabadulás elıtt álló fogvatartott körülményeit fokozatosan közelítették a szabad élet körülményeihez. A fokozatos rendszer meghonosításához új intézeteket kellett létesíteni, melynek során 1873-ban megalakul az elsı magyar rabsegélyezı egylet. Amit 1878-ban a Patronázs-tevékenység törvénybe iktatása követ, ahol állami feladatként határozták meg ezen cselekedetet,(1878 V. tcz 27 ) bár hozzá kell tenni, hogy a tevékenységben a civil szervezetek jártak élen ben megalapítják a Patronázs Egyesületek Országos Szövetségét, a civil szervezıdések összefogására, és munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében. Ekkoriban került sor a fiatalkorú büntetés-végrehajtási intézettípusnak az amerikai mintára való megalakítására is. Jellegzetessége a fokozatosság elvének alkalmazása és az, hogy az oktatásra nagy hangsúlyt helyeztek. A két világháború között azonban a perifériára szorult a börtönügy kérdése, és a szellemi támogatottsága jelentısen visszaesett öt követı években a szabadságvesztéses büntetés helyett az internálás és a kényszermunka büntetés foglalta el a központi helyet. Fıként a politikai elítélteket sújtotta ez a büntetés. A kényszermunkára ítélteket táborokban helyezték el. Gondot okozott, hogy a régi személyzet alkalmatlannak bizonyult a tábori létesítményben élı rabok ırzésére, hiszen ez egészen más feladat volt, mint a hagyományos börtönırizet. Ebben az idıben, mint az élet minden más területén, a magyar büntetés-végrehajtás számára is a szovjet példa volt a mérvadó. A rabmunkáltatást a tervgazdálkodás rendszerébe illesztették bele, a munka célja csak fennkölt, politikai szózatokban a rehabilitáció, a gyakorlatban a rendszer az ellenségeinek megbüntetését, és termelési tevékenységet látott benne ben a börtönökben lecserélték a személyzetet, és a szakmai rátermettség helyett a politikai megbízhatóság lett a mérvadó január 1-jén lépett hatályba az a törvény, mely az addig fennálló Csemegi-kódex büntetési nemeit eltörölte és csak egyetlen szabadságvesztési büntetési formát ismert el, a börtönbüntetést.

11 1952-ben a Belügyminisztérium fennhatósága alá került a börtönügy, és a büntetıintézetek központi irányítására létrehozták a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát. Sztálin halála után megkezdıdhetett a táborok felszámolása, az ártatlanok rehabilitálása. Ezzel az elítéltek többsége újból zárt intézetbe került. A következı években számos törvény született, mely a rehabilitáció elısegítését volt hivatott segíteni ben miniszteri rendelet született arról, hogy a letartóztatott szabadulásakor annak munkájáról gondoskodni kell tıl a bv személyzetnek pontja alapján a szabadulótól érdeklıdni kell annak terveirıl, és ellátni jótanácsokkal, a visszaesés elkerülése érdekében. Az 55/1960 kr. rendelkezik a szabadultak munkába állításáról. Konkrét feladatokat fogalmaz meg az intézetek számára az elítéltek szabadulásának elıkészítésével. Hiányzott azonban az együttmőködés a tanácsi és a rendıri szervek között ben a szabadságvesztés két nemét különböztették meg: a börtönt és a büntetésvégrehajtási munkahelyet tól a börtönügy felügyelete az igazságügyi miniszter feladata lett. A 12/1965 kormányrendelet konkrétumokat fogalmaz meg az utógondozásról: a büntetésvégrehajtási intézeteknek gondoskodni kellet a szabadultak letelepedésének támogatásáról és arról, hogy 8 napon belül jelentkezzen a tanácsnál. A rendelet legnagyobb problémája az volt, hogy nem hívott életre olyan szervezetet ami összehangolta volna az utógondozásban résztvevık munkáját. A 9/1966 rendelet lehetıvé tette az önkéntes pártfogói felügyelı kirendelését, bár feladataik és jogaik nem voltak tisztázva, így a szisztéma nem mőködött megfelelıen tól a szabadulókat a kellı idıben fel kellett készíteni a szabadulásra, a társadalomba való minél sikeresebb beilleszkedés érdekében. Összességében az állapítható meg, hogy ekkoriban még nem volt cél a komplexutógondozói háttér kiépítése, mindössze csak segítséget kívántak adni a szabadulóknak. Elıírták, hogy minden száz elítélttel egy nevelı foglalkozzon. A fı céllá az elítéltek átnevelése vált. Az elítélt ekkor a végrehajtás tárgyából a végrehajtás alanyává lépett elı. Megjelent a szabadságvesztés büntetési nemének

12 négy fokozata: szigorított börtön, börtön, szigorított büntetés-végrehajtási munkahely és a büntetés-végrehajtási munkahely. Az 1975-ös 20.tvr. egységes irányítás alatt mőködı utógondozási pártfogói rendszert hozott létre, az utógondozás-pártfogás állami összefogása a bíróságok feladata lett. A megyei bíróságok mellett hivatásos párfogói szervek létesültek. A 70-es évek elejétıl a börtönökben a személyzet generációváltása következett be. Jóval felkészültebb tiszti és tiszthelyettesi állomány lépett az elızı generáció helyére tól a szabadságvesztés büntetés három fokozatát különítették el: fegyház, börtön, fogház. Az elítélteknek egyre nagyobb lehetıséget biztosítottak a külvilággal való kapcsolattartásra. Célkitőzésé vált, hogy az elítéltet a társadalomba helyezzék vissza ben eltörölték a halálbüntetést. 7 Napjainkban alapjában véve sem könnyő munkát találni, amirıl a 12%-os munkanélküliségi ráta illetve az 55-56%-os foglalkoztatási ráta is tanúskodik. Mint az közismert a munkerıpiacon több hátrányos szereplı is jelen van. Elsıként emlegetjük ezen témakörben a nıket, a pályakezdıket, illetve az ötven év felettieket, de nyugodtan emlegethetnénk ebben a körben a börtönbıl szabadultakat is. Általános probléma velük kapcsolatban legtöbbször az alacsony képzettségük, a szakmai tapasztalat hiánya, illetve óriási hátrány az erkölcsi bizonyítványba történı bejegyzés. A bevezetı fejezetben említett cikkbıl is kiderül, hogy az átlagembernek nincsenek ismeretei a börtönben zajló életrıl, körlüményekrıl. Emiatt a nagyfokú tájékozatlanság miatt még mindenkiben az az elképzelés él, hogy a börtönökbe bőnözık kerülnek, akik letöltik a rájuk kirótt büntetést, aztán szabadulás után a korábban megszokott életmódot folytatják. Sajnos ahogy az dolgozatomból ki is fog derülni, valóban egy jelentıs rétegre ez a jellemzı. Ugyanakkor van egy szők réteg, akik valódi büntetésként élik meg a bent töltött éveket és feltett szándékuk, hogy a börtönéveket hasznosan töltsék el, munkával, képzésben való részt vétellel, hogy szabadulás után hasznos tagként tudjanak beilleszkedni a 7 SEVERNYÁK Illés VIDONYI Dániel: Fontolva haladók A börtönviseltek rhabilitációjáról.- letöltve 2011.február 11.

13 társadalomba. Sajnos az általánosítás miatt ezek az emberek az igazán hátrányosak. Több ex-rabokkal készített interjúban, esettanulmányban is olvasni olyat, hogy bár a feltételeknek megfeletek volna egy állásra jelentkezéskor, de a priusz miatt negatívan álltak hozzájuk és nem sikerült elnyerniük a pozíciót. I.3. Az elítéltek számának alakulása 1990 és 2009 között Elítéltek számának alakulása Elítéltek száma ábra Saját szerkesztés a KSH adatai alapján -letöltve: A KSH adatai szerint a rendszerváltást követı években fokozatosan emelkedett a felderített bőncselekmények száma és ennek következtében az elítéltek száma is (1.ábra). A rendszerváltás évében mindössze fı elítélt volt az országban. A következı években ezen személyek száma rohamosan emelkedni kezdett. Ez nyilvánvalóan annak köszönhetı, hogy a teljes foglalkoztatottság megszőnt a rendszerváltáskor és a kevésbé versenyképes tudással, szakismerettel rendelkezı szereplıi a munkaerı piacnak nem találtak munkát. Mintegy kényszerpályára kerülve a feketegazdaság szereplıivé váltak és sok esetben a bőnözéstıl sem riadtak vissza, hogy fennmaradásukat biztosítsák. Az 1.ábrán látható, hogy viszonylag rövid idın belül (mintegy öt év alatt) megduplázódik az elítéltek száma. Sajnos ez korántsem jelentette a csúcsot ben regisztrálták a legtöbb elítéltet, fıt.

14 1998 és 2006 között van egy nyolc éves periódus, amikor nagyon magasan, tartósan fı felett van az elítéltek száma. A KSH adataiból azt nem lehet megállapítani, hogy hány fı szerepel visszaesıként a statisztikában. Az utóbbi évek némi javulást mutattak, sikerült tartósan fı alá csökkenteni ezt a számot. Sajnos ez az adat még mindig messze áll az 1990-es évek as adatától, de több mint fıvel alacsonyabb, mint a 2002-es fıs csúcs volt. I.4. Az elítéltek nemek szerinti megoszlása 1990 és 2009 között Elítéltek nemek szerinti megoszlása között Elítéltek száma Ebbıl férfi Ebbıl nı ábra Saját szerkesztés a KSH adatai alapján -letöltve: Ami az elítéltek nemek szerinti megoszlását illeti (2.ábra) szemmel látható, hogy a férfiak jelentıs többségben vannak a nıkhöz képest ben tízszer annyi férfit ( fı) ítéltek el, mint nıt (4.032 fı). Ezek az arányok változatlanul fennállnak a 90-es évek közepéig. Az elıbb látott növekedési tendenciának megfelelıen a nemek között is megfigyelhetı az arányos növekedés. Összességében azt mondtuk 5 év alatt megduplázódott az elítéltek száma. Ez a nık esetében teljesül is, hiszen amíg ben fı volt elítélt, addig ez a szám 1995-re elérte a at. A férfiak is közel járnak a duplázáshoz. Esetükben a vizsgált idıszak kezdetén elítélt volt és 1995-re ez a szám ra emelkedett.

15 Az 1998-tól 2006-ig terjedı idıszakra jellemzı tendencia már nem olyan arányosan jelenik meg. Amíg a férfiak esetében van némi hullámzás, addig a nıi elítéltek száma fokozatosan emelkedik és 2006-ban éri el a csúcsot fıvel. A férfiaknál a 2002-es év az, amelyben a legtöbb elítéltet tartották számon fı. Ekkor már csökken a kezdeti szakaszban meglévı tízszeres arány ben már csak közel hétszer annyi elítélt férfi van, mint nı. A 2007-tıl kezdıdı periódusban mind a két nemnél tapasztalható visszaesés. Amíg ez a tendencia a férfiak esetében állandónak mondható, addig a nık itt is hullámzó teljesítményt képesek felmutatni ben és 2008-ban ott is csökkenésnek indul az elítéltek száma, azonban 2009-re közel kicsit több mint 1000 fıvel emelkedik meg ez az adat. Ekkorra azonban a kiindulási közel tízszeres különbség már a felére csökken és már csak ötször annyi férfit ítéltek el, mint nıt. I.5. Az elítéltek korcsoportok szerinti megoszlása 1990 és 2009 között Elítéltek kor szerinti megoszlása Elítéltek száma ábra Saját szerkesztés a KSH adatai alapján -letöltve: felnıttek fiatalkorúak Az elítéltek kor szerinti megoszlásának vizsgálatakor (3.ábra) megállapítható, hogy szerencsére a fiatalkorúak jóval kevesebb bőncselekményt követnek el, mint a felnıttek. Szerencsére az a tendencia sem jellemzı a fiatalkorúakra, hogy rövid idın belül duplájára emelkedett volna az elítéltek száma.

16 Sajnos az emelkedés itt is megfigyelhetı, még ha nem is olyan rohamos mértékben, mint a felnıttek esetében. A legmagasabb számokat éppen azokban az években rögzítik a statisztikák, amelyek a korábbi vizsgálatoknál is mérföldkınek bizonyultak ben amely évrıl fentebb állítottuk, hogy megduplázódik az elítéltek száma a legmagasabb a fiatalkorú elítéltek száma fı. A másik mérföldkövünk az 1998-as év, amelytıl az eddigiekben kezdıdött egy nyolc éves periódus, amikor is a 20 éves átlaghoz képest több elítélt jelenik meg a statisztikákban. Nos ebben az évben fiatalkorú került bíróság elé és kapott büntetést. Ettıl kezdve 2003-ig folyamatos csökkenés figyelhetı meg. Ekkor fiatalt ítélnek el és 2007 között egy enyhe emelkedés látható, majd beáll ez a közel körüli állapot a vizsgált idıszak utolsó három évére. Összességében elmondható, hogy sajnos a felnıttekkel azonos növekvı tendencia megállapítható a fiatalkorú bőnelkövetık esetében is, de szerencsére jóval visszafogottabb mértékben. Amíg a felnıtteknél a vizsgált 20 év alatt közel duplájára emelkedett az elítéltek száma, addig a fiatalkorúak esetén ez az adat 1/5- ével emelkedett.

17 I.6. A fogvatartottak számának alakulása 1990 és 2009 között Fogvatartottak száma Elítéltek száma ábra Saját szerkesztés a KSH adatai alapján -letöltve: Persze, az hogy valakit elítélnek, még nem jelenti automatikusan, hogy valamely büntetés-végrehajtási intézet vendégszeretetét kell élveznie. Elıfordulhat, hogy közmunkára, pénzbüntetésre vagy kényszergyógykezelésre ítélik az elkövetıt. Számomra dolgozatom témája miatt azok a személyek fontosak, akiknek valamely büntetés-végrehajtási intézményben kellett büntetést letölteniük. Ebbe beleértve az elızetes letartóztatásban és a már ítélet után lévıket is. İket nevezik a büntetés végrehajtás világában egységesen fogvatartottaknak. Ha valaki nem értette az elızı pár mondat fontosságát annak a grafikonok megmutatják a különbséget. Külsı embernek úgy tőnhet, hogy az elítélt valamint a fogvatartott az egy és ugyanaz a személy. Az 1. és a 4. ábra összevetésébıl megállapítható, hogy valójában közel sem azonos kategóriákról beszélünk. Amíg megállapíthattuk, hogy az elítéltek számában 5 éven belül jelentıs emelkedés állt be konkrétan megduplázódott a számuk, addig ugyanez nem mondható el a fogvatartottak számáról. Az emelkedı tendencia itt is megfigyelhetı re zal több fogvatartott volt, mint a rendszerváltás elsı évében. Szerencsére 1996-ig innentıl kezdve csökkenés figyelhetı meg. Amíg az elítéltek száma 1998-tól 2006-ig emelkedett, addig ez a tendencia a fogvatartottak számában már korábban elkezdıdött tól 2002-ig fokozatos

18 emelkedés jellemzı. Eddigre az 1990-es állapothoz képest közel fıvel emelkedik a fogvatartottak száma. Ekkor szerencsére 2007-ig fokozatosan javul a helyzet és egyre kevesebb embert utalnak be büntetés-végrehajtási intézménybe. Sajnos 2008-tól ismét romlott a helyzet és emelkedett a BV intézetek lakóinak a száma. A 2009-es adat szerint összesen fı élvezte valamely fegyház, fogház vagy börtön vendégszeretetét. I.7. A fogvatartottak nemek szerinti megoszlása 1990 és 2009 között Fogvatartottak nemek szerinti megoszlása Fogvatartottak száma férfi nı ábra Saját szerkesztés a KSH adatai alapján -letöltve: A fogvatartottak nemek szerinti vizsgálatakor megállapítható, hogy a rendszerváltást követı években emelkedés indult el. Mindkét nem esetében 1992 a legkritikusabb év ebben a szakaszban. Ekkor férfi és 796 nı mondhatja magát valamely Bv. intézet lakójának. A következı években csökkenés figyelhetı meg. A férfi fogvatartottak száma lecsökken az 1990-es szintre, míg ugyanez elmondható a nıkrıl is. Azonban, ahogy fentebb már láttuk 1996-tól kezdıdıen fokozatos emelkedés figyelhetı meg mind a két nem létszámát tekintve. A csúcsot 2002-ben érik el a férfiak és a nık is. Ekkor férfi és nıi fogvatartottat tartottak számon. Ez a férfiak esetében közel 50%-os emelkedést, míg a nık esetében csaknem 100%-os emelkedést jelent az 1990-es év adataihoz képest.

19 Ahogyan az összesített létszám alapján azt várni lehetett ezután fokozatos a csökkenés 2007-ig. Ekkor férfi és 919 nıi fogvatartottat regisztráltak. Arányaiban közel ugyanolyan mértékő növekedésrıl beszélhetünk mind a két nem esetében. Sajnos az utóbbi években ismét romlott a helyzet és növekedett a fogvatartottak száma. Az elemzett szakirodalom és rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, hogy napjainkban több ezer fogvatartott képzésére és munkáltatására lenne szükség ahhoz, hogy késıbb ezek az emberek hasznos tagként tudjanak a társadalomba integrálódni. Talán ha látványosabbak lennének ezek a programok, akkor ez egyfajta szemléletváltást is hozhatna a társadalom oldaláról a szabadultakhoz való hozzáállás terén. Ezáltal a munkaerı piacon az alapból is hátrányos helyzetőek közé sorolt elítéltek nem indulnának dupla teherrel. A következı fejezetemben azt vizsgálom, milyen lehetısége van a fogvatartottaknak, hogy a szabadulás utáni esélyeiket növeljék a büntetés letöltése alatt; illetve milyen módon kapnak segítséget ennek a célnak az elérésben.

20 II. Büntetés végrehajtási Intézetek szerepe a munkaerı-piaci (re)integrációban II.1. Munka- és képzés lehetıségek a miskolci Fazekas utcai Bv. intézetben Úgy gondolom, egy ilyen témát nem lehet feldolgozni pusztán nyomtatott szakirodalom, illetve interneten elérhetı anyagok alapján. Szükséges, hogy az ember terepmunkát végezzen éppen ezért elkerülhetetlen, hogy látogatást ne tegyen egy büntetés-végrehajtási intézetben. Tulajdonképpen a dolgozatom témáját szolgáltató tevékenységnek a fogvatartottak reintegrációjának ez az elsı állomása. A vizsgálat módszere primer, interjú készítés valamint szekunder irodalom feldolgozása azzal a céllal, hogy képet kapjunk arról, mennyiben hasonlítanak a benti munka feltételei a valós életben tapasztalható körülményekhez, továbbá az elítélteket hogyan indítják el a munkaerı-piaci (re)integráció útján. Véleményem szerint akkor van értelme a börtön falai között végzett munkának, ha a feltételei, körülményei vagy ugyanolyanok, mint a mindennapi életben; vagy szigorúbbak. Amennyiben ugyanolyanok úgy a bent töltött évek alatt lehet rá lehetısége a fogvatartottaknak, hogy megszokják azokat és a szabadulás után természetesen az álláskeresés kihívásának leküzdése után zökkenımentesen álljanak munkába ismerıs körülmények között. Amennyiben szigorúbb körülmények között végeznek munkát és ezalatt az idı alatt sikerül velük az adott tevékenységet megkedveltetni abban az esetben szabadulás után motivációt jelenthet számukra, hogy hasonló munkavégzéssel boldogulnak a valós életben, megállnak a saját lábukon és szabadabbnak érezhetik magukat. Ez talán némi motivációt jelenthet a számukra és elkerülhetik a lehetıségét az ismételt bőnelkövetésnek. Diebel Andrea és Prókai Orsolya tanulmányába is szó esik a fogvatartottak foglalkoztatásáról illetve annak lehetıségeirıl, nehézségeirıl: a célcsoport fogvatartó intézményben történı foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülı legfontosabb megoldandó problémák: A börtönben végzett munka nem látja el a fogvatartottakat piacképes szakmai képzettséggel és további, a

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük?

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? Dr. Fellegi Borbála Foresee Kutatócsoport A Külügyminisztérium Emberi Jogi Konferenciája 2010. április 15. [ ] félek

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

Az év HR csapata. A HR szerepe a társadalmi felelısségvállalásban

Az év HR csapata. A HR szerepe a társadalmi felelısségvállalásban Az év HR csapata A HR szerepe a társadalmi felelısségvállalásban A vállalat rövid bemutatása: A MAM-HUNGÁRIA Kft és a Bamed AG. Magyarországi Fióktelepe két szorosan együttmőködı vállalat - bébitermékek

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2010. évi közmunkaprogramokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató Elızmények 2010. évi közmunkaprogramok

Részletesebben

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Összefoglaló 1. A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 3. Eredmények, tervek 2010-re 5. A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Budapest, 2011.március 16. dr.

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben