4090 Polgár, Zólyom utca 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4090 Polgár, Zólyom utca 14."

Átírás

1 Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT IPR munkaterv 2013/ Polgár, Zólyom utca 14.

2 I. Helyzetelemzés Városunkban a munkanélküliek aránya az országos átlagnál valamivel kedvezőbb, de az iskolánkban tanuló gyermekek szüleit tekintve jelentős. Az iskola tanulóinak létszáma 601 fő. Az iskola tanulóinak közel 40% -nál a szülők iskolai végzettsége nem haladja meg az általános iskola 8 osztályát. A családok lakáskörülményei gyakran nem teszik lehetővé a nyugodt tanulást, pihenést. A tanulási kudarcok sokszor magatartási problémákat is előidéznek. Diákjainknál gyakori a kialvatlanság, figyelemkoncentráció zavara. A problémák megoldásához szükség van a pedagógusok és a szülők közötti együttműködésre. Intézményünk személyi feltételei biztosítottak az integrációs neveléshez. Szakos ellátottságunk megfelelő, több diplomával, szakvizsgával rendelkező nevelők tanítanak, akik nagy gondot fordítanak az önképzésre és a továbbképzésre. A tanítók és szaktanárok mellett tantestületünkben három fő fejlesztőpedagógus segíti az oktató-nevelő munkát. Az integrált SNI tanulóink ellátásában pszichológus és gyógypedagógus segít. Az iskola tárgyi feltételei: A bútorzat cseréje folyamatos. Ezzel gyermekeink esztétikusabb és egészségesebb, védő környezetben tanulhatnak. Komoly felújítást igényel a villamos hálózat, szükséges a fényforrások cseréje, az infrastruktúra fejlesztése. A felső tagozat számára a következő szaktantermek biztosítják a zavartalan és szakszerű tanítást: tornaterem, számítástechnika terem, könyvtár. Minden szükséges szakkönyv, lexikon, kötelező és ajánlott olvasmány a tanulók rendelkezésére áll. A különböző tantárgyak oktatásához szükséges eszközállományt pályázatok útján próbáljuk biztosítani Intézményünkben a 2007-ben történt intézményátszervezés óta folyik a hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A 2005/2006. tanévtől intézményünk folyamatosan részt vesz az Útravaló Ösztöndíjprogramban. A nevelőtestület beépítette az iskola Pedagógiai Programjába a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének programját. Az elmúlt években rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra kerültek a 3 havonta kötelező értékelő esetmegbeszélések. Ezeket minden esetben az IPR Kerekasztal megbeszélései, egyeztetései előzték meg. Az iskolai tevékenységek, eredmények publikációja a helyi televízióban, a város és az iskola honlapján olvashatók.

3 A bemutatkozás és tapasztalatcsere mellett célunk a további hálózati együttműködés lehetőségeinek kiépítése a szülői házzal, a gyermekjóléti szolgálattal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a helyi középiskolával és civilszervezetekkel. Személyi feltételek Alkalmazotti létszám: Ebből Pedagógus Iskolatitkár Ebből vezető Fejlesztő pedagógus 46 fő 44 fő 2 fő 3 fő 2 fő Integrációs program keretében a tanulók igényeihez igazodva meg kell oldani az iskolának: a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását és a szociális hátrányok enyhítését. Szervezett továbbképzéseken a feladatoknak az elvégzéséhez szükséges kompetenciákat iskolánk pedagógusai közül többen is elsajátították. Továbbképzés, tanfolyam megnevezése Részt vett pedagógusok száma RWCT technikák 5 órás 5 fő RWCT technikák 60 órás 21 fő Hatékony együttnevelés az iskolában 30 órás 22 fő Mentálhigiénés tanfolyam 30 órás 2 fő A tanulás tanítása 45 órás 9 fő Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés 30 órás 14 fő Kooperatív fejlesztés 30 órás 8 fő Projektpedagógia alkalmazása 30 órás 8 fő Hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelése 30 órás 7 fő Konfliktuskezelés 30 órás 17 fő Tanulási technikák 30 órás 1 fő Drog és alkohol megelőzés 10 órás 11 fő Általános iskolai integrációs szakértői Képzés 15 órás 2 fő

4 Az előző tanévben tovább folytattuk a pedagógusok IPR kompetenciáit fejlesztő továbbképzéséket: Hatékonyan együttműködünk a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság munkatársaival. A védőnő közreműködésével előadásokat, beszélgetéseket szervezünk tanulóinknak számára. A 2013/2014-es tanévben újjáalakultak az IPR csoportok és munkaközösségek: IPR menedzsment Vezető: Dr. Faragóné Béres Edit Tagjai : Bene Lászlóné Károlyi Attiláné Átmenetet segítő munkacsoport Munkaközösségek: Alsó tagozatos humán munkaközösség vezetője: Kun Tiborné Alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője: Zsipi Gyuláné Módszertani munkaközösség vezetője : Tóth Istvánné Átmenetet segítő munkaközösség vezetője : Mecseiné Gulyás erika Felső tagozatos humán munkaközösség vezetője : Deák Ferencné Osztályfőnöki munkaközösség vezetője : Schattmann Ádámné Felső tagozatos matematika munkaközösség vezetője : Kovácsné Ujvári Ilona Természettudományi és sport munkaközösség vezetője : Pető Erika Tárgyi feltételek Elsősorban pályázati források segítségével a befogadó, együttnevelő iskolai környezet tárgyi feltételei javultak. Az előző tanévekben kapott integrációs támogatásból a tantermek berendezése valósult meg, valamint a differenciálást és a kooperatív tanítást segítő eszközöket vásároltunk.

5 II. Cél Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési és oktatási tevékenységünket a következők jellemezzék: Minden gyermek számára biztosítja a lehetőséget képességei kibontakoztatásához Az otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti A szülő, a család partnerként résztvevője az iskolai folyamatoknak, szoros a család és az iskola közötti kapcsolat, kommunikáció Iskolánk együttmuködő, elfogadó, intézménnyé válik Az oktatásban érintett intézmények együttműködése szorosabbá válik Pedagógusaink folyamatosan gazdagítják pedagógiai és módszertani repertoárjukat Speciális céljaink a HHH tanulók érdekében Házirendben megfogalmazottak elfogadása Napirend, szokásrend kialakítása Közösséghez való alkalmazkodás normáinak elfogadása Beszédkultúra, szókincs, beszédhangnem, kifejezésmód fejlesztése Tárgyi környezetük védelme, óvása Személyiségük fejlesztése Társaik munkájának, alkotásainak megbecsülése Az esélyegyenlőséget megvalósító iskolai nevelés és oktatás megvalósítása Az egyéni különbségekre alapozott a gyermekekhez igazodó gyengeségeket, erősségeket feltáró nevelés, melynek a gyermek cselekvő részese Az egyéni képességek, a részképesség hiányának feltárása, ezek fejlesztése, mérések végzése, egyéni fejlesztő terápia A továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciák megszerzése A tanulók motiváltságának a növelése Önmaguk, egymás elfogadtatása, ezáltal a másság elfogadtatása, tudatos vállalásának erősítése Az iskola és a szülők nevelési elvének egymáshoz közelítése

6 Az iskolába való bekerülés elősegítése: Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Az iskola és az óvoda között jó munkakapcsolat alakult ki az évek során Az együttműködés formái: A leendő 1. osztályos tanítók látogatása az óvodákban Az óvónők látogatása az első osztályokban A DIFER mérések közös értékelése Szakmai, módszertani rendezvények közösen Folyamatos együttműködés a gyermekvédelmi felelősök között Az óvodákban folyó fejlesztés figyelemmel kísérése, fejlesztő szakemberek együttműködése A leendő elsősök látogatása az iskolában Az osztályba sorolás közösen az óvodai szakemberek véleményének figyelembe vételével Közös kulturális, sport foglalkozásokon való részvétel Decemberben az óvodás gyermekek szüleinek az iskola igazgatója bemutatja az iskola szervezeti felépítését, humánerő forrásait, oktatási- és fejlesztő eszközeit, ismerteti a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat. Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók. Kiemelt pedagógiai feladatok Szülői igény, de a nevelés-oktatás feladata is, megteremteni azokat a feltételeket, amelyek biztosítják a gyermekek egyenletes fejlődését. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gyakran nincsenek birtokában azoknak az alapkészségeknek, amelyek a személyiség fejlődéséhez létfontosságúak. Az alábbi elemi alapkészségek fejlesztése közös célunk az iskolára készülés és az iskolába lépés időszakában: szocializáció, írásmozgás koordináció, beszédhang-hallás, relációs szókincs, elemi számolási készség, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés megértés, finommozgás koordináció, téri tájékozódás fejlesztése nagymozgások koordinációja. Logopédus, fejlesztő pedagógus alkalmazása, a hátrányok gyors és hatékony csökkentése érdekében. (Együttműködés a Nevelési Tanácsadó szakembereivel,

7 tapasztalatok megbeszélése, továbbhaladás mikéntjében közös állásfoglalás, eredményesség-eredménytelenség megállapítása, felmérések). Heterogén osztályok kialakítása A beiskolázás előtt a jegyző közreműködésével felmérjük a HHH tanulókat, az osztályok kialakításánál elsődleges szempont a rendeletnek való megfelelés. III. Együttműködések-partnerségi kapcsolatok kiépítése Szülői házzal: Az eredményes nevelő és oktató munka fontos feltétele a szülőkkel való kapcsolattartás. Pedagógusok mindennapi feladatai e közös munka érdekében: Kezeljék partnerként, nevelőtársként a családot, a szülőt, alakítsanak ki vele jó kapcsolatot (fogadóóra, nyíltnap, családlátogatás, szülői klub) Ismerjék tanulóik családi hátterét, azok szerkezetét, életmódját, értékrendjét benne a gyermek helyzetét, szerepét (családlátogatás, beszélgetések) Osszák meg a szülővel a gyermekéhez kapcsolódó megfigyeléseiket, tapasztalataikat. Vita esetén szakmailag indokolják véleményüket, intézkedéseiket. Adjanak szakmailag indokolt tanácsot a gyermekkel kapcsolatos nevelési, magatartási és tanulmányi problémák megelőzésére. Tájékoztassák a szülőt rendszeresen, ha szükséges azonnal, a gyermek fejlődéséről, magatartásáról, szorgalmáról. Törekedjenek bevonni a szülőt közvetlen iskolai, nevelési feladatok megoldásába is. Az iskolahasználók legszélesebb autonómiáját biztosítja intézményünkben a Szülői Tanács, amely a szülői véleménynyilvánítás hivatalos fóruma. Az intézmény biztosítja a szülőknek a gyermek neveltségi és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérését a törvényben előírtaknak megfelelően. A szeptemberi szülői értekezleteken kerül sor az osztályonkénti két SZMK tag megválasztására vagy megerősítésére, akik tagjaik közül megválasztják a vezetőséget. Az SZMK elnökével

8 a rendszeres kapcsolatot az iskolavezetés tartja. Az SZMK ülésein az iskola vezetője tájékoztatást ad az éves munkatervről, a szülőket, tanulókat érintő kérdésekről. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: Családlátogatás: Családlátogatásokon az osztályfőnök tájékozódik a gyermek nevelésével kapcsolatos értékrendről, válaszol a szülők kérdéseire, problémáira. Az első és az ötödik évfolyamon a családlátogatás kötelező. Szülői értekezlet: A szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos színterei a szülői értekezletek. Feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a szülők tájékoztatása: az iskolai célokról, feladatokról, lehetoségekről, a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az intézmény vezetői felé. Fogadó óra: Fogadóórákat tartunk az iskolai munkatervben meghatározott időpontokban. Itt történik a tapasztalatok, a gondok megbeszélése, a közös tennivalók egyeztetése. A tanuló egyéni fejlesztésének céljából konkrét tanácsokkal látjuk el a szülőt (otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás, magatartási problémák, személyiségzavarok, stb.) Nyílt napok: Nyílt napokon lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy lássák gyermekük és az osztályközösség tanórai munkáját.

9 Írásbeli tájékoztatás: Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. Kötetlen beszélgetések: A szülőkkel való együttműködés jól fejleszthető a tanításon kívüli rendezvényeken. Kezdeményezzük és támogatjuk a szülők részvételét a települési ünnepélyeken, a farsangon. Elégedettségi felmérések: Szükség van arra is, hogy a szülők rendszeresen véleményt nyilváníthassanak az iskolai életről, munkáról. Ennek rendjét az IMIP szabályozza. Gyermekjóléti szolgálattal: A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése minden tanév elején megtörténik, majd az okok folyamatos feltárása és a teendők megszervezése közös feladat. A gyermekvédelem helyzetéről az osztályfőnökök véleménye alapján az iskolavezetés éves beszámolót készít, melyet egyeztet a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával. Az ifjúságvédelmi munka további résztvevői: szülő, osztályfőnökök, védőnő, iskolaorvos, gyámügyi előadó. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 1. prevenció 2. a gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása 3. a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése Az osztályfőnök kiemelt teendője, de valamennyi nevelő feladata: időben feltárja a szociális problémákkal rendelkező tanulók helyzetét ha veszélyeztetettséget tapasztal, jelentse az iskolavezetésnek, az ifjúságvédelmi felelősnek, a családsegítő munkatársának javaslatot tegyen a szociális hátrányok enyhítésére

10 Az osztályfőnök feladatai: a tanulók körülményeinek megismerése (családlátogatás) veszélyeztetettség esetén az illetékes személyek értesítése folyamatosan ellenőrzi a tanuló tanulmányi munkáját-konzultál a szaktanárokkal folyamatosan ellenőrzi a tanuló magatartását, hiányzásainak indokoltságát folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel, szükség esetén az ifjúságvédelmi felelőssel figyelemmel kíséri a veszélyeztetett tanulók ügyét, kapcsolatot tart a gyámügyi előadóval, a családsegítő munkatársaival nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókról. Minden pedagógus fokozottan figyelemmel kíséri a tanulók iskolai előmenetelét, magatartását. Egyéni beszélgetésekkel, a lehetőségekhez mért maximális segítségnyújtással törekszik problémáik megoldására, hiányzás csökkentésére. Indokolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök felszólítást küld a szülőnek, további igazolatlan hiányzás esetén a gyermekjóléti szolgálatnak és a Kormányhivatal illetékes osztályának. A szociálisan rászoruló tanulóink az étkezéshez, tankönyv-és tanszervásárláshoz támogatást kérhetnek a fenntartótól. A tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. Szakmai és szakszolgálatokkal: Kapcsolatot tartunk a Pedagógiai Szakszolgálattal. Logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus és gyógytestnevelő segíti munkánkat. A Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság elvégzi a beküldött tanulók vizsgálatát, javaslatot tesz a tanulóval foglalkozó pedagógusoknak a bánásmód mikéntjére, elrendeli az értékelés alóli felmentéseket, a speciális oktatási formákat, az egyéni foglalkozási időkeretet. Nyilatkoznak a tanuló után igényelhető normatíva formájáról, kontrollvizsgálatra rendelik be a tanulókat.. Az iskolaorvos, fogorvosok és az iskola védőnő rendszeresen végzi a tanulók vizsgálatát, szűrését. Az iskolafogászati ellátást a fogszakorvosok végzik. Előre egyeztetett időpontban évi két alkalommal szűrik a tanulókat. A védőnő évente többször tart egészségügyi felvilágosító előadást.

11 A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolával és a környező középfokú oktatási intézményekkel: A pályaválasztási szülői értekezletekre a nagyobb körzeti középiskolákból rendszeresen meghívjuk az igazgatókat, akik részletes tájékoztatást nyújtanak az intézményükben folyó munkáról, a felvételi követelményekről, továbbtanulási lehetőségekről, illetve az elhelyezkedési esélyekről. A középiskolák nyílt napjain, tanulóink rendszeresen részt vesznek. Az általános iskola befejezése után is igyekszünk nyomon követjük tanulóink tanulmányi előrehaladását Az Ady Endre Művelődési Központtal: Tanulóink rendszeresen részt vesznek az Ady Endre Művelődési Központ által szervezett szabadidős és kulturális rendezvényeken, kiállításokon. A Művelődési Központ csoportjai (Színjátszó, Bábcsoport, Foltvarró - kör) foglalkozásokat tartanak iskolánk tanulói számára, bekapcsolódnak az iskolai rendezvényekbe. Civil szervezetekkel: Vöröskereszt helyi szervezete Polgárőrség Minőségi Oktatásért, gyermekekért Alapítvány VDSE Iskolánk a civil szervezeteket szabadidős tevékenységeinek szervezésébe, lebonyolításába, jutalmak biztosításába is bevonja. Közös programokat szervezünk, egymás programjain részt veszünk. A hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő családok természetbeni megsegítésében is részt vesznek ezek a szervezetek. A Minőségi Oktatásért, gyermekekért Alapítvány - a jó tanuló hátrányos helyzetű gyermekek számára - ösztöndíjat biztosít.

12 Együttműködés a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal: közös rendezvények szervezése közös pályázatok kritikus esetben kapcsolattartás segítése a szülőkkel IV. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok: Tanórai foglalkozásokon: Legfőbb feladatunk a tanulás iránti motiváció erősítése. Alkalmazzuk a kooperatív tanulási módszereket, differenciált tanulásszervezést, és a projektmódszert. Rajzórákon, kézműves foglalkozásokon a változatos kézműves technikák alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a kreativitásra, a drámapedagógiai foglalkozásokon pedig az önkifejezésre, az alkotókedv felébresztésére. A sikeres alkotások, produkciók elismerésével, a dicsérettel erősítjük a tanulás iránti pozitív érzelmi viszonyulás kialakulását. Otthoni kutatómunka: Az iskolai könyvtárban található bőséges szakirodalmi és szépirodalmi könyvállomány, valamint a számítógép szabadidőben való használatának lehetősége hozzásegíti a tanulókat, hogy önállóan szerezzenek ismereteket, végezzenek kutató és gyűjtőmunkát, készüljenek kiselőadásokra. Iskolaotthonban és a napközi otthonban folyó foglalkozások: A tanórán kívüli személyiségfejlesztés egyik színtere az iskolaotthon. Az iskolaotthonban tanulás, az ismeretek megszilárdítása áll a központban. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül 1-4. évfolyamon minden tanuló egésznapos, iskolai oktatásban, iskolaotthonos felkészítésben részesül. Az 5-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozások, korrepetálások, tehetséggondozó szakkörök működnek. Mivel a szülők egy része gyermekeik otthoni felkészülésében nem tud megfelelő szintű segítséget nyújtani, ezért fő feladatunk a tananyag megerősítése, felkészítés a másnapi tanórákra és a tanulás tanítása. Célunk a helyes tanulási szokások kialakítása, az önálló tanulási képesség fejlesztése, a szóbeli tanulási technikák elsajátíttatása.

13 Intézményi szinten szervezett programok: Iskolánk az éves munkatervben a diákönkormányzattal és munkaközösségekkel egyeztetve rögzíti, hogy a hagyományápolás jegyében milyen programokat szervez. Környezetvédelmi Hét Magyar Diáksport Napja Katasztrófavédelmi Világnap Takarékossági Világnap Testvériskolai programok Iskolába Hívogató Nyílt Nap Pályaválasztási szülői értekezlet Szakmai tapasztalatcsere Mikulás ünnepségek Karácsonyváró Magyar Kultúra Napja Farsang Nyílt Tanítási Napok Egészségvédelmi Hét Projekt Európa Hét Projekt Költészet Napja Föld Napja Anyák napja Vásárhelyi Hét Fogadás Ballagás Tehetséggondozó foglalkozások: Intézményünkben a tehetséggondozást szolgálják a különböző tanórán kívül szervezett szakkörök és foglalkozások. Járhatnak a színjátszó, gimnasztráda, kézműves foglalkozásokra. A mozgásos tevékenységet igénylők foci, atlétika, karate, kézilabda,és kajak-kenu edzésekre.

14 A különböző versenyekre való felkészülés, felkészítés ingyenes tanulóink részére. A többletfoglalkozások mellett a könyvtár, ingyenes internet használata segíti a felkészülést. A versenyek nevezési díját és útiköltségét a Minőségi Oktatásért, Gyermekekért Alapítvány fizeti.(kivétel: levelezős versenyek) A felzárkóztatás legfőbb feladatai: segítségnyújtás a tanulói részképesség zavarok feltárásában, az egyéni képességeket figyelembe vevő felzárkóztató program kidolgozása és végrehajtása, a tanuláshoz szükséges motivációk megteremtése, a szociokulturális hátrányok kompenzálása, a kommunikációs és kapcsolatteremtő készség fejlesztése, a helyes tanulási módszerek kialakítása, a helyes magatartási és viselkedési szokások kialakítása A felzárkóztatást segítő tevékenységformák iskolánkban: A tanítási órák keretein belül tanórai differenciálás megvalósítása egyénre szabott feladatokkal, különböző tanulási technikák tanulói elsajátíttatása lehetőségek függvényében egyes tananyagrészek projekt módszerrel való feldolgozása A tanítási órákon kívül korrepetálások biztosítása egyéni foglalkozások biztosítása fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, tanítók, szaktanárok segítségével iskolaotthonos foglalkozás biztosítása (az 1-4. évfolyamos tanulóink számára, könyvtári foglalkozások egyéni elbeszélgetések hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel a tanuló segítése érdekében pályázatok, ösztöndíj lehetőségek figyelemmel kísérése, elérése

15 A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: szoros kapcsolat az óvodával, szakmai és szakszolgálatokkal, gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciált és kooperatív munka) egyéni fejlesztés teljesíthető, reális követelmények támasztása iskolaotthon, napközi, egésznapos foglalkozások az osztályközösség segítő erejének mozgósítása felzárkóztató foglalkozások tanári együttműködés formái, műhelymunka gyermekvédelmi munka a közös iskolai és iskolán kívüli programokba a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók célzott bevonása a családlátogatásokkal a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevétele A magatartási és beilleszkedési zavarok megelőzése, illetve kezelése érdekében összehangoljuk a szülői ház és iskolánk nevelési elveit. Az iskolában felmerülő tanulókkal kapcsolatos problémákat elsősorban a szülőkkel, szükség esetén a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal közösen kívánjuk megoldani. Az önálló tanulási képességet kialakító programok Erre a képességre az egész aktív élet során szüksége lesz diákjainknak, ezért nagyon nagy a jelentősége. Az alsó tagozaton ennek a tanítását a teljes tanítási folyamatba beépítjük. A felső tagozaton az osztályfőnöki órák tanmeneteit már ennek a készségnek megfelelően alakítottuk ki.

16 Új készségek kialakítása és fejlesztése a tanulás érdekében. lényegkiemelő készség kialakítása, vázlatírás képességének kialakítása stb. Idegen nyelv tanulásának technikái, módszerei versenyekre, vetélkedőkre készülés, tanulás módszereinek kérdéskörei a figyelem tartósságának kérdéskörei a délutáni tanulás sorrendisége: könnyű illetve nehéz tanulnivaló, írásbeli és szóbeli tanulnivaló logikus sorrendje hibák, hiányosságok időbeli felismerése, korrigálás V. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Patrónusi, mentori rendszer működtetése A mentor iskolánkban az osztályfőnök vagy az a tanár, akinek kulcsfontosságú szerepe van az iskola és a szülők közötti kapcsolattartásban. A szülővel folytatott négyszemközti beszélgetések során tájékoztatást ad a tanuló iskolai fejlődéséről és általában az iskolával kapcsolatos pedagógiai kérdésekről. Rendszeresen tájékoztatja az iskolavezetést a szülők véleményéről, kérdéseiről és javaslatairól. Olyan segítő, pártfogó, aki a gyermek iskolai kapcsolatrendszerének működtetését segíti, a tanórai és tanórán kívüli tevékenységében tanácsadóként, segítőként a tanuló mellett áll. Az eredményes működés feltétele a bizalom, melyet a pedagógusgyermek-szülő együttesen teremthet meg. Az integrációt segítő módszertani elemek Az oktató-nevelő munka hatékonyságát befolyásoló tényezők egyike a tanítástanulás során alkalmazott módszer. A különböző képességű, készségszintű és különböző motiváltságú tanulókkal való eredményes foglalkozás különböző eljárást, különböző módszert igényel. Akiknek különböző a munkához (tanuláshoz) való viszonya, különböző a képességbeli vagy fiziológiai terhelhetősége, azok elé másmás célt kell kitűznünk, más-más feladatokkal lehet egyéni teljesítményük szintjét a legjobban emelni. A szociokulturális hátrányok enyhítésére csak az egyénre szabott, minden körülményt és adottságot figyelembe vevő módszer lehet eredményes. A gyermek, a helyzet, a feladat és természetesen a pedagógus személyisége is

17 befolyásoló tényező az eredményes és hatékony módszerek kiválasztásában. Nem lehet csupán egyetlen módszert kiemelni az alkalmazható módszerek széles skálájáról. A módszerek sokszínűségében válogatva a nevelő mindig a leghatékonyabbnak vélt, a fejlesztést legjobban szolgáló módszert kell, hogy válassza. Az eredményes képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás a következetesen vezetett tanítási órákon alapszik. A személyiségfejlesztést, az oktató-nevelő munka hatékonyságát kedvezően befolyásolják: A foglalkozások érdekesek, élményszerűek legyenek, hogy a gyermekek örömmel vegyenek ezeken részt, érezzék, hogy valamivel gazdagodtak, többet tudnak. A felfedezés izgalma, a sikeres problémamegoldás, az eredményes munka tudata legyen a tanulók tevékenységének legfőbb indítéka. A fejlődés alapfeltétele a tevékenykedés. A megoldási módszereket lehetőleg a tanulók fedezzék fel. A heurisztikus tanítási eljárások alkalmazása, a megfelelően kiválasztott rávezető kérdések gondolkodásra nevelő hatása a legeredményesebb, mert e módszer a mechanikus tanulást, a formális ismereteket, a puszta emlékezést eleve kizárja. Az integrációt segítő módszertani elemek közül kiemeljük az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezést, valamint a projektmódszert. De meg kell említeni a kooperatív tanulásszervezést, a gyakran alkalmazott csoportmunkát, az érdekes és sokszínű drámapedagógiát. Valamennyi előfordul a pedagógusok tanítási gyakorlatában a frontális osztálymunkával együtt. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Az egyénre szabott fejlesztés feltételezi az egyéni sajátosságok figyelembe vételét, és a környezet ehhez igazítását. A tanulók személyiségének és kognitív képének feltárása feltételezi a pedagógus megfelelő szakmai, módszertani kultúráját. Testületünk e területen él azokkal a továbbképzési lehetőségekkel, amelyek segítik a módszer eredményes alkalmazását

18 A differenciálás kiterjed: különböző nehézségű feladatok kitűzésére az eszközhasználat mértékére a feladatmegoldáshoz rendelkezésre álló időkeret meghatározására az alternatív utak kiválasztására, alkalmazására az önállóság szintje szerinti differenciálásra Az egyéni bánásmód alkalmazásának pedagógiai stratégiája olyan nevelői magatartást követel, amely valamennyi tanuló személyiségének ismeretében az egyes tanuló szempontjából a leghatékonyabb pedagógiai eljárás alkalmazását kívánja meg. Projektmódszer A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalata alapján járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok bekapcsolódhatnak a célorientált mozzanatokba, és személyiségfejlődésük adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük függvényében találják meg és végzik a projektfeladatokat. A diákok a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen képességeket fejlesztenek ki, úgymint a szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, önértékelés, az idegen nyelvi kommunikáció és az informatikai készségek, amelyek mind hozzájárulnak a munkaerőpiacon sikerességükhöz és érvényesülésükhöz. VI. Műhelymunka, a tanári együttműködés formái Értékelő esetmegbeszélések A nevelők feljegyzéseket készítenek a tanulók haladásáról. Háromhavonta a bejegyzések kapcsán közös megbeszéléseket tartanak, melyeken megvitatják a felmerülő problémákat, tanácsaikkal, ötleteikkel segítik egymás munkáját. Az esetmegbeszéléseken a problémák valódi okának feltárására törekszünk. A lehetséges megoldási módok közül igyekszünk azt kiválasztani, amely a tanuló személyiségének leginkább megfelel.

19 Az értékelő esetmegbeszélések szempontjai: 1. Helyzetelemzés 2. Szociokulturális környezet változásai 3.Személyiségfejlődés : tanulási képességek, viselkedéskultúra, emocionális tényezők, attitudök, tehetség területek, fejlesztendő területek 4. Problémamegoldó fórumok A programban résztvevő nevelők szükség esetén javaslatot tesznek problémamegoldó fórumok megtartására, melyen a szaktanárok, osztályfőnökök, segítő szakemberek is részt vesznek (meghívás alapján). E fórumokon a nehézségeket, gondokat feltárják, elemzik, illetve megoldást keresnek. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer Iskolánk pedagógiai sajátosságai, így az IPR program is, az esélyek teremtését szolgálják. Ezekből egy hangsúlyos elem az értékelésre kialakított koncepciónk, amely nem választható el az iskolában folyó teljes folyamattól. Értékelő munkánknak a gyerekbe vetett bizalom az alapja. Az értékelés e programban az információk gyűjtésének eszköze, melynek segítségével a pedagógus, a gyermek, a szülő egyaránt felmérheti a gyerek fejlődésének mértékét, és támpontokat kapunk a további tervezéshez, fejlesztéshez. Az értékelés céljai: A gyerekek fejlődésének nyomon követése és képességeiknek pontos felmérése. A pedagógus visszajelzést kapjon munkájáról, megfelelően tervezte-e az elsajátítandó ismereteket az osztály és az egyén számára, ehhez megfelelő módszereket választott-e ki, megfelelő időt és tevékenységeket biztosított-e a készségek gyakorlására. Hiteles kép rajzolása gyermeknek, szülőnek pillanatnyi fejlődési állapotról. A hiteles értékelés nélkülözhetetlen része az önértékelés is.

20 A gyerekek értékelésének szempontjai: Az értékelés a gyerekekért, s elsősorban a gyereknek szóljon. Alakítsa a helyes önértékelést, segítse az önismeretet. A gyerek fejlődéséhez megfelelő gyakorlati tanácsokat adjon. A szülők és a gyerekek is részt vegyenek az értékelés folyamatában, a gyerek legyen aktív részese saját fejlődésének. Az értékelés az egyén fejlődéséhez mért legyen, serkentsen további erőfeszítésre. Legyen személyhez szóló, amelyik nem pusztán az állapotot, tényeket rögzíti, hanem a továbblépés lehetőségét is megmutatja. Tekintse minél átfogóbban a gyerek személyiségét, figyeljen a tudás- és a teljesítményszinttel nem kifejezhető személyiségvonások fejlődésére is. A teljesítmény mérésére többféle eszköz, módszer használata célszerű. A gyerek erősségeit, nem pedig gyengéit emeli ki. Segítse a pedagógusok és szülők közös gondolkodását a gyerek fejlődése érdekében Az értékelés módszerei, eszközei: Háromhavonta sorra kerülő beszélgetés, amelyen a szülő, a tanuló és a pedagógus van jelen. Az egyéni fejlődési lapon az osztályfőnök összegző értékelést rögzít a szempontsor alapján. A szülő kézjegyével látja el, hozzáfűzheti saját gondolatait is. Multikulturális tartalmak A tantárgyakban integráltan jelennek meg a tananyagok, a helyi tantervben rögzítve, beépülve.(irodalom, nyelvtan, idegen nyelvek, ének, rajz, környezetismeret, természetismeret, történelem, földrajz). A tananyagon túl a szabadidős tevékenységekben és az alapfokú művészetoktatás tartalmában is helyet kapnak a multikulturális tartalmak. Továbbtanulás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció-továbbtanulásra felkészítés Feladatunk, hogy tanulóink az általános iskolai felkészítő, felzárkóztató és tehetséggondozó munka eredményeként sikeresen elvégezzék a 8. osztályt,

21 tanulóink középfokú intézményben képességeiknek, készségeiknek megfelelő tagozaton folyatassák a tanulást, lehetőség szerint érettségit adó intézményben. A pályaorientáció és a továbbtanulásra felkészítés az osztályfőnöki tantervek kiemelt területe. 1. Cselekvési ütemterv 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató 1.1. A HHH tanulók beazonosítása A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel az illetékes jegyzővel Igazgató Szept. 1. Megbízás Az iskola körzetéhez tartozó HHH gyermekek minden Beazonosításért felelős team vezetője Szept. 15. nevelési évben 100%-os feltérképezése 1.2. Integrációt elősegítő tanulói csoportalakítás Csoportalakítás az integrált iskolai nevelésnek megfelelve Intézményvezető Szept. 1. Osztálynaplók Kimutatás a HHH gyermekekről Minden nevelési évben megfelelő a HHH gyermekek arányos elosztása a tanulói csoportokban 1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása Nyitott iskolai működés fenntartása: a szülői házzal való nyitott kapcsolat Igazgató- helyettesek Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök Folyamatos Helyi Pedagógiai Program, IMIP, A HHH gyermekek rendszeresen járnak iskolába, igazolatlan hiányzása csökken

22 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH gyermekek körében a Hiányzási Nyilvántartás külön vezetése, folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges intézkedések megtétele osztályfőnökök Folyamatos, Havi zárás: minden hó 10-ig Cselekvési terv az igazolatlan hiányzások csökkentésére 2. Nevelőtestület együttműködése Formája IPR team, Osztályfőnökök Problémamegoldó fórumok Hospitálásra épülő együttműködés Értékelő esetmegbeszélések Nevelőtestület Résztvevők Nevelőtestület együttműködés Gyakoriságlás Felelős Dokumentá- módja Probléma felmerülés időszakában Folyamatos és tervszerű az éves IPR Munkatervnek megfelelően Emlékeztető Eredményességi mutató Az iskolában működik a pedagógusok együttműködésre épülő értékelési rendszer, amely biztosítja a HHH gyermekek felzárkóztatását, tehetséggondozá sát. 3. Pedagógiai munka kiemelt területei 3.1 Önálló tanulást segítő fejlesztés Tevékenység megnevezése Az önálló tanulási képességet kialakító programok. Differenciált tanulásfejlesztés alkalmazása Minden nevelő Felelős Határidő Dokumentálás módja tanító, Folyamatos a tanév során Osztálynaplók Eredményességi mutató Az egyénre szabott fejlesztés, differenciált személyiségfejlesz tés valamennyi HHH gyermek körében biztosított

23 Tanulási technikák, módszerek tanítása a tanítási órák folyamán Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek Kooperatív technikák, differenciált tanulásszervezi technikák és projektmódszer alkalmazása 1-8. évf. A tanulók önmagához mért fejlődésének a figyelembevétele értékelésekor Minden nevelő Munkaközösségvezetők Folyamatos a tanév során Programterv Fotók Jelenléti ív Az iskola képes a különböző háttérrel és különböző eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekeke együttnevelésére, egyéni, differenciált fejlesztésére. 3.2 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok 1. osztályosok bemeneti mérése és csoportos fejl. terv készítése Óvoda-iskola átmenetet segítő tantárgyi felzárkóztatás 1. osztály Fejlesztő csoport a tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak Egyéni fejlesztés Osztálytanítók Tanárok Fejlesztőpedagógus gyóygpedagógus DIFER mérés okt.30-ig Folyamatos Folyamatos Folyamatos Osztálynaplók Egyéni fejlesztési tervek A tanulási képességek fejlesztésével, a tanulási és egyéb részképesség zavarok leküzdésével, a figyelemkoncentráció szükséges szintjének kialakításával a tanulók iskolai eredményességének javítása.

24 Kommunikációs képességeket fejlesztő programok Az internet, a számítógép, a digitális technika beépítése a tanítás-tanulás folyamatába Minden nevelő Folyamatos Osztálynaplók A kommunikáció, mint alapkompetencia fejlesztése. Komplex művészeti programok Kulturális Nap Kulturális rendezvényeken való részvétel Osztálytanítók Osztályfőnökök alkalomszerű Jelenléti ív Fotók, Videó felvételek Minél több tanuló, és szülő vegyen részt az eseményen Szociális kompetenciák fejlesztése Közösség-fejlesztő, közösségépítő programok Sportfoglalkozások Osztályszintű programok: ünnepváró hetek, klubdélutánok, színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, Iskolai, ünnepi programok: Házi versenyek, túrák, télapóvárás, karácsonyi műsor, farsang, DÖK rendezvények Városi programok Mentálhigiénés programok Szelektív hulladékgyűjtés Egészség megőrző programok szervezése tanulóknak, pedagógusoknak. (Projekthét) Osztálytanítók Osztályfőnökök DIÖK vezetők Osztálytanítók Osztályfőnökök folyamatos Az éves munkatervekb en meghatározott an Jegyzőkönyv, Fotók, Videó felvételek Fotók, Videó felvételek Programterv A diákok megtanulják, hogyan viszonyuljanak társaikhoz, a felnőttekhez a jobb kapcsolat kialakításának érdekében. A HHH gyermekek körében kialakul az életkorának megfelelő egészség-tudatos szokásrend-szer

25 3.4. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Mentori rendszer Útravaló program a 7.8. évfolyamon mentortanárok folyamatos Pályázati anyag Sikeres továbbhaladás felsőbb évfolyamra a 3.5. Az integrációt elősegítő módszertani elemek Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Házi bemutatók, a bemutató kiértékelése SNI tanulók sérülés specifikus fejlesztése. munkaközösségek Az éves munkatervek -ben meghatároz ottan Jelenléti ív Fejlesztő füzetek Minden tanuló számára a megfelelő, optimális fejlesztés biztosítása Kooperatív tanulásszervezés Tanári műhelymunkában a kooperatív módszerek feldolgozása. Házi bemutató foglalkozások, kooperatív technikák alkalmazására A tanfolyamokon megismert módszer további beépítése az oktatásszervezésbe munkaközösségek Havi programban rögzítettek szerint Osztálynaplók Az így szervezett tanítási órákon megjelenik a szemléletformálás, az önálló ítéletalkotás, a problémák különböző oldalról történő megközelítése, a gyakorlatorientáltság. Projektmódszer A projektszemlélet, erősítése-, mélyítése Drámapedagógia Adrámapedagógiai elemek beépítése a mindennapi munkába munkaközösségek Az éves munkatervek ben meghatároz ottan munkaközösségek Folyamatos Programterv Programterv szakköri naplók, Az ismeretszerzés sokkal inkább egyénre szabottá válik, és több pozitív érzelemmel jár. Jártassá válnak az önálló ismeret szerzésben.

26 A gyakorlatok tovább színesítése, bővítése, tapasztalatok kicserélése 4. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Szöveges értékelés osztályfőnökök Nov. 30. A szöveges Febr. 28. értékelés Máj. 30. elkészítése Eredményességi mutató A HHH tanulók három havonkénti értékelésével javul az együttműködés. Egyéni napló fejlődési osztályfőnökök folyamatos Egyéni fejlődési napló A fejlesztések folytatása. 5. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak Projektben feldolgozva munkaközössége k A havi programban rögzítettek szerint Programterv fotók Az EU népeinek megismerése 6.A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció Pályaorientációs foglalkozások 5-8. évf. Pályaválasztási tanácsadás a 7-8. évfolyamon. Osztályfőnökök A nevelési tanácsadó szakemberei folyamatos Osztálynapló Jelenléti ív Foglalkozási tervek Tapasztalatszerzés a különböző szakmák elsajátításához szükséges kompetenciákban. Továbbtanulásra felkészítő program Felvételi előkészítő 7-8. évfolyamon Nyílt napokon való részvétel a középfokú intézményekben Pályaválasztási szülői értekezlet munkaközösségek szaktanárok I. félév Havi programban meghatároz ottak szerint Foglalkozási napló Jelenléti ív Nő a jelentkezők száma az érettségit adó intézményekbe.

27 7. A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés Tartalma Felelős Határidő Dokumentálás módja Osztályfőnökök Mentorok Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel Családlátogatás Fogadóra Szülői értekezlet Egyéni elbeszélgetés Az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése Az éves munkatervben rögzítettek szerint Jelenlét ív feljegyzés Osztályfőnökök Negyedévente Értékelő lapok Eredményességi mutató A Helyi Pedagógiai Programunk nyitott intézményképének megfelelve a családok bevonásának hatékony megvalósításával a Partnerközpontú működés megvalósul, az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel Ellenőrzés A munkatervi feladatok határidőre való teljesítése Az előírt dokumentációk elkészítése Egyéni fejlesztési tervek és naplók elkészítése Polgár, szeptember 07. Dr. Faragóné Béres Edit intézményvezető

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató IPR /1. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Gyenge szülő-iskola kapcsolat Cél konkrét szöveges megfogal mazása Együttműk ödő szülői közösség Intézked és leírása Családlát ogatás, felvilágít

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2010/2011-es tanév Mez zombor, 2010. 10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felel s Határid Dokumentálás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások Végzettség, szakképzettség Alsó tagozatos

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A TANÉV RENDJE, FELADATAI

A TANÉV RENDJE, FELADATAI A TANÉV RENDJE, FELADATAI A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. A tanítási év első féléve 2017. január

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az iskola szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 16 óráig tart nyitva. A felnőttoktatás levelező

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben