Az integrációs program célja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az integrációs program célja:"

Átírás

1 INTEGRÁCIÓS PROGRAM

2 Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával biztosítunk iskolai sikerességet, egyenlő esélyt az iskolakezdéshez. Az óvodából iskolába menő HHH évről évre egyre nagyobb számban integrált környezetben kezdjék meg általános iskolai tanulmányaikat. Együttműködő partneri kapcsolat kiépítés a szülői házzal a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal, Kollégiummal, Nemzetiségi Önkormányzattokkal, Civilszervezettel annak érdekében, hogy a sokoldalú fejlesztése szociális támogatása sikeresen valósuljon meg. A helyi óvodai integrációs program hatóköre: Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű teljes köre, kinek mindenkori létszáma az óvoda Halmozottan Hátrányos Helyzetű nyilvántartásában kerül kimutatásra. A kimutatás fellelhetősége: a gyermek személyi anyaga, gyermekvédelmi felelősök nyilvántartásai A helyi óvodai integrációs program jellemzői Gyermekközpontú, családorientált szemlélet. Olyan interdiszciplinális megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja. A Integrációs Program működtetésének szabályozása A fenntarthatóságok biztosító tevékenység megnevezése megbízása A Integrációs program cél, feladat és tevékenység rendszerének felülvizsgálata az előző nevelési év önértékelése Az Intézmény Óvodai Integrációs program működtetésének nevelési évre szóló munkatervének elkészítése, megvitatása, elfogadása Felelős intézményvezető Óvodai Határidő Minden nevelési év eleje Minden nevelési év eleje Minden nevelési év eleje Keletkezett dokumentumok megbízás Feljegyzések, jegyzőkönyvek, módosító javaslatok, határozatok. Éves munkaterv

3 l. Szervezési feladatok Feladataink Tevékenység megnevezése Felelős SZERVEZÉSI FELADATOK Határidő 1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű óvodai beiratkozásának támogatása A HHH beóvodázásáért felelős team kijelölése A védőnő, a Családsegítő Szolgálat és helyi Cigány Önkormányzat bevonása a felderítő meggyőző munkába. óvodavezető Beóvodázásáért felelős team vezetője 1.2. Integrációt elősegítő csoportok kialakítás Csoportkialakítás az integrált óvodai nevelésnek megfelelve Óvodavezető 1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása. Érzelmi gazdag, családias Óvodai légkör kialakítása Nyitott óvodai működés fenntartása: a szülői házzal Való nyitott kapcsolat A HHH. Gyermekek körében a Hiányzási nyilvántartás vezetése, figyelemmel kísérése, szükséges intézkedések megtétele Jelző rendszer működése A széles körű intézményi együttműködés keretében: orvos, védőnő, Családsegítő Szolgálat, helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Teljes dolgozói kör óvodai pedagógusai, IPR. team Mindenkori nevelési év Mindenkori nevelési év megbízás Minden nevelési év: Felvételi és Mulasztási naplók, kimutatás a HHH gyerekekről Folyamatos Havi zárás: minden hó 05.-ig Folyamatos 1.4.A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása Az óvoda nyitvatartási időegyeztetése a fenntartóval, önkormányzattal óvodavezető Mindenkori nevelési év Program, IMIP, Partneri Elégedettség Felmérések dokumentációja, Csoportos és intézményi értékelések HHH. Gyermeke csoportos és intézményi nyilvántartása A nevelési évre szóló Munkaterv Az óvoda körzetében a HHH minden nevelési évben beóvodázásása 100% Minden nevelési évben megfelelő a HHH gyerekek arányos elosztása a gyerekcsoportokban A HHH. Gyerekek rendszeresen járnak óvodába, igazolatlan hiányzás nincs Az óvoda 9 10 órás nyitva tartása biztosítja, hogy a szülők munkát keressenek, munkát vállalhassanak.

4 2. Nevelőtestület együttműködése. NEVELŐTESTÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Formája Résztvevők Gyakoriság Felelős Értékelő eset megbeszélések Hospitálásra épülő együttműködés Nevelőtestület szakemberei óvodapedagógus logopédus fejlesztő pedagógus tehetségfejlesztők gyógypedagógus pszichológus Probléma felmerülés időszakában Folyamatos és tervszerű az éves IPR Munkatervnek megfelelően IPR team Jegyzőkönyv, Felvételek, Az óvodában működik az óvodapedagógusi együttműködésre épülő értékelés rendszer, mely teljes mértékben biztosítja a HHH. egyénére szabott felzárkóztatását, tehetséggondozását. 3. Pedagógiai munka kiemelt területei PEDAGÓGIAI MUNKA KIEMELT TERÜLETEI Tevékenység megnevezése felelős 3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapot felmérés A gyermek egyéni fejlődését nyomon követő Személyiséglap rendszer anamnézis fejezetének elkészítése az óvodába lépő HHH teljes körében 3.2. Kommunikációs nevelés Helyi Óvoda Programunk tevékenységrendszerének megvalósítása, melyben fő hangsúlyt kap a mintaadó óvodai környezet, a HHH élményhez juttatása an a tárgyi és humán erőforrás fejlesztésével óvodapedagógusai óvodapedagógusai határidő Mindenkori nevelése év A nevelési év során Személyiséglap rendszer HOPban, IMIP-ban szabályozott Program Intézményi éves Munkaterv Csoportnaplók tervei DIFER mérés dokumentációja személyiséglapja Az egyénre szabott fejlesztés, Differenciált Személyiség fejlesztés valamennyi HHH gyermek körében biztosított A HHH gyerekek szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés fejlődése. Iskolába lépéskor a DIFER mérés eredménye a HHH gyerekek80%-a eléri- legalább az Optimum szintet

5 Tevékenység megnevezése 3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció Az új HHH gyerekek személyre szabott beszoktatása, befogadása az óvodai életbe 3.4. Egészséges életmódra nevelés HOP. tevékenységrendszerének megvalósítása, melyben fő hangsúlyt kap helyes egészségtudatuk és a táplálkozási szokásaik kialakítása A HHH egészséges fejlődéséhez szükséges óvoda tárgyi és személyi rendszer biztosítás felelős Valamennyi óvodapedagógus Intézményvezető 3.5. Társadalmi tevékenység tudatos fejlesztés A programunknak megfelelően a multikultúrális tartalmak beépülése a csoportok mindennapi életében A Sajátos Igényű kel való közös óvodai élet / integráció/ Lokálpatriotizmusra nevelés: részvétel a város rendezvényein, ünnepségein, építészeti értékein megismerése, megőrzésére nevelés A munkára nevelés során a környezet megóvására védelmére való nevelés óvodapedagógusai határidő Mindenkori nevelési év Beszoktatási terv Óvodai IPR éves Munkaterv Helyi Óvoda Program Éves Munkaterv, Csoportos projekttervei Heti tervek A gyermek Személyiséglap rendszere Program Éves Munkaterv Pedagógiai terv Heti tervek Személyiséglap rendszere Egyéni Fejlesztési terv A HHH sikeresen beilleszkednek az óvodai életbe szeretnek óvodába járni, bizalommal fordulnak a velük foglalkozó felnőttekhez, szívesen és örömmel vesznek részt a közös játékban, tanulásban, programokban és a közösségér végzett munkában. Az óvodai csoportban év végére nincs peremre szorult gyermek A HHH. Gyermekek teljes körében kialakult az életkorának megfelelő egészségtudatos szokásrendszer. Az óvodás gyermek körében az iskoláskor eléréséig kialakult egymás előítélet mentes elfogadása Az óvodás körében az iskoláskor eléréséig szokásrendszerükbe beépül a tudatos környezetvédelem

6 Tevékenység megnevezése felelős határidő 3.6.Korszerű óvodapedagógiai módszerek A programunknak megfelelően a individualizálva szocializációjának A HHH egyéni fejlesztési naplójában meghatározott feladatok végrehajtása fejlesztőpedagógiai módszerek alkalmazásával Óvodapedagógusok Megfelelő Kompetenciával rendelkező Óvodapedagógusok Logopédusok Gyógypedagógusok Fejlesztőpedagógusok Program Éves Munkaterv tervei Heti tervek Személyiséglap rendszere Egyéni Fejlesztési terv Az óvoda képes a különböző háttérrel és különböző eltérő fejlettséggel rendelkező fogadására, együtt nevelésre, egyéni, differenciált fejlesztésre 4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka. GYERMEKVÉDELEMMEL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL, SZOCIÁLIS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKA Tartalom Formája Gyakoriság Felelős 4.l. Egészségügyi szűrővizsgálatok fejlődésének nyomon követése, regisztrálása, szükség esetén szakorvosi vizsgálatának kezdeményezése Gyermekek testi fejlődésének mérése, súly magasság Védőnő: egészségügyi szűrővizsgálatai Szakorvosi szűrővizsgálatok 4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás Egészségügyi tartamú programon a szülők számára segítségnyújtás Szülői értekezleteken a szülők tájékoztatás Együttműködési megállapodásnak megfelelően alkalmanként 4.3. a szociális ellátó rendszerrel való együttműködés óvodapedagógusai óvodavezető Óvodapedagógus Egészségügyi törzslap Jegyzőkönyv emlékeztető A HHH teljes körében az esetleges egészségügyi problémák megállapításra kerülnek, szükség esetén további ellátásuk megvalósul A HHH szülők körében végzett felvilágosító tanácsadó munka hatására a gyermeke otthoni egészséges élet javul

7 A HHH óvoda ingyenességének biztosítása Szülők felvilágosítása a szociális támogatás lehetőségeitől Népjóléti Irodával közvetlen kapcsolat felvétel a szülők érdekében Gyermekvédelmi Felelős HHH térítési díj kedvezmény kimutatása, Jegyzői határozatok alapján Egyetlen gyermek sem marad ki az óvodából a szülők szegénysége miatt

8 5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli intézményekkel szervezetekkel EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁN KÍVÜLI INTÉZMÉNYEKKEL Tartalom Formája Gyakoriság Felelős 5.l. Gyermekjóléti, Családsegítő Szolgálat Programunk megvalósításában való aktív részvétel. Családok, szociális, mentális támogatása segítése A szülők erőforrásainak feltárása Folyamatos információ és segítségnyújtás a szülők számára szociális támogatás lehetőségeiről Családi felkérésre a családok és a szakszolgáltató intézmény között közvetítés Jelzőrendszer működtetése Szociális ellátás rendszerrel való közvetlen kapcsolattartás Folyamatos Óvodavezető és Gyermekvédelmi felelős Program Éves Munkaterv Heti terv Gyermek személyiségi lapja Egyéni fejlesztési terv A gyermekjóléti szolgáltatások által a HHH szociális hátrányaiból eredő lemaradások csökkenek 5.2. Védőnői hálózattal óvoda beíratásának támogatása Korai képesség gondozással kapcsolatos tanácsadás Jelzőrendszer működtetése esetmegbeszélés Szülői értekezlet egyéni tanácsadás Programnak megfelelően Óvodavezető és Helyi program. Éves munkaterv programterv Feljegyzések, Jegyzőkönyvek Az óvoda körzetében járó HHH óvodáskorú teljes köre rendszeresen jár óvodába, egyéni differenciált fejlesztésük sikeresen valósul meg, ennek megfelelően az iskolai életükben az esélyegyenlőségük biztosított

9 5.3. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Tartalom Formája Gyakoriság Felelős óvodai beíratásában való együttműködés hiányzás csökkentésében való együttműködés Konzultációk Konzultációk közös családlátogatások Az óvodai előjegyzés időszakában Folyamatos 5.4. Civil szervezetekkel való együttműködés óvodai beíratásában való együttműködés hiányzás csökkentésében való együttműködés Egyéni és csoportos megbeszélések Az óvodai előjegyzés időszakában Folyamatos 5.5. Tanácsadó való együttműködés A gyermek fejlesztésében való együttműködés. Tanácsadó Szakértői Bizottság Eset megbeszélések Fejlesztési terv közös kidolgozása Alkalomszerűen Szükség esetén Óvodavezető Óvodavezető Óvodavezető Feljegyzések, Éves munkaterv Feljegyzés, Egyéni fejlesztési terv Az óvoda körzetében járó HHH óvodás korú teljes köre rendszeresen jár óvodába, egyéni differenciált fejlesztésük sikeresen valósul meg, ennek megfelelően az iskolai életükben az esélyegyenlőségük biztosított Az óvoda körzetében járó HHH óvodás korú teljes köre rendszeresen jár óvodába, egyéni differenciált fejlesztésük sikeresen valósul meg, ennek megfelelően az iskolai életükben az esélyegyenlőségük biztosított Az óvoda képes a különböző háttérrel és különböző eltérő fejlettséggel rendelkező fogadására, együttnevelésére, egyéni differenciált fejlesztésére.

10 5.6. Általános iskolával való együttműködés Tartalom Formája Gyakoriság Felelős A gyermek fejlesztésében való együttműködés. esetmegbeszélések Óvodavezető és Csoportvezető óvónő Feljegyzések fotó, videó A HHH e kudarcmentesen illeszkednek be az iskolai életbe és többsége integrált iskolai környezetbe kezdi meg általános iskolai tanulmányait 5.7. Kollégiummal való együttműködés Gyermek fejlesztésében való együttműködés Esetmegbeszélések an Óvodavezető és Csoportvezető óvónő Feljegyzések fotó, videó HHH óvodás korú kollégista teljes köre rendszeresen jár óvodába, egyéni differenciált fejlesztésük sikeresen valósul meg, ennek megfelelően az iskolai életükben az esélyegyenlőségük biztosított

11 6. Óvoda iskola átmenet támogatás ÓVODA ISKOLA ÁTMENET TÁMOGATÁS Tartalom Formája Gyakoriság Felelős 6.l. Iskola érettség elérését támogató pedagógiai munka A Program eredménye megvalósítása A mindennapi óvoda élet tevékenységei 6.2. Iskolakezdés támogatása A HHH kudarcmentes iskola kezdése érdekében a ismerjék meg leendő elsős tanítóikat Ismerkedés az iskolával: Nyílt órák - szülők együttes részvételével Beiskolázás megelőző időszakban egy alkalommal óvodapedagógusok IPR- team Csoportvezető óvónő Helyei Óvodai Program, Éves munkaterv, Csoportnapló, Gyermek személyiséglapja Dokumentáció, nevelési Program Éves munkaterv Csoportnapló Óvoda iskola 6.3. Az érintett iskolákkal: közös óvoda iskola átmenetet segítő programok kidolgozása A HHH óvoda iskola átmenetének zökkenőmentes biztosítása DIFER, mérés 8 éves korig és 5 évesen Hospitálások, esetmegbeszélések, közös programok Szükség szerint Dokumentáció, nevelési Program Éves munkaterv Csoportnapló Óvoda iskola A tanulási képességek megalapozásával, a részképesség zavarok kialakulásának megelőzésével, megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelem koncentráció, az alkotás vágy szükséges szintjének kialakításával a kudarc mentes iskolakezdés biztosítása A HHH e kudarcmentesen illeszkednek be az iskolai életbe és többsége integrált iskolai környezetbe kezdi meg általános iskolai tanulmányait Az egyéni differenciál fejlesztés eredményeként a HHH általános iskolai eredményessége biztosítottá válik, sikeresen valósul meg az iskolai életbe való beilleszkedés

12 7. A HHH szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés A HHH GYERMEKEK SZÜLEIVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS Tartalom Formája Gyakoriság Felelős Személyes kapcsolat kialakítás minden szülővel egyénre szabott beszoktatásának biztosítás Rendszeres napi, vagy heti tájékoztatás a fejlődéséről A gyerekek alkotásainak megmutatása Szülői részvétel lehetőségeinek biztosítása a nyílt napon Gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése A családok szokásainak, értékrendjének megismerése Szülői Közösségek kialakítása családlátogatás óvodába kerüléskor egyéni napi beszélgetések rendszerességgel szülői alkalmanként értekezletek Tájékoztatás beszélgetés a szülőkkel, gyermek munkák kihelyezése a szülői tájékoztató táblára Egyéni beszélgetések Egyéni beszélgetések Csoport és intézményi SZK megválasztása, működtetése Napi óvodapedagógusai Beszoktatási tervnek megfelelés Nyíltnapon éves munkaterv alapján Igény szerint Családlátogatás, óvodába kerülés, Szükség esetén, óvodapedagógusai Az irányításával Csoportnaplók bejegyzései, Gyermek anamnézisei, emlékeztető Program IMIP. Szervezeti és Működési Szabályzat Intézményi éves Munkaterv Csoportnaplók bejegyzései, Gyermek személyiséglap rendszere, A Programunk nyitott óvodaképének megfelelve a családok bevonásával hatékony megvalósításával, a partner központú működés megvalósul, az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban:

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: Száma: 9092-3/2011. Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: 1./ z esélyegyenlőségi program értékelésére, ellenőrzésére

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Az Esélyegyenlőségi Fórum 2011. december 15. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott ülésének: 1./ Jegyzőkönyve 2./ Tárgysorozata 3./ Határozatai 1-8/2011.(XII.15.) 4./ Iktatószáma 3085-1/2012.

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program

ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program Óvodai beilleszkedést segítő program A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt SZONEK Bükkösdi Általános

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A FELSŐTELEKESI NAPSUGÁR ÓVODA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJAI ÉS MEGVALÓSULÁSUK A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN IPR C -0123

A FELSŐTELEKESI NAPSUGÁR ÓVODA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJAI ÉS MEGVALÓSULÁSUK A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN IPR C -0123 Felsőtelekesi Napsugár Óvoda 3735. Felsőtelekes, Telekes Béla. u. 1 Telefon. 06-48-353-401 OM: 202847 A FELSŐTELEKESI NAPSUGÁR ÓVODA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJAI ÉS MEGVALÓSULÁSUK A 2013/2014-ES NEVELÉSI

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program...3 1.1. Bevezetés...3 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 GYÖNGYIKE ÓVODA GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 Ez a dokumentum azért született, mert a Közoktatási Törvény 40. előírja az intézmény számára a minőségirányítási program elkészítését,

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben